4.Choroby zakaźne-sylabus

advertisement
SYLABUS
Nazwa
przedmiotu/modułu
Wydział
Nazwa kierunku studiów
Poziom kształcenia
Forma studiów
Język przedmiotu
CHOROBY ZAKAŹNE
Lekarski I
Lekarski
Jednolite magisterskie
Stacjonarne
J. polski
obowiązkowy X
Rodzaj przedmiotu
Rok studiów/semestr
I  II  III  IV X V  VI 
Liczba godzin zajęć
dydaktycznych z
podziałem na formy
prowadzenia zajęć
60, w tym:
Założenia i cele
przedmiotu
Symbol
efektów
kształcenia
zgodnie ze
standardami
C.W13.
C.W14.
C.W17.
fakultatywny 
1 2 3 4 5 6 7X 8X 9
10  11  12 
20 - wykłady, 10 - seminaria, 30 – ćwiczenia, 15– fakultety
Epidemiologia, rozpoznawanie, leczenie i profilaktyka chorób zakaźnych i
pasożytniczych. Zakażenia wirusami hepatotropowymi. Zakażenie HIV i związane z
nim infekcje oportunistyczne. Neuroinfekcje. Choroby tropikalne. Choroby
odzwierzęce. Choroby spowodowane ukąszeniem zwierząt jadowitych. Gorączka o
nieustalonej przyczynie. Szczepionki i surowice.
Student nabywa umiejętności dotyczącej rozpoznawania chorób zakaźnych, ich
etiopatogenezy oraz objawów; diagnostyki różnicowej, terapii i chemioterapii chorób
zakaźnych; postępowania profilaktycznego w przypadku ekspozycji zawodowej na
chorobę zakaźną – szczególnie spowodowaną zakażeniem wirusami
hepatotropowymi i HIV; stosowania uodpornienia czynnego i biernego.
OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Metody weryfikacji
osiągnięcia
zamierzonych
efektów kształcenia:
WIEDZA (ZGODNIE ZE SZCZEGÓŁOWYMI EFEKTAMI KSZTAŁCENIA)
zna epidemiologię zarażeń wirusami, bakteriami oraz zakażeń
grzybami i pasożytami, z uwzględnieniem geograficznego
zasięgu ich występowania;
zna wpływ abiotycznych i biotycznych (wirusy, bakterie) czynników
środowiska na organizm człowieka i populację ludzi oraz drogi
ich wnikania do organizmu człowieka; opisuje konsekwencje
narażenia organizmu człowieka na różne czynniki chemiczne i
biologiczne oraz zasady profilaktyki;
zna objawy zakażeń jatrogennych, drogi ich rozprzestrzeniania się oraz
patogeny wywołujące zmiany w poszczególnych narządach;
Obserwacja studenta
i rozmowa w trakcie
zajęć, kolokwium
końcowe, egzamin
teoretyczny
C.W18.
C.W39.
C.U10.
C.U11.
E.W1.
E.W7.
zna i rozumie podstawy diagnostyki mikrobiologicznej i
parazytologicznej;
rozumie problem lekooporności, w tym lekooporności wielolekowej;
interpretuje wyniki badań mikrobiologicznych;
powiązuje obrazy uszkodzeń tkankowych i narządowych z objawami
klinicznymi choroby, wywiadem i wynikami oznaczeń
laboratoryjnych;
zna uwarunkowania środowiskowe i epidemiologiczne najczęstszych
chorób;
zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i
postępowania terapeutycznego w odniesieniu do najczęstszych
chorób wewnętrznych występujących u osób dorosłych oraz ich
powikłań:
c) chorób układu pokarmowego, w tym chorób: jamy ustnej, przełyku,
żołądka i dwunastnicy, jelit, trzustki, wątroby, dróg żółciowych i
pęcherzyka żółciowego,
i) zaburzeń wodno-elektrolitowych i kwasowo-zasadowych: stanów
odwodnienia, stanów przewodnienia, zaburzeń gospodarki
elektrolitowej, kwasicy i zasadowicy;
E.W32.
E.W37.
