1 - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

advertisement
Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Warszawa
Nr sprawy PN 28/15
Strona 1
ZATWIERDZAM
...........................................
Rektor – Komendant SGSP
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
Postępowanie dotyczy:
,orue 000 702 ytowk icśotrawonwór do jezsjeinm hcytołz w jenożaryw icśotraw o aineiwómaz
.hcynzcilbup ńeiwómaz owarP ywatsu 8 .tsu 11 .tra :awatsdoP
Zamawiający:
Tel.: 22 5617 624
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
ul. Słowackiego 52/54
01-629 Warszawa
Województwo: Mazowieckie
NIP: 118 00 35 927
Rodzaj Zamawiającego:
Faks: 22 833 07 24
REGON: 000 17 34 10
Uczelnia publiczna
Adres strony internetowej SGSP: www.sgsp.edu.pl
Nazwa nadana zamówieniu:
Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowań i urządzeń peryferyjnych
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w następujących wyodrębnionych częściach:
Część 1 – serwer, macierz i pamięci
Część 2 – oprogramowanie
Część 3 – komputery przenośne, oprogramowanie i urządzenie wielofunkcyjne
Część 4 – komputery przenośne i oprogramowania
Część 5 – monitor, klawiatura i myszka
Część 6 – komputer przenośny i oprogramowanie
Część 7 – komputery przenośne, komputer stacjonarny All in One, tablet i oprogramowania
Część 8 – komputer stacjonarny All in One i oprogramowanie
Część 9 – komputery przenośne ze stacją dokującą, komputery stacjonarne, monitory, oprogramowania i
urządzenia wielofunkcyjne
Część 10 – urządzenie wielofunkcyjne kolorowe
Część 11 – monitory, oprogramowania i akcesoria komputerowe
Część 12 – komputery przenośne, oprogramowanie i monitory
Część 13 – monitory
Część 14 – komputer stacjonarny, oprogramowanie, monitor i drukarka kolorowa
Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Warszawa
Nr sprawy PN 28/15
Strona 2
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ZAWIERA
ROZDZIAŁ
I
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
ROZDZIAŁ
II
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ROZDZIAŁ
III WZORY DOKUMENTÓW
Załącznik nr 1. Oświadczenie wykonawcy
Załącznik nr 2. Formularz oferty
Załącznik nr 3. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 4. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 5. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące powstanie u zamawiającego
obowiązku podatkowego.
Załącznik nr 6. Istotne warunki umowy
Załącznik nr 7. Warunki gwarancji oraz zasady świadczenia serwisu gwarancyjnego
ROZDZIAŁ IV ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
Załącznik nr 1. Wzór protokołu odbioru
Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Warszawa
Nr sprawy PN 28/15
Strona 3
ROZDZIAŁ I
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
ul. Słowackiego 52/54
01-629 Warszawa
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie:
przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr
113, poz. 759 z późn. zm.).
Ilekroć w niniejszej Instrukcji dla wykonawców użyte jest pojęcie „ustawa Pzp”, należy przez to
rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa wyżej.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Syntetyczny opis przedmiotu zamówienia.
Dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w następujących wyodrębnionych częściach:
Część 1 – serwer, macierz i pamięci
Część 2 – oprogramowanie
Część 3 – komputery przenośne, oprogramowanie i urządzenie wielofunkcyjne
Część 4 – komputery przenośne i oprogramowania
Część 5 – monitor, klawiatura i myszka
Część 6 – komputer przenośny i oprogramowanie
Część 7 – komputery przenośne, komputer stacjonarny All in One, tablet i oprogramowania
Część 8 – komputer stacjonarny All in One i oprogramowanie
Część 9 – komputery przenośne ze stacją dokującą, komputery stacjonarne, monitory, oprogramowania i
urządzenia wielofunkcyjne
Część 10 – urządzenie wielofunkcyjne kolorowe
Część 11 – monitory, oprogramowania i akcesoria komputerowe
Część 12 – komputery przenośne, oprogramowanie i monitory
Część 13 – monitory
Część 14 – komputer stacjonarny, oprogramowanie, monitor i drukarka kolorowa
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podany został w Rozdziale II
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 ust. 7 ustawy Pzp.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
Część 1 – 48820000-2, 30237135-4, 30237000-9
Część 2 – 48210000-3
Część 3 – 30213100-6, 48000000-8, 30232110-8
Część 4 – 30213100-6, 48000000-8
Część 5 – 30231300-0, 30237410-6, 30237460-1
Część 6 –30213100-6, 48000000-8,
Część 7 – 30213100-6, 30213300-8, 30213200-7, 48000000-8
Część 8 – 30213300-8, 48000000-8
Część 9 – 30213100-6, 30213300-8, 30231300-0, 48000000-8, 30120000-6
Część 10 – 30120000-6
Część 11 – 30231300-0, 48000000-8
Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Warszawa
Nr sprawy PN 28/15
Strona 4
Część 12 – 30213100-6, 48000000-8, 30231300-0
Część 13 – 30231300-0
Część 14 – 30213300-8, 30213100-6, 48000000-8, 30231300-0, 30232110-8
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Części 1 - 14: W terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które spełniają adekwatne do potrzeb
zrealizowania niniejszego zamówienia, warunki określone w art. 22 i jako wykonawcy legitymują się
brakiem podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1
Pzp.
1. Zamawiający dokona oceny wykonawców składających oferty czy nie zachodzą przesłanki
zobowiązujące zamawiającego do wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp. Na
potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wykonawcy przedłożą:
1) Oświadczenie Wykonawcy na okoliczność braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w
art. 24 ust. 1 Pzp - wg załącznika nr 4 do SIWZ
2) Na okoliczność braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt. 3:
a) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
b) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
3) Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - wg
załącznika nr 3 do SIWZ.
2. W odniesieniu do art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:
Zamawiający dokona oceny wykonawców czy spełniają warunki ubiegania się o udzielenie
zamówienia w zakresie:
1) Posiadania uprawnień ( art.22 ust. 1 pkt. 1)
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust. 1 pkt. 2)
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt. 3).
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy (art. 22 ust. 1 pkt.4)
W tym zakresie, wymaga się od wykonawców złożenia wyłącznie stosownego oświadczenia w trybie
art. 44 ustawy Pzp, którego treść zawarta jest w Rozdziale III – załącznik nr 1.
Ocena spełniania przez wykonawców wyżej wymienionego warunku wg formuły spełnia -nie spełnia,
polegać będzie na sprawdzeniu czy ze złożonego oświadczenia wynika że Wykonawca spełnia
wymagane warunki.
Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Warszawa
Nr sprawy PN 28/15
Strona 5
Nie złożenie któregokolwiek z w/w dokumentów, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy, lub złożenie
dokumentu potwierdzającego zaistnienie okoliczności wymienionych w art. 24 ust. 1 ustawy, stanowi
podstawę do wykluczenia wykonawcy.
3. W przypadku składania oferty przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej, wymagane dokumenty należy złożyć na zasadach określonych
w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie dokumentów
jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane (Dz. U. Nr 226 poz. 1817).
Wskazane dokumenty mogą być składane w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są
z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać
przedstawienia oryginałów lub notarialnie poświadczonych kopii dokumentów w przypadku gdy
złożona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 3 a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Dokument, o którym mowa w lit. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
4. Oferta składana w trybie art. 23 ust. 1 Pzp
1) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia zobowiązani są, zgodnie z art. 23 ust. 2 Pzp do ustanowienia
pełnomocnika zgodnie i w zakresie określonym w art. 23 ust. 2 Pzp odpowiednio do:
- reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia (złożenie oferty wspólnej z imiennym
wskazaniem wszystkich wykonawców składających ofertę oraz podejmowaniem innych czynności
wynikających z procedury postępowania),
- reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W takich przypadkach jednym z dokumentów składających się na ofertę powinno być poprawnie
udzielone Pełnomocnictwo.
2) W przypadku wybrania oferty wspólnej zamawiający wymaga przedłożenia, przed zawarciem
umowy o udzielenie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych wykonawców w zakresie
dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia.
3) W przypadku wybrania oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, wykonawcami zamówienia są wszyscy uczestnicy zawartego porozumienia o udzielenie
zmówienia (wykonawca zbiorowy). Wykonawcy ponoszą, zgodnie z art. 141 Pzp solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
5. Ponadto Wykonawca złoży:
1) Wypełniony Formularz oferty zawierający wszelkie informacje zawarte we wzorze stanowiącym załącznik
nr 2 (Rozdział III SIWZ).
2) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące powstanie u zamawiającego obowiązku podatkowego – zał. nr 5 do
SIWZ (Rozdział III SIWZ).
3) Warunki gwarancji oraz zasad świadczenia serwisu gwarancyjnego – wg wzoru stanowiącego załącznik
nr 7 (Rozdział III SIWZ).
4) Dowód wniesienia wadium dot. Części 1, 2, 4, 7, 9, 11, 12.
6. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANUIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A
TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z
WYKONAWCAMI
Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Warszawa
Nr sprawy PN 28/15
Strona 6
Wszelka korespondencja oraz Oferta wraz z załącznikami - pisemnie.
Wszelkie zapytania, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje, itp. zamawiający i
wykonawcy przekazują:
faksem na numer 022 56 17 694
lub drogą elektroniczną na adres [email protected]
oraz Wykonawcy potwierdzają pisemnie na adres Zamawiającego:
„Szkoła Główna Służby Pożarniczej
ul. Słowackiego 52/54
01-629 Warszawa”
Każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
SGSP oczekuje na takie potwierdzenia. W przypadku niedopełnienia obowiązku w zakresie
potwierdzania otrzymania korespondencji faksem, za skuteczne powiadomienie Stron przyjmuje się
wydruk z systemu rejestrującego faks nawiązującego połączenie.
Osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami w niniejszym postępowaniu są:
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji:
Michał Kraszewski pod nr tel. 22 56-17-776
- w sprawach dotyczących procedury postępowania:
Ewa Grodek pod nr tel./ fax 22 56-17-694
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
7.2. Wymagania dotyczące wadium
7.2.1) Wykonawca przystępujący do przetargu na Część 1, 2, 4, 7, 9, 11, 12 jest obowiązany wnieść
wadium w wysokości:
Część 1:
Część 2:
Część 4:
Część 7:
Część 9:
Część 11:
Część 12:
2500,00 zł
700,00 zł
220,00 zł
390,00 zł
1600,00 zł
360,00 zł
330,00 zł
(słownie: dwa tysiące pięćset złotych)
(słownie: siedemset złotych)
(słownie: dwieście dwadzieścia złotych)
(słownie: trzysta dziewięćdziesiąt złotych)
(słownie: jeden tysiąc sześćset złotych)
(słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych)
(słownie: trzysta trzydzieści złotych)
Wykonawca przystępujący do przetargu na Część 3, 5, 6, 8, 10, 13, 14 nie jest zobowiązany
wnieść wadium.
7.2.2) Wadium może być wniesione w następujących formach:
- pieniądzu, na rachunek bankowy nr 44 1030 1508 0000 0008 1630 1904 w BH
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
7.2.3) Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji
ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii Ogólnej pok. nr 102.
7.2.4) Wadium musi być wniesione najpóźniej do dnia 12.11.2015r., do godz. 1000, tj. przed
upływem terminu składania ofert, co musi zostać udokumentowane stosownym załącznikiem do
oferty.
7.2.5) Wadium wniesione w terminie późniejszym niż określony w pkt. 4. zostanie uznane za
wniesione po terminie i skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
7.2.6) Dyspozycja w zakresie zwrotu wadium określona została w art. 46 Ustawy Pzp.
Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Warszawa
Nr sprawy PN 28/15
Strona 7
7.2.7) Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony
z postępowania.
8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć
termin związania ofertą. Zamawiający może tylko raz , co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenia zgody na przedłużenie tego terminu, na
okres nie dłuższy niż 60 dni.
9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1. Ofertę należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem odrzucenia oferty
sporządzonej w innej formie.
2. Na ofertę składa się treść oferty zawarta w formularzu oferty (wzór formularza- rozdział III SIWZ)
wraz z załącznikami. Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim. Każdy dokument
składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z
tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. W razie wątpliwości wersja
polskojęzyczna jest wiążąca.
Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
3. Ofertę (formularz wraz z załącznikami) podpisuje osoba/osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub w centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
W przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje(ą) osoba(y) inne(a) niż ujawnione we
właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, do oferty należy załączyć
pełnomocnictwo określając jego zakres. Jeżeli podpisujący działa na podstawie pełnomocnictwa to z
pełnomocnictwa powinno wynikać jego uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo do
reprezentowania wykonawcy w przypadku gdy ofertę składa pełnomocnik.
Pełnomocnictwo załącza się w ofercie w formie oryginału lub mieć postać aktu notarialnego,
albo notarialnie potwierdzonej kopii.
4. Zaleca się, aby:
- każda strona dokumentów składających się na ofertę była parafowana przez podpisującego ofertę,
- wszelkie poprawki w treści oferty (przerobienia, przekreślenia, uzupełnienia, nadpisanie, użycie
korektora itp. były parafowane przez podpisującego ofertę,
- opatrzyć strony oferty (formularz wraz załącznikami) kolejną numeracją z adnotacją o ilości stron
oferty,
- połączyć strony oferty w sposób uniemożliwiający ich dekompletację lub wymianę stron po złożeniu
oferty.
- informacje zawarte w ofercie, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania na
podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, trwale oddzielić i opatrzyć klauzulą „Informacje stanowiące
tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.”
5. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
6. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.
7. Dopuszcza się składania ofert częściowych i nie dopuszcza się składania ofert wariantowych w
rozumieniu art. 2 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.
8. Przygotowaną do złożenia ofertę należy umieścić w osobnym opakowaniu uniemożliwiającym
odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Na opakowaniu należy podać adresata
(zamawiającego) i dane adresowe wykonawcy składającego ofertę oraz nazwę przedmiotu
postępowania. Zaleca się wykonanie opisu zewnętrznego opakowania wg niżej podanego wzoru:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Warszawa
Nr sprawy PN 28/15
Strona 8
SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ
UL. SŁOWACKIEGO 52/54
01-629 WARSZAWA
„Oferta na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowań i urządzeń peryferyjnych
Część ……………………………………………
(wpisać na które części jest składana oferta) PN 28/15”
nie otwierać przed 12.11.2015r. godz. 11.30
10. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać w siedzibie SGSP w Warszawie ul. Słowackiego 52/54 KANCELARIA
OGÓLNA pok. 102 - wejście od ul. Siemiradzkiego 2 (obiekt 02). Godziny pracy Kancelarii od
poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500. Nie dopuszcza się składania ofert w Biurach
Przepustek.
2. Termin składania ofert upływa dnia 12.11.2015r. do godz. 1000
3. Oferty złożone w Kancelarii po terminie wskazanym jak wyżej zostaną niezwłocznie zwrócone
wykonawcom.
4. Przed upływem terminu na składanie ofert Wykonawca może:
- do złożonej już oferty wprowadzić zmiany z zachowaniem zasad opisanych w pkt. 9 i pkt. 10
niniejszej instrukcji. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych
zasad jak oferty - w kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”. Koperty oznaczone
„ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty, której zmiana dotyczy,
- wycofać się z postępowania w formie pisemnego powiadomienia o wycofaniu oferty złożonego wg
tych samych zasad jak oferty – w kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „WYCOFANIE
OFERTY”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności celem ustalenia
poprawności powiadomienia i porównania z danymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z
ofertami wycofanymi nie będą otwierane.
11. OTWARCIE OFERT
1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie SGSP w Warszawie ul. Słowackiego 52/54 w pokoju 323
(wejście od ul. Siemiradzkiego 2 , obiekt 02) w dniu 12.11.2015r. o godz. 1130 .
2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota jaką zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (części zamówienia).
4. Po otwarciu każdej oferty odczytane zostaną:
- nazwa (firma) i adres wykonawcy,
- cena ofertowa
- okres gwarancji
- termin realizacji
Warunki płatności określone zostały w SIWZ.
5. Na wniosek wykonawcy, który nie uczestniczył w otwarciu ofert SGSP niezwłocznie przekaże
informacje z otwarcia ofert o których mowa wyżej w pkt 3 i 4.
12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena za wykonanie zamówienia podana w ofercie powinna uwzględniać wszelkie koszty (łącznie z
podatkami, upustami lub rabatami) niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu
zamówienia wg wymogów określonych w niniejszej SIWZ.
2. Wykonawca może zaproponować jedną cenę wyrażoną liczbowo i słownie w złotych polskich
(PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena powinna uwzględniać podatek VAT
odrębnie określony co do wysokości wg formuły
„w tym podatek VAT …….. zł słownie ……………………………………………………..”.
3. W składanych ofertach należy uwzględnić stawkę podatku VAT w wysokości 23%. Po
rozstrzygnięciu przetargu Zamawiający będzie się ubiegał o zastosowanie przy zakupie 0% zgodnie z
Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Warszawa
Nr sprawy PN 28/15
Strona 9
ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 Nr 177, poz. 1054 z
późn. zm., rozdział 4 art. 83 ust. 14 pkt. 1).
4. Działając na mocy art. 91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2013r. poz. 907 ze zm.) 3a tj. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów
i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę,
informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazują nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku,
Wykonawca złoży oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I
SPOSOBU OCENY OFERT
W pierwszym etapie oceny ofert zamawiający dokona oceny ofert pod względem przesłanek
określonych w art. 89 Pzp. Z ofert nie podlegających odrzuceniu dokona wyboru oferty wg niżej
podanych kryteriów:
1. Najniższa cena – waga kryterium: 95%
2. Okres udzielonej darmowej gwarancji – waga kryterium: 5%
1. kryterium „najniższa cena”.
Ocenie poddane zostaną ceny ofertowe (brutto) za realizację przedmiotu zamówienia obliczone przez
wykonawców zgodnie z przepisami prawa i warunków SIWZ.
Do poszczególnych cen ofertowych przypisana zostanie odpowiednia punktacja obliczona według
niżej podanej zasady:
Cena najniższa z badanych ofert
liczba punktów = ----------------------------------------------------- x 95 (waga kryterium)
Cena oferty badanej
Uzyskana liczba punktów zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.
Maksymalnie można uzyskać 95 pkt.
2. kryterium „okres udzielonej darmowej gwarancji”.
Ocenie poddany zostanie okres darmowej gwarancji wskazany przez Wykonawcę w ofercie.
Okres gwarancji powinien podany być w „miesiącach” z zastrzeżeniem, że okres ten musi mieścić się
w wymaganych granicach wskazanych dla każdej z części oddzielnie w Rozdziale II SIWZ.
W przypadkach wybranych części zamówienia (Rozdział II) gdzie oddzielnie określono granice
wymaganego okresu gwarancji dla wskazanych pozycji zamówienia, Wykonawca w ofercie musi
podać jeden ten sam okres gwarancji dla każdej z pozycji.
Do poszczególnych oferowanych okresów gwarancji przypisana zostanie odpowiednia punktacja
obliczona według niżej podanej zasady:
Oferowany okres gwarancji badanej oferty
liczba punktów = ----------------------------------------------------x 5 (waga kryterium)
Najdłuższy oferowany okres gwarancji z badanych ofert
Uzyskana liczba punktów zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.
Maksymalnie można uzyskać 5 pkt.
Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Warszawa
Nr sprawy PN 28/15
Strona 10
Dokonując wyboru ofert według kryterium „ceny” i „okres udzielonej darmowej gwarancji”, z pośród
ofert nie podlegających odrzuceniu, Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska
największą liczbę punktów będących sumą punktów otrzymanych w dwóch kryteriach, wg poz. 1 +
2.
Maksymalnie można uzyskać 100,00 pkt.
14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
15. INNE ISTOTNE WARUNKI POSTĘPOWANIA
1. Istotne postanowienia umowy
1) Istotne dla SGSP postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy zostały
określone w rozdziale III SIWZ. Warunkiem zawarcia umowy jest akceptacja tych warunków przez
Wykonawcę a oświadczenie w tej kwestii zawiera formularz oferty.
