techniki szkolenia poza stanowiskiem pracy w organizacji opartej na

advertisement
Marek Kunasz
Uniwersytet Szczeciński
Katedra Mikroekonomii
TECHNIKI SZKOLENIA POZA STANOWISKIEM PRACY
W ORGANIZACJI OPARTEJ NA WIEDZY
Wprowadzenie
Współczesne koncepcje wzrostu i rozwoju gospodarczego (Gospodarka oparta na
Wiedzy, Zarządzanie Wiedzą, Kapitał intelektualny) wskazują, iż tradycyjne czynniki
wytwórcze: praca, ziemia i kapitał – chociaż ciągle istotne dla działalności gospodarczej –
ustępują miejsca wiedzy i informacji, które w społeczeństwie informacyjnym stają się
najistotniejszymi czynnikami wartościotwórczymi i podstawą sukcesu ekonomicznego.
Organizacje oparte na wiedzy swoją strukturę podporządkowują i nakierowują na
tworzenie wartości dodanej opartej na efektywnym wykorzystaniu wiedzy1. Jednym z
najistotniejszych obszarów działań są prowadzone przez przedsiębiorstwa inwestycje w
kapitał ludzki, a szczególnie te, które przyczyniają się do rozwoju zawodowego
zatrudnionych, czyli skoncentrowane w ramach systemu szkolenia i doskonalenia
zawodowego w przedsiębiorstwie. Działania prowadzone w tym zakresie mają charakter
ustawicznego, sekwencyjnego, nie kończącego się procesu.
W ramach procesu szkoleniowego, po określeniu potrzeb szkoleniowych, celów
szkolenia oraz miar jego efektywności na etapie realizacji szkolenia, istotną sprawą jest
wybór stosowanych podczas zajęć form, metod i technik szkoleniowych. Wybór ów z jednej
strony powinien zapewnić najefektywniejszy sposób przekazywania treści z drugiej zaś
zainteresowanie i zaangażowanie głównych beneficjentów szkolenia (pracowników).
Celem głównym niniejszego opracowania jest przedstawienie technik szkoleniowych
poza stanowiskiem pracy (off the job) opisywanych w literaturze przedmiotu. Dla realizacji
powyższego celu wykorzystano źródła w postaci istniejącego materiału teoretycznego
zawartego w literaturze krajowej i obcej dotyczącej poruszanej problematyki. Dążąc do
realizacji celu głównego, zrealizowano cele cząstkowe przedstawiając:
ƒ cele procesu szkolenia i doskonalenia zawodowego
ƒ sposoby klasyfikowania form i technik szkoleniowych
ƒ wady i zalety grup technik szkoleniowych on the job i off the job
ƒ wybrane indywidualne i grupowe techniki szkoleniowe poza stanowiskiem pracy
Cele procesu szkolenia i doskonalenia zawodowego
System szkolenia i doskonalenia zawodowego spełnia wiele specyficznych celów.
Generalny cel szkolenia i doskonalenia zawodowego można ująć jako rozwój potencjału
1
Szerzej zob. B.Onak-Szczepanik, Budowanie gospodarki opartej na wiedzy w Polsce w kontekście integracji z
Unią Europejską, w: Konkurencyjność rynku pracy i jego podmiotów, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu
Szczecińskiego, Szczecin 2005; M.Fic, Gospodarka oparta na wiedzy, w: Teoretyczne aspekty gospodarowania,
Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005; T.Bal-Woźniak, Kapitał intelektualny w
gospodarce opartej na wiedzy, w: Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy, Katedra Mikroekonomii
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006; B.Kryk, K.Włodarczyk-Śpiewak, Inwestycje w kapitał ludzki a
gospodarka oparta na wiedzy (na przykładzie Polski), w: Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy,
Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
Techniki szkolenia poza stanowiskiem pracy w organizacji opartej na wiedzy
123
ludzkiego i przygotowanie pracowników do pełnienia aktualnych i przyszłych ról
organizacyjnych2. Temu celowi z kolei można podporządkować bezpośrednie i pośrednie cele
szkolenia.
Według H. Króla bezpośrednie bezpośrednie cele szkolenia to3:
• przekazywanie i nabywanie wiedzy i kształtowanie świadomości jej stosowania,
• przekazywanie i nabywanie umiejętności i dzielenie się własnymi doświadczeniami,
• uczeniu wartości i postaw.
A. Szałkowski wyróżnia następujące bezpośrednie cele szkolenia4:
• wyposażenie nowo zatrudnianych w specyficzne elementy potencjału pracy,
• pogłębienie i rozszerzenie dotychczasowej wiedzy zawodowej, umiejętności oraz postaw
pracowniczych w związku z dostosowaniem kwalifikacji do bieżących wymogów
stanowiska pracy lub pod kątem przewidywanych zmian technologicznych5,
• integrowanie cech osobowości, zdolności, wiedzy i umiejętności danego pracownika w
celu rozwijania tych kompetencji, które można zastosować bez dodatkowego uczenia się,
• uzyskanie nowego zawodu lub nowej specjalności zawodowej.
Obok wymienionych powyżej celów bezpośrednich celów szkolenia i doskonalenia
zawodowego wyróżnia się także cele pośrednie6.
Klasyfikacja form i technik szkoleniowych
Dla realizacji celów edukacyjnych (przedstawionych powyżej) istotną sprawą jest
wybór stosowanych podczas zajęć metod szkoleniowych. Dobór ten nie może być
przypadkowy i powinien być uzależniony przede wszystkim od tego, czy większy nacisk
chcemy położyć na aspekt teoretyczny czy praktyczny zajęć. Poza tym wpływ na wybór
metod kształceniowych powinny mieć także:
• tematyka i cele kursu,
• warunki obiektywne,
• specyfika grupy,
• umiejętności trenera.
Techniki i formy szkolenia mogą być grupowane na wiele sposobów, w zależności od
przyjętego kryterium podziału. Można zatem wyróżnić7:
według kryterium: stopień zaangażowania uczącego się
ƒ techniki aktywnego uczenia się
ƒ techniki pasywnego uczenia się
według kryterium: stopnia wzbogacania elementów kwalifikacji
ƒ techniki informacyjno-pokazowe – wzbogacają jedynie wiedzę,
ƒ techniki symulacyjne – wzbogacają wiedzę, umiejętności i postawy,
2
H.Król, Uwarunkowania efektywnego systemu szkolenia pracowników, „Humanizacja Pracy” 2000, nr 3, s. 34.
A.Knap-Stefaniuk, Szkolenia pracowników a konkurencyjność organizacji, „Zarządzanie Zmianami” 2002 , nr
1, s. 20.
4
Wprowadzenie do zarządzania personelem, (red.) A.Szałkowski, Akademia Ekonomiczna Kraków, Kraków
2000, s. 111, A. Piechnik-Kurdziel, Efektywność szkolenia zawodowego w teorii i praktyce zarządzania
personelem, w: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 552, Kraków 2000, s. 41-42.
5
A.Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod. Antykwa, Kraków 1998, s. 221.
6
Szerzej zob. A.Andrzejczak, Rola pracodawców w szkoleniu i rozwoju pracowników, w: Dylematy
zatrudnienia w warunkach postępującej integracji Polski z Unią Europejską, Zeszyty Naukowe Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu nr 6, 2001, s. 122; Potencjał pracy w przedsiębiorstwie, (red.) M. Gableta, AE
Wrocław, Wrocław 1998, s. 88; L.Zbiegień-Maciąg, Marketing personalny czyli jak zarządzać pracownikiem w
firmie, BusinessPress, Warszawa 1996, s. 75-78.
7
Por. Wprowadzenie ... op.cit., s. 116-117, A. Piechnik-Kurdziel, Efektywność ... op.cit., s. 41-42; M.SidorRządkowska, Żeby wszyscy chcieli na raz, „Personel” 2001, nr 4, s. 30.
3
124
Marek Kunasz
ƒ techniki doskonalenia w działaniu - wzbogacają wiedzę, umiejętności i postawy.
według kryterium: liczby osób biorących udział w szkoleniu
ƒ techniki indywidualne – techniki, w przypadku których udział biorą pojedyncze osoby,
ƒ techniki grupowe – techniki możliwe do przeprowadzenia w zespołach szkolonych.
według kryterium: związku z procesami pracy
ƒ techniki na stanowisku pracy (on the job training) – techniki, w przypadku których
następuje przekazywanie wiedzy, umiejetności i postaw przez przełożonego oraz innych
pracowników bezpośrednio w miejscu wykonywania zadań,
ƒ techniki poza stanowiskiem pracy (off the job training) - techniki szkolenia prowadzonego
poza stałym miejscem pracy, prowadzone głównie w celu nabycia wiedzy teoretycznej
oraz uczenia postaw; szkolenie takie nie przynosi użytecznego efektu produkcyjnego.
według kryterium: miejsca prowadzenia szkolenia (formy)
ƒ szkolenie internistyczne - szkolenie prowadzone wewnątrz przedsiębiorstwa, jego
program jest opracowywany i realizowany przez komórkę zajmującą się w danej firmie
problematyką szkolenia i doskonalenia zawodowego,
ƒ szkolenie eksternistyczne – szkolenie prowadzone na zewnątrz przedsiębiorstwa, w takich
instytucjach jak: agencje doradztwa personalnego, wyspecjalizowane ośrodki kształcenia,
szkoły czy uniwersytety.
według kryterium: realizacji celów szkolenia (formy)
ƒ przyuczenie do zawodu – szkolenie realizuje cel wyposażania nowo zatrudnianych w
specyficzne elementy potencjału pracy,
ƒ doskonalenie umiejętności – szkolenie dostosowawcze, którego efektem powinno być
pogłębienie i rozszerzenie dotychczasowych kwalifikacji a w konsekwencji poprawa
jakości, wzrost wydajności pracy czy rozwój cech osobowych,
ƒ rozwijanie kompetencji – szkolenie, które pozwala na rozwijanie akumulowanych przez
lata doświadczeń zawodowych (kompetencje lingwistyczne, kierownicze)8, z reguły nie
podlegających formalnej certyfikacji.
ƒ przekwalifikowywanie – szkolenie, które pozwala na uzyskanie nowego zawodu czy
specjalności zawodowej - może mieć charakter prewencyjny (gdy chroni przed
bezrobociem osoby z nieprzydatnymi w danym momencie kwalifikacjami) lub rozwojowy
(gdy daje zawód osobom, które mogłyby pracować na aktualnym stanowisku, jednakże
chciałyby/wolałyby pracować w innym zawodzie/specjalności).
Poniżej na rysunku przedstawiono klasyfikację form i technik szkolenia, wyróżniając
według najczęściej stosowanych kryteriów:
• realizacji celów szkolenia,
• liczby osób biorących udział w szkoleniu,
• związku z procesami pracy.
8
Rozumianych jako zasób wiedzy i umiejętności, typowe zachowania, standardowe procedury oraz sposoby
rozumowania. Wprowadzenie ... op.cit., s. 111.
Techniki szkolenia poza stanowiskiem pracy w organizacji opartej na wiedzy
125
Rysunek 1. Formy i techniki szkolenia zawodowego w przedsiębiorstwie
Formy szkolenia
Przyuczanie
do zawodu
Doskonalenie
umiejętności
Rozwijanie
kompetencji
Przekwalifikowywanie
Techniki szkolenia
Grupowe
techniki
szkolenia
Indywidualne
techniki
szkolenia
• Udział w pracach projektowych w
celach szkoleniowych
• Grupowe formy pracy
•
•
•
•
•
Konferencje i seminaria
Metody symulacyjne
Gra ról
Action Learning
Trening Outdoor
• Trening orientacji i adaptacja
nowych pracowników
• Szkolenie bez odrywania od pracy
• Szkolenie w zawodzie
• Konsultacje z przełożonym
• Mentoring (Wychowywanie)
• Coaching
• Rotacja na stanowiskach pracy
• Specjalistyczny instruktaż
• Powierzanie zadań zleconych
• Zastępstwo na stanowisku pracy
• Programy treningowe
•
•
•
•
•
•
Wykład
Techniki audiowizualne
E-learning
Zaprogramowany instruktaż
Analiza przypadków
Studia (zaoczne, podyplomowe)
Techniki szkolenia
na stanowisku pracy
Techniki szkolenia
poza stanowiskiem pracy
Źródło: opracowanie własne na podstawie Wprowadzenie do zarządzania personelem,
Szałkowski A. (red.), Akademia Ekonomiczna Kraków, Kraków 2000, s. 117; A.Pocztowski,
Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod. Antykwa, Kraków 1998, s. 225.
s. 229; A. Pocztowski, Rozwój potencjału pracy jako problem zarządzania zasobami ludzkimi
w przedsiębiorstwie, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1993, s. 88.
Biorąc pod uwagę przyjęty cel opracowania przedstawiono także wady i zalety technik
wyróżnianych według kryterium związku z procesami pracy (techniki on the job i off the job
– tabela 1) a następnie scharakteryzowano prezentowane w literaturze przedmiotu wybrane
techniki poza stanowiskiem pracy.
Tabela 1. Wady i zalety grup technik szkoleniowych on the job i off the job
ZALETY
WADY
TECHNIKI SZKOLENIA NA STANOWISKU PRACY (ON THE JOB)
ƒ
ƒ
techniki te dają większą szansę dostosowania
ƒ
specyfiki i treści szkolenia do danej osoby i stylu
jej pracy. Ułatwiają bezpośrednie poznanie
występujących realiów i najbardziej nawiązują do
wymagań związanych ze stanowiskiem pracy,
odbywają się w warunkach pozwalających
pracownikom lepiej się poznać. Doświadczenie
ograniczone możliwości wykorzystania
wyuczonej wiedzy i umiejętności. Ze względu na
zazwyczaj wąski zakres czynności pracownicy
nie są często w stanie spożytkować nabytej
wiedzy na innych stanowiskach pracy. Tę wadę
można zlikwidować poprzez tzw. szkolenie
interdyscyplinarne, którego istotą jest udzielanie
126
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Marek Kunasz
wspólnych zajęć wzmacnia kulturę organizacji,
dają możliwość rozwiązywania na bieżąco
problemów pojawiających się w codziennej
pracy,
pozwalają na uniknięcie etapu transformacji
wiedzy teoretycznej w skuteczne działanie w
praktyce. Transformacja ta w niektórych
technikach szkolenia zachodzi z trudnością, co
stawia pod znakiem zapytania celowość
kształcenia oderwanego od pracy (np. studia
zaoczne). Uniknięcie tej transformacji oznacza
oczywiste zmniejszenie kosztów szkoleń (i
szerzej kształcenia), zarówno w wymiarze
jednostkowym, jak i całego społeczeństwa,
uaktywniają menedżerów liniowych. Stają się oni
bardziej świadomi celu i specyfiki pracy
wykonywanej przez podległą im cząstkę
organizacji (komórkę). Zaangażowanie
menedżerów liniowych, a więc najniższego
szczebla, daje im poza tym poczucie własnej
wartości i zwiększa ich motywację do kierowania
ludźmi,
pozwalają na stosunkowo łatwą ocenę efektów
szkolenia (np. poprzez prezentację, egzamin
praktyczny),
nakłady czasu i pieniędzy na szkolenie bardzo
szybko zwracają się w postaci zwiększonej
wydajności.
