chemia 3k1 3k2

advertisement
PLAN WYNIKOWY Z CHEMII DLA KLAS III K1 i III K2
ROK SZKOLNY 2013/2014
Lp.
Temat lekcji
DZIAŁ I
1
2
3
4
5
6
7
8
Poziom wymagań programowych
PODSTAWOWE
PONADPODSTAWOWE
Uczeń będzie umiał:
Uczeń będzie umiał:
WĘGLOWODORY
Przepisy BHP.
-zachować środki ostrożności w pracowni
Omówienie wymagań
chemicznej
edukacyjnych
-wyjaśnić przyczynę niezwykłej różnorodności
Chemia organiczna jako związków organicznych
chemia związków węgla -wymienić skład pierwiastkowy związków
organicznych
-wymienić rodzaje łańcuchów węglowych
Szereg homologiczny
-podać wzór ogólny alkanów
alkanów
-podać nazwy systematyczne alkanów o liczbie
atomów węgla od 1-10
-zdefiniować pojęcie szeregu homologicznego i
prawidłowo się nim posługiwać
-rysować wzory sumaryczne, strukturalne i
półstrukturalne n-alkanów
Izomeria łańcuchowa
-wytłumaczyć na czym polega izomeria
-na podstawie wzoru strukturalnego zbudować
modele izomerów łańcuchowych alkanów
-narysować wzory półstrukturalne izomerów butanu i
nazwać je
Właściwości alkanów
-wskazać kierunek zmian fizycznych w szeregu
homologicznym alkanów
-zapisać równania reakcji substytucji i spalania
metanu w zależności od ilości dostarczonego tlenu
-przedstawić występowanie i zastosowanie metanu
-zapisać równania reakcji substytucji i spalania
alkanów posługując się wzorami sumarycznymi
-wyjaśnić na przykładzie pojęcie izomerii położenia
Budowa alkenów
-wyjaśnić co to są alkeny i dlaczego zaliczane są do
węglowodorów nienasyconych
-określić nazwy, wzory strukturalne, półstrukturalne i
sumaryczne alkenów o łańcuchu prostym
-podać wzór ogólny alkenów
Właściwości alkenów
-zapisać równania reakcji spalania, addycji i
polimeryzacji etylenu
-podać zastosowanie etylenu
Budowa i właściwości
alkinów
-wyjaśnić co to są alkiny
-podać wzór ogólny alkinów
-określić nazwy i wzory sumaryczne, strukturalne i
półstrukturalne alkinów o łańcuchach prostych
-zapisać równania reakcji spalania i addycji acetylenu
-podać zastosowanie acetylenu
Budowa węglowodorów -wyjaśnić pojęcie aromatyczności na przykładzie
aromatycznych
benzenu
Właściwości benzenu
-zapisać równanie reakcji otrzymywania benzenu
-zapisać równania reakcji bromowania benzenu z
użyciem katalizatora, spalania benzenu, nitrowania
oraz przyłączania wodoru do benzenu
-wykryć obecność węgla, wodoru,
tlenu, azotu i siarki w związkach
organicznych
-narysować wzory półstrukturalne
izomerów pentanu i heksanu i
nazwać je
-zapisać równania reakcji
substytucji alkanów posługując się
wzorami półstrukturalnymi
-nazywać alkeny o łańcuchu
rozgałęzionym
-otrzymać etylen i zbadać jego
właściwości
-zapisać równania reakcji addycji i
polimeryzacji dowolnego alkenu
-otrzymać acetylen i zbadać jego
właściwości
-zapisywać równania reakcji
addycji dla dowolnego alkinu
-podać wzory prostych pochodnych
benzenu
-zbadać właściwości benzenu
-zapisać równania reakcji
bromowania toluenu
9
Występowanie
węglowodorów w
przyrodzie
10
11
Powtórzenie wiadomości
Sprawdzian wiadomości
Lp.
