Controlling jako instrument efektywnego zarządzania

advertisement
Controlling jako instrument efektywnego zarządzania
Controlling jako instrument efektywnego zarządzania
Przedsiębiorstwa dziś funkcjonujące mają do dyspozycji wiele dróg działania, aby czynić
swą działalność efektywną. Jedną z nowocześniejszych metod zarządzania umożliwiającą
szybkie reagowanie na zmiany otoczenia i antycypacje jest realizowana od ponad stu lat w
praktyce przedsiębiorstw amerykańskich – koncepcja controllingu.
Pojęcie tzw. controllera pojawiło się po raz pierwszy w 1880 roku i do jego obowiązków
należało zajmowanie się sprawami finansowymi przedsiębiorstwa. W Europie controlling
pojawił się po raz pierwszy w 50-tych latach w spółkach-córkach koncernów amerykańskich.
Wprowadzenie zasad gospodarki rynkowej oraz dopuszczenie na rynek polski zachodnich
inwestorów (wdrażających oprócz nowoczesnych technologii, nowe formy zarządzania)
stworzyło szanse zastosowania rozwiązań controllingowych również w polskich podmiotach
gospodarczych.
W Polsce, głównie poprzez opóźnienie polskiej gospodarki względem państw wysoko
rozwiniętych, controlling jest stosunkowo młodym określeniem. Skutkiem tego opóźnienia
jest system gospodarki planowanej wprowadzony w Polsce po II wojnie światowej.
Zarządzanie przedsiębiorstwami w takich warunkach nie wymagało nowoczesnych metod i
technik zarządzania, stosowanych w państwach wysoko rozwiniętych i tamtejszych
przedsiębiorstw funkcjonujących na zasadach wolnego rynku. Kiedy w 90 latach
wprowadzono w naszym kraju gospodarkę wolno rynkową, przedsiębiorstwa musiały
dokonywać szeroką restrukturyzację, polegającą na zmianie filozofii zarządzania. W takich
warunkach obserwowano rozwój marketingu, a w ostatnich latach także controllingu.
Obserwując przedsiębiorstwa w krajach wysoko rozwiniętych można się przekonać, że
controlling jest tam równie powszechny jak marketing. Nie jest on tam zjawiskiem nowym, a
wręcz przeciwnie posiada bogatą historię.
Badacze doszukują się korzeni controllingu już w okresie średniowiecza. Wówczas to
bowiem, w XV wieku utworzone zostało na angielskim dworze królewskim stanowisko
określane mianem „countrollour”, wraz z przypisaniem mu zadań nadzoru i weryfikacji
zapisów dotyczących wpływu i wypływu strumieni środków pieniężnych i dóbr.
Na początku controller występował głównie administracji publicznej, zaś dopiero pod
koniec XIX wieku powszechne stało się powoływanie stanowisk controllera w sektorze
przedsiębiorstw prywatnych.
Jako zasadniczą przyczynę powstania i rozwoju controllingu wymienia się w literaturze
szybki wzrost gospodarczy mający miejsce w USA pod koniec XIX i na początku XX wieku.
Wzrost
skali
obrotów
i
równoległe
podejmowanie
wielu
rodzajów
więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl
działań
przez
1
Controlling jako instrument efektywnego zarządzania
przedsiębiorstwa rodziło potrzebę wykorzystania w zarządzaniu skutecznych technik
planistycznych,
kontrolnych
i
koordynacyjnych.
Paradoksalnie,
nadejście
wielkiego
światowego kryzysu gospodarczego nie tylko nie osłabiło znaczenia controllingu, lecz
przeciwnie jeszcze go wzmocniło. System controllingu oferował, bowiem w chwilach
zagrożenia instrumentarium rachunkowości oraz planowania, które pozwalało na jasne
wytyczanie celów oraz szybkie weryfikowanie obszarów niedomagań w firmie.
