Załącznik nr 1 Kwalifikacje wyodrębnione dla zawodów: rolnik

advertisement
E-zasoby w obszarze rolniczo-leśnym z ochroną środowiska w dwóch grupach zawodów: leśno-ogrodniczym oraz rolno-hodowlanym
Załącznik nr 1
Kwalifikacje wyodrębnione dla zwodów: rolnik, technik rolnik, technik agrobiznesu
BRANŻA
ZAWODY
Nazwy kwalifikacji oraz niepowtarzających się części
kwalifikacji (modułów)(powtarzające się części
SYMBOLE kwalifikacji zostały usunięte z zestawienia)
rolnik
rolnictwo
technik agrobiznesu
technik rolnik
R3, R6,
R16
R.3 Prowadzenie produkcji rolniczej
1. Prowadzenie produkcji roślinnej
2. Prowadzenie produkcji zwierzęcej
3. Obsługa środków technicznych stosowanych w
rolnictwie
R.6 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w
agrobiznesie
1. Prowadzenie działalności gospodarczej w
agrobiznesie
2. Planowanie przetwórstwa żywności
3. Prowadzenie rachunkowości i rozliczeń podatkowych
przedsiębiorstwa w agrobiznesie
R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
1. Organizowanie produkcji roślinnej
2. Organizowanie produkcji zwierzęcej
Opis zawodów
Nazwa:
Rolnik
Kod:
613003
Synteza:
Prowadzi produkcję roślinną i zwierzęcą oraz obsługuje środki techniczne stosowane w rolnictwie.
Zadania zawodowe:






planowanie i organizowanie procesu produkcji roślinnej i zwierzęcej w gospodarstwie
rolnym;
podejmowanie współpracy z dostawcami i odbiorcami produkcji roślinnej i zwierzęcej;
projektowanie zmianowania roślin, z uwzględnieniem czynników przyrodniczych i
ekonomicznych;
dobieranie i wykonywanie zabiegów uprawowych do wybranej rośliny, w tym stosowanie
metod zapobiegania i zwalczania chorób, szkodników i chwastów, używanie preparatów
chemicznych;
planowanie/obliczanie odpowiedniej ilości i jakości materiału siewnego i nawozów do
planowanych upraw;
planowanie i wykonywanie zabiegów agrotechnicznych z uwzględnieniem czynników
Fundacją na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
ul. Witolda Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa | NIP:1130013295 | REGON: 001387892 | 22 864 03 92 | [email protected] | www.fda.oprg.pl
E-zasoby w obszarze rolniczo-leśnym z ochroną środowiska w dwóch grupach zawodów: leśno-ogrodniczym oraz rolno-hodowlanym
meteorologicznych wpływających na plonowanie roślin uprawnych;
przestrzeganie norm jakościowych i zasad standaryzacji produktów rolniczych oraz zasad
bezpieczeństwa żywności;
magazynowanie plonów, podstawowe przetwarzanie i przygotowywanie ich do sprzedaży;
dobieranie gatunków, ras i typów użytkowych zwierząt odpowiednich do posiadanych lub
planowanych warunków gospodarowania, z uwzględnieniem uzupełniającego systemu
żywienia zwierząt;
żywienie zwierząt stosownie do ich potrzeb, z uwzględnieniem wykorzystania łąk i
pastwisk;
przeprowadzanie codziennej i okresowej pielęgnacji zwierząt zgodnie z wymaganiami
gatunkowymi, wiekowymi i użytkowymi;
utrzymywanie czystości pomieszczeń hodowlanych, w tym usuwanie obornika;
prowadzenie kojarzeń oraz selekcji osobniczej;
dojenie zwierząt, strzyżenie owiec itp.;
prowadzenie i obsługiwanie pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji
roślinnej i zwierzęcej;
konserwowanie sprzętu, maszyn, urządzeń i pomieszczeń gospodarskich, wykonywanie
drobnych napraw, współpracowanie z serwisantami;
prowadzenie sprzedaży produktów rolnych i zwierząt gospodarskich;
prowadzenie rachunkowości i kalkulacji kosztów, obliczanie opłacalności produkcji
rolniczej;
posługiwanie się oprogramowaniem komputerowym wspierającym wykonywanie zadań
zawodowych;
przestrzeganie zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie
przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.














Dodatkowe zadania
zawodowe:



nadzorowanie innych pracowników;
podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie rolnictwa;
prowadzenie ekologicznych upraw roślinnych i hodowli zwierzęcej.
Nazwa:
Technik agrobiznesu
Kod:
331402
Synteza:
Wykonuje czynności związane z produkcją rolną, organizowaniem dystrybucji i sprzedażą
produktów rolnych, ich promocją i reklamą oraz oceną jej jakości i opłacalności; dobiera właściwy
sprzęt i materiały eksploatacyjne do produkcji rolnej.
Zadania zawodowe:









dobieranie roślin do warunków klimatyczno-glebowych i ekonomicznych danego rejonu;
wykonywanie prac związanych z konserwacją urządzeń wodno-melioracyjnych;
planowanie nawożenia organicznego i mineralnego;
ocenianie jakości materiału siewnego i jego przygotowanie do siewu;
planowanie i wykonywanie zabiegów agrotechnicznych odpowiednio do warunków
glebowych i wymagań roślin uprawnych;
rozpoznawanie chorób, szkodników i chwastów roślin uprawnych i dobieranie metod i
środków ochrony roślin zgodnie z zasadami zintegrowanej ochrony roślin;
obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
prowadzenie upraw roślin oraz hodowli zwierzęcej zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką
Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności oraz rachunkiem ekonomicznym;
przestrzeganie warunków przechowywania produktów pochodzenia roślinnego i
Fundacją na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
ul. Witolda Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa | NIP:1130013295 | REGON: 001387892 | 22 864 03 92 | [email protected] | www.fda.oprg.pl
E-zasoby w obszarze rolniczo-leśnym z ochroną środowiska w dwóch grupach zawodów: leśno-ogrodniczym oraz rolno-hodowlanym






















