PRAWNE T.3 - PP i K - janek6961

advertisement
PRAWNE T.3.doc
(99 KB) Pobierz
Poznań, dnia 23.10.2013 r.
ZATWIERDZAM
Dowódca 3 kompanii szkolnej OSP
kpt. Krzysztof CYDZIK
PLAN – KONSPEKT
do przeprowadzenia zajęć ze szkolenia prawnego
z grupami 21,22,23,32 NSR w dniu 28.10.2013 r.
I.
TEMAT : Pojęcie oraz rozwój międzynarodowego prawa humanitarnego
konfliktów zbrojnych.
II.
CELE ZAJĘĆ:
- zapoznać z definicjami pojęć: bezpieczeństwo, wojna, pokój
- omówić główne przyczyny współczesnych konfliktów zbrojnych i dokonać
charakterystyki tych konfliktów,
- wyjaśnić pojęcie międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów
zbrojnych,
- omówić źródła MPHKZ
FORMA: zajęcia teoretyczne
III.
IV.
V.
CZAS: 2 x 45 minut
MIEJSCE: sala wykładowa
VI.
ZAGADNIENIA:
1. Pojęcie wojny, pokoju, bezpieczeństwa i prawa wojennego.
2. Polityczne środki zapobiegania konfliktom zbrojnym.
Pojęcie, treść i zakres międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów
zbrojnych.
4. Podstawowe kategorie osób i obiektów.
3.
VII.
‒
‒
WSKAZÓWKI ORGANIZACYJNO-METODYCZNE:
3 dni przed zajęciami zatwierdzić plan-konspekt u dowódcy kompanii,
przedstawić zakres tematyczny i wymogi dydaktyczne przedmiotu oraz
literaturę w tym zakresie
‒ dbać aby żołnierze prowadzili notatki,
‒ dbać o dyscyplinę i porządek w trakcie zajęć,
‒ zajęcia wzbogacić prezentacją multimedialną
VIII. LITERATURA
-M. Gąska, A. Ciupiński „Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów
zbrojnych”, Warszawa 2001,
-F. de Mulinen „Podręcznik prawa wojennego dla sił zbrojnych”, Bellona 2003,
-R. Binkowski, P. Żarkowski „Podręcznik do nauki prawa wojennego w siłach
zbrojnych”, Warszawa 2006
-P. Żarkowski, R. Pęksa „Materiały do nauczania międzynarodowego prawa
konfliktów zbrojnych dla podoficerów i szeregowych”, Warszawa 1998 r.
-Program szkolenia podstawowego SZ RP -Szkol. 814/ 2009
-Instrukcja o działalności szkoleniowo- metodycznej- Szkol. 816/2009
IX.
ZABEZPIECZENIE MATERIAŁOWO – TECHNICZNE
–
Kreda + tablica, laptop, videoprojektor
–
X.
ORGANIZACJA
wykład informacyjny dla całości grupy
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA
Kategorycznie zabraniam:
oddalać się z miejsca zajęć bez wiedzy zgody prowadzącego zajęcia
XI.
XII.
XIII.
INNE
Nie dotyczy
WPROWADZENIE W SYTUACJĘ TAKTYCZNĄ:
Nie dotyczy
XIV.
PRZEBIEG ZAJĘĆ:
CZĘŚĆ WSTĘPNA (5 minut)


CZĘŚĆ GŁÓWNA:
przyjęcie meldunku,
 sprawdzenie obecności,
podanie tematu, celu zajęć i zagadnień.
(80 minut)
ZAGADNIENIE 1- Pojęcie wojny, pokoju, bezpieczeństwa i prawa wojennego (20
min)
-
-
-
-
-
a) bezpieczeństwo- stan niezagrożenia, spokoju, pewności, wolność od
zagrożeń; oraz naczelna potrzeba, wartość i cel działania ludzi, grup społecznych,
państw
b) bezpieczeństwo narodowe- składa się z 3 elementów: zapewnienie
bezpieczeństwa państwa jako instytucji politycznej (suwerenność, ciągłość
władzy, integralność terytorialna, nienaruszalność granic); ochrona żywotnych
interesów politycznych i gospodarczych państwa oraz ochrona społeczeństwa,
jego dóbr i środowiska przed wszelkimi zagrożeniami militarnymi i niemilitarnymi,
c) wojna: stan walki orężnej pomiędzy państwami przeciwstawiany stanowi
pokoju; kontynuacja polityki przy użyciu innych środków (Clausewitz) ; gwałtowny
konflikt masowy w którym strony działają przy użyciu regularnych sił zbrojnych i
prowadzą planowe działania wojenne; w rozumieniu klasycznym rozumiana nie
tylko jako stan faktyczny ale przede wszystkim stan prawny; obecnie w zaniku
d) konflikt zbrojny: pojęcie szersze od wojny; obejmuje wszelkie działania
zbrojne ( z użyciem siły zbrojnej) zarówno pomiędzy państwami jak i stronami które
nie są podmiotami prawa międzynarodowego, nawet wówczas jeśli wojna nie
została wypowiedziana w sposób oficjalny ; wyróżniamy konflikty zbrojne
międzynarodowe, niemiędzynarodowe oraz wewnętrzne umiędzynarodowione,
e) pokój: stan zgodnego koegzystowania państw; nieprowadzenie bądź
zaprzestanie działań zbrojnych
- podkreślić pojęcie bezpieczeństwa w wymiarze naczelnej potrzeby ludzkiej, wskazać
miejsce bezpieczeństwa w piramidzie potrzeb Masłowa,
- wprowadzić typologię zagrożeń bezpieczeństwa według następujących kryteriów:





przedmiotowe ( polityczne, gospodarcze, ekologiczne, militarne, społeczne),
miejsce zagrożenia (wewnętrzne, zewnętrzne),
charakter stosunków społecznych (konfliktowe, niekonfliktowe),
skutki zagrożeń (fizyczne, psychiczne),
zasięg zagrożenia (globalne, kontynentalne, regionalne, lokalne)

