struktura organizacyjna urzędu skarbowego w kole

advertisement
SPOTKANIE
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYCH
im. St. i Wł. Grabskich
w Kole
- działalność Urzędu Skarbowego w Kole
- podatki
- działalność gospodarcza
STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU SKARBOWEGO W KOLE
Urząd Skarbowy w Kole jest jednostką organizacyjną obsługującą
Naczelnika Urzędu Skarbowego.
Urząd Skarbowy prowadzi gospodarkę finansową jako samodzielnie
bilansująca się jednostka budżetowa.
Do zadań Urzędu należy:
1) obsługa Naczelnika w zakresie:
a) ustalania lub określania i poboru podatków oraz niepodatkowych
należności budżetowych, jak również innych należności na
podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem podatków i należności
budżetowych, których ustalanie lub określanie i pobór należy do
innych organów,
b) rejestrowanie podatników oraz przyjmowanie deklaracji
podatkowych,
c) wykonywania kontroli podatkowej,
d) wykonywania egzekucji administracyjnej należności pieniężnych,
e) podziału i przekazywania, na zasadach określonych w odrębnych
przepisach, dochodów budżetowych między budżetem państwa i
budżetami gmin,
f) wykonywania innych zadań określonych w odrębnych przepisach,
2) prowadzenie dochodzeń w sprawach o przestępstwa i wykroczenia
skarbowe,
3) wykonywanie funkcji oskarżyciela publicznego w sprawach o
przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe,
4) wykonywanie kar majątkowych, w zakresie określonym w przepisach
Kodeksu karnego wykonawczego oraz Kodeksu karnego skarbowego.
Naczelnik jest organem niezespolonej administracji rządowej
podległym ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.
Organem wyższego stopnia w stosunku do Urzędu jest Izba
Skarbowa w Poznaniu.
Organem wyższego stopnia w stosunku do Naczelnika jest Dyrektor
Izby Skarbowej w Poznaniu.
ZAKRES ZADAŃ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH
Do zadań Działu Obsługi Bezpośredniej należy w szczególności:
a)
obsługa bieżąca
b)
udzielanie niezbędnych
rzeczowej urzędu,
c)
przyjmowanie deklaracji podatkowych, wniosków, informacji i
innych dokumentów, w tym w formie elektronicznej,
d)
identyfikowanie i rejestrowanie w systemie informatycznym
przyjętych dokumentów,
e)
wydawanie zaświadczeń niezastrzeżonych
rzeczowej innych komórek organizacyjnych,
f)
prowadzenie spraw związanych z kasami rejestrującymi,
g)
prowadzenie ewidencji
płatników składek,
h)
prowadzenie postępowań w
identyfikacji podatkowej (NIP),
informacji
podatników,
z
właściwości
zakresu
płatników
sprawach
właściwości
do
podatków
nadania
i
numerów
i)
prowadzenie ewidencji podatników podatku od towarów i
usług (VAT) i podatników VAT-UE (rejestracja, aktualizacja,
wykreślenie),
j)
przetwarzanie
danych
(wprowadzanie
do
systemu
informatycznego danych szczegółowych z deklaracji
podatkowych oraz innych dokumentów, przetwarzanie
danych przesłanych za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej, tworzenie rejestrów przypisów i odpisów),
k)
czynności
sprawdzające
(dokonywanie
czynności
sprawdzających, przekazywanie wniosków o dokonanie
zwrotu podatku od wartości dodanej do właściwych państw
członkowskich, realizacja zadań związanych z transakcjami
wewnątrzwspólnotowymi,
obsługa
systemu
wymiany
informacji o podatku VAT (VIES)).
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Do zadań Działu Postępowań Podatkowych należy w
szczególności:
orzecznictwo podatkowe, prowadzenie postępowań podatkowych, w
tym w sprawach zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków
związanych z budownictwem mieszkaniowym,
określanie
wysokości
dochodu,
wysokości
zobowiązania
podatkowego, wysokości zaliczek na podatek, wysokości nadpłaty,
wysokości straty poniesionej przez podatnika, wysokości odsetek za
zwłokę, wpłat z zysku, kwoty zwrotu różnicy podatku, kwoty zwrotu
podatku naliczonego lub różnicy podatku do przeniesienia na
następny okres rozliczeniowy,
stwierdzenie nadpłaty, badanie zasadności zwrotu podatku,
prowadzenie postępowań z zakresu nieujawnionych źródeł
przychodów,
udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (umorzenia,
rozłożenia na raty, ograniczenia poboru zaliczek),
prowadzenie spraw z zakresu zabezpieczeń i odpowiedzialności za
zobowiązania podatników,
prowadzenie postępowań w sprawach sukcesji praw i obowiązków
następców prawnych i podmiotów przekształconych,
prowadzenie
postępowań
w sprawach
odpowiedzialności
podatkowej osób trzecich oraz płatników.
Do zadań Samodzielnego Referatu Egzekucji Administracyjnej
należy w szczególności:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
prowadzenie egzekucji administracyjnej zaległości podatkowych i
innych należności pieniężnych,
zabezpieczanie należności podatkowych i innych należności
podlegających egzekucji administracyjnej,
wykonywanie majątkowej represji karnej,
prowadzenie składnicy zajętych ruchomości,
wnioskowanie do sądu o wyjawienie przez dłużnika majątku,
zgłaszanie wniosków o wpis do krajowego rejestru sądowego (KRS)
dłużników niewypłacalnych.
Do zadań Wieloosobowego Stanowiska Pracy Analiz i Planowania
należy w szczególności:
a)
b)
c)
pozyskiwanie informacji, mogących mieć wpływ na powstanie
obowiązku podatkowego oraz ustalenie zobowiązania podatkowego,
w tym także z tytułu nieujawnionych źródeł dochodu,
analizowanie oświadczeń majątkowych,
analizowanie informacji o wydatkach i wartości zgromadzonego
mienia.
Do zadań Samodzielnego Referatu Kontroli Podatkowej należy w
szczególności:
a) prowadzenie kontroli podatkowej.
Do zadań Samodzielnego Referatu Rachunkowości Podatkowej
należy w szczególności:
a)
b)
c)
d)
e)
prowadzenie ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń
nadpłat z tytułu podatków,
bieżące podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania
środków egzekucyjnych, takich jak wystawianie upomnień i tytułów
wykonawczych,
dokonywanie rozliczeń podatników z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości
oraz zwrotów podatku,
rozliczanie i przekazywanie wpływów uprawnionym podmiotom,
wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach.
