Narodowe Centrum Bada* i Rozwoju - SIMS

advertisement
Strona |1
Załącznik nr 1 do Umowy
Licencje
Warunki licencji dla uczestników Kursu, na korzystanie z materiałów szkoleniowych,
wynikające z umowy nr PEN003N/2013 z dnia 18.10.2013 zawartej między NCBR a
organizatorem Kursu (IBM), której przedmiotem jest realizacja Kursu.
1.
Materiały szkoleniowe (dalej: „Materiały Szkoleniowe”), na podstawie których
prowadzone będą zajęcia w ramach Kursu, to dostarczone przez organizatora Kursu, w
wykonaniu umowy nr PEN003N/2013 z dnia 18.10.2013 (dalej: „umowa”) zawartej
między NCBR a organizatorem Kursu, której przedmiotem jest realizacja Kursu, dzieła
pracy twórczej lub inne opracowania autorskie, w tym w szczególności dokumentacja,
podręczniki, instrukcje, komponenty lub dane w formie zapisu maszynowego bądź
materiały audiowizualne (takie jak grafika, teksty, nagrania dźwiękowe lub obrazy) oraz
związane z nimi materiały licencjonowane. Autorskie prawa majątkowe do Materiałów
Szkoleniowych pozostają przy organizatorze Kursu lub osobach trzecich. Materiały
Szkoleniowe są chronione prawem autorskim i udostępniane na zasadzie licencji, nie są
natomiast przedmiotem sprzedaży. Wszelkie pełne lub częściowe kopie Materiałów
Szkoleniowych podlegają tym samym warunkom, co oryginały.
2.
Organizator Kursu udziela uczestnikom Kursu na czas nieoznaczony niewyłącznej,
nieprzenoszalnej i nieograniczonej co do terytorium licencji na używanie dostarczonych
w ramach Kursu Materiałów Szkoleniowych.
3.
Udzielenie licencji, o której mowa w ust. 2, następuje na polach eksploatacji wskazanych
w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.
U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), a w szczególności na poniższych polach
eksploatacji:
1) w zakresie zwielokrotniania i utrwalania Materiałów Szkoleniowych –
wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy Materiałów Szkoleniowych, w
tym techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową, o ile na każdej takiej kopii
Strona |2
zostaną powielone uwagi dotyczące praw autorskich i praw własności
przemysłowej,
2) udostępnianie, w tym użyczenie, Materiałów Szkoleniowych w jednostkach
zatrudniających uczestników Kursu,
3) wprowadzanie do pamięci komputera i pamięci przenośnej,
4) wykorzystywanie materiałów w działalności managerskiej i dydaktycznej, o ile
za każdym razem zostaną zaznaczone prawa autorskie i prawa własności
przemysłowej;
4.
Licencja, o której mowa w ust. 2, nie obejmuje:
1)
modyfikowania Materiałów Szkoleniowych,
2)
udzielania dalszych licencji na Materiały Szkoleniowe;
5. Licencja, o której mowa w ust. 2, uprawnia uczestników Kursu do wykorzystywania Materiałów
Szkoleniowych wyłącznie w ich działalności managerskiej i dydaktycznej wykonywanej na
wewnętrzne
potrzeby
niekomercyjnych
(non-profit)
podmiotów
będących jednostkami
naukowymi w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki, założonymi w Polsce i
znajdującymi się na liście instytucji objętych wsparciem w projekcie SIMS – Science
Infrastructure Management Support (lista stanowi załącznik nr 3 do Umowy) lub na które
organizator Kursu wyraził zgodę na piśmie. Za każdym razem na Materiałach Szkoleniowych
powinna zostać umieszczona informacja, że prawa autorskie należą do organizatora Kursu.
6. Organizator Kursu zobowiązuje się nie korzystać z prawa do wypowiedzenia licencji, o której
mowa w ust. 2, chyba że dany uczestnik Kursu naruszył postanowienia licencji i nie usunął
skutków naruszenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 14 dni od otrzymania od
organizatora Kursu wezwania na piśmie.
7. Organizator Kursu lub osoby trzecie zachowują prawa autorskie do Materiałów Szkoleniowych.
Jeżeli w skład Materiałów Szkoleniowych wejdą utwory, do których autorskie prawa majątkowe
przysługują osobom trzecim i warunki korzystania z tych utworów wynikają z odrębnych
warunków licencyjnych, uczestnicy Kursu mogą korzystać z tych utworów zgodnie z takimi
warunkami.
8. Organizator Kursu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu roszczeń, których podstawą są:
1) Materiały Szkoleniowe zmodyfikowane przez NCBR, uczestnika Kursu lub osobę
trzecią bez wiedzy i zgody organizatora Kursu;
2) połączenie, dzielenie lub używanie Materiałów Szkoleniowych z jakimikolwiek
innymi produktami, danymi, sprzętem lub metodą biznesową, które nie zostały
Strona |3
dostarczone przez organizatora Kursu, jak również dystrybucja, dzielenie lub
używanie Materiałów Szkoleniowych przez osoby trzecie lub na ich rzecz z
zastrzeżeniem ust. 5.