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
informacji z różnych dziedzin działalności
przedsiębiorstwa,
niewielki wzrost siły przetargowej pracownika na
rynku pracy,
niebezpieczeństwo przekazania niewłąściwych
sposobów czy wzorców działania (złych
nawyków pracy) nowemu pracownikowi. Można
temu zapobiec, zwracając baczną uwagę na
charakterystykę podmiotu szkolącego,
fakt, iż obecność bezpośrednich przełożonych
może być dla uczestników szkolenia czynnikiem
hamującym. Niewłaściwie ukształtowana relacja
zwierzchnik-podwładny sprawia, iż część
uczestników nie wykazuje wystarczającej
aktywności w trakcie szkolenia, obawiając się
krytyki. Uczestnicy ci niechętnie ujawniają braki
swojej wiedzy, co powoduje straty czasu i
pojawienie się pewnych kosztów ukrytych,
podmioty szkolące dla własnej wygody mogą
zaniedbywać podnoszenie kwalifikacji
współpracowników, którzy w przyszłości
zagroziliby ich uprzywilejowanym stanowiskom i
tym samym szkolenia na stanowisku mogą być
prowadzone niezbyt rzetelnie,
brak zdolności pedagogicznych (np. cierpliwości,
empatii) czyni szkolenia nieefektywnymi.
TECHNIKI SZKOLENIA POZA STANOWISKIEM PRACY (OFF THE JOB)
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
korzystanie w trakcie tych szkoleń z usług
wybitnych profesjonalistów spoza organizacji,
kontakt z ośrodkami nauki (np. uniwersytetami),
który umożliwia transfer najnowszej wiedzy,
możliwość refleksyjnego spojrzenia na aktualnie
wykonywaną pracę,
brak ryzyka zakłóceń w procesie pracy,
realizację również innych celów poza
szkoleniowymi.
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
fakt, iż praktyczne wykorzystanie nowych treści
następuje dopiero po zakończeniu szkolenia,
wysokie koszty,
utrudniona kompleksowa ocen efektywności
szkolenia,
czasowe oderwanie pracowników od ich
rutynowych zadań,
duże ryzyko nieadekwatności szkolenia do
rzeczywistych potrzeb organizacji i jej członków.
Wadę tę można wyeliminować przez
drobiazgowe przygotowanie szkolenia oraz
ostrożność w wyborze zewnętrznej oferty
szkoleniowej. Również wszelkiego typu
symulacje sytuacji i wymogów występujących na
określonym stanowisku pracy są wolne od tej
wady.
Źródło: opracowanie własne na podstawie A.Kuryłowicz-Rodzoch, Inwestowanie w
pracownika. Przegląd metod szkolenia – cykl artykułów, Praca i Zabezpieczenie Społeczne
1999, nr 7-8 i 9 – cykl artykułów – część I i II; Wprowadzenie do zarządzania personelem,
A.Szałkowski (red.), Akademia Ekonomiczna Kraków, Kraków 2000, s. 117-119, 122, 130;
M. Klimczak, (Nie) patrzeć na ręce, Personel 2000, nr 4., s. 36-38.
Techniki szkolenia poza stanowiskiem pracy w organizacji opartej na wiedzy
127
Techniki szkoleniowe poza stanowiskiem pracy
Techniki indywidualne
Wykład (Prezentacja)
Wykład pozwala w usystematyzowany sposób przedstawić wymagane informacje,
fakty i opinie większej liczbie słuchaczy, jednak przy ograniczonym zaangażowaniu
uczestników szkolenia. Służy zapoznaniu ich z teoretycznym materiałem, a w połączeniu z
innymi metodami pozwala na szybkie przyswajanie nowych wiadomości.
Techniki audiowizualne
Do kategorii technik audiowizualnych zaliczamy9:
• filmy,
• telewizję wewnętrzną,
• taśmy magnetofonowe,
• wideokasety.
Dzięki wykorzystaniu tych środków identyczny przekaz o charakterze edukacyjnoszkoleniowym można dystrybuować w ten sam sposób w różnych miejscach. Powyżej
przedstawione nośniki informacji cechuje możliwość wielokrotnego użytkowania
(odtwarzania).
Metody audiowizualne zazwyczaj stosowane są w powiązaniu z innymi metodami
szkolenia, najczęściej z wykładem, który może poprzedzić użycie nośników przekazu
audiowizualnego w celu wprowadzenia odbiorców informacji do prezentowanego
problemu10, np. przeanalizowania kwestii dotyczących kolejności postępowania w danej
procedurze, czy sposobu prezentacji trudnych zagadnień.
W technikach audiowizualnych można stosować: powtórki, zwolniony ruch, animacje
co jest oczywistą ich zaletą11.
Zaprogramowany instruktaż
W tej technice rolę instruktora przejmuje odpowiedni program komputerowy,
stworzony specjalnie dla danego przedsiębiorstwa, uwzględniający zatem jego specyfikę.
Komputer udziela informacji szkolonemu na interesujące go tematy a następnie zadaje
pytania. W ten sposób jest prowadzona bieżąca kontrola postępów w nauczaniu przez daną
osobę. Zaprogramowany instruktaż umożliwia szkolącemu się naukę w odpowiednim dla
niego tempie, czasie – co zwiększa efektywność tej techniki. Instruktaż można też
modyfikować w zależności od trudności wykonywanych zadań – elastyczność jest jego
zaletą12.
