polityka gospodarcza i społeczna

advertisement
POLITYKA GOSPODARCZA I SPOŁECZNA
dr Izabela Buchowicz
Instytut Gospodarstwa Społecznego
[email protected]
Polityka gospodarcza:
• Świadome oddziaływanie władz państwowych na
gospodarkę narodową – na jej dynamikę, strukturę i
funkcjonowanie, na stosunki ekonomiczne w państwie
oraz na jego relacje gospodarcze z zagranicą.
• Dyscyplina badająca publiczne działania gospodarcze
na trzech poziomach: „bieżących” wyborów
dokonywanych przez państwo, wyborów dokonywanych
przez instytucje wyższego szczebla (czyli określających
„gospodarczą konstytucję” społeczeństwa) oraz
identyfikacji społecznych preferencji lub celów.
Przedmiot polityki gospodarczej
Kluczowym zagadnieniem polityki gospodarczej jest wzrost
gospodarczy, który jest warunkiem zapewnienia
długookresowej poprawy zaopatrzenia społeczeństwa w
dobra rzeczowe i usługi. Wzrost gospodarczy rozumiany
jest jako proces ilościowych zmian w gospodarce,
będących następstwem zwiększenia potencjału
materialnego i osobowego.
Cele polityki gospodarczej
1.
2.
3.
4.
5.
Dobrobyt
Swoboda postępowania
Sprawiedliwość
Bezpieczeństwo
Postęp
Celem mierzalnym (wymiernym) jest cel ogólny, który daje
się mierzyć w kategoriach zmiennej ekonomicznej,
takiej jak dochód lub zatrudnienie
Podmioty polityki gospodarczej:
• Podmioty kreujące politykę gospodarczą,
• Podmioty starające się wpływać na realizowaną politykę
gospodarczą,
• Podmioty, na które polityka gospodarcza jest
ukierunkowana i oddziałuje.
Polityka społeczna to działalność państwa, samorządów i
organizacji pozarządowych zmierzających do kształtowania
ogólnych warunków pracy i bytu ludności, prorozwojowych
struktur społecznych oraz stosunków społecznych opartych
na równości i sprawiedliwości społecznej, sprzyjających
zaspokajaniu potrzeb społecznych na dostępnym
poziomie.
W zakres polityki społecznej wchodzą wszystkie
najważniejsze potrzeby społeczne, bez zaspokojenia
których społeczeństwo nie może sprawnie funkcjonować
takie jak: ochrona zdrowia, edukacja, mieszkalnictwo,
kultura, zabezpieczenie emerytalne i rentowe, potrzeby
związane z niepełnosprawnością.
Polityki szczegółowe wchodzące w skład systemu polityki społecznej:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Polityka socjalna (zabezpieczenie społeczne),
Polityka ochrony pracy,
Polityka zatrudnienia,
Polityka ochrony zdrowia,
Polityka mieszkaniowa,
Polityka oświatowa,
Polityka kulturalna,
Polityka ochrony środowiska naturalnego,
Polityka prewencji i zwalczania patologii społecznej,
Polityka ludnościowa,
Polityka rodzinna,
Polityka wobec młodzieży,
Polityka wobec ludzi starych.
Cele polityki społecznej:
1.
Kształtowanie odpowiednich tj. na miarę możliwości
gospodarczych, warunku pracy i bytu ludności;
2.
Kształtowanie prorozwojowych struktur społecznych (struktury
rodzin zapewniającej zastępowalność pokoleń, odpowiedniej
struktury wykształcenia ludności i struktury zawodowej ludności
tzn. kształtowanie kapitału ludzkiego;
3.
Kształtowanie sprawiedliwych stosunków międzyludzkich
opartych na zasadzie sprawiedliwości społecznej i równości
szans na starcie życia zawodowego. Państwo tworzy
odpowiednie prawa zapewniając wszystkim obywatelom
odpowiednie możliwości.
Podmioty polityki społecznej:
/ludzie tworzący, kształtujący i realizujący politykę społeczną/
• Państwowe – organy administracji i samorządy,
• Niepaństwowe – centralne i lokalne,
• Międzynarodowe – jak ONZ i podmioty realizujące politykę
społeczną UE.
Modele polityki społecznej:
Model liberalny- zakłada, że naturalnymi kanałami, za pomocą których
potrzeby powinny być zaspokajane są: rynek prywatny i rodzina. Państwo
powinno ingerować w ostateczności i tylko w odniesieniu do tych grup, które
nie są w stanie same sobie poradzić. Przyjmuje się, ze zdecydowana
większość społeczeństwa jest w stanie zaspokoić swoje potrzeby własnym
działaniem przy ewentualnej pomocy rodziny lub organizacji
charytatywnych.
Model redystrybucyjny – zakłada, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo
socjalne jednostki ponosi przede wszystkim społeczeństwo. PS zajmuje się
redystrybucją dochodów i gwarantuje dostęp do świadczeń i usług opartych
na kryterium potrzeb niezależnie od funkcjonowania rynku i wkładu
własnego jednostki.
Model motywacyjny – programy społeczne powinny jak najmniej zakłócać
mechanizmy funkcjonowania gospodarki rynkowej; jest silne uzależnienie
prawa do pomocy i wysokości świadczeń; świadczenia przysługują głównie
osobom ubezpieczonym, a same ubezpieczenia są obowiązkowe i mają
powszechny przedmiotowy charakter.
Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy to taki
stan gospodarki i podziału jej wytworów, w którym
gospodarka zachowuje zdolność do konkurencji na rynkach
międzynarodowych, a poziom i sposób zaspokajania
potrzeb społeczeństwa nie powoduje ostrych kwestii
społecznych. Tak rozumiany rozwój nie wyklucza
dopuszczalnych zróżnicowań społecznych i
przestrzennych.
Podejście uwzględniające realizacje polityki
zrównoważonego rozwoju poprzez odpowiednią politykę
gospodarczą i społeczną zakłada, że społeczeństwo i jego
gospodarka to całość. Dwie ważne polityki gospodarcza i
społeczna są realizowane w warunkach gospodarki
rynkowej z jej wszystkimi skutkami.