Z języka angielskiego controlling jest tłumaczony i wiązany z kontrolowaniem. Zakres
pojęciowy jest jednak znacznie szerszy i obejmuje również m. in. sterowanie, regulowanie,
nadzór, prowadzenie itd. Pojęcie controllingu nie doczekało się jednolitego, polskiego
określenia. Samo pojęcie controlling bierze się od angielskiego "controll" (zapanować,
wpływać, sterować, regulować).
W Europie controlling pojawił się w latach 50, powszechnie za kolebkę controllingu
europejskiego uznawane są Niemcy. Zdarzenia historyczne po II wojnie światowej, a
konkretnie przynależność do bloku państw socjalistycznych, spowodowała podzielenie
Niemiec na wschodnie i zachodnie. W części zachodniej uwolnionej od pęt przynależności do
bloku państw socjalistycznej nastąpił gwałtowny wzrost gospodarczy, co spowodowało
zaszczepienie tam controllingu.
Za przykładem przedsiębiorstw niemieckich controlling wdrażały firmy pozostałych
krajów Europy Zachodniej. Stało się to powszechnym standardem, warunkującym pomyślne
funkcjonowanie w warunkach gospodarki rynkowej. Także w Polsce obserwujemy ostatnio
gwałtowny rozwój controllingu, który ma u nas przede wszystkim niemiecki rodowód. Jest to
spowodowane min. Tym, że większość fundamentalnych opracowań dotyczących controllingu
pochodzi z Niemiec.
Jak więc widzimy controlling, który powstał w USA, na gruncie Niemieckim rozwinął się
nie tyko od strony praktycznej, lecz także teoretycznej. Controlling wynika z braków w
rachunkowości finansowej dotyczących przede wszystkim rachunku kosztów pełnych,
dostarczającego informacji wyłącznie historycznych. Dodatkowym nieprzystosowaniem
rachunkowości finansowej jest brak możliwości określenia, które z decyzji menedżerów mają
wpływ
na
poszczególne
wielkości
ujmowane
w
sprawozdaniach
finansowych
przedsiębiorstwa. Controlling jako osobny dział wypełnia powstające luki korzystając przede
wszystkim z rachunkowości zarządczej.
Wynikiem rozwoju controllingu w naszym kraju jest to, że na początku lat 90 pojawiły
się u nas pierwsze polskojęzyczne opracowania na jego temat. Nie były to tylko tłumaczenia
obcojęzycznych prac, ale także, będące dorobkiem licznych polskich naukowców – polskie
opracowania. Powstały szkoły controllingu, fachowe czasopisma a na uczelniach zaczęto
więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl
2
Controlling jako instrument efektywnego zarządzania
nauczać przedmiotu controlling. To wszystko stworzyło podatny grunt do rozwoju tej gałęzi
nauki w praktyce.
Controlling należy traktować w kategoriach podsystemu zarządzania, którego
naczelnym zadaniem jest wspomaganie tradycyjnych funkcji zarządzania (planowania,
organizowania, kontroli, motywowania). Spełnia więc on tzw. funkcję poprzeczną zarządzania
przedsiębiorstwem, podobnie jak zarządzanie kadrami i jakością. W ten sposób przyczynia się
do harmonizacji planów i koordynacji decyzji wszystkich obszarów funkcjonalnych i
wszystkich szczebli decyzyjnych według jednolitego systemu celów.
W literaturze najczęściej spotykamy się z rozgałęzieniem controllingu na operatywny i
strategiczny. Rozróżnienia takiego dokonuje się biorąc pod uwagę wiele czynników, spośród
których bardzo istotne są: kryterium czasu, waga podejmowanej decyzji, wielkość
organizacji, cel i zadania. Generalnie w praktyce jako pierwszy powinien zostać wdrożony
controlling operatywny, który w największym skrócie oznacza sterowanie przedsiębiorstwem
za pomocą zysku.
więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl
3
Controlling jako instrument efektywnego zarządzania
Schemat 1: Controlling operatywny.
