Komunikacja międzykulturowa - Wyższa Szkoła Biznesu w

advertisement
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Kierunek studiów: Socjologia
Przedmiot/moduł: Komunikacja międzykulturowa
Specjalność:
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Liczba godzin
w semestrze
WYKŁADOWC
A
1
I
2
II
III
3
IV
V
VI
Maciej Witkowski
FORMA ZAJĘĆ Wykład
CELE
PRZEDMIOTU
Celem kursu jest przekazanie uczestnikom podstawowych kompetencji w zakresie poznawczego i
emocjonalnego radzenia sobie z kontaktami z osobami odmiennymi kulturowo.
Odniesienie do EFEKTY KSZTAŁCENIA
kierunkowych
efektów
kształcenia
Wiedza:
poznać sposoby złagodzenia typowych barier w komunikacji międzykulturowej, posługiwać się wiedzą z
zakresu koncepcji wymiarów kultury.
Umiejętności:
rozróżniać poszczególne wersje relatywizmu kulturowego.
Kompetencje społeczne:
umiejętność identyfikowania możliwych barier zdarzających się w trakcie międzykulturowej komunikacji,
dostrzegać potrzebę rozszerzenia własnej wiedzy z zakresu nauk społecznych o perspektywę
międzykulturową, wykształcić własną postawę w stosunku radykalnej odmienności kulturowej
NAKŁAD PRACY STUDENTA
(w godzinach dydaktycznych 1h dyd.=45 minut)**
udział w wykładach = 16
udział w ćwiczeniach = 16
przygotowanie do ćwiczeń = 35
przygotowanie do egzaminu = 35
realizacja zadań projektowych =
e-learning =
egzamin =
inne (określ jakie) =
RAZEM: 102
WARUNKI
Wiedza o procesach globalizacyjnych
WSTĘPNE
TREŚCI
PRZEDMIOTU
Liczba punktów ECTS:
W tym:
Liczba punktów ECTS w ramach zajęć praktycznych:
Projekt:
Laboratorium:
Komunikacja międzykulturowa: dokonania i perspektywy.

kulturowa względność wiedzy społecznej;

główne problemy badań międzykulturowych

interdyscyplinarny charakter wykładu: psychologia, antropologia, etnografia, socjologia, filozofia;
Psychologiczne wymiary kultury – koncepcja Hofstede i koncepcje pokrewne.

historia badań IBM;

definicja, warstwy i wymiary kultury;

korelacje wymiarów kultury i wybranych zjawisk społecznych i psychologicznych;

badania GLOBE.
Między homogenizacją a heterogenizacją kulturową – zastosowania komunikacji międzykulturowej.

projektowanie społeczeństwa wielokulturowego;

biznesowe zastosowania komunikacji międzykulturowej;

komunikacja międzykulturowa w obrębie społeczeństwa Polskiego.
Czy ktoś tu się myli? – problem relatywizmu kulturowego w komunikacji międzykulturowej.

relatywizm a etnocentryzm

relatywizm wg M. Spiro (deskryptywny, normatywny i epistemologiczny)

anty-antyrelatywizm
LITERATURA
OBOWIĄZKOWA



Boski, P. (2010) Kulturowe ramy zachowań ludzkich, PWN, Warszawa
Hofstede, G. (2000) Kultury i organizacje, PWE, Warszawa.
Matsumoto, D., Juang L. (2007) Psychologia międzykulturowa, GWP, Gdańsk.
LITERATURA
UZUPEŁNIAJĄCA

Shweder R., (2002) What about Female Genital Mutiliation? [w:] - Shweder R., Minow M., Markus
H., Engaging Cultural Differences, 216-251.
Spiro M. (2004) Relatywizm kulturowy i przyszłość antropologii kulturowej [w:] Badanie kultury.
Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, E. Nowicka, M. Kempy (red.), PWN, s. 27-53.
Geertz C. (1999) Anty anty-relatywizm [w:] Amerykańska antropologia postmodernistyczna, M.
Buchowski (red.), Instytut Kultury, s. 38-66.
Deręgowski J.B. (1990), Oko i obraz, PWN, Warszawa.
Deręgowski J. B. (1993) Convergent Perspective and Divergent Perspective : A Cultural
Difference with a Clearly Perceptual Cause [w:] Cognition and Culture: A Cross-Cultural
Approach to Psychology, J. Altarriba (red.), Elsevier Science Publishers, s. 247-263.
Markus, R.M. i Kitayama, S. (1993). Kultura i ja: implikacje dla procesów poznawczych, emocji i
motywacji. Nowiny Psychologiczne, 3, 5 – 20.
Szarota P. (2005) Psychologia uśmiechu, GWP.
Szarota P. (2008) Okno duszy czy część ubrania?, Kultura Współczesna, nr 2.







METODY
NAUCZANIA
wykład problemowy, ćwiczenia audytoryjne: analiza tekstów z dyskusją
gry symulacyjne, praca w grupach, analiza case studies, dyskusja, rozwiązywanie zadań
POMOCE
NAUKOWE
PROJEKT
(o ile jest
realizowany w
ramach modułu
zajęć)
SPOSÓB
ZALICZENIA –
WERYFIKACJA
EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA
prezentacja multimedialna, teksty źródłowe, teksty case studies,
FORMA
ZALICZENIA
Przykładowa forma zaliczenia:
Cel:
Tematyka:
Wiedza: test
Umiejętności: Esej poświęcony analizie wybranego dylematu kulturowego
Kompetencje społeczne: Esej
egzamin pisemny: testowy / z pytaniami (zadaniami) otwartymi /
dłuższa wypowiedź pisemna (rozwiązywanie problemu)
egzamin ustny
Download