formularz oferty - Uniwersytet Gdański

advertisement
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
__________________________________________________________________
SIWZ postępowanie A120-211-82/15/JC - załącznik nr 1 - formularz oferty
…………………………………..
pieczątka Wykonawcy
Część I
Oferta
na
dostawę
sprzętu
laboratoryjnego
dla
Instytutu
Biotechnologii
Uniwersytetu Gdańskiego – zestaw do chromatografii szt. 1
Dane Wykonawcy:
Nazwa firmy: ........................................................................................................................................
siedziba z pełnym adresem: ................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr tel. .............................. , nr faksu .................................., e – mail: [email protected]
Producent / model:
……………………………………………………………………………………………….………….……………….……………………
CENA OFERTY W PLN brutto : ..................................................................................................................
słownie: ....................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
WARTOŚĆ OFERTY W PLN netto : ............................................................................................................
słownie:
................................................................................................................................................................
__________________________________________________________________________
Uniwersytet Gdański Dział Zamówień Publicznych, 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1a
1
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
KWOTA VAT: ……………………………………………………………………………………..………………………………………………..
słownie: ……………………………...................................................................................................................
1.
Upewniliśmy się co do prawidłowości i kompletności naszej oferty i ceny. Wynagrodzenie,
o którym mowa powyżej, pokrywa wszystkie nasze zobowiązania wynikające z zamówienia
a także wszystko co może być konieczne dla właściwego wykonania przedmiotu zamówienia.
2.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi SIWZ i nie wnosimy żadnych
zastrzeżeń.
3.
Akceptujemy warunki umowy przedstawione w SIWZ.
4.
Akceptujemy termin dostawy nie dłuższy niż wymagany w SIWZ .
5.
Termin płatności za faktury wynosi 30 dni od daty przyjęcia faktury i podpisania protokołu
odbioru i instalacji przez Zamawiającego.
6.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z odpowiedzialnością karną, o której mowa w art. 297
Kodeksu Karnego, tj. „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki
organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo
od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi– kredytu, pożyczki pieniężnej,
poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania
wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony
cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego,
przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo
nierzetelne,
dla
pisemne
uzyskania
oświadczenie
wymienionego
dotyczące
wsparcia
okoliczności
finansowego,
o
istotnym
instrumentu
znaczeniu
płatniczego
lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.
7.
Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w SIWZ,
tj. 60 dni, a w przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do popisania w wyznaczonym
terminie umowy.
8.
Ofertę złożono na …................... kolejno ponumerowanych stronach.
W załączeniu przedstawiamy następujące dokumenty:
1. ………………………………………………………..
2. ………………………………………………………..
3. ………………………………………………………..
………………………………………………………..
__________________________________________________________________________
Uniwersytet Gdański Dział Zamówień Publicznych, 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1a
2
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………… dnia…………..2015 r.
...……………………………………………………..
podpis Wykonawcy
__________________________________________________________________________
Uniwersytet Gdański Dział Zamówień Publicznych, 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1a
3
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
__________________________________________________________________
SIWZ postępowanie A120-211-82/15/JC - załącznik nr 1 - formularz oferty
…………………………………..
pieczątka Wykonawcy
Część II
Oferta
na
dostawę
sprzętu
laboratoryjnego
dla
Instytutu
Biotechnologii
Uniwersytetu Gdańskiego – sonicatora – szt. 1
Dane Wykonawcy:
Nazwa firmy: ........................................................................................................................................
siedziba z pełnym adresem: ................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr tel. .............................. , nr faksu .................................., e – mail: [email protected]
Producent / model:
……………………………………………………………………………………………….………….……………….……………………
CENA OFERTY W PLN brutto : ..................................................................................................................
słownie: ....................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
WARTOŚĆ OFERTY W PLN netto : ............................................................................................................
słownie:
................................................................................................................................................................
__________________________________________________________________________
Uniwersytet Gdański Dział Zamówień Publicznych, 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1a
4
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
KWOTA VAT: ……………………………………………………………………………………..………………………………………………..
słownie: ……………………………...................................................................................................................