Temat lekcji
12
Budowa, nazewnictwo i
otrzymywanie alkoholi
13
Właściwości alkoholi
14
Alkohole
polihydroksylowe
15
Fenole
16
Budowa aldehydów
17
Właściwości aldehydów
DZIAŁ II
-wymienić surowce energetyczne
-określić produkty destylacji ropy naftowej, podać ich
najważniejsze właściwości i zastosowanie
-określić produkty pirogenizacji węgla kamiennego
oraz podać ich najważniejsze właściwości i
zastosowanie
-wyjaśnić co to są alternatywne źródła energii i
dlaczego istnieje konieczność ich stosowania
-wyjaśnić na czym polega proces
destylacji ropy naftowej
-wyjaśnić na czym polega kraking i
reforming
-wyjaśnić pojęcie liczby oktanowej
paliwa
Poziom wymagań programowych (kategoria celów)
PODSTAWOWE
PONADPODSTAWOWE
Uczeń będzie umiał:
Uczeń będzie umiał:
JEDNOFUNKCYJNE POCHODNE WĘGLOWODORÓW
-podaj wzór i nazwę grupy funkcyjnej alkoholi oraz
wzór ogólny tych związków
-podać wzory sumaryczne, półstrukturalne i
strukturalne oraz nazwy alkoholi o prostych
łańcuchach
-określić rzędowość alkoholi
-napisać równania reakcji otrzymywania alkoholu z
chlorowcopochodnej węglowodoru
-omówić najważniejsze metody otrzymywania
metanolu i etanolu
-wskazać toksyczny wpływ alkoholu na organizm
człowieka
-omówić właściwości fizyczne alkoholi
-przedstawić właściwości chemiczne metanolu i
etanolu za pomocą odpowiednich równań reakcji
(odczyn, reakcje z Na, HCl, spalanie, utlenianie za
pomocą CuO)
-omówić zastosowanie metanolu i etanolu
-podać wzory półstrukturalne etanodiolu i
propanotriolu
-wskazać doświadczenie pozwalające odróżnić
alkanol od glicerolu
-omówić właściwości fizyczne i zastosowanie
glicerolu i glikolu
-wyjaśnić co to są fenole
-podać przykład reakcji za pomocą której można
odróżnić alkohole od fenoli
-wskazać różnice we właściwościach chemicznych
alkoholi i fenoli
-podać zastosowanie fenoli
- podaj wzór i nazwę grupy funkcyjnej aldehydów
oraz wzór ogólny tych związków
-podać wzory sumaryczne, półstrukturalne i
strukturalne oraz nazwy aldehydów o prostych
łańcuchach
-zapisać równania reakcji utleniania aldehydów
-omówić właściwości fizyczne aldehydów
-podać zastosowanie aldehydów
-podać wzory chemiczne i nazwy
alkoholi o łańcuchach
rozgałęzionych
-wyjaśnić różnice reakcji utleniania
alkoholi o różnej rzędowości
-przedstawić właściwości glicerolu
za pomocą odpowiednich równań
reakcji
-ocenić wpływ pierścienia
benzenowego na charakter
chemiczny fenoli
-podać wzory chemiczne i nazwy
aldehydów o łańcuchach
rozgałęzionych
-przeprowadzić próbę Tollensa i
Trommera dla formaldehydów
-przeprowadzić reakcję
formaldehydu z fenolem
18
19
20
21
22
23
24
Lp.
Budowa i otrzymywanie -podać wzór i nazwę grupy funkcyjnej kwasów
kwasów
karboksylowych oraz wzór ogólny tych związków
karboksylowych
-określić nazwy, wzory strukturalne, półstrukturalne i
sumaryczne kwasów karboksylowych o prostych
łańcuchach
-wymienić źródła kwasów karboksylowych w
przyrodzie
-zapisać równanie reakcji otrzymywania kwasu
octowego
Właściwości kwasów
-na podstawie kwasu octowego przedstawić równania
karboksylowych
charakterystycznych reakcji zachodzących z udziałem
kwasów karboksylowych (reakcje z metalami,
tlenkami metali i zasadami)
-omówić właściwości fizyczne kwasów
karboksylowych
-omówić zastosowanie kwasu octowego
Wyższe kwasy
-wyjaśnić co to są wyższe kwasy karboksylowe
karboksylowe. Mydła
-zapisać równanie reakcji wyższych kwasów
karboksylowych z zasadami
-ocenić wpływ obecni ości wiązania podwójnego w
cząsteczce na właściwości kwasów tłuszczowych
-wyjaśnić co to są mydła
-określić budowę cząsteczek mydeł i jej wpływ na
