Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – tabele

advertisement
ZAŁĄCZNIK
Wykaz niezbędnych danych dotyczących budynków i źródeł ciepła
1.
Ogólne dane o budynkach
 adres budynku - ulica i nr administracyjny
 rodzaj budynku, o ile to możliwe z podaniem następujących informacji:
- budynek mieszkalny wielorodzinny,
- budynek mieszkalny jednorodzinny,
- obiekt użyteczności publicznej,
- obiekt handlowy,
- obiekt usługowy,
- obiekt przemysłowy,
- inny.
 rok budowy
 powierzchnia ogrzewana budynku
 kubatura całkowita budynku
 ilość mieszkań
 ilość kondygnacji i liczba mieszkań (dla mieszkalnych)
 ilość mieszkańców lub użytkowników (np. pracowników, uczniów, itp.)
 sposób zaopatrzenia w ciepło budynku (lokalny system ciepłowniczy, kotłownia wbudowana w
budynku, kotłownia osiedlowa, indywidualne ogrzewanie mieszkaniowe – np. kotły indywidualne w
mieszkaniach (gazowe, elektryczne, drewno, itp.), źródła odnawialne typu pompa ciepła, kolektory
słoneczne, itp.) – należy tylko podać rodzajów ogrzewania do produkcji ciepła i przygotowania
ciepłej wody
 rodzaj paliwa dla źródeł indywidualnych (gaz, gaz płynny, węgiel kamienny, biomasa(drewno lub
inna), energia elektryczna, itp.
 ilość zużytego paliwa w latach 2012 i 2013,
 zużycie energii elektrycznej w budynku w roku 2013 w budynkach użytkowych
2.
Dane kotłowni lub innego źródła ciepła, np. pompy ciepła, kolektory słoneczne, itp. (o ile z tej kotłowni
zaopatrywane są w ciepło budynki)
 adres kotłowni lub innego źródła
 rok budowy/produkcji kotłów/żródeł
 przeznaczenie kotłowni (ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody, inne, itp.)
 ilość zaopatrywanych w ciepło obiektów
 rodzaj paliwa
 ilość, typ, rodzaj i moc zainstalowanych kotłów,
 moc kotłowni
 ilość zużytego paliwa w latach 2012 i 2013
 produkcja ciepła w kotłowni (o ile możliwa do określenia)
3.
Dane dotyczące mocy zamówionej dla poszczególnych budynków – dotyczy budynków
zaopatrywanych w ciepło np. z kotłowni osiedlowych lub z lokalnych systemów ciepłowniczych –
zewnętrzny dostawca ciepła.
 moc zamówiona na c.o. – wynikająca z ostatnich faktur za dostawę ciepła
 moc zamówiona na c.w.u. – j.w.
 moc zamówiona na wentylację – j.w. – o ile istnieje wentylacja mechaniczna
 moc zamówiona na ciepło technologiczne – j.w. (dotyczy zakładów przemysłowych)
4.
Roczne zużycie ciepła przez poszczególne budynki w latach 2012 i 2013 z podziałem na ciepło na
potrzeby c.o., c.w.u., wentylację, ciepło technologiczne
5.
Roczne zużycie ciepłej wody użytkowej w budynkach objętych dostawą c.w.u. w latach 2012 i 2013.
6.
Zakres termomodernizacji budynków wcześniej przedstawionych – należy tylko podać jaki zakres
docieplenia z wymienionych poniżej został zrealizowany
 docieplenie ścian (pełne / ściany szczytowe / inne częściowe)
 docieplenie stropodachów i dachów
 docieplenie stropu nad piwnicą nieogrzewaną
W miarę możliwości podać grubość materiału izolacyjnego, rodzaj izolacji i rok docieplenia.
7.
Szacunkowy udział wymienionej stolarki okiennej w budynkach (w procentach) dla oddzielnych
obiektów lub ewentualnie ogólnie dla wszystkich zasobów.
8.
Zakres przeprowadzono modernizację systemu grzewczego w budynkach – należy tylko podać jaki
zakres modernizacji z wymienionych poniżej został zrealizowany
 modernizacja węzłów cieplnych – o ile istnieją z podaniem ogólnego zakresu
 montaż zaworów termostatycznych
 montaż podzielniki kosztów;
 montaż zaworów podpionowych
 montaż automatycznych odpowietrzników;
 wykonanie izolacji rurociągów poziomych w piwnicy (c.o. i c.w.u.);
 montaż zaworów regulacyjnych na cyrkulacji c.w.u.;
 wymiana instalacji i grzejników;
 inne działania.