Dodatkowe zadania
zawodowe:




zwierzęcego;
określanie kierunków chowu zwierząt gospodarskich;
ocenianie jakości pasz stosowanych w żywieniu zwierząt gospodarskich oraz ich
przygotowanie, konserwowanie i przechowywanie;
organizowanie i wykonywanie prac związanych z żywieniem, rozrodem oraz higieną i
pielęgnacją zwierząt gospodarskich;
określanie warunków zoohigienicznych w pomieszczeniach dla zwierząt gospodarskich;
rozpoznawanie objawów chorobowych na podstawie wyglądu i zachowania zwierząt
gospodarskich;
przygotowywanie zwierząt do aukcji, pokazów i wystaw;
przygotowywanie zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego do sprzedaży;
prowadzenie marketingu i sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia roślinnego,
zwierząt oraz produktów pochodzenia zwierzęcego;
obsługiwanie środków technicznych stosowanych w rolnictwie (urządzeń melioracyjnych,
wodociągowych w budynkach gospodarskich oraz pojazdów i maszyn itp.);
dobieranie surowców i dodatków do żywności oraz materiałów pomocniczych stosowanych
w procesie przetwórstwa żywności;
określanie warunków i prowadzenie operacji mechanicznych, termicznych i dyfuzyjnych
surowców;
dobieranie technologii produkcji wybranych produktów spożywczych;
dobieranie metod utrwalania żywności;
sporządzanie zapotrzebowania na surowce, opakowania i dodatki do żywności;
dobieranie maszyn i urządzeń stosowanych w przetwórstwie spożywczym;
obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych w zakładach przetwórstwa spożywczego;
konserwacja maszyn i urządzeń, prowadzenie drobnych napraw, zgłaszanie awarii;
organizowanie i wykonywanie prac związanych z przetwórstwem żywności;
prowadzenie marketingu i sprzedaży produktów spożywczych;
stosowanie systemów zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności;
prowadzenie gospodarstwa rolnego, w tym: opracowywanie biznesplanu, prowadzenie
rachunkowości gospodarstwa, planowanie potrzeb kadrowych, planowanie zaopatrzenia np.
w pasze, nawozy, planowanie zbytu produktów itd.;
przestrzeganie zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowania
przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie agrobiznesu, produkcji
przetwórczej, agroturystyki itp.;
organizowanie i zarządzanie pracą zespołu pracowników;
planowanie źródeł finansowania produkcji rolnej;
uczestniczenie w targach rolniczych (żywności, hodowli itp.).
Nazwa:
Technik rolnik
Kod:
314207
Synteza:
Organizuje, nadzoruje i wykonuje prace związane z hodowlą roślin, nasiennictwem oraz produkcją
roślin w gospodarstwach rolnych, prowadzącą do wytworzenia produktów.
Zadania zawodowe:


dokonywanie wyboru rodzaju produkcji (towarowa, hodowlana), wyboru gleby dla
poszczególnych roślin, opracowywanie technologii i płodozmianu lub zmianowania dla
wybranych roślin hodowlanych i produkcyjnych;
rozpoznawanie nasion zbóż, roślin pastewnych, okopowych, przemysłowych oraz
Fundacją na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
ul. Witolda Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa | NIP:1130013295 | REGON: 001387892 | 22 864 03 92 | [email protected] | www.fda.oprg.pl
E-zasoby w obszarze rolniczo-leśnym z ochroną środowiska w dwóch grupach zawodów: leśno-ogrodniczym oraz rolno-hodowlanym









Dodatkowe zadania
zawodowe:

występujących w nich nasion chwastów;
projektowanie oraz zakładanie pól hodowlanych z zachowaniem niezbędnej izolacji
gatunkowej i odmianowej;
opracowywanie, kontrolowanie i wykonywanie podstawowych zabiegów agrotechnicznych
związanych z uprawą gleby: oranie i bronowanie;
organizowanie, nadzorowanie i wykonywanie prac związanych z uprawą roli, nawożeniem,
siewem nasion, sadzeniem, pielęgnowaniem i zbiorem roślin oraz przygotowywanie
zebranych plonów do sprzedaży lub przechowywania;
dokonywanie okresowej kontroli i oceny plantacji nasiennych w okresie wegetacji roślin oraz
ustalanie potrzeb, metod i środków zwalczania chwastów, szkodników i chorób;
nadzorowanie pracy lub obsługiwanie ciągników, kombajnów i innych maszyn oraz urządzeń
stosowanych w produkcji rolnej;
planowanie zaopatrzenia i zaopatrywanie gospodarstwa rolnego w niezbędne maszyny i
sprzęt rolniczy, nasiona, nawozy oraz środki ochrony roślin;
ustalanie optymalnego terminu i technologii zbioru roślin;
pobieranie próbek oraz przesyłanie ich do oceny i atestów kwalifikacyjnych;
prowadzenie dokumentacji dotyczącej produkcji roślinnej, kalkulacji kosztów produkcji
rolnej.
organizowanie i nadzorowanie prac związanych z chowem, pielęgnowaniem i żywieniem
zwierząt gospodarskich.
Fundacją na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
ul. Witolda Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa | NIP:1130013295 | REGON: 001387892 | 22 864 03 92 | [email protected] | www.fda.oprg.pl
Download