Anemometr - meteorologia 1 - ziomal1001

advertisement
Anemometr.doc
(85 KB) Pobierz
PRZYRZĄDY POMIAROWE
Przyrządy do pomiaru kierunku i prędkości wiatru przeważnie ustawia się w ogródku
meteorologicznym od strony północnej. Instaluje się je na maszcie drewnianym, metalowym lub
żelbetowym, w miejscu odległym od wysokich przedmiotów o co najmniej ich 10- krotną
wysokość. Wyjątkowo umieszcza się je na dachu budynku ( ponad 6 metrów nad dachem i z dala
od komina). Na stacjach meteorologicznych pomiary wiatru wykonuje się zasadniczo do
wysokości 30 m nad gruntem, standardowo prowadzi się je na wysokości 10 m.
RODZAJE RUCHÓW POWIETRZA
W atmosferze występuje kilka rodzajów ruchów powietrza. Do najważniejszych można
zaliczyć następujące ich rodzaje:
a) poziomy,
b) pionowy (konwekcyjny, a także cyklonalny i antycyklonalny), w którym rozróżniamy
ruchy wstępujące i zstępujące,
c) falowy, powstający pod wpływem rzeźby terenu lub występujący wzdłuż powierzchni
inwersyjnych,
Poziomy ruch powietrza nazywamy wiatrem. Ruchy poziome powietrza należą do najbardziej
intensywnych w atmosferze, mimo że pionowy spadek ciśnienia jest wielokrotnie większy od
poziomego. Wpływa na to siła ciężkości, która niejako przytrzymuje cząstki powietrza przy Ziemi,
nie pozwalając im odpływać w górę, w kierunku niższych ciśnień.
SIŁY WARUNKUJĄCE WIATR
Należą do nich: siła gradientu ciśnienia, siła Coriolisa, siła tarcia i siła odśrodkowa.
Siła gradientu ciśnienia. Przy nierównomiernym rozkładzie ciśnienia atmosferycznego
zagęszczenie izobar na mapie synoptycznej jest w jednym miejscu większe, a w innym mniejsze.
Im bliżej siebie one leżą, tym zmiany poziome ciśnienia są większe i większa jest prędkość wiatru.
Poziome zmiany ciśnienia można wyrazić za pomocą tzw. poziomego gradientu ciśnienia
nazywanego krótko gradientem ciśnienia. W meteorologii za jednostkę odległości określającą
poziome różnice ciśnienia przyjmuje się km ( to jest odległość 1 długości geograficznej na
równiku) lub 100 km. Spadek ciśnienia powietrza na 111 km w kierunku prostopadłym do izobary
nazwano właśnie gradientem ciśnienia. Powietrze zmierza od wyższego do niższego ciśnienia
najkrótszą drogą, zgodnie z kierunkiem gradientu. Przyspieszenie poruszającego się powietrza
rośnie przy tym wraz ze wzrostem gradientu ciśnienia. Gradient ten jest więc siłą powodującą
powstawanie i wzrost prędkości wiatru. Ażeby wyznaczyć gradient należy zmierzyć na mapie
synoptycznej odległość między izobarami o znanej różnicy ciśnienia i obliczyć wielkość spadku
ciśnienia na 111 km. Prędkość ruchu powietrza w m/s jest równa w przybliżeniu potrójnej
wielkości gradientu ciśnienia, wówczas wiatr wiałby zgodnie z kierunkiem gradientu, tj.
prostopadle do izobar w kierunku niższego ciśnienia. Tak jednak nie jest. Gdy cząstki powietrza
zostają wprowadzone w ruch wskutek różnicy ciśnienia, zaczynają na nie działać inne siły, a
mianowicie: siła Coriolisa, siła tarcia, a przy ruchu krzywoliniowym również siła odśrodkowa.
Siły te odchylają kierunek ruchu od kierunku gradientu lub hamują prędkość ruchu.
Siła Coriolisa. Siła ta powstaje wskutek dobowego obrotu Ziemi i działa na każde ciało
poruszające się po powierzchni Ziemi lub w jej pobliżu, a więc i na przemieszczające się cząstki
powietrza.
WIELKOŚCI CHARAKTERYZUJĄCE WIATR
Wiatr określamy zwykle za pomocą dwóch podstawowych wielkości – kierunku i
prędkości.