Jakość prowadzenia polityki gospodarczej i społecznej
zależy w dużym stopniu od rozpoznania ich uwarunkowań,
które tworząc ramy dla prowadzenia tych polityk oddziałują
na jej cele, kierunki i narzędzia.
Uwarunkowania te można podzielić na endogeniczne i
egzogeniczne.
Uwarunkowania endogeniczne:
• Uwarunkowania polityczno-ustrojowe,
• Uwarunkowania doktrynalne,
• Uwarunkowania związane ze stosowanym systemem
ekonomicznym,
• Uwarunkowania związane z kapitałem ludzkim,
• Uwarunkowania kapitałowe,
• Uwarunkowania przyrodnicze.
Uwarunkowania egzogeniczne:
• Uwarunkowania wynikające z międzynarodowej sytuacji
politycznej,
• Uwarunkowań związanych z relacjami z innymi
państwami, w tym państwami sąsiednimi,
• Uwarunkowań odnoszących się do przynależności do
międzynarodowych ugrupowań politycznych, militarnych
i gospodarczych,
• Uwarunkowań wynikających z warunków wymiany
międzynarodowej.
Uwarunkowania polityczno-ustrojowe – trzy podstawowe
ustroje polityczne:
• Państwo o ustroju demokratycznym,
• Państwo o ustroju autorytarnym (Federacja Rosyjska),
• Państwo o ustroju totalitarnym (Korea Północna, Kuba).
Uwarunkowania doktrynalne – trzy podstawowe doktryny
ekonomiczne:
• Doktryna liberalizmu gospodarczego,
• Doktrynę interwencjonizmu państwowego,
• Doktrynę marksistowską.
Uwarunkowania związane z ustrojem ekonomicznym- podstawowe
kryteria grupowania ustrojów ekonomicznych:
1.
2.
-
Własności środków produkcji:
Ustrój indywidualistyczny (kapitalistyczny)
Ustrój kolektywistyczny.
Sposobu regulacji procesu gospodarczego:
Systemy kompetytywne (konkurencyjne),
Gospodarki regulowanej administracyjnie
Uwarunkowania związane z czynnikiem ludzkim:
1. Rozpatrywane w ujęciu społecznym,
2. Rozpatrywane w ujęciu demograficznym
Uwarunkowania kapitałowe:
Stan i struktura zasobów rzeczowych i finansowych
występujących w postaci środków będących w
dyspozycji obywateli, podmiotów gospodarczych, jak i
państwa.
Istotnym elementem jest wyposażenie kraju w produkcyjny
i infrastrukturalny majątek trwały, który tworzą:
• Inwestycje rzeczowe (budynki, budowle, środki
obrotowe, maszyny, grunty);
• Inwestycje finansowe (udziały, pożyczki długoterminowe,
papiery wartościowe);
• Inwestycje niematerialne (licencje, patenty, kształcenie).
Uwarunkowania przyrodnicze
Podstawowym zakresem oddziaływania państwa na stan
gospodarki jest stan i struktura zasobów przyrodniczych:
• Zasobów surowców mineralnych,
• Obszar kraju,
• Zróżnicowanie przestrzeni geograficzno-gospodarczej
położenie danego obszaru w kontekście geopolitycznym
oraz tranzytowym.
Główne formy wykorzystania zasobów przyrodniczych:
• Uprawa,
• Eksploatacja,
• Lokalizacja – decyzje lokalizacyjne, ze względu na swoje
długofalowe skutki należą do najważniejszych w
działalności gospodarczej.
Uwarunkowania egzogeniczne
• Uwarunkowania wynikające z warunków wymiany
międzynarodowej,
• Uwarunkowania wynikające z międzynarodowej sytuacji
politycznej i relacji z innymi państwami,
• Uwarunkowania odnoszące się do przynależności do
ugrupowań międzynarodowych.
Polityka budżetowa (fiskalna, skarbowa) zajmuje się
racjonalnym kształtowaniem wielkości i struktury dochodów
i wydatków budżetowych.
Polityka pieniężna (monetarna) polega na oddziaływaniu
na podaż pieniądza i kurs walutowy.
Jako najważniejsze cele polityki gospodarczej obejmujące polityki
budżetową i pieniężną uważa się:
Zrównoważony wzrost i rozwój gospodarczy,
Wysoki poziom zatrudnienia,
Stabilność cen,
Równowagę w stosunkach gospodarczych z zagranicą,
a także równowagę budżetową, racjonalny poziom długu
publicznego i racjonalny (sprawiedliwy) podział dochodu
Narzędzia ogólnej polityki gospodarczej wykorzystywane w
polityce budżetowej i pieniężnej:
1.
Z punktu widzenia ich charakteru (rodzaju):
•
Ekonomiczne (parametryczne):
Polityki budżetowej: stawki podatkowe, subwencje, dotacje celowe, ulgi
podatkowe;
Polityki pieniężnej: stopy procentowe banku centralnego, stopa rezerw
obowiązkowych, operacje otwartego rynku;
•
Pozaekonomiczne (nieparametryczne):
Administracyjne: zarządzenia uchwały i decyzje organów władzy,
zezwolenia, zalecenia;
Prawne: akty normatywne;
Informzcyjno-programistyczne:zadania planów i programów, prognozy,
informacje;
Moralne: odznaczenia, wyróżnienia, apele, propagowanie postaw i
działań.
2. Z punktu widzenia sposobu oddziaływania organów władzy:
•
Bodźcowe (nakłaniające): bez formalnego przymusu nakłaniają
do zachowania zgodnego z zamierzeniem podmiotu polityki (np.
Ulgi podatkowe);
•
Imperatywne (autorytatywne, władcze): mają cechy przymusu
nakazującego, ograniczającego lub polecającego określone
zachowania lub działania przedmiotów polityki.
Polityka budżetowa
Dochody jednostek gospodarujących i osób fizycznych są
źródłem przychodów skarbu państwa. Zagadnieniami ich
kształtowania zajmuje się polityka budżetowa (fiskalna).
Do jej funkcji należy określanie i racjonalizowanie
wydatków i dochodów aparatu państwowego i sektora
publicznego.
Polityka budżetowa
• Świadome działania państwa zmierzające do
gromadzenia środków, które są wydawane na realizację
różnych zadań stojących przed państwem.
• Determinuje zakres polityki socjalnej, a także
emerytalnej, zdrowotnej czy edukacyjnej.
