nr pisma

advertisement
SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA
prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” nr BZP/PN/116/2010 na
„Dostawa urządzeń, akcesoriów i materiałów laboratoryjnych wraz
z montażem, uruchomieniem oraz szkoleniem z zakresu obsługi”
Zadanie 1: Dostawa stacji meteorologicznej i przenośnego zestawu urządzeń do
pomiaru prędkości i kierunku wiatru oraz innych parametrów
meteorologicznych wraz z montażem i uruchomieniem
Urządzenie musi być nowe
1-2.
Terenowa stacja meteorologiczna
* funkcje: rejestrator (loger), interfejs mierników
* pomiar: parametry klimatyczne
* komunikacja z komputerem użytkownika
Stacja meteorologiczna przeznaczona do bieżącej kontroli podstawowych parametrów klimatycznych
takich jak:
* temperatura powietrza,
* wilgotność powietrza,
* temperatura gruntu,
* ciśnienie barometryczne,
* prędkość wiatru,
* kierunek wiatru,
* opad atmosferyczny (deszcz),
* promieniowanie słońca,
* wilgotność powierzchniowa,
* poziom wody w rzekach,
* wilgotność gleby,
* stężenie zanieczyszczeń w powietrzu,
* i innych parametrów.
WYMAGANE DANE TECHNICZNE
INTERFEJSY WYJŚCIOWE
* Interfejsy elektryczne: parametry zgodne z RS232C albo RS-485,
ZAKRES TEMPERATUR PRACY PANELU
* min. -40..+70°C
KLASA ODPORNOŚCI
* w/g DIN40050: IP54
Urządzenie powinno pozwalać na podłączenie miernika prędkości i kierunku wiatru oraz rejestracji
danych wraz z zanotowanym czasem pomiaru oraz eksportu danych pomiarowych do komputera klasy
PC za pomocą np. interfejsu RS-232 lub USB. Obudowa stacji meteorologicznej do zewnętrznej
instalacji: Dodatkowa obudowa metalowa zapewniająca podwyższenie odporności na warunki
klimatyczne oraz na ingerencję osób niepowołanych stacji meteorologicznej wymienionej powyżej.
3-4.
Miernik kierunku i prędkości wiatru z wysięgnikiem do montażu wiatromierza na
maszcie kratownicowym
Miernik przeznaczony do pomiaru prędkości i kierunku składowej poziomej wiatru. Obudowa
miernika, wiatraczek i inne podzespoły z tworzyw sztucznych odpornych na wpływ promieniowania
UV i korozję pod wpływem zasolenia powietrza i innych zanieczyszczeń atmosferycznych. Łożyska
kulkowe wiatraczka i osi pionowej obrotu miernika wykonane ze stali nierdzewnej. Hermetyczność
zapewniana przez uszczelki teflonowe i smar o niskim i stałym współczynniku tarcia w szerokim
System Przetarg © DataComp
Strona: 1/11
zakresie temperatur. Układ elektroniczny miernika zabezpieczony przed dostępem wilgoci zalewą
silikonową i dodatkowo posiada metalowy ekran zabezpieczający przed wyładowaniami
atmosferycznymi. Elektryczne sygnały z czujników przeliczane w mikroprocesorze z uwzględnieniem
współczynników kalibracji zapisanych w pamięci programu. Dodatkowo wyniki pomiaru kierunku
wiatru uśredniane z ostatnich pomiarów w celu eliminacji chwilowych oscylacji czujnika wokół osi
pionowej. Wyniki wysyłane z przyrządu w postaci cyfrowej do nadrzędnego systemu zbierania
danych. Przyrząd jest wyposażony w cyfrowy interfejs prądowy o przebiegach czasowych
analogicznych ze standardem RS232C do połączenia z terenową stacją meteorologiczną z punktu 1.
Interfejs oprócz transmitowania danych służy także do zasilania wiatromierza - wykorzystując do tego
celu dwuprzewodową linię (np. typu stosowanego w instalacjach telefonów). Długość linii
transmisyjnej powinna umożliwiać połączenie z terenową stacją meteorologiczną zamocowaną
w pobliżu podstawy masztu kratownicowego.
WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE:
Prędkość maksymalna wiatru
min. 100 m/s
Prędkość minimalna wiatru
max. 1 m/s
Błąd dokładności
max. 0,3 m/s albo 1 % pomiaru
Błąd liniowości
max. 2%
Zakres obrotu
360 ° (bez końca)
Zakres działania pomiaru
min. 355 °
Błąd dokładności
max. 3 °
Błąd liniowości
max. 0,25 %
Masa
max. 1,3 kg
Rozdzielczość pomiaru prędkości:
max. 0.1 m/s
kierunku:
max. 1 °
Interfejs
cyfrowej pętli prądowej.
Zakres temperatur pracy
min. -40...+50 °C
5-6.
Miernik stężenia dwutlenku węgla z pompką akwaryjną do wymuszenia obiegu
powietrza
* funkcja: miernik stężenia gazów toksycznych w powietrzu , termometr, regulator
* pomiar: stężenie CO2 (dwutlenek węgla), temperatury
* metoda pomiaru: CO2 - NDIR, temperatury - termistor
* wielokanałowy pomiar CO2
* wyjścia wyników pomiarów:
o analogowe 4..20mA
o analogowe 0..10V
o cyfrowe RS-232
o cyfrowe S300
o 2 przekaźniki
WYMAGANE DANE TECHNICZNE
Pomiar CO2
Typ sensora CO2
NDIR, wbudowany
Zakres pomiaru zawartości objętościowej CO2
min. 0...10000 ppm (0...1%)
Błąd dokładności pomiaru CO2
max. +/- 5% aktualnego wskazania +/- 100 ppm
Rozdzielczość pomiaru
max. 1 ppm
Standardowy zakres wyjść analogowych
min. 0...10000 ppm
Pomiar temperatury
Czujnik temperatury
Zewnętrzny, z termistorem TK
Maksymalny zakres pomiaru
min. -50...100°C
Błąd dokładności pomiaru w zakresie –15...+70°C
max. +/- 0,2°C +/- 1 ostatnia cyfra
Błąd dokładności pomiaru w zakresie –35...+100°C
max. +/-0,5°C +/- 1 ostatnia cyfra
Błąd dokładności pomiaru poza zakresem –35...+100°C max. +/-2°C +/- 1 ostatnia cyfra
Rozdzielczość pomiaru
max. 0,1°C
Wyjścia
Cyfrowe RS232
Cyfrowe S300
Analogowe 0...10V
System ProPublico © DataComp
Strona: 2/11
Analogowe 4...20 mA
Przekaźnikowe
Zakres temperatur pracy
Zakres wilgotności względnej powietrza
min. 5...50°C
min. 5...95% (bez kondensacji wody)
7-8.
Śniegomierz – wodomierz ultradźwiękowy z wysięgnikiem do montażu śniegomierza na
maszcie kratownicowym
Czujnik ultradźwiękowy do pomiaru odległości, który może być wykorzystany do ciągłego
monitorowania grubości pokrywy śnieżnej lub poziomu wody w zbiornikach. Urządzenie powinno
być wyposażone w dodatkowy zewnętrzny czujnik temperatury. Ramię do montażu urządzenia na
maszcie kratownicowym.
WYMAGANE DANE TECHNICZNE
Zakres pomiaru
min. zakres pomiaru: 0,5 do 10 metrów
Błąd dokładności
max. +/-1.0 cm lub +/-0,4% odległości do celu,
Rozdzielczość
max. 0,25 mm
Czas pomiaru
Mniej niż 1,0 sekunda
Zakres temperatur pracy
min. -45...+50 °C
Wilgotność
0...100 %
ZASILANIE
Zakres napięć
9-18 V DC
Masa:
max. 1,0 kg
9.
OCHRONNIK - moduł zabezpieczenia odgromowo-przepięciowego
Ochronnik do zabezpieczenia urządzeń elektronicznych przed skutkami przepięć i przetężeń
impulsowych lub ciągłych pochodzących od wyładowań atmosferycznych lub indukowanych z sieci
energetycznej. Urządzenie służące do zabezpieczenia dwuprzewodowej linii symetrycznej służącej do
transmisji sygnałów o napięciu do 60V, wykonane w obudowie do montażu na szynie TS35.
