Opis istotnych zagadnień do projektu aktu notarialnego 1

advertisement
Opis istotnych zagadnień dla komisji kwalifikacyjnej do zadania polegającego na
opracowaniu pierwszego projektu aktu notarialnego
1. Należy przygotować projekt aktu notarialnego, który winien obejmować wszystkie
elementy wymienione w art. 92 § 1 ustawy - Prawo o notariacie oraz obejmować stwierdzenie
tożsamości osób biorących udział w czynności zgodnie z art. 85 tej ustawy.
2. Konieczne jest ustalenie prawidłowej reprezentacji spółki komandytowej w oparciu o
dokumenty.
3. Przedmiotem umowy sprzedaży winno być prawo użytkowania wieczystego gruntu
oraz własność budynku, stanowiącego odrębną nieruchomość (art. 235 Kodeksu cywilnego).
4. W projekcie należy ustalić stan cywilny sprzedającego zarówno w chwili nabycia praw,
jak i w chwili sprzedaży (art. 31 i 37 § 1 pkt 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).
5. Z uwagi na nabycie przez sprzedającego praw w wyniku nieodpłatnego zniesienia
współwłasności należy przywołać pisemną zgodę naczelnika urzędu skarbowego albo
zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest
zwolnione od podatku albo należny podatek został zapłacony (art. 19 ust. 6 ustawy o podatku
od spadków i darowizn).
6. Z uwagi na brak zgody fundacji i brak osób do jej reprezentowania - stosownie do art.
99 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, wykreślenie hipoteki wpisanej na rzecz
fundacji może nastąpić na wniosek użytkownika wieczystego na podstawie prawomocnego
postanowienia sądu o zezwoleniu na złożenie do depozytu sądowego oraz dowodu wpłaty
zabezpieczonej kwoty do depozytu sądowego ze zrzeczeniem się odebrania jej z powrotem
złożonym w formie pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem (art. 31 tejże ustawy).
7. W treści projektowanego aktu notarialnego winny znaleźć się niezbędne pouczenia.
8. W treści projektowanego aktu notarialnego należy ustanowić hipotekę na rzecz banku
pod warunkiem (art. 27 ustawy o gospodarce nieruchomościami, art. 67 ustawy o księgach
wieczystych i hipotece oraz art. 245 § 2 Kodeksu cywilnego).
9. Prawidłowo sformułowane wnioski wieczystoksięgowe powinny obejmować:
a) wniosek o ujawnienie budynku – zgodnie z § 28 ust. 6 rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i
zbiorów dokumentów w oparciu o wypis z rejestru gruntów, wypis z rejestru budynków lub
wypis z kartoteki budynków oraz wyrys z mapy ewidencyjnej, zawierający usytuowanie
budynku na gruncie, a także oświadczenie wnioskodawcy obejmujące dane dotyczące
budynku co do liczby kondygnacji, powierzchni użytkowej, materiału, z którego został
1
wybudowany (murowany, drewniany itp.), oraz dane co do przeznaczenia budynku, o ile z
powyższych dokumentów dane te nie wynikają,
b) wniosek o wykreślenie hipoteki wpisanej na rzecz fundacji w oparciu o dokumenty
przywołane w pkt 6 powyżej,
c) wniosek o wpis spółki komandytowej zgodnie z wymogami § 41 ww. rozporządzenia;
d) wniosek o dokonanie wpisu hipoteki zgodnie z wymogami § 46 ww. rozporządzenia;
10.
Należy
podać
adres
oddziału
banku
jako
uczestnika
postępowania
wieczystoksięgowego.
11. Należy przywołać świadectwo charakterystyki energetycznej stosownie do art. 5 ust.
3-7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
12. Należy podać numer identyfikacji podatkowej (NIP) uczestników aktu notarialnego
(art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji
podatników i płatników).
13. Powinna być podana wysokość podatków i opłat należnych za sporządzenie aktu
notarialnego wraz z podstawą prawną ich pobrania (art. 7 § 1 i 2, art. 5 § 1 i art. 89 § 2 Prawa
o notariacie):
 podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży i ustanowienia hipoteki,
 opłaty sądowej od zawartych w akcie notarialnym wniosków wieczystoksięgowych
wraz ze sposobem jej uiszczenia (§ 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie pobierania przez notariuszy opłat sądowych od
wniosków o wpis do księgi wieczystych zamieszczanych w aktach notarialnych),
 wynagrodzenia notariusza (taksy notarialnej),
 podatku VAT od wynagrodzenia notariusza (taksy notarialnej).
Nie przywołanie w treści projektu aktu notarialnego jakiegokolwiek wyżej
wymienionego dokumentu bądź też nie wyjaśnienie okoliczności, winno skutkować
obniżeniem oceny.
W ocenie zespołu, komisja egzaminacyjna powinna rozważyć wystawienie oceny
niedostatecznej za pracę w przypadku jednego z następujących uchybień:
1)
braków elementów aktu notarialnego, o których mowa w art. 92 § 1 Prawa o notariacie,
a także niestwierdzenia tożsamości osób biorących udział w czynnościach w sposób
określony w art. 85 tej ustawy.
2)
przygotowania projektu aktu notarialnego obejmującego sprzedaż wyłącznie prawa
użytkowania wieczystego gruntu.
2
Download