Strategiczne cele
Podzielone na etapy i okresy
System
informacyjny
Krótkookresowe cele
Urealnianie celów
Procesy możliwe
do realizacji
Dezorganizacja celów
globalnych na cząstkowe
Istniejące zasoby
S
T
E
R
O
W
A
N
I
E
Budowa planów i budżetów
cząstkowych
Koordynacja
Ocena elastyczności i
inwencji w
wykorzystaniu zasobów
Realizacja
zadań
i
procesów
przez
jednostki organizacyjne
Kontrola przebiegu
wykonania zadań
i stopnia realizacji
Ocena niesprzeczności zadań
i ich wpływów na realizację
celów
Miary i standardy
do oceny zadań
krótkookresowych
Ustalenie odchyleń
I przyczyn ich powstawania
Dopuszczalne
granice
odchyleń
Propozycje
działań korygujących
Wybór i podjęcie decyzji
o podjęciu działań
korygujących
Controlling operatywny obejmuje następujące zadania:
więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl
4
Controlling jako instrument efektywnego zarządzania
budowę planów operatywnych uwzględniających zadania ogólne przeznaczone do realizacji
na poziomie przedsiębiorstwa, a także zadania cząstkowe przeznaczone do realizacji przez
poszczególne ośrodki odpowiedzialności,
wiązanie planów cząstkowych z całościowymi oraz zapewnienie koordynacji i spójności
między wszystkimi planami,
badanie zasobów będących w dyspozycji organizacji pod kątem ich wystarczalności do
realizacji bieżących planów,
opracowywanie planów działań służących do realizacji celów zawartych w planach oraz
transformowanie planów działań na budżety,
określanie mierników i pomiar controllingowych wielkości, czyli ustalanie poszczególnych
wskaźników techniczno – ekonomicznych,
kontrolę zakresu i stopnia realizacji strategii odzwierciedlonej w panie operatywnym, inaczej
kontrolę procedur realizacji strategii,
sporządzanie sprawozdań,
zapewnienie skutecznego współdziałania kadry kierowniczej przy realizacji programu
strategicznego i planów strategicznych.
Wyróżnikami controllingu operatywnego są następujące elementy:
krótkoterminowość,
zadania: sterowanie wynikiem,
planowanie płynności,
kontrola rentowności.
istniejące zasoby.
Za pomocą controllingu operatywnego poprzez jego instrumenty rozwiązywane są
bieżące
problemy
operatywnego
przedsiębiorstwa.
dostarcza
Podstawową
rachunkowość
zarządcza.
część
Do
instrumentów
controllingu
najważniejszych
z
nich,
determinowanym pieniężnym charakterem informacji, należą:
rachunek porównawczy kosztów,
rachunek kosztów bezpośrednich,
rachunek inwestycyjny.
Do instrumentów bazujących na informacjach, które nie są bezpośrednio wyrażone w
jednostkach pieniężnych, należą natomiast przede wszystkim:
metoda wartości punktowej,
więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl
5
Controlling jako instrument efektywnego zarządzania
instrumenty wielowymiarowej oceny przedsiębiorstwa: modele zapisu, zapamiętywania,
wartości liczbowej testu),
analiza wartości użytkowej.
Controller podejmując decyzje, powinien opierać się zarówno na pieniężnych, jak i
niepieniężnych informacjach.
W chwili, gdy operatywny controlling już funkcjonuje, przychodzi czas na wdrożenie
controllingu strategicznego.
Za najistotniejsze wyróżniki controllingu strategicznego przyjmuje się:
realizacje zadań w okresach średnich i długich,
antycypację szans i zagrożeń,
antycypację zasobów będących w dyspozycji przedsiębiorstwa.