2) Zamawiający przewiduje możliwości zmiany postanowień zawieranej umowy w stosunku do treści
złożonej oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, następujące zmiany:
1) w przypadku wstrzymania produkcji, której nie można było przewidzieć, określonego modelu
urządzenia, pod warunkiem, że Wykonawca dostarczy urządzenie o parametrach technicznych, nie
gorszych niż te, które zostały wyspecyfikowane w pierwotnej ofercie Wykonawcy oraz pod
warunkiem, że cena urządzenia o nowych parametrach technicznych nie ulegnie zwiększeniu;
2) w przypadku pojawienia się na rynku urządzeń nowszej generacji pozwalających na
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji przedmiotu Umowy
lub pojawieniem się na rynku urządzeń o lepszych parametrach niż wskazane w ofercie Wykonawcy,
pod warunkiem, że zmiany wskazane powyżej nie spowodują zwiększenia ceny wskazanej przez
Wykonawcę w ofercie.
2. Podwykonawcy
Zamawiający nie korzysta w przedmiotowym postępowaniu z uprawnienia określonego w art. 36a
Pzp. Wykonawcy są zobowiązani do wskazania w ofertach części zamówień, których wykonanie
powierza podwykonawcom – art. 36b Pzp.
Pełną odpowiedzialność za zrealizowanie zamówienia ponosi wykonawca.
3. Udzielenie zamówienia
SGSP udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy
Pzp i niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu i
SIWZ kryteria wyboru.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający jednocześnie zawiadomi wszystkich
Wykonawców którzy złożyli oferty, o:
- ocenach ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty,
- wykonawcach których oferty zostały odrzucone,
- wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania,
- terminie po którego upływie umowa w sprawie zamówienia może być zawarta, po uwzględnieniu
uwarunkowań określonych odpowiednio w art. 94 Pzp.
Informacje j.w. niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej SGSP zamieści także na własnej
stronie internetowej oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń.
16.OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ I ZMIANY TREŚCI SIWZ
Przed upływem terminu składania ofert zamawiający:
1) będzie udzielał wyjaśnień treści SIWZ wykonawcom, którzy zwrócą się na piśmie o udzielenie
takich wyjaśnień w przepisanym terminie. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami przekazana zostanie
(bez ujawniania źródeł zapytania) także pozostałym wykonawcom, którzy pobrali SIWZ oraz na
stronie internetowej na której była SIWZ udostępniana. Nie przewiduje się zwołania zebrania
wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.
Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Warszawa
Nr sprawy PN 28/15
Strona 11
2) może w uzasadnionych przypadkach zmienić treść SIWZ przekazując zmienioną SIWZ wszystkim
wykonawcom na zasadach jak wyżej w pkt. 1. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany
ogłoszenia zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych.
3) przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nie prowadzącej do zmiany
treści ogłoszenia, niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu
terminu na składanie ofert wykonawcy zostaną powiadomieni na zasadach jak wyżej w pkt. 1.
17. Przesłanki unieważnienia postępowania.
Postępowanie zostanie unieważnione jeżeli:
1) na udzielenie zamówienia w przedmiotowym postępowaniu nie zostanie złożona żadna oferta,
2) wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone,
3) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w tym jeżeli nie zajdą przesłanki do
zwiększenia kwoty pierwotnie przyjętej,
4) zostały złożone oferty dodatkowe, o których mowa w art. 91 ust. 5, o takiej samej cenie,
5) wystąpiły istotne okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania lub wykonanie
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
6) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania podane zostanie zgodnie z art. 93 ust. 3 Pzp a
informacje o wszczęciu kolejnego postępowanie w trybie art. 93 ust. 5 Pzp.
18. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
Wykonawca, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia,
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przysługują środki
ochrony prawnej w postaci odwołania wobec:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w tym postępowaniu
dotyczącej:
- ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
- odrzucenia oferty odwołującego.
2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie cytowanej ustawy.
Pozostałe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI
(art. 180-198) ustawy.
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
1. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
2. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
3. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Warszawa
Nr sprawy PN 28/15
Strona 12
ROZDZIAŁ II
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowań i urządzeń peryferyjnych
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowań i urządzeń
peryferyjnych do siedziby zamawiającego w miejscu wskazanym przez użytkownika, w tym:
Część 1 – serwer, macierz i pamięci
Część 2 – oprogramowanie
Część 3 – komputery przenośne, oprogramowanie i urządzenie wielofunkcyjne
Część 4 – komputery przenośne i oprogramowania
Część 5 – monitor, klawiatura i myszka
Część 6 – komputer przenośny i oprogramowanie
Część 7 – komputery przenośne, komputer stacjonarny All in One, tablet i oprogramowania
Część 8 – komputer stacjonarny All in One i oprogramowanie
Część 9 – komputery przenośne ze stacją dokującą, komputery stacjonarne, monitory, oprogramowania i
urządzenia wielofunkcyjne
Część 10 – urządzenie wielofunkcyjne kolorowe
Część 11 – monitory, oprogramowania i akcesoria komputerowe
Część 12 – komputery przenośne, oprogramowanie i monitory
Część 13 – monitory
Część 14 – komputer stacjonarny, oprogramowanie, monitor i drukarka kolorowa
Część 1 – serwer, macierz i pamięci
Niżej wskazany w części 1 sprzęt komputerowy przewidziany jako rozszerzenie budowy klastra w
oparciu o serwery i macierze firmy HP. Dlatego zaoferowany sprzęt musi zapewniać kompatybilność i
funkcjonalność sprzętowo-programową z posiadanym sprzętem informatycznym.
Poz. 1 Serwer HP Proliant DL 380 G9 – szt. 1
Atrybut
Sposób określenia
Typ
Serwer typu Rack
Zastosowanie
Wirtualizacja Systemów i Aplikacji
Procesor
min. Intel E5-2620v3 2.4GHz 6-core 2szt.
Pamięć operacyjna
144GB DDR4-2133 MHz
Pamięć masowa
300GB SAS 10k 2szt.
Kontroler Raid
Smart Array P440
Porty Ethernet
Ethernet 1Gb 4-port 331FLR Adapter
Zasilanie
500W Hot Plug Power 2szt.
Obsługiwane systemy operacyjne
Microsoft Windows Server
Red Hat Enterprise Linux (RHEL)
SUSE Linux Enterprise Server (SLES)
Oracle Solaris
VMware
Citrix XenServer
Wymagania dodatkowe
Licencja na zarządzanie serwerem za pomocą aplikacji HP Insight Control
Environment,
Karta sieciowa HP Ethernet 1Gb 4-port 331T Adapter (647594-B21) - 1szt.
Karta HBA HP H241 Smart HBA (726911-B21) z przewodem 1m do
podłączenia macierzy z punktu b) - 2szt.
Szyny do montażu w szafie typu Rack
Gwarancja
Min. 60 miesięcy – maks. 84 miesięcy
Poz. 2 Macierz HP MSA2040 SAS Dual Controller SFF (C8S55A) – 1szt.
Atrybut
Sposób określenia
Typ
Macierz typu Rack
Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Warszawa
Nr sprawy PN 28/15
Rozmiar obudowy
Zastosowanie
Pojemność
Możliwość rozszerzenia pamięci
masowej
Obsługa dysków
Interfejs hosta
Ilość kontrolerów SAS
Wyposażenie dodatkowe
2U
Sieć SAN
min. 24TB w jednej półce
do 192TB
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)
Wymagania dodatkowe
Gwarancja
736 x 660 x 280 mm
Możliwość montażu w szafie typu Rack
Min. 60 miesięcy – maks. 84 miesięcy
Strona 13
2-portowy dysk SFF SAS/MDL SAS/SSD
SAS z (4) portami na kontroler
2 kontrolery MSA
Dyski HP 300GB 6G SAS 15K rpm SFF (C8S61A) 14szt.
Poz. 3 Pamięć do serwera HP Proliant DL 380p G8 – 6szt.
Pamięć do serwera HP Proliant DL 380p G8 - HP 8GB (647897-B21) 6szt.
Część 2 - Oprogramowanie
Poz. 1 Oprogramowanie do wirtualizacji VMware
l.p.
nazwa programów
1
Academic VMware vCenter Site Recovery Manager 6 Standard (25 VM Pack)
[VC-SRM6-25S-A]
2
Academic Basic Support/Subscription for VMware vCenter Site Recovery
Manager 6 Standard (25 VM Pack) for 1 Year [VC-SRM6-25S-G-SSS-A]
3
Academic VMware vSphere 6 Standard for 1 processor [VS6-STD-A]
4
Academic Basic Support/Subscription VMware vSphere 6 Standard for 1
processor for 1 year [VS6-STD-G-SSS-A]
5
Academic VMware vCenter Server 6 Foundation for vSphere up to 3 hosts
(Per Instance) [VCS6-FND-A]
6
Academic Basic Support/Subscription VMware vCenter Server 6 Foundation
for vSphere up to 3 hosts (Per Instance) for 1 year [VCS6-FND-G-SSS-A]
ilość licencji
1
1
1
1
1
1
Część 3 – komputery przenośne, oprogramowanie i urządzenie wielofunkcyjne
Poz. 1 Komputer przenośny – szt. 2
Atrybut
Wymagania zamawiającego
Typ
Komputer przenośny
Procesor
Procesor z układem graficznym min 1,90 GHz, 3 MB pamięci podręcznej,
min. 2 rdzenie, min 4 wątki lub wydajniejszy, , maks. pobór prądu 15W
Pamięć operacyjna
Min. 4 GB pojemności.
Ekran
min. 13,8” - maks. 14,2”, LED HD
Pamięć masowa
Dysk twardy o pojemności min. 1 TB
Zainstalowane systemy operacyjne Windows 8.1 Professional 64 bit PL
Złącza
Min: 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, HDMI, VGA, LAN, czytnik kart
Łączność
Karta sieciowa 10/100/1000MBit; Wbudowana karta sieci bezprzewodowej
obsługująca standardy 802,11/b/g/n;
Bluetooth 4.0
Wymagania dodatkowe
Nagrywarka DVD+/-RW
Waga maks. 2,1 kg
Kamera internetowa
Mysz USB
Torba
Gwarancja
Min. 24 miesiące – maks. 60 miesięcy
Poz. 2 Oprogramowanie
l.p.
nazwa programów
1
Microsoft Office Professional 2013 MOLP EDU PL
ilość licencji
2
Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Warszawa
Nr sprawy PN 28/15
Strona 14
Poz. 3 Urządzenie wielofunkcyjne – szt.1
Atrybut
Wymagania zamawiającego
Podstawowe funkcje
Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, dupeks ręczny
Typ druku
Laserowy, monchromatyczny
Pamięć
nie mniej niż 128 MB
Maksymalny format papieru
A4
Prędkość drukowania
nie mniej niż 20 str/min
Gramatura papieru
co najmniej 60-163 g/m2
Poziomy skali szarości
nie mniej niż 256
Pojemność podajnika papieru
nie mniej niż 150 arkuszy.
Pojemność odbionika papieru
nie mniej niż 100 arkuszy.
Wymagania dodatkowe
dodatkowe dwa komplety oryginalnych tonerów i instrukcja w języku
polskim
Gwarancja
Min. 24 miesiące – maks. 60 miesięcy
Część 4 – komputery przenośne i oprogramowania
Poz. 1 Komputer przenośny – szt. 2
Atrybut
Wymagania zamawiającego
Typ
Komputer przenośny
Procesor
Procesor z układem graficznym min 2,7 GHz, 6 MB pamięci podręcznej,
min. 2 rdzenie min. 4 wątki lub wydajniejszy
Pamięć operacyjna
Min. 8 GB pojemności.
Ekran
TN LED, min. 15,5” - maks. 15,7”, format obrazu16:9, rozdzielczość Full
HD z powłoką antyodblaskową,
Pamięć masowa
Dysk twardy o pojemności min. 1 TB
Zainstalowane systemy operacyjne Windows 8 Professional 64 bit PL
Złącza
Min: 2x USB 2.0, 2xUSB 3.0, VGA/D-Su b, HDMI, RJ-45, gniazdo audio:
wejście mikrofonowe, wyjście słuchawkowe, czytnik kart pamięci
Łączność
Wbudowana karta sieci bezprzewodowej Wi-Fi 802.11 b/g/n,
Wbudowana karta sieci przewodowej LAN 10/100 Mbps
Bluetooth
Wymagania dodatkowe
Nagrywarka DVD+/-RW - wbudowana
Mysz komputerowa bezprzewodowa,
Kamera internetowa - wbudowana
Torba,
Akumulator litowo-jonowy o pojemności zapewniającej min 2 godziny
pracy
Gwarancja
Min. 24 miesiące – maks. 60 miesięcy
Poz. 2 Oprogramowanie
l.p.
nazwa programów
1
Microsoft Office Professional 2013 MOLP EDU PL
Część 5 – monitor, klawiatura i myszka
Poz. 1 Monitor ekranowy – szt. 1
Atrybut
Typ wyświetlacza
Obszar aktywny
Kontrast
Jasność
Czas reakcji
Rozdzielczość
Kąt widzenia pion
Kąt widzenia poziom
Ilość kolorów
Wymagania dodatkowe
Wymagania zamawiającego
IPS z podświetleniem LED
nie mniej niż 24”, proporcje ekranu 16:9
nie mniej niż : 12000000:1 (dynamiczny)
nie mniej niż 250 cd/m2
nie więcej niż 5 ms
nie mniej niż. 1920 x 1080 pikseli
nie mniej niż 160°
nie mniej niż 170°
nie mniej niż 16,7 mln
Kolor obudowy czarny
ilość licencji
2
Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Warszawa
Nr sprawy PN 28/15
Gwarancja
Strona 15
Gniazdo DVI-D
Min. 24 miesiące – maks. 60 miesięcy
Poz. 2 Klawiatura USB – szt. 1
Poz. 3 Myszka komputerowa USB– szt. 1
Część 6 – komputer przenośny i oprogramowanie
Poz. 1 Komputer przenośny – 1 szt
Atrybut
Wymagania zamawiającego
Typ
Komputer przenośny
Procesor
Procesor z układem graficznym min 2,0 GHz, turbo min. 3.0 GHz, 3 MB
pamięci podręcznej, min. 2 rdzenie, min 4 wątki lub wydajniejszy, , TDP
maks. 15W
Pamięć operacyjna
Min. 8 GB pojemności, RAM DDR3.
Ekran
HD LED, min. 13,8” - maks. 14,2”, rozdzielczość min. 1920x1080,
matowy
Pamięć masowa
Dysk SSD min. 128 GB
Karta graficzna
NVIDIA GeForce GT720_2GB
Karta dźwiękowa
Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z HD Audio.
Zainstalowane systemy operacyjne Windows 7 Professional 64-bit PL
Złącza
Min: 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, VGA, RJ-45(LAN), HDMI, , wyjście
słuchawkowe/głośnikowe, wejście mikrofonowe, czytnik kart pamięci,
złącze stacji dokującej, DC-in(wejście zasilania)
Łączność
Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Mbps; Wbudowana karta sieci
bezprzewodowej obsługująca standardy 802,11/b/g/n;
Bluetooth 4.0
Wymagania dodatkowe
Wymiary maks. 30 x 340 x 240 (wys. x szer. x gł.)
Waga maks. 2,0 kg
Bateria 6-cio komorowa, Li-Ion.
Wbudowany mikrofon
Kamera internetowa HD
Klawiatura QWERTY
Zasilacz
Torba
Gwarancja
Min. 24 miesiące – maks. 60 miesięcy
Poz. 2 Oprogramowanie
l.p.
nazwa programów
1
Microsoft Office 2013 Standard MOLP EDU PL
ilość licencji
1
Część 7 – komputery przenośne, komputer stacjonarny All in One, tablet i oprogramowania
Poz. 1 Komputer przenośny - 1 szt.
Atrybut
Wymagania zamawiającego
Typ
Komputer przenośny
Procesor
Procesor z układem graficznym min 2,20 GHz, turbo min. 2.70 GHz, 3
MB pamięci podręcznej, min. 2 rdzenie, min 4 wątki lub wydajniejszy, ,
TPD maks. 15W. Podstawowa częstotliwość układu graficznego min. 300
MHz, dynamiczna min. 900 MHz.
Pamięć operacyjna
Min. 8 GB pojemności, DDR3 SO-DIMM RAM, 1600 MHz
Ekran
min. 13,3” - maks. 13,6”, FullHD 1920x1080, format 16:9, matowy
Pamięć masowa
Dysk twardy o pojemności min. 256 GB SSD
Zainstalowane systemy operacyjne Windows 7 Professional 64-bit PL
Karta dźwiękowa
Zintegrowana, obsługiwany format audio : min. 24-bit stereo
Złącza
Min: 3 x USB 3.0, VGA, HDMI z obsługą formatu sygnału 1080p; RJ45(LAN), zasilanie DC-in.
Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Warszawa
Nr sprawy PN 28/15
Łączność
Wymagania dodatkowe
Gwarancja
Strona 16
Wbudowana karta sieci bezprzewodowej obsługująca standardy
802,11/b/g/n/ac; Bluetooth 4.0
Waga maks. 1,2 kg
Wbudowane głośniki i mikrofon
TouchPad
Wbudowana kamera min. 2.0 Mpix
Czytnik kart pamięci 4 w 1 (SD, SDHC, SDXC, MMC)
Zasilacz, bateria i przewód
Torba
Min. 12 miesięcy – maks. 60 miesięcy
Poz. 2 oprogramowanie
l.p.
1
nazwa programów
Microsoft Office 2013 Standard EDU PL
ilość licencji
3
Poz. 3 Komputer stacjonarny All in One - 1 szt.
Atrybut
Wymagania zamawiającego
Typ
Komputer stacjonarny All in One
Typ obudowy
Zintegrowana z ekranem
Procesor
Procesor z układem graficznym min 2,90 GHz, turbo min. 3.40 GHz, min. 6
MB pamięci podręcznej, min. 4 rdzenie, min 4 wątki lub wydajniejszy, ,
TPD maks. 65W. Podstawowa częstotliwość układu graficznego min. 350
MHz, dynamiczna min. 1,1 GHz.
Zainstalowana dedykowana karta Ilość własnej pamięci video karty dedykowanej min. 1024 Mb, Ilość
graficzna
pamięci video ze współdzieloną karty dedykowanej min. 1024 Mb, Typ
pamięci karty dedykowanejDDR3
Pamięć operacyjna
Min. 8 GB pojemności, DDR3 SO-DIMM RAM, 1600 MHz
Ekran
Zintegrowany z obudową, min. 22,8”, maks. 23,2”, FullHD 1920x1080,
format 16:9, błyszczący.
Pamięć masowa
Dysk twardy o pojemności min. 2 TB.
Zainstalowane systemy
Windows 8.1 Professional 64-bit - downgrade Windows 7 Professional 64
operacyjne
bit
Złącza
min. 4 USB 3.0; min. 2 USB 2.0; min. 1 USB Powered; HDMI,
RJ-45(LAN); zasilanie DC-in
Karta dźwiękowa
Zintegrowana HD Audio
Łączność
Wbudowana karta sieci bezprzewodowej obsługująca standardy
802,11ac/a/b/g/n; Bluetooth 4.0
Wymagania dodatkowe
Waga maks. 12,3 kg
Obsługa dotykowa
Gniazda VESA
Wbudowane głośniki
Klawiatura bezprzewodowa
Napęd optyczny wbydowany DVD+/-RW
Wbudowana kamera min. 2 mln pikseli
Obsuga kart pamięci SD, MMC, MS, xD
Zasilacz i przewód
Mysz komputerowa USB
Gwarancja
Min. 12 miesięcy – maks. 60 miesięcy
Poz. 4 Tablet - 1 szt.
