rozliczenie

advertisement
ROZLICZENIE
z zaliczki w zagranicznych środkach płatniczych, pobranych na podstawie zlecenia płatniczego
Nr …………… z dnia …………………..
……………….………………………………………………………………- IFJ PAN
(nazwisko imię delegowanego-nazwa zakładu pracy)
Delegacja służbowa do kraju ………………………………………………………………………...
Pobyt za granicą trwał od dnia ……………….godz. ……. do dnia ………… godz. ….. dni ….…
Dokładna trasa podróży ………………………………………………………………………………
1. Otrzymałem:
 w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie (podać
zagraniczne środki płatnicze w gotówce)
KWOTA
………………………
 z innych źródeł (podać skąd) ………………
 w czasie podróży wymieniłem na inne waluty (podać
kurs w przeliczeniu, załączyć r-k); otrzymałem z wymiany
………………………
………………………
Ogółem dysponowałem kwotą …………………………………...
2. Wydatkowałem:
 diety (ilość dni x stawka diet) …………………………….
 koszty hotelu wg rachunków (bez konsumpcji i innych
świadczeń)………………………
 koszty podróży wg cen biletów za przejazd koleją
 kl. ….. do …………………………………………………
 ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu (z dworca i do dworca kolejowego,
autobusowego, portu lotniczego) w wysokości jednej diety
(w miejscowości docelowej za granicą oraz w każdej innej miejscowości,
w której pracownik korzystał z noclegu) …………………
 inne wydatki przewidziane w zaliczce do roliczenia r-kiem
… ………..………….
.………………………
………………………..
………………………..
………………………..
Ogółem wydatkowałem …………………………………………..
3. Zestawienie:
 ogółem dysponowałem kwotą
.…..…………………….
 ogółem wydatkowałem kwotę
.………………………...
 pozostało
...………………………..
 zabrakło
.………………………....
 wpłaciłem do kasy IFJ PAN w dniu ……………….
4. Sprawdzono:
Dział Obsługi Badań Naukowych stwierdza fakt odbycia
podróży oraz należyte wykorzystanie przez delegowanego
terminów delegacji i właściwe użycie środków komunikacji
...………………………..
..………………………..
(data i podpis składającego
rozliczenie)
…………………………………………………….
data i podpis
Zgodne pod względem formalnym i rachunkowym:
…………………………………………………….
data i podpis
Zatwierdzono:
……………………………………………………
data i podpis
Uwaga: Do rozliczenia należy dołączyć
bilety za przejazd, r-ki za hotel i inne
wydatki
Download