OŚWIADCZENIE

advertisement
PIECZĘĆ FIRMOWA
NR. IDENTYFIKACYJNY UC
PEŁNA NAZWA I ADRES EKSPORTERA
DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ OŚWIADCZEWNIE
(Upoważniona do reprezentowania firmy zgodnie z
KRS lub pełnomocnika ds. WSK)
Nazwisko i Imię
Nr PESEL
Funkcja
(NR.ZGŁOSZENIA CELNEGO DATA)
OŚWIADCZENIE
Art. 223 par. 1 Kodeksu Karnego: Kto składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu
sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja
prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Oświadczam, że zostałem(am) pouczony(na) o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania
Podpis …………………………………………..
Pouczony(na) o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania co potwierdziłem(am)
własnoręcznie podpisem, oświadczam, że przedstawiony organowi celnemu
towar o nazwie
i kodzie CN
nie jest klasyfikowany pod następującymi numerami kontrolnymi
wykazów, o których mowa w rozdziale 2 art. 6a ust. 3 ustawy z dn. 29 listopada 2000r. o obrocie z
zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa
państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. 2013 nr 0 poz.
194) lub Załącznika do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 1382/2014 z dnia 22
października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 ustanawiające
wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów
podwójnego zastosowania (Dz. Urz. UE L 371 z 30.12.2014 str. 1), ze względu na fakt, że spośród
cech techniczno-użytkowych wyszczególnionych pod wymienionymi numerami kontrolnymi,
przedstawiony towar nie posiada następujących cech
W związku z powyższym nie jest towarem o znaczeniu strategicznym i nie podlega zakazom
i ograniczeniom na mocy w/w ustawy lub rozporządzenia.
…………………………………
Podpis składającego oświadczenie
Podstawa prawna:
Art. 89 ustawy z dn. 19 marca 2004r. Prawo Celne (Dz. U. 68 poz.622 z późn. zm.)
Art. 180 par.2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa(Dz. U. z 2005r. nr8 poz.60
z późn. zm.)
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla
utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (tekst jednolity z Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2012 r.) (Dz. U. z
dnia 11 lutego 2013 r. poz. 194)
Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 1382/2014 z dnia 22 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 ustanawiające wspólnotowy
system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (Dz. Urz. UE L 371 z 30.12.2014 str. 1)
Rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do
produktów podwójnego zastosowania (Dz..U. UE 2009 r. L134/1)
Download