Budżet
• Plan finansowy państwa, za którego realizację
odpowiadają organy władzy wykonawczej.
• Zestawienie planowanych przychodów i wydatków
państwa na dany okres – zazwyczaj rok.
• Według ustawy o finansach publicznych:
Roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów
i rozchodów organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa, sądów i trybunałów, administracji
rządowej na okres roku kalendarzowego.
Dobra polityka budżetowa odznacza się:
1.
2.
3.
Racjonalnym fiskalizmem,
Umiejętnością łączenia celów fiskalnych z celami
pozafiskalnymi,
Stabilnością polityki fiskalnej.
Polityka budżetowa może być realizowana w trzech
wariantach:
1.
2.
3.
Ekspansywny: zwiększenie wydatków budżetowych,
zmniejszenie podatków.
Restrykcyjny: zmniejszenie wydatków budżetowych,
zwiększenie podatków.
Neutralny.
Narzędzia polityki budżetowej:
• Narzędzia podatkowe,
• Zasiłki dla bezrobotnych,
• Wydatki związane z tworzeniem nowych miejsc pracy i
finansowaniem programów zmiany kwalifikacji zawodowych,
• Wydatki promujące restrukturyzacje gospodarki w układzie
branżowym i przestrzennym,
• Wydatki promujące rozwój drobnej wytwórczości wydatki na roboty
publiczne,
• Deficyt budżetowy,
• Dług publiczny,
• Poręczenia i gwarancje państwa dla podmiotów zaciągających
pożyczki.
Politykę budżetową prowadzi się w oparciu o budżet
(zestawienie dochodów i wydatków). W budżecie kluczowe
znaczenie mają dochody podatkowe z podatków
pośrednich i bezpośrednich.
Zasady dobrego opodatkowania:
• Powszechne, proporcjonalne i równe (nie progresywne
wobec uzyskiwanych dochodów i bez przywilejów dla
kogokolwiek);
• Pewne (oznaczone w wysokości, terminach i sposobach
płatności oraz ściągalne);
• Dogodne (pobierane w czasie i terminach dogodnych dla
podatnika – podatki pośrednie, konsumpcyjne);
• Tanie
Cechy optymalnego systemu podatkowego:
1.
2.
3.
4.
5.
Jasność celu,
Strategia,
Spójność i efektywność,
Sprawiedliwość i przejrzystość stosowania przepisów,
Pozytywna postawa organów podatkowych sprzyjająca
współpracy,
Uwarunkowania do prowadzenia polityki budżetowej w
Polsce wynikają z Konstytucji RP z 1997 r.
• Nie wolno zaciągać pożyczek lub udzielać gwarancji i poręczeń
finansowych, w następstwie których państwowy dług publiczny
przekroczy 60% rocznego PKB,
• Warunki opodatkowania normuje ustawa,
• Sejm uchwala budżet państwa na rok budżetowy w formie ustawy
budżetowej. Jeżeli ustawa budżetowa nie weszła w życie w dniu
rozpoczęcia roku budżetowego, Rada Ministrów prowadzi
gospodarkę finansową na podstawie przedłożonego projektu
ustawy.
• Zwiększenie wydatków lub ograniczenie dochodów planowanych
przez Radę Ministrów nie może powodować ustalenia przez Sejm
większego deficytu budżetowego niż przewidziany w projekcie
ustawy budżetowej. Ustawa budżetowa nie może przewidywać
pokrywania deficytu budżetowego przez zaciąganie zobowiązania w
centralnym banku państwa.
Podmioty polityki budżetowej:
• Minister Finansów
• Komitet Stabilności Finansowej
Dokumenty regulujące politykę budżetową w Polsce:
• Konstytucja RP,
• Program Konwergencji (z aktualizacją na lata 2008-2010),
• Plan Stabilności i Rozwoju,
Dokumenty UE regulujące politykę budżetową:
• Europejski plan naprawy gospodarczej,
• Pakt Stabilności i Wzrostu,
• Strategia Lizbońska,
System podatkowy w Polsce:
• Podatki bezpośrednie: podatek dochodowy od osób fizycznych,
podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od spadków i
darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek rolny,
podatek leśny, podatek od nieruchomości, podatek od środków
transportowych, podatek od posiadania psów;
• Podatki pośrednie: podatek od towarów i usług VAT, podatek
akcyzowy.
Całkowita stawka podatkowa w wybranych krajach:
Wielka Brytania 35,5%
Polska 40,2%
Stany Zjednoczone 42,3%
Kanada 45,4%
Niemcy 50,5%
Japonia 55,4%
Ukraina 58,4%
Hiszpania 60,2%
Francja 65,4%
Włochy 73,3%
Chiny 79,9%
Polityka pieniężna
Ogólne oddziaływanie na nominalną podaż pieniądza i kurs walutowy.
Najważniejszym jej celem jest:
• stabilizacja poziomu cen, czyli niska inflacja,
• Tworzenie warunków sprzyjających racjonalnemu gospodarowaniu
wszystkich podmiotów gospodarczych i osób fizycznych przez
stabilizacje pieniądza.
Podmiotem polityki pieniężnej jest Bank Centralny, który powinien być
instytucja zaufania publicznego oraz dbać o stabilność pieniądza i
systemu bankowego.
Funkcje Banku Centralnego:
emisyjna,
banku banków,
banku państwa,
centrum walutowego kraju.
Trzy warianty realizowania polityki pieniężnej:
1. Ekspansywny – zwiększenie nominalnej podaży pieniądza przez:
Obniżenie stóp procentowych banku centralnego,
Skupowanie papierów wartościowych przez bank centralny w
ramach operacji otwartego rynku,
Obniżanie stopy rezerw obowiązkowych.
2. Restrykcyjny – zmniejszanie nominalnej podaży pieniądza przez:
Podwyższanie stóp procentowych banku centralnego,
Sprzedawanie papierów wartościowych przez bank centralny w
ramach operacji otwartego rynku,
Podwyższanie stopy rezerw obowiązkowych.
3. Neutralny.
Politykę pieniężną można realizować zgodnie z dwoma modelami
(typami):
• Polityki stałej zasady – realizowanie z góry przyjętego celu i brak
reakcji na sytuację gospodarczą.