Atrybut
Atrybut
Typ
Procesor
Pamięć operacyjna
Wyświetlacz
Pamięć masowa
Wymagania zamawiającego
Wymagania zamawiającego
Tablet
Częstotliwość taktowania min 2,30 GHz
Min. 3072 MB RAM
Dotykowy LCD min. 10”, maks. 10,2, rozdzielczość 2560x1600 pikseli,.
Ilość wyświetlanych kolorów min. 16 mln.
Pamięć Flash min 16 GB.
Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Warszawa
Nr sprawy PN 28/15
Zainstalowane systemy
operacyjne
Interfejsy komunikacyjne
Wbudowany modem – standard
transmisji modemu
Wymagania dodatkowe
Gwarancja
Strona 17
Android 4.3 PL
microUSB
Bluetooth 4.0
wyjście TV (MHL)
DLNA
WiFi 802,11a/b/g/n/ac
zasilanie DC-in
4G LTE
3G
HSUPA
GPRS
EDGE
HSPA+
Waga maks. 0,6 kg
Pojemność akumulatora min. 8220 mAh
Wbudowane głośniki i mikrofon
Wbudowany odbiornik GPS, GLONASS
Standard nagrywania/odtwarzania filmów 1080p
Wbudowany aparat z przodu min. 2 Mpix, rozdzielczość min. 1600x1200
pikseli
Wbudowany aparat z tyłu min. 8 Mpix, rozdzielczość min. 3264x2444
Lampa błyskowa aparatu
Auto Focus
Akcelerometr
Czujnik zbliżeniowy
Żyroskop
Wybieranie głosowe
Terminarz
System głośnomówiący
Dyktafon
Kompas cyfrowy
Odtwarzacz multimedialny
Rysik (umiejscowiony w obudowie)
Ładowarka sieciowa
Kabel USB
Min. 12 miesięcy – maks. 60 miesięcy
Poz. 5 Komputer przenośny - 1 szt.
Typ
Komputer przenośny
Procesor
Procesor z układem graficznym min 2,60 GHz, turbo min. 3.60 GHz, 6
MB pamięci podręcznej, min. 4 rdzenie, min 8 wątków lub wydajniejszy, ,
TPD maks. 47W. Podstawowa częstotliwość układu graficznego min. 400
MHz, dynamiczna min. 1,2 GHz. Pamięć video układu graficznego 1,7 GB
Pamięć operacyjna
Min. 16 GB pojemności, DDR3 SO-DIMM RAM, 1600 MHz
Ekran
Matryca IPS matowa, min. 15,5” - maks. 15,7”, FullHD 1920x1080, format
16:9
Zainstalowana dedykowana karta
Ilość własnej pamięci video karty dedykowanej min. 4096 Mb, Pamięć nie
graficzna
współdzielona. Typ pamięci karty dedykowanej GDDR5
Pamięć masowa
Dysk HDD o pojemności min 1 TB oraz dysk SSD o pojemności min.8 GB
Zainstalowane systemy operacyjne Windows 8.1 Professional 64-bit - downgrade Windows 7 Professional 64
bit
Karta dźwiękowa
Zintegrowana, obsługiwany format audio : min. 24-bit stereo
Złącza
Min: 2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0VGA, Wyjście słuchawkowe/wejście
mikrofonowe, HDMI, S/PDIF, Czytnik kart SD/SDHC/SDXC/MMC, RJ45(LAN).
Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Warszawa
Nr sprawy PN 28/15
Łączność
Wymagania dodatkowe
Gwarancja
Strona 18
Wbudowana karta sieci bezprzewodowej obsługująca standardy
802,11a/b/g/n; Bluetooth min. 4.0
Waga maks. 2,4 kg
Wbudowane głośniki stereo i mikrofon
TouchPad
Klawiatura podświetlana
Wbudowana kamera min. 2 Mpix
Zasilacz, bateria i przewód
Torba
Min. 12 miesięcy – maks. 60 miesięcy
Część 8 – komputer stacjonarny All in One i oprogramowanie
Poz. 1 Komputer stacjonarny All in One – 1 szt.
Atrybut
Wymagania zamawiającego
Typ
Komputer stacjonarny All in One
Typ obudowy
Zintegrowana z ekranem
Procesor
Procesor z układem graficznym min 2,90 GHz, turbo min. 3.40 GHz,
min. 6 MB pamięci podręcznej, min. 4 rdzenie, min 4 wątki lub
wydajniejszy, , TPD maks. 65W. Podstawowa częstotliwość układu
graficznego min. 350 MHz, dynamiczna min. 1,1 GHz.
Zainstalowana dedykowana karta Ilość własnej pamięci video karty dedykowanej min. 1024 MB, Ilość
graficzna
pamięci video ze współdzieloną karty dedykowanej min. 1024 MB, Typ
pamięci karty dedykowanejDDR3
Pamięć operacyjna
Min. 8 GB pojemności, DDR3 SO-DIMM RAM, 1600 MHz
Ekran
Zintegrowany z obudową, min. 22,9”, maks. 23,1”, FullHD 1920x1080,
format 16:9, błyszczący.
Pamięć masowa
Dysk twardy o pojemności min. 2 TB.
Zainstalowane systemy
Windows 8.1 Professional 64-bit - downgrade Windows 7 Professional
operacyjne
64 bit
Złącza
min. 4 USB 3.0; min. 2 USB 2.0; min. 1 USB Powered; HDMI,
RJ-45(LAN); zasilanie DC-in
Karta dźwiękowa
Zintegrowana HD Audio
Łączność
Wbudowana karta sieci bezprzewodowej obsługująca standardy
802,11ac/a/b/g/n; Bluetooth 4.0
Wymagania dodatkowe
Waga maks. 12,3 kg
Obsługa dotykowa
Gniazda VESA
Wbudowane głośniki
Klawiatura bezprzewodowa
Napęd optyczny wbudowany DVD+/-RW
Wbudowana kamera min. 2 mln pikseli
Obsuga kart pamięci SD, MMC, MS, xD
Zasilacz i przewód
Gwarancja
Min. 12 miesięcy – maks. 60 miesięcy
Poz. 2 Oprogramowanie
l.p.
nazwa programów
1
Microsoft Office 2013 Standard MOLP EDU PL
ilość licencji
1
Część 9 – komputery przenośne ze stacją dokującą, komputery stacjonarne, monitory, oprogramowania i
urządzenia wielofunkcyjne
Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów przenośnych ze stacją dokującą, komputerów stacjonarnych,
monitorów, oprogramowania i urządzeń wielofunkcyjnych do siedziby zamawiającego w miejscu wskazanym
przez użytkownika.
Poz. 1 Komputer przenośny ze stacją dokującą – szt. 5
Atrybut
Wymagania zamawiającego
Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Warszawa
Nr sprawy PN 28/15
Typ
Procesor
Pamięć operacyjna
Ekran
Pamięć masowa
Zainstalowane systemy
operacyjne
Złącza/Czytniki
Łączność
Wymagania dodatkowe
Gwarancja
Strona 19
Komputer przenośny
Procesor z układem graficznym min 2,40 GHz, 3 MB pamięci podręcznej,
min. 2 rdzenie min. 4 wątki, lub wydajniejszy, maks. pobór prądu 37W
Pojemność min. 3 GB, min. 1600 MHz, możliwość rozbudowy do min. 16
GB
LCD z podświetleniem LED, min. 13,8” maks. 14,2”, rozdzielczość min.
1366 x 768 wykonany w technologii antyrefleksyjnej
Dysk twardy o pojemności min. 500 GB
Windows 8.1 Professional 64-bit - downgrade Windows 7 Professional 64
bit
min.: 2 x USB 3.0; 1 x |USB 3.0 w technologii Sleep and Charge;
DisplayPort; RJ-45 (LAN), Złącze stacji dokującej; Czytnik kart pamięci
Wbudowana karta sieci bezprzewodowej obsługująca standardy
802.11b/g/n;
Stacja dokująca dedykowana do komputera przenośnego z DisplayPort,
RJ45 (LAN), USB oraz zasilaczem sieciowym
Wbudowany napęd DVD±RW Dual Layer
Torba
Dodatkowa klawiatura USB
Dodatkowa mysz USB
Min. 24 miesiące – maks. 60 miesięcy
Poz. 2 Monitor ekranowy ciekłokrystaliczny – 5 szt.
Atrybut
Wymagania zamawiającego
Typ wyświetlacza
TFT IPS LED
Obszar aktywny
nie mniej niż 23,8” nie więcej niż 24,2”
Kontrast
nie mniej niż : 5000000:1 (dynamiczny)
Jasność
nie mniej niż 250 cd/m2
Czas reakcji
nie więcej niż 5 ms
Rozdzielczość
nie mniej niż. 1920 x 1080 pikseli
Kąt widzenia pion
nie mniej niż 178º
Kąt widzenia poziom
nie mniej niż 178º
Ilość kolorów
nie mniej niż 16,7 mln
Wymagania dodatkowe
Gniazdo HDMI oraz okablowanie umożliwiające podpięcie do stacji
dokującej z DisplayPort
Gwarancja
Min. 24 miesiące – maks. 60 miesięcy
Poz. 3 Komputer stacjonarny – 7 szt.
Atrybut
Wymagania zamawiającego
Typ
Komputer stacjonarny
Procesor
Procesor z układem graficznym min. 3,30 GHz, min. 3 MB pamięci
podręcznej, min. 2 rdzenie min. 4 wątki, lub wydajniejszy, maks. pobór
prądu 55W.
Pamięć operacyjna
Pojemność min. 4 GB, min. 1600 MHz, możliwość rozbudowy do min. 32
GB
Pamięć masowa
Dysk SATA o pojemności min. 500 GB, min. 7200 obr./min, min. 3 GB/s
Zainstalowane systemy
Windows 8.1 Professional 64-bit - downgrade Windows 7 Professional 64
operacyjne
bit
Karta sieciowa
min. 1 GB
Karta grafiki
Zintegrowana
Obudowa
Typu Mikrowieża (zapewniająca właściwe chłodzenie elementów,
wyciszenie oraz wymagany w Unii Europejskiej poziom ekranowania
elektromagnetycznego (CE))
Zewnętrzne porty wejścia/wyjścia min. 4 porty USB 3.0; min. 6 portów USB 2.0; min. 2 porty PS/2; min.1
port VGA; min. 1 złącze DisplayPort; min.1 port szeregowy; min.1
wejście audio; min.1 wyjście audio; min.1 port RJ-45; min.1 gniazdo
słuchawek; min. 1 gniazdo mikrofonowe;
Gniazda rozszerzeń
min. 1 gniazdo PCI o pełnej wysokości; min. 2 gniazda PCIe x1 o pełnej
Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Warszawa
Nr sprawy PN 28/15
Zasilanie zewnętrzne
Gniazda pamięci
Wymagania dodatkowe
Gwarancja
Strona 20
wysokości; min. 1 gniazdo PCIe x16 o pełnej wysokości
Zasilacz min. 320 W o sprawności min. 90%, aktywny stabilizator PFC
min. 4 DIMM
Nagrywarka DVD typu SuperMulti z interfejsem SATA
Klawiatura USB
Mysz komputerowa USB
Min. 24 miesiące – maks. 60 miesięcy
Poz. 4 Monitor ekranowy ciekłokrystaliczny – 7 szt.
Atrybut
Wymagania zamawiającego
Typ wyświetlacza
TFT IPS LED
Obszar aktywny
nie mniej niż 23,8” nie więcej niż 24,2”
Kontrast
nie mniej niż : 5000000:1 (dynamiczny)
Jasność
nie mniej niż 250 cd/m2
Czas reakcji
nie więcej niż 5 ms
Rozdzielczość
nie mniej niż. 1920 x 1080 pikseli
Kąt widzenia pion
nie mniej niż 178º
Kąt widzenia poziom
nie mniej niż 178º
Ilość kolorów
nie mniej niż 16,7 mln
Wymagania dodatkowe
Gniazdo D-Sub 15 stykowe i HDMI oraz komplet okablowania
Gwarancja
Min. 24 miesiące – maks. 60 miesięcy
Poz. 5 Oprogramowanie
l.p.
nazwa programów
1
Microsoft Office 2013 Standard MOLP EDU PL
ilość licencji
12
Poz. 6 Urządzenia wielofunkcyjne monochromatyczne – 4 szt.
Atrybut
Wymagania zamawiającego
Podstawowe funkcje
Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faks, automatyczny druk
dwustronny, wbudowany interfejs przewodowej sieci Ethernet
10/100/1000 , Wi-Fi
Typ druku
Laserowy, monochromatyczny
Maksymalny format papieru
A4
Zainstalowana pamięć
Nie mniej niż 256 MB
Dysk twardy
min. 2 GB
Rozdzielczość druku
min. 600 x 600 dpi
Prędkość druku
min. 35 str/min
Rozdzielczość optyczna skanera
min. 4800 x 4800 dpi
Podajnik papieru
nie mniej niż 250 arkuszy.
Taca odbiorcza
nie mniej niż 150 arkuszy.
Automatyczny podajnik
nie mniej niż 50 arkuszy.
dokumentów (ADF)
Obsługiwane systemy operacyjne Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
Wymagania dodatkowe
Wymiary maks.: wys./szer./gł (mm) 450/470/460
Waga maks. 17 kg
Skanowanie do e-mail; USB; folderu; FTP; SMB; lokalnego komputera
PC; sieciowego komputera PC; dysku lokalnego
W komplecie kabel do podłączenia z komputerem, dwa dodatkowe
oryginalne tonery i instrukcja w języku polskim.
Gwarancja
Min. 24 miesiące – maks. 60 miesięcy
Część 10 – urządzenie wielofunkcyjne kolorowe
Poz. 1 Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe – szt.1
Atrybut
Wymagania zamawiającego
Podstawowe funkcje
Drukowanie, automatyczny druk dwustronny, kopiowanie, skanowanie
Typ druku
Laserowy, kolorowy
Pamięć
nie mniej niż 256 MB
Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Warszawa
Nr sprawy PN 28/15
Dopuszczalne formaty papieru
Dopuszczalne formaty papieru
druku dwustronnego
Wyświetlacz
Rozdzielczość maks. kopiowania
Powiększenie dokumentu
Zmniejszenie dokumentu
Liczba kopii
Rozdzielczość druku
Prędkość drukowania
Rozdzielczość skanowania
Prędkość skanowania
Głębia koloru skanowania
Kontrast skanowania
Inne cechy skanera
Gramatura papieru
Pojemność podajników
Pojemność tac odbiorczych
Połączenia do komputera
Obsługiwane systemy operacyjne
Poziom hałasu
Wymagania dodatkowe
Gwarancja
Strona 21
Co najmniej : A4, A5, B5, A6, koperty (C5, DL, Com-9, Com-10,
Monarch), Index Card (3” x 5”) (75 x 125mm), Photo Size (4” x 6”, 5” x
7”) (100 x 150mm, 125 x 175mm), format niestandardowy (długość do
1320 mm w tym banery)
Co najmniej : A4, A5, B5;
LCD graficzny podświetlony o rozdzielczości min. 320 x 128
nie mniej niż 600 x 600 dpi
nie mniej niż 400%
nie mniej niż 25%
nie mniej niż 99
Technologia wielopoziomowa ProQ2400, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi
nie mniej niż 24 str/min
nie mniej niż 1200 x 1200 dpi
nie mniej niż 30 str/min (mono), 20 str/min (kolor)
nie mniej niż 48 bit wejście, nie mniej niż 24 bit wyjście
nie mniej niż 7 poziomów
format PDF, M-TIFF, JPEG, XPS
skanowanie do FTP, HTTP, USB, E-mail, TWAIN, CIFS
skaner płaski
automatyczny dwustronny podajnik dokumentów (RADF).
co najmniej w zakresie 64-220 g/m2; RADF co najmniej w zakresie 60105 g/m2
Podajnik 1: nie mniej niż 250 arkuszy 80 g/m2; podajnik uniwersalny: nie
mniej niż 100 arkuszy 80 g/m2; RADF: nie mniej niż 50 arkuszy 80 g/m2.
Zadrukiem do dołu: nie mniej niż 150 arkuszy 80 g/m2; zadrukiem do
góry: nie mniej niż 100 arkuszy 80 g/m2.
10/100 TX Ethernet, USB 2.0 Device IF, USB 2.0 Host IF
Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Server 2003, Server 2008,
Server 2008 R2, Mac OS X
nie więcej niż: 52 dB (drukowanie), 33 dB (stan gotowości).
Wymiary maks. 450 x 450 x 550mm (wys. x szer. x gł.)
Waga maks. 35 kg
Karta pamięci SDHC Standard: 4GB
Dodatkowy komplet oryginalnych tonerów
Instrukcja w języku polskim
Min. 24 miesiące – maks. 60 miesięcy
Część 11 – monitory, oprogramowania i akcesoria komputerowe
Poz. 1 Monitor ekranowy ciekłokrystaliczny – 10 szt.
Atrybut
Wymagania zamawiającego
Typ wyświetlacza
IPS LED Full HD
Obszar aktywny
nie mniej niż 23,8”, format 16:9
Kontrast
statyczny nie mniej niż: 1000:1; dynamiczny nie mniej niż: 80000000:1
Jasność
nie mniej niż 250 cd/m2
Czas reakcji
nie więcej niż 5 ms
Rozdzielczość
nie mniej niż. 1920 x 1080 pikseli
Odchylenie pionowe
nie mniej niż. 70 Hz, nie więcej niż 80 Hz
Rozmiar plamki
nie więcej niż 0,28 mm
Odchylenie poziome
nie mniej niż. 75 kHz, nie więcej niż 85 kHz
Kąt widzenia pion
nie mniej niż 178º
Kąt widzenia poziom
nie mniej niż 178º
Złącza
Min.1x D-Sub (VGA) , 2x HDMI, 1x mini jack (Słuchawkowe), 1x mini
jack (wejście Audio)
Wymagania dodatkowe
Wbudowane głośniki
Moc głośnika RMS min. 2 W
Kabel HDMI w komplecie
Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Warszawa
Nr sprawy PN 28/15
Gwarancja
Min. 24 miesiące – maks. 60 miesięcy
Poz. 2 Oprogramowanie
l.p.
nazwa programów
1
Microsoft Office 2013 Professional MOLP EDU PL
Poz. 3 Mysz USB – 10 szt.
Atrybut
Typ
Rozdzielczość pracy
Wymagania dodatkowe
Gwarancja
Poz. 4 Kabel HDMI – 1 szt.
Atrybut
Długość
Wymagania dodatkowe
Strona 22
ilość licencji
10
Wymagania zamawiającego
Optyczna, przewodowa USB, trzyprzyciskowa z rolką przewijania
Min. 1000 dpi
Kabel w oplocie o długości min. 1,3 m
Gumowana powierzchnia
Min. 24 miesiące – maks. 60 miesięcy
Wymagania zamawiającego
nie mniej niż 5m, nie więcej niż 10m
Obsługa obrazu 3D
Obsługa rozdzielczości 4K
Część 12 – komputery przenośne, oprogramowanie i monitory
Poz. 1 Komputer przenośny – szt. 2
Atrybut
Wymagania zamawiającego
Typ
Komputer przenośny
Procesor
Dwurdzeniowy min. 1,60 GHz, Turbo Boost do min. 2,70 GHz, min. 3
MB współdzielonej pamięci podręcznej L3
Pamięć operacyjna
Pojemność min. 4 GB LPDDR3 SDRAM min. 1600 MHz
Ekran
LED, min. 13,3” - maks. 13,5”, powłoka błyszcząca, natywna
rozdzielczość nie mniej niż. 1440 x 900 pikseli
Pamięć masowa
Flash 128 GB z magistralą PCIe
Grafika
Procesor graficzny z możliwością obsługi dwóch monitorów i reprodukcją
wideo (możliwość wyświetlania obrazu w pełnej rozdzielczości na
wbudowanym ekranie i obrazu w rozdzielczości maksymalnej 3840 x
2160 pikseli na ekranie zewnętrznym.
