PRĄD ELEKTRYCZNY - Sprawdzian nr 28 (wersja B) str

advertisement
1.
Jeśli obojętnej elektrycznie kulce odbierzemy część elektronów, stanie się ona
naelektryzowana:……………………..
2.
3.
Powłoki elektronowe atomu tlenu zawierają 8 elektronów. Ile protonów zawiera jądro tlenu?..........
Przedstaw na rysunku wektory sił wzajemnego oddziaływania pomiędzy ładunkami elektrycznymi
+2q i -3q
4.
Metalowa kulka została naelektryzowana w taki sposób, że odpłynęły z niej 3 miliony elektronów.
Ładunek elementarny wynosi e= 1, 6 *10-19C.
Zaznacz poprawne dokończenie zdania:
Ładunek zgromadzony na kulce wynosi:
a) +3C
5.
b) +4 800 000C
c) +4,8*10-13C
d) -4,8*10 -13C
Naelektryzowano dwie identyczne przewodzące kule. Jedna z nich ma ładunek + 4 µC , a druga
+2µC. Po zetknięciu kul i ponownym odsunięciu od siebie na każdej z nich będzie zgromadzony
ładunek:………………..
6.
Oryginalny bezpiecznik można w razie potrzeby zastąpić kawałkiem grubego drutu.
a) prawda,
7.
b) fałsz.
Połącz kreską nazwę urządzenia z główną korzyścią z jego użycia.
Wiertarka
światło
Żelazko
ciepło
Żarówka
praca mechaniczna
8.
Przyrządem do pomiaru napięcia jest:....................................................
9. Każde urządzenie elektryczne zużywa energię elektryczną. Energię elektryczną wyrażamy w
..................................................................... i................................................................
10.
O urządzeniach, w których prąd elektryczny wykonuje w krótkim czasie dużą pracę mówimy,
że mają dużą .....................
11.
Naszkicuj schemat obwodu elektrycznego, w skład, którego wchodzą: źródło napięcia,
żarówka, wyłącznik i woltomierz mierzący napięcie na żarówce. Zaznacz umowny kierunek prądu w
obwodzie.
12.
Jeśli napięcie przyłożone między końce przewodnika zwiększymy 3 razy, to natężenie prądu
płynącego w tym przewodniku.........................................................razy.
13.
Oblicz opór elektryczny odbiornika włączonego do obwodu, dla którego sporządzono ten
wykres.
14.
Jakie natężenie prądu wskazuje amperomierz
A1,
jeśli
amperomierz A3 wskazuje 1A, a amperomierz A2 wskazuje 0,2 A?
15.
Jeśli w pewnej substancji istnieją swobodne elektrony, a po wytworzeniu w tej substancji
pola elektrycznego powodujemy ich uporządkowany ruch, to taka substancja nazywa
się:...........................................................
16.
W pewnym przewodniku przepłynął ładunek 2000 Ah. Ile to kulombów?
17.
Oblicz czas przepływu prądu elektrycznego o natężeniu 250 mA , jeżeli w tym czasie przez
przewodnik przemieścił się ładunek 12 C.
18.
Instalacja elektryczna o napięciu 220 V zasila mieszkanie, w którym jest włączona lampa, lodówka i
kuchenka mikrofalowa. Przez te urządzenia płynie prąd elektryczny o natężeniach 1,5 A; 0,01 A i 5 A. Czy
bezpiecznik 10-amperowy "wytrzyma" włączenie jeszcze żelazka o mocy 1000 W? Uzasadnij odpowiedź
19.
W piorunie przepłynął ładunek 6 C . Jaka wówczas wydzieliła się energia(praca), jeżeli
napięcie między chmurą a ziemia wynosiło 108V?
20.
Oblicz natężenia prądu wskazywane przez amperomierze A1 i A2
1.
Jeśli obojętnej elektrycznie kulce dostarczymy elektrony, stanie się ona naelektryzowana:………………….
2.
Powłoki elektronowe atomu węgla zawierają elektronów. Jądro zawiera 12 nukleonów. Ile neutronów
zawiera jądro węgla?...................
3.
Przedstaw na rysunku wektory sił wzajemnego oddziaływania pomiędzy ładunkami elektrycznymi +2q i +q
4.
Metalowa kulka została naelektryzowana w taki sposób, że napłynęły do niej 2 miliony elektronów.
Ładunek elementarny wynosi e= 1, 6 *10-19C.
Zaznacz poprawne dokończenie zdania:
Ładunek zgromadzony na kulce wynosi:
a) -2C
5.
c) +3,2*10-13C
b) -2 000 000C
d) -3,2*10 -13C
Naelektryzowano dwie identyczne przewodzące kule. Jedna z nich ma ładunek + 3 µC , a druga +5 µC. Po
zetknięciu kul i ponownym odsunięciu od siebie na każdej z nich będzie zgromadzony ładunek:………………..
6.
Wspinanie się na słupy elektryczne nie grozi żadnym niebezpieczeństwem.
a) prawda,
7.
b) fałsz.
Połącz kreską wielkość fizyczną z jej jednostką:
Natężenie prądu
wolt
Napięcie
om
Energia elektryczna
amper
Opór elektryczny
dżul
8.
Przyrządem do pomiaru natężenia prądu elektrycznego jest..............................................
9.
Każde urządzenie elektryczne pracuje z pewną mocą. Moc urządzenia wyrażamy
w...........................................
10.
Tata zakupił 2 żarówki. Na jednej znajduje się napis: 230 V, 40 W, a na drugiej: 230 V, 60 W. Która żarówka
będzie świecić jaśniej?...............................................................
11.
Naszkicuj schemat obwodu elektrycznego, w skład którego wchodzą: źródło napięcia, wyłącznik, opornik i
amperomierz. Zaznacz umowny kierunek prądu w obwodzie.
12.
Jeśli napięcie przyłożone między końce przewodnika zmniejszymy 4 razy, to natężenie prądu w tym
przewodniku....................................................................razy.
13.
Oblicz opór elektryczny odbiornika włączonego do obwodu, dla którego sporządzono ten wykres.
14.
Jakie napięcie U2 wskazuje woltomierz włączony między końce drugiego odbiornika, jeśli wskazanie
pierwszego wynosi U1=10V?
U=24 V
15.
Substancja, w której nie ma elektronów swobodnych i w której po przyłożeniu napięcia nie płynie prąd
elektryczny. Ta substancja nazywa się......................................................................
16.
W pewnym mieszkaniu zużyto 3kWh energii elektrycznej. Ile to dżuli?
17.
Oblicz natężenie prądu w przewodniku, jeżeli w ciągu jednej minuty, przez jego przekrój poprzeczny
przepłynął ładunek 300 C.
18.
Oblicz pracę prądu elektrycznego o natężeniu 0,2 A płynącego przez żarówkę podłączoną do baterii
o napięciu 3V, jeżeli prąd ten płynął w czasie 10 sekund.
19.
Żelazko zostało włączone do napięcia 230V. Ile energii zużyło żelazko, jeśli przepłynął przez nie
ładunek 200C?.
20.
Oblicz moce oporników R i 2R.
Download