• Polityki dyskrecjonalnej (uznaniowej, elastycznej reakcji, swobody
decyzji) – dostosowywanie się do sytuacji w gospodarce.
• Cel finalny (strategiczny)- Jest najważniejszym
celem polityki pieniężnej banku centralnego,
kształtującym długookresową sytuację
makroekonomiczną gospodarki.
• Cel pośredni (taktyczny)- W zależności od
strategii polityki pieniężnej, bank centralny
przyjmuje za cel pośredni wartości, które są w
zasięgu oddziaływania instrumentów polityki
pieniężnej.
• Cel operacyjny-Jest to zmienna krótkookresowa,
znajdująca się pod bezpośrednim oddziaływaniem
instrumentów polityki pieniężnej banku centralnego
Cele Polityki Pieniężnej
Strategia Polityki Pieniężnej
Strategia polityki pieniężnej jest to sposób
postępowania banku centralnego
prowadzący do osiągnięcia strategicznych
celów polityki pieniężnej, za pośrednictwem
instrumentów polityki pieniężnej.
Rodzaje:
- Strategia tradycyjna
- Strategia wieloparametryczna
Charakterystyka poszczególnych strategii
•
•
•
•
•
Strategia kontroli podaży pieniądza
Strategia kontroli kursu walutowego
Strategia kontroli stóp procentowych
Strategie bezpośredniego celu inflacyjnego
Strategia eklektyczna
Ostateczny efekt oddziaływania polityki pieniężnej na gospodarkę
(wzrost, bezrobocie, inflacja) jest trudny do precyzyjnego rozpoznania.
Wzajemne relacje pomiędzy polityką pieniężną a zachowaniami
różnych podmiotów (banków, przedsiębiorstw, gospodarstw domowych,
instytucji, zagranicy) są odmiennie rozłożone w czasie. Powoduje to nie
tylko przesunięcie konsekwencji oddziaływań polityki pieniężnej w
czasie, ale również różną trwałość skutków.
Uwarunkowania dla prowadzenia polityki monetarnej w Polsce
wynikające z Konstytucji RP:
• Centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank Polski.
Przysługuje mu wyłączne prawo emisji pieniądza oraz ustalania i
realizowania polityki pieniężnej; NBP odpowiada za wartość
polskiego pieniądza.
• Organami NBP są: Prezes NBP, Rada Polityki Pieniężnej i Zarząd
NBP.
• Prezes NBP jest powołany przez Sejm na wniosek Prezydenta RP
na 6 lat.
• W skład Rady Polityki Pieniężnej wchodzą Prezes NBP jako
przewodniczący oraz osoby wyróżniające się wiedzą z zakresu
finansów, powoływane na 6 lat, w równiej liczbie przez Prezydenta
RP, Sejm i Senat.
• Rada Polityki Pieniężnej ustala corocznie założenia polityki
pieniężnej i przedkłada je do wiadomości Sejmowi równocześnie z
przedłożeniem przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej.
Rada Polityki Pieniężnej, w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku
budżetowego, składa Sejmowi sprawozdanie z wykonania założeń
polityki pieniężnej.
Dokumenty programowe polityki pieniężnej:
Strategia polityki pieniężnej
Założenia polityki pienięznej
Narzędzia polityki pieniężnej stosowane przez NBP:
1.
Stopy procentowe NBP
Referencyjna,
Lombardowa,
Depozytowa,
Redyskonta weksli,
Kredytu refinansowego,
2. Operacje otwartego rynku
Podstawowe,
Dostrajające
Strukturalne,
3. Rezerwa obowiązkowa
4. Operacje depozytowo-kredytowe,
- Depozyt na koniec dnia,
- Kredyt lombardowy,
- Kredyt w złotych i w euro,
5. Interwencje walutowe
I. Strategia rozwoju
•
Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby
oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu
gospodarczego.
•
Podstawowym problemem w projektowaniu strategii
rozwoju jest znalezienie sposobu, aby przerwać zespół
współzależności tworzących w gospodarce błędne koło
niedorozwoju i ubóstwa.
Błędne koło niedorozwoju i
ubóstwa
Niski poziom produkcji
Nikłe tempo
akumulacji kapitału
Niski poziom
przeciętnych dochodów
Nikłe oszczędności
inwestycyjne
II. Typy strategii rozwoju
1.
2.
3.
4.
5.
Strategia liberalna
Strategia gospodarki otwartej
Strategia industrializacji
Strategia rozwoju rolniczego
Strategia redystrybucyjna
1. Strategia liberalna
• Inaczej monetarystyczna lub ortodoksyjna
• Polega na dążeniu do poprawy alokacji zasobów przez
wykorzystanie wskazówek dawanych przez rynek i
zdaniu się na jego mechanizmy
• Znajduje zastosowanie w sytuacjach kryzysowych
• Dużą rolę przypisuje sektorowi prywatnemu
Cele strategii liberalnej
• Stabilizacja gospodarki i dobre funkcjonowanie rynków
• Poprawa alokacji zasobów i w skutek tego podniesienie
poziomu produkcji i dochodów oraz poprawa poziomu
życia
• Sprzyjanie wysokiemu poziomowi oszczędzania w celu
zwiększenia stopy wzrostu
• Zapewnienie bardziej efektywnego wykorzystania
kapitału
2. Strategia gospodarki otwartej
• Duża rola handlu zagranicznego
• Duże znaczenie oszczędności i wzrostu stopy
oszczędności
• Aktywna rola państwa w rozwoju
Aktywna rola państwa w rozwoju
• Władze publiczne mają prowadzić politykę stymulacji
podaży i powinny ułatwiać udzielanie pożyczek lub
stosować zachęty fiskalne
• Państwo powinno stosować politykę liberalizacji handlu
3. Strategia industrializacji
• Kładzie nacisk na ekspansję sektora przetwórczego w
celu podwyższenia stopy wzrostu gospodarczego
• Przywiązuje dużą wagę do podniesienia poziomu
akumulacji
Sposoby podwyższenia stopy wzrostu
gospodarczego
• Rozwój produkcji dóbr przetwórczych
• Rozwój przemysłu dóbr kapitałowych
• Proeksportowa orientacja sektora przetwórczego
Podniesienie poziomu akumulacji
• Jest ono osiągane poprzez interwencję władz
publicznych
• Interwencja uzasadniana jest możliwością
przyspieszenia wzrostu gospodarczego
• Faworyzowanie ludności o dużej krańcowej skłonności
do oszczędzania
4. Strategia rozwoju rolniczego
•
•
•
•
Kładzie nacisk na wzrost produkcji rolnej
Dąży do zwiększenia podaży żywności
Wymaga wspierania przemysłu
Wprowadzanie nowych, wysoko wydajnych kultur
rolnych(„strategia zielonej rewolucji”)
• Mana celu ograniczenie zasięgu występowania ubóstwa
5. Strategia redystrybucyjna
• Główny cel – poprawa poziomu dochodu i bogactwa
• Zakłada brak sprzeczności między polityką rozwojową, a
polityką dążącą do przyspieszenia wzrostu
• Przykłady państw, które zbliżyły się do niej najbardziej –
Korea Południowa i Tajwan
Czynnikami wpływającymi na wybór strategii mogą
być:
•
•
•
•
•
Występujące ograniczenia w dziedzinie zasobów
Osiągnięty poziom ekonomiczny
Struktura ekonomiczno-społeczna
Stosunki z otoczeniem
Polityczna orientacja ugrupowań rządzących
III. „Strategie dla Polski”
1994r. – „Strategia dla Polski”
1996r. – „Strategia dla Polski – pakiet 2000”
1995r. – „Droga do roku 2010”
1999r. – „Strategia finansów publicznych i rozwoju
gospodarczego. Polska 2000-2010”
5. 2002r. – „Przedsiębiorczość – rozwój – praca”
6. 2005r. – NPR
7. 2012r. – „Strategia rozwoju kraju 2020”
1.