Zainstalowane systemy
OS X Yasmite
operacyjne
Karta sieciowa
min. 1 GB
Karta grafiki
Zintegrowana
Złącza
min. 2 porty USB 3.0; min. 1 port Thunderbolt 2, gniazdo na karty SDXC
Łączność
Interfejs sieci bezprzewodowej Wi-Fi 802.11ac: zgodny z IEEE
802,11a/b/g/n; Interfejs bezprzewodowy Bluetooth 4,0
Wymagania dodatkowe
Klawiatura podświetlana
Waga maksymalna 1,4 kg
Akumulator umożliwiający nieprzerwaną pracę bez zasilania przez co
najmniej 8 godzin
Kamera internetowa min. 1.3 megapiksela
Głośniki stereofoniczne
Mikrofon
Gniazdo słuchawkowe
Dopasowana torba z odporną na wstrząsy wyściełaną przegrodą na
komputer oraz kieszenią na zasilacz i mysz, wykonaną z trwałego
materiału, wyposażoną w rączkę oraz pasek
Bezprzewodowa mysz komputerowa Apple Magic Mouse
Przejściówka z portu Thunderbolt na Gigabit Ethernet
Przejściówka 4K z MiniDisplay Port na HDMI
Gwarancja
Min. 24 miesiące – maks. 60 miesięcy
Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Warszawa
Nr sprawy PN 28/15
Poz. 2 Oprogramowanie
l.p.
nazwa programów
1
Pakiet Microsoft Office 365 University na Mac w polskiej wersji językowej
Poz. 3 Monitor ekranowy– szt. 2
Atrybut
Typ wyświetlacza
Rodzaj panelu
Obszar aktywny
Kontrast
Jasność
Czas reakcji
Rozdzielczość
Kąt widzenia pion
Kąt widzenia poziom
Ilość kolorów
Format obrazu
Regulacja wysokości i kąta
pochylenia
Wymagania dodatkowe
Gwarancja
Wymagania zamawiającego
LED
TN
nie mniej niż 23” nie więcej niż 24”
nie mniej niż : 1000:1 (typowy)
nie mniej niż 300 cd/m2
nie więcej niż 2 ms
nie mniej niż. 1920 x 1080 pikseli
nie mniej niż 160º
nie mniej niż 170º
nie mniej niż 16,7 mln
16:9
nie mniej niż 5 cm i nie mniej niż 5º
Gniazdo D-Sub
DVI+D lub DL
HDMI
komplet okablowania ( w tym HDMI)
Złącze USB
Koncentrator USB
Zasilacz wewnętrzny
Min. 24 miesiące – maks. 60 miesięcy
Część 13 – monitory
Poz. 1 Monitor ekranowy – szt. 1
Atrybut
Typ wyświetlacza
Obszar aktywny
Kontrast
Jasność
Czas reakcji
Zalecana rozdzielczość
Kąt widzenia pion
Kąt widzenia poziom
Ilość kolorów
Wymagania dodatkowe
Gwarancja
Wymagania zamawiającego
IPS z podświetleniem LED
nie mniej niż 23”, proporcje ekranu 16:9
nie mniej niż : 5000000:1 (dynamiczny)
nie mniej niż 250 cd/m2
nie więcej niż 5 ms
nie mniej niż. 1920 x 1080 pikseli
nie mniej niż 178°
nie mniej niż 178°
nie mniej niż 16,7 mln
Porty wejścia/wyjścia min.:
1 x wejście D-Sub (VGA)
2 x wejście HDMI
1 x złącze USB
1 x wejście i wyjście liniowe audio
1 x wejście komponentowe
Min. 24 miesiące – maks. 60 miesięcy
Poz. 2 Monitor ekranowy – szt. 1
Atrybut
Typ wyświetlacza
Obszar aktywny
Kontrast
Jasność
Czas reakcji
Zalecana rozdzielczość
Wymagania zamawiającego
IPS z podświetleniem LED
nie mniej niż 24”, proporcje ekranu 16:9
nie mniej niż : 12000000:1 (dynamiczny)
nie mniej niż 250 cd/m2
nie więcej niż 2 ms
nie mniej niż. 1920 x 1080 pikseli
Strona 23
ilość licencji
1 pakiet (na 2
stanowiska)
Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Warszawa
Nr sprawy PN 28/15
Kąt widzenia pion
Kąt widzenia poziom
Ilość kolorów
Wymagania dodatkowe
Gwarancja
Strona 24
nie mniej niż 160°
nie mniej niż 170°
nie mniej niż 16,7 mln
Porty wejścia/wyjścia min.:
1 x wejście D-Sub (VGA)
1 x cyfrowe wejście HDMI
1 x wejście DVI
Min. 24 miesiące – maks. 60 miesięcy
Część 14 – komputer stacjonarny, oprogramowanie, monitor i drukarka kolorowa
Poz. 1 Komputer stacjonarny – 1 szt.
Atrybut
Wymagania zamawiającego
Typ
Komputer stacjonarny
Procesor
Procesor z układem graficznym min 3,60 GHz, min. 8 MB pamięci
podręcznej, min. 4 rdzenie, min 8 wątków lub wydajniejszy, , maks.
pobór prądu 84W
Pamięć operacyjna
Pojemność min. 4 GB, min. 1600 MHz, możliwość rozbudowy do min. 32
GB
Pamięć masowa
Dysk SATA o pojemności min. 1 TB, min. 7200 obr./min.
Zainstalowane systemy
Windows 7 Professional 64-bit
operacyjne
Karta sieciowa
min. 10/100/1000 Mbps
Karta grafiki
Zintegrowana
Obudowa
Typu Mikrowieża (zapewniająca właściwe chłodzenie elementów,
wyciszenie oraz wymagany w Unii Europejskiej poziom ekranowania
elektromagnetycznego (CE))
Zewnętrzne porty wejścia/wyjścia min. 4 porty USB 3.0; min. 4 porty USB 2.0; min. 2 porty PS/2; min.1 port
VGA; min. 1 port DVI-D; min.1 port szeregowy; min.1 wejście audio;
min.1 wyjście audio; min.1 port RJ-45; min.1 gniazdo słuchawek; min. 1
gniazdo mikrofonowe;
Gniazda rozszerzeń
min. 2 gniazda PCIe x1 o pełnej wysokości; min. 1 gniazdo PCIe x4 o
pełnej wysokości; min. 1 gniazdo PCIe x16 o pełnej wysokości
Zasilanie zewnętrzne
Zasilacz min. 300 W o sprawności min. 85%, aktywny stabilizator PFC
Gniazda pamięci
min. 4 DIMM
Wymagania dodatkowe
Nagrywarka DVD typu SuperMulti z interfejsem SATA
Klawiatura USB
Mysz komputerowa USB
Gwarancja
Min. 24 miesiące – maks. 60 miesięcy
Poz. 2 Oprogramowanie
l.p.
nazwa programów
1
Microsoft Office 2013 Standard MOLP EDU PL
ilość licencji
1
Poz. 3 Monitor ekranowy ciekłokrystaliczny – 1 szt.
Atrybut
Wymagania zamawiającego
Typ wyświetlacza
TFT IPS LED
Obszar aktywny
nie mniej niż 23,8”
Kontrast
nie mniej niż : 5000000:1
Jasność
nie mniej niż 250 cd/m2
Czas reakcji
nie więcej niż 5 ms
Rozdzielczość
nie mniej niż. 1920 x 1080 pikseli (HD 1080)
Kąt widzenia pion
nie mniej niż 178º
Kąt widzenia poziom
nie mniej niż 178º
Ilość kolorów
nie mniej niż 16,7 mln
Wymagania dodatkowe
Gniazdo D-Sub 15 stykowe i HDMI oraz komplet okablowania
Gwarancja
Min. 24 miesiące – maks. 60 miesięcy
Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Warszawa
Nr sprawy PN 28/15
Poz. 4 Drukarka kolorowa – 1 szt
Atrybut
Podstawowe funkcje
Typ druku
Pamięć
Maksymalny format papieru
Prędkość drukowania
Rozdzielczość druku
Komunikacja
Wymagania dodatkowe
Gwarancja
Strona 25
Wymagania zamawiającego
Drukowanie, drukowanie z chmury, drukowanie z urządzeń mobilnych
Laserowy, kolorowy
nie mniej niż 32 MB
A4
nie mniej niż 18 str/min mono, nie mniej niż 4 str/min w kolorze, czas
wydruku pierwszej strony w kolorze maks. 14 s
Min. 2400x600 dpi mono, min. 400x600 dpi w kolorze
10/100 Base-Tx, USB 2.0, 802.11b/g/n
Instrukcja w języku polskim, Maks. poziom hałasu 48 dB
Maks. waga 10 kg
Min. 24 miesiące – maks. 60 miesięcy
Dotyczy wszystkich części:
1. Parametry określone przez Zamawiającego stanowią parametry minimalne lub maksymalne dla
sprzętu i oprogramowania. Zaoferowanie sprzętu, który nie spełnienia parametrów minimalnych lub
maksymalnych skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.
2. W przypadkach gdzie określono wyrób nazwami towarowymi dopuszcza się rozwiązania równoważne
pod względem tych samych właściwości, funkcji, parametrów technicznych i wymagań funkcjonalno –
użytkowych danego wyrobu.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania w ofercie, że oferowane przez niego rozwiązania
równoważne spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
3. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia w ofercie, że oferowany przez Niego asortyment
spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w Rozdziale II SIWZ.
4. Urządzenia będą bez plombowanych obudów z oznakowanymi podzespołami głównymi z możliwością
instalacji rozszerzeń bez utraty gwarancji, z kompletnym okablowaniem niezbędnym do uruchomienia.
5. Wszystkie elementy muszą być fabrycznie nowe (nie używane).
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych dostaw oraz zastosowanych podzespołów.
7. Warunki gwarancji na przedmiot zamówienia
7.1. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia podany w opisie
szczegółowym, jednakże nie krótszy niż w gwarancji producenta. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia
potwierdzenia przez Zamawiającego protokołem odbioru technicznego przyjęcia dostawy bez zastrzeżeń.
7.2. Wszystkie naprawy w okresie gwarancji wykona na swój koszt i ryzyko w miejscu użytkowania.
7.3. Warunki gwarancji muszą zezwalać użytkownikowi na dokonywanie zmian w konfiguracji sprzętowej
komputera i dołączanie dodatkowych urządzeń.
7.4. Cały sprzęt musi posiadać gwarancję fabryczną realizowaną przez autoryzowany serwis producenta.
7.5. Serwis gwarancyjny jest świadczony w miejscu zainstalowania i eksploatowania urządzenia w siedzibie
Zamawiającego.
7.6. O ile naprawa w miejscu zainstalowania okaże się niemożliwa, Wykonawca dokona naprawy w punkcie
serwisowym, przy czym termin naprawy nie ulega w takim przypadku wydłużeniu, a wszelkie dodatkowe koszty
związane z takim sposobem naprawy obciążają Wykonawcę. W przypadku, gdy Wykonawca będzie musiał
wykonać naprawę komputera w punkcie serwisowym, to na żądanie Zamawiającego wymontuje z niego dysk
twardy w siedzibie Zamawiającego. Wymontowany dysk pozostaje u Zamawiającego.
7.7. O ile naprawa komputera wymaga wymiany uszkodzonego dysku twardego, Wykonawca jest zobowiązany
– na żądanie Zamawiającego – do pozostawienia uszkodzonego dysku u Zamawiającego, na okres 30 dni w celu
poddania procedurze zniszczenia zapisanych danych.
7.8. Uszkodzone elementy, po ich zastąpieniu nowymi egzemplarzami, stają się własnością Wykonawcy.
7.9. Usuwanie wad i usterek w okresie gwarancji odbywać się będzie na następujących warunkach:
• Czas usunięcia zgłoszonej awarii od momentu przyjęcia zgłoszenia – 24 godziny.
• W przypadku, gdy naprawa sprzętu jest dłuższa niż 1 dzień roboczy lub istnieje konieczność oddania części
(np.: dysku, płyty głównej itp.) do serwisu Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia zapasowego nowego
sprzętu o parametrach co najmniej równorzędnych na okres naprawy gwarancyjnej. Sprzęt zapasowy powinien
być dostarczony następnego dnia roboczego po dniu, w którym upłynął 24 godzinny termin naprawy.
• W przypadku, gdy naprawa uszkodzonego sprzętu potrwa dłużej niż 10 dni roboczych lub sprzęt naprawiany
będzie 3 razy, zamawiającemu przysługuje wymiana sprzętu na nowy, taki sam lub uzgodniony o co najmniej
takich samych parametrach.
• Okres gwarancji zostanie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy.
Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Warszawa
Nr sprawy PN 28/15
Strona 26
Zaproponowanie przez wykonawcę krótszego okresu gwarancji i nie przyjęcie warunków, jak w pkt. 4 i
7.3 spowoduje odrzucenie oferty.
ROZDZIAŁ III
Załącznik nr 1. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowań
i urządzeń peryferyjnych na Część: …..................................................... (wpisać te części na które jest
składana oferta)” – nr sprawy PN 28/15
Oświadczenie w trybie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych
Niniejszym oświadczam, że Wykonawca ………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
(pełne dane adresowe wykonawcy)
którego reprezentuję na podstawie: ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. w zakresie:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania prowadzonej działalności/czynności
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
4. Sytuacji Ekonomicznej i finansowej
……………………..dnia ……………
……………………………………………….
(czytelny podpis składającego oświadczenie)
Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Warszawa
Nr sprawy PN 28/15
Strona 27
Załącznik nr 2. F O R M U L A RZ O F E R T Y
OFERTA
CZĘŚĆ 1
wykonania zamówienia przewidzianego do udzielenie przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie w
trybie przetargu nieograniczonego PN 28/15 pn. „Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowań i urządzeń
peryferyjnych”:
Serwer, macierz i pamięci
W Y K O N A W C A / Wykonawcy w przypadku oferty wspólnej
Dane identyfikacyjne Wykonawcy
Nazwa Wykonawcy:
...................….........................................................................................................................................................
Adres:
...............................................................................................................................................................................
NIP
REGON
Tel.:
..........................................................................
Faks:
...............................................................................................
e-mail: ……………………………………………………………………………..
reprezentowany przez :
…………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, stanowisko osoby umocowanej do złożenia oferty)
działający na podstawie ………………………………………………………………………
(podać dokument umocowania)
OFERUJE dostarczyć:
Pozycja nr 1
Serwer – szt. 1
TYP PRODUKTU/ MODEL: ………………………………………….....................…............
PRODUCENT/ FIRMA: ………………………………………………...................................
O NIŻEJ PODANYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH
Atrybut
Typ
Procesor
Pamięć operacyjna
Pamięć masowa
Kontroler Raid
Porty Ethernet
Zasilanie
Obsługiwane systemy operacyjne
Wymagania dodatkowe
Specyfikacja oferowanych parametrów (wypełnia Wykonawca)
Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Warszawa
Nr sprawy PN 28/15
Strona 28
Pozycja nr 2
Macierz – szt. 1
TYP PRODUKTU/ MODEL: ………………………………………….....................…............
PRODUCENT/ FIRMA: ………………………………………………...................................
O NIŻEJ PODANYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH
Atrybut
Typ
Rozmiar obudowy
Zastosowanie
Pojemność
Możliwość rozszerzenia pamięci
masowej
Obsługa dysków
Interfejs hosta
Ilość kontrolerów SAS
Wyposażenie dodatkowe
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)
Wymagania dodatkowe
Specyfikacja oferowanych parametrów (wypełnia Wykonawca)
Pozycja nr 3
Pamięć do serwera– szt. 6
TYP PRODUKTU/ MODEL: ………………………………………….....................…............
PRODUCENT/ FIRMA: ………………………………………………...................................
Dostawy zrealizujemy zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za całkowitą cenę
brutto:
……………………………………………………………..PLN
na którą składają się:
Lp.
Opis pozycji
Ilość
Cena netto
Łączna cena
Stawka Łączna cena brutto
szt./
za 1 szt.
netto
podatku
(z VAT)
licencja
(kol.3 x kol.4)
VAT
(kol. 5+ kol. 6)
w%
1
2
3
4
5
6
7
1
Serwer
1
2
Macierz
1
3
Pamięć do serwera
6
Razem
X
X
X
● zamówienie wykonamy: w ciągu ………….........…… dni (nie dłuższej niż 14 dni od dnia podpisania umowy)
● udzielimy gwarancji na okres: .........….......…......... (nie krótszy niż 60 miesięcy- maks. 84 m-cy)
● akceptujemy warunki płatności, wg których zapłata nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania złożonej
w Kancelarii Ogólnej Zamawiającego, prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, po dostawie
przedmiotu umowy, potwierdzonej ostatecznym protokołem odbioru bez zastrzeżeń
Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Warszawa
Nr sprawy PN 28/15
Strona 29
Po rozstrzygnięciu przetargu Zamawiający będzie się ubiegał o zastosowanie przy zakupie 0% zgodnie z ustawą
z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 Nr 177, poz. 1054 z późn. zm., rozdział 4
art. 83 ust. 14 pkt. 1 w związku z ust. 1 pkt. 26 lit. a).
● ponadto oświadczamy, że:
1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami i modyfikacjami i
nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń*.
2. Uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
3. Podana w ofercie cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
4. Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu na składanie ofert.
5. Oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Jeśli zawiera należy podać „ na stronach od nr …do nr…, osobno wydzielonych.
6. Akceptujemy istotne warunki umowy podane w SIWZ.
W przypadku wyboru złożonej oferty zobowiązuje się do podpisania umowy zgodnej z niniejszą ofertą na
warunkach określonych w SIWZ w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Po udzieleniu zamówienia zrealizuje je siłami własnymi/ przez lub z udziałem podwykonawców*/
………………………………………………………………………………………...
(opis wg rozdziału I pkt. 15 ppkt. 2 SIWZ)
Do oferty Wykonawca załącza:
1) Warunki gwarancji oraz zasad świadczenia serwisu gwarancyjnego
2) Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 44 Pzp
3) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej
4) Aktualne zaświadczenie US
5) Aktualne zaświadczenie z ZUS
6) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
7) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące powstanie u zamawiającego obowiązku podatkowego.
8) Dowód wniesienia wadium
inne dokumenty nie wymagane w SIWZ:
...........................................................
*/ niepotrzebne skreślić
……………………..dnia ……………
……………………………….
podpis wykonawcy
Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Warszawa
Nr sprawy PN 28/15
Strona 30
OFERTA
CZĘŚĆ 2
wykonania zamówienia przewidzianego do udzielenie przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie w
trybie przetargu nieograniczonego PN 28/15 pn. „Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowań i urządzeń
peryferyjnych”:
Oprogramowanie
W Y K O N A W C A / Wykonawcy w przypadku oferty wspólnej
Dane identyfikacyjne Wykonawcy
Nazwa Wykonawcy:
...................….................................................................................................................. .......................................
Adres:
...............................................................................................................................................................................
NIP
REGON
Tel.:
..........................................................................
Faks:
...............................................................................................
e-mail: ……………………………………………………………………………..
reprezentowany przez :
…………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, stanowisko osoby umocowanej do złożenia oferty)
działający na podstawie ………………………………………………………………………
(podać dokument umocowania)
…………………………………………………………...………………………………………………..……PLN
OFERUJE dostarczyć oprogramowanie:
l.p.
1
2
3
4
5
6
nazwa programów
Academic VMware vCenter Site Recovery Manager 6 Standard (25 VM Pack)
[VC-SRM6-25S-A]
Academic Basic Support/Subscription for VMware vCenter Site Recovery
Manager 6 Standard (25 VM Pack) for 1 Year [VC-SRM6-25S-G-SSS-A]
Academic VMware vSphere 6 Standard for 1 processor [VS6-STD-A]
Academic Basic Support/Subscription VMware vSphere 6 Standard for 1
processor for 1 year [VS6-STD-G-SSS-A]
Academic VMware vCenter Server 6 Foundation for vSphere up to 3 hosts
(Per Instance) [VCS6-FND-A]
Academic Basic Support/Subscription VMware vCenter Server 6 Foundation
for vSphere up to 3 hosts (Per Instance) for 1 year [VCS6-FND-G-SSS-A]
ilość licencji
1
1
1
1
1
1
Dostawy zrealizujemy zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za całkowitą cenę
brutto:
……………………………………………………………..PLN
na którą składają się:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Warszawa
Nr sprawy PN 28/15
Strona 31
Lp.