WYMAGANE DANE TECHNICZNE
Wytrzymałość na udary
min. 5 kA
Napięcie statyczne zadziałania ochronnika
230 V
Czas zadziałania ochronnika
max. 25 ns
Rezystancja izolacji
min. 100 Mohm
10.
Oprogramowanie na komputer do komunikacji ze stacją meteo z transmisją kablową
Program odpowiedzialny za komunikację z urządzeniami kontrolno-pomiarowymi oraz stanowiący
interfejs użytkownika, za pomocą którego prezentowane są dane oraz udostępniane są różne
mechanizmy sterujące.
Funkcje serwera:
komunikacja z dołączonymi urządzeniami
zarządzanie archiwum danych
monitorowanie alarmów i ich sygnalizacja
zapewnienie dostępu dla zdalnych klientów
Funkcje klienta:
komunikacja z serwerem
prezentacja bieżących odczytów z urządzeń
sterowanie urządzeniami - dostęp do nastaw i wszelkich funkcji
prezentacja archiwizowanych danych - wykresy, raporty, histogramy
Program powinien mieć możliwość współpracy z terenową stacją meteorologiczną wymienioną
powyżej i umożliwiać pobieranie i obróbkę danych z czujników podłączonych do stacji
i wymienionych powyżej.
11.
Kable do połączenia wiatromierza ze stacją meteorologiczną
Kable umożliwiające połączenie wiatromierza zamocowanego na szczycie masztu kratownicowego
z terenową stacją meteorologiczną. Długość min. 12m.
System ProPublico © DataComp
Strona: 3/11
12.
Kable do połączenia miernika stężenia dwutlenku węgla ze stacją meteorologiczną
Kable umożliwiające połączenie miernika stężenia dwutlenku węgla zamocowanego na szczycie
masztu kratownicowego z terenową stacją meteorologiczną. Długość min. 12m.
13.
Kable do połączenia śniegomierza ze stacją meteorologiczną
Kable umożliwiające połączenie śniegomierza zamocowanego na szczycie masztu kratownicowego
z terenową stacją meteorologiczną. Długość min. 12m.
14.
Wzorcowanie anemometru
Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, zobowiązany jest, przy dostawie urządzeń, do
przedstawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie wzorcowania przyrządów z pozycji
3 w Laboratorium posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.
15.
Miernik kierunku i prędkości wiatru
Miernik przeznaczony do pomiaru składowej poziomej prędkości i kierunku wiatru. Miernik wiatru
składający się z dwu czujników: czujnika prędkości i czujnika kierunku wiatru oraz przetwornika
pomiarowego. Obudowa miernika wykonana z anodyzowanych stopów aluminiowych. Czujnik
szybkości posiadający wiatraczek o małej inercji wykonany z ABS, osadzony na podwójnym łożysku
ze stali nierdzewnej. Czujnik kierunku dynamicznie zbalansowany i sprzężony z potencjometrem.
Układ elektroniczny miernika zabezpieczony przed dostępem wilgoci zalewą silikonową i dodatkowo
posiadający metalowy ekran zabezpieczający przed wyładowaniami atmosferycznymi. Dodatkowo
wyniki pomiaru kierunku wiatru uśredniane z ostatnich pomiarów, dzięki czemu możliwość eliminacji
chwilowych oscylacji czujnika wokół osi pionowej.
Wyniki pomiarów wysyłane z przyrządu w postaci cyfrowej (pętla prądowa) do nadrzędnego systemu
zbierania danych.
Wysięgnik w postaci wygiętego ramienia montowany do pionowej rury masztu o średnicy od 30 do 50
mm.
WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE
CZUJNIK PRĘDKOŚCI
Prędkość maksymalna wiatru
min. 90 m/s
Prędkość minimalna wiatru
max. 0,5 m/s
Błąd dokładności
max. 2 %
Błąd liniowości
max. 2 %
Zakres obrotu
360 ° (bez końca)
Zakres działania pomiaru
min. 357 °
Błąd dokładności czujnika kierunku
max. 3 %
Błąd liniowości czujnika kierunku
max. 0.5 %
Masa (bez przetwornika)
max. 500 g
Rozdzielczość pomiaru prędkości:
max. 0.1 m/s
kierunku:
max. 1 °
Zasilanie
napięcie
8...24V DC,
prąd
15...25 mA.