Kierunek wiatru. W meteorologii kierunek wiatru określa się przez podanie strony świata, z
której on wieje. Kierunek wiatru oznacza się symbolami utworzonymi z pierwszych liter nazw
angielskich: N – północ, E – wschód, S – południe, W- zachód. Wyróżnia się 8 głównych i 8
pośrednich kierunków wiatru. Oto pełne brzmienie tych skrótów: N – wiatr północny, NNE –
północo –północno – wschodni, NE – północno wschodni, ENE – wschodnio –północno –
wschodni, E – wschodni, ESE – wschodnio – południowo – wschodni, SE – południowo –
wschodni, SSE – południo – południowo – wschodni, S – południowy, SSW – południo –
południowo – zachodni, SW – południowo – zachodni, WSW – zachodnio – południowo –
zachodni, WNW – zachodnio – północno – zachodni, NW – północno – zachodni, NNW –
północo – północno – zachodni. Kierunek wiatru podaje się niekiedy według kierunków
kompasowych w rumbach albo w stopniach, przyjmując N za 0 (360), E - 90, S - 180, W 270.
PRĘDKOŚĆ WIATRU
Wyraża się w metrach na sekundę (m/s) , w kilometrach na godzinę (km/h) lub w węzłach
(milach morskich na godzinę). Potocznie prędkość wiatru utożsamia się czasem z siłą wiatru. Siłą
wiatru nazywamy parcie przemieszczających cząstek powietrza na napotykaną przeszkodę i
wyrażamy ją w kg/m . Zależy ona nie tylko od prędkości, ale i od gęstości poruszającego się
powietrza, np. przy tej samej prędkości większa jest siła wiatru nad morzem niż w górach.
WIATRY MIEJSCOWE
Powstają one pod wpływem oddziaływania lokalnych warunków fizjograficznych.
Przyczyny powstawania tych wiatrów mogą mieć charakter termiczny lub dynamiczny. Do
wiatrów miejscowych można m.in. zaliczyć bryzy, wiatry dolin i gór, fen, wiatr bora.
Bryzy są to wiatry występujące na wybrzeżach mórz i wielkich jezior, zmieniając kierunek dwa
razy na dobę. Wiatr wiejący w ciągu dnia z morza na lad, jest bryzą morską, a wiejący w nocy, z
lądu na morze, bryzą lądową. Wiatry te powstają w związku z dobowym przebiegiem temperatury
powierzchni lądu. W dzień gradient ciśnienia skierowany jest z morza w stronę cieplejszego lądu,
co powoduje ruch powietrza z morza na ląd (bryza morska), a nad nią prąd przeciwny. W nocy
jest odwrotnie: wiatr wieje dołem z lądu w stronę w stronę cieplejszego morza (bryza lądowa), a
górą znad morza na ląd. W dzień i w nocy występuje wiec zamknięta cyrkulacja powietrza: ląd –
morze.
WIATRY DOLINNE I GÓRSKIE
Występują one w dolinach i w kotlinach górskich, głównie w ciepłej porze roku, podczas
bezchmurnych dni i przy małych ruchach atmosfery. Wiatr dolinny wieje w ciągu dnia od ujścia
dolin w kierunku zboczy, a dalej wzdłuż zboczy w górę ku szczytom, a wiatr górski - w dół
zboczy i od zboczy ku dolinom i równinom. Są to na ogół wiatry słabe, czasem jednak osiągają
prędkość 10 m/s i większą.
Fen. Fenem nazwano suchy, ciepły i zwykle porywisty wiatr, wiejący z gór. Wiatry o cechach i
warunkach powstawania podobnych do tych, jakimi charakteryzuje się fen, występują w górach
różnych części świata, gdzie mają nazwy lokalne. W Polsce (Karpaty, Karkonosze) typowym
wiatrem fenowym jest wiatr halny. Wywołują go czynniki natury dynamicznej. Powstaje przy
ruchu powietrza skierowanym do zboczy, gdy wskutek różnic ciśnienia między jedną a drugą
stroną grzbietu gór powietrze przepływa przez dostatecznie wysoki łańcuch górski zgodnie z
kierunkiem gradientu barycznego. Po polskiej stronie Karpat wiatr halny wieje przy wiatrach
południowych, a po czeskiej – przy północnych. Duża suchość wiatry halnego wywołana jest
kondensacja pary wodnej i opadami przy wznoszeniu się powietrza wzdłuż zbocza strony
nawietrznej łańcucha górskiego, a stosunkowo wysoka ciepłota – adiabatycznym ogrzewaniem się
powietrza podczas spadania w dół po zawietrznej stronie gór. Wiatr halny najczęściej pojawia się
w Polsce w październiku i w listopadzie, rzadziej w lutym i marcu. W pozostałych miesiącach
występuje sporadycznie, ale niekiedy powoduje wyjątkowo wielkie zniszczenia. Niekiedy
powoduje tak szybkie parowanie pokrywy śnieżnej, że nawet przy dużych zasobach śnieżnych
obywa się bez powodzi. Innym razem wywołuje powódź, jeśli przy gwałtownym tajaniu śnieg
wolno paruje. Dłużej utrzymujący się wiatr halny sprzyja powstawaniu posuch. Jego wpływ sięga
niekiedy dosyć daleko w głąb kraju. Silne ocieplenie, jakie niesie wiatr halny, może być tez
przyczyną powstawania lawin.