2.
3.
4.
Polityka strukturalna – oddziaływanie państwa
na układ elementów gospodarki narodowej i
relacje pomiędzy tymi elementami.
Strukturę gospodarki narodowej charakteryzuje się poprzez
mierniki:
- ilościowe – wielkość zatrudnienia, wielkość produkcji,
wielkość inwestycji;
- jakościowe – nowoczesność produkcji, poziom wykształcenia
pracowników, innowacyjność gospodarki.
Polityka strukturalna ma na celu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Poprawę efektywności ekonomicznej gospodarki, a w tym także
przekształcenia własnościowe podnoszące efektywność działania
przedsiębiorstw;
Uodpornienie gospodarki na kryzysy gospodarcze;
Zwiększenie wzrostu gospodarczego;
Przeciwdziałanie bezrobociu strukturalnemu i ograniczeniu
bezrobocia cyklicznego;
Unowocześnienie gospodarki;
Zwiększenie konkurencyjności produktów gospodarki
wewnętrznej na rynkach międzynarodowych;
Kierowanie strukturą rozwoju gospodarczego kraju umożliwiające
uodpornienie na zmiany w dostępności zasobów (naturalnych,
energetycznych, demograficznych)
Polityka strukturalna może być realizowana w następujących
postaciach:
Polityka dostosowawcza (adaptacyjna) – prowadzenie przez rząd
zmian, które spowodują:
rozwój nowych dziedzin gospodarki’
restrukturyzację istniejących gałęzi,
ochronę przed upadkiem wybranych dziedzin gospodarki z
powodów społecznych, ekonomicznych, bezpieczeństwa.
2. Polityka zapobiegawcza – wykorzystanie mechanizmu rynkowego do
uzyskania efektywności i wzrostu gospodarczego.
3. Polityka antycypacyjna – przewidywanie nowych warunków działania
oraz propagowanie, propagowaniu zobowiązań, które zmienią
warunki działania w przyszłości, ułatwianie dostosowywania się
przedsiębiorstw do nowych warunków.
1.
Polityka strukturalna może być realizowana w następujących
postaciach:
Polityka dostosowawcza (adaptacyjna) – prowadzenie przez rząd
zmian, które spowodują:
rozwój nowych dziedzin gospodarki’
restrukturyzację istniejących gałęzi,
ochronę przed upadkiem wybranych dziedzin gospodarki z
powodów społecznych, ekonomicznych, bezpieczeństwa.
2. Polityka zapobiegawcza – wykorzystanie mechanizmu rynkowego do
uzyskania efektywności i wzrostu gospodarczego.
3. Polityka antycypacyjna – przewidywanie nowych warunków działania
oraz propagowanie, propagowaniu zobowiązań, które zmienią
warunki działania w przyszłości, ułatwianie dostosowywania się
przedsiębiorstw do nowych warunków.
1.
Typowe sektory poddawane restrukturyzacji:
górnictwo,
hutnictwo,
rolnictwo,
bankowość,
ubezpieczenia,
przemysł zbrojeniowy,
chemia ciężka,
transport,
łączność.
Polityka regionalna:
Obszar działalności władz, który ma na celu najbardziej racjonalne z
punktu widzenia kraju rozmieszczenie działalności gospodarczej i
kształtowanie procesów społecznych w przyszłości. Władze kierują
się najefektywniejszym z punktu widzenia zagospodarowania
całości terytorium, przy uwzględnieniu interesu regionu, powiatu,
gminy rozlokowaniem produkcji.
Zagospodarowanie kraju musi uwzględniać lokalizacje produkcji,
która odpowiada:
•
•
•
•
•
•
Występowaniu zasobów naturalnych,
Sieci osadniczej,
Stanowi i planom rozwoju infrastruktury,
Zachowaniu bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego,
Prowadzeniu innej działalności gospodarczej lub społecznej,
Oszczędzaniu środowiska naturalnego.
Odmiany polityki regionalnej:
1.
2.
3.
-
4.
5.
6.
Wspieranie finansowe regionów najsłabiej rozwiniętych
gospodarczo.
Wspieranie finansowe regionów mających szansę zostać
„biegunami wzrostu” dla całej gospodarki kraju.
Finansowanie restrukturyzacji gospodarki regionów, w których:
dominowały nierentowne, przestarzałe i niszczące środowisko
gałęzie gospodarki,
dominowała jedna gałąź gospodarki tracąca ekonomiczny sens
istnienia.
Inwestycje publiczne w rozwój infrastruktury technicznoekonomicznej i społecznej.