Interfejs
cyfrowej pętli prądowej.
Zakres temperatur pracy
min. -20...+70 °C
16.
Miernik prędkości wiatru
Miernik przeznaczony do pomiaru składowej poziomej prędkości wiatru. (bez pomiaru kierunku).
Miernik wiatru składający się z czujnika kierunku wiatru oraz przetwornika pomiarowego. Obudowa
miernika wykonana z anodyzowanych stopów aluminiowych. Czujnik szybkości posiadający
wiatraczek o małej inercji wykonany z ABS, osadzony na podwójnym łożysku ze stali nierdzewnej.
Układ elektroniczny miernika zabezpieczony przed dostępem wilgoci zalewą silikonową i dodatkowo
posiadający metalowy ekran zabezpieczający przed wyładowaniami atmosferycznymi.
Wyniki pomiarów wysyłane z przyrządu w postaci cyfrowej (pętla prądowa) do nadrzędnego systemu
zbierania danych. Wysięgnik w postaci wygiętego ramienia montowany do pionowej rury masztu
o średnicy od 30 do 50 mm.
WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE
System ProPublico © DataComp
Strona: 4/11
CZUJNIK PRĘDKOŚCI
Prędkość maksymalna wiatru
Prędkość minimalna wiatru
Błąd dokładności
Błąd liniowości
Masa (bez przetwornika)
Rozdzielczość pomiaru prędkości:
Zasilanie
napięcie
prąd
Interfejs
Zakres temperatur pracy
min. 90 m/s
max. 0,5 m/s
max. 2 %
max. 2 %
max. 500 g
max. 0.1 m/s
8...24V DC,
15...25 mA.
cyfrowej pętli prądowej.
min. -20...+70 °C
17.
Maszt rurowy (statyw), składany, z odciągami, o wysokości 4 m, do wiatromierza
Maszt rurowy, składany, z odciągami, o wysokości do 4 m. Konstrukcja masztu złożona z odcinków
rury wyposażonych w elementy śrubowe zabezpieczające przed rozłączeniem. Dolny odcinek
wyposażony w stopkę umożliwiającą przykręcenie masztu do podstawy (fundamentu) lub
ustabilizowanie np. przez najechanie kołem samochodu. Jeden z odcinków środkowych wyposażony
w zaczepy do zamocowania odciągów. Maszt przeznaczony do stacji mobilnych.
18.
Moduł zbierania danych
Moduł do zbierania i rejestracji danych pomiarowych wyposażony w min. 8 wejść, z których każde
może być indywidualnie i niezależnie od pozostałych skonfigurowane do pracy w trybach:
* S300 - umożliwiającym dołączenie dowolnego czujnika z interfejsem S300,
* termometr - umożliwiającym pomiar temperatury za pomocą zewnętrznej sondy termistorowej
w zakresie -50 .. +150 °C,
* 0-10V - wejście analogowe, umożliwiającym pomiar napięcia w zakresie 0-10V,
* 0-10V skalowane - wejście analogowe, umożliwiającym pomiar napięcia w zakresie 0-10V
z dodatkowym przeliczeniem przy użyciu współczynników równania liniowego ax+b, co pozwala na
zamianę wyniku pomiaru napięcia w V na właściwą skalę i jednostki
* 0-20mA - wejście analogowe, umożliwiającym pomiar prądu w zakresie 0-20mA,
* 0-20mA skalowane - wejście analogowe, umożliwiającym pomiar prądu w zakresie 0-20mA
z dodatkowym przeliczeniem przy użyciu współczynników równania liniowego ax+b, co pozwala na
zamianę wyniku pomiaru prądu w mA na właściwą skalę i jednostki (np. przy czujniku 4-20mA
można przeliczyć zakres 4-20 na np. 0-100, uwzględniając dodatkowo offset zera i kalibrację skali),
* binarne - umożliwiającym podłączenie styku zwiernego/rozwiernego,
* stanowe - umożliwiającym podłączenie styku zwiernego/rozwiernego, z dodatkową detekcją stanów
alarmowych zwarcia i rozwarcia linii.
