Kreowanie wizerunku firmy - Firma Symulacyjna

advertisement
Firma symulacyjnaRzeczywiste Kompetencje
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Poddziałanie 9.1.2
Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Kreowanie wizerunku firmy,
strategia marketingowa firmy
Materiały opracowała: Ewa Wysokowicz
Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Struktura prezentacji
Kreowanie wizerunku firmy- podstawowe
informacje
 ABC Strategii marketingowej
 Użyteczne źródła informacji
 Kreowanie wizerunku firmy. Strategia
marketingowa w praktyce,
czyli „zrób to sam”

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Kreowanie wizerunku firmypodstawowe informacje
Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Co to jest wizerunek firmy? (1/3)
Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Co to jest wizerunek firmy? (2/3)
• Wizerunek firmy to „obraz”, który wynika
z subiektywnego postrzegania
i indywidualnej oceny firmy.
• Tożsamość jest zestawem podstawowych
atrybutów firmy wyróżniających na tle konkurencji.
Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Co to jest wizerunek firmy?(3/3)
• Marka to nazwa, termin, symbol, wzór lub ich
kombinacja, stworzona w celu identyfikacji dóbr
lub usług sprzedawcy albo ich grupy
i wyróżnienia ich spośród konkurencji
(wg Amerykańskiego Stowarzyszenia Marketingu)
• Reputacja to „dobre imię”, poważanie jakim
cieszy się dana firma.
Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Jakie są korzyści z posiadania
pozytywnego wizerunku firmy?
(1/2)
pozwala na prowadzenie ofensywnej polityki
sprzedaży i uzyskanie wysokich zysków
 ułatwia wprowadzenie na rynek nowych
produktów
 zapewnia większą stabilność działania
i mniejsze ryzyko związane z sytuacjami
kryzysowymi

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Jakie są korzyści z posiadania
pozytywnego wizerunku firmy?
(2/2)
pomaga w rekrutacji wykwalifikowanych
pracowników i ich motywowania
 przyczynia się do budowania zaufania
konsumentów i partnerów biznesu
do firmy (np. inwestorów)
 jest znaczącym źródłem przewagi konkurencyjnej

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Kto jest adresatem wizerunku
firmy?
Wewnętrzni adresaci wizerunku firmy:
 pracownicy firmy
• Zewnętrzni adresaci wizerunku firmy:
 klienci (aktualni i potencjalni)
 pośrednicy
 dostawcy
 instytucje wpływowe (instytucje państwowe, samorządy
terytorialne, agencje rządowe, instytucje finansowe, media)
 konkurenci
 akcjonariusze

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Etapy kreowania wizerunku
firmy
projektowanie i wdrażanie systemu identyfikacji wizualnej
 całościowa identyfikacja firmy (Corporate Identity, CI)
 polityka marki firmy i jej produktów (branding)
 wybór marketingowych instrumentów kreowania
wizerunku
 kontrola wizerunku

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Elementy systemu identyfikacji
wizualnej

znak firmowy i logotyp

druki firmowe (wizytówki, identyfikatory, koperty firmowe )

druki okazjonalne (zaproszenia, kartki okazjonalne)

materiały reklamowe (ulotki, foldery, katalogi, kalendarze)

stroje firmowe

oznakowanie środków transportu

oznakowanie zewnętrzne (tablice informacyjne)

oznakowanie wnętrz (oznakowanie pomieszczeń biurowych)

ekspozycje (witryny)

opakowania produktów (etykiety, instrukcje obsługi)

gadżety reklamowe (długopisy, torby reklamowe)
Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Całościowa identyfikacja firmy (CI)


CI- zgodność między tym, czym firma chce być a tym, jak ją postrzega
otoczenie
W jakich sytuacjach wykorzystywane jest CI?
 tworzenie nowej firmy
 restrukturyzacja i przekształcenia własnościowe
w istniejących firmach
 wejście firmy ze swoją ofertą na nowe rynki
 zdynamizowanie działań firmy i zachowań konkurencyjnych
 pojawienie się kryzysów i konieczności
ich przezwyciężania
Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Branding
Branding to system budowy świadomości
marki na rynku.
 Branding to bardzo rozbudowana działalność,
to zarządzanie wartością marki.
 Marka jest prawną, ekonomiczną
i intelektualna własnością firmy, chronioną przez
prawo.

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Przykłady znanych marek* (1/5)

Marka to nazwa (logo, symbolika, oznaczenie, wzornictwo)
Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Przykłady znanych marek* (2/5)

Marka to tytuł własności (np. znak towarowy)
Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Przykłady znanych marek* (3/5)

Marka to komunikat
Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Przykłady znanych marek* (4/5)

Marka to wzorzec (układ odniesienia)
Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Przykłady znanych marek* (5/5)

Marka to „wehikuł czasu”
Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Marketingowe instrumenty
kreowania wizerunku firmy (1/4)





promocja (reklama, public relations, promocja
sprzedaży)
personel- ludzie
produkt
cena
dystrybucja
Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Marketingowe instrumenty kreowania
wizerunku firmy (2/4)

Reklama:



Public relations:
Reklama w środkach masowego przekazu
(prasa, radio, telewizja)