Analiza przypadków
Metoda ta po raz pierwszy została użyta a następnie rozwinięta w Harvard Business
School. Obecnie jest jedną z najczęściej wykorzystywanych i najlepiej ocenianych technik
kształcenia na Uczelniach i w ośrodkach szkoleniowych13. Szkoleni, po zapoznaniu się
9
Zasoby ludzkie w firmie, (red.) A. Sajkiewicz, Poltext, Warszawa 2000, s. 257.
Z.Janowska, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2002, s. 144.
11
A. Kuryłowicz-Rodzoch, Inwestowanie w pracownika. Przegląd metod szkolenia – część II, „Praca i
Zabezpieczenie Społeczne” 1999, nr 9, s. 10.
12
Zazwyczaj jednak przygotowanie takiego specjalistycznego programu nie jest sprawą prostą a zakupienie
gotowego jest kosztowne, dlatego metodę tę rzadko stosuje się w praktyce. Wprowadzenie ... op.cit., s. 124-125.
13
A. Kuryłowicz-Rodzoch, Inwestowanie (II) ... op.cit., s. 11.
10
128
Marek Kunasz
opisem rzeczywistej lub hipotetycznej sytuacji czy problemu14, mają za zadanie dokonać
analizy przedstawionych materiałów, zidentyfikowania problemu oraz wypracowania
propozycji rozwiązania optymalnego i rozwiązań alternatywnych. Rozwiązania te są
poddawane pod dyskusję15. Aby prawidłowo podjąć decyzję, szkoleni muszą wykazać się
fachową wiedzą i zdolnościami zarówno analitycznymi jak i syntetycznymi.
Dobrze skonstruowane studium przypadku powinno dawać uczestnikom szkolenia
okazję do aktywnego udziału w analizie i dyskusji na temat sytuacji podobnych do tych, które
występują w życiu. Celem tej metody jest spowodowanie, aby uczestnicy szkolenia na
podstawie przedstawionych im faktów doszli do wniosków, które można zaobserwować w ich
praktyce zawodowej16.
Metoda ta występuje w różnych formach. H. Groenewald17 wyróżnia następujące jej
warianty:
• metoda analizy problemów (case-problem-method) – najprostsza metoda, która polega na
przedstawieniu krótkiej, zazwyczaj w uproszczonej formie sytuacji praktycznej. Opis
zawiera wszystkie niezbędne do rozwiązania problemu informacje. Możliwe jest podjęcie
jedynej prawidłowej decyzji.
• metoda analizy sytuacyjnej (case-study-method) – obszerny, wielostronicowy,
kompleksowy opis sytuacji danego przedsiębiorstwa, zawiera, oprócz informacji ważnych
także nieistotne z punktu widzenia rozwiązywanego problemu. Zadaniem uczestników
sesji jest odróżnienie tych informacji w kontekście podejmowanej decyzji. Dopuszczalne
są różne rozwiązania opisanego problemu.
• metoda analizy wydarzeń (incident method) – szkolonemu dostarczany jest skrócony opis
sytuacji, celem jego dalszych działań jest pozyskanie niezbędnych informacji od
prowadzącego szkolenie - to warunkuje możliwość prawidłowego zidentyfikowania
problemu i podjęcia prawidłowej decyzji stanowiącej jego rozwiązanie.
• metoda analizy rzeczywistych przypadków (live-case-method) – analizowany problem
obrazuje rzeczywistą sytuację pochodzącą z danego przedsiębiorstwa, nie zostaje więc on
sztucznie stworzony, ale pochodzi z własnego przedsiębiorstwa. Dane niezbędne do
poszukiwania rozwiązania problemu dostarcza uczestnikom szkolenia członek jego
Zarządu. Uczestnicy szkolenia włączeni zostają więc w proces zarządzania
przedsiębiorstwem.
Techniki grupowe
Konferencje i seminaria
Konferencje i seminaria pozwalają na wysłuchiwanie referatów i wypowiedzi
prezentowanych przez ich uczestników. Udział w konferencjach i seminariach pozwala nie
tylko na poszerzanie wiedzy w wybranej dziedzinie, lecz umożliwia pracownikom firm
nawiązanie kontaktów z ekspertami (np. naukowcy, doradcy)18 czy z pracownikami innych
firm19. Uczestnicy konferencji dzielą się własnymi uwagami, spostrzeżeniami i poglądami,
wymieniają doświadczenia, stykają się z nowymi koncepcjami (najnowsze wyniki badań bądź
14
Przypadek może zostać zaczerpnięty z niezbyt odległej przeszłości czy też teraźniejszości przedsiębiorstwa,
może również pochodzić z zewnątrz firmy.
15
Wprowadzenie ... op.cit., s. 122.
16
R.Wdowicz, Nie tylko wykład. Przegląd metod i technik szkoleniowych, „Personel” 1999, nr 12.
17
A. Pocztowski, Rozwój potencjału pracy jako problem zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie,
Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1993, s. 92.
18
Ibidem, s. 122.
19
M.Kostera, Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 2000, s. 113.
Techniki szkolenia poza stanowiskiem pracy w organizacji opartej na wiedzy
129
projekty na przyszłość) i przedstawiają własne propozycje20. Konferencje stwarzają więc
szansę poznania problemów, jakie występują w różnych firmach oraz sposobów radzenia
sobie z nimi, służą także integracji danego środowiska21.