Wiatr bora. Podobnie jak fen należy do wiatrów opadających. Jest to silny porywisty i
chłodny wiatr, wiejący w dół po zboczach niskich, przymorskich części gór w stronę znacznie
cieplejszego morza. Powietrze spadające w dół ogrzewa się wprawdzie adiabatycznie, jednak
niewysokie góry i niska początkowo temperatura powietrza powodują, że bora pozostają nadal
wiatrem chłodnym. Chłodne masy powietrza spadają ku powierzchni morza z dużą siłą,
powodując parowanie i rozprysk wody. Bora w Europie występuje między innymi wzdłuż
wschodnich wybrzeży Morza Czarnego i północnego Adriatyku.
MASY POWIETRZA
Powietrze arktyczno – kontynentalne (PAk) tworzy się nad podbiegunowymi obszarami okolic
Grenlandii. Następuje tam bardzo silne ochładzanie dzięki wymianie cieplnej z powierzchnią o
ujemnych wartościach bilansu promieniowania oraz wysokie wartości albedo pokrywy śnieżnej i
lodów. Powietrze ma bardzo niską temperaturę, niewielką zawartość pary wodnej. Charakteryzuje
się znaczną przezroczystością, gdyż rodzaj podłoża i brak konwekcji nie sprzyjają zapyleniu.
Powietrze arktyczno – morskie (PAm) tworzy się nad północnym Atlantykiem w pasie szerokości
geograficznych 6585. Charakteryzuje się nieco wyższą temperaturą i wilgotnością w
porównaniu z Pak.
Powietrze polarno – kontynentalne (PPk) powstaje nad północnymi rejonami Rosji. W zimie jest
oziębione od podłoża i dość suche, w lecie wykazuje wysokie temperatury, niską wilgotność i
znaczną zawartość pyłów.
Powietrze polarno – morskie (PPm) tworzy się nad północnym Atlantykiem w pasie szerokości
geograficznych 4565 (Islandia, Spitsbergen). Zawiera duże ilości pary wodnej. W porównaniu
z PPk jest znacznie cieplejsze w zimie i o wiele chłodniejsze w lecie ze względu na specyfikę
bilansu cieplnego wód oceanicznych.
Powietrze zwrotnikowo – kontynentalne (PZk) powstaje nad obszarami pustyń Iranu, Turcji i
pólnocnej Afryki. Charakteryzuje się bardzo wysoką temperaturą, znikomą zawartością pary
wodnej i bardzo dużą ilością pyłów.
Powietrze zwrotnikowo – morskie (PZm) tworzy się w rejonie Wysp Azorskich. Ponad silnie
ogrzanymi obszarami Atlantyku powstaje ciepła masa atmosferyczna, zawierająca bardzo duże
ilości pary wodnej.
ANEMOMETRY
ANEMOMETR RĘCZNY
Do bardziej dokładnych pomiarów prędkości wiatru używa się anemometrów. Należą do nich
powszechnie stosowane, bardzo przydatne w warunkach polowych, anemometry ręczne z
wirnikami czasowymi. Częścią anemometru ręcznego, reagującą na wiatr, jest wirnik czaszowy.
Wirnik ten, zaopatrzony zwykle w cztery lekkie czasze zwrócone powierzchniami wklęsłymi w
jedną stronę, obraca się swobodnie pod wpływem wiatru na odpowiednio ułożyskowanej osi.
Liczba obrotów wirnika rośnie wraz ze wzrostem prędkości wiatru. Ruch ten przekazywany jest
poprzez zespół przekładni zębatych mechanizmu licznikowego na odpowiednie wskazówki,
powalające odczytywać na tarczy wartości w metrach. Dzieląc liczbę metrów uzyskaną w czasie
pomiaru przez liczbe sekund trwania pomiaru, otrzymuje się średnią prędkości wiatru w m/s. W
innych wersjach przyrządu przekładnie zębate są tak dobrane , że po upływie określonego czasu
pomiaru (np. po 100 s pomiaru) odczytuje się na tarczy bezpośrednio średnią prędkości wiatru w
m/s.
Anemometry z czujnikiem rotorowym wyposażone są w układ licząący liczbę obrotów w
określonym czasie, zazwyczaj w ciągu kilku minut. Inny typ tego przyrządu wyposażony jest w
mechanizm, pozwalający na uzyskanie w wyniku średniej prędkości. Do tego typu przyrządów
należy anemometr ręczny z mechanizmem liczącym, pozwalającym na pomiar średniej
prędkości wiatru w przedziałach wartości od 1 do 20 m/s lub od 0,3 do5 m/s oraz anemotr
mechaniczny z automatycznym uśrednieniem prędkości.
Nieco inna metoda rejestrowania liczby obrotów rotora zastosowana jest w anemometrach
kontaktowych. W przyrządzie tym co określoną liczbę obrotów, zwykle co 75 lub 100 obrotów,
zamykany jest kontakt w obwodzie elektrycznym, dając odpowiedni impuls elektryczny. Na
podstawie liczby zamknięć kontaktu w ciągu określonego czasu wyznacza się średnią prędkość
wiatru.
ANEMOMETR CZASZOWY (ROBINSONA)
Przyrząd ten używany jest w miernictwie meteorologicznym do pomiaru średniej prędkości
wiatru w ustalonym przedziale czasu.
Budowa: przyrząd ten składa się z trzech podstawowych zespołów urządzeń:
 czujnika
 przetwornika
 układu pomiarowego
Czujnikiem jest najczęściej wirnik czaszowy, śmigłowy lub łopatkowy. Czasze mogą mieć kształt
półkolisty, stożkowy lub półelipsodalny, których wypukłości zwrócone są w jedną stronę.
Wykonane są one z aluminium lub tworzyw sztucznych. Trzy lub cztery czasze są umieszczone
symetrycznie na osi obrotu ustawionej prostopadle do kierunku przepływu powietrza. Pod
wpływem parcia wiatru na wklęsłe strony czasz, wirnik jest wprawiany w ruch w kierunku
wypukłych stron czasz bez względu na kierunek wiatru.
Ruch wirnika jest przekazywany poprzez przekładnię ślimakową i zespół przekładni zębatych
mechanizmu licznikowego na wskazówki. Pomiar prędkości polega na odczytaniu przed jego
rozpoczęciem stanu licznika a następnie równoczesnym włączeniu stopera i licznika. Po
zakończeniu pomiaru obliczamy różnicę odczytów na liczniku i dzielimy ją przez czas pomiaru,
otrzymując średnią prędkość wiatru w tym okresie. Ze względów praktycznych czas pomiaru
wynosi najczęściej 100 sekund.
Zalety: anemometry czaszowe są powszechnie stosowane w meteorologii do pomiaru prędkości
wiatru, na lotniskach, w tunelach, przy pracy urządzeń technicznych typu dźwigi, w badaniach nad
rozprzestrzenianiem zanieczyszczeń w atmosferze itp. Wynika to głównie z ich prostej,
niezawodnej konstrukcji, niewielkich wymagań eksploatacyjnych, odporności na czynniki
zakłócające typu zmiany temperatury i wilgotności powietrza, opady i zanieczyszczenia
atmosferyczne. Przyrządy te wykazują długookresową stałość i liniowość charakterystyk
statycznych. Sygnały pomiarowe nimi uzyskiwane można stosunkowo łatwo obrabiać i przesyłać
na znaczne odległości.
Wady: do wad anemometrów rotacyjnych należy przede wszystkim wrażliwość lekkiego wirnika
na mechaniczne uszkodzenia. Ponadto nieliniowość charakterystyki dynamicznej wpływa na
wyniki pomiarów.
Zakresy pomiarowe tych przyrządów obejmują najczęściej następujące przedziały prędkości
wiatru: 0,1 – 10 m/s lub 1 – 50 m/s. Dokładność pomiarów jest na poziomie ±2%. Źródła błędów
związane są z gęstością powietrza, która zależy od temperatury, ciśnienia, wilgotności powietrza,
a także z tarciem w łożyskach, z opadami i osadami, z korozją, wyładowaniami elektrycznymi,
uszkodzeniami mechanicznymi wirników.
RĘCZNY ANEMOMETR INDUKCYJNY
Przeznaczenie: ręczny anemometr indukcyjny (ARI – 49) przeznaczony jest do określania
prędkości wiatru w przedziale od 2 do 30 m/s bezpośrednio na wysokości ustawienia przyrządu.
Opis urządzenia: działanie anemometru oparte jest na zasadzie pomiaru prędkości kątowej obrotu
anemometru czaszowego (trójczaszowego) metodą indukcyjnego tachometru. Częścią odbiorczą
anemometru jest wirniczek składający się z 3 czasz, zamontowanych na stałe w tulejce, osadzonej
na osi, która obraca się w łożysku kulkowym.
Na dolnym końcu osi zamocowany jest na stałe układ magnetyczny składający się z magnesu
stałego, magnesowego przewodu i kompensatora wydłużeń cieplnych. Zadaniem kompensatora
przedłużeń cieplnych jest zmniejszenie wpływu temperatury na wskazania anemometru.
Do dolnej części anemometru przymocowana jest płytka, na której zamontowana jest
wskaźnikowa część urządzenia, składająca się z osi, na której osadzony jest metalowy kapturek,
wykonany ze specjalnego stopu, włosek i strzałka. W cylindrycznej części kapturka znajduje się
luz pierścieniowy między magnesem i przewodem magnetycznym.
Prędkość wiatru określa się według położenia strzałki na skali zamontowanej na płytce.
Przyrząd posiada rękojeść nakręcaną na grzbietową część końcówki, posiada też specjalną
nasadkę, którą nakręca się na końcówkę zamiast rękojeści w przypadku kiedy anemometr ustawia
się na drewnianej tyczce. Do dolnej części korpusu przyrządu wkręcone są dwie nóżki jako
oparcie, kiedy anemometr bez futerału kładziemy na stół lub inną płaską powierzchnię.
Zasada działania: przy oddziaływaniu prądu powietrza na przyrząd niezależnie, od jego kierunku,
wirniczek wraz z osią zawsze obraca się w jedną stronę. Anemometry indukcyjne składają się z
magnesu stałego wprawianego w ruch przez wirnik czujnika. Obracający się wraz z osią układ
magnetyczny tworzy pole magnetyczne, wywołujące w metalowym kapturku prądy wirowe.
Współdziałanie prądów wirowych z polem magnetycznym magnesu wywołuje moment siły w
metalowym kapturku. Pod działaniem tego momentu kapturek obraca się, zakręcając włosek.
Wielkość kąta obrotu osi z kapturkiem jest proporcjonalna do liczby obrotów wirniczka, stąd
odchylenie strzałki anemometru odpowiada prędkości wiatru.
Przy niewielkich porywach wiatru odczyt na urządzeniu można przeprowadzić jeden raz. Przy
pomiarze silniejszych porywów należy wykonać kilka pomiarów i wyliczyć średnią wartość
prędkości. W celu uzyskania rzeczywistej wartości prędkości wiatru należy koniecznie odczyt z
urządzenia poprawić przez wprowadzenie poprawki ze skali.
Wady: wadą metody wiroprądowej (magnetycznej) jest zależność wyników pomiarów od
temperatury. Taki sposób generacji sygnału pomiarowego jest stosowany przede wszystkim w
przenośnych urządzeniach.
OPRACOWANIA WYNIKÓW WIETRZNYCH
W klimatologii kierunki wiatru przedstawia się w postaci częstotliwości, należy więc liczbę
przypadków z danym kierunkiem przedstawić w procentach ogólnej liczby pomiarów. Najczęściej
stosowaną metodą graficzną do przedstawiania kierunków wiatru jest róża wiatrów. Jej
sporządzenie polega na wykreśleniu osi odpowiadających kierunkom podstawowym i odłożeniu
na nich odcinków proporcjonalnych do częstości wyrażonej w procentach. Procent cisz wpisuje
się najczęściej liczbą obok.
OPRACOWANIE OBSERWACJI
Pomiary kierunku i prędkości wiatru na stacjach klimatologicznych wykonuje się o godzinie
07/08, 13/14, 19/20 i wpisuje się do odpowiednich rubryk w dzienniku obserwacyjnym. Po
ostatnim pomiarze oblicza się średnią dobową prędkości wiatru według wzoru.
INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA
UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
METEOROLOGIA
LABORATORIUM
...
Plik z chomika:
ziomal1001
Inne pliki z tego folderu:





1barometr.doc (60 KB)
Anemometr.doc (85 KB)
barograf.doc (58 KB)
Barometr.doc (139 KB)
Ewaporometr Pichea.doc (49 KB)
Inne foldery tego chomika:
Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download