Reklama w różnego typu wydawnictwach
(katalogi, albumy
o firmie, foldery i broszury, informatory, ulotki,
biuletyny itp.
Konferencje prasowe, wywiady udzielane
przez upoważnione kierownictwo firmy
wybranym mediom


Sponsoring
Współorganizowanie lub uczestnictwo w
targach
i imprezach wystawienniczych

Reklama zewnętrzna (tablice i plakaty
informacyjne, szyldy, neony, plansze, reklama na
samochodach)


Reklama komputerowa - strony www w
Internecie, CD, dyskietki


Marketing bezpośredni - materiały promujące
firmę i jej produkty dostarczane bezpośrednio
do konsumentów.
Imprezy okolicznościowe

Artykuły sponsorowane
Tworzenie systemu identyfikacji wizualnej
firmy
Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Marketingowe instrumenty kreowania
wizerunku firmy (3/4)

Promocja sprzedaży:

Gwarancje kredytowe dla dużych zamówień i stałych
nabywców

Produkt:
Dogodne formy płatności za towar

rodzaj i jakość oferty produktów,
usług

warunki i bezpieczeństwo pracy;


Ulgi przy zakupie towarów

Gwarancja jakości i ceny oraz funkcjonalności
produktu

Doradztwo i szkolenia biznesowe
w ramach stałej współpracy

Personel – ludzie:

kwalifikacje personelu zatrudnionego w firmie

kompetencje i fachowość
w załatwianiu spraw

cechy charakteryzujące personel firmy i innych
podmiotów współpracujących (opinie, system wartości,
struktura zawodowa)

cechy demograficzne, społeczne,
ekonomiczne personelu

dogodność lokalizacji firmy;

styl zarządzania firmą
Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Marketingowe instrumenty kreowania
wizerunku firmy (4/4)

Cena:

Dystrybucja:

ceny poszczególnych produktów, czy
usług;

dostępność do poszczególnych rodzajów
produktów, usług

koszty rozpoczęcia działalności
gospodarczej;

liczba instytucji wspierających prowadzenie
działalności gospodarczej (np. agencji
marketingowych, firm konsultingowych,
ośrodków szkoleniowych, izb gospodarczych,
fundacji, instytucji finansowych)

dostępność komunikacji do firmy (drogi,
lotniska, dworce, połączenia kolejowe);

sprawność obsługi klientów

liczba organizowanych imprez targowych,
wystaw gospodarczych ułatwiających dostęp
do oferty firmy

koszty wytwarzania produktów;

cena produktów finansowych
dostępnych dla firmy (np. udzielanych
pożyczek, uzyskanie

dodatkowego wsparcia finansowego
itp.)
Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ABC Strategii
marketingowej
Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Co to jest strategia
marketingowa?
„Dokąd zmierza firma i co zamierza osiągnąć
w perspektywie najbliższych kilku lat?”
 Formułowanie
strategii marketingowej jest
procesem decyzyjnym polegającym na ustalaniu
kluczowych problemów i wyborze optymalnych
rozwiązań z punktu widzenia założonych celów
i warunku ich realizacji.

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Elementy strategii marketingowej (1/2)
1. Analiza otoczenia:
 Wewnętrznego- określenie potencjału firmy
w zakresie możliwości produkcji, usług, zasobów ludzkich i
finansowych.
 Zewnętrznego- ustalenie pozycji konkurencyjnej, rozpoznanie
możliwych szans i zagrożeń, zamierzeń oraz silnych i słabych stron
konkurencji.
 2. Cel- Co? Określenie kierunków rozwoju firmy ze względu na zakres
wytwarzanych produktów
i obsługiwanych rynków.
Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Elementy strategii marketingowej (2/2)
3.Wybór rynku docelowego- Gdzie? Dla kogo produkować? Jaki udział
w wybranym segmencie rynku firma zamierza osiągnąć?
4. Sposoby postępowania- Jak? Określenie ogólnych wytycznych
regulujących sposób oddziaływania na nabywców, stosunek do
konkurentów oraz do firm współpracujących (np. kooperantów,
dostawców).
5. Instrumenty działania- Za pomocą czego? Marketing-mix= produkt,
cena dystrybucja, promocja, personel.
Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
W jaki sposób określić cele strategii
marketingowej? (1/2)
Misja- jest czymś, co należy osiągnąć. Prawidłowo sformułowana misja
podkreśla cechy odróżniające firmę od konkurencji, formułuje
podstawowe zasady postępowania firmy w stosunku do otoczenia.
 Pomocne pytania przy określaniu misji:
Co jest przedmiotem naszej działalności?
Kim są dla nas nabywcy?
Jakie są oczekiwania nabywców wobec przedsiębiorstwa?
Co stanowi wartość dla naszych klientów?

