SYTUACJE KRYZYSOWE

advertisement
SYTUACJE
KRYZYSOWE
Spokojne codzienne życie zakłócają
czasem zdarzenia, które wymykają
się spod kontroli, a do ich
opanowania konieczne jest użycie
nietypowych środków i
zaangażowanie ogromnych sił
ratowniczych. Są to tzw. sytuacje
kryzysowe. Bardzo dokładnie zostały
one zdefiniowane w ustawie o
zarządzaniu kryzysowym.
Co to jest sytuacja kryzysowa ?
Na czym polega ?
Sytuacja kryzysowa to zazwyczaj niespodziewane i niepożądane zdarzenie
lub seria wydarzeń, które mogą stanowić istotne zagrożenie dla pozycji
oraz stabilności organizacji, której dotyczą. Zagrożenie – obok czynników
ekonomicznych i organizacyjnych – może mieć negatywne znaczenie dla
relacji z otoczeniem. Dlatego też wczesna identyfikacja oraz umiejętne
zarządzanie sytuacją kryzysową w momencie jej wystąpienia pozwala na
utrzymanie pozycji. Sprawne rozwiązywanie problemów w sytuacji
kryzysowej będzie dla otoczenia dowodem mądrości oraz stabilnej pozycji
organizacji.
Przyczyny sytuacji kryzysowych
Jest ona zwykle następstwem katastrof naturalnych lub awarii
technicznych.
• Sytuacje kryzysowe powstają również w przypadku:
zakłócenia porządku publicznego (manifestacje, blokady dróg,
przejść granicznych, urzędów itp.), działań terrorystycznych,
• Zagrożenia bezpieczeństwa obywateli lub konstytucyjnego ustroju
państwa,
• Zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, czyli zagrożenia
wojną
Sytuacje kryzysowe mogą spowodować zagrożenia:
• zwyczajne w następstwie niekontrolowanej, codziennej działalności
społeczno – gospodarczej,
• nadzwyczajne w wyniku awarii, katastrofy i klęski żywiołowej.
Do zagrożeń zaliczyć należy:
• wylesienie i pustynnienie terenów,
• degradacja wód oceanicznych i morskich,
• niekontrolowany rozwój techniki wojskowej,
• niezrównoważony rozwój gospodarczy.
POWODZIE
Przejściowe zjawisko hydrologiczne polegające na
wezbraniu wód rzecznych lub morskich w
ciekach wodnych, zbiornikach lub na morzu
powodujące po przekroczeniu przez wodę stanu
brzegowego zatopienie znacznych obszarów
lądu - dolin rzecznych, terenów nadbrzeżnych
lub depresyjnych, doprowadzające do
wymiernych strat społecznych i materialnych.
Jest jedną z najbardziej groźnych i
niszczycielskich w skutkach klęsk żywiołowych.
Walka z nią jest stale aktualnym problemem
ogólnoświatowym. Poważny wpływ na
występowanie powodzi ma istniejący układ rzek
oraz występująca w poszczególnych okresach
roku sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna.
HURAGANY
Cyklon tropikalny, w którym średnia prędkość
wiatru wynosi powyżej 33 m/s. Siłę huraganów
mierzy się za pomocą skali Saffira-Simpsona,
gdzie 5 stanowi zjawisko o nasileniu
ekstremalnym. Huragan jest nazwą stosowaną
dla zjawisk występujących nad akwenami
Oceanu Atlantyckiego, natomiast tajfun – dla
sztormów nad akwenami Oceanu Indyjskiego
czy Oceanu Spokojnego.
Huragany powstają nad akwenami, w których
temperatura wody przekracza 26 stopni
Celsjusza. Huragany tworzą się nad wodami
Atlantyku, a najbardziej narażonymi na nie
obszarami świata są południowe rejony Stanów
Zjednoczonych oraz wybrzeża Afryki.
TRĄBA POWIETRZNA
Wiatry o dużej prędkości wiążą się z kilkoma
sytuacjami meteorologicznymi:
-działalnością cykloniczną wynikającą z przechodzeniem
głębokich niżów wtórnych przez południowy Bałtyk,
powstałych z zafalować na froncie, zazwyczaj polarnym,
w rejonie Wysp Brytyjskich,
-utworzeniem się w rejonach górskich zaburzeń w
ogólnej cyrkulacji atmosfery spowodowanych barierą
orograficzną gór i stworzenie dogodnej sytuacji
dynamicznej do powstania ciepłego, suchego, silnego i
porywistego wiatru spadającego z gór – wiatru halnego,
-silnych zjawisk atmosferycznych w rejonie silnej
konwekcji (burz) wraz ze znaczącymi uskokami wiatru.
SUSZA
Długotrwały okres bez opadów atmosferycznych
lub nieznacznym opadem w stosunku do średnich
wieloletnich wartości i wysoką temperaturą.
Prowadzi do znacznego wyczerpania zasobów
wodnych w dorzeczu.
Susza powoduje przesuszenie gleby,
zmniejszenie lub całkowite zniszczenie upraw
roślin alimentacyjnych (a co za tym idzie klęski
głodu), zmniejszenie zasobów wody pitnej, a
także zwiększone prawdopodobieństwo
katastrofalnych pożarów
SKUTKI SUSZY
WYBUCHY WULKANÓW
Zjawisko wydostawania się na powierzchnię
Ziemi lub do atmosfery jakiegokolwiek
materiału wulkanicznego (magmy,
materiałów piroklastycznych, substancji
lotnych: gazów, par). Do niszczących
czynników aktywności wulkanicznej należą:
chmury gorejące, lawiny piroklastyczne,
lahary, lawiny gruzowe, opady
piroklastyczne, wylewy law, gazy
wulkaniczne, tsunami oraz wulkaniczne
trzęsienia ziemi.
POŻAR
Niekontrolowany proces spalania w miejscu do tego
nieprzeznaczonym. Warunkiem zapoczątkowania i
przebiegu procesu jakim jest pożar (podobnie jak w
procesie spalania) jest istnienie czworokąta spalania:
materiał palny
utleniacz
ciepło
skomplikowane reakcje łańcuchowe (wolne rodniki)
Pożary należą do grupy najważniejszych zagrożeń
zarówno czasu wojny, jak i pokoju (pożary naturalne i
wywołane działalnością człowieka).
To działalność organów administracji
publicznej będąca elementem kierowania
bezpieczeństwem narodowym, która polega
na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym,
przygotowaniu do przejmowania nad nimi
kontroli w drodze zaplanowanych działań,
reagowaniu w przypadku wystąpienia
sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich
skutków oraz odtwarzaniu zasobów i
infrastruktury krytycznej.
ZAPAMIĘTAJ
NUMERY ALARMOWE
999-POGOTOWIE RATUNKOWE
998-STRAŻ POŻARNA
997-POLICJA
112-CENTRUM POWIADOMIENIA
RATUNKOWEGO
Download