Opis pozycji
Ilość
licencji
Cena netto za
1 licencje
Łączna cena
netto
(kol.3 x kol.4)
1
1
2
Academic VMware vCenter
Site Recovery Manager 6
Standard (25 VM Pack)
[VC-SRM6-25S-A]
Academic Basic
Support/Subscription for
VMware vCenter Site
Recovery Manager 6
Standard (25 VM Pack) for
1 Year [VC-SRM6-25S-GSSS-A]
Academic VMware
vSphere 6 Standard for 1
processor [VS6-STD-A]
Academic Basic
Support/Subscription
VMware vSphere 6
Standard for 1 processor for
1 year [VS6-STD-G-SSSA]
Academic VMware vCenter
Server 6 Foundation for
vSphere up to 3 hosts (Per
Instance) [VCS6-FND-A]
Academic Basic
Support/Subscription
VMware vCenter Server 6
Foundation for vSphere up
to 3 hosts (Per Instance) for
1 year [VCS6-FND-G-SSSA]
Razem
3
1
4
5
2
3
4
5
6
Stawka
podatku
VAT
w%
6
Łączna cena brutto
(z VAT)
(kol. 5+ kol. 6)
7
1
1
1
1
1
X
X
X
● zamówienie wykonamy: w ciągu ………….........…… dni (nie dłuższej niż 14 dni od dnia podpisania umowy)
● udzielimy gwarancji na okres: .........….......…......... (nie krótszy niż 24 miesiące)
● akceptujemy warunki płatności, wg których zapłata nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania złożonej
w Kancelarii Ogólnej Zamawiającego, prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, po dostawie
przedmiotu umowy, potwierdzonej ostatecznym protokołem odbioru bez zastrzeżeń
● ponadto oświadczamy, że:
1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami i modyfikacjami i
nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń*.
2. Uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
3. Podana w ofercie cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
4. Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu na składanie ofert.
5. Oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Jeśli zawiera należy podać „ na stronach od nr …do nr…, osobno wydzielonych.
6. Akceptujemy istotne warunki umowy podane w SIWZ.
Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Warszawa
Nr sprawy PN 28/15
Strona 32
W przypadku wyboru złożonej oferty zobowiązuje się do podpisania umowy zgodnej z niniejszą ofertą na
warunkach określonych w SIWZ w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Po udzieleniu zamówienia zrealizuje je siłami własnymi/ przez lub z udziałem podwykonawców*/
………………………………………………………………………………………...
(opis wg rozdziału I pkt. 15 ppkt. 2 SIWZ)
Do oferty Wykonawca załącza:
1) Warunki gwarancji oraz zasad świadczenia serwisu gwarancyjnego
2) Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 44 Pzp
3) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej
4) Aktualne zaświadczenie US
5) Aktualne zaświadczenie z ZUS
6) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
7) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące powstanie u zamawiającego obowiązku podatkowego.
8) Dowód wniesienia wadium
inne dokumenty nie wymagane w SIWZ:
...........................................................
*/ niepotrzebne skreślić
……………………..dnia ……………
……………………………….
podpis wykonawcy
Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Warszawa
Nr sprawy PN 28/15
Strona 33
OFERTA
CZĘŚĆ 3
wykonania zamówienia przewidzianego do udzielenie przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie w
trybie przetargu nieograniczonego PN 28/15 pn. „Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowań i urządzeń
peryferyjnych”:
Komputery przenośne, oprogramowanie i urządzenie wielofunkcyjne
W Y K O N A W C A / Wykonawcy w przypadku oferty wspólnej
Dane identyfikacyjne Wykonawcy
Nazwa Wykonawcy:
...................….........................................................................................................................................................
Adres:
.............................................................................................................................................................. .................
NIP
REGON
Tel.:
..........................................................................
Faks:
...............................................................................................
e-mail: ……………………………………………………………………………..
reprezentowany przez :
…………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, stanowisko osoby umocowanej do złożenia oferty)
działający na podstawie ………………………………………………………………………
(podać dokument umocowania)
OFERUJE dostarczyć:
Pozycja nr 1
Komputer przenośny – szt. 2
TYP PRODUKTU/ MODEL: ………………………………………….....................…............
PRODUCENT/ FIRMA: ………………………………………………...................................
O NIŻEJ PODANYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH
Atrybut
Procesor
Pamięć operacyjna
Ekran
Pamięć masowa
Zainstalowane systemy operacyjne
Złącza
Łączność
Wymagania dodatkowe
Pozycja nr 2
Specyfikacja oferowanych parametrów (wypełnia Wykonawca)
Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Warszawa
Nr sprawy PN 28/15
Strona 34
Microsoft Office Professional 2013 MOLP EDU PL – 2 licencje
Pozycja nr 3
Urządzenie wielofunkcyjne – szt. 1
TYP PRODUKTU/ MODEL: ………………………………………….....................…............
PRODUCENT/ FIRMA: ………………………………………………...................................
O NIŻEJ PODANYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH
Specyfikacja oferowanych parametrów (wypełnia Wykonawca)
Atrybut
Podstawowe funkcje
Typ druku
Pamięć
Maksymalny format papieru
Prędkość drukowania
Gramatura papieru
Poziomy skali szarości
Pojemność podajnika papieru
Pojemność odbiornika papieru
Wymagania dodatkowe
Dostawy zrealizujemy zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za całkowitą cenę
brutto:
……………………………………………………………..PLN
na którą składają się:
Lp.
Opis pozycji
Ilość szt./
Cena netto
Łączna cena
Stawka Łączna cena brutto
licencja
za 1 szt./
netto
podatku
(z VAT)
licencja
(kol.3 x kol.4)
VAT
(kol. 5+ kol. 6)
w%
1
2
3
4
5
6
7
1
Komputer przenośny
2
2
Oprogramowanie
2
3.
Urządzenie wielofunkcyjne
1
Razem
X
X
X
● zamówienie wykonamy: w ciągu ………….........…… dni (nie dłuższej niż 14 dni od dnia podpisania umowy)
● udzielimy gwarancji na okres: .........….......…......... (nie krótszy niż 24 miesiące- maks. 60 m-cy)
● akceptujemy warunki płatności, wg których zapłata nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania złożonej
w Kancelarii Ogólnej Zamawiającego, prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, po dostawie
przedmiotu umowy, potwierdzonej ostatecznym protokołem odbioru bez zastrzeżeń
Po rozstrzygnięciu przetargu Zamawiający będzie się ubiegał o zastosowanie przy zakupie 0% zgodnie z ustawą
z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 Nr 177, poz. 1054 z późn. zm., rozdział 4
art. 83 ust. 14 pkt. 1 w związku z ust. 1 pkt. 26 lit. a).
● ponadto oświadczamy, że:
1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami i modyfikacjami i
nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń*.
2. Uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Warszawa
Nr sprawy PN 28/15
Strona 35
3. Podana w ofercie cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
4. Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu na składanie ofert.
5. Oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Jeśli zawiera należy podać „ na stronach od nr …do nr…, osobno wydzielonych.
6. Akceptujemy istotne warunki umowy podane w SIWZ.
W przypadku wyboru złożonej oferty zobowiązuje się do podpisania umowy zgodnej z niniejszą ofertą na
warunkach określonych w SIWZ w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Po udzieleniu zamówienia zrealizuje je siłami własnymi/ przez lub z udziałem podwykonawców*/
………………………………………………………………………………………...
(opis wg rozdziału I pkt. 15 ppkt. 2 SIWZ)
Do oferty Wykonawca załącza:
1) Warunki gwarancji oraz zasad świadczenia serwisu gwarancyjnego
2) Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 44 Pzp
3) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej
4) Aktualne zaświadczenie US
5) Aktualne zaświadczenie z ZUS
6) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
7) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące powstanie u zamawiającego obowiązku podatkowego.
inne dokumenty nie wymagane w SIWZ:
...........................................................
*/ niepotrzebne skreślić
……………………..dnia ……………
……………………………….
podpis wykonawcy
Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Warszawa
Nr sprawy PN 28/15
Strona 36
OFERTA
CZĘŚĆ 4
wykonania zamówienia przewidzianego do udzielenie przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie w
trybie przetargu nieograniczonego PN 28/15 pn. „Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowań i urządzeń
peryferyjnych”:
Komputery przenośne i oprogramowanie
W Y K O N A W C A / Wykonawcy w przypadku oferty wspólnej
Dane identyfikacyjne Wykonawcy
Nazwa Wykonawcy:
...................….........................................................................................................................................................
Adres:
...............................................................................................................................................................................
NIP
REGON
Tel.:
..........................................................................
Faks:
...............................................................................................
e-mail: ……………………………………………………………………………..
reprezentowany przez :
…………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, stanowisko osoby umocowanej do złożenia oferty)
działający na podstawie ………………………………………………………………………
(podać dokument umocowania)
OFERUJE dostarczyć:
Pozycja nr 1
Komputer przenośny – szt. 2 (ten sam model)
TYP PRODUKTU/ MODEL: ………………………………………….....................…............
PRODUCENT/ FIRMA: ………………………………………………...................................
O NIŻEJ PODANYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH
Atrybut
Procesor
Pamięć operacyjna
Ekran
Pamięć masowa
Zainstalowane systemy operacyjne
Złącza/Czytniki
Łączność
Wymagania dodatkowe
Specyfikacja oferowanych parametrów (wypełnia Wykonawca)
Pozycja nr 2
2 licencje na oprogramowanie Microsoft Office Professional 2013 MOLP EDU PL
Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Warszawa
Nr sprawy PN 28/15
Strona 37
Dostawy zrealizujemy zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za całkowitą cenę
brutto:
……………………………………………………………..PLN
na którą składają się:
Lp.
Opis pozycji
Ilość
szt./
licencja
Cena netto
za 1 szt./
licencja
Łączna cena
netto
(kol.3 x kol.4)
1
1
2
Komputer przenośny
3
2
4
5
2
Oprogramowanie
2
Razem
X
Stawka
podatku
VAT
w%
6
X
Łączna cena brutto
(z VAT)
(kol. 5+ kol. 6)
7
X
● zamówienie wykonamy: w ciągu ………….........…… dni (nie dłuższej niż 14 dni od dnia podpisania umowy)
● udzielimy gwarancji na okres: .........….......…......... (nie krótszy niż 24 miesiące– maks. 60 m-cy)
● akceptujemy warunki płatności, wg których zapłata nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania złożonej
w Kancelarii Ogólnej Zamawiającego, prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, po dostawie
przedmiotu umowy, potwierdzonej ostatecznym protokołem odbioru bez zastrzeżeń
● ponadto oświadczamy, że:
1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami i modyfikacjami i
nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń*.
2. Uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
3. Podana w ofercie cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
4. Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu na składanie ofert.
5. Oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Jeśli zawiera należy podać „ na stronach od nr …do nr…, osobno wydzielonych.
6. Akceptujemy istotne warunki umowy podane w SIWZ.
W przypadku wyboru złożonej oferty zobowiązuje się do podpisania umowy zgodnej z niniejszą ofertą na
warunkach określonych w SIWZ w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Po udzieleniu zamówienia zrealizuje je siłami własnymi/ przez lub z udziałem podwykonawców*/
………………………………………………………………………………………...
(opis wg rozdziału I pkt. 15 ppkt. 2 SIWZ)
Do oferty Wykonawca załącza:
1) Warunki gwarancji oraz zasad świadczenia serwisu gwarancyjnego
2) Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 44 Pzp
3) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej
4) Aktualne zaświadczenie US
5) Aktualne zaświadczenie z ZUS
6) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
7) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące powstanie u zamawiającego obowiązku podatkowego.
8) Dowód wniesienia wadium
inne dokumenty nie wymagane w SIWZ:
...........................................................
*/ niepotrzebne skreślić
Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Warszawa
Nr sprawy PN 28/15
……………………..dnia ……………
Strona 38
……………………………….
podpis wykonawcy
OFERTA
CZĘŚĆ 5
wykonania zamówienia przewidzianego do udzielenie przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie w
trybie przetargu nieograniczonego PN 28/15 pn. „Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowań i urządzeń
peryferyjnych”:
Monitor, klawiatura i myszka
W Y K O N A W C A / Wykonawcy w przypadku oferty wspólnej
Dane identyfikacyjne Wykonawcy
Nazwa Wykonawcy:
...................….........................................................................................................................................................
Adres:
...............................................................................................................................................................................
NIP
REGON
Tel.:
..........................................................................
Faks:
...............................................................................................
e-mail: ……………………………………………………………………………..
reprezentowany przez :
…………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, stanowisko osoby umocowanej do złożenia oferty)
działający na podstawie ………………………………………………………………………
(podać dokument umocowania)
OFERUJE dostarczyć:
Pozycja nr 1
Monitor ekranowy – szt. 1
TYP PRODUKTU/ MODEL: ………………………………………….....................…............
PRODUCENT/ FIRMA: ………………………………………………...................................
O NIŻEJ PODANYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH
Atrybut
Typ wyświetlacza
Obszar aktywny
Kontrast
Jasność
Czas reakcji
Rozdzielczość
Kąt widzenia pion
Kąt widzenia poziom
Ilość kolorów
Wymagania dodatkowe
Specyfikacja oferowanych parametrów
Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Warszawa
Nr sprawy PN 28/15
Strona 39
Pozycja nr 2
Klawiatura USB – 1 szt.
TYP PRODUKTU/ MODEL: ………………………………………….....................…............
PRODUCENT/ FIRMA: ………………………………………………...................................
Pozycja nr 3
Myszka komputerowa USB – 1 szt.
TYP PRODUKTU/ MODEL: ………………………………………….....................…............
PRODUCENT/ FIRMA: ………………………………………………...................................
Dostawy zrealizujemy zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za całkowitą cenę
brutto:
……………………………………………………………..PLN
na którą składają się:
Lp.
Opis pozycji
Ilość
szt.
Cena netto
za 1 szt.
Łączna cena
netto
(kol.3 x kol.4)
4
5
1
1
2
Monitor ekranowy
3
1
2
Klawiatura USB
1
3
Myszka komputerowa USB
1
Razem
X
Stawka
podatku
VAT
w%
6
X
Łączna cena brutto
(z VAT)
(kol. 5+ kol. 6)
7
X
● zamówienie wykonamy: w ciągu ………….........…… dni (nie dłuższej niż 14 dni od dnia podpisania umowy)
● udzielimy gwarancji na okres: .........….......…......... (nie krótszy niż 24 miesiące- maks. 60 m-cy)
● akceptujemy warunki płatności, wg których zapłata nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania złożonej
w Kancelarii Ogólnej Zamawiającego, prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, po dostawie
przedmiotu umowy, potwierdzonej ostatecznym protokołem odbioru bez zastrzeżeń
Po rozstrzygnięciu przetargu Zamawiający będzie się ubiegał o zastosowanie przy zakupie 0% zgodnie z ustawą
z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 Nr 177, poz. 1054 z późn. zm., rozdział 4
art. 83 ust. 14 pkt. 1 w związku z ust. 1 pkt. 26 lit. a).
● ponadto oświadczamy, że:
1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami i modyfikacjami i
nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń*.
2. Uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
3. Podana w ofercie cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
4. Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu na składanie ofert.
5. Oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Jeśli zawiera należy podać „ na stronach od nr …do nr…, osobno wydzielonych.
6. Akceptujemy istotne warunki umowy podane w SIWZ.
Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Warszawa
Nr sprawy PN 28/15
Strona 40
W przypadku wyboru złożonej oferty zobowiązuje się do podpisania umowy zgodnej z niniejszą ofertą na
warunkach określonych w SIWZ w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Po udzieleniu zamówienia zrealizuje je siłami własnymi/ przez lub z udziałem podwykonawców*/
………………………………………………………………………………………...
(opis wg rozdziału I pkt. 15 ppkt. 2 SIWZ)
Do oferty Wykonawca załącza:
1) Warunki gwarancji oraz zasad świadczenia serwisu gwarancyjnego
2) Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 44 Pzp
3) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej
4) Aktualne zaświadczenie US
5) Aktualne zaświadczenie z ZUS
6) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
7) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące powstanie u zamawiającego obowiązku podatkowego.
inne dokumenty nie wymagane w SIWZ:
...........................................................
*/ niepotrzebne skreślić
……………………..dnia ……………
……………………………….
podpis wykonawcy
Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Warszawa
Nr sprawy PN 28/15
Strona 41
OFERTA
CZĘŚĆ 6
wykonania zamówienia przewidzianego do udzielenie przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie w
trybie przetargu nieograniczonego PN 28/15 pn. „Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowań i urządzeń
peryferyjnych”:
Komputer przenośny i oprogramowanie
W Y K O N A W C A / Wykonawcy w przypadku oferty wspólnej
Dane identyfikacyjne Wykonawcy
Nazwa Wykonawcy:
...................….........................................................................................................................................................
Adres:
...............................................................................................................................................................................
NIP
REGON
Tel.:
..........................................................................
Faks:
...............................................................................................
e-mail: ……………………………………………………………………………..
reprezentowany przez :
…………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, stanowisko osoby umocowanej do złożenia oferty)
działający na podstawie ………………………………………………………………………
(podać dokument umocowania)
OFERUJE dostarczyć:
Pozycja nr 1
Komputer przenośny – szt. 1
TYP PRODUKTU/ MODEL: ………………………………………….....................…............
PRODUCENT/ FIRMA: ………………………………………………...................................
O NIŻEJ PODANYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH
Atrybut
Procesor
Pamięć operacyjna
Ekran
Pamięć masowa
Karta graficzna
Karta dźwiękowa
Zainstalowane systemy operacyjne
Złącza
Łączność
Wymagania dodatkowe
Specyfikacja oferowanych parametrów
Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Warszawa
Nr sprawy PN 28/15
Strona 42
Pozycja nr 2
Microsoft Office 2013 Standard MOLP EDU PL – 1 licencja
Dostawy zrealizujemy zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za całkowitą cenę
brutto:
……………………………………………………………..PLN
na którą składają się:
Lp.
Opis pozycji
Ilość
Cena netto
Łączna cena
Stawka Łączna cena brutto
szt.
za 1 szt.
netto
podatku
(z VAT)
(kol.3 x kol.4)
VAT
(kol. 5+ kol. 6)
w%
1
2
3
4
5
6
7
1
Komputer przenośny
1
2
Oprogramowanie
1
Razem
X
X
X
● zamówienie wykonamy: w ciągu ………….........…… dni (nie dłuższej niż 14 dni od dnia podpisania umowy)
● udzielimy gwarancji na okres: .........….......…......... (nie krótszy niż 24 miesiące- maks. 60 m-cy)
● akceptujemy warunki płatności, wg których zapłata nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania złożonej
w Kancelarii Ogólnej Zamawiającego, prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, po dostawie
przedmiotu umowy, potwierdzonej ostatecznym protokołem odbioru bez zastrzeżeń
● ponadto oświadczamy, że:
1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami i modyfikacjami i
nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń*.
2. Uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
3. Podana w ofercie cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
4. Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu na składanie ofert.
5. Oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Jeśli zawiera należy podać „ na stronach od nr …do nr…, osobno wydzielonych.
6. Akceptujemy istotne warunki umowy podane w SIWZ.
W przypadku wyboru złożonej oferty zobowiązuje się do podpisania umowy zgodnej z niniejszą ofertą na
warunkach określonych w SIWZ w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Po udzieleniu zamówienia zrealizuje je siłami własnymi/ przez lub z udziałem podwykonawców*/
………………………………………………………………………………………...