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
W jaki sposób określić cele strategii
marketingowej? (2/2)
1.Cele- wynikają z misji, powinny być konkretne, mierzalne, w miarę
możliwości sformułowane w kategoriach ilościowych, realne, spójne.
2. Przykłady strategicznych celów marketingowych:
 wprowadzenie na rynek nowego produktu wciągu roku,
 zwiększenie przychodów ze sprzedaży o 50% wciągu 2 lat,
 wejście na nowy rynek i zdobycie 15% udziału w tym rynku
w ciągu 3 lat,
 zwiększenie stopnia znajomości marki produktu z 15% do 35% w ciągu 6
miesięcy.
Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Rodzaje strategii marketingowych (1/3)
strategie produktowo – rynkoweskierowane na nabywców
 strategie konkurencyjne- oparte na udziale
w rynku, skierowane na konkurentów

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Rodzaje strategii marketingowych (2/3)
Macierz Ansoffa- strategie marketingowe w ujęciu produkt/rynek
Rynki/ Produkty
dotychczasowe
nowe
dotychczasowe
A
Strategia penetracji
rynku
Opanowanie rynku
Wyparcie konkurencji
B
Strategia rozwoju
rynku
Segmentacja rynku
nowe
C
Strategia rozwoju
produktu
Innowacje produktowe
Różnicowane
produktów
D
Strategie
dywersyfikacji
(różnicowania)
Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Rodzaje strategii marketingowych (3/3)
Przykłady strategii konkurencyjnej:
strategia lidera rynku
• strategia rzucającego wyzwanie (pretendenta)
• strategia specjalisty od niszy rynkowej
• strategia zróżnicowania
• strategia wiodącej pozycji pod względem kosztów
całkowitych
• strategia koncentracji
•
Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
W jaki sposób można kształtować
strategię marketingową?
Marketing mix- mieszanka marketingowa:
• produkt: jakość, cechy produktu, moda, marka handlowa,
opakowanie, wielkości jednostkowe, usługi, gwarancje
• cena: dostępna cena, bonifikaty, okres zapłaty, forma
kredytu
• dystrybucja: odpowiednie kanały dystrybucji, lokalizacja
odbiorców, zapasy, transport
• promocja: środki reklamy, sprzedaż bezpośrednia
• personel
Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Praktyczne wskazówki
Wybór strategii marketingowej zawsze poprzedzony
powinien być staranną oceną otoczenia
marketingowego, sytuacji konkurencyjnej i własnych
zasobów firmy.
Dobrze zaprojektowana strategia marketingowa jest
trudna do naśladowania.
Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Użyteczne źródła
informacji
Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Użyteczne linki internetowe (1/3)

http://www.uokik.gov.pl/

http://www.uprp.pl/polski

http://www.kig.pl/

http://www.kignet.kig.pl/

http://www.mg.gov.pl/

http://www.imp.org.pl/strony/o-nas.html
Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Użyteczne linki internetowe (2/3)

http://www.marka.pl/

http://www.marketing.org.pl/

http://modernmarketing.pl/

http://www.swiatmarketingu.pl/

http://www.brief.pl/

http://www.proto.pl/
Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Użyteczne linki internetowe (3/3)

http://www.piar.pl/

http://www.twoja-firma.pl/index.html

http://www.egospodarka.pl/

http://firma.onet.pl/

http://www.nf.pl/
Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Polecana literatura (1/2)
•
Altkorn J., Strategia marki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999.
•
Altkorn J., Wizerunek firmy, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa
Górnicza 2004.
•
Blythe J., Komunikacja marketingowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
2002.
•
Budzyński W., Public Relations: Zarządzanie reputacją firmy., Wydawnictwo Poltext,
Warszawa 1998.
•
Budzyński W., Wizerunek firmy. Kreowanie, zarządzanie, efekty., Wydawnictwo Poltext,
Warszawa 2002.
•
Budzyński W., Zarządzanie wizerunkiem firmy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa
2002.
•
Huber K., Image czyli jak być gwiazdą na rynku, Business Press, Warszawa 1994.
•
Komunikacja marketingowa. Instrumenty i metody, pod red. B. Szymoniuk, Polskie
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
•
Kall J., Kłeczek R., Sagan A., Zarządzanie marką, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
•
Polecana literatura (2/2)
Marconi J., Marketing marki. W jaki sposób tworzyć, zarządzać i rozszerzać wartość marki,
K.E. Liber, Warszawa 2002.
•
Leksykon marketingu, praca zbiorowa pod red. J. Altkorna, T. Kramera. PWE, Warszawa
1998.
•
L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy,
PWE, Warszawa 2001.
•
Podstawy marketingu, praca zbiorowa pod red. J. Altkorna, Instytut Marketingu, Kraków
2002.
•
Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders,V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski, PWE,
Warszawa 2002.
•
Sznajder A., Sztuka promocji czyli jak najlepiej zaprezentować siebie i swoją firmę, Business
Press, Warszawa 1993.
•
T. Kramer, Podstawy marketingu, PWE Warszawa 2000.
•
Wojcik K., Public relations od A do Z, t. I, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2001.
•
Wojcik K., Public relations od A do Z, t. II, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2001.
Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Kreowanie wizerunku firmy.
Strategia marketingowa
w praktyce, czyli „zrób to sam”
Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Dziękuję za uwagę 
*http://www.imp.org.pl/component/option,com_bw_prezentacje/Itemid,139/
Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Download