Nazwa: Operator urządzeń koksowniczych Kod: 813132 Synteza

advertisement
Nazwa:
Operator urządzeń koksowniczych
Kod:
813132
Synteza:
Obsługuje i nadzoruje urządzenia koksowni; prowadzi, nadzoruje i
kontroluje procesy związane z wytwarzaniem koksu i produktów
pochodnych oraz eksploatuje użytkowane maszyny zgodnie z
obowiązującymi instrukcjami i procedurami, przestrzegając przepisów
bhp, ppoż. i ochrony środowiska.
Zadania
zawodowe:
- sterowanie pracą urządzeń węglowni z pulpitu sterowniczego
dyspozytorni; synchronizacja i kontrola pracy ciągów produkcyjnych
związanych z rozładunkiem, zwałowaniem, przemiałem i kierowaniem
węgla na wieże węglowe;
- prowadzenie, nadzorowanie i kontrolowanie procesu opalania baterii
koksowniczych i koksowania mieszanki węgla wsadowego, ;
obsługiwanie baterii koksowniczych (zgodnie z harmonogramem
napełniania i wypychania komór piecowych) oraz urządzeń
towarzyszących;
- sterowanie z dyspozytorni procesem technologicznym sortowni
koksu; synchronizacja i kontrola pracy ciągów technologicznych lub
pojedynczych urządzeń sortujących, transportujących i załadowczych;
- obsługiwanie i nadzorowanie urządzeń i instalacji służących do
oczyszczania gazu koksowniczego oraz do wyodrębniania
zaabsorbowanych składników z mediów płucznych i ich przetwarzania
w celu uzyskania smoły surowej, benzolu surowego, siarczanu
amonowego i innych substancji węglopochodnych;
- obsługiwanie i nadzorowanie stacji sprężarek gazu koksowniczego;
- prowadzenie wymaganej dokumentacji produkcyjnej.
Dodatkowe
zadania
zawodowe:
- nadzorowanie innych pracowników.
Download