szczegółowa struktura organizacyjna

advertisement
SZCZEGÓŁOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA
Komórki podległe bezpośrednio dyrektorowi Instytutu Ogrodnictwa
Zakład Upowszechniania i Promocji – ZUiP
Zakład prowadzi i planuje upowszechnianie wiedzy i postępu w zakresie sadownictwa,
warzywnictwa, kwiaciarstwa i pszczelnictwa; zajmuje się organizacją i prowadzeniem
doskonalenia zawodowego ogrodniczej kadry inżynieryjno-technicznej z całego kraju;
szeroko pojętą promocją oraz budową pozytywnego wizerunku Instytutu poprzez zbieranie
i przetwarzanie informacji dotyczących Instytutu, obsługą strony internetowej, kontaktem
z mediami oraz prace wydawnicze promujące naukę i zespoły badawcze IO.
Zakład składa się z:
1) Pracowni Upowszechniania i Promocji – PUiP
2) Pracowni Wydawnictw Naukowych – PWN
Dział Spraw Pracowniczych– DSP
Dział Spraw Pracowniczych zajmuje się prowadzeniem spraw osobowych pracowników
Instytutu, realizowaniem polityki kadrowej i płacowej, oraz prowadzeniem spraw socjalnych.
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych – POIN
Pełnomocnik działa w oparciu o ustawę z dnia 5.08.2011 r. – Dz. U Nr 182, poz. 128.
Podlega bezpośrednio Dyrektorowi Instytutu.
Radca Prawny – RP
Radca Prawny zajmuje się obsługą prawną Instytutu. Podlega bezpośrednio Dyrektorowi
Instytutu.
Sekretariat Instytutu
Sekretariat Instytutu zajmuje się obsługą sekretarską Dyrektora, jego Zastępcy oraz obsługą
sekretarską przedsięwzięć o charakterze ogólno-instytutowym.
Komórki naukowo-badawcze podległe z-cy dyrektora ds. naukowych
Oddział Sadownictwa
Zakład Hodowli Roślin Sadowniczych - ZHRS
Zakład zajmuje się doskonaleniem konwencjonalnych metod hodowli oraz tworzeniem
materiałów wyjściowych dla prowadzenia hodowli twórczej roślin sadowniczych oraz
doskonaleniem biotechnologicznych metod hodowlanych i ich zastosowaniem w tworzeniu
materiałów wyjściowych dla prowadzenia hodowli twórczej roślin sadowniczych.
Zakład składa się z:
1) Pracowni Genetyki i Hodowli Roślin Sadowniczych – PGiHRS
2) Pracowni Niekonwencjonalnych Metod Hodowli Roślin Sadowniczych –
PNMHRS
Zakład Ochrony Roślin Sadowniczych – ZORS
Zakład zajmuje się badaniami nad: biologią i zwalczaniem chorób pochodzenia grzybowego
i bakteryjnego w uprawach roślin sadowniczych; biologią i zwalczaniem szkodników
metodami chemicznymi i biologicznymi; ekologiczną, integrowaną i konwencjonalną
ochroną roślin sadowniczych; badaniami nad wirusami i czynnikami wirusopodobnymi oraz
wywołanymi przez nie chorobami roślin sadowniczych.
Zakład składa się z:
1) Pracowni Fitopatologii Roślin Sadowniczych – PFRS
2) Pracowni Entomologii Roślin Sadowniczych – PERS
3) Pracowni Wirusologii Roślin Sadowniczych – PWRS
Zakład Agrotechniki Roślin Sadowniczych – ZARS
Zakład zajmuje się opracowywaniem sposobów pielęgnowania, nawożenia gleby
w uprawach sadowniczych; formowaniem i cięciem drzew oraz regulowaniem wzrostu
i owocowania roślin sadowniczych; badaniami nad rolą rizosfery i symbiotycznych
mikroorganizmów glebowych w odżywianiu roślin sadowniczych:
Zakład składa się z:
1) Pracowni Uprawy i Nawożenia Roślin Sadowniczych – PUiNRS
2) Pracowni Architektury Sadu i Biologii Owocowania – PASiBO
3) Pracowni Rizosfery – PR
4) Pracowni Bioregulatorów – PB
Zakład Agroinżynierii Roślin Ogrodniczych – ZARO
Zakład zajmuje się: opracowywaniem nowych technik ochrony roślin ogrodniczych
uwzględniających ochronę środowiska naturalnego; prowadzeniem działalności szkoleniowej
w zakresie techniki ochrony roślin; rozwojem i doskonaleniem środków technicznych dla
produkcji owoców i materiału szkółkarskiego:
Zakład składa się z:
1) Pracowni Techniki Ochrony i Nawożenia Roślin Ogrodniczych – PTOiNRO.