* deszczomierz - umożliwiającym podłączenie deszczomierza (np. typu ARG100 lub RG50) wyłącznie wejście nr 1 (co oznacza że moduł LB-487 obsługuje tylko jeden deszczomierz).
Moduł powinien umożliwiać zbieranie danych pomiarowych z wejść, udostępniając je następnie przez
swoje interfejsy komunikacyjne. Dodatkowo zebrane dane powinny być rejestrowane w wewnętrznej
pamięci.
Podłączenie modułu zbierania do komputera PC możliwe za pomocą interfejsów komunikacyjnych,
takich jak interfejs Ethernet, pracujący w trybach 10/100 Mbit/s oraz USB
Zbierane dane powinny być okresowo rejestrowane przez moduł w wewnętrznej pamięci i pozwalać
na archiwizowanie danych pomiarowych i późniejszy ich przegląd w dogodnej chwili. Pamięć
powinna być zabezpieczona przed utratą zawartości w razie zaniku zasilania przez wyposażenie
w wewnętrzne podtrzymanie zasilania pamięci rejestracji.
Moduł standardowo zasilany z zewnętrznego zasilacza 12V pozwalające na proste wykorzystanie
zasilania akumulatorowego.
WYMAGANE DANE TECHNICZNE
Wejścia pomiarowe
S300 kompatybilność: dowolne źródło danych
w standardzie cyfrowej pętli prądowej
transmisja danych:
300bps 7/N/1
Interfejsy
Ethernet
10/100 Mbit/s, full-duplex / half-duplex, flow-control
USB wersja: 2.0
Pamięć rejestracji
okres rejestracji
min. 60000 sekund
System ProPublico © DataComp
Strona: 5/11
Zasilanie
ustawiany z rozdzielczością max. 1 sekundy
pojemność pamięci
min. 128kB
zewnętrzny zasilacz
napięcie zasilania: 12V DC
pobór prądu: max. 200mA
19.
Kable do połączenia wiatromierzy ze stacją meteorologiczną
Kable umożliwiające połączenie wiatromierzy (5 sztuk) z modułem zbierania danych. Długość kabli
min. 100 m każdy, razem 500 m.
20-24. Anemometr kieszonkowy wraz interfejsem anemometru do PC/USB + program do PC
do odczytu pamięci + kieszonkowy uchwyt obrotowy do anemometru + składany mini-statyw +
zapasowa (wymienna) turbinka anemometru + pokrowiec z uchwytem na pasek do anemometru
* funkcje: anemometr, termometr, higrometr (wilgotnościomierz), barometr, kompas
* pomiar (albo obliczenie):
o prędkość powietrza
o temperatura
o temperatura odczuwalna
o temperatura punktu rosy
o temperatura termometru mokrego
o wilgotność względna
o komfort cieplny
o temperatura termometru mokrego
o wysokość n.p.m.
o wysokość gęstościowa
o ciśnienie barometryczne
o azymut
o wiatr boczny, czołowy
* wybór jednostek wyników
* rejestracja wyników
* wodoodporny - IP67
* zasilanie bateryjne
* pamięć wyników pomiarów
WYMAGANE DANE TECHNICZNE
POMIAR PRĘDKOŚCI POWIETRZA
Zakres pomiaru
min. 0,4...40 m/s
Niepewność pomiaru (dla składowej w osi przyrządu) max. +/- 3% odczytu lub +/- 0,1 m/s
(w zakresie 0,4...40 m/s)
Zaniżenie wskazań dla wiatru odchylonego od osi przyrządu
max. -1%
dla odchylenia o 5°
max. -2%
dla odchylenia o 10°
max. -3%
dla odchylenia o 15°
Dryft kalibracji
<2% po 100 godzinach pracy przy prędkości 7 m/s
Rozdzielczość pomiaru
max. 0,1
kt, m/s, km/h, mph
Odczyt wyniku pomiaru prędkości
bieżącej - średnia z ostatnich 3 sekund
średniej - średnia od chwili włączenia zasilania
maksymalnej - 3-sekundowe porywy wiatru
Wybór jednostek wyniku
kt (węzły), m/s, km/h, mph (mile na godzinę), ft/min (stopy
