Międzynarodowe

advertisement
Międzynarodowe
Prawo Podatkowe
Międzynarodowe planowanie
podatkowe
• Cele międzynarodowego prawa
podatkowego
• Istota i rola międzynarodowego
planowania podatkowego
Słowniczek MPP
• Portfolio investment – inwestycje w akcje
lub finansowanie długiem, które nie daje
inwestorowi znacznego wpływu na
zarządzanie spółką. Posiadanie mniej niż
10 % kapitału spółki jest najczęściej
kwalifikowane jako portfolio investment.
Słowniczek MPP
• Inwestycja bezpośrednia - inwestycja w
kapitał spółki, która daje inwestorowi
znaczny wpływ na zarządzanie spółką.
Posiadanie 50 % akcji spółki jest zawsze
uznawane za inwestycję bezpośrednią, ale
wiele państw ustanawia ten limit w
wysokości 10 % i więcej.
Źródła Międzynarodowego Prawa
Podatkowego
• Umowy międzynarodowe (umowy o
unikaniu podwójnego opodatkowania
bilateralne i multilateralne)
Źródła Międzynarodowego Prawa
Podatkowego
• Prawo międzynarodowe a prawo
europejskie
Umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania
• Umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania (UPO) jako swoiste ogniwo
wiążące pomiędzy systemami dwóch lub
więcej państw
Umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania
• W ramach UPO państwa umawiają się w
jakim zakresie swoje roszczenia
podatkowe zachowują, a w jakim je tracą
Umowy modelowe
• Umowa modelowa Ligii Narodów -1943 (wersja
•
•
•
•
meksykańska ) i 1946 (wersja londyńska)
Umowa Modelowa OECD (UM-OECD) 1977
Uaktualnione wersje : 1994, 1995, 1997, 2000,
2003, 2005, 2008 i 2010.
Umowa modelowa Rady Społeczno-gospodarczej
ONZ -1980
Umowa modelowa stosowana przez Stany
Zjednoczone (ostatnia wersja 2006 r.)
Umowy modelowe
• Umowa Modelowa OECD
• Cele :pkt 16 wstępu
• Komentarz
• Uwagi państw (ang.Observations)
• Zastrzeżenia państw (ang.Reservations)
• Pkt 31 Wstępu
Umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania
• Umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania a prawo krajowe
• Art.91 Konstytucji
Słowniczek MPP
• „ Treaty override” – klauzula, która
przewiduje, że późniejszy niż data wejścia
umowy w życie, przepis krajowy może
uchylić zasadę szczególną przewidzianą w
umowie o unikaniu podwójnego
opodatkowania (pierwszeństwo prawa
krajowego).
Umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania
• Zasady interpretacji umów o unikaniu
podwójnego opodatkowania
Umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Artykuł 31 konwencji Wiedeńskiej
Ogólna reguła interpretacji
1. Traktat należy interpretować w dobrej wierze, zgodnie ze zwykłym znaczeniem, jakie należy
przypisywać użytym w nim wyrazom w ich kontekście, oraz w świetle jego przedmiotu i celu.
2. Dla celów interpretacji traktatu kontekst obejmuje, oprócz tekstu, łącznie z jego wstępem i
załącznikami:
a) każde porozumienie dotyczące traktatu, osiągnięte między wszystkimi stronami w związku z
zawarciem traktatu;
b) każdy dokument sporządzony przez jedną lub więcej stron w związku z zawarciem traktatu,
przyjęty przez inne strony jako dokument odnoszący się do traktatu.
3. Łącznie z kontekstem należy brać pod uwagę:
a) każde późniejsze porozumienie między stronami, dotyczące interpretacji traktatu lub
stosowania jego postanowień;
b) każdą późniejszą praktykę stosowania traktatu, ustanawiającą porozumienie stron co do jego
interpretacji;
c) wszelkie odpowiednie normy prawa międzynarodowego, mające zastosowanie w stosunkach
między stronami.
4. Specjalne znaczenie należy przypisywać wyrazowi wówczas, gdy ustalono, że taki był zamiar
stron.
Umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania
• Artykuł 32
• Uzupełniające środki interpretacji
• Można odwoływać się do uzupełniających środków
•
•
interpretacji, łącznie z pracami przygotowawczymi do
traktatu oraz okolicznościami jego zawarcia, aby
potwierdzić znaczenie wynikające z zastosowania
artykułu 31 lub aby ustalić znaczenie, gdy interpretacja
oparta na artykule 31:
a) pozostawia znaczenie dwuznacznym lub niejasnym
albo
b) prowadzi do rezultatu wyraźnie absurdalnego lub
nierozsądnego.
Umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania
• art3(2) KM OECD
• Przy stosowaniu tej konwencji przez umawiające się
Państwo, jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, każde
określenie w niej niezdefiniowane będzie miało takie
znaczenie, jakie ma ono w przepisach prawnych tego
państwa w zakresie podatków, do których ma
zastosowanie niniejsza konwencja, przy czym znaczenie
wynikające z ustawodawstwa podatkowego tego
państwa ma pierwszeństwo przed znaczeniem nadanym
określeniu przez inne przepisy prawne tego państwa.
Umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania
• Metody wykładni postanowień umów o
unikaniu podwójnego opodatkowania nie
odbiegają od metod stosowanych w
prawie krajowym : metoda językowa,
systemowa i celowościowa
Umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania
• Autonomiczność prawa traktatowego
• Prawo traktatowe nie może być
interpretowane w kontekście prawa
krajowego.
• Prawo krajowe i prawo traktatowe mogą
być interpretowane tylko w ich własnym
kontekście.
Umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania
• Prawo krajowe może być brane pod
uwagę przy wykładni UPO (UPO- umowy o
unikaniu podwójnego opodatkowania)
jeżeli nic innego nie wynika z samej
umowy
• Najpierw należy wziąć pod uwagę
wszystkie możliwe sposoby wykładni
postanowień umowy.
Umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania
• Niektóre postanowienia UPO wyraźnie odsyłają
do prawa krajowego jednego z umawiających się
państw.
• Wtedy drugie umawiające się państwo jest
związane interpretacją dokonaną zgodnie z
prawem drugiego państwa.
• Przykłady : Art. 6 ust.2; Art.10 ust.3 KM OECD
Umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania
• Znaczenie KM OECD i Komentarza do niej
• Ani KM ani Komentarz nie są źródłem
prawa !
• Stanowią część materiałów służących
wykładni historycznej
• UPO z reguły nie powielają w 100 % treści
KM-OECD
Umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania
• Znaczenie Komentarza
• Pkt 29 Wstępu
Umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania
• Zmiany KM OECD i Komentarza
• Pkt 33-36 Wstepu
Download