W ramach porozumienia Instytutu z Głównym Inspektoratem Ochrony Roślin z dnia
23.03.1999r. przy Pracowni działa „Centrum Badawczo-Szkoleniowe Techniki
Ochrony Roślin”- CB-SzTOR;
2) Pracowni Techniki Sadowniczej – PTS;
Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności – ZBBŻ
Zakład zajmuje się: badaniami pozostałości środków ochrony roślin i mikotoksyn
w żywności pochodzenia roślinnego, paszach, glebie i wodzie oraz wykonywaniu analiz
kontrolnych i monitoringowych na rzecz państwowych organów kontroli oraz dla potrzeb
konsumentów; badaniami nad zanieczyszczeniami chemicznymi, takimi jak metale ciężkie,
azotany, azotyny w żywności pochodzenia roślinnego, paszach, glebie i wodzie. Prowadzi
badania nad rozwijaniem zakresu metod analitycznych, analizą makro- i mikroelementów
gleby, liści i owoców wykonywanych w ramach projektów naukowych i dla odbiorców
indywidualnych.
Zakład składa się z:
1) Pracowni Badania Bezpieczeństwa Żywności – PBBŻ
2) Pracowni Badania Zanieczyszczeń Chemicznych – PBZCH
Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa Owoców – ZPiPO
Zakład zajmuje się opracowywaniem metod przechowywania owoców ziarnkowych,
pestkowych i jagodowych w warunkach chłodni standardowej oraz modyfikowanej
atmosferze; doskonaleniem metod pozbiorczego traktowania i przechowywania roślin
ozdobnych; badaniami nad przydatnością dla przetwórstwa owoców różnych gatunków
i odmian przy stosowaniu różnych technologii, opracowaniem metod oceny jakości owoców
oraz nowych technologii ich przerobu.
Zakład składa się z:
1) Pracowni Przechowalnictwa Owoców – PPCHO
2) Pracowni Przetwórstwa Owoców – PPRZO
Zakład Odmianoznawstwa, Zasobów Genowych i Szkółkarstwa Roślin Sadowniczych –
ZOZGiSRS
Zakład zajmuje się oceną odmian i podkładek oraz doskonaleniem rozmnażania materiału
szkółkarskiego przydatnych do konwencjonalnej, integrowanej i ekologicznej uprawy roślin
sadowniczych.
Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin Sadowniczych – ZFiBRS
Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin Sadowniczych zajmuje się badaniami nad procesami
wzrostu, rozwoju i owocowania roślin sadowniczych, molekularnymi i komórkowymi
mechanizmami odporności roślin na stresy biotyczne i abiotyczne, interakcją roślina-patogen
oraz biotechnologią roślin sadowniczych.
Samodzielna Pracownia Nawadniania i Upraw Roślin Sadowniczych pod Osłonami –
SPNiURSpO
Samodzielna Pracownia Nawadniania i Upraw Roślin Pod Osłonami zajmuje się rozwojem
i doskonaleniem technologii nawadniania i fertygacji roślin, opracowaniem i rozwojem
nowoczesnych metod uprawy roślin pod osłonami.
Laboratorium do Badań Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych – LdBOGZ
Laboratorium do Badań Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych zajmuje się
prowadzeniem analiz roślin i produktów roślinnych pod kątem modyfikacji genetycznych
zgodnie z Rozporządzeniem 1829/2003 UE.
