Załącznik nr 2 do Dodatkowych informacji i objaśnień za okres

advertisement
Załącznik nr 2
do Dodatkowych informacji i objaśnień
za okres 01.01-31.12.2016
Wartościowy zakres zmian w strukturze środków trwałych,
wartości niematerialnych i prawnych
w okresie 01.01-31.12.2016r. (w tys. zł)
Grupa
1
2
3-6
8
Wyszczególnienie
Stan na
01.01.2016
Zmiany
Zwiększenia
Przemieszczenia Zmniejszenia
GRUNTY
0
0
BUDYNKI I BUDOWLE
0
0
URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY
a) wartość brutto
0
0
b) dotychczasowe umorzenie
0
0
c) wartość netto
0
0
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE
a) wartość brutto
0
0
b) dotychczasowe umorzenie
0
0
c) wartość netto
0
0
0
Ogółem środki trwałe
0
0
Dotychczasowe umorzenie
0
Wartość netto
0
0
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
a) wartość brutto
0
0
b) dotychczasowe umorzenie
0
0
c) wartość netto
0
0
Stan
31.12.2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sporządzono: Studzian, dnia ………………………..r.
……………………………………………………..
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)
……………………………………………………..
(nazwisko i imię, kierownika jednostki)
Załącznik nr 3
do Dodatkowych informacji i objaśnień
za okres 01.01-31.12.2016
Uzgodnienie wyniku finansowego brutto z podstawą
opodatkowania w zł
Wyszczególnienie
Rok ubiegły
kończący się dnia
..............................
Rok bieżący
kończący się dnia
.............................
1. Wynik finansowy brutto (zysk/strata)
2. Przychody księgowe nie zaliczane do dochodu, w tym
(-):
– naliczone niezapłacone przez kontrahentów odsetki od
należności ............................
– ............................
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
III. Podatek dochodowy do rozliczenia:
zobowiązanie/należność = I – II
IV. Zmiana stanu rezerwy/aktywa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
0,00
0,00
V. Podatek dochodowy za rok obrachunkowy
Razem = I ± IV
0,00
0,00
– inne
3. Koszty księgowe nie uznawane za koszty uzyskania
przychodu, w tym (+):
– odsetki budżetowe ............................
– darowizny ............................
– ............................
– inne
4. Przychody księgowe roku poprzedniego stanowiące
przychody podatkowe w roku bieżącym (+)
– zapłacone przez kontrahentów odsetki od należności
naliczone w poprzednim roku obrotowym
– ............................
– inne
5. Koszty księgowe roku poprzedniego uznane za koszty
podatkowe w roku bieżącym (-)
– koszty z tytułu wykorzystania rezerwy na świadczenia
pracownicze
– ............................
– inne
6. Koszty podatkowe nie ujęte w księgach (-)
7. Odliczenie straty z lat ubiegłych (-)
8. Inne różnice (+/-)
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
– Obowiązująca stawka podatku dochodowego (w %)
I. Naliczony bieżący podatek dochodowy
II. Zapłacone zaliczki na podatek roku bieżącego w
danym roku obrotowym
Sporządzono:Studzian, dnia ………………………..r.
………………………………………………………………..
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)
………………………………………………………….
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)
Załącznik nr 1
do Dodatkowych informacji i objaśnień
za okres 01.01-31.12.2016
Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)
w okresie 01.01-31.12.2016r.
kwota za rok
(w tys. zł)
Treść pozycji
Lp.
bieżący
poprzedni
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA
A.
I.
Wynik finansowy netto
II.
Korekty razem (1+2+3+4+5)
koszty niepieniężne (amortyzacja, róznica stanu rezerw i odpisy
1. aktualizacyjne niefiansowe)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Przepływy pienieżne netto z działalności finasowej (C.I-C.II)
0,00
0,00
D.
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III+B.III+C.III)
0,00
0,00
E.
ŚRODKI PIENIEŻNE NA POCZĄTEK ROKU OBROTOWEGO
0,00
0,00
2. zmiana stanu zapasów
3. zmiana stanu należności
4. zmiana stanu zobowiązań (z wyjątkiem pozyczek i kredytów)
5. pozostałe korekty
III.
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (A.I.+/-A.II)
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA
B.
Wpływy (1+2)
I.
1. ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych i WNiP
2. ze zbycia aktywów finansowych
II.
Wydatki (1+2)
1. na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i WNiP
2. na nabycie aktywów finansowych
III.
Przepływy pienieżne netto z działalności inwestycyjnej (B.I-B.II)
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA
C.
Wpływy (1+2+3)
I.
1. od właścicieli
2. od banków i innych instytucji finansowych lub osób trzecich
3. pozostałe
II.
Wydatki (1+2+3)
1. na rzecz właścicieli
2. na rzecz banków i innych instytucji finansowych lub osób trzecich
3. pozostałe
III.
ŚRODKI PIENIEŻNE NA POCZĄTEK ROKU OBROTOWEGO
F.
(D+E)
Sporządzono: Studzian, dnia ………………………..r.
………………………………………………………………..
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)
……………………………………………………………….
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)
Download