Podać rok modernizacji
(w przypadku węzłów cieplnych podać zakres modernizacji oraz typ węzłów starych i wymienionych)
9.
Wykaz budynków planowanych do termomodernizacji w okresie do 2030 roku (podać zakres i
przewidywany rok termorenowacji)
Tabela wzór nr 1 – rodzaj ogrzewania - miejski system ciepłowniczy/lokalny system ciepłowniczy/kotłownia osiedlowa
Lp.
Ulica
Miejscowość
Nr
Rodzaj lub
nazwa budynku
• budynek
mieszkalny
wielorodzinny,
• budynek
mieszkalny
jednorodzinny,
• obiekt
użyteczności
publicznej,
• obiekt
handlowy,
• obiekt
usługowy,
• obiekt
przemysłowy,
• inny
1
2
3
4
5
6
Rok
budowy
budynku
Ilość
kondygnacji
Ilość
mieszkań
[szt.]
Ilość
mieszkańców/
użytkowników
Powierzchnia
ogrzewana
obiektu [m2]
Kubatura
[m3]
Zakres
termomoderrnizacji
 docieplenie ścian
(pełne/ściany
szczytowe/inne)
 docieplenie
stropodachów/dachów
 docieplenie stropu nad
piwnicą
 rodzaj izolacji
 rok docieplenia
 grubość izolacji
Udział
wymienionej
stolarki
okiennej
[%]
Modernizacja systemu grzewczego
 modernizacja węzłów cieplnych montaż zaworów
termostatycznych
 montaż podzielniki kosztów;
 montaż zaworów podpionowych
 montaż automatycznych odpowietrzników;
 wykonanie izolacji rurociągów poziomych w
piwnicy (c.o. i c.w.u.);
 montaż zaworów regulacyjnych na cyrkulacji
c.w.u.;
 wymiana instalacji i grzejników;
 inne działania.
 rok modernizacji
Tabela wzór nr 1 cd. – rodzaj ogrzewania - miejski system ciepłowniczy/lokalny system ciepłowniczy/kotłownia osiedlowa
Lp.
Zużycie
energii
elektrycznej
w roku
2013
[kWh]
budynek
użytkowy
Sposób
zaopatrzenia w
ciepło
 miejski system
ciepłowniczy
 lokalny system
ciepłowniczy i
kotłownia
rejonowa/osiedlo
wa
centralne
ogrzewanie
ciepła woda
wentylacja
ciepło
technologiczne
centralne ogrzewanie
2012
1
2
3
4
5
6
Zużycie ciepłej wody
[m3]
Zużycie ciepła [GJ]
Moc zamówiona w 2013 r. [MW]
2013
ciepła woda
2012
2013
wentylacja
2012
2013
ciepło technologiczne
2012
2013
2012
2013
Tabela wzór nr 2 – kotłownia wbudowana w budynku/inne źródło ciepła w budynkach mieszkalnych/użytkowych/usługowych/przemysłowych
Lp.
Ulica
Nr
Rodzaj lub
nazwa
budynku
budynek
mieszkalny
wielorodzinny
budynek
mieszkalny
jednorodzinny
obiekt
użyteczności
publicznej
obiekt
handlowy
obiekt
usługowy
obiekt
przemysłowy
inny
1
2
3
4
5
Rok
budowy
budynku/
kotłowni
Ilość
kondygnacji
Ilość
mieszkań
[szt.]
Ilość
mieszkańców/
użytkowników
Powierzchnia
ogrzewana
obiektu [m2]
Kubatura
[m3]
Przeznaczenie
kotłowni/
źródła ciepła
Rodzaj
paliwa
Ilość
kotłów/
urządzeń
Typ,
rodzaj
kotłów
Moc
kotłów
Zużycie
paliwa
w roku
2012
2013
Zużycie
energii
elektrycznej
w budynku
użytkowym
w roku
2013
[kWh]
Zakres
termomoderrnizacji
 docieplenie ścian
(pełne/ściany
szczytowe/inne)
 docieplenie
stropodachów/dach
ów
 docieplenie stropu
nad piwnicą
 rodzaj izolacji
 rok docieplenia
 grubość izolacji
centralne
ogrzewanie,
ciepła woda,
wentylacja,
technologia,
inne
gaz ziemny,
gaz płynny,
olej
opałowy,
węgiel lub
koks,
biomasa
(drewno,
inna),
energia
elektryczna,
inne
[szt.]