Oddział Warzywnictwa
Zakład Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin Warzywnych – ZGHiBRW
Zakład zajmuje się: prowadzeniem badań podstawowych i aplikacyjnych z zakresu genetyki,
hodowli twórczej i biotechnologii roślin warzywnych; określaniem dziedziczenia cech
uwarunkowanych genetycznie; identyfikacją genów odpowiedzialnych za ważne
gospodarczo cechy użytkowe roślin warzywnych oraz wprowadzaniem ich do materiałów
hodowlanych; wyprowadzaniem materiałów wyjściowych do otrzymywania wartościowych
odmian i mieszańców F1 odpornych na czynniki biotyczne i abiotyczne, o wysokiej wartości
odżywczej i dobrej przydatności do przechowywania i transportu. Prowadzi badania
dotyczące ochrony zasobów genowych roślin warzywnych i spokrewnionych dzikich
gatunków.
Zakład składa się z:
1) Pracowni Hodowli i Biotechnologii Roślin Warzywnych – PHiBRW
2) Pracowni Zasobów Genowych Roślin Warzywnych – PZGRW
Zakład Uprawy i Nawożenia Roślin Warzywnych - ZUiNRW
Zakład opracowuje i doskonali metody uprawy warzyw w gruncie i pod osłonami, bada
wpływ różnych czynników i zabiegów agrotechnicznych na wzrost i plonowanie roślin
warzywnych oraz przydatność odmian do różnych warunków, metod i celów produkcji.
Prowadzi badania eksploatacyjne maszyn, urządzeń i narzędzi, opracowuje nowe rozwiązania
techniczne służące do produkcji warzyw w polu i pod osłonami. Ocenia przydatność nowych
nawozów, stymulatorów wzrostu, środków wspomagających uprawę oraz środków
poprawiających właściwości gleb oraz doskonali metody nawożenia warzyw. Prowadzi
prace badawcze z zakresu ekologicznej produkcji warzyw.
Zakład składa się z:
1) Pracowni Uprawy Warzyw – PUW
2) Pracowni Nawożenia Roślin Warzywnych – PNRW
Zakład Ochrony Roślin Warzywnych - ZORW
Zakład prowadzi badania nad opracowaniem nowoczesnych metod zwalczania szkodników,
chorób i chwastów; opracowaniem integrowanych i ekologicznych metod ochrony warzyw
uprawianych w polu i pod osłonami; opracowaniem nowych biologicznych metod ochrony
roślin warzywnych przed chorobami grzybowymi i bakteryjnymi. Prowadzi badania nad
oceną skuteczności pestycydów stanowiącą podstawę do ich rejestracji. Opracowuje
corocznie Program Ochrony Roślin stanowiący główne źródło informacji dla producentów
warzyw w Polsce.
Zakład składa się z:
1) Pracowni Entomologii Roślin Warzywnych – PERW
2) Pracowni Fitopatologii Roślin Warzywnych – PFRW
3) Pracowni Herbologii – PH
4) Pracowni Mikrobiologii – PM
Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa Warzyw - ZPiPW
Zakład prowadzi badania dotyczące wpływu metod krótko- i długotrwałego przechowywania
warzyw. Opracowuje nowe technologie przechowywania warzyw z uwzględnieniem
zmodyfikowanej i kontrolowanej atmosfery oraz koncentruje się na badaniach oceny
wartości biologicznej oraz przydatności gatunków i odmian dla przetwórstwa,
zamrażalnictwa i suszarnictwa. Wykonuje ocenę sensoryczną warzyw świeżych
i przetworzonych.
Zakład składa się z:
1) Pracowni Przechowalnictwa i Fizjologii Pozbiorczej Warzyw – PPiFPW
2) Pracowni Przetwórstwa i Oceny Jakości Warzyw – PPiOJW
Samodzielna Pracownia Kultur Tkanek - SPKT
W Pracowni prowadzone są badania nad opracowaniem metod mnożenia in vitro roślin
warzywnych dla celów hodowli, nasiennictwa i ochrony oraz nad opracowaniem
gametogenezy do wyprowadzania linii homozygotycznych różnych gatunków roślin
warzywnych (kapustne, marchew, burak ćwikłowy).