Metody symulacyjne
Metody szkolenia przebiegające w warunkach i sytuacjach szkoleniowych zbliżonych
do rzeczywistych, pozwalające na doskonalenie pożądanych umiejętności (komunikacji,
negocjacji, rozwiązywania problemów) 22. Szkoleni podejmują decyzje i działania, a następnie
dokonują analizy efektów przez pryzmat realnych działań na swoim stanowisku pracy w
realnych warunkach.
Ta metoda stosowana jest w przypadku, gdy przeszkolenie pracownika przy
wykorzystaniu rzeczywistego sprzętu czy w rzeczywistych warunkach byłoby zbyt kosztowne
lub niebezpieczne. Ze względu na to, że symulacje przeprowadzane są w sztucznym, wolnym
od ryzyka środowisku – szkoleni nie muszą się obawiać podejmowania błędnych decyzji,
ponieważ ewentualne koszty na jakie narażą firmę nie są tak wysokie, jakie byłyby, gdyby
pracowali w warunkach rzeczywistych23. Z kolei osiąganie sukcesów przy stosunkowo
prostych ćwiczeniach wytwarza u szkolonych przekonanie, że poradzą sobie równie dobrze w
normalnych warunkach24.
Gra ról (Inscenizacja)
Jest to jedna z najbardziej interaktywnych metod szkoleniowych. Technika polega na
odgrywaniu przez uczestników szkolenia określonych ról organizacyjnych, a więc
symulowaniu sytuacji które z dużym prawdopodobieństwem mogą się zdarzyć w ich
zawodowej praktyce i kształtowaniu w niej określonych zachowań i postaw25.
Podczas odgrywania ról uczestnicy przedstawiają sytuację, przyjmując role
zaangażowanych w nią osób. Sytuacja ta odzwierciedla zależności pomiędzy dwiema
osobami lub osobami w obrębie grupy26. Grając różne role mogą wczuć się w rolę
przeciwnika i w ten sposób poznać różne strategie i taktyki, które prowadzą do wygranej.
Inscenizacja pozwala na lepsze zrozumienie realizowanej przez siebie roli społecznozawodowej i ról odgrywanych przez inne osoby w ramach organizacji i poza nią27. Osoby
odgrywające role wzmacniają zachowania funkcjonalne i korygują zachowania utrudniające
sprawne realizowanie tych ról28.
Metoda ta stwarza warunki do zastosowania nowych zachowań, zdobycia nowych
doświadczeń i umiejętności a także poszerzania własnych horyzontów29, poprzez testowanie
różnych zachowań i sytuacji zarówno na sobie samym, jak i pozostałych osobach biorących
udział w ćwiczeniu30.
20
Z.Sekuła, Controlling personalny – cz. I, OPO, Bydgoszcz 1999, s. 123.
Udział w konferencjach wiąże się zazwyczaj z koniecznością odbycia dalekich, męczących i czasochłonnych
podróży. Uciążliwość tę można wyeliminować stosując wykorzystującą nowoczesne techniki telekomunikacyjne
i teletransmisyjne technikę wideokonferencji, zob. Z. Janowska, Zarządzanie ... op.cit., s. 144.
22
Z. Janowska, Zarządzanie ... op.cit., s. 144.
23
R. Wdowicz, Nie tylko wykład (1) ... op.cit.
24
Zasoby ... op.cit., 259.
25
R. Wdowicz, Nie tylko wykład. Przegląd metod i technik szkoleniowych (II), „Personel” 1999, nr 12, s. 55.
26
M.Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2000, s. 752.
27
Częstym zabiegiem przy posługiwaniu się tą techniką jest tzw. zamian ról, np. kierownik odgrywa rolę
podwładnego, a podwładny rolę kierownika.
28
Wprowadzenie ... op.cit., s. 124.
29
S.Celińska-Nieckarz, Zysk czy strata? Personel 1999, nr 11, s. 56.
30
Należy pamiętać, iż inscenizacja powinna ona być bardzo starannie przygotowana, wraz z pisemnymi
informacjami dla każdego uczestnika, wyjaśniającymi sytuację oraz dającymi ogólny opis jego roli; zob. M.
Armstrong, Zarządzanie ... op.cit., s. 752.
21
130
Marek Kunasz
Action Learning31
Koncepcję tę opracował Reg Revans32 wychodząc z założenia, że uczenie się (U)
można opisać równaniem U=Z+P33, gdzie Z oznacza zaprogramowane uczenie się, czyli
wyuczone schematy i wiedzę wyniesioną z kursów czy książek, natomiast P oznacza
zadawanie pytań, które pobudzają do sprawdzania czy posiadaną wiedzę potwierdza praktyka.