Do zadań Samodzielnego Referatu Organizacji i Logistyki należy w
szczególności:
1) W zakresie administracyjno - logistycznym:
a) prowadzenie spraw organizacyjnych,
b) obsługa kancelaryjna urzędu,
c) prowadzenie spraw gospodarczo – zaopatrzeniowych,
d) administrowanie składnikami majątkowymi urzędu.
2) W zakresie kadr i szkolenia:
a) realizowanie polityki kadrowej, szkoleniowej, zatrudnienia i płac,
b) prowadzenie spraw związanych ze stosunkiem pracy osób
zatrudnionych w urzędzie.
3) W zakresie informatyki:
a) administrowanie systemami informatycznymi,
b) pomoc użytkownikom w zakresie wdrożenia i eksploatacji systemów
informatycznych i obsługi urządzeń komputerowych,
c) ochrona systemów i sieci teleinformatycznych.
Do zadań Wieloosobowego Stanowiska Pracy Rachunkowości
Budżetowej należy w szczególności:
a)
b)
c)
prowadzenie rachunkowości jednostki budżetowej,
planowanie dochodów oraz wydatków urzędu,
realizowanie planu finansowego.
Do zadań Jednoosobowego Stanowiska Pracy Spraw Karnych
Skarbowych należy w szczególności:
a)
b)
c)
prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach o
przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe,
sporządzanie i wnoszenie aktów oskarżenia do sądu oraz popieranie
ich przed sądem,
wykonywanie zadań oskarżyciela publicznego.
PODATKI
1. BEZPOŚREDNIE:
a)
b)
-
Dochodowe:
Obsługiwane przez Urząd Skarbowy
podatek dochodowy od osób fizycznych,
podatek dochodowy od osób prawnych,
zryczałtowany podatek dochodowy.
Majątkowe:
Obsługiwane przez Urząd Skarbowy
podatek od spadków i darowizn,
podatek od czynności cywilnoprawnych,
Obsługiwane przez Gminy
podatek od nieruchomości,
podatek rolny,
podatek leśny,
podatek od środków transportu,
podatek od posiadania psów.
2. POŚREDNIE:
a)
-
konsumpcyjne:
Obsługiwane przez Urząd Skarbowy
podatek od towarów i usług,
Obsługiwane przez Urzędy Celne
podatek akcyzowy,
cło.
PODATKI BEZPOŚREDNIE – to świadczenie wymierzane bezpośrednio
w stosunku do źródła przychodu, a więc obciążają wielkość
osiąganych dochodów podatnika. W ten sposób mają one istotny
wpływ na przebieg strumienia pieniężnego od producentów do
konsumentów
w
całej
gospodarce
kształtując
wielkość
rozporządzalnych dochodów osobistych.
a)
dochodowe
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Powszechny podatek dochodowy od osób fizycznych wprowadzono z
początkiem 1992 r. Podatnikami tego podatku są zarówno pracownicy,
jak i renciści oraz emeryci, osoby wykonujące prace zlecone oraz umowy
o dzieło czy też prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą na
własny rachunek, osoby osiągające dochody z kapitałów, najmu,
dzierżawy, odpłatnego zbycia ruchomości i nieruchomości oraz innych
źródeł. W ustawie wyliczone są zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe
od podatku. Podstawą opodatkowania w tym podatku jest dochód,
rozumiany jako wpływy brutto osiągane przez osobę fizyczną po
potrąceniu kosztów związanych z funkcjonowaniem źródeł przychodów.
Ulgi podatkowe polegają między innymi na możliwości odliczenia od
podstawy opodatkowania albo podatku niektórych wydatków. Wysokość
należnego podatku oparta jest na progresywnej skali podatkowej.
Skala podatkowa na 2011 rok
Podstawa obliczenia
podatku w złotych
ponad
do
85 528
85 528
Podatek wynosi
18 % minus kwota zmniejszająca
podatek 556 zł 02 gr
14.839 zł 02 gr + 32 % nadwyżki
ponad 85.528
ROZLICZENIE Z URZĘDEM SKARBOWYM:
WYMIAR PODATKU DOCHODOWEGO
PIT-37 zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
w roku podatkowym składają osoby fizyczne, które spełniły łącznie
następujące warunki:
1. wyłącznie za pośrednictwem płatnika uzyskali przychody ze źródeł
położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegające
opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali
podatkowej,
2. nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów
specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach przy
zastosowaniu skali podatkowej,
3. nie są obowiązani doliczać do uzyskanych dochodów małoletnich
dzieci,
4. nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych.
Podatnicy, którzy nie spełniają wyżej wymienionych warunków, a
opodatkowani pozostają według skali podatkowej, wypełniają zeznanie
PIT-36.
Uzyskiwanie przychodów rozliczanych na:
 PIT-36L (podatkiem liniowym),
 PIT-38 (z giełdy i zbycia udziałów w spółkach)
 PIT-28 (ryczałtem ewidencjonowanym)
 PIT-39 (z nieruchomości nabytej lub wybudowanej po 2008 r.),
 PIT-16 (kartą podatkową),
- nie wyłącza złożenia PIT-37 w zakresie innych przychodów rozliczanych
standardowo za pośrednictwem płatników. Można zatem te dwie
deklaracje złożyć łącznie.
PIT-36 składają ci wszyscy, którzy w roku 2011 uzyskiwali dochody
opodatkowane na zasadach skali podatkowej (18-32%) bez pośrednictwa
płatnika. Innym słowem byli zmuszeni w trakcie roku lub będą zmuszeni
na koniec roku sami obliczyć zaliczki na podatek lub wartość podatku do
zapłaty.
PIT-36 dotyczy osób które zarobkowały prowadząc pozarolniczą
działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy
zastosowaniu skali podatkowej (18-32%).
Z PIT-36 skorzystają również podatnicy, którzy:
- korzystają z tzw. kredytu podatkowego, czyli zwolnienia na podstawie
art. 44 ust. 7a ustawy o PIT,
- są obowiązani dokonać doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy
(w związku z wcześniejszym kredytem podatkowym),
- prowadzili działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na
ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.
PIT-36 złożyć należy również:
- prowadząc najem, podnajem, dzierżawę, poddzierżawę lub zawierając
inną umowę o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych
zasadach (zatem nie wybrały opodatkowania ryczałtem lub liniowo w
zakresie tych umów),
- zarabiając za granicą lub uzyskując dochody ze źródeł położonych
za granicą,
- posiadając źródła przychodów z innych źródeł, opodatkowanych na
ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani
płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku
odprowadzania zaliczek,
- wykazując należny zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa
w art. 29, 30 i 30a ustawy o PIT (przychody obcokrajowców, kapitały
pieniężne, inne źródła), ale wyłącznie gdy podatek ten nie został
pobrany przez płatnika,
- sprzedając nieruchomość wybudowaną lub nabytą w latach 20072008.