(opis wg rozdziału I pkt. 15 ppkt. 2 SIWZ)
Do oferty Wykonawca załącza:
1) Warunki gwarancji oraz zasad świadczenia serwisu gwarancyjnego
2) Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 44 Pzp
3) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej
4) Aktualne zaświadczenie US
5) Aktualne zaświadczenie z ZUS
6) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
7) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące powstanie u zamawiającego obowiązku podatkowego.
inne dokumenty nie wymagane w SIWZ:
...........................................................
*/ niepotrzebne skreślić
Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Warszawa
Nr sprawy PN 28/15
……………………..dnia ……………
Strona 43
……………………………….
podpis wykonawcy
OFERTA
CZĘŚĆ 7
wykonania zamówienia przewidzianego do udzielenie przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie w
trybie przetargu nieograniczonego PN 28/15 pn. „Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowań i urządzeń
peryferyjnych”:
Komputery przenośne, komputer stacjonarny All In One, tablet i oprogramowania
W Y K O N A W C A / Wykonawcy w przypadku oferty wspólnej
Dane identyfikacyjne Wykonawcy
Nazwa Wykonawcy:
…................……............................................................................................................................. .........................
Adres:
…............................................................................................................................................................................
NIP
REGON
Tel.:
….......................................................................
Faks:
…............................................................................................
e-mail: ……………………………………………………………………………..
reprezentowany przez :
…………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, stanowisko osoby umocowanej do złożenia oferty)
działający na podstawie ………………………………………………………………………
(podać dokument umocowania)
OFERUJE dostarczyć:
Pozycja nr 1
Komputer przenośny – szt. 1
TYP PRODUKTU/ MODEL: ……………………………………………..................…….........
PRODUCENT/ FIRMA: …………………………………………………................................
O NIŻEJ PODANYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH
Atrybut
Procesor
Pamięć operacyjna
Ekran
Pamięć masowa
Zainstalowane systemy operacyjne
Złącza
Karta dźwiękowa
Łączność
Wymagania dodatkowe
Specyfikacja oferowanych parametrów
Pozycja nr 2
Microsoft Office 2013 Standard EDU PL – 3 licencje
Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Warszawa
Nr sprawy PN 28/15
Strona 44
Pozycja nr 3
Komputer stacjonarny All In One – 1 szt.
TYP PRODUKTU/ MODEL: ……………………………………………..................…….........
PRODUCENT/ FIRMA: …………………………………………………................................
O NIŻEJ PODANYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH
Atrybut
Typ obudowy
Procesor
Zainstalowana dedykowana karta
graficzna
Pamięć operacyjna
Ekran
Pamięć masowa
Zainstalowane systemy operacyjne
Złącza
Karta dźwiękowa
Łączność
Wymagania dodatkowe
Specyfikacja oferowanych parametrów
Pozycja nr 4
Tablet – 1 szt.
TYP PRODUKTU/ MODEL: ……………………………………………..................…….........
PRODUCENT/ FIRMA: …………………………………………………................................
O NIŻEJ PODANYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH
Atrybut
Procesor
Pamięć operacyjna
Wyświetlacz
Pamięć masowa
Zainstalowane systemy operacyjne
Interfejsy komunikacyjne
Wbudowany modem – standard
transmisji modemu
Wymagania dodatkowe
Akcesoria
Specyfikacja oferowanych parametrów
Pozycja nr 5
Komputer przenośny – szt. 1
TYP PRODUKTU/ MODEL: ……………………………………………..................…….........
PRODUCENT/ FIRMA: …………………………………………………................................
O NIŻEJ PODANYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH
Atrybut
Procesor
Pamięć operacyjna
Ekran
Zainstalowana dedykowana karta
graficzna
Pamięć masowa
Zainstalowane systemy operacyjne
Złącza
Karta dźwiękowa
Łączność
Wymagania dodatkowe
Specyfikacja oferowanych parametrów
Dostawy zrealizujemy zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za całkowitą cenę
brutto:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Warszawa
Nr sprawy PN 28/15
Strona 45
……………………………………………………………..PLN
na którą składają się:
Lp.
Opis pozycji
1
1
2
3
4
5
2
Komputer przenośny
Oprogramowania
Komputer stacjonarny
All In One
Tablet
Komputer przenośny
Razem
Ilość
szt.
Cena netto
za 1 szt.
Łączna cena
netto
(kol.3 x kol.4)
3
1
3
1
4
5
1
1
X
Stawka
podatku
VAT
w%
6
X
Łączna cena brutto
(z VAT)
(kol. 5+ kol. 6)
7
X
● zamówienie wykonamy: w ciągu ………….........…… dni (nie dłuższej niż 14 dni od dnia podpisania umowy)
● udzielimy gwarancji na okres: .........….......…......... (nie krótszy niż 12 miesiące- maks. 60 m-cy)
● akceptujemy warunki płatności, wg których zapłata nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania złożonej
w Kancelarii Ogólnej Zamawiającego, prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, po dostawie
przedmiotu umowy, potwierdzonej ostatecznym protokołem odbioru bez zastrzeżeń.
Po rozstrzygnięciu przetargu Zamawiający będzie się ubiegał o zastosowanie przy zakupie 0% zgodnie z ustawą
z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 Nr 177, poz. 1054 z późn. zm., rozdział 4
art. 83 ust. 14 pkt. 1 w związku z ust. 1 pkt. 26 lit. a).
● ponadto oświadczamy, że:
1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami i modyfikacjami i
nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń*.
2. Uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
3. Podana w ofercie cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
4. Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu na składanie ofert.
5. Oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Jeśli zawiera należy podać „ na stronach od nr …do nr…, osobno wydzielonych.
6. Akceptujemy istotne warunki umowy podane w SIWZ.
W przypadku wyboru złożonej oferty zobowiązuje się do podpisania umowy zgodnej z niniejszą ofertą na
warunkach określonych w SIWZ w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Po udzieleniu zamówienia zrealizuje je siłami własnymi/ przez lub z udziałem podwykonawców*/
………………………………………………………………………………………...
(opis wg rozdziału I pkt. 15 ppkt. 2 SIWZ)
Do oferty Wykonawca załącza:
1) Warunki gwarancji oraz zasad świadczenia serwisu gwarancyjnego
2) Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 44 Pzp
3) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej
4) Aktualne zaświadczenie US
5) Aktualne zaświadczenie z ZUS
6) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
7) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące powstanie u zamawiającego obowiązku podatkowego.
8) Dowód wniesienia wadium
Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Warszawa
Nr sprawy PN 28/15
Strona 46
inne dokumenty nie wymagane w SIWZ:
...........................................................
*/ niepotrzebne skreślić
……………………..dnia ……………
……………………………….
podpis wykonawcy
OFERTA
CZĘŚĆ 8
wykonania zamówienia przewidzianego do udzielenie przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie w
trybie przetargu nieograniczonego PN 28/15 pn. „Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowań i urządzeń
peryferyjnych”:
Komputer stacjonarny All in One i oprogramowanie
W Y K O N A W C A / Wykonawcy w przypadku oferty wspólnej
Dane identyfikacyjne Wykonawcy
Nazwa Wykonawcy:
...................….........................................................................................................................................................
Adres:
...............................................................................................................................................................................
NIP
REGON
Tel.:
..........................................................................
Faks:
...............................................................................................
e-mail: ……………………………………………………………………………..
reprezentowany przez :
…………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, stanowisko osoby umocowanej do złożenia oferty)
działający na podstawie ………………………………………………………………………
(podać dokument umocowania)
OFERUJE dostarczyć:
Pozycja nr 1
Komputer stacjonarny All In One – 1 szt.
TYP PRODUKTU/ MODEL: ……………………………………………..................…….........
PRODUCENT/ FIRMA: …………………………………………………................................
O NIŻEJ PODANYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH
Atrybut
Procesor
Typ obudowy
Procesor
Zainstalowana dedykowana karta
graficzna
Pamięć operacyjna
Ekran
Pamięć masowa
Zainstalowane systemy operacyjne
Złącza
Karta dźwiękowa
Łączność
Specyfikacja oferowanych parametrów
Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Warszawa
Nr sprawy PN 28/15
Strona 47
Wymagania dodatkowe
Pozycja nr 2
Microsoft Office 2013 Standard EDU PL – 1 licencja
Dostawy zrealizujemy zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za całkowitą cenę
brutto:
……………………………………………………………..PLN
na którą składają się:
Lp.
Opis pozycji
Ilość
Cena netto
Łączna cena
Stawka Łączna cena brutto
szt.
za 1 szt.
netto
podatku
(z VAT)
(kol.3 x kol.4)
VAT
(kol. 5+ kol. 6)
w%
1
2
3
4
5
6
7
1
Komputer stacjonarny
1
All In One
2
Oprogramowanie
1
Razem
X
X
X
● zamówienie wykonamy: w ciągu ………….........…… dni (nie dłuższej niż 14 dni od dnia podpisania umowy)
● udzielimy gwarancji na okres: .........….......…......... (nie krótszy niż 12 miesiące- maks. 60 m-cy)
● akceptujemy warunki płatności, wg których zapłata nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania złożonej
w Kancelarii Ogólnej Zamawiającego, prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, po dostawie
przedmiotu umowy, potwierdzonej ostatecznym protokołem odbioru bez zastrzeżeń
Po rozstrzygnięciu przetargu Zamawiający będzie się ubiegał o zastosowanie przy zakupie 0% zgodnie z ustawą
z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 Nr 177, poz. 1054 z późn. zm., rozdział 4
art. 83 ust. 14 pkt. 1 w związku z ust. 1 pkt. 26 lit. a).
● ponadto oświadczamy, że:
1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami i modyfikacjami i
nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń*.
2. Uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
3. Podana w ofercie cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
4. Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu na składanie ofert.
5. Oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Jeśli zawiera należy podać „ na stronach od nr …do nr…, osobno wydzielonych.
6. Akceptujemy istotne warunki umowy podane w SIWZ.
W przypadku wyboru złożonej oferty zobowiązuje się do podpisania umowy zgodnej z niniejszą ofertą na
warunkach określonych w SIWZ w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Po udzieleniu zamówienia zrealizuje je siłami własnymi/ przez lub z udziałem podwykonawców*/
………………………………………………………………………………………...
(opis wg rozdziału I pkt. 15 ppkt. 2 SIWZ)
Do oferty Wykonawca załącza:
1) Warunki gwarancji oraz zasad świadczenia serwisu gwarancyjnego
2) Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 44 Pzp
3) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej
4) Aktualne zaświadczenie US
5) Aktualne zaświadczenie z ZUS
6) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
7) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące powstanie u zamawiającego obowiązku podatkowego.
Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Warszawa
Nr sprawy PN 28/15
Strona 48
inne dokumenty nie wymagane w SIWZ:
...........................................................
*/ niepotrzebne skreślić
……………………..dnia ……………
……………………………….
podpis wykonawcy
OFERTA
CZĘŚĆ 9
wykonania zamówienia przewidzianego do udzielenie przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie w
trybie przetargu nieograniczonego PN 28/15 pn. „Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowań i urządzeń
peryferyjnych”:
Komputery przenośne ze stacją dokującą, komputery stacjonarne, monitory, oprogramowania
i urządzenia wielofunkcyjne
W Y K O N A W C A / Wykonawcy w przypadku oferty wspólnej
Dane identyfikacyjne Wykonawcy
Nazwa Wykonawcy:
...................….................................................................................................................................................... .....
Adres:
...............................................................................................................................................................................
NIP
REGON
Tel.:
..........................................................................
Faks:
...............................................................................................
e-mail: ……………………………………………………………………………..
reprezentowany przez :
…………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, stanowisko osoby umocowanej do złożenia oferty)
działający na podstawie ………………………………………………………………………
(podać dokument umocowania)
OFERUJE dostarczyć:
Pozycja 1
Komputer przenośny ze stacją dokującą – szt. 5
TYP PRODUKTU/ MODEL: ………………………………………….....................…............
PRODUCENT/ FIRMA: ………………………………………………...................................
O NIŻEJ PODANYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH
Atrybut
Procesor
Pamięć operacyjna
Ekran
Pamięć masowa
Zainstalowane systemy
operacyjne
Złącza/Czytniki
Łączność
Wymagania dodatkowe
Pozycja 2
Wymagania zamawiającego
Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Warszawa
Nr sprawy PN 28/15
Strona 49
Monitor ekranowy ciekłokrystaliczny – 5 szt.
TYP PRODUKTU/ MODEL: ………………………………………….....................…............
PRODUCENT/ FIRMA: ………………………………………………...................................
O NIŻEJ PODANYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH
Wymagania zamawiającego
Atrybut
Typ wyświetlacza
Obszar aktywny
Kontrast
Jasność
Czas reakcji
Rozdzielczość
Kąt widzenia pion
Kąt widzenia poziom
Ilość kolorów
Wymagania dodatkowe
Pozycji 3
Komputer stacjonarny – 7 szt.
TYP PRODUKTU/ MODEL: ………………………………………….....................…............
PRODUCENT/ FIRMA: ………………………………………………...................................
O NIŻEJ PODANYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH
Atrybut
Procesor
Pamięć operacyjna
Pamięć masowa
Zainstalowane systemy
operacyjne
Karta sieciowa
Karta grafiki
Obudowa
Zewnętrzne porty wejścia/wyjścia
Gniazda rozszerzeń
Zasilanie zewnętrzne
Gniazda pamięci
Wymagania dodatkowe
Wymagania zamawiającego
Pozycji 4
Monitor ekranowy ciekłokrystaliczny – 7 szt.
TYP PRODUKTU/ MODEL: ………………………………………….....................…............
PRODUCENT/ FIRMA: ………………………………………………...................................
O NIŻEJ PODANYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH
Atrybut
Typ wyświetlacza
Obszar aktywny
Kontrast
Jasność
Czas reakcji
Rozdzielczość
Kąt widzenia pion
Kąt widzenia poziom
Ilość kolorów
Wymagania dodatkowe
Pozycji 5
Wymagania zamawiającego
Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Warszawa
Nr sprawy PN 28/15
Strona 50
Microsoft Office 2013 Standard MOLP EDU PL – 12 licencji
Pozycji 6
Urządzenia wielofunkcyjne monochromatyczne – 4 szt.
TYP PRODUKTU/ MODEL: ………………………………………….....................…............
PRODUCENT/ FIRMA: ………………………………………………...................................
O NIŻEJ PODANYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH
Atrybut
Podstawowe funkcje
Typ druku
Maksymalny format papieru
Zainstalowana pamięć
Dysk twardy
Rozdzielczość druku
Prędkość druku
Rozdzielczość optyczna skanera
Podajnik papieru
Taca odbiorcza
Automatyczny podajnik
dokumentów (ADF)
Obsługiwane systemy operacyjne
Wymagania dodatkowe
Wymagania zamawiającego
Dostawy zrealizujemy zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za całkowitą cenę
brutto:
……………………………………………………………..PLN
na którą składają się:
Lp.
Opis pozycji
1
1
2
3
4
5
6
2
Komputer przenośny ze
stacją dokującą
Monitor ekranowy
ciekłokrystaliczny
Komputer stacjonarny
Monitor ekranowy
ciekłokrystaliczny
Oprogramowanie
Urządzenie wielofunkcyjne
monochromatyczne
Razem
Ilość
szt.
Cena netto
za 1 szt.
Łączna cena
netto
(kol.3 x kol.4)
3
5
4
5
Stawka
podatku
VAT
w%
6
Łączna cena brutto
(z VAT)
(kol. 5+ kol. 6)
7
5
7
7
12
4
X
X
X
● zamówienie wykonamy: w ciągu ………….........…… dni (nie dłuższej niż 14 dni od dnia podpisania umowy)
● udzielimy gwarancji na okres: .........….......…......... (nie krótszy niż 24 miesiące- maks. 60 m-cy)
● akceptujemy warunki płatności, wg których zapłata nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania złożonej
w Kancelarii Ogólnej Zamawiającego, prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, po dostawie
przedmiotu umowy, potwierdzonej ostatecznym protokołem odbioru bez zastrzeżeń
Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Warszawa
Nr sprawy PN 28/15
Strona 51
Po rozstrzygnięciu przetargu Zamawiający będzie się ubiegał o zastosowanie przy zakupie 0% zgodnie z ustawą
z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 Nr 177, poz. 1054 z późn. zm., rozdział 4
art. 83 ust. 14 pkt. 1 w związku z ust. 1 pkt. 26 lit. a).
● ponadto oświadczamy, że:
1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami i modyfikacjami i
nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń*.
2. Uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
3. Podana w ofercie cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
4. Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu na składanie ofert.
5. Oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Jeśli zawiera należy podać „ na stronach od nr …do nr…, osobno wydzielonych.
6. Akceptujemy istotne warunki umowy podane w SIWZ.
W przypadku wyboru złożonej oferty zobowiązuje się do podpisania umowy zgodnej z niniejszą ofertą na
warunkach określonych w SIWZ w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Po udzieleniu zamówienia zrealizuje je siłami własnymi/ przez lub z udziałem podwykonawców*/
………………………………………………………………………………………...
(opis wg rozdziału I pkt. 15 ppkt. 2 SIWZ)
Do oferty Wykonawca załącza:
1) Warunki gwarancji oraz zasad świadczenia serwisu gwarancyjnego
2) Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 44 Pzp
3) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej
4) Aktualne zaświadczenie US
5) Aktualne zaświadczenie z ZUS
6) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
7) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące powstanie u zamawiającego obowiązku podatkowego.
8) Dowód wniesienia wadium
inne dokumenty nie wymagane w SIWZ:
...........................................................
*/ niepotrzebne skreślić
……………………..dnia ……………
……………………………….
podpis wykonawcy
Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Warszawa
Nr sprawy PN 28/15
Strona 52
OFERTA
CZĘŚĆ 10
wykonania zamówienia przewidzianego do udzielenie przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie w
trybie przetargu nieograniczonego PN 28/15 pn. „Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowań i urządzeń
peryferyjnych”:
Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe
W Y K O N A W C A / Wykonawcy w przypadku oferty wspólnej
Dane identyfikacyjne Wykonawcy
Nazwa Wykonawcy:
...................…............................................................................................................. ............................................
Adres:
...............................................................................................................................................................................
NIP
REGON
Tel.:
..........................................................................
Faks:
...............................................................................................
e-mail: ……………………………………………………………………………..
reprezentowany przez :
…………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, stanowisko osoby umocowanej do złożenia oferty)
działający na podstawie ………………………………………………………………………
(podać dokument umocowania)
OFERUJE dostarczyć:
Pozycja nr 1
Urządzenia wielofunkcyjne kolorowe – 1 szt.
TYP PRODUKTU/ MODEL: ………………………………………….....................…............
PRODUCENT/ FIRMA: ………………………………………………...................................
O NIŻEJ PODANYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH
Atrybut
Podstawowe funkcje
Typ druku
Pamięć
Dopuszczalne formaty papieru
Dopuszczalne formaty papieru
druku dwustronnego
Wyświetlacz
Rozdzielczość maks. kopiowania
Powiększenie dokumentu
Zmniejszenie dokumentu
Wymagania zamawiającego
Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Warszawa
Nr sprawy PN 28/15
Strona 53
Liczba kopii
Rozdzielczość druku
Prędkość drukowania
Rozdzielczość skanowania
Prędkość skanowania
Głębia koloru skanowania
Kontrast skanowania
Inne cechy skanera
Gramatura papieru
Pojemność podajników
Pojemność tac odbiorczych
Połączenia do komputera
Obsługiwane systemy operacyjne
Poziom hałasu
Wymagania dodatkowe
Dostawy zrealizujemy zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za całkowitą cenę
brutto:
……………………………………………………………..PLN
na którą składają się:
Lp.
Opis pozycji
Ilość
szt.
Cena netto
za 1 szt.