[kW]
[m3,
litry,
tony]
Udział
wymienionej
stolarki
okiennej
[%]
Modernizacja
systemu
grzewczego
 modernizacja
węzłów
cieplnych
montaż
zaworów
termostatyczny
ch
 montaż
podzielniki
kosztów;
 montaż
zaworów
podpionowych
 montaż
automatycznyc
h
odpowietrznikó
w;
 wykonanie
izolacji
rurociągów
poziomych w
piwnicy (c.o. i
c.w.u.);
 montaż
zaworów
regulacyjnych
na cyrkulacji
c.w.u.;
 wymiana
instalacji i
grzejników;
 inne działania.
 rok
modernizacji
Tabela wzór nr 3 – indywidualne źródła ciepła w mieszkaniach/lokalach użytkowych
Lp.
Ulica
Nr
Rodzaj lub
nazwa
budynku
budynek
mieszkalny
wielorodzinny
budynek
mieszkalny
jednorodzinny
obiekt
użyteczności
publicznej
obiekt
handlowy
obiekt
usługowy
obiekt
przemysłowy
inny
1
2
3
4
5
Rok
budowy
budynku
Ilość
kondygnacji
Ilość
mieszkań
[szt.]
Ilość
mieszkańców/
użytkowników
Powierzchnia
ogrzewana
obiektu [m2]
Kubatura
[m3]
Rodzaj i typ
źródła
kocioł
gazowy,
kocioł
elektryczny
c.o.,
ogrzewanie
elektryczne,
piece
kaflowe,
Pompa
ciepła,
kolektory
słoneczne,
inne
Rodzaj
paliwa
gaz ziemny,
gaz płynny,
olej
opałowy,
węgiel lub
koks,
biomasa
(drewno,
inna),
energia
elektryczna,
inne
Ilość
poszczególnych
źródeł w
budynku
[szt.]
Moc
źródeł
[kW]
Zużycie
paliwa
w roku
2012
2013
[m3,
litry,
tony]
Zużycie
energii
elektrycznej
w budynku
użytkowym
w roku
2013
[kWh]
Zakres
termomoderrnizacji
 docieplenie ścian
(pełne/ściany
szczytowe/inne)
 docieplenie
stropodachów/dach
ów
 docieplenie stropu
nad piwnicą
 rodzaj izolacji
 rok docieplenia
 grubość izolacji
Udział
wymienionej
stolarki
okiennej
[%]
Modernizacja systemu
grzewczego
 modernizacja węzłów
cieplnych montaż
zaworów
termostatycznych
 montaż podzielniki
kosztów;
 montaż zaworów
podpionowych
 montaż
automatycznych
odpowietrzników;
 wykonanie izolacji
rurociągów
poziomych w
piwnicy (c.o. i
c.w.u.);
 montaż zaworów
regulacyjnych na
cyrkulacji c.w.u.;
 wymiana instalacji i
grzejników;
 inne działania.
 rok modernizacji
Tabela wzór nr 4 – kotłownia miejska/kotłownia rejonowa/kotłownia osiedlowa
Lp.
1
2
3
4
5
6
Ulica
Miejscowość
gdzie
znajduje się
kotłownia
Nr
Rok
budowy
kotłowni
Przeznaczenie
kotłowni
Rodzaj
paliwa
Ilość
kotłów/
urządzeń
centralne
ogrzewanie,
ciepła woda,
wentylacja,
technologia,
inne
gaz ziemny,
gaz płynny,
olej opałowy,
węgiel
(gruby, miał
węglowy)
lub koks,
biomasa
(drewno,
inna),
inne
[szt.]
Typ, rodzaj
kotłów
Rok
produkcji
kotłów
Moc
kotłów
Moc
kotłowni
Zużycie paliwa w
roku
2012
2013
Ilość
zaopatrywanych
w ciepło
obiektów
Produkcja ciepła
(o ile możliwe do
określenia)
[kW]
[kW]
[m3, litry, tony]
[szt.]
[GJ]
Download