E.W38.
zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i
postępowania terapeutycznego oraz profilaktycznego w
najczęstszych chorobach bakteryjnych, wirusowych,
pasożytniczych i grzybicach, w tym zakażeniach
pneumokokowych, wirusowym zapaleniu wątroby, nabytym
niedoborze odporności AIDS, sepsie i zakażeniach szpitalnych;
zna rodzaje materiałów biologicznych wykorzystywanych w
diagnostyce laboratoryjnej oraz zasady pobierania materiału do
badań;
zna podstawy teoretyczne i praktyczne diagnostyki laboratoryjnej;
E.U1.
UMIEJĘTNOŚCI (ZGODNIE ZE SZCZEGÓŁOWYMI EFEKTAMI
KSZTAŁCENIA)
przeprowadza wywiad lekarski z pacjentem dorosłym;
E.U3.
przeprowadza pełne i ukierunkowane badanie fizykalne pacjenta
dorosłego;
ocenia stan ogólny, stan przytomności i świadomości pacjenta;
E.U7.
E.U16.
E.U24.
E.U26.
E.U29.
planuje postępowanie diagnostyczne, terapeutyczne i profilaktyczne;
interpretuje badania laboratoryjne i identyfikuje przyczyny odchyleń;
planuje postępowanie w przypadku ekspozycji na zakażenie
przenoszone drogą krwi;
wykonuje podstawowe procedury i zabiegi lekarskie, w tym:
a) pomiar temperatury ciała, pomiar tętna, nieinwazyjny pomiar
ciśnienia tętniczego,
Obserwacja studenta
i rozmowa w trakcie
zajęć
asystuje przy przeprowadzaniu następujących procedur i zabiegów
lekarskich:
E.U30.
f) biopsji cienkoigłowej,
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (ZGODNIE Z OGÓLNYMI EFEKTAMI
KSZTAŁCENIA)
-
PUNKTY ECTS
-
6
Treści merytoryczne przedmiotu:
Studenci nabywają umiejętności w rozpoznawaniu chorób zakaźnych i pasożytniczych,
poznają zasady związane z podejmowaniem decyzji o skierowaniu chorego do właściwego
oddziału szpitalnego. Szczególny nacisk jest położony na przestrzeganie zasad
bezpieczeństwa epidemiologicznego, w tym transportu, zasad postępowania po ekspozycji
zawodowej na czynniki chorobotwórcze (np. HBV, HCV, HIV, choroby wywołane przez np.
bakterie otoczkowe), czy postępowanie po ukąszeniu przez zwierzęta.
W trakcie procesu dydaktycznego szczególnie omawiana jest następująca problematyka:
- epidemiologia, rozpoznawanie, leczenie i profilaktyka chorób zakaźnych;
- zakażenia wirusami hepatotropowymi;
- zakażenie HIV i związane z nim infekcje oportunistyczne;
- neuroinfekcje;
- choroby odzwierzęce i ukąszenia zwierząt jadowitych;
- gorączka o nieustalonej przyczynie;
- zakażenia szpitalne, infekcje przewodu pokarmowego, limfadenopatia;
-diagnostyka różnicowa w zakresie chorób zakaźnych;
- medycyna podróży i współczesne zagrożenia związane z migracją ludności;
- aktualne zagrożenia epidemiologiczne
- szczepionki i surowice oraz profilaktyka.
Wykłady - Semestr zimowy
Tematyka wykładów
Imię i nazwisko osoby
prowadzącej zajęcia
Wykład 1.
Immunopatogeneza wirusowych zapaleń
wątroby
Prof. zw. dr hab. n. med.
Iwona Mozer-Lisewska
Wykład 2.
Przebieg i leczenie wirusowych zapaleń
wątroby
Prof. zw. dr hab. n. med.
Iwona Mozer-Lisewska
Wykład 3.
Różnicowanie wysypek w chorobach
zakaźnych
Prof. zw. dr hab. n. med.
Iwona Mozer-Lisewska
Wykład 4.
Patogeneza zakażenia HIV/AIDS
Prof. zw. dr hab. n. med.
Iwona Mozer-Lisewska
Wykład 5.
Gorączki krwotoczne. Medycyna podróży
Prof. dr hab. n. med. Arleta
Kowala-Piaskowska
Wykład 6.
Zakażenia wirusami z grupy Herpesviridae
Prof. dr hab. n. med. Arleta
Kowala-Piaskowska
Wykład 7.