źródło zagrożenia (naturalne, techniczne, ustrojowe, demograficzne, gospodarcze)
-wskazać korelację pojęć wojna i konflikt zbrojny (konflikt zbrojny jako pojęcie szersze;
wojna jako rozumiany klasycznie stan prawny będący obecnie w zaniku),
- zaznaczyć podział konfliktów zbrojnych na międzynarodowe, niemiędzynarodowe i
wewnętrzne umiędzynarodowione, uświadomić słuchaczom, że MPHKZ znajduje
zastosowanie we wszystkich wymienionych rodzajach konfliktów zbrojnych
ZAGADNIENIE 2- Polityczne środki zapobiegania konfliktom zbrojnym ( 20 min)
- wymienić główne zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa XXI wieku: terroryzm,
zorganizowana przestępczość międzynarodowa, proliferacja broni masowego rażenia,
konflikty lokalne, państwa w stanie rozkładu (failed states), degradacja środowiska,
nieprzewidywalna polityka reżimów autorytarnych, epidemie, niekontrolowane migracje,
postępująca polaryzacja poziomu życia, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i
teleinformatycznego,
- wskazać na Strategię Bezpieczeństwa Narodowego (z listopada 2007) jako dokument
nadrzędny regulujący kwestie aktualnych zagrożeń i wyzwań bezpieczeństwa państwa,
żywotnych interesów państwa oraz planów działania w poszczególnych sektorach
bezpieczeństwa,
- omówić główne przyczyny współczesnych konfliktów zbrojnych z wyszczególnieniem
przesłanek:

politycznych (niestabilność ustrojów, państwa upadłe, roszczenia terytorialne, reżimy
autorytarne),
 ekonomicznych (polaryzacja poziomu życia, walka o zasoby, wzajemne zależności
gospodarcze),
 ideologicznych i religijnych
 etnicznych
- scharakteryzować specyfikę współczesnych konfliktów zbrojnych (asymetryczność /
prywatyzacja / konflikty lokalne / mały zasięg i duża intensywność),
- uwypuklić kontrast pomiędzy wojną klasyczną a współczesnym konfliktem zbrojnym,
- wskazać, iż charakter współczesnych konfliktów zbrojnych determinuje kształt i zadania
sił zbrojnych oraz wpływa na rozwój MPHKZ
- wskazać na środki zapobiegania konfliktom zbrojnym z uwzględnieniem podziału na
działania:


dyplomatyczne (rokowania, mediacje, pośrednictwo, dobre usługi),
gospodarcze (zerwanie umów gospodarczych, ograniczenie importu / eksportu,
odcięcie dostaw),
 militarne (demonstracja siły, blokada),

prawne
(arbitraż
międzynarodowy,
sądy
międzynarodowe,
umowy
międzynarodowe),
- omówić pokrótce środki dyplomatyczne i prawne,
- przedstawić Kartę Narodów Zjednoczonych jako podstawowy akt prawa
międzynarodowego regulujący pokojowe rozstrzyganie sporów międzynarodowych
środkami dyplomatycznymi i prawnymi w celu zapobiegania konfliktom zbrojnym,
- wskazać na główną zmianę jaka dokonała się w prawie międzynarodowym: przejście
od prawa do wojny jako wyznacznika podmiotowości państw do zakazu użycia siły
zbrojnej w stosunkach międzynarodowych po II wojnie światowej,
- zwrócić uwagę słuchaczy na pojawianie się nowych kategorii działań zbrojnych
(operacje pokojowe, misje stabilizacyjne, wojna z terroryzmem, interwencja humanitarna
itd.) i problemów związanych z klasyfikacją i umocowaniem prawnym tych działań na
gruncie prawa międzynarodowego oraz ich zgodności z zasadami prawa
międzynarodowego
- przedstawić organizacje i struktury międzynarodowe tworzące system bezpieczeństwa
międzynarodowego
- uświadomić słuchaczom ogrom regulacji prawnych dotyczących zasad prowadzenia
walki zbrojnej, przedstawić w szczególności te które są dla nich wiążące, wskazać jakie
państwa ratyfikowały te akty prawne
- wskazać na najnowsze akty prawa międzynarodowego z dziedziny MPHKZ takie jak
konwencja ottawska z 1997 r. dotycząca min przeciwpiechotnych, konwencja o amunicji
kasetowej z 2008 r. oraz III PD wprowadzający znak czerwonego kryształu
ZAGADNIENIE 3- Pojęcie, treść i zakres międzynarodowego prawa humanitarnego
konfliktów zbrojnych ( 20 min)
- MPHKZ to gałąź prawa międzynarodowego którego celem jest ochrona ofiar konfliktu
zbrojnego oraz ograniczenie metod i środków walki w celu uniknięcia zbędnych cierpień
i nadmiernych szkód,
- według MKCK definiowane jako międzynarodowe normy traktatowe lