rozmowy o myśliborzu - Fundacja Uwierz w Siebie

advertisement
ROZMOWY O MYŚLIBORZU
Rzecz o myśliborskim ruchu drogowym /1/1
Informowaliśmy Czytelników o powołaniu przez Burmistrza Myśliborza specjalnej
komisji do spraw oceny projektów organizacji ruchu drogowego na terenie naszego
miasta, w tym między innymi projektów przygotowanych przez pracowników firmy
Lehmann + Partnerzy. Kolejne spotkanie komisji odbyło się w siedzibie urzędu dnia 14
maja 2010 r. Każdy uczestnik dostał pakiet niezbędnych dokumentów, w tym plansze ze
schematami projektów. Organizatorzy przygotowali również prezentację multimedialną
poszczególnych modułów organizacji ruchu, powiało profesjonalizacją. Stawiamy duży
plus pracownikom urzędu za działania logistyczne a Pani Irenie Walas za wstęp oraz
sprawne i merytoryczne prowadzenie dyskusji. W pracach komisji uczestniczyli
również zaproszeni przedstawiciele zarządów dróg krajowych i wojewódzkich.
Uwag jak zawsze było wiele, między innymi sprawy ograniczeń prędkości na
drogach krajowych i wojewódzkich przebiegających praktycznie przez centrum miasta.
Przedstawiciel krajówki stwierdził, iż jest wątpliwe czy proponowane ograniczenie
prędkości pozytywnie zaopiniują funkcjonariusze ruchu drogowego z komendy
wojewódzkiej policji, jest bowiem tendencja maksymalnego eliminowania odcinków
dróg o ograniczonej prędkości. Każde ograniczenie na drogach o dużym natężeniu
powoduje utrudnienia w ruchu, tworzenie się kilometrowych kolumn jadących
nieprzerwanie pojazdów. Podobny pogląd zaprezentował też przedstawiciel
wojewódzkiej administracji drogowej.
Samorządowcy myśliborscy proponują jednak na tych odcinkach ograniczyć
prędkość do 40 km na godzinę. Jest to postulat słuszny. Ograniczanie bowiem prędkości
na obszarze zabudowanym, dodatkowo poprzez określony znak zakazu, to sygnał dla
kierowców, iż pokonują obszar o szczególnym zagrożeniu. Przypatrzmy się choćby
lokalizacji niektórych jednostek edukacyjnych i instytucji życia kulturalnego w naszym
mieście, przypatrzmy się dalej lokalizacji głównych ciągów ruchu pieszego, jako
konsekwencji położenia tych pierwszych. Ruch pojazdów i pieszych o dużym natężeniu
krzyżują się tworząc stałe zagrożenia bezpieczeństwa. Apel o ograniczenia i specjalne
oznakowania przejść dla pieszych w tych miejscach jest oczywisty.
Może spowolnienie ruchu pojazdów nie spowolni myślenia o absolutnej
konieczności budowy obwodnicy Myśliborza, podkreślmy obwodnicy z prawdziwego
zdarzenia a nie objazdu centrum miasta – bo tak faktycznie trzeba określać koncepcję
szumnie nazywaną obwodnicą.
Zaproszeni goście, widzą również problem we właściwych proporcjach i chwała im
za to. Uzgodniono, że w sprawie ograniczeń zostanie złożony wniosek do drogowców
uwzględniający nasze sugestie. Zobaczymy, z jakim skutkiem?
Następnie rozpatrywano przedstawiony przez firmę Lehmann + Partnerzy projekt
organizacji ruchu w centrum Myśliborza. Szczególnej analizie poddano miedzy innymi
obszar wokół rynku. Niestety uwag krytycznych jest wiele. Propozycje na przykład
1
Materiał opublikowany w „Wieściach Myśliborskich” w latach 2010-2011.
ROZMOWY O MYŚLIBORZU
podwójnego parkowania, po obu stronach jezdni wokół placu /odcinki prostopadłe do
ul. M. Buczka / oraz zakaz ruchu przy kościele i magistracie a także dalsze
oznakowanie wynikające z tej koncepcji, są nie do przyjęcia. Nie wiemy, na jakiej
podstawie opracowano takie a nie inne założenia? Czy były brane pod uwagę badania w
zakresie natężenia i struktury ruchu? A czy w ogóle były takie badania? Jaka jest
geografia wypadków i kolizji drogowych?
Potrzebne zatem jest bezpośrednie spotkanie z autorami projektu. Wyjaśnień
oczekujemy przede wszystkim w sprawach głównej koncepcji organizacji, jej myśli
przewodniej, sposobów oraz etapów realizacji poszczególnych modułów przyjętego
rozwiązania docelowego. Dziś nie widać w tych pracach celu strategicznego oraz
perspektywy i kierunków doskonalenia systemu kompleksowej organizacji ruchu dla
całego miasta. Potrzebę takiego spotkania wyrazili wszyscy członkowie zespołu i jest to
dobry, optymistyczny akcent na przyszłość.
Tyle na dziś. O kolejnych etapach prac będziemy informować. Zainteresowanie
tematem organizacji ruchu jest duże. Przecież ruch drogowy, kołowy i pieszy czy
choćby lokalizacja miejsc parkingowych to nie tylko sprawy drogowców różnych
szczebli zarządzania, ale też istotne sprawy prywatnych właścicieli terenów, spółdzielni,
wspólnot mieszkaniowych. Wszyscy są żywotnie zainteresowani projektami rozwiązań
w skali makro, całego miasta. Poruszamy również miedzy innymi ten temat
w Rozmowach o Myśliborzu. Podkreślmy na koniec , nie było do dziś na przykład , ani
jednego głosu popierającego projekt całkowitego ,,zaparkowania” naszego pięknego
myśliborskiego rynku. Należy zatem poszukiwać rozwiązań kompromisowych ale też
rozwojowych, perspektywicznych, rozwiązań na jutro, na pojutrze. Koncepcji jest wiele
a co sądzą o tym nasi czytelnicy?
Piotr Owczarek
Download