Samodzielna Pracownia Grzybów Uprawnych - SPGU
Samodzielna Pracownia Grzybów Uprawnych zajmuje się doskonaleniem technologii
produkcji grzybów uprawnych, domestyfikacją grzybów dziko rosnących oraz metodami
ochrony pieczarek przed chorobami i szkodnikami.
Oddział Roślin Ozdobnych
Zakład Uprawy Roślin Szklarniowych - ZURS
Zakład Upraw Roślin Szklarniowych zajmuje się badaniami nad opracowywaniem
nowoczesnych metod uprawy kwiatów ciętych, roślin doniczkowych i rabatowych w tym
doskonaleniem technik nawadniania, nawożenia i kształtowania pokroju roślin.
Zakład Szkółkarstwa i Nasiennictwa Roślin Ozdobnych –
ZSiNRO
Zakład zajmuje się: badaniami nad doskonaleniem metod rozmnażania; opracowywaniem
nowoczesnych technologii uprawy drzew i krzewów ozdobnych w tym nawadnianiem,
nawożeniem i odpornością na mróz; badaniami nad doskonaleniem metod produkcji
i uszlachetnianiem nasion roślin ozdobnych; badaniami nad metodami produkcji elity
matecznej roślin cebulowych oraz doskonaleniem metod rozmnażania i uprawy bylin.
Zakład składa się z:
1) Pracowni Szkółkarstwa Roślin Ozdobnych – PSRO
2) Pracowni Nasiennictwa Roślin Ozdobnych – PNRO
Zakład Ochrony Roślin Ozdobnych – ZORO
Zakład zajmuje się: badaniami nad występowaniem, etiologią i zwalczaniem patogenów
odglebowych i nalistnych w uprawach roślin ozdobnych; badaniami nad występowaniem,
szkodliwością i biologią szkodników oraz efektywnością zoocydów w ich zwalczaniu;
nicieniami pasożytniczymi roślin w zakresie ogrodnictwa; pracami nad identyfikacją
gatunków nicieni roślinnych oraz badaniami skuteczności biologicznej nematycydów.
Zakład składa się:
1) Pracowni Fitopatologii Roślin Ozdobnych – PFRO
2) Pracowni Szkodników Roślin Ozdobnych – PSRO
3) Pracowni Nematologii Roślin Ozdobnych – PNRO
Zakład Biotechnologii Roślin Ozdobnych – ZBRO
Zakład Biotechnologii Roślin Ozdobnych zajmuje się zastosowaniem metod biotechnologii
w klonowaniu roślin, wytwarzaniu i analizie zmienności genetycznej roślin oraz identyfikacją
i detekcją mikroorganizmów w roślinach, wodzie i podłożu metodami markerów
molekularnych.
Zakład Fizjologii i Morfogenezy Roślin Ozdobnych – ZFiMRO
Zakład zajmuje się badaniami nad poznaniem procesów fizjologicznych istotnych dla uprawy
roślin ozdobnych oraz metodami ich rozmnażania w warunkach in vitro.
Zakład składa się z:
1) Pracowni Fizjologii Roślin Ozdobnych – PFRO
2) Pracowni Kultur Tkankowych – PKT
Oddział Pszczelnictwa w Puławach
Zakład Hodowli Pszczół – ZHP
Zakład Hodowli Pszczół zajmuje się: badaniami procesów fizjologicznych zachodzących w
organizmie pszczół; opracowaniem metod doskonalenia genetycznego populacji pszczół i
poprawy ich cech użytkowych przez krzyżowanie heterozyjne oraz poznanie czynników poza
genetycznych wpływających na poziom produkcji pasiecznej.
Zakład Technologii Pasiecznych – ZTP
Zakład prowadzi badania służące do opracowania nowych technologii pasiecznych.