1. Upewniliśmy się co do prawidłowości i kompletności naszej oferty i ceny. Wynagrodzenie,
o którym mowa powyżej, pokrywa wszystkie nasze zobowiązania wynikające z zamówienia
a także wszystko co może być konieczne dla właściwego wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi SIWZ i nie wnosimy
żadnych zastrzeżeń.
3. Akceptujemy warunki umowy przedstawione w SIWZ.
4. Akceptujemy termin dostawy nie dłuższy niż wymagany w SIWZ .
5. Termin płatności za faktury wynosi 30 dni od daty przyjęcia faktury i podpisania protokołu
odbioru i instalacji przez Zamawiającego.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z odpowiedzialnością karną, o której mowa w art. 297
Kodeksu Karnego, tj. „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub
jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy
albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi– kredytu, pożyczki
pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank
zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia
pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub
zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę
albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o
istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu
płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.
7. Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w SIWZ,
tj. 60 dni, a w przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do popisania
w wyznaczonym terminie umowy.
8.
Ofertę złożono na …................... kolejno ponumerowanych stronach.
9. W załączeniu przedstawiamy następujące dokumenty:
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
__________________________________________________________________________
Uniwersytet Gdański Dział Zamówień Publicznych, 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1a
5
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………… dnia…………..2015 r.
...……………………………………………………..
podpis Wykonawcy
__________________________________________________________________________
Uniwersytet Gdański Dział Zamówień Publicznych, 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1a
6
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
__________________________________________________________________
SIWZ postępowanie A120-211-82/15/JC - załącznik nr 1 - formularz oferty
…………………………………..
pieczątka Wykonawcy
Część III
Oferta
na
dostawę
sprzętu
laboratoryjnego
dla
Instytutu
Biotechnologii
Uniwersytetu Gdańskiego – wirówki z chłodzeniem szt. 1
Dane Wykonawcy:
Nazwa firmy: ........................................................................................................................................
siedziba z pełnym adresem: ................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr tel. .............................. , nr faksu .................................., e – mail: [email protected]
Producent / model:
……………………………………………………………………………………………….………….……………….……………………
CENA OFERTY W PLN brutto : ..................................................................................................................
słownie: ....................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
WARTOŚĆ OFERTY W PLN netto : ............................................................................................................
słownie:
................................................................................................................................................................
__________________________________________________________________________
Uniwersytet Gdański Dział Zamówień Publicznych, 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1a
7
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
KWOTA VAT: ……………………………………………………………………………………..………………………………………………..
słownie: ……………………………...................................................................................................................
1. Upewniliśmy się co do prawidłowości i kompletności naszej oferty i ceny. Wynagrodzenie,
o którym mowa powyżej, pokrywa wszystkie nasze zobowiązania wynikające z zamówienia
a także wszystko co może być konieczne dla właściwego wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi SIWZ i nie wnosimy
żadnych zastrzeżeń.
3. Akceptujemy warunki umowy przedstawione w SIWZ.
4. Akceptujemy termin dostawy nie dłuższy niż wymagany w SIWZ .
5. Termin płatności za faktury wynosi 30 dni od daty przyjęcia faktury i podpisania protokołu
odbioru i instalacji przez Zamawiającego.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z odpowiedzialnością karną, o której mowa w art. 297
Kodeksu Karnego, tj. „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub
jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy
albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi– kredytu, pożyczki
pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank
zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia
pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub
zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę
albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o
istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu
płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.
7. Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w SIWZ,
tj. 60 dni, a w przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do popisania
w wyznaczonym terminie umowy.
8.
Ofertę złożono na …................... kolejno ponumerowanych stronach.
W załączeniu przedstawiamy następujące dokumenty:
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
__________________________________________________________________________
Uniwersytet Gdański Dział Zamówień Publicznych, 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1a
8
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………… dnia…………..2015 r.
...……………………………………………………..
podpis Wykonawcy
__________________________________________________________________________
Uniwersytet Gdański Dział Zamówień Publicznych, 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1a
9
Download