Międzynarodowe opodatkowanie emerytur

advertisement
MIĘDZYNARODOWE
OPODATKOWANIE
EMERYTUR – UJĘCIE
MODELOWE
RAFAŁ LIPNIEWICZ
KONFERENCJA ZABEZPIECZENIE EMERYTALNE
WROCŁAW. 03.11.2016
MIĘDZYNARODOWE PRAWO PODATKOWE –
KONWENCJE MODELOWE
• Konwencja modelowa OECD wraz z Komentarzem
• Konwencja Modelowa ONZ wraz z Komentarzem
• Nie stanowią źródła prawa. Mają istotne znaczenie w procesie wykładni umów o unikaniu
podwójnego opodatkowania. Traktowane są jako kontekst umów, bądź uzupełniający
środek interpretacji.
MIĘDZYNARODOWE PRAWO PODATKOWE – UMOWY
O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA
• Stanowią podstawowe źródło międzynarodowego prawa podatkowego
• Mają na celu przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania oraz rozdział władztwa
podatkowego między umawiającymi się państwami
• Wzorowane są na Konwencjach Modelowych OECD i ONZ
ZASADY ROZDZIAŁU WŁADZTWA
PODATKOWEGO MIĘDZY PAŃSTWAMI
Zasada
rezydencji
Zasada
źródła
ZASADA REZYDENCJI
• Prawo do opodatkowania określonej kategorii dochodów (przychodów) przysługuje
państwu, w którym podatnik posiada status rezydenta podatkowego, co zasadniczo w
przypadku osób fizycznych oznacza państwo, w którym podatnik posiada miejsce
zamieszkania, natomiast w stosunku do przedsiębiorstw państwo siedziby lub faktycznego
zarządu. Prawo do opodatkowania ma charakter ogólnoświatowy, co oznacza, iż nie ma
znaczenia gdzie (w jakim państwie) znajdują się źródła dochodów.
ZASADA ŹRÓDŁA
• Ma charakter terytorialny i oznacza prawo danego państwa do opodatkowania
dochodów (przychodów), których źródło znajduje się na jego terytorium, bez względu na
to czy ich beneficjentem jest podatnik będący bądź niebędący rezydentem podatkowym
takiego państwa.
OPODATKOWANIE EMERYTUR W KM OECD
(ART. 18)
• Z zastrzeżeniem postanowień art. 19 ust. 2 (emerytury wypłacane funkcjonariuszom
publicznym), emerytury i inne podobne świadczenia wypłacane osobie będącej
rezydentem umawiającego się państwa w związku z jej wcześniejszym zatrudnieniem
będą podlegały opodatkowaniu wyłącznie w tym państwie. Oznacza to, że na gruncie
Konwencji Modelowej OECD prawo do opodatkowania emerytur i innych podobnych
świadczeń przysługuje jedynie państwu rezydencji beneficjenta świadczenia
emerytalnego
OPODATKOWANIE EMERYTUR W KM ONZ
• Zawiera dwie alternatywne wersje postanowienia dot. opodatkowania emerytur
• Alternatywa A - zasadniczo odzwierciedla treść art. 18 KM OECD
• Alternatywa B - emerytury i inne podobne świadczenia wypłacane osobie będącej
rezydentem umawiającego się państwa w związku z jej wcześniejszym zatrudnieniem
mogą podlegać opodatkowaniu w państwie rezydencji beneficjenta; jednakże mogą być
również przedmiotem opodatkowania w państwie ich źródła (wypłaty) jeżeli płatność
jest dokonywanie przez rezydenta państwa źródła bądź zakład zagraniczny tam
usytuowany.
ARGUMENTY ZA OPODATKOWANIEM EMERYTUR
W PAŃSTWIE REZYDENCJI
• Możliwość lepszej oceny zdolności płatniczej podatnika
• Podatnik może uzyskiwać świadczenia emerytalne z różnych państw, co gwarantuje
jednolite traktowanie emerytur pod względem podatkowym
• Pozwala uniknąć nakładania na odbiorcę emerytury obciążeń administracyjnych
związanych z zastosowaniem się do obowiązków podatkowych w państwie innym niż
państwo zamieszkania.
ARGUMENTY ZA OPODATKOWANIEM EMERYTUR
W PAŃSTWIE ŹRÓDŁA
• Opodatkowanie powinno przysługiwać państwu, w którym znajdują się fundusze
(zwłaszcza publiczne) z których wypłacane są świadczenia
• Przeciwdziała uchylaniu się od opodatkowania poprzez nie wykazywanie dochodów z
emerytur zagranicznych w państwie rezydencji
• W wielu państwach podatek od składek płacowych do funduszów emerytalnych jest
całkowicie lub częściowo odroczony, lecz jest „odzyskiwany” w czasie, gdy świadczenia
emerytalne są wypłacane.
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!
Download