Zakład Zapylania Roślin – ZZR
Zakład zajmuje się: badaniami owadów zapylających ich biologią, rozsiedleniem,
znaczeniem gospodarczym oraz nad metodami chowu i wykorzystania do zapylania roślin
uprawnych; doświadczeniami polowymi i pracami laboratoryjnymi i związanymi z biologią
kwitnienia, nektarowania, zapylania, plonowania, roślin oraz ich wartością pszczelarską
mającą na celu polepszenie plonów owoców i nasion oraz zbioru nasion.
Zakład Produktów Pszczelich – ZPP
Zakład Produktów Pszczelich zajmuje się chemicznymi i mikrobiologicznymi badaniami
produktów pszczelich i określeniem zmian jakie zachodzą podczas ich magazynowania.
Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich – LBJPP działa przy Zakładzie
Produktów Pszczelich i zajmujące się chemicznymi i mikrobiologicznymi badaniami
produktów pszczelich, wykonywanych na potrzeby Instytutu i na zewnątrz.
Inne komórki naukowo-badawcze podległe z-cy dyrektora ds. naukowych
Pracownia Ekonomiki i Marketingu – PEiM
Pracownia podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych, zajmuje się badaniami
ekonomiki i organizacji produkcji oraz marketingu, z zakresu sadownictwa, warzywnictwa,
kwiaciarstwa i pszczelnictwa.
Dział informatyki
Dział podlega bezpośrednio zastępcy dyrektora ds. naukowych, zajmuje się zapewnieniem
ciągłości działania istniejących systemów informatycznych w Instytucie, planuje rozwój
infrastruktury informatycznej, współpracuje z Działem Zamówień Publicznych w zakresie
terminowej publikacji ogłoszeń przetargowych i specyfikacji istotnych warunków zamówień.
Dział Informatyki sporządza opisy kupowanego sprzętu i oprogramowania komputerowego
przed udzieleniem zamówień publicznych, prowadzi inwestycje w zakresie rozwoju
infrastruktury informatycznej, zarządza i utrzymuje infrastrukturę serwerową Instytutu,
administruje siecią komputerową oraz zapewnia ciągłość jej działania, współpracuje
z działami administracyjnymi i naukowymi w zakresie wprowadzania nowych systemów
informatycznych oraz utrzymania istniejących. Służy pomocą wszystkim komórkom
organizacyjnym w rozwiązywaniu bieżących problemów w obsłudze sprzętu
i oprogramowania komputerowego. Podlega bezpośrednio z-cy dyrektora ds. naukowobadawczych.
Komórki podległe bezpośrednio z-cy dyrektora ds. finansowych
Dział Finansowo-Księgowy
Dział Finansowo-Księgowy prowadzi ewidencję księgową, rachubę płac wraz z należnymi
podatkami i składkami, opracowuje plany finansowe i sporządza sprawozdania.
W Dziale wyodrębniona została – Sekcja ds. płac SdsP
Sekcja Programów Europejskich i Funduszy Strukturalnych – SPEiFS
Sekcja zajmuje się przyjmowaniem wniosków na służbowe wyjazdy zagraniczne,
upowszechnianiem informacji o strukturze i celach różnych Programów Europejskich,
współpracuje z MNiSW w zakresie umów bilateralnych oraz wniosków i umów na
dofinansowanie projektów badawczych. Prowadzi rozliczenie europejskich projektów
badawczych, organizuje szkolenia i spotkania informacyjne. Ponadto Sekcja zajmuje się
przygotowaniem i opracowywaniem wniosków projektowych i studiów wykonalności dla
projektów mających na celu zwiększenie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost
konkurencyjności polskiej nauki oraz zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym, w
ramach funduszy strukturalnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)
oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) poprzez programy operacyjne (PO) oraz
regionalne programy operacyjne (RPO).