mechanizm mycia i prania
Reakcja estryfikacji
-wyjaśnić mechanizm i warunki w jakich zachodzi
reakcja estryfikacji
-zapisać równanie reakcji estryfikacji
-określić budowę cząsteczek, nazewnictwo i grupę
funkcyjną estrów
-zapisać równania reakcji hydrolizy estrów
-określić właściwości fizyczne i zastosowanie estrów
Budowa i właściwości
-podać elementy składowe cząsteczki tłuszczu
tłuszczów
wynikające z jego przynależności do estrów
-wskazać różnice w budowie tłuszczów nasyconych i
nienasyconych
-wymienić rodzaje reakcji jakim ulegają tłuszcze i
podać produkty tej reakcji
-wskazać znaczenie tłuszczów w odżywianiu się
człowieka
-określić metodę utwardzania olejów
Aminy
-podać wzór ogólny amin i występującej w nim grupy
funkcyjnej
-podać wzory chemiczne i nazwy prostych amin
-przedstawić równania reakcji charakterystycznej dla
grupy aminowej
Sprawdzian wiadomości
Temat lekcji
DZIAŁ III
25
Budowa cukrów
-podać wzory i nazwy kwasów
spoza szeregu kwasu metanowego
-przeprowadzić fermentacje octową
-otrzymać mydło sodowe i zbadać
jego zachowanie w wodzie twardej
-zanalizować wpływ jonów wapnia
i magnezu na proces mycia i prania
-przeprowadzić reakcję
otrzymywania octanu etylu
-napisać równanie reakcji glicerolu
z wyższym kwasem
karboksylowym
-przedstawić równania reakcji jakim
ulegają tłuszcze
-określić rzędowość amin
Poziom wymagań programowych (kategoria celów)
PODSTAWOWE
PONADPODSTAWOWE
Uczeń będzie umiał:
Uczeń będzie umiał:
WIELOFUNKCYJNE POCHODNE WĘGLOWODORÓW
-podać wzory i nazwy grup funkcyjnych
-wyjaśnić przemianę glukozy z
prostych
Właściwości cukrów
prostych
występujących w cząsteczkach cukrów prostych
-podać wzory sumaryczne oraz strukturalne glukozy i
fruktozy (w postaci łańcuchowej i cyklicznej)
-omówić właściwości fizyczne i chemiczne glukozy
(karmelizacja, fermentacja i właściwości redukujące)
formy łańcuchowej w cykliczną
-zaproponować i wykonać
doświadczenie potwierdzające
obecność grupy aldehydowej w
cząsteczce glukozy
-przedstawić równania reakcji
zachodzące z udziałem cukrów
prostych
-wskazać różnicę między
wiązaniem α i β glikozydowym
-wyjaśnić przyczynę braku
właściwości redukujących
sacharozy
26
Budowa i właściwości
sacharozy
-wymienić grupy funkcyjne cząsteczki sacharozy
-zapisać równanie reakcji hydrolizy sacharozy
-wskazać znaczenie sacharozy dla organizmu
człowieka
27
Budowa i właściwości
polisacharydów
28
Budowa i właściwości
aminokwasów
29
Budowa i właściwości
białek
-podać grupy funkcyjne występujące w cząsteczkach
skrobi i celulozy
-przeprowadzić reakcję rozpoznawczą na obecność
skrobi
-zapisać równanie reakcji hydrolizy skrobi
-wskazać rolę skrobi i celulozy w żywieniu człowieka
-przedstawić grupy funkcyjne występujące w
cząsteczkach aminokwasów
-wskazać położenie grup funkcyjnych w
aminokwasach białkowych
-wskazać charakter chemiczny aminokwasów
-przedstawić równanie reakcji otrzymywania
dipeptydu i tripeptydu
-wskazać wiązanie peptydowe w cząsteczce
dipeptydu
-wyjaśnić strukturę pierwszorzędową białka
-wskazać różnice między wyższymi
-wskazać przyczyny koagulacji i denaturacji białek
strukturami białkowymi
-wskazać znaczenie białek w żywieniu człowieka
-przeprowadzić doświadczenie wykrywania białek
metodami: biuretową i ksantoproteinową
30
Sprawdzian wiadomości
KRYTERIA WYSTAWIANIA STOPNI SZKOLNYCH Z WYKORZYSTANIEM
POZIOMÓW WYMAGAŃ
Ocena dopuszczająca: 50 – 69 % z P
Ocena dostateczna: minimum 70 % z P
Ocena dobra: zaliczony P minimum na 70% + 50 – 69% z PP
Ocena bardzo dobra: zaliczony P minimum na 70% + minimum 70 % z PP
Download