PIT-36L dotyczy wyłącznie podatników rozliczających się z tytułu
prowadzenia działalności gospodarczej. Opodatkowanie podatkiem
liniowym
dotyczy
wszystkich
przychodów
uzyskanych
i
opodatkowywanych w ramach działalności gospodarczej i wynosi 19%
podstawy obliczenia podatku.
Jeżeli podatnik w trakcie roku traci uprawnienie do rozliczeń liniowych –
gdy uzyska w działalności przychody z tytułu usług, odpowiadających
czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników spółki
wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym na rzecz byłego lub
obecnego pracodawcy – podatnik za cały rok składa PIT-36, a nie
PIT-36L.
Na PIT-36L nie można rozliczyć się łącznie z małżonkiem lub jako osoba
samotnie wychowująca dziecko. Wspólnego rozliczenia nie wykona
również drugi z małżonków, jeżeli chociaż jedno z nich uzyskuje
przychody opodatkowane liniowo.
Zatem podatnik może rozliczać w PIT-36L wyłącznie:
składki na ZUS,
składki na ubezpieczenie zdrowotne,
ulgę abolicyjną,
przekazać 1 % podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.
PIT-38 przeznaczony jest dla podatników prywatnie zajmujących się
obrotem papierami wartościowymi lub zbywających udziały w spółkach.
Złożą go ci wszyscy, którzy w roku podatkowym uzyskali prywatnie (poza
działalnością) przychody z tytułu:
1. odpłatnego zbycia:
- papierów wartościowych,
- pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka),
- pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich
wynikających,
- udziałów w spółkach mających osobowość prawną;
2. objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo
wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej
postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.
Podatek wynosi 19% uzyskanego dochodu.
Uwaga !
Bardzo często podstawą wypełnienia PIT-38 jest PIT-8C dostarczany
przez biuro maklerskie obsługujące rachunek inwestycyjny podatnika.
Małżonkowie wypełniają PIT-38 niezależnie, każdy dla siebie. Nie ma
możliwości rozliczenia się łącznie w związku z przychodami
wykazywanymi na PIT-38. Objęcie udziałów w spółkach posiadających
osobowość prawną za wkład pieniężny (np. za gotówkę) obliguje do
złożenia PIT-38 dopiero w chwili zbycia udziałów. Ich objęcie nie generuje
natomiast przychodu rozliczanego na PIT-38.
OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW
PIENIĘŻNYCH
Podatek dochodowy od osób fizycznych płaci się w przypadku uzyskania
przychodów z kapitałów pieniężnych. Do przychodów z kapitałów
pieniężnych zaliczamy w szczególności przychody (dochody) z:
- odsetek od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach
bankowych, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną
działalnością gospodarczą,
- odsetek i dyskonta od obligacji,
- tytułu udziału w funduszach kapitałowych,
- dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce
mającej osobowość prawną
— opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym w
wysokości 19%; w przypadku uzyskania ich na terytorium Polski podatek
pobierany jest przez płatnika oraz dochody z:
- odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną,
- odpłatnego zbycia papierów wartościowych i pochodnych instrumentów
finansowych,
- z realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych
— które musimy sami wykazać w zeznaniu PIT-38 i opodatkować
według 19% stawki podatku.
Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. Nr 80, poz. 350 z późń. zm. od
dochodów z nie ujawnionych źródeł przychodów lub nie znajdujących
pokrycia w ujawnionych źródłach pobiera się zryczałtowany podatek
dochodowy w wysokości 75% dochodu. Tym samym, ustawodawca
wyodrębnił dwie kategorie dochodów, które są opodatkowane sankcyjną
stawką:
- pochodzące z nieujawnionych źródeł przychodów,
- nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.
Podatek dochodowy od osób fizycznych jest z założenia podatkiem
od dochodów osobistych każdego podatnika. Jednakże małżonkowie
oraz osoby samotnie wychowujące dzieci mogą zgłosić wniosek o łączne
opodatkowanie, co pozwala w niektórych sytuacjach na zmniejszenie
obciążenie podatkowego.
Podatnicy tego podatku są w ciągu roku podatkowego obowiązani do
uiszczenia zaliczek na tenże podatek od osiągniętych dochodów, a
następnie do złożenia w organie podatkowym rocznego zeznania
podatkowego (wyliczenia należnego za cały rok podatku i wpłacenia
brakującej kwoty podatku).
Podatek ten stanowi dochód budżetu państwa.
Podatek dochodowy osób prawnych
Osoby prawne opłacają podatek dochodowy od osób prawnych.
Osoba prawna - wyodrębniona jednostka organizacyjna, która na mocy
odpowiednich przepisów ma osobowość prawną (tj. posiada zdolność
prawną i zdolność do czynności prawnych). Osoba prawna może więc
zawierać umowy, podejmować zobowiązania i odpowiadać za nie,
występować przed sądem jako strona, a także wykonywać inne działania
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
W Polsce kwestie wspólne dla wszystkich osób prawnych są regulowane
przez kodeks cywilny, który też ustanawia jedną z tych osób, o
specjalnym statusie – Skarb Państwa. Inne kategorie osób prawnych są
ustanawiane przez ustawy szczególne.
Do najważniejszych z nich należą:
- spółki kapitałowe (Kodeks spółek handlowych): spółka akcyjna, spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością,
- spółdzielnia (Prawo spółdzielcze),
- przedsiębiorstwo państwowe (ustawa o przedsiębiorstwach
państwowych),
- jednostki samorządu terytorialnego: gmina, powiat, województwo
(ustawy o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym i o
samorządzie województwa),
- kościół i poszczególne jego jednostki organizacyjne – diecezje, parafie,
organizacje kościelne itp. (ustawy regulujące status poszczególnych
wyznań),
- wyższa uczelnia (Prawo o szkolnictwie wyższym),
- fundacja (ustawa o fundacjach),
- państwowa lub samorządowa instytucja kultury, (ustawa o
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej),
- instytut badawczy (ustawa o instytutach badawczych),
- partia polityczna (ustawa o partiach politycznych),
- stowarzyszenie rejestrowe (Prawo o stowarzyszeniach),
- samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (ustawa o działalności
leczniczej),
- związek zawodowy (ustawa o związkach zawodowych).
Obowiązki podatkowe są zróżnicowane w zależności od tego, czy osoba
prawna ma swoją siedzibę na terytorium Polski, czy też poza nim.
Przedmiotem opodatkowania jest dochód osiągnięty w roku podatkowym.
Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie CIT-8 o
wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym - do końca
trzeciego miesiąca roku następnego.
Stawka podatku: 19% dochodu ustalonego na zasadach ogólnych lub
dochodu z dywidend oraz innego przychodu z tytułu udziału w zyskach
osób prawnych mających siedzibę na terytorium RP.
Zryczałtowany podatek dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne.
Ustawa
reguluje
opodatkowanie
zryczałtowanym
podatkiem
dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez
osoby fizyczne:
1) prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą,
2) osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy,
poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te
nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności
gospodarczej,
3) będące osobami duchownymi.
Art. 8 ust. 1 ustawy zawiera wyłączenia od opodatkowania w formie
ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
Podatek obliczany jest od przychodów, a nie od dochodu. W związku z
tym że wysokość kosztów nie jest brana pod uwagę przy ustalaniu
podatku, nie muszą one być ewidencjonowane. Należy jednak zbierać i
przechowywać dowody zakupu towarów. Wszystkich zapisów w
ewidencji przychodów, dokonuje się na podstawie faktur i rachunków. W
ciągu roku podatek ryczałtowy opłaca się do 20-go dnia następnego
miesiąca za miesiąc poprzedni, natomiast za grudzień w terminie
złożenia zeznania rocznego- PIT-28, tj. do 31 stycznia następnego roku.
Wartość ryczałtu uzależniona jest od typu prowadzonej działalności.
Wyróżniamy następujące stawki: 20%, 17%, 8,5%, 5,5%, 3%.
Zgodnie z Ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym, podatnicy
mogą skorzystać z tej formy jeśli w roku poprzedzającym rok
podatkowym, uzyskali przychody z działalności nieprzekraczające
150 000,00 Euro. W przypadku podatników dopiero rozpoczynających
działalność gospodarczą, limit dla rozliczeń w tej formie nie istnieje.
Wartość 150 000,00 EUR po przeliczeniu po kursie NBP z dnia
01.10.2010 r. (3,945) daje kwotę limitu równą 591 975,00 zł (limit na
2011 r.).
Osoby, które wybrały sposób rozliczania podatku ryczałtem
ewidencjonowanym składają PIT-28 zeznanie o wysokości uzyskanego
przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od
przychodów ewidencjonowanych.
PIT-16A
Osoby prowadzące działalność gospodarczą i opodatkowane w formie
karty podatkowej wypełniają PIT-16A Deklaracja o wysokości składki na
powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty
podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego.
Deklaracja ta służy do ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego z
tytułu comiesięcznych wpłat podatku w związku z odliczaniem przez
podatników składki na ubezpieczenie zdrowotne, nie stanowi zeznania o
osiągniętym dochodzie lub przychodzie
Rozliczenie na zasadzie karty podatkowej eliminuje możliwość:
- Łącznego obliczania podatku z małżonkiem (również w ramach innych
przychodów, tych poza kartą podatkową),
- Rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko,
- Korzystania z ulg i odliczeń, oprócz odliczania składki na ubezpieczenie
zdrowotne.
Stosownie do art. 50 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (...)
osoby duchowne opłacające ryczałt są zwolnione od obowiązku
składania zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu ze
źródła przychodu objętego ryczałtem.
Złożenie deklaracji PIT-19A dotyczącej zapłaconych i odliczonych
składek na ubezpieczenie zdrowotne jest więc ich jedynym obowiązkiem
po zakończeniu roku podatkowego, o ile nie zajdą okoliczności
skutkujące koniecznością zawiadomienia urzędu o zaistniałych zmianach
w stosunku do roku poprzedniego.
Osoby duchowne mają obowiązek opłacania ryczałtu od przychodów w
postaci opłat otrzymywanych w związku z pełnionymi funkcjami o
charakterze duszpasterskim.
Natomiast na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku
dochodowym (...) osoby duchowne, które nie pełnią funkcji proboszczów,
wikariuszy i rektorów, a osiągają powyższe przychody z misji, rekolekcji
oraz innych posług religijnych, opłacają ryczałt według stawek
określonych w załączniku nr 6 dla parafii o liczbie mieszkańców
powyżej 1000 do 3000, w zależności od miejsca zamieszkania, jeżeli
zawiadomią naczelnika urzędu skarbowego o osiąganiu takich
przychodów.
Naczelnik według adresu miejsca wykonywania funkcji o charakterze
duszpasterskim jest właściwy do wydania decyzji ustalającej wysokość
ryczałtu na dany rok podatkowy.
b) majątkowe
Podatek od spadków i darowizn
Podatek od spadku i darowizny płacimy, gdy otrzymamy m.in. w drodze
spadku lub darowizny określony majątek (w postaci ruchomości,
nieruchomości, wartości pieniężnych, praw majątkowych itp.). Podatek
od spadku i darowizny jest podatkiem bezpośrednim i płacony jest od
przyrostu majątku.
Podatnikami podatku od spadków i darowizn są osoby fizyczne, które
nabyły w sposób wyżej opisany własność rzeczy i prawa majątkowe.
Płatnikami podatku od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego
albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia
współwłasności lub ugody w tym przedmiocie są notariusze.
Opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn jest nabycie własności
rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub praw
majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
tytułem:
• dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego
• darowizny, polecenia darczyńcy
• zasiedzenia
• nieodpłatnego zniesienia współwłasności
• zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej
przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w
postaci zapisu
• nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności
• nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw
majątkowych wykonywanych za granicą, jeżeli w chwili otwarcia spadku
lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub
miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Zgodnie z art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn
zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych
przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma
i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw
majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie
6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na
podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2 (...). Zwolnienie zawarte w
powyższym przepisie uzależnione jest m.in. od zgłoszenia nabycia
własności właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Zgłoszenia
takiego dokonuje się na druku SD-Z2. Zgłoszenia należy dokonać w
terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego.
Zawiadomienie urzędu nie jest wymagane, gdy nabycie majątku
następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego. W
tym przypadku zawiadomienia takiego dokonuje bowiem notariusz jako
płatnik podatku. Sytuacja taka dotyczy darowizn nieruchomości.
Jeśli spadkobiercy lub obdarowanemu nie przysługuje zwolnienie od
podatku, bo spadek lub darowiznę dostał np. od kogoś z dalszej
rodziny, musi złożyć zeznanie podatkowe SD-3 i SD-3/A o nabyciu
rzeczy lub praw majątkowych.
Opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby,
własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości
przekraczającej:
1) 9 637 zł — jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy
podatkowej;
2) 7 276 zł — jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy
podatkowej;
3) 4 902 zł — jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy
podatkowej.