na minutę), stopnie Beauforta
POMIAR TEMPERATURY
Zakres pomiaru temperatury powietrza min. -29...+70 °C
Niepewność pomiaru temperatury powietrza i temperatury odczuwalnej max. +/- 1 °C (w zakresie 2...+70 °C)
Niepewność pomiaru temperatury punktu rosy
max. +/- 2 °C
Niepewność pomiaru temperatury komfortu cieplnego max. +/- 3 °C
Rozdzielczość pomiaru
max. 0,1 °C
Odczyt wyniku pomiaru temperatury: bieżącej; odczuwalnej, temperatury komfortu;
System ProPublico © DataComp
Strona: 6/11
Wybór jednostek wyniku
stopnie C, F
POMIAR WILGOTNOŚCI
Niepewność pomiaru max. +/- 3 % - w temperaturze 22 °C i wilgotności 57%
Zakres pomiaru
min. 5...95 % (bez kondensacji)
Rozdzielczość pomiaru max. 0,1 %
Dryft kalibracji
max. +/- 2 % po 24 miesiącach
POMIAR CIŚNIENIA ATMOSFERYCZNEGO
Niepewność pomiaru max. +/- 1,5 hPa
w temperaturze 25 °C
Zakres pomiaru
min. 750...1100 hPa
Rozdzielczość pomiaru max. 0,1 hPa
w zakresie: 870... 1080 hPa
Dryft kalibracji
max. +/- 1 hPa po 12 mies.
POMIAR AZYMUTU I KIERUNKU WIATRU
Niepewność pomiaru max. +/- 5 °
Zakres pomiaru
0...360 °
Kierunki Świata
min. 16 stron +/- 5 °
POMIAR WYSOKOŚCI
Rozdzielczość pomiaru
max. 1 m
w zakresie: 0 ... 6000 m (dla 25 °C)
WARUNKI PRACY
Stopień ochrony obudowy
IP67 (odporny na wodę przy zanurzeniu do głębokości 1 m
Zakres temperatur pracy
min. -18...+55 °C
Czas pracy z baterii
min. 400 godzin
Masa max. 105 g
25.
Wzorcowanie anemometrów
Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, zobowiązany jest, przy dostawie urządzeń, do
przedstawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie wzorcowania przyrządów z pozycji
15 i 16 w Laboratorium posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.
Wymagana gwarancja min 24 miesięcy.
Urządzenie musi zawierać komplet przyłączy, ewentualnych przelotek, kluczy i materiałów
eksploatacyjnych by możliwa była praca od razu po zakupie bez konieczności dokupowania
wyposażenia lub materiałów eksploatacyjnych niewymienionych w specyfikacji.
Czas dostawy wraz z montażem i uruchomieniem do 15 grudnia 2010 r.
Zadanie 2: Dostawa napylarki do wysokiej próżni wraz z montażem,
uruchomieniem oraz szkoleniem z zakresu obsługi
Urządzenie musi być nowe.
Przedmiotem zamówienia jest napylarka próżniowa z głowicą do napylania węgla dla potrzeb
Skaningowego Mikroskopu Elektronowego (SEM).
Napylarka musi spełniać następujące wymagania:
- Wymagane ciśnienie pracy w komorze poniżej 2xIO-3mbar.
- Czas dochodzenia do próżni 2x 1 0-3mbar - 60s (lub szybciej)
- Dwustopniowy system próżniowy: pompa z filtrem olejowym i filtrem traconego oleju,
wymagany czujnik próżniowy.
- Głowica dostosowana do pracy z włóknem (sznurkiem) węglowym lub prętami węglowymi.
- Średnica komory roboczej min. 125 mm.
- Wymienny stolik na próbki dostosowany do montażu tzw "stubów" o średnicy 3 mm.
- Możliwość regulacji wysokości stolika (odległości od targetu).
- Możliwość pracy w trybie automatycznym i manualnym.
System ProPublico © DataComp
Strona: 7/11
- Kontrola próżni i parametrów napylania na wyświetlaczu.
- Możliwość ustawiania grubości napylania (miernik grubości warstwy) oraz czasu
z rozdzielczością min. 10s.
- Zachowanie próżni w komorze po wyłączeniu napylarki.