Podstawowym warunkiem zastosowania tej metody jest zaistnienie grupy 5-6 osób34, z
których każda realizuje oddzielny projekt – zadanie spełniające rolę swoistego „narzędzia do
uczenia się”, stanowiące realne wyzwanie przed jakim stoi organizacja lub którego
doświadcza uczestnik programu na swoim stanowisku pracy. Istnieje kilka równoległych
podejść do poradzenia sobie z nim, co stwarza okazję do uczenia się metodą prób i błędów,
poprzez analizę swoich doświadczeń. Grupa spotyka się w regularnych odstępach czasu (np.
raz w miesiącu), aby wzajemnie się wspierać w pokonywaniu wyzwań, jakie stawiają przed
nimi realizowane zadania35. Czas funkcjonowania grupy musi być na tyle długi, aby możliwe
było śledzenie na spotkaniach efektów wdrażania w życie opracowanych rozwiązań36.
Trening Outdoor (Uczenie się przez przygodę)
Trening outdoor polega na spontanicznym i intensywnym zespołowym działaniu w
plenerze, na otwartej przestrzeni, często w warunkach ekstremalnych37. Opiera się na
zadaniach, w których zazwyczaj stawia się wysokie wymagania w zakresie aktywności
fizycznej, zawsze jednak polega na ćwiczeniu umiejętności radzenia sobie w zaskakujących
sytuacjach.
Treningi outdoor są bardzo efektywną metodą przełamywania rutyny wyjazdów
firmowych38. Dają okazję do niezapomnianych przeżyć, związanych z uczestnictwem w
niezwykłej edukacyjnej przygodzie, wspólnie z innymi pracownikami, dlatego oprócz funkcji
osiągania wyznaczonych celów szkoleniowych spełniają skutecznie inne funkcje.
Trening outdoor wprowadza uczestników w rzeczywistość diametralnie odmienną od
ich codziennych zajęć, dlatego bywa stosowany jako panaceum na zmęczenie czy wręcz
wypalenie zawodowe, może mieć także wpływ na podniesienie samomotywacji uczestników,
podwyższenie wiary we własne możliwości, zwiększenie skuteczności działań w zespole.
Treningi outdoor rozwijają umiejętności39 współpracy, przywódcze, rozwiązywania
problemów, zarządzania konfliktem i podejmowania ryzyka40. Uczestnicy dobrze poznają
przy tym granice swoich możliwości, uświadamiają sobie, że ich przekroczenie może być
niebezpieczne.
31
Action learning może być stosowany w organizacji w różny sposób, do realizacji różnych celów. W literaturze
spotkać się można z typologią pozwalającą uporządkować różnorodność form występujących w ramach tej
metody a sprowadzającą się do czterech głównych szkół: milczącej, naukowej, doświadczeniowej oraz szkoły
krytycznej refleksji. Szerzej: L.Yorks, J.O’Neil, V.J.Marsick, Action Learning. Theoretical Bases and Varietes
of Practice, Advances in Developing Human Resources, nr 2; P.Makin, C.Cooper, Ch.Cox, Organizacje a
kontrakt psychologiczny, PWN, Warszawa 2000.
32
R. Revans, The origins and growth of action learning, Broley, Chartwell-Bratt 1982;K. Weinstein-Fitzgerald,
Action learning, Petit, Warszawa 1999.
33
G. Urbanik-Papp, Rola action learning w rozwoju i edukacji menedżerów, „Zarządzania Zasobami Ludzkimi”
2001, nr 3-4, s. 109.
34
G.Urbanik-Papp, Żegnaj szkolenie, witaj doświadczenie, „Personel” 2001, nr 13/14.
35
G. Urbanik-Papp, Rola ... op.cit., s. 109.
36
G.Urbanik-Papp, Żegnaj ... op.cit., s. 60.
37
U. Feliniak, Blaski i cienie zarządzania szkoleniami, „Personel” 2002, nr 8, s. 43.
38
C.Wilemajtys, Szkolenie z adrenaliną. Trening outdoor jako sposób na zmęczenie zawodowe, „Personel”
2001, nr 19, s. 39
39
Dla uzyskania pozytywnych efektów w tego rodzaju szkoleniu ćwiczenia powinny być tak dobrane, aby
rozwijały te umiejętności, które pracownik pragnie czy powinien rozwijać, Zasoby ... op.cit., s. 261.
40
Z. Janowska, Zarządzanie ... op.cit., s. 145.
Techniki szkolenia poza stanowiskiem pracy w organizacji opartej na wiedzy
131
Zakończenie
W wyniku zwiększania nasycenia gospodarki wiedzą w perspektywie
długookresowego wzrostu przedsiębiorstwa oraz budowania trwałej pozycji konkurencyjnej
rosnącą rolę odgrywa poziom kwalifikacji osób w nim zatrudnionych. W tym kontekście
coraz ważniejszy staje się kapitał ludzki i wszelkie działania (na różnych szczeblach)
podnoszące jego poziom.
W organizacji opartej na wiedzy realizacja procesu szkoleniowego urasta do roli
jednej z najistotniejszych funkcji nowoczesnego podmiotu gospodarującego. Jednym z
czynników sprzyjających podnoszeniu efektywności tych działań jest wybór odpowiedniej
formy i techniki szkoleniowej. Wraz z uznaniem przewagi formalnych szkoleń panowało
przekonanie o niższej wartości nauki na stanowisku pracy w porównaniu ze zorganizowanym
szkoleniem. Jednak obecnie następuje przewartościowanie sądów w tym zakresie a uczenie
się na stanowisku pracy sprzyja nabyciu kluczowych kompetencji.
