Przyjęto nową zintegrowaną politykę UE dotyczącą

advertisement
Komisja Europejska - Komunikat prasowy
Przyjęto nową zintegrowaną politykę UE dotyczącą Arktyki
Bruksela, 27 kwietnia 2016 r.
Wysoki Przedstawiciel i Komisja Europejska proponują spójne rozwiązania dla regionu
Arktyki.
Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisja Europejska
przyjęli dzisiaj projekt dotyczący polityki, która będzie podstawą działań Unii Europejskiej w regionie
Arktyki. Unia Europejska rozszerzy swoje obecne działania i zaangażowanie w regionie o 39 działań.
Będą one dotyczyć zmian klimatu, ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i współpracy
międzynarodowej. W tych priorytetowych obszarach szczególne znaczenie nadaje się badaniom
naukowym, rozwojowi i innowacjom.
Federica Mogherini, wysoki przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz
wiceprzewodnicząca Komisji, powiedziała: „Bezpieczeństwo, zrównoważony rozwój i dobrobyt Arktyki
będą korzystne dla 4 milionów jej mieszkańców, Unii Europejskiej i całego świata. Jest to region o
ogromnym znaczeniu środowiskowym, społecznym i gospodarczym dla nas wszystkich. Działania dziś
podjęte podkreślają nasze zaangażowanie na rzecz tego regionu, jego państw i narodów. Świadczą też
o tym, że chcemy, aby region ten pozostał przykładem konstruktywnej współpracy międzynarodowej.
Ponieważ Arktyka ma również kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa regionalnego i światowego oraz
stanowi strategiczny element unijnej polityki zagranicznej”.
Karmenu Vella, komisarz UE do spraw środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa, stwierdził:
„Mamy wpływ na Arktykę, a Arktyka ma wpływ na nas. Typy pogody na świecie, nasze oceany,
ekosystemy i lokalna różnorodność biologiczna – Arktyka oddziałuje na wszystkie te elementy. Choć
rozwój działalności ludzkiej jest nieunikniony, to do nas należy zadbanie, aby przebiegał on w sposób
zrównoważony. Musimy to zrobić przy pełnym poszanowaniu dla źródeł utrzymania mieszkańców tego
regionu i chroniąc jego najcenniejszy zasób: środowisko naturalne.”
Wspólny komunikat uwzględnia istniejące prawodawstwo UE, w tym zobowiązanie do zmniejszenia
emisji gazów cieplarnianych, jak również obecne i przyszłe unijne działania i projekty. Opiera się on
także na dotyczących Arktyki strategiach politycznych państw członkowskich UE i uzupełnia je[1].
Proponowane działania będą teraz omawiane z państwami członkowskimi UE w Radzie i Parlamencie
Europejskim.
Kontekst
W 2014 r. Rada i Parlament Europejski zwróciły się do Komisji i Wysokiego Przedstawiciela z wnioskiem
o opracowanie spójniejszych ram działania i programów finansowania UE w Arktyce. Nowa,
zintegrowana polityka UE dotycząca Arktyki stanowi odpowiedź na ten wniosek i ma na celu dalsze
wzmocnienie pozycji UE w Arktyce. Opiera się na szeregu istniejących działań i decyzji UE, które – po
ogłoszeniu w 2008 r. komunikatu w sprawie polityki oraz w 2012 r. aktualizacji i przeglądu działań –
już teraz mają wpływ na ten region.
Arktyka obejmuje środkową część Oceanu Arktycznego, morza regionalne takie jak Morze Barentsa,
Karskie i Czukockie, a także terytoria Danii, Finlandii, Islandii, Kanady, Norwegii, Rosji, Stanów
Zjednoczonych oraz Szwecji. Trzy państwa członkowskie UE są zatem również państwami arktycznymi,
natomiast Islandia i Norwegia są członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
W ostatnich latach rola Arktyki w odniesieniu do zmiany klimatu nabrała większego znaczenia i ma
dalekosiężne konsekwencje, jako że region ten pełni funkcję regulatora klimatu na Ziemi, w tym typów
pogody w Europie. Od kilku dziesięcioleci ocieplenie Arktyki postępuje niemal dwa razy szybciej niż
średnia światowa. Naukowcy wskazali, że Arktyka przyczynia się także do zmian klimatu, ze względu
na stopniowe uwalnianie metanu, które towarzyszy ociepleniu regionu. Z kolei zmiany klimatu w
Arktyce napędzają wzrost działalności gospodarczej w regionie. W celu ułatwienia współpracy
międzynarodowej w sprawie wspólnego zarządzania regionem Arktyki utworzono szereg instytucji i
forów międzynarodowych.
Dodatkowe informacje
Wspólny komunikat
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/sea_basins/arctic_ocean/index_en.htm
NOTATKA PRASOWA Zintegrowana polityka UE dotycząca Arktyki – najczęściej zadawane pytania
Link do materiału wideo
[1] Dania, Finlandia, Niemcy, Polska, Szwecja, Wielka Brytania i Włochy dysponują krajowymi ramami
politycznymi. Francja, Hiszpania i Holandia opublikują dokumenty programowe dotyczące Arktyki lub
kwestii polarnych w 2016 r.
IP/16/1539
Kontakty z mediami:
Maja KOCIJANCIC (+32 2 298 65 70)
Enrico BRIVIO (+32 2 295 61 72)
Adam KAZNOWSKI (+ 32 2 298 93 59)
Iris PETSA (+32 2 299 33 21)
Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail
Download