Napylarka powinna być wyposażona we wszystkie przyłącza umożliwiające natychmiastową
pracę urządzenia oraz zapas sznurka grafitowego 5 metrów lub ekwiwalentną ilość prętów
węglowych. Dostawca gwarantuje montaż, uruchomienie i przeszkolenie pracowników
laboratorium w zakresie obsługi i eksploatacji napylarki.
Wymagana gwarancja min 12 miesięcy.
Dostawca powinien zagwarantować serwis w ciągu 10 lat od zakupu.
Szkolenie z zakresu obsługi minimum 1 dzień (8 godzin) nie wliczając czasu montażu
i uruchomienia
Urządzenie musi zawierać komplet przyłączy, ewentualnych przelotek, kluczy i materiałów
eksploatacyjnych by możliwa była praca od razu po zakupie bez konieczności dokupowania
wyposażenia lub materiałów eksploatacyjnych niewymienionych w specyfikacji.
Czas dostawy wraz z montażem, uruchomieniem i szkoleniem z zakresu obsługi do
15 grudnia 2010 r.
Zadanie 3: Dostawa myjki ultradźwiękowej z akcesoriami wraz z montażem,
uruchomieniem oraz szkoleniem z zakresu obsługi
Urządzenie musi być nowe.
Myjka ultradźwiękowa
- duża powierzchnia oscylacyjna
- częstotliwość pracy 30 – 40 kHz
- ustawiany czas pracy od 1 do 15 minut i praca ciągła
- łaźnia wykonana ze stali nierdzewnej
- obudowa wykonana ze stali nierdzewnej – szczelna
- zasilanie 230V – 50/60Hz, certyfikat CE
- pojemność całkowita 18 – 20 l
- wymiary komory myjącej (szer. x dł. x gł.): 325 x 300 x 200 mm
- wymiary zewnętrzne myjki (szer. x dł. x gł.): 355 x 325 x 385 mm
- zawór spustowy G ½
- termostatowanie, moc grzania 600W
- kosz podwieszany do myjki wykonany z siatki ze stali nierdzewnej
- tacka podwieszana do myjki wykonana z siatki ze stali nierdzewnej
- pokrywka do myjki ze stali nierdzewnej
Wymagana gwarancja min 12 miesięcy.
Szkolenie z zakresu obsługi minimum 1 dzień (8 godzin) nie wliczając czasu montażu
i uruchomienia
System ProPublico © DataComp
Strona: 8/11
Urządzenie musi zawierać komplet przyłączy, ewentualnych przelotek, kluczy i materiałów
eksploatacyjnych by możliwa była praca od razu po zakupie bez konieczności dokupowania
wyposażenia lub materiałów eksploatacyjnych niewymienionych w specyfikacji.
Czas dostawy wraz z montażem, uruchomieniem i szkoleniem z zakresu obsługi do
15 grudnia 2010 r.
Zadanie 4: Dostawa pipety automatycznej o pojemności 500 - 5000 µl
Urządzenie musi być nowe.
Pipeta automatyczna o poj. 500 – 5000 µl
- regulowana pojemność
- skok 10 µl
- niedokładność 0,5%
- nieprecyzyjność 0,15%
- wyrzutnik końcówek
- wytrzymała i lekka
- wskaźnik pojemności z szybką powiększającą
- filtry zabezpieczające standardowe
- końcówki do pipet automatycznych do 5000 µl (standardowe, długie, niesterylne)
Wymagana gwarancja min 12 miesięcy
Czas dostawy: do 15 grudnia 2010 r.
Zadanie 5: Dostawa pipety automatycznej o pojemności 100 - 1000 µl
Urządzenie musi być nowe.
Pipeta automatyczna o poj. 100 – 1000 µl
- regulowana pojemność
- skok 1 µl
- niedokładność 0,6%
- nieprecyzyjność 0,2%
- wyrzutnik końcówek
- wytrzymała i lekka
- wskaźnik pojemności z szybką powiększającą
- filtry zabezpieczające standardowe
- końcówki do pipet automatycznych od 100 do 1000 µl (standardowe,
długie, niesterylne)
Wymagana gwarancja min 12 miesięcy
Czas dostawy: do 15 grudnia 2010 r.
System ProPublico © DataComp
Strona: 9/11
Zadanie 6. Dostawa szkła laboratoryjnego
Wszystkie produkty muszą być nowe.