Do poszczególnych grup podatkowych zalicza się:
1) do grupy I — małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia,
synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów;
2) do grupy II — zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców,
zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i
rodzeństwo
małżonków,
małżonków
rodzeństwa
małżonków,
małżonków innych zstępnych;
3) do grupy III — innych nabywców.
Kwota nadwyżki w zł
Ponad:
Do:
Podatek wynosi:
I grupa
10 278 zł - 3%
10 278 zł
20 556 zł - 308 zł 30 gr i 5 % nadwyżki ponad 10 278 zł
20 556 zł
- 822 zł 20 gr i 7 % nadwyżki ponad 20 556 zł
II grupa
10 278 zł - 7%
10 278 zł
20 556 zł - 719 zł 50 gr i 9 % od nadwyżki ponad 10 278 zł
20 556 zł
- 1 644 zł 50 gr i 12 % od nadwyżki ponad 20 556 zł
III grupa
10 278 zł - 12%
10 278 zł 20 556 zł - 1 233 zł 40 gr i 16 % od nadwyżki ponad 10 278 zł
20 556 zł
- 2 877 zł 90 gr i 20 % od nadwyżki ponad 20 556 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Zakres przedmiotowy podatku od czynności cywilnoprawnych
Podatkowi podlegają następujące czynności cywilnoprawne:
- umowa sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
- umowa pożyczki,
- umowa darowizny - w części dotyczącej przejęcia
obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
przez
- umowa dożywocia,
- umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w
części dotyczącej spłat lub dopłat,
- ustanowienie hipoteki,
- ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz
odpłatnej służebność,
- umowy depozytu nieprawidłowego,
- umowy spółki (akty założycielskie).
Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych – formularz
PCC-3. W przypadku występowania większej ilości podatników (np. 2
nabywców przy umowie sprzedaży) należy wypełnić i dołączyć do
deklaracji PCC-3 załącznik PCC-3/A.
Obowiązek złożenia deklaracji ciąży m.in. na:
- przy umowie sprzedaży – na kupującym,
- przy umowie zamiany – na stronach czynności,
- przy umowie o dział spadku lub zniesienie współwłasności – na
podmiocie nabywającym rzeczy lub prawa majątkowe ponad udział w
spadku lub we współwłasności,
- przy umowie pożyczki – na pożyczkobiorcy,
- przy umowie spółki cywilnej – na wspólnikach, a przy pozostałych
umowach spółki – na spółce.
Nie ma obowiązku składania deklaracji PCC-3 przy sprzedaży rzeczy
ruchomych, jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1.000 zł.
Podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć
deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz
obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania
obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest
pobierany przez płatnika. Notariusze są płatnikami podatku od czynności
cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego.
Stawki podatku wynoszą:
1) od umowy sprzedaży, zamiany, dożywocia, o dział spadku, o
zniesienie współwłasności oraz darowizny:
a) nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego,
własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z
przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz
prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym - 2 %,
b) innych praw majątkowych - 1 %,
2) od umowy ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym również
nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności - 1 %,
3) od umowy pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego - 2 %,
4) od ustanowienia hipoteki:
a) zwykłej - 0,1 %,
b) kaucyjnej - 19 zł;
5) od umowy spółki - 0,5 %.
Podatki obsługiwane przez Gminy:
- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny,
- podatek leśny,
- podatek od środków transportu,
- podatek od posiadania psów.
PODATKI POŚREDNIE – obciążają podatnika w sposób nie pozostający
w ścisłym związku z jego sytuacją dochodową i majątkową. Jako takie są
podatkami ukrytymi, a ciężary ponoszone przez podatników są bardziej
anonimowe.
Podatek od towarów i usług (VAT)
Polski podatek od towarów i usług jest odpowiednikiem powszechnie
stosowanego w państwach o gospodarce wolnorynkowej podatku od
wartości dodatniej (VAT). Powszechny charakter tego podatku oznacza,
iż obciążona nim jest zasadniczo każda sprzedaż towaru czy świadczona
usługa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Podatkiem tym jest
również obciążony import towarów i usług z zagranicy. Eksport towarów i
usług jest faktycznie zwolniony od opodatkowania z uwagi na
zastosowanie 0% stawki podatkowej, a ponadto przy sprzedaży
eksportowanej przysługuje zwrot podatku zapłaconego wcześniej w
kraju. Przy sprzedaży towarów i usług podstawą opodatkowania jest
kwota należna sprzedawcy. Kwota ta nie obejmuje podatku od towarów i
usług. Znaczy to, że stawkę podatku 23% albo 8% albo 5% odnosi się do
ceny sprzedaży towaru bez podatku.
Istotą podatku od towarów i usług w takiej postaci, w jakiej wprowadzono
go w Polsce jest to, ze podatek należny obliczany jest od podstawy
opodatkowania, ale do zapłaty przypada nie cała kwota w ten sposób
obliczona, lecz pomniejszona o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu
towarów i usług.
Kwota podatku naliczonego zapłaconego we wcześniejszych fazach
obrotu, może być odliczona od podatku należnego, wtedy gdy wynika on
z faktur wystawionych przez dostawców podatnika. Podatnicy są
obowiązani do samodzielnego obliczania i wpłacania tego podatku za
okresy miesięczne bądź kwartalne na rachunek bankowy odpowiedniego
urzędu skarbowego oraz złożenia deklaracji dla podatku od towarów i
usług VAT-7 bądź VAT-7K.
Dochody z tego podatku zasilają wyłącznie budżet państwa.
Podatki obsługiwane przez Urzędy Celne:
- Podatek akcyzowy,
- Cło.
WŁASNY BIZNES, WŁASNA FIRMA, WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZA
Założenie firmy nie jest trudne. Zwłaszcza, jeśli myślisz o jednoosobowej
działalności gospodarczej. Ta forma pozwoli Ci uniknąć spełnienia wielu
skomplikowanych czasem procedur, a daje Ci to, co najważniejsze –
niezależność od przełożonego, możliwość realizacji własnych pomysłów i
szansę na sukces.
Co chcesz robić?
Czym chcesz się - jako firma - zajmować. Może być to wszystko, co tylko
przyjdzie Ci do głowy (i oczywiście nie jest zabronione). Musisz
pamiętać tylko, że niektóre "biznesy" wymagają koncesji, zezwoleń
itd.