Strategiczny
przedsiębiorstwem.
controlling
oznacza
wspieranie
zadań
strategicznego
kierowania
Będzie on, zatem zajmował się kształtowaniem i koordynacją
strategicznego planowania, sterowania, kontroli oraz zaopatrzenia w informacje niezbędne
do wykonywania tej funkcji. Strategiczne kierowanie przedsiębiorstwem obejmuje nie tylko
planowanie i decydowanie o celach i strategiach, lecz także realizację strategicznych
przedsięwzięć. Oznacza to, że strategiczne ustalenia i działania muszą być powiązane z
operacyjnymi, a strategiczny controlling z operacyjnym.
Głównym zadaniem tego rodzaju controllingu jest wspieranie naczelnego kierownictwa
w optymalnym poszukiwaniu potencjałów strategicznych przedsiębiorstwa. Zadanie to jest
realizowane dzięki dostarczaniu niezbędnych informacji o otoczeniu, o funkcjonowaniu
przedsiębiorstwa oraz możliwościach wykorzystania instrumentarium controllingu; dzięki
strukturyzacji przedsięwzięć strategicznych oraz nadzorowaniu kontroli strategicznej i
kształtowaniu strategicznego systemu sprawozdawczości a także nadzorowaniu wdrożenia
strategii.
więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl
6
Controlling jako instrument efektywnego zarządzania
Schemat 2: Controlling strategiczny.
System planowania w przedsiębiorstwie
Analiza przedsiębiorstwa
Analiza otoczenia
-
rynek zbytu,
rynek surowcowy,
rynek dóbr
inwestycyjnych,
rynek pracy,
warunki
instytucjonalne.
-
Prognozy dotyczące otoczenia
funkcje kierownicze,
obieg środków
pieniężnych,
zbyt,
zakupy,
produkcja,
badania i rozwój,
personel i
zarządzanie.
Proces ustalania celów
-
-
-
formułowanie
polityki
przedsiębiorstwa,
kwantyfikowanie
celów, określanie
luk
strategicznych,
„ wąskie gardła”
Prognozy i założenia
Silne i słabe strony
-
silne strony
słabe strony
granice rozwoju
Opracowanie i wybór strategii
-
strategie wzrostu
strategie rozwoju
strategie konsolidacji
strategie ograniczenia działalności
wybór strategii
planowanie strategii
Planowanie operatywne
- strategie częściowe
- wartości założone
- budżet
- plan działań
System kontroli
więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl
7
Controlling jako instrument efektywnego zarządzania
Controlling strategiczny charakteryzują następujące cechy:
nieograniczoność horyzontu czasowego,
wykraczanie poza ocenę i mierzenie takich wielkości, jak koszty i zyski,
traktowanie środowiska przedsiębiorstwa jako centralnego podmiotu,
zajmowanie się głównie potencjałem i sukcesami przedsiębiorstwa, czyli nie jego zyskiem, a
możliwościami osiągania stałych zysków.
Różne szczeble zarządzania, do których odnoszą się wymienione rodzaje controllingu
sprawiają, iż różnorodnie postrzegane są także przypisywane im cele, orientacje, stopień
planowania, wymiary, rodzaj informacji oraz horyzont czasowy. Elementy charakterystyczne
dla obu typów controllingu przedstawia tabela nr 1.
Tabela 1: Rodzaje controllingu i ich cechy.
TYPY:
CONTROLLING
CONTROLLING
OPERATYWNY
STRATEGICZNY
CECHY:
przedsiębiorstwo:
ORIENTACJA
ekonomizacja
procesów Otoczenie i przedsiębiorstwo
przedsiębiorstwa
STOPIEŃ PLANOWANIA
WYMIARY
taktyczne
i
operatywne
planowanie, budżetowanie
nakład/wynik
szanse/ryzyko
koszty/świadczenia
silne strony/słabe strony
ekonomiczność,
CEL
planowanie strategiczne
zysk, zabezpieczenie egzystencji i
rentowność.
potencjał wynikowy
jakościowe,
RODZAJ IFORMACJI
ilościowe np. koszty, wyniki
szanse/zagrożenia,
np.
słabe
i
mocne strony
HORYZONT CZASOWY
krótko i średniookresowy
długookresowy
więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl
8
Controlling jako instrument efektywnego zarządzania
Gwałtowne zmiany w filozofii zarządzania firmami ewoluują metody controllingu,
dostosowując je do nowych rozwiązań. W związku z tym, pojawiła się także nowa gałąź
controllingu – controlling globalny.