Sekcja Programu Wieloletniego – SPW
Sekcja zajmuje się przygotowaniem sprawozdań finansowych i merytorycznych z realizacji
zadań dla MRiRW; przygotowaniem materiałów do Uchwały Rady Ministrów w sprawie
ustanowienia Programu Wieloletniego; przygotowaniem materiałów do wniosku o zawarcie
umowy z MRiRW w kolejnych latach realizacji PW, przeprowadzeniem komisyjnych
odbiorów realizacji zadań w kolejnych latach; bieżącym nadzorem nad realizacja zamówień,
wyjazdów i szkoleń.
Komórki podległe bezpośrednio z-cy dyrektora ds. administracyjno –
technicznych
Kancelaria Ogólna – KO
Kancelaria ogólna prowadzi obsługę wszystkich komórek organizacyjnych Instytutu
w zakresie korespondencji, informacji ogólnej i spraw socjalnych pracowników.
Dział Zamówień Publicznych – DZP
Dział Zamówień Publicznych prowadzi całość prac związanych z planowaniem i realizacją
zamówień publicznych oraz zajmuje się przygotowaniem, koordynacją i nadzorowaniem
inwestycji prowadzonych w Instytucie.
Dział Administracyjno – Gospodarczy – DAG
Dział Administracyjno – Gospodarczy zajmuje się administracją wszystkich obiektów
Instytutu, realizuje prace porządkowe oraz roboty remontowe budynków i budowli, dba
o zieleń na terenie Instytutu, odpowiada za właściwe zabezpieczenie mienia Instytutu,
prowadzi bieżącą obsługę administracyjną wszystkich komórek organizacyjnych, prowadzi
działalność gospodarczą w zakresie wynajmu lokali i inną w zakresie wynikającym z
zawartych umów, prowadzi i aktualizuje dokumentację obiektów budowlanych, zajmuje się
całokształtem spraw związanych z ochroną środowiska, prowadzi dokumentację dotyczącą
nieruchomości oraz ewidencję środków trwałych i wyposażenia.
Wydzielona w Dziale Administracyjno-Gospodarczym Sekcja Logistyki i Transportu –
(SLT) prowadzi całość spraw związanych z obsługą transportową Instytutu, realizuje
zaopatrzenie materiałowe, odpowiada za prawidłowy obrót wyrobów akcyzowych
podlegających szczególnemu nadzorowi, prowadzi niezbędną dokumentację i
sprawozdawczość w powierzonym zakresie, a także na bieżąco organizuje i nadzoruje prace
gospodarcze w Oddziale Warzywnictwa.
Dział Energetyczno – Techniczny – DET
Dział Energetyczno – Techniczny zajmuje się:
1) prowadzeniem eksploatacji całej infrastruktury technicznej i energetycznej Instytutu;
2) kontrolą i rozliczaniem zużycia wody, energii elektrycznej, ciepła, gazu, opału oraz
sporządzaniem analiz i sprawozdań dotyczących tego zakresu działania;
3) świadczeniem usług i rozliczaniem odbiorców zgodnie z zawartymi umowami
w zakresie dostaw ciepła, wody, energii elektrycznej itd.;
4) opracowaniem harmonogramów i organizowaniem przeglądów, badań, remontów
infrastruktury technicznej i urządzeń podlegających kontroli Urzędu Dozoru
Technicznego;
5) prowadzeniem dokumentacji i załatwianiem spraw techniczno – prawnych,
wynikających z przepisów dotyczących gospodarki wodno – ściekowej oraz
przepisów UDT;
6) opracowywaniem niezbędnych danych do sporządzania umów, planów, przeglądów
i remontów obiektów będących w eksploatacji Działu;
7) Wykonywaniem prac o charakterze usługowym w zakresie specjalistycznych
remontów, adaptacji i modernizacji obiektów sieci i instalacji oraz niektórych robót
inwestycyjnych;
8) Organizowaniem pracy podległych pracowników w sposób zapewniający ciągłość
funkcjonowania Instytutu, a zwłaszcza sprawne usuwanie wszelkich awarii;
9) Ewidencjonowaniem i rozliczaniem czasu pracy podległych pracowników.