Jeśli już wiesz dokładnie, na czym ma polegać Twoja działalność, to
dobrze. Ale zastanów się przy okazji, czy nie ma żadnych zajęć
podobnych, którymi w przyszłości mógłbyś/mogłabyś się zająć. To
ważne, bo przedmiot działalności musi być zgłoszony w odpowiednim
urzędzie. A nie możesz zajmować się czymś, czego nie masz
wpisanego w dokumenty. Lepiej więc już teraz zaplanować szerokie
spektrum działania, niż po kilku miesiącach zmieniać wpisy w
dokumentach.
Pamiętaj, że Twoja działalność musi być zgodna z tzw. Polską
Klasyfikacją Działalności (PKD). Dostęp do aktualnego PKD możesz
uzyskać np. poprzez strony Głównego Urzędu Statystycznego.
Sprawdź, czy zaplanowana przez Ciebie działalność nie wymaga
uzyskania specjalnego zezwolenia lub koncesji. Pamiętaj też, że
prowadzenie niektórych przedsięwzięć wymaga spełnienia
określonych warunków, regulowanych przez ustawy i inne akty
prawne. Bez zezwolenia nie możesz np. handlować alkoholem, a
bez koncesji nadawać audycji radiowych czy prowadzić firmy
ochrony mienia.
Specjalne zezwolenie wymagane jest np. na obrót środkami ochrony
roślin, prowadzenie działalności w granicach specjalnej strefy
ekonomicznej z wykorzystaniem pomocy państwa czy wywóz śmieci.
Szczegółowe zasady regulują też np. kwestie świadczenia usług
prawniczych (trzeba uzyskać prawo wykonywania zawodu
adwokata, radcy prawnego itd.), lekarskich (jw.) czy budowlanych.
Informacje o podstawowych obszarach działalności gospodarczej, w
których konieczne jest posiadanie koncesji lub zezwolenia, zawarte
są w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca
2004 roku (Dz. U. z 2004 r., Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.).
Polska jest dziś rekordzistą Europy w ograniczaniu dostępu do pracy. W
naszym kraju nie można swobodnie wykonywać aż 380 zawodów.
Przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt ustawy o
zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów
w pierwszej transzy ułatwi dostęp do 49 zawodów, których
wykonywanie wiąże się dziś z pokonaniem wielu barier od
administracyjnych po ekonomiczne (kosztowne szkolenia i kursy,
egzaminy państwowe).
Celem przygotowanej deregulacji nie jest jednak bezrefleksyjne otwarcie
dostępu do wszystkich zawodów. Są przypadki, w których regulacje
są konieczne, ponieważ wynikają z ochrony zdrowia, życia lub
bezpieczeństwa. Dotyczy to głównie zawodów zaufania publicznego.
Prace nad ustawą rozpoczęły się od konsultacji międzyresortowych i
opracowania listy ponad 200 zawodów, w których regulacje zostały
ocenione jako nadmierne lub zbędne. Do pierwszej transzy
wybranych zostało 49 zawodów. Jednocześnie, w Ministerstwie
Sprawiedliwości rozpoczęły się już prace nad projektem ustawy,
który ułatwiłby dostęp do kolejnych 180 zawodów. Oznaczałoby to,
że obie ustawy deregulacyjne objęłyby w sumie około 230
zawodów, co stanowi ponad 60% wszystkich obecnie regulowanych
w Polsce profesji. Według szacunków ekspertów, deregulacja może
zwiększyć zatrudnienie w tych zawodach o 15-20%.
Już wiesz, czym się będziesz zajmować. Najwyższa pora zastanowić się,
gdzie będziesz to robić. Zdecydowana większość jednoosobowych
firm działa we własnym mieszkaniu. Ma to wiele zalet, przede
wszystkim taką, że lokal już jest, nie trzeba za niego dodatkowo
płacić ani tracić czasu na poszukiwania. Co więcej, część płaconego
czynszu za mieszkanie można "wrzucić w koszty" prowadzenia
działalności - czysty zysk.
Jeśli jednak planowana przez Ciebie praca wymaga odrębnego lokalu,
poszukaj go najpierw - we wniosku o wpis do ewidencji działalności
gospodarczej trzeba podać podstawowy adres prowadzenia
działalności oraz adresy dodatkowe - miejsc prowadzenia firmy o ile
takie istnieją.
Jeśli chcesz korzystać z lokalu, który nie jest Twoja własnością, pamiętaj,
że musisz mieć podpisaną umowę (np. najmu lub użyczenia), która
potwierdzi Twoje prawo do dysponowania lokalem.
Już wiesz, jakiego rodzaju działalność chcesz prowadzić, wiesz już – czy
potrzebujesz koncesji lub zezwolenia. Czas na wypełnienie
pierwszego dokumentu - wniosku o wpis do ewidencji
działalności gospodarczej. Dokument ten składa się w urzędzie
gminy właściwym dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy.
Od dnia 31.03.2009 r. osoba fizyczna rozpoczynająca działalność
gospodarczą składa jeden zintegrowany wniosek o wpis do
ewidencji działalności gospodarczej. Ten sam wniosek należy
wypełnić dokonując zmian bądź zawieszając lub zamykając swoją
działalność.
Urząd Gminy dokonuje wszystkich formalności dotyczących pełnej
rejestracji działalności gospodarczej osoby fizycznej związanych z
wpisem lub zmianą w krajowym rejestrem urzędowym podmiotów
gospodarki narodowej REGON, zgłoszeniem identyfikacyjnym albo
aktualizacyjnym NIP oraz zgłoszeniem płatnika składek ZUS.
Oznacza to, że nie musisz samodzielnie rejestrować swojej firmy w
każdym urzędzie z osobna. Niezależnie od wniosku mimo wszystko
będziesz musiał/ła uzupełnić niektóre informacje w urzędzie
skarbowym oraz ZUS (ale o tym później).
Złożyłeś wniosek o wpis do ewidencji udaj się do urzędu
skarbowego i zdecyduj, jaki sposób opodatkowania wybrać.
Wypełniając wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
musiałeś wybrać rodzaj prowadzonej dokumentacji księgowej, teraz
musisz określić sposób opodatkowania, jaki wybrałe(a)ś.
Wybierz formę opodatkowania
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mają prawo do
wyboru formy opodatkowania. Z pewnymi wyjątkami do dyspozycji są
cztery formy:
OPODATKOWANIE PODATKIEM DOCHODOWYM
• zasady ogólne - skala podatkowa/podatek liniowy;
• ryczałt ewidencjonowany;
• karta podatkowa.
W przypadku wybrania formy opodatkowania na zasadach ogólnych
stawkami progresywnymi lub stawką liniową, należy prowadzić
ewidencje dla potrzeb rozliczenia dochodów w celu ustalenia
dochodu do opodatkowania.