Strona |4
Warunki licencji dla uczestników Kursu, na korzystanie z materiałów szkoleniowych,
wynikające z umowy nr PEN003N/2013/F z dnia 28.10.2013 zawartej między NCBR a
organizatorem Kursu (Fraunhofer), której przedmiotem jest realizacja Kursu.
1.
Materiały szkoleniowe (dalej: „Materiały Szkoleniowe”), na podstawie których
prowadzone będą zajęcia w ramach Kursu, to dostarczone przez organizatora Kursu, w
wykonaniu umowy nr PEN003N/2013/F z dnia 28.10.2013 (dalej: „umowa”) zawartej
między NCBR a organizatorem Kursu, której przedmiotem jest realizacja Kursu, dzieła
pracy twórczej lub inne opracowania autorskie, w tym w szczególności dokumentacja,
podręczniki, instrukcje, komponenty lub dane w formie zapisu maszynowego bądź
materiały audiowizualne (takie jak grafika, teksty, nagrania dźwiękowe lub obrazy) oraz
związane z nimi materiały licencjonowane. Autorskie prawa majątkowe do Materiałów
Szkoleniowych pozostają przy organizatorze Kursu lub osobach trzecich. Materiały
Szkoleniowe są chronione prawem autorskim i udostępniane na zasadzie licencji, nie są
natomiast przedmiotem sprzedaży. Wszelkie pełne lub częściowe kopie Materiałów
Szkoleniowych podlegają tym samym warunkom, co oryginały.
2.
Organizator Kursu udziela uczestnikom Kursu na czas nieoznaczony niewyłącznej,
nieprzenoszalnej i nieograniczonej co do terytorium licencji na używanie dostarczonych
w ramach Kursu Materiałów Szkoleniowych.
3.
Udzielenie licencji, o której mowa w ust. 2, następuje na polach eksploatacji wskazanych
w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.
U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), a w szczególności na poniższych polach
eksploatacji:
1) w zakresie zwielokrotniania i utrwalania Materiałów Szkoleniowych –
wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy Materiałów Szkoleniowych, w
tym techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową, o ile na każdej takiej kopii
zostaną powielone uwagi dotyczące praw autorskich i praw własności
przemysłowej,
2) udostępnianie, w tym użyczenie, Materiałów Szkoleniowych w jednostkach
zatrudniających uczestników Kursu,
3) wprowadzanie do pamięci komputera i pamięci przenośnej,
Strona |5
4) wykorzystywanie materiałów w działalności managerskiej i dydaktycznej, o ile
za każdym razem zostaną zaznaczone prawa autorskie i prawa własności
przemysłowej;
4. Licencja, o której mowa w ust. 2, nie obejmuje:
1)
modyfikowania Materiałów Szkoleniowych,
2)
udzielania dalszych licencji na Materiały Szkoleniowe;
5. Licencja, o której mowa w ust. 2, uprawnia uczestników Kursu do wykorzystywania Materiałów
Szkoleniowych wyłącznie w ich działalności managerskiej i dydaktycznej wykonywanej na
wewnętrzne
potrzeby
niekomercyjnych
(non-profit)
podmiotów
będących jednostkami
naukowymi w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki, założonymi w Polsce i
znajdującymi się na liście instytucji objętych wsparciem w projekcie SIMS – Science
Infrastructure Management Support (lista stanowi załącznik nr 3 do Umowy) lub na które
organizator Kursu wyraził zgodę na piśmie. Za każdym razem na Materiałach Szkoleniowych
powinna zostać umieszczona informacja, że prawa autorskie należą do organizatora Kursu.
6. Organizator Kursu zobowiązuje się nie korzystać z prawa do wypowiedzenia licencji, o której
mowa w ust. 2, chyba że dany uczestnik Kursu naruszył postanowienia licencji i nie usunął
skutków naruszenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 14 dni od otrzymania od
organizatora Kursu wezwania na piśmie.
7. Organizator Kursu lub osoby trzecie zachowują prawa autorskie do Materiałów Szkoleniowych.
Jeżeli w skład Materiałów Szkoleniowych wejdą utwory, do których autorskie prawa majątkowe
przysługują osobom trzecim i warunki korzystania z tych utworów wynikają z odrębnych
warunków licencyjnych, uczestnicy Kursu mogą korzystać z tych utworów zgodnie z takimi
warunkami.
8. Organizator Kursu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu roszczeń, których podstawą są:
1) Materiały Szkoleniowe zmodyfikowane przez NCBR, uczestnika Kursu lub osobę
trzecią bez wiedzy i zgody organizatora Kursu;
2) połączenie, dzielenie lub używanie Materiałów Szkoleniowych z jakimikolwiek
innymi produktami, danymi, sprzętem lub metodą biznesową, które nie zostały
dostarczone przez organizatora Kursu, jak również dystrybucja, dzielenie lub
używanie Materiałów Szkoleniowych przez osoby trzecie lub na ich rzecz z
zastrzeżeniem ust. 5.
Download