Proces planowania przestrzennego, który zapewnia ład w
gospodarowaniu przestrzenią.
Dofinansowanie instytucji pozarządowych, których celem
działalności jest rozwój gospodarczy i społeczny regionu.
P o l i t yk a P r z e m ys ł o w a
Rodzaj polityki mikroekonomicznej, zaraz
obok polityki rolnej. Jest połączeniem
przedsięwzięć mikroekonomicznych
oddziaływujących na ogólne mechanizmy
alokacji związanych z popieraniem
konkurencji oraz innych, specyficznych
oddziaływań w odniesieniu do
poszczególnych sektorów, które wpływają na
faktyczną alokację produkcji i zasobów.
Cele polityki przemysłowej
 Zwiększenie zdolności konkurencyjnej przemysłu
na rynkach zagranicznych,
 Stymulowanie zmian strukturalnych w przemyśle,
 Poprawa efektywności wykorzystania zasobów
przez ich właściwą alokację,
 Pobudzenie aktywności innowacyjnej w przemyśle.
Rodzaje polityki przemysłowej
 Polityka przemysłowa oparta na preferencjach
strukturalnych, nazywana sektorową
(selektywną, interwencjonistyczną)
 Polityka przemysłowa polegająca na
promowaniu rozwoju przemysłu przy pomocy
środków polityki makroekonomicznej, nazywana
polityką ogólną (liberalną).
Polityka sektorowa
Promuje lub/i wspiera wybrane gałęzie
przemysłu czy też przedsiębiorstwa.
Jej istotę stanowi zróżnicowanie podejście
do rozwoju poszczególnych branż
i zastosowaniu określonych preferencji
rozwojowych.
Kierunek działania:
• Realizowany przez politykę aktywną
• Realizowany przez politykę pasywną
POLITYKA OGÓLNA
 wpływa bezpośrednio na strukturę
rzeczową produkcji przemysłowej,
 nie musi prowadzić do zniekształcania
szeroko pojętych cen
 przynależność branżowa nie wpływa na
decyzję o jej zastosowaniu
Narzędzia polityki
przemysłowej
1. Tradycyjne:
 Sektorowe
 Horyzontalne
2. Narzędzia wspierania
konkurencyjności przemysłowej
Instrumenty sektorowe
Selektywne formy działań adresowanych do
wybranych sfer działalności gospodarczej
i oddziaływujących w sposób bezpośredni
na ich rozwój.
Instrumenty horyzontalne
Narzędzia o szerokim zakresie oddziaływania
i powszechnym charakterze.
Uruchamiane są dla realizacji celów, tj. promocja
nowych technologii, poprawa ochrony środowiska,
rozwój małych i średnich przedsiębiorstw,
edukacja, kształcenie zawodowe, pośrednio
przemysł.
Instrumenty wspierania
konkurencyjności przemysłowej
Wspomagające działania efektywnościowe,
umożliwiające osiąganie wysokich przychodów
i wysokiego tempa tworzenia nowych miejsc pracy,
tj. wzmacnianie inwestycji niematerialnych,
infrastruktury, tworzenie przyjaznego dla biznesu
otoczenia ekonomicznego i prawnego,
oddziaływanie na redukcję kosztów,
internacjonalizacja działalności gospodarczej.
Inny podział narzędzi polityki
przemysłowej
 Zewnętrzne - stosowane wobec partnerów
handlowych, promujące produkty oraz firmy
na rynkach zagranicznych
 Wewnętrzne - oddziaływujące w zakresie
rynku krajowego
Inny podział narzędzi polityki
przemysłowej
 Pasywne - obejmują działania pomocowe,
z którymi wiąże się transfer ze środków
publicznych, a beneficjentami są wyłącznie
adresaci działań publicznych
 Aktywne - przygotowują firmy i sektory do
samodzielnego radzenia sobie w przyszłości
Formy finansowania pomocy
państwowej
 Bezpośrednie transfery
 Instrumenty kredytowe
 Instrumenty podatkowe
 Instrumenty kapitałowe
 Inne
Polityka zatrudnienia – praktyczna działalność
organów władzy publicznej szczebla centralnego i
lokalnego mająca na celu oddziaływanie na
rozmiary zatrudnienia i bezrobocia.
Instrumenty polityki zatrudnienia:
• Pośrednictwo pracy
• Poradnictwo zawodowe
• Bilanse siły roboczej
• Przepisy prawa
• Zasiłki dla bezrobotnych
Bezrobocie – problem ekonomiczny –
nierównowaga pomiędzy podażą siły roboczej
(zasoby pracy) a popytem na pracę (miejsca
pracy)
Bezrobocie – kwestia społeczna – stan
bezczynności zawodowej osób zdolnych do
pracy i zgłaszających gotowość do jej
podjęcia, dla których podstawą egzystencji są
dochody z pracy.
Formy bezrobocia ze względu na występowanie:
1. jawne
2. ukryte
Bezrobocie ze względu na przyczyny:
1. Frykcyjne
2. Sezonowe
3. Koniunkturalne
4. Transformacyjne
5. Strukturalne
Formy bezrobocia ze względu na czas trwania:
1. Krótkookresowe
2. Długookresowe
3. Chroniczne
Formy bezrobocia ze względu na obszar:
1. Powszechne
2. Regionalne
Stopa bezrobocia w Polsce w latach 1998-2010 w %
1998 – 10,4
1999 – 13,1
2000 – 15,1
2001 – 17,5
2002 – 18,0
2003 – 18,0
2004 – 19,0
2005 – 17,6
2006 – 14,9
2007 – 11,4 (UE-7,4)
2008 – 9,3 (UE-6,7)
2009 – 11,9 (UE-8,9)
II kw. 2010 – 11,6 (UE-9,9)
Skutki bezrobocia:
• Ekonomiczne
• Społeczne
• Prawne
• Polityczne
• Psychologiczne
• Zdrowotne
• obyczajowe
Społeczne skutki bezrobocia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Degradacja ekonomiczna,
Degradacja pozycji społecznej,
Trudna sytuacja dzieci,
Bezrobocie młodzieży – zniekształcony proces aktywizacji
zawodowej,
Dewaluacja kwalifikacji zawodowych,
Obniżenie aspiracji edukacyjnych,
Osłabienie woli pracy,
Frustracja, apatia, agresja,
Obojętność, osłabienie poczucia więzi rodzinnych i społecznych,
Zahamowanie rozwoju osobowego,
Zachowania dewiacyjne i patologiczne.