Ospa wietrzna i półpasiec w wybranych
sytuacjach klinicznych
Prof. dr hab. n. med. Arleta
Kowala-Piaskowska
Wykład 8.
Zakażenia w immunosupresji
Dr hab. n. med. Agnieszka
Adamek
Wykład 9.
Niechciani goście – wybrane choroby
odzwierzęce
Dr hab. n. med. Agnieszka
Adamek
Wykład 10.
Inwazyjne zakażenia bakteriami
otoczkowymi.
Dr hab. n. med. Agnieszka
Adamek
Ćwiczenia - Semestr zimowy/letni
Tematyka ćwiczeń
Osoba odpowiedzialna
Prof. zw. dr hab. n. med.
Iwona Mozer-Lisewska
Ćwiczenia
- epidemiologia, rozpoznawanie, leczenie i
profilaktyka chorób zakaźnych;
- zakażenia wirusami hepatotropowymi;
- zakażenie HIV i związane z nim infekcje
oportunistyczne;
- neuroinfekcje;
- choroby odzwierzęce
- gorączka o nieustalonej przyczynie;
- zakażenia szpitalne, infekcje przewodu
pokarmowego, limfadenopatia;
-diagnostyka różnicowa w zakresie chorób
zakaźnych;
- aktualne zagrożenia epidemiologiczne
Prof. dr hab. n. med. Arleta
Kowala-Piaskowska
Dr n. med. Beata Bolewska
Dr hab.n. med. Agnieszka
Adamek
Dr n. med. Paweł Migdalski
Dr n. med. Maciej Bura
Dr n. med. Anna Pauli
Lek. Błażej Rozpłochowski
Seminaria - Semestr zimowy/letni
Tematyka seminariów
Imię i nazwisko osoby
prowadzącej zajęcia
Seminarium 1.
Klinika i diagnostyka ostrych i przewlekłych zakażeń
wirusami hepatotropowymi.
dr n. med. Paweł
Migdalski
Seminarium 2.
Leczenie ostrych i przewlekłych wirusowych zapaleń
wątroby.
dr n. med. Paweł
Migdalski
Seminarium 3.
Neuroinfekcje.
dr hab. n. med.
Agnieszka Adamek
Seminarium 4.
Zakażenia zakładowe.
dr hab. n. med.
Agnieszka Adamek
Seminarium 5.
Zakażenie HIV/AIDS.
dr n. med. Beata
Bolewska
Seminarium 6.
Szczepionki i surowice, profilaktyka tężca i
wścieklizny.
dr n. med. Beata
Bolewska
Seminarium 7.
Gorączka o nieustalonej przyczynie. Posocznica.
dr n. med. Maciej Bura
Seminarium 8.
Wybrane zakaźne schorzenia układu pokarmowego.
lek. Błażej
Rozpłochowski
Seminarium 9.
Postępowanie poekspozycyjne oraz po kontakcie z
wybranymi chorobami zakaźnymi.
dr n. med. Maciej Bura
Seminarium 10.
Grypa. Borelioza.
lek. Błażej
Rozpłochowski
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA:
Zalecana literatura:
Literatura obowiązująca:
„Choroby zakaźne i pasożytnicze”, red. J. Cianciara, J. Juszczyk, Wydawnictwo Czelej, Lublin, 2012.

Literatura uzupełniająca:
„Choroby zakaźne i pasożytnicze”,
red.
Z
Dziubek,
Wydawnictwo
Lekarskie
PZWL,
Warszawa,
2010.
WARUNKI UZYSKANIA ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
Egzamin teoretyczny – kryterium zaliczenia: forma egzaminu - testowy
Zaliczenie – kryterium zaliczenia:
Zaliczenie ćwiczeń odbywa się w ostatnim dniu zajęć na podstawie zdanego kolokwium i obecności na zajęciach. Forma
zaliczenia: ustna lub pisemna, do uzgodnienia z asystentem prowadzącym ćwiczenia kliniczne. Zakres wiedzy obowiązujący
na kolokwium: tematyka seminariów oraz wiedza nabyta podczas ćwiczeń klinicznych.
Poprawa zaliczenia ćwiczeń: kolokwium w formie ustnej lub pisemnej – do uzgodnienia z asystentem prowadzącym
ćwiczenia kliniczne.
Egzamin praktyczny – nie dotyczy.
Download