Księgowość w uproszonej formie jest dopuszczalna dla przedsiębiorców
o małej skali działalności i jest prowadzona w formie Podatkowej Księgi
Przychodów i Rozchodów.
Rozliczanie na zasadach ogólnych jest dostępne dla każdego
podatnika i - ogólnie mówiąc jest to płacenie podatku od dochodu
(przychody minus koszty) wg stawek progresywnych 18% i 32%. Zaletą
tego rozwiązania jest np. możliwość korzystania z dodatkowych ulg i
preferencji (np. wspólne rozliczanie z dzieckiem bądź małżonkiem).
Podatek liniowy oznacza, że bez względu na wysokość dochodu
zawsze płaci się stawkę podatku tj. 19%. Minusem rozwiązania jest
niemożność skorzystania z jakichkolwiek dodatkowych ulg i preferencji.
W zastosowaniu podatku liniowego istnieje pewne ograniczenie – nie
może go stosować ten przedsiębiorca, który swoje usługi w bieżącym lub
poprzednim roku podatkowym świadczył byłemu pracodawcy
(szczegóły - art. 9a ustęp 3 ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych).
Podatku liniowego nie można zastosować również w przypadku
dochodów uzyskiwanych na podstawie kontraktu menedżerskiego ( są to
tzw. przychody z działalności wykonywanej, a podatek liniowy można
zastosować tylko do opodatkowania przychodów uzyskiwanych z
działalności gospodarczej).
Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych prowadzą
księgi rachunkowe / handlowe zgodnie z ustawą z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późn.
zm.).
Rozliczać się ryczałtowo może niemal każdy podatnik, z wyjątkami
określonymi w art. 6 i art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby
fizyczne.
W przypadku wybrania ryczałtu ewidencjonowanego należy zaprowadzić
ewidencję przychodów. Koszty w tym przypadku są nieistotne dla
rozliczeń z fiskusem.
Karta podatkowa jest dostępna tylko dla wąskiej grupy podatników,
określonej w ustawie (art. 23 i załączniki 1, 2, 3, 4 ustawy o
zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne). Na takich warunkach mogą się
rozliczać np. korepetytorzy udzielający lekcji na godziny czy osoby
sprzedające domowe posiłki lub handlujące produktami spożywczymi.
Jednak szczegóły tej działalności są określone w ustawie - warto
wcześniej dokładnie sprawdzić, pod jakimi warunkami takie rozliczanie
jest możliwe.
W przypadku karty podatkowej nie trzeba prowadzić żadnej ewidencji.
Należy jednak pamiętać o prowadzeniu ewidencji sprzedaży dla
potrzeb utraty zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy
zastosowaniu kas rejestrujących.
W rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązków
prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
szczegółowo zawarto kto i jakie musi spełniać warunki aby móc
korzystać z tego zwolnienia oraz wykaz czynności, których nie obejmuje
zwolnienie.
Gdy nasza firma posiada choć jeden środek trwały lub przedmiot
zaliczany do wyposażenia naszej firmy, musimy prowadzić
odpowiednio rejestr środków trwałych i ewidencję wyposażenia.
Osoby, które używają prywatnego samochodu do celów służbowych,
powinny pamiętać o prowadzeniu ewidencji przebiegu pojazdu.
Ponadto gdy przedsiębiorca zatrudnia pracownika:
1. zobowiązany jest, wypłacając wynagrodzenie, do potrącenia
z wynagrodzenia osoby fizycznej zaliczki na podatek dochodowy,
2. pobiera zaliczkę od dochodu, tzn. przychód minus możliwe do
potrącenia koszty,
3. musi do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym
zaliczkę pobrano, wpłacić ją na rachunek właściwego urzędu
skarbowego,
4. przesyła do końca lutego następnego roku podatnikowi i urzędowi
skarbowemu właściwemu dla podatnika formularz PIT-11,
5. jest obowiązany przesłać roczną deklarację – do końca stycznia roku
następującego po roku podatkowym do urzędu skarbowego, którym
kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca
zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną,
według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik
nie posiada siedziby – PIT-4R.
Ponadto prowadzi:
Ewidencję czasu pracy pracownika,
Ewidencję wynagrodzeń,
Indywidualne karty przychodów pracownika.
Być VATowcem, czy nie być?
Każda osoba zakładająca własną działalność gospodarczą ma prawo
skorzystać ze zwolnienia z rejestracji do podatku VAT. Z obowiązku
bycia VAT-owcem są zwolnieni przedsiębiorcy, których wartość
sprzedaży nie przekroczy 150 tysięcy złotych (limit 2012 rok).
Decyzja o zarejestrowaniu się jako płatnik tego podatku od początku
istnienia firmy zależy od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy.
Uwaga: Istnieją rodzaje działalności gospodarczej, które wymagają
zgłoszenia do VAT-u wraz z rejestracją działalności, np. PKD 70.22.Z
- Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej i zarządzania.
Osoby, które chcą lub muszą zostać płatnikami podatku VAT, muszą
złożyć w urzędzie skarbowym druki VAT-R (lub VAT-R/UE, jeśli
usługi będą świadczone poza Polską na terenie Unii Europejskiej).
Koszt zgłoszenia to 170 złotych.
Niezależnie od formy opodatkowania, jeśli jesteśmy płatnikami VAT
musisz prowadzić ewidencje dla podatku VAT (dostaw, nabyć) w
celu prawidłowego sporządzenia deklaracji dotyczącej tego podatku.
Prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą podatnik opłaca:
•
Podatek dochodowy (np. od osób fizycznych – zeznanie PIT-36 bądź
PIT-36L, od osób prawnych – zeznanie CIT-8, ryczałt – PIT-28, karta
podatkowa – PIT-16)
lub
•
Łącznie podatek dochodowy oraz podatek od towarów i usług
(deklaracja VAT-7 – rozliczanie miesięczne lub VAT-7K – rozliczanie
kwartalne).
Zdecyduj, kto zajmie się księgowością
Wyrób pieczątkę firmową
Załóż konto firmowe
Uwaga
Osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą po dokonaniu
formalności związanych z założeniem konta bankowego
zobowiązana jest do złożenia w urzędzie skarbowym na druku zgłoszenia
aktualizacyjnego
osoby
fizycznej
prowadzącej
samodzielną działalność gospodarczą (NIP-7).
Zgłoś się do ZUS
Zgłoś się do PIS i PIP
PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA
Zgodnie z art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wszyscy jesteśmy
zobowiązani do płacenia podatków. Wiążą się z tym nie tylko obowiązki,
ale także określone prawa, które przysługują podatnikom. Podstawowe
prawa i obowiązki podatnika wynikają z ustawy z 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.), która normuje
ogólne zagadnienia prawa podatkowego. Znajomość tych uregulowań
ułatwia wywiązywanie się z obowiązków podatkowych oraz wskazuje,
czego podatnik może oczekiwać i domagać się ze strony organu
podatkowego.