Cechy bezrobocia w Polsce:
• Wysoki odsetek kobiet
• Duże zróżnicowanie przestrzenne
• Długookresowy charakter
• Wysoki odsetek młodzieży
• Niski poziom wykształcenia bezrobotnych
Samorząd terytorialny wobec problemu bezrobocia:
• lokalna polityka zatrudnienia
• „drugi” rynek pracy
• ulgi inwestycyjne
• świadczenia pomocy społecznej
• zapobieganie marginalizacji bezrobotnych i wykluczeniu
środowisk bezrobotnych
Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy to taki
stan gospodarki i podziału jej wytworów, w którym
gospodarka zachowuje zdolność do konkurencji na rynkach
międzynarodowych, a poziom i sposób zaspokajania
potrzeb społeczeństwa i jego funkcjonowanie nie powoduje
ostrych kwestii społecznych.
Tak rozumiany rozwój nie wyklucza dopuszczalnych
zróżnicowań społecznych i przestrzennych.
Kwestia społeczna:
• to zjawisko i okoliczności tworzące stan
napięcia społecznego, wywołujące
powszechne zaniepokojenie i dążenie do
rozwiązania problemu.
•Konkretny problem o szczególnie wysokim
stopniu dotkliwości dla życia i współdziałania
członków danej społeczności.
Przykłady kwestii społecznych:
•
•
•
•
•
•
•
•
Ubóstwo,
Bezrobocie,
Edukacja,
Mieszkalnictwo,
Zdrowie,
Migracje,
Ekokwestia,
Patologia społeczna.
Kwestie społeczne charakteryzują się:
• Występowaniem na masowa skalę skrajnie trudnych
sytuacji w życiu jednostek i rodzin,
• Utrwalającym się ubóstwem poszczególnych środowisk i
kategorii ludności,
• Piętrzącymi się konfliktami zakłócającymi
funkcjonowanie społeczeństwa.
Stopień dolegliwości wybranych kwestii społecznych:
Umiarkowany
Intensywny
Krytyczny
Niedostatek
Bieda
Nędza
Dyskomfort
mieszkaniowy
Brak samodzielnego
mieszkania
Bezdomność
Bezrobocie czasowe
Bezrobocie
długotrwałe
Bezrobocie
chroniczne
Stygmatyzacja
Marginalizacja
Wykluczenie
Niepewność socjalna
Uzależnienie od
pomocy
Bezradność
Zabezpieczenie społeczne – całokształt
środków i działania instytucji publicznych, za
pomocą których społeczeństwo stara się
zabezpieczyć
swoich
obywateli
przed
niezawinionym przez nich niedostatkiem, przed
groźbą
niemożności
zaspokojenia
podstawowych społecznie uznanych za ważne
potrzeb.
Elementy systemu zabezpieczenia społecznego:
•
•
•
•
•
•
Ubezpieczenia społeczne
Ubezpieczenia osobowe i majątkowe ludności
Ochrona zdrowia
Rehabilitacja inwalidów
Pomoc społeczna
Uzupełniające świadczenia społeczne
Zakres przedmiotowy wyznacza katalog ryzyk
społecznych:
•
•
•
•
•
•
•
•
Ryzyko choroby
Ryzyko macierzyństwa
Ryzyko inwalidztwa
Ryzyko starości
Ryzyko śmierci żywiciela
Ryzyko bezrobocia
Ryzyko nagłego wypadku
Ryzyko wypadku przy pracy
Zasady zabezpieczenia społecznego:
• Zasada zaopatrzeniowa – finansowanie z podatków
• Zasada ubezpieczeniowa – finansowanie ze składek
• Zasada opiekuńcza – finansowanie z darowizn
Ogólna charakterystyka zabezpieczenia społecznego
świadczenia
Finansowanie
Zasada
podziału
Świadczenia Zasada
ubezpiecze- społeczna
niowe
Zależne od
składek
Składki
członkowskie
Zasada
solidarności
Świadczenia Zasada
zaopatrzesubsydiarniowe
ności i
solidarności
Określone
przez
państwo
Środki
publiczne
Zasada
indywidualn
ości
Świadczenia Zasada
opiekuńcze subsydiarności i
celowości
Zależne od
potrzeb
Środki
publiczne
Zasada
indywidualn
ości
Typ
Zasada
udzielania
świadczeń
Elementy systemu zabezpieczenia społecznego:
•
•
•
•
•
•
Ubezpieczenia społeczne
Ubezpieczenia osobowe i majątkowe
Ochrona zdrowia
Rehabilitacja inwalidów
Pomoc społeczna
Uzupełniające świadczenia społeczne
Podstawowe filary ubezpieczeń społecznych:
• Ubezpieczenia emerytalne
• Ubezpieczenia chorobowe
• Ubezpieczenia wypadkowe
• Ubezpieczenia od bezrobocia
• Ubezpieczenia pielęgnacyjne
Ubezpieczenie emerytalne to ogół rozwiązań
instytucjonalnych zmierzających do zapewnienia
uczestnikom systemu odpowiednich dochodów w
postaci pieniężnych świadczeń emerytalnych na
okres starości.
Zasady powstawania ubezpieczenia emerytalnego:
1.
2.
3.
Gromadzenie środków emerytalnych,
Powstawanie uprawnień i kapitałów emerytalnych,
Wypłaty świadczeń emerytalnych
Finansowanie ubezpieczenia emerytalnego:
• Metoda repartycji
Układ międzygeneracyjny
Zasada społeczna
• Metoda kapitałowa
Własna inicjatywa
Zasada indywidualna
Elementy (filary) systemu zabezpieczenia na starość:
• Ubezpieczenia obowiązkowe
• Fundusze emerytalne
• Ubezpieczenia indywidualne
Cele reform emerytalnych, tendencje zmian
•
•
•
•
przełożenie odpowiedzialności z państwa na jednostkę
rozwijanie świadomości osób ubezpieczających się
aktywizacja zawodowa
wydłużanie wieku emerytalnego (wraz z wydłużającą
się długością życia)
Ubezpieczenie emerytalne:
• wysokość składki zależna od osiąganego dochodu z
pracy,
• nabycie prawa do świadczenia uzależnione os okresu
opłacania składki
Przyczyny trudności z finansowaniem ubezpieczeń
emerytalnych:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Spadek liczby urodzeń,
Wydłużenie trwania życia,
Obniżenie wieku przerywania aktywności zawodowej,
Opóźnienie wchodzenia w okres aktywności
zawodowej,
Wzrost bezrobocia,
Potrzeba dynamizacji świadczenia (dopasowania go
do wzrastających dochodów z pracy).