Szkło laboratoryjne dla pracowni chemicznej
L.p. Produkt
1
Biureta automatyczna Schillinga z paskiem schellbacha, 10 ml z butelka 1000 ml
2
Biureta automatyczna Schillinga z paskiem schellbacha, 25 ml z butelka 1000 ml
3
Pompki do pipet
4
Bagietka szklana z drutem platynowym 0,5 mm
5
Tryskawki, 500 ml
6
Zlewki z tworzywa, 1000 ml
7
Zlewki z tworzywa, 500 ml
8
Zlewki z tworzywa, 250 ml
9
Cylinder miarowy z tworzywa, 25 ml niski
10 Krystalizator, 150 ml
11 Naczynko wagowe, Ø 50 mm, h - 80 mm
12 Zlewki szklane, 2000 ml
13 Zlewka szklane, 5000 ml
14 Butelka szklana z korkiem, 1000 ml
15 Butelka szklana z korkiem, 500 ml
16 Lejek ilościowy, LS-6
17 Butelka z korkiem szklana lub z tworzywa, 5 l
18 Kolba miarowa 100 ml z korkiem z tworzywa
19 Pipeta automatyczna zmiennopojemnościowa, 10 ml
20 Końcówki do pipet 1-5 cm3
21 Końcówki do pipet 5-10 cm3
22 Zlewki 100 cm3 wyk. z tworzywa
Ilość
3
5
30
2
2
4
4
4
6
14
8
2
1
8
4
8
6
15
2
100
100
10
Czas dostawy: do 15 grudnia 2010 r.
Zadanie 7: Dostawa odczynników chemicznych
Wszystkie produkty muszą być nowe.
Stopień czystości: CDA.
L.p.
1
3
4
5
6
7
8
9
Produkt
kwas nadchlorowy 70 % cz.d.a.
Trójetanoloamina cz.d.a
Papierki wskaźnikowe 1 -14 PH 100 szt.
Alkohol etylowy cz.d.a.
Siarczek amonu cz.d.a. (20%)
Tioacetamid cz.d.a.
Chlorek cyny dwuwodniony (SnCl2*2H2O)
Kwas benzoesowy
System ProPublico © DataComp
Ilość
2
2
5
2
0,1
0,25
0,25
1
Jedn.
l
l
szt.
l
l
kg
kg
l
Strona: 10/11
10
11
Kwas sulfalicylowy
Wkład demineralizatora
1
3
Kg
Kpl
Zadanie 8: Dostawa osprzętu chemicznego
Wszystkie produkty muszą być nowe.
Osprzęt chemiczny:
1. Elektroda BlueLine 17 pH lub równoważna, kabel 1m, wtyczka BNC lub
ekwiwalentna – 1 szt.
kombinowana elektroda
wysokiej klasy do specjalnych zastosowań
zakres pH: 0 do 14
zakres temp. -5+100st.C
trzon szklany, d=12mm
dł. trzonu L:120mm
punkt zerowy: pH=7.0 +-0.3
diafragma: platyna; układ odniesienia: Silamid
elektrolit odniesienia: KCL 3mol/l
forma membrany szklanej: stożkowa
odporność membrany szklanej (25st.C): 300 megaomów
membrana szklana typu A
stały kabel o dł.1mb. z wtyczką BNC
2. Elektroda BlueLine 25 pH lub równoważna, kabel 1m BNC lub ekwiwalentna – 1 szt.
kombinowana elektroda pH
standardowa elektroda do ogólnych zastosowań
zakres pH: 0 do 14; zakres temp.: -5+80st.C
trzon: Noryl
d=12mm
dł. trzonu L:120mm
punkt zerowy: pH=7.0+-0.3; diafragma:włókno; układ odniesienia: Silamid
elektrolit odniesienia: żel(KCL), brak możliwości uzupełnienia
forma membrany szklanej: cylindryczna; oporność membrany szklanej (25st.C): 300
megaomów
stały kabel o dł.1mb. z wtyczką BNC
Wymagana gwarancja min 12 miesięcy
Czas dostawy: do 15 grudnia 2010 r.
System ProPublico © DataComp
Strona: 11/11
Download