W skład Działu wchodzi Sekcja Energetyczno – Techniczna (SET) zajmująca się
eksploatacją wszelkich budowli i urządzeń technicznych, sieci i instalacji (elektrycznych,
cieplnych,
gazowych,
wodno-kanalizacyjnych,
telefonicznych,
odgromowych,
klimatyzacyjnych itd.) stanowiących infrastrukturę techniczną Oddziału Warzywnictwa oraz
prowadzeniem analiz, rozliczeń i wszelkiej dokumentacji z tego zakresu.
Dział Obsługi Doświadczeń – DOD
Dział prowadzi obsługę doświadczeń polowych, szklarniowych i innych upraw w Oddziale
Warzywnictwa. Zajmuje się pracami w zakresie: przygotowania pola i podłoży do upraw pod
osłonami, pielęgnacji, ochrony, nawożenia, nawadniania, zbioru plonów, likwidacji upraw,
zagospodarowaniem uzyskiwanych płodów rolnych, prowadzi niezbędną dokumentację
materiałową, zabezpiecza wszelkie środki do prowadzonych doświadczeń i upraw,
odpowiada za właściwą eksploatację sprzętu rolniczego i urządzeń do obsługi doświadczeń,
sporządza niezbędne analizy i sprawozdania, odpowiada za ewidencję i zabezpieczenie
powierzonego majątku.
W skład Działu wchodzi:
1) Sad Doświadczalny Dąbrowice – SDD
2) Sad Pomologiczny Skierniewice – SPS
3) Pole Doświadczalne Skierniewice – PDS
Inspektor BHP
Inspektor BHP zajmuje się działalnością mającą na celu zapobieganie zagrożeniom życia
i zdrowia pracowników, dba o właściwe warunki bhp i ppoż. na poszczególnych
stanowiskach pracy, sporządza okresowe analizy i sprawozdania (z zakresu bhp, p. poż.,
wypadkowości itp.), organizuje szkolenia pracowników z zakresu bhp, sporządza
dokumentację dotyczącą wypadków, prowadzi rejestry chorób zawodowych, badań
czynników szkodliwych na stanowiskach pracy, okresowych badań lekarskich, wydawanego
sprzętu ochronnego itp.
Rzecznik Patentowy – RPAT
Rzecznik Patentowy zajmuje się:
1) Prowadzeniem rejestru zgłoszonych projektów wynalazczych;
2) Opracowywaniem dokumentacji zgłoszeniowej projektów - zgodnie z wymaganiami
Urzędu Patentowego RP;
3) Zgłaszaniem projektów wynalazczych do Urzędu Patentowego RP i zabezpieczaniem
ochrony prawnej (praw wyłącznych) zgłoszonym projektom;
4) Opracowywaniem umów z zakresu własności przemysłowej (umowy licencyjne,
umowy o wspólności praw itp.);
5) Popularyzowaniem wśród pracowników Instytutu zagadnień związanych
z wynalazczością i ochroną własności przemysłowej oraz udzielaniem porad w tym
zakresie;
6) Opracowywaniem okresowych sprawozdań z działalności wynalazczej Instytutu.
Specjalista ds. Obrony Cywilnej i Ochrony – OC
Specjalista ds. Obrony Cywilnej i Ochrony zajmuje się wykonaniem zadań obronnych
wynikających z obowiązujących aktów prawnych i decyzji organów nadrzędnych.
Archiwum Zakładowe – AZ
Archiwum Zakładowe zajmuje się czasowym przechowywaniem materiałów wytworzonych
w Instytucie oraz przez niego otrzymanych, a niepotrzebnych już do bieżącego urzędowania.
Do zadań archiwum zakładowego należy właściwe ewidencjonowanie i udostępnianiem
zasobów oraz - po upływie ustawowo określonego czasu - przekazywaniem materiałów
archiwalnych kat. A do właściwego terytorialnie archiwum państwowego, a także
brakowaniem dokumentacji nie archiwalnej (dokumentacji o czasowym okresie
przechowywania - kat. B).