Potwierdzają to wyniki badań prowadzonych przez autora41, które wskazują, iż
przedsiębiorstwa stosują szeroki wachlarz technik szkoleniowych, wykorzystywanych
jednakże w zróżnicowanym zakresie. Techniki szkolenia na stanowisku pracy są
wykorzystywane w większym zakresie niż techniki szkolenia poza stanowiskiem pracy. Z
kolei w analizowanej w niniejszym opracowaniu grupie metod poza stanowiskiem pracy
zdecydowanie większą popularnością cieszyły się techniki tradycyjne. w przeciwieństwie do
mniej popularnych - czaso- i kosztochłonnych metod „nowej generacji”.
Dokonując wyboru metody, należy zrobić wszystko, aby: stwarzała ona możliwość
aktywności, stymulowała i ułatwiała uczenie się, ułatwiała transfer nabytej wiedzy i
umiejętności z miejsca szkolenia do praktyki. Niewątpliwie należy korzystać z jak
największej liczby technik, ponieważ to maksymalnie urozmaica kurs i zwiększa efektywność
nauczania.
LITERATURA:
1. Andrzejczak A., Rola pracodawców w szkoleniu i rozwoju pracowników, w: Dylematy
zatrudnienia w warunkach postępującej integracji Polski z Unią Europejską, Zeszyty
Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu nr 6, 2001.
2. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2000, s.
752.
3. Bal-Woźniak T., Kapitał intelektualny w gospodarce opartej na wiedzy, w: Kapitał ludzki
w gospodarce opartej na wiedzy, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego,
Szczecin 2006.
4. Celińska-Nieckarz S., Zysk czy strata? Personel 1999, nr 11.
5. Feliniak U., Blaski i cienie zarządzania szkoleniami, „Personel” 2002, nr 8.
6. Fic M., Gospodarka oparta na wiedzy, w: Teoretyczne aspekty gospodarowania, Katedra
Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
7. Gableta M. (red.), Potencjał pracy w przedsiębiorstwie, , AE Wrocław, Wrocław 1998.
8. Janowska Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2002.
9. Klimczak M., (Nie) patrzeć na ręce, Personel 2000, nr 4.
10. Knap-Stefaniuk A., Szkolenia pracowników a konkurencyjność organizacji, „Zarządzanie
Zmianami” 2002 , nr 1.
11. Kostera M., Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 2000.
12. Król H., Uwarunkowania efektywnego systemu szkolenia pracowników, „Humanizacja
41
badania systemów szkolenia i doskonalenia zawodowego przeprowadzone w połowie 2004 r. na grupie
przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
132
Marek Kunasz
Pracy” 2000, nr 3.
13. Kryk B., Włodarczyk-Śpiewak K., Inwestycje w kapitał ludzki a gospodarka oparta na
wiedzy (na przykładzie Polski), w: Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy,
Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
14. Kuryłowicz-Rodzoch A., Inwestowanie w pracownika. Przegląd metod szkolenia – część
I i II, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1999, nr 9.
15. Makin P., Cooper C., Cox Ch., Organizacje a kontrakt psychologiczny, PWN, Warszawa
2000.
16. Onak-Szczepanik B., Budowanie gospodarki opartej na wiedzy w Polsce w kontekście
integracji z Unią Europejską, w: Konkurencyjność rynku pracy i jego podmiotów, Katedra
Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
17. Piechnik-Kurdziel A., Efektywność szkolenia zawodowego w teorii i praktyce
zarządzania personelem, w: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr
552, Kraków 2000.
18. Pocztowski A., Rozwój potencjału pracy jako problem zarządzania zasobami ludzkimi w
przedsiębiorstwie, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1993.
19. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod. Antykwa,
Kraków 1998.
20. Revans R., The origins and growth of action learning, Broley, Chartwell-Bratt 1982.
21. Sajkiewicz A. (red.), Zasoby ludzkie w firmie, Poltext, Warszawa 2000.
22. Sekuła Z., Controlling personalny – cz. I, OPO, Bydgoszcz 1999.
23. Sidor-Rządkowska M., Żeby wszyscy chcieli na raz, Personel 2001, nr 4.
24. Szałkowski A. (red.), Wprowadzenie do zarządzania personelem, Akademia Ekonomiczna
Kraków, Kraków 2000.
25. Urbanik-Papp G., Rola action learning w rozwoju i edukacji menedżerów, „Zarządzania
Zasobami Ludzkimi” 2001, nr 3-4.
26. Urbanik-Papp G., Żegnaj szkolenie, witaj doświadczenie, „Personel” 2001, nr 13/14.
27. Wdowicz R., Nie tylko wykład. Przegląd metod i technik szkoleniowych, „Personel”
1999, nr 12.
28. Weinstein-Fitzgerald K., Action learning, Petit, Warszawa 1999.
29. Wilemajtys C., Szkolenie z adrenaliną. Trening outdoor jako sposób na zmęczenie
zawodowe, „Personel” 2001, nr 19.
30. Yorks L., O’Neil J., Marsick V.J., Action Learning. Theoretical Bases and Varietes of
Practice, Advances in Developing Human Resources, nr 2.
31. Zbiegień-Maciąg L., Marketing personalny czyli jak zarządzać pracownikiem w firmie,
BusinessPress, Warszawa 1996.
Download