Łączna cena
netto
(kol.3 x kol.4)
1
1
2
Urządzenie wielofunkcyjne
kolorowe
Razem
3
1
4
5
X
X
Stawka
podatku
VAT
w%
6
Łączna cena brutto
(z VAT)
(kol. 5+ kol. 6)
7
X
● zamówienie wykonamy: w ciągu ………….........…… dni (nie dłuższej niż 14 dni od dnia podpisania umowy)
● udzielimy gwarancji na okres: .........….......…......... (nie krótszy niż 24 miesiące- maks. 60 m-cy)
● akceptujemy warunki płatności, wg których zapłata nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania złożonej
w Kancelarii Ogólnej Zamawiającego, prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, po dostawie
przedmiotu umowy, potwierdzonej ostatecznym protokołem odbioru bez zastrzeżeń
Po rozstrzygnięciu przetargu Zamawiający będzie się ubiegał o zastosowanie przy zakupie 0% zgodnie z ustawą
z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 Nr 177, poz. 1054 z późn. zm., rozdział 4
art. 83 ust. 14 pkt. 1 w związku z ust. 1 pkt. 26 lit. a).
● ponadto oświadczamy, że:
1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami i modyfikacjami i
nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń*.
2. Uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
3. Podana w ofercie cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
4. Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu na składanie ofert.
5. Oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Jeśli zawiera należy podać „ na stronach od nr …do nr…, osobno wydzielonych.
6. Akceptujemy istotne warunki umowy podane w SIWZ.
Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Warszawa
Nr sprawy PN 28/15
Strona 54
W przypadku wyboru złożonej oferty zobowiązuje się do podpisania umowy zgodnej z niniejszą ofertą na
warunkach określonych w SIWZ w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Po udzieleniu zamówienia zrealizuje je siłami własnymi/ przez lub z udziałem podwykonawców*/
………………………………………………………………………………………...
(opis wg rozdziału I pkt. 15 ppkt. 2 SIWZ)
Do oferty Wykonawca załącza:
1) Warunki gwarancji oraz zasad świadczenia serwisu gwarancyjnego
2) Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 44 Pzp
3) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej
4) Aktualne zaświadczenie US
5) Aktualne zaświadczenie z ZUS
6) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
7) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące powstanie u zamawiającego obowiązku podatkowego.
inne dokumenty nie wymagane w SIWZ:
...........................................................
*/ niepotrzebne skreślić
……………………..dnia ……………
……………………………….
podpis wykonawcy
Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Warszawa
Nr sprawy PN 28/15
Strona 55
OFERTA
CZĘŚĆ 11
wykonania zamówienia przewidzianego do udzielenie przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie w
trybie przetargu nieograniczonego PN 28/15 pn. „Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowań i urządzeń
peryferyjnych”:
Monitory, oprogramowania i akcesoria komputerowe
W Y K O N A W C A / Wykonawcy w przypadku oferty wspólnej
Dane identyfikacyjne Wykonawcy
Nazwa Wykonawcy:
...................…............................................................................................................... ..........................................
Adres:
...............................................................................................................................................................................
NIP
REGON
Tel.:
..........................................................................
Faks:
...............................................................................................
e-mail: ……………………………………………………………………………..
reprezentowany przez :
…………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, stanowisko osoby umocowanej do złożenia oferty)
działający na podstawie ………………………………………………………………………
(podać dokument umocowania)
OFERUJE dostarczyć:
Pozycja nr 1
Monitor ekranowy ciekłokrystaliczny – szt. 10
TYP PRODUKTU/ MODEL: ……………………………………………..................…….........
PRODUCENT/ FIRMA: …………………………………………………................................
O NIŻEJ PODANYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH
Atrybut
Typ wyświetlacza
Obszar aktywny
Kontrast
Jasność
Czas reakcji
Rozdzielczość
Odchylenie pionowe
Rozmiar plamki
Odchylenie poziome
Kąt widzenia pion
Kąt widzenia poziom
Specyfikacja oferowanych parametrów
Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Warszawa
Nr sprawy PN 28/15
Strona 56
Złącza
Wymagania dodatkowe
Pozycja nr 2
Microsoft Office 2013 Professional MOLP EDU PL – 10 licencji
Pozycja nr 3
Mysz USB – 10 szt.
TYP PRODUKTU/ MODEL: ………………………………………….....................…............
PRODUCENT/ FIRMA: ………………………………………………...................................
O NIŻEJ PODANYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH
Specyfikacja oferowanych parametrów
Atrybut
Typ
Rozdzielczość pracy
Wymagania dodatkowe
Pozycja nr 4
Kabel HDMI – 10 szt.
TYP PRODUKTU/ MODEL: ………………………………………….....................…............
PRODUCENT/ FIRMA: ………………………………………………...................................
O NIŻEJ PODANYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH
Specyfikacja oferowanych parametrów
Atrybut
Długość
Wymagania dodatkowe
Dostawy zrealizujemy zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za całkowitą cenę
brutto:
……………………………………………………………..PLN
na którą składają się:
Lp.
Opis pozycji
Ilość
szt.
Cena netto
za 1 szt.
Łączna cena
netto
(kol.3 x kol.4)
1
1
2
3
4
2
Monitor ekranowy
Oprogramowanie
Mysz USB
Kabel HDMI
Razem
3
10
10
10
1
X
4
5
Stawka
podatku
VAT
w%
6
X
Łączna cena brutto
(z VAT)
(kol. 5+ kol. 6)
7
X
● zamówienie wykonamy: w ciągu ………….........…… dni (nie dłuższej niż 14 dni od dnia podpisania umowy)
● udzielimy gwarancji na okres: .........….......…......... (nie krótszy niż 24 miesiące- maks. 60 m-cy)
● akceptujemy warunki płatności, wg których zapłata nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania złożonej
w Kancelarii Ogólnej Zamawiającego, prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, po dostawie
przedmiotu umowy, potwierdzonej ostatecznym protokołem odbioru bez zastrzeżeń
Po rozstrzygnięciu przetargu Zamawiający będzie się ubiegał o zastosowanie przy zakupie 0% zgodnie z ustawą
z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 Nr 177, poz. 1054 z późn. zm., rozdział 4
art. 83 ust. 14 pkt. 1 w związku z ust. 1 pkt. 26 lit. a).
● ponadto oświadczamy, że:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Warszawa
Nr sprawy PN 28/15
Strona 57
1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami i modyfikacjami i
nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń*.
2. Uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
3. Podana w ofercie cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
4. Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu na składanie ofert.
5. Oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Jeśli zawiera należy podać „ na stronach od nr …do nr…, osobno wydzielonych.
6. Akceptujemy istotne warunki umowy podane w SIWZ.
W przypadku wyboru złożonej oferty zobowiązuje się do podpisania umowy zgodnej z niniejszą ofertą na
warunkach określonych w SIWZ w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Po udzieleniu zamówienia zrealizuje je siłami własnymi/ przez lub z udziałem podwykonawców*/
………………………………………………………………………………………...
(opis wg rozdziału I pkt. 15 ppkt. 2 SIWZ)
Do oferty Wykonawca załącza:
1) Warunki gwarancji oraz zasad świadczenia serwisu gwarancyjnego
2) Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 44 Pzp
3) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej
4) Aktualne zaświadczenie US
5) Aktualne zaświadczenie z ZUS
6) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
7) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące powstanie u zamawiającego obowiązku podatkowego.
8) Dowód wniesienia wadium
inne dokumenty nie wymagane w SIWZ:
...........................................................
*/ niepotrzebne skreślić
……………………..dnia ……………
……………………………….
podpis wykonawcy
Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Warszawa
Nr sprawy PN 28/15
Strona 58
OFERTA
CZĘŚĆ 12
wykonania zamówienia przewidzianego do udzielenie przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie w
trybie przetargu nieograniczonego PN 28/15 pn. „Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowań i urządzeń
peryferyjnych”:
Komputery przenośne, oprogramowanie i monitory
W Y K O N A W C A / Wykonawcy w przypadku oferty wspólnej
Dane identyfikacyjne Wykonawcy
Nazwa Wykonawcy:
...................….........................................................................................................................................................
Adres:
...............................................................................................................................................................................
NIP
REGON
Tel.:
..........................................................................
Faks:
...............................................................................................
e-mail: ……………………………………………………………………………..
reprezentowany przez :
…………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, stanowisko osoby umocowanej do złożenia oferty)
działający na podstawie ………………………………………………………………………
(podać dokument umocowania)
OFERUJE dostarczyć:
Pozycja nr 1
Komputer przenośny – szt. 2 (ten sam model)
TYP PRODUKTU/ MODEL: ………………………………………….....................…............
PRODUCENT/ FIRMA: ………………………………………………...................................
O NIŻEJ PODANYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH
Atrybut
Procesor
Pamięć operacyjna
Ekran
Pamięć masowa
Grafika
Zainstalowane systemy
Specyfikacja oferowanych parametrów (wypełnia Wykonawca)
Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Warszawa
Nr sprawy PN 28/15
Strona 59
operacyjne
Karta sieciowa
Karta grafiki
Złącza
Łączność
Wymagania dodatkowe
Pozycja nr 2
Pakiet Microsoft Office 365 University na Mac w polskiej wersji językowej (1 pakiet na 2 stanowiska)
Pozycja nr 3
Monitor ekranowy – szt. 2 (ten sam model)
TYP PRODUKTU/ MODEL: ………………………………………….....................…............
PRODUCENT/ FIRMA: ………………………………………………...................................
O NIŻEJ PODANYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH
Atrybut
Typ wyświetlacza
Rodzaj panelu
Obszar aktywny
Kontrast
Jasność
Czas reakcji
Rozdzielczość
Kąt widzenia pion
Kąt widzenia poziom
Ilość kolorów
Format obrazu
Regulacja wysokości i kąta
pochylenia
Wymagania dodatkowe
Specyfikacja oferowanych parametrów (wypełnia Wykonawca)
Dostawy zrealizujemy zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za całkowitą cenę
brutto:
……………………………………………………………..PLN
na którą składają się:
Lp.
Opis pozycji
Ilość szt./
Cena netto
Łączna cena
Stawka Łączna cena brutto
licencja
za 1 szt./
netto
podatku
(z VAT)
licencja
(kol.3 x kol.4)
VAT
(kol. 5+ kol. 6)
w%
1
2
3
4
5
6
7
1
Komputer przenośny
2
2
Oprogramowanie
3.
Monitor ekranowy
Razem
1 pakiet na
2
stanowiska
2
X
X
X
● zamówienie wykonamy: w ciągu ………….........…… dni (nie dłuższej niż 14 dni od dnia podpisania umowy)
● udzielimy gwarancji na okres: .........….......…......... (nie krótszy niż 24 miesiące- maks. 60 m-cy)
Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Warszawa
Nr sprawy PN 28/15
Strona 60
● akceptujemy warunki płatności, wg których zapłata nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania złożonej
w Kancelarii Ogólnej Zamawiającego, prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, po dostawie
przedmiotu umowy, potwierdzonej ostatecznym protokołem odbioru bez zastrzeżeń
Po rozstrzygnięciu przetargu Zamawiający będzie się ubiegał o zastosowanie przy zakupie 0% zgodnie z ustawą
z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 Nr 177, poz. 1054 z późn. zm., rozdział 4
art. 83 ust. 14 pkt. 1 w związku z ust. 1 pkt. 26 lit. a).
● ponadto oświadczamy, że:
1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami i modyfikacjami i
nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń*.
2. Uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
3. Podana w ofercie cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
4. Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu na składanie ofert.
5. Oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Jeśli zawiera należy podać „ na stronach od nr …do nr…, osobno wydzielonych.
6. Akceptujemy istotne warunki umowy podane w SIWZ.
W przypadku wyboru złożonej oferty zobowiązuje się do podpisania umowy zgodnej z niniejszą ofertą na
warunkach określonych w SIWZ w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Po udzieleniu zamówienia zrealizuje je siłami własnymi/ przez lub z udziałem podwykonawców*/
………………………………………………………………………………………...
(opis wg rozdziału I pkt. 15 ppkt. 2 SIWZ)
Do oferty Wykonawca załącza:
1) Warunki gwarancji oraz zasad świadczenia serwisu gwarancyjnego
2) Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 44 Pzp
3) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej
4) Aktualne zaświadczenie US
5) Aktualne zaświadczenie z ZUS
6) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
7) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące powstanie u zamawiającego obowiązku podatkowego.
8) Dowód wniesienia wadium
inne dokumenty nie wymagane w SIWZ:
...........................................................
*/ niepotrzebne skreślić
……………………..dnia ……………
……………………………….
podpis wykonawcy
Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Warszawa
Nr sprawy PN 28/15
Strona 61
OFERTA
CZĘŚĆ 13
wykonania zamówienia przewidzianego do udzielenie przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie w
trybie przetargu nieograniczonego PN 28/15 pn. „Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowań i urządzeń
peryferyjnych”:
Monitory
W Y K O N A W C A / Wykonawcy w przypadku oferty wspólnej
Dane identyfikacyjne Wykonawcy
Nazwa Wykonawcy:
...................….........................................................................................................................................................
Adres:
...............................................................................................................................................................................
NIP
REGON
Tel.:
..........................................................................
Faks:
...............................................................................................
e-mail: ……………………………………………………………………………..
reprezentowany przez :
…………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, stanowisko osoby umocowanej do złożenia oferty)
działający na podstawie ………………………………………………………………………
(podać dokument umocowania)
OFERUJE dostarczyć:
Pozycja nr 1
Monitor ekranowy – szt. 1
TYP PRODUKTU/ MODEL: ………………………………………….....................…............
PRODUCENT/ FIRMA: ………………………………………………...................................
O NIŻEJ PODANYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH
Atrybut
Typ wyświetlacza
Obszar aktywny
Kontrast
Jasność
Specyfikacja oferowanych parametrów (wypełnia Wykonawca)
Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Warszawa
Nr sprawy PN 28/15
Strona 62
Czas reakcji
Zalecana rozdzielczość
Kąt widzenia pion
Kąt widzenia poziom
Ilość kolorów
Wymagania dodatkowe
Pozycja nr 2
Monitor ekranowy – szt. 1
TYP PRODUKTU/ MODEL: ………………………………………….....................…............
PRODUCENT/ FIRMA: ………………………………………………...................................
O NIŻEJ PODANYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH
Specyfikacja oferowanych parametrów (wypełnia Wykonawca)
Atrybut
Typ wyświetlacza
Obszar aktywny
Kontrast
Jasność
Czas reakcji
Zalecana rozdzielczość
Kąt widzenia pion
Kąt widzenia poziom
Ilość kolorów
Wymagania dodatkowe
Dostawy zrealizujemy zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za całkowitą cenę
brutto:
……………………………………………………………..PLN
na którą składają się:
Lp.
Opis pozycji
Ilość
Cena netto
Łączna cena
Stawka Łączna cena brutto
szt.
za 1 szt.
netto
podatku
(z VAT)
(kol.3 x kol.4)
VAT
(kol. 5+ kol. 6)
w%
1
2
3
4
5
6
7
1
Monitor ekranowy
1
2
Monitor ekranowy
1
Razem
X
X
X
● zamówienie wykonamy: w ciągu ………….........…… dni (nie dłuższej niż 14 dni od dnia podpisania umowy)
● udzielimy gwarancji na okres: .........….......…......... (nie krótszy niż 24 miesiące- maks. 60 m-cy)
● akceptujemy warunki płatności, wg których zapłata nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania złożonej
w Kancelarii Ogólnej Zamawiającego, prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, po dostawie
przedmiotu umowy, potwierdzonej ostatecznym protokołem odbioru bez zastrzeżeń
Po rozstrzygnięciu przetargu Zamawiający będzie się ubiegał o zastosowanie przy zakupie 0% zgodnie z ustawą
z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 Nr 177, poz. 1054 z późn. zm., rozdział 4
art. 83 ust. 14 pkt. 1 w związku z ust. 1 pkt. 26 lit. a).
● ponadto oświadczamy, że:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Warszawa
Nr sprawy PN 28/15
Strona 63
1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami i modyfikacjami i
nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń*.
2. Uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
3. Podana w ofercie cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
4. Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu na składanie ofert.
5. Oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Jeśli zawiera należy podać „ na stronach od nr …do nr…, osobno wydzielonych.
6. Akceptujemy istotne warunki umowy podane w SIWZ.
W przypadku wyboru złożonej oferty zobowiązuje się do podpisania umowy zgodnej z niniejszą ofertą na
warunkach określonych w SIWZ w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Po udzieleniu zamówienia zrealizuje je siłami własnymi/ przez lub z udziałem podwykonawców*/
………………………………………………………………………………………...
(opis wg rozdziału I pkt. 15 ppkt. 2 SIWZ)
Do oferty Wykonawca załącza:
1) Warunki gwarancji oraz zasad świadczenia serwisu gwarancyjnego
2) Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 44 Pzp
3) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej
4) Aktualne zaświadczenie US
5) Aktualne zaświadczenie z ZUS
6) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
7) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące powstanie u zamawiającego obowiązku podatkowego.
inne dokumenty nie wymagane w SIWZ:
...........................................................
*/ niepotrzebne skreślić
……………………..dnia ……………
……………………………….
podpis wykonawcy
Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Warszawa
Nr sprawy PN 28/15
Strona 64
OFERTA
CZĘŚĆ 14
wykonania zamówienia przewidzianego do udzielenie przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie w
trybie przetargu nieograniczonego PN 28/15 pn. „Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowań i urządzeń
peryferyjnych”:
Komputer stacjonarny, oprogramowanie, monitor i drukarka kolorowe
W Y K O N A W C A / Wykonawcy w przypadku oferty wspólnej
Dane identyfikacyjne Wykonawcy
Nazwa Wykonawcy:
...................….........................................................................................................................................................
Adres:
...............................................................................................................................................................................
NIP
REGON
Tel.:
..........................................................................
Faks:
...............................................................................................
e-mail: ……………………………………………………………………………..
reprezentowany przez :
…………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, stanowisko osoby umocowanej do złożenia oferty)
działający na podstawie ………………………………………………………………………
(podać dokument umocowania)
OFERUJE dostarczyć:
Pozycja nr 1
Komputer stacjonarny – szt. 1
TYP PRODUKTU/ MODEL: ………………………………………….....................…............
PRODUCENT/ FIRMA: ………………………………………………...................................
O NIŻEJ PODANYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH
Atrybut
Procesor
Pamięć operacyjna
Pamięć masowa
Specyfikacja oferowanych parametrów
Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Warszawa
Nr sprawy PN 28/15
Strona 65
Zainstalowane systemy operacyjne
Karta sieciowa
Karta grafiki
Obudowa
Zewnętrzne porty wejścia/wyjścia
Gniazda rozszerzeń
Zasilanie zewnętrzne
Gniazda pamięci
Wymagania dodatkowe
Pozycja nr 2
Microsoft Office 2013 Standard MOLP EDU PL – 1 licencja
Pozycja nr 3
Monitor ekranowy ciekłokrystaliczny – szt. 1
TYP PRODUKTU/ MODEL: ………………………………………….....................…............
PRODUCENT/ FIRMA: ………………………………………………...................................
O NIŻEJ PODANYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH
Specyfikacja oferowanych parametrów
Atrybut
Typ wyświetlacza
Obszar aktywny
Kontrast
Jasność
Czas reakcji
Rozdzielczość
Kąt widzenia pion
Kąt widzenia poziom
Ilość kolorów
Wymagania dodatkowe
Pozycja nr 4
Drukarka kolorowa – szt. 1
TYP PRODUKTU/ MODEL: ………………………………………….....................…............
PRODUCENT/ FIRMA: ………………………………………………...................................
O NIŻEJ PODANYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH
Specyfikacja oferowanych parametrów
Atrybut
Podstawowe funkcje
Typ druku
Pamięć
Maksymalny format papieru
Prędkość drukowania
Rozdzielczość druku
Komunikacja
Wymagania dodatkowe
Dostawy zrealizujemy zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za całkowitą cenę
brutto:
……………………………………………………………..PLN
na którą składają się:
Lp.
Opis pozycji
Ilość
szt.
Cena netto
za 1 szt.