Controlling globalny dotyczy przedsiębiorstw działających w warunkach globalizacji
gospodarki światowej. Warunki te wymuszają stosowanie zupełnie nowych wskaźników
controllingu, dalsze pogłębianie wrażliwości na oddziaływanie otoczenia, a także świadome
kształtowanie tego otoczenia.
Znany jest także podział controllingu z poszczególnymi obszarami działalności firmy.
Wyodrębnia się tutaj controlling: zaopatrzenia, produkcji, marketingu, finansowy itd.
Controlling jest stosunkowo najbardziej „modną” w ostatnim czasie
ideą wypełniania funkcji kontrolnej według wzorców amerykańskich.
Tradycyjne systemy zarządzania ograniczają pracę menedżerów do
reagowania na zmiany zachodzące w otoczeniu. Gwałtowność zmian
zachodzących przede wszystkim w życiu gospodarczym powoduje, że
zarządzanie oparte na reakcji ex post staje się nie wystarczające.
Wyłonienie funkcji controllingu jest podstawą przekształcenia systemu
reagującego na zmiany otoczenia w system zintegrowany, antycypujący te
zmiany.
Analizując różnie formułowany przez poszczególnych autorów zakres zadań controllingu,
uwzględniany jest jego aspekt funkcjonalny. Za najważniejsze jego żądanie uznaje się
wspieranie procesu planowania, przede wszystkim operacyjnego, inaczej budżetowania, a
także udział w kontroli wstępnej, bieżącej i wynikowej planu. W praktyce główny nacisk
kładzie się na zidentyfikowanie rodzaju i rozmiaru oraz przyczyn odchyleń, a także
prognozowanie ich skutków. Przewidywanie następstw planowanych działań w praktyce jest
rzadko stosowane, mimo że uznaje się je za istotne z teoretycznego punktu widzenia.
Wyodrębnienie zestawu narzędzi służących realizacji zadań controllingowch związane jest z
jego instrumentalnymi aspektami. Instrumenty, narzędzia i techniki controllingu pochodzą z
trzech źródeł, a mianowicie:
rachunkowości
zarządczej
(np.
rachunek
kosztów
zmiennych,
wielostopniowy
i
wielosegmentowy rachunek marży pokrycia kosztów stałych),
analizy finansowej (np. analiza progu rentowności, analiza wskaźnikowa),
metod i technik zarządzania (np. metody prognozowania, analiza SWOT).
więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl
9
Controlling jako instrument efektywnego zarządzania
Controlling jest określany jako podsystem zarządzania koordynujący procesy planowania,
kontroli oraz zasilania w informacje i umożliwiającym tym samym sterowania całą instytucją
z punktu widzenia wyznaczonych celów. Cechą wyróżniającą jest centralna pozycja procesu
koordynacji różnych składników procesu zarządzania. Koordynacja w systemie zarządzania
może odnosić się do nadzorowania i kierowania systemem wykonawczym, jest to tzw.
koordynacja pierwotna. Może jednak oznaczać integrację i wzajemne dostosowanie
poszczególnych elementów procesu zarządzania, jest to tzw. koordynacja wtórna. Controlling
dotyczy koordynacji wtórnej, która umożliwia koordynację pierwotną. Uzupełnieniem funkcji
koordynacyjnej jest rewizja wewnętrzna, która także należy do systemu controllingu. Rewizja
wewnętrzna ma na celu zapewnienie prawidłowej działalności koordynacyjnej w instytucji.