Terenowe Zakłady Doświadczalne – TZD
Ośrodek Elitarnego Materiału Szkółkarskiego – Prusy OEMS
Ośrodek zajmuje się realizowaniem zadań związanych z sadownictwem, kwiaciarstwem i
pszczelnictwem poprzez prowadzenie doświadczeń naukowych, upowszechnianie i
wdrażanie wyników badań do produkcji. Ośrodek działa w zakresie pełnomocnictwa
udzielonego przez Dyrektora Instytutu.
Spółki Instytutu z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Instytut utworzył następujące spółki:
1) Sadowniczy Zakład Doświadczalny w Brzeznej Sp. z o.o., woj. małopolskie,
2) Kwiaciarski Zakład Doświadczalny w Nowym Dworze Sp. z o.o. woj. łódzkie,
3) WZD Sp. z o.o. w Pszczynie, woj. śląskie
4) IWARZ – PNOS Sp. z o.o. w Regułach, woj. mazowieckie
Komórki podległe bezpośrednio Sekretarzowi Naukowemu
Sekcja Planowania i Dokumentacji Naukowej – SPiDN
Sekcja zajmuje się: opracowywaniem merytorycznych sprawozdań z realizacji prac
badawczych z zakresu sadownictwa, warzywnictwa, roślin ozdobnych i pszczelnictwa;
sprawuje nadzór nad prawidłowym przygotowywaniem dokumentacji badań, prowadzeniem
dokumentacji (wnioski, raporty końcowe, umowy) do projektów realizowanych w IO;
opracowywaniem planów prac badawczych dla IO, wniosków i raportów o dotację
podmiotową i inwestycje aparaturowe; opracowywaniem materiałów i ankiet do celów
kategoryzacji IO; przygotowywaniem odbioru zakończonych i otwierania nowych tematów
statutowych; opracowywaniem doraźnych materiałów, ankiet i zestawień dla potrzeb
MRiRW, MNiSW oraz innych komórek; opracowywaniem ofert wdrożeniowych
zakończonych prac badawczych; rozliczaniem kosztów zagranicznych wyjazdów
służbowych; prowadzeniem dokumentacji oraz pomocą w przygotowywaniu i obsłudze
posiedzeń Rady Naukowej IO.
Biblioteka – B
Biblioteka zajmuje się: gromadzeniem opracowywaniem i przechowywaniem zbiorów w
postaci drukowanej i elektronicznej, zgodnie z profilem naukowym Instytutu;
udostępnianiem zbiorów bibliotecznych pracownikom Instytutu, studentom oraz wszystkim
osobom na warunkach określonych w regulaminie Biblioteki; zapewnieniem dostępu on-line
do źródeł informacji naukowej zgodnie z potrzebami dydaktycznymi i naukowymi
użytkowników.
Sekcja Statystyki Doświadczeń – SSD
Sekcja zajmuje się: pomocą w efektywnym planowaniu doświadczeń i innych badań
empirycznych z uwzględnieniem metod statystycznych; pomocą w doborze odpowiednich
metod statystycznych oraz wykonaniem lub współ-wykonaniem analiz danych; pomocą przy
interpretacji wyników statystycznych analiz danych empirycznych; pomocą przy opisie
metodyki statystycznej i uzyskanych wyników badań w procesie tworzenia i pisania
publikacji naukowych, prac doktorskich i habilitacyjnych; oceną poprawności
proponowanych metod statystycznych w projektach badawczych i publikacjach naukowych,
prowadzeniem szkoleń z zakresu statystycznej analizy danych za pomocą standardowych
pakietów komputerowych i wnioskowania na podstawie uzyskanych wyników.
Centrum Zaawansowanych Technologii „Agrotech” – CZT-A
Centrum Zaawansowanych Technologii „AgroTech” jest Konsorcjum uczelni wyższych,
instytutów branżowych i partnerów gospodarczych, utworzonym w celu prowadzenia
wspólnych badań naukowych i prac rozwojowych nakierowanych na rozwój nowych
technologii produkcji i przetwórstwa płodów rolnych.
Download