Łączna cena
netto
(kol.3 x kol.4)
Stawka
podatku
VAT
Łączna cena brutto
(z VAT)
(kol. 5+ kol. 6)
Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Warszawa
Nr sprawy PN 28/15
1
1
2
3
4
2
Komputer stacjonarny
Oprogramowanie
Monitor ekranowy
ciekłokrystaliczny
Drukarka kolorowa
Razem
3
1
1
1
4
1
X
Strona 66
5
X
w%
6
7
X
● zamówienie wykonamy: w ciągu ………….........…… dni (nie dłuższej niż 14 dni od dnia podpisania umowy)
● udzielimy gwarancji na okres: .........….......…......... (nie krótszy niż 24 miesiące- maks. 60 m-cy)
● akceptujemy warunki płatności, wg których zapłata nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania złożonej
w Kancelarii Ogólnej Zamawiającego, prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, po dostawie
przedmiotu umowy, potwierdzonej ostatecznym protokołem odbioru bez zastrzeżeń
Po rozstrzygnięciu przetargu Zamawiający będzie się ubiegał o zastosowanie przy zakupie 0% zgodnie z ustawą
z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 Nr 177, poz. 1054 z późn. zm., rozdział 4
art. 83 ust. 14 pkt. 1 w związku z ust. 1 pkt. 26 lit. a).
● ponadto oświadczamy, że:
1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami i modyfikacjami i
nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń*.
2. Uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
3. Podana w ofercie cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
4. Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu na składanie ofert.
5. Oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Jeśli zawiera należy podać „ na stronach od nr …do nr…, osobno wydzielonych.
6. Akceptujemy istotne warunki umowy podane w SIWZ.
W przypadku wyboru złożonej oferty zobowiązuje się do podpisania umowy zgodnej z niniejszą ofertą na
warunkach określonych w SIWZ w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Po udzieleniu zamówienia zrealizuje je siłami własnymi/ przez lub z udziałem podwykonawców*/
………………………………………………………………………………………...
(opis wg rozdziału I pkt. 15 ppkt. 2 SIWZ)
Do oferty Wykonawca załącza:
1) Warunki gwarancji oraz zasad świadczenia serwisu gwarancyjnego
2) Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 44 Pzp
3) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej
4) Aktualne zaświadczenie US
5) Aktualne zaświadczenie z ZUS
6) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
7) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące powstanie u zamawiającego obowiązku podatkowego.
inne dokumenty nie wymagane w SIWZ:
...........................................................
*/ niepotrzebne skreślić
Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Warszawa
Nr sprawy PN 28/15
……………………..dnia ……………
Strona 67
……………………………….
podpis wykonawcy
Załącznik nr 3
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o przynależności do grupy kapitałowej
........................................................
/pieczęć Wykonawcy/
........................................................
/adres Wykonawcy/
Składając ofertę na:
„Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowań i urządzeń peryferyjnych
na Część: …........................................
(wpisać te części na które jest składana oferta)”
– nr sprawy PN 28/15
Oświadczam, że zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych art. 26 ust. 2d. (Dz. U. z
2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.):
1) należę/ my do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 26 ust. 2d, poniżej składam listę podmiotów,
należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy*
2) nie należę/ my do grupy kapitałowej*
* - niepotrzebne skreślić
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:
1. ………………………………..
2. ………………………………..
3. ………………………………..
4. ………………………………..
Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Warszawa
Nr sprawy PN 28/15
Strona 68
……………………..dnia ……………
…….……………………………….
(podpis Wykonawcy)
Załącznik nr 4. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o braku podstaw do wykluczenia
........................................................
/pieczęć Wykonawcy/
........................................................
/adres Wykonawcy/
Składając ofertę na:
„Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowań i urządzeń peryferyjnych
na Część: …........................................
(wpisać te części na które jest składana oferta)”
– nr sprawy PN 28/15
Oświadczam o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa
w art. 24 ust. 1 Pzp.
……………………..dnia ……………
……………………………………………….
(czytelny podpis składającego oświadczenie)
Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Warszawa
Nr sprawy PN 28/15
Strona 69
Załącznik nr 5.
Oświadczenie Wykonawcy
dotyczące powstanie u zamawiającego obowiązku podatkowego.
Ja/ My, niżej podpisani:
........................................................................
działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy/ wykonawców występujących wspólnie:
..................................................................................................................................................................
ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowań i urządzeń peryferyjnych
na Część: …........................................
(wpisać te części na które jest składana oferta)”
– nr sprawy PN 28/15
1) oświadczam/y, że wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług1.
2) oświadczam/y, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 2. Powyższy
obowiązek podatkowy będzie dotyczył ……………. 3 objętych przedmiotem zamówienia, a ich
wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła ………………….... 4 zł.
……………………..dnia ……………
…….……………………………….
(podpis Wykonawcy)
W wypadku wyboru opcji 1) opcję 2) przekreślić.
W wypadku wyboru opcji 2) opcję 1) przekreślić.
3 Wpisać dostawy/ dostaw, której będzie prowadziła do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług.
4 Wpisać wartość netto (bez kwoty podatku) dostawy/dostaw wymienionych wcześniej.
1
2
Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Warszawa
Nr sprawy PN 28/15
Strona 70
Art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.): „Jeżeli
złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o
podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje
zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich
wartość bez kwoty podatku.”
Załącznik nr 6. ISTOTNE WARUNKI UMOWY
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
§ 1.
Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia własności i dostarczenia Zamawiającemu sprzętu/ urządzeń/
oprogramowania tj. ……………. o parametrach szczegółowo opisanych w ofercie Wykonawcy,
stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy, zwanych dalej łącznie „urządzeniami”, do siedziby zamawiającego
na własny koszt i ryzyko, na miejsce wskazane przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1 w ciągu
……. dni od dnia podpisania Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o terminie dostawy urządzeń z jednodniowym
wyprzedzeniem. Dostawa będzie zrealizowana w dniach roboczych i godzinach pracy Zamawiającego, tj.
w dniach przypadających od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 – 15.30.
Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe (nieużywane), zapakowane w oryginalne
opakowania producenta, kompletne, posiadać w szczególności niezbędne okablowanie, certyfikaty i
instrukcje. Każde urządzenie oddzielnie musi mieć wypełnioną i podstemplowaną kartę gwarancyjną.
Wszystkie dokumenty będą sporządzone w języku polskim.
Wykonawca oświadcza, że sprzęt dostarczony w ramach realizacji Umowy jest sprzętem zakupionym w
oficjalnym kanale sprzedaży producenta posiadającym stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych
do użytkowników z obszaru RP.
§ 2.
Przy odbiorze przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, będzie obecna osoba upoważniona przez
Wykonawcę do podpisania protokołu odbioru, posiadająca stosowne kwalifikacje, niezbędne do
potwierdzenia stwierdzonych przy odbiorze wad dostarczonych urządzeń. Jeżeli w chwili dostarczenia
przedmiotu Umowy taka osoba nie będzie obecna, Zamawiający ma prawo do odmowy przyjęcia dostawy.
W przypadku odmowy przyjęcia przedmiotu Umowy z powodu nieobecności upoważnionej przez
Wykonawcę osoby, Zamawiający nalicza karę umowną, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1.
Odbiór przedmiotu Umowy zostanie potwierdzony przez obie strony Umowy protokołem odbioru bez
zastrzeżeń lub protokołem rozbieżności, zawierającym informację o urządzeniach prawidłowo
dostarczonych, urządzeniach wadliwych (uszkodzonych, niekompletnych lub niedziałających poprawnie) i
urządzeniach, których nie dostarczono.
Jeżeli w trakcie odbioru ilościowego i jakościowego okaże się, że przedmiot Umowy ma wady,
Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwych przedmiotów zamówienia na wolne od wad w ciągu
5 dni roboczych liczonych od dnia powzięcia wiadomości przez Wykonawcę o wadach.
Prawidłowe wykonanie Umowy po wymianie wadliwych przedmiotów Umowy potwierdzane jest
protokołem odbioru bez zastrzeżeń.
Wzór protokołu odbioru stanowi załącznik nr 2 do Umowy.
§ 3.
Z tytułu wykonania niniejszej Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączną kwotę brutto ……….
(słownie: ……………………..), tj. ……………netto (słownie: …………) plus podatek należny VAT
…..% z zastrzeżeniem postanowień ust. 5.
Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Warszawa
Nr sprawy PN 28/15
2.
3.
4.
5.
Strona 71
Kwoty, o których mowa w ust. 1 są ostateczne i obejmują wszelkie koszty, jakie powstaną
w związku z realizacją przedmiotu Umowy, w tym opłaty celne, podatkowe, koszty transportu,
ubezpieczenia podczas transportu do Zamawiającego, gwarancji, rękojmi, a także wartość licencji na
korzystanie z oprogramowania na wszelkich polach eksploatacji niezbędnych do prawidłowego korzystania
z oprogramowania i zgodnych z oczekiwaniami Zamawiającego (o ile w danym przypadku takie
występują).
Zapłata nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania złożonej w Kancelarii Ogólnej Zamawiającego,
prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, po dostawie przedmiotu Umowy, potwierdzonej
protokołem odbioru ostatecznego bez zastrzeżeń podpisanym przez Strony Umowy.
Za datę płatności uważać się będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
W przypadku uzyskania odpowiednich potwierdzeń zgodnie z art. 83 ust. 14 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca
2004r. o podatku od towarów i usług - t. j. z dnia 29 lipca 2011 r. (Dz. U. z 2011 Nr 177, poz. 1054 z późn.
zm.) umożliwiającego zastosowanie przy zakupie 0% stawki VAT, cena ustalona w ust.1 zostanie obniżona
o wartość podatku VAT. Wykonawca dokona zwrotu Zamawiającemu kwoty w wysokości należnego
podatku VAT w miesiącu uzyskania dokumentów, o których mowa w ust. 5. Zwrot dokonany będzie na
podstawie faktury korygującej w terminie do 14 dni od dnia jej wystawienia.
§ 4.
Wykonawca, tytułem nienależytego wykonania Umowy, zobowiązuje się do zapłaty kar umownych w
wysokości 1 % kwoty brutto, o której mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień kalendarzowy zwłoki w
przypadku uchybienia:
1) terminowi dostawy przedmiotu Umowy, określonemu w § 1 ust. 2, przy czym
za niedostarczenie przedmiotu Umowy w terminie uważa się także dostarczenie urządzeń o parametrach
niezgodnych z Umową;
2) terminowi wymiany wadliwych przedmiotów zamówienia na wolne od wad, określonemu
w § 2 ust. 3.
2. Kary umowne określone w ust. 1 nie mogą przekroczyć łącznie 20 % kwoty brutto, określonej w § 3 ust. 1.
3. Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli:
1) Wykonawca nie podjął realizacji dostawy lub przerwał dostawę w terminie ustalonym w Umowie, a
opóźnienie (przerwa) w dostawie przekracza 7 dni,
2) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje dostawy zgodnie
z warunkami Umowy.
4. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % kwoty brutto, o której mowa w § 3
ust. 1.
6. Należność z tytułu kar umownych Zamawiający ma prawo potrącić z należności przysługujących
Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej Umowy.
7. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.
8. Kara z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego jest karą umowną niezależną od kary umownej
naliczanej z tytułu zwłoki.
1.
1.
2.
3.
§ 5.
Na przedmiot Umowy określony w § 1 ust. 1, Wykonawca udziela Zamawiającemu bezpłatnej gwarancji
na okres ………. miesięcy licząc od daty podpisania przez Strony Umowy protokołu odbioru bez
zastrzeżeń.
Warunki gwarancji oraz zasady świadczenia serwisu gwarancyjnego przez Wykonawcę określa załącznik
nr 3 do Umowy.
Przyjmowanie zgłoszeń o występujących wadach i usterkach urządzeń, prowadzone będzie przez
Wykonawcę przez 24 godz. na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Zgłoszenia przekazywane będą
przez Zamawiającego na nr faksu …………… lub e-mail ………...
§ 6.
Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Warszawa
Nr sprawy PN 28/15
Strona 72
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o Zamawiającym uzyskanych
w związku z realizacją niniejszej Umowy. Obowiązek ten jest nieograniczony w czasie.
2. Prawa i obowiązki oraz wierzytelności Wykonawcy wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być w okresie
realizacji oraz po zakończeniu Umowy przenoszone na rzecz osób trzecich bez uprzedniej zgody
Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
§ 7.
Osobami upoważnionymi ze strony:
1) Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy są:
……….…………………….. – tel. …………………;
2) Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy są:
…………………………… .
§ 8.
W przypadku powstania sporów w toku realizacji umowy, Strony dołożą starań, aby rozwiązać
je na drodze ugody. Jeżeli ugoda nie dojdzie do skutku, spory będą rozstrzygnięte przez sąd powszechny
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 9.
W sprawach nie unormowanych Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych
i kodeksu cywilnego.
§ 10.
Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z wyjątkiem następujących
zmian:
3) w przypadku wstrzymania produkcji, której nie można było przewidzieć, określonego modelu urządzenia,
pod warunkiem, że Wykonawca dostarczy urządzenie o parametrach technicznych, nie gorszych niż te, które
zostały wyspecyfikowane w pierwotnej ofercie Wykonawcy oraz pod warunkiem, że cena urządzenia o nowych
parametrach technicznych nie ulegnie zwiększeniu;
4) w przypadku pojawienia się na rynku urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie
kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji przedmiotu Umowy lub pojawieniem się na
rynku urządzeń o lepszych parametrach niż wskazane w ofercie Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiany
wskazane powyżej nie spowodują zwiększenia ceny, wskazywanej przez Wykonawcę w ofercie.
§ 11.
a. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze Stron.
b. Załączniki stanowią integralną część Umowy.
ZAMAWIAJĄCY
Załączniki :
1.Oferta Wykonawcy.
2.Wzór protokołu odbioru.
3.Warunki gwarancji oraz zasady świadczenia serwisu gwarancyjnego przez Wykonawcę.
WYKONAWCA
Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Warszawa
Nr sprawy PN 28/15
Strona 73
Załącznik nr 7. WARUNKI GWARANCJI ORAZ ZASADY ŚWIADCZENIA SERWISU
GWARANCYJNEGO
…….......……………………
pieczęć firmowa Wykonawcy
Przystępując do postępowania w sprawie o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonym na:
„Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowań i urządzeń peryferyjnych
na Część: …........................................
(wpisać te części na które jest składana oferta)” – nr sprawy PN 28/15
1. Zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą. Bieg okresu
gwarancji rozpoczyna się od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego protokołem odbioru technicznego
przyjęcia dostawy bez zastrzeżeń.
2. Wszystkie naprawy w okresie gwarancji wykonamy na swój koszt i ryzyko w miejscu użytkowania.
3. Warunki gwarancji muszą zezwalać użytkownikowi na dokonywanie zmian w konfiguracji sprzętowej
i dołączanie dodatkowych urządzeń.
4. Cały sprzęt musi posiadać gwarancję fabryczną realizowaną przez autoryzowany serwis producenta.
5. Serwis gwarancyjny jest świadczony w miejscu zainstalowania i eksploatowania urządzenia w siedzibie
Zamawiającego.
6. O ile naprawa w miejscu zainstalowania okaże się niemożliwa, Wykonawca dokona naprawy w punkcie
serwisowym, przy czym termin naprawy nie ulega w takim przypadku wydłużeniu, a wszelkie dodatkowe koszty
związane z takim sposobem naprawy obciążają Wykonawcę. W przypadku, gdy Wykonawca będzie musiał
wykonać naprawę komputera w punkcie serwisowym, to na żądanie Zamawiającego wymontuje z niego dysk
twardy w siedzibie Zamawiającego. Wymontowany dysk pozostaje u Zamawiającego.
7. O ile naprawa komputera wymaga wymiany uszkodzonego dysku twardego, Wykonawca jest zobowiązany –
na żądanie Zamawiającego – do pozostawienia uszkodzonego dysku u Zamawiającego, na okres 30 dni w celu
poddania procedurze zniszczenia zapisanych danych.
8. Uszkodzone elementy, po ich zastąpieniu nowymi egzemplarzami, stają się własnością Wykonawcy.
9. Usuwanie wad i usterek w okresie gwarancji odbywać się będzie na następujących warunkach:
• Czas usunięcia zgłoszonej awarii od momentu przyjęcia zgłoszenia – 24 godziny.
• W przypadku, gdy naprawa sprzętu jest dłuższa niż 1 dzień roboczy lub istnieje konieczność oddania części
(np.: dysku, płyty głównej itp.) do serwisu Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia zapasowego nowego
sprzętu o parametrach co najmniej równorzędnych na okres naprawy gwarancyjnej. Sprzęt zapasowy powinien
być dostarczony następnego dnia roboczego po dniu, w którym upłynął 24 godzinny termin naprawy.
• W przypadku, gdy naprawa uszkodzonego sprzętu potrwa dłużej niż 10 dni roboczych lub sprzęt naprawiany
będzie 3 razy, zamawiającemu przysługuje wymiana sprzętu na nowy, taki sam lub uzgodniony o co najmniej
takich samych parametrach.
• Okres gwarancji zostanie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy.
10. Wszelkie usterki należy zgłaszać:
Na numer telefonu: ………………………………….………………………………….……
Na numer faksu: ………………………………………………………………………………
Za pomocą poczty elektronicznej: ……………………...……………………………………
Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Warszawa
Nr sprawy PN 28/15
……………………..dnia ……………
Strona 74
……………………………….
(podpis Wykonawcy)
ROZDZIAŁ
IV ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
Załącznik nr 1. Wzór protokołu odbioru
PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO/OSTATECZNEGO * DOSTAWY
Komisja w składzie:
1. ….....………………………...................................................................................................................
2. ................................................................................................................................................................
3. .....……………………………………………………………………………………………………...
przy udziale:
………………………………....................................................................................................................
stwierdza, że:
1) Wykonawca
……………………………………………........…………….……………………………………..........
zgłosił do odbioru w dniu ………….............................................................................................………
……………………………………….................................................................………..........................
dostawę……………………………………. ………….....……………………………………………...
………….…………………………………………………...……………………....……………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………....
wykonane na podstawie umowy nr …………………………… z dnia …………………………….…..
………………………………..……………………………………………………..…………………...
Termin określony w § ……..… umowy został / nie został dotrzymany*.
2)
A. Komisyjnego odbioru dostawy dokonano w dniu …….……………..............................… …………
B. Komisyjnego odbioru nie dokonano z powodu ………………………...................…………………
3)
A. Dostawę wykonano zgodnie z umową.
B. Dostawę wykonano niezgodnie z umową.
Uwagi:
………………………………………………...………………………..…….……………..……………
Termin usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego uwag wyznacza się na dzień
……………................................................................................................................................................
4) W dniu ………....….. Wykonawca, po usunięciu usterek, zgłosił do odbioru przedmiot zamówienia
zgodnie / niezgodnie z § ……….. umowy, a Komisja dokonała ostatecznego ich odbioru w dniu
………...…….…………………………………………………………………………………………...
………
5) A. Wykonawca przekazał/nie przekazał* Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą
(w tym certyfikaty, świadectwa dopuszczenia itd. wymienić jakie) B. Wykonawca przekazał/nie
Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Warszawa
Nr sprawy PN 28/15
Strona 75
przekazał* gwarancję
……………………………………………………………………………………………………………
6) Wartość dostawy na podstawie ………………………...........……………………………….….........
wynosi ……………………………………………………………………………………………………
7) Faktury częściowe zostały wystawione na łączną kwotę
…………………………………………….......................................................................................…….
8) Okres gwarancji określony w ………..umowy liczony jest od dnia
………………………………………. ………...….………..............................…………………………
9) Adnotacje komisji odnośnie ewentualnych kar umownych:
……………………………………..……..................................................................................................
Podpisy Komisji:
1 .........................................................
2 .........................................................
3 …………………………………….
W imieniu Wykonawcy
1...........................................................
2 ……………………………………..
*- niepotrzebne skreślić
Download