Może być przeprowadzana jako:
rewizja systemowa, tzn. nadzorowanie projektowania systemów planowania, kontroli i
zasilania w informacje,
rewizja bieżąca, tzn. nadzorowanie bieżących czynności związanych z zasilaniem w
informacje poszczególnych systemów.
W poniższym schemacie przedstawiona jest koncepcja systemu controllingowego z
uwzględnieniem jego funkcji koordynacyjnych.
więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl
1
0
Controlling jako instrument efektywnego zarządzania
Schemat 3: Koncepcja systemu controllingowego z uwzględnieniem jego
Zewnętrzne i wewnętrzne czynniki
oddziałujące
funkcji koordynacyjnych.
Przedsiębiorstwo
Cele przedsiębiorstwa
Informacje
Zdolności koordynacyjne,
rekreacyjne i adaptacyjne
kierowania
System
kierowania
Cele controllingu
System controllingu
Koordynacja
- tworząca
System
planowania
i
- sprzęgająca
kontroli
Kontrola koordynacyjna
System
zaopatrzenia
informatycznego
Informacje
System wykonawczy dobra materialne
Środki pieniężne
Controlling ma charakter funkcji doradczej: pomaga, opiniuje i wskazuje kierownictwu
możliwe kierunki działań. O charakterze tej pomocy i zakresie jej wykorzystania decyduje
jednak same kierownictwo. Controllera jako realizatora funkcji controllingu porównuje się
często z nawigatorem na statku, który za pomocą przyrządów obserwuje kurs, a w
przypadku odchyleń postuluje dokonanie odpowiedniej korekty, potrzebnej do utrzymania
założonego kierunku. Decyzję o tym, jak statek popłynie podejmuje jednak kapitan.
więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl
1
1
Controlling jako instrument efektywnego zarządzania
H.J. Vollmuth przedstawia ten system samoregulacji, w odniesieniu do controllera nawigatora w ujęciu cybernetycznym.
Schemat 4: System cybernetyczny.
Wartości
taktyczne
Sprzężenie zwrotne
Wartości
planowane
Najważniejszym
Kapitan
Wytyczanie celów
Nawigator
Wyszukiwanie dróg
Sternik
Utrzymywanie kursu
Wioślarz
Przekazywanie energii
Środowisko
Obserwacja rynku
mechanizmem
generowanym
w
prawidłowo
funkcjonującym
controllingu, jest sprzężenie zwrotne wyprzedzające (feed-forward). Poprzez ciągłe
sprzężenie zwrotne, pracownicy na stanowiskach kierowniczych są nieustannie zmuszani do
podejmowania decyzji, które mogą zapewnić osiągnięcie celów.
Realizacja funkcji controllingu wymaga rozstrzygnięcia sposobu organizacji zadań
controllingowych. Organizacja ta może występować w dwóch formach: instytucjonalnej i
nieinstytucjonalnej. W większych instytucjach z reguły controlling jest realizowany w formie
instytucjonalnej, tzn. tworzona jest organizacyjna komórka controllingu i organizacyjne
stanowiska
controllerów.
Ważnym
zagadnieniem
jest
wówczas
wybór
statusu
organizacyjnego tej komórki i to zarówno w aspekcie konstytucyjnym przez rozstrzygnięcie,
czy będzie to komórka liniowa, czy też sztabowa, jak i w aspekcie hierarchicznym przez
ustalenie jej rangi hierarchicznej (szczebla w hierarchii organizacyjnej, na którym komórka
znajdzie się). Realizując formę nieinstytucjonalną, nie tworzy się organizacyjnej komórki
controllingu. Zadania controllingowe wykonują wówczas inne komórki, np.: dział finansowy,
dział rachunkowości, dział organizacyjny lub istniejący zespół problemowy (team),
ewentualnie nawet same kierownictwo. Forma nieinstytucjonalna występuje przede
wszystkim w małych i średnich instytucjach.
więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl
1
2
Download