Ubezpieczenie wypadkowe:
• składka opłacana przez pracodawcę,
• możliwość podniesienia wysokości składki w zakładach
o szczególnie dużej liczbie wypadków przy pracy,
• świadczenia w formie finansowej, rzeczowej i usług.
Ubezpieczenie od bezrobocia:
• składka zależna od wysokości wynagrodzenia,
• nabycie prawa do świadczenia zależne od okresu
opłacania składki,
• ograniczony okres udzielania świadczenia finansowego,
• świadczenia w formie finansowej, rzeczowej i usług.
Ubezpieczenie pielęgnacyjne:
• składka zależna od wysokości wynagrodzenia lub
zryczałtowana,
• nabycie prawa do świadczenia zależne od okresu
opłacania składki,
• świadczenia w formie rzeczowej, finansowej i usług,
• świadczenia wyodrębnione z ubezpieczenia
chorobowego.
Zdrowie – wg WHO – to nie tylko brak choroby, ale także
pełnia fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu
jednostki ludzkiej i jej zdolność przystosowania się do
zmieniających się warunków otaczającego świata
Ochrona zdrowia – zorganizowana działalność, której
celem jest utrzymanie w dobrym stanie zdrowia człowieka
w środowisku, w którym rozwija się, żyje i pracuje oraz
zapobieganie chorobom i ich leczenie, przedłużanie życia,
poprawa stanu zdrowia psychicznego i fizycznego,
szerzenie oświaty sanitarnej, organizowanie opieki
lekarskiej i pielęgniarskiej.
Publiczna ochrona zdrowia zmierza do:
• zapobiegania chorobom,
• Przedłużania życia,
• Rozwoju zdrowia i zwiększeniu sprawności.
Polityka ochrony zdrowia oznacza przyjęta przez
państwo koncepcję ochrony zdrowia obywateli, której
wyrazem jest system zorganizowanych działań, urządzeń,
instytucji i norm prawnych służących zdrowiu
społeczeństwa.
Szacunek wpływu czterech czynników na przyczyny
śmierci:
1. Styl życia 51%
2. Środowisko 20%
3. Genetyczne 19%
4. Służba zdrowia 10%
Uwarunkowania zdrowia człowieka:
• Czynniki biologiczne – wyposażenie genetyczne i
predyspozycje wrodzone, cechy systemu
immunologicznego itp.
• Zachowania jednostkowe – zwyczaje dietetyczne,
palenie i picie, ogólna skłonność do ryzyka.
• Środowisko psychospołeczne – status społeczny i
ekonomiczny, podatność na informację z zewnątrz itp..
• Środowisko fizyczne – warunki mieszkaniowe, cechy
środowiska pracy, cechy bliższego i dalszego otoczenia
człowieka.
Koncepcje (modele) finansowania opieki zdrowotnej
cecha
Model
Bismarcka
Model
Beveridge’a
Model
Siemaszkowski
prawo do
świadczeń
Wynika z
przynależności
do określonej
instytucji i
płacenia składek
Uprawnienia
obywatelskie,
równy dostęp do
świadczeń
Uprawnienia
obywatelskie
Finansowanie
usług
Z funduszy
tworzonych ze
składek i
samorządnie
zarządzanych
W sposób
zdecentralizowany z budżetu
państwa
Z budżetu
państwa,
realizowane na
zasadach
centralnego
planowania
Kraj
występowania
Niemcy, Francja,
Belgia, Holandia
Szwecja, Wielka Białoruś,
Brytania, Irlandia Ukraina, Serbia,
Czarnogóra
Ubezpieczenie zdrowotne:
• Składka zależna od osiąganego dochodu z pracy,
• Świadczenia w formie finansowej, rzeczowej i usług
Polityka edukacyjna – akcentuje sprawy
wychowawcze i potrzebę ciągłości kształcenia
Polityka oświatowa – dotyczy systemu
szkolnego.
Polityka rodzinna i polityka edukacyjna mają istotne
znaczenie dla ukształtowania przyszłości danego
społeczeństwa w dłuższej perspektywie.
Inwestycje w kwalifikacje człowieka są najtańszym,
sposobem podnoszenia poziomu konkurencyjności
gospodarki. Dlatego też kształcenie staje się ustawiczną
potrzebą człowieka i gospodarki.
Cele polityki edukacyjnej w Polsce:
1.
2.
3.
4.
Utrzymanie aspiracji edukacyjnych społeczeństwa.
Zmniejszenie dużych różnic w dostępie do
wykształcenia.
Ze względu na zwiększenie luki wykształcenia
pomiędzy ludźmi młodszymi i starszymi konieczne
będzie rozbudowanie form kształcenia dla ludzi
starszych, włączenie ich w system edukacyjny.
Ciągłe podnoszenie jakości kształcenia i zewnętrzny
pomiar efektów kształcenia.
Funkcje kształcenia:
1.
2.
3.
4.
Funkcje społeczne
Funkcje ekonomiczne
Funkcje kulturowe
Funkcje poznawcze
Realizacja każdej z osobna i wszystkich razem funkcji
edukacyjnych jest zawsze zależna od uwarunkowań, w
których się dokonuje.
Cele reformy edukacji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Upowszechnienie wykształcenia na poziomie średnim i
wyższym,
Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji,
Podniesienie jakości edukacji,
Dobre efekty edukacji mierzone poziomem wiedzy i
umiejętności,
Dobre przygotowanie do dorosłego życia,
Spadek bezrobocia,
Zmniejszenie zjawisk agresji i przemocy.
Bariery edukacyjne:
• Bariera terytorialna
• Bariera kosztów
Download