W świetle unormowań zawartych w Ordynacji podatkowej, podatnik ma
prawo:
•
płacić podatek w wysokości nie wyższej niż to wynika z przepisów
prawa podatkowego;
•
wnioskować o stwierdzenie nadpłaty podatku;
•
korzystać z ulg podatkowych przewidzianych w przepisach prawa
podatkowego;
•
zwrócić się z wnioskiem, z uwagi na swój ważny interes, o
odroczenie terminu płatności podatku, rozłożenie na raty zapłaty
podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
umorzenie zaległości podatkowej lub odsetek za zwłokę;
•
skorygować złożoną deklarację (zeznanie) w przypadku popełnienia
błędów dot. określenia wysokości zobowiązania podatkowego,
wysokości kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku oraz innych danych
zawartych w ich treści;
•
zwrócić się do właściwego urzędu skarbowego o udzielenie pełnej i
rzetelnej informacji;
•
oczekiwać, że jego sprawa zostanie załatwiona bez zbędnej zwłoki,
jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a w postępowaniu
odwoławczym – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia
otrzymania odwołania przez organ odwoławczy;
•
•
•
•
•
•
•
•
brać czynny udział w każdym stadium postępowania podatkowego,
przeglądać akta sprawy, kopie lub odpisy oraz wypowiadać się przed
wydaniem decyzji co do zebranych dowodów i materiałów oraz
zgłoszonych żądań;
brać udział w czynnościach podejmowanych przez urząd skarbowy
w trakcie kontroli podatkowej;
działać za pośrednictwem pełnomocnika;
wystąpić do właściwego organu podatkowego z wnioskiem o
przywrócenie terminu procesowego, określonego do dokonania
czynności (np. do wniesienia odwołania, zażalenia), w przypadku
gdy podatnik nie dotrzymał tego terminu;
odwołać się od decyzji (postanowienia) Naczelnika Urzędu
Skarbowego do Dyrektora Izby Skarbowej, a następnie wnieść
skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego;
wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym za poniesioną szkodę
wskutek wydania decyzji, która w wyniku wznowienia postępowania
została uchylona lub stwierdzono jej nieważność;
żądać wydania zaświadczenia ze względu na swój interes prawny w
urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego;
ochrony danych osobowych, zawartych w deklaracjach podatkowych
oraz we wszelkich innych dokumentach i informacjach składanych
do organu podatkowego.
Natomiast do podstawowych obowiązków podatnika należy zaliczyć:
•
przestrzeganie prawa podatkowego;
•
rejestrację w urzędzie skarbowym w celu uzyskania Numeru
Identyfikacji Podatkowej (NIP);
•
aktualizację danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym NIP oraz
zgłoszeniem rejestracyjnym VAT, w terminach określonych w
ustawach;
•
zapłatę podatku w wysokości nie niższej niż wynika to z przepisów
prawa podatkowego;
•
przestrzeganie terminów płatności podatków;
•
stawiennictwo na wezwanie organu podatkowego, osobiście lub za
pośrednictwem pełnomocnika, w celu dostarczenia żądanych
dokumentów, złożenia wyjaśnień lub dokonania określonych
czynności;
•
umożliwienie pracownikom organów podatkowych wykonywanie
czynności kontrolnych;
•
przechowywanie wszelkich dokumentów podatkowych (rachunków,
faktur, ksiąg podatkowych, dokumentów związanych z poborem lub
inkasem podatków, itp.) do czasu upływu terminu przedawnienia
zobowiązania podatkowego;
•
uiszczanie opłaty skarbowej w przypadku składania do organu
podatkowego podania w indywidualnej sprawie.
SYSTEM e-DEKLARACJE
Dlaczego warto złożyć zeznanie drogą elektroniczną?
Dostępność usług przez Internet jest dziś standardem. Już po raz
czwarty mamy możliwość złożenia zeznania podatkowego przez Internet.
Pozwala to nie tylko ograniczyć formalności do minimum. Ta forma
rozliczenia gwarantuje oszczędność czasu oraz kosztów związanych z
opłatami pocztowymi, czy z dotarciem do urzędu skarbowego. Wszystko
za pomocą jednego narzędzia – komputera z dostępem do Internetu.
Do wysłania najpopularniejszych formularzy nie jest też potrzebny
kwalifikowany podpis elektroniczny, bez niego złożymy PIT-28, PIT-36,
PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16A oraz PIT-19A za 2011 r. i
wniosek PIT-16 w 2012 r. Możliwe jest też złożenie zeznania
podatkowego wspólnie z małżonkiem bez dodatkowych formalności
jakimi w przeszłości był wymóg składania pełnomocnictwa. Również w
formie elektronicznej można złożyć korektę deklaracji czy zeznania.
System stworzony został w taki sposób, by podatnik mógł z niego
korzystać praktycznie bez żadnego wysiłku. Jest intuicyjny, przyjazny dla
użytkownika, prowadzi przez kolejne kroki wymagane przy wypełnianiu, a
potem wysłaniu deklaracji.
Zaletą systemu jest przejrzystość oraz to, że ma wiele przydatnych
rozwiązań technicznych, m.in. rozwijane listy pól, obowiązkowe pola są
oznaczone ramką i dodatkowo opisane. Ponadto program na bieżąco
sprawdza poprawność wprowadzanych danych. Bezpieczeństwo
przesyłanych danych zagwarantowane jest dzięki wymogowi autoryzacji
deklaracji (kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub co najprostsze i
bezkosztowe kwotą przychodu wykazaną w poprzednim zeznaniu
rocznym). W ten sposób wyeliminowana zostaje możliwość podszycia się
pod podatnika. Nie ma też powodu martwić się, czy złożony w ten
sposób formularz dotarł do urzędu – program wydaje potwierdzenie w
sytuacji poprawnego przebiegu całej operacji albo wyświetli odpowiedni
komunikat. Złożone poprawnie zeznanie pozwala na wygenerowanie
Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO). To potwierdzenie
traktowane jest na równi z dowodem nadania listu poleconego czy
złożeniem zeznania bezpośrednio w urzędzie skarbowym.
STRONY INTERNETOWE:
URZĘDU SKARBOWEGO W KOLE:
www.uskolo.pl
MINISTERSTWA FINANSÓW:
www.mf.gov.pl
E-DEKLARACJE:
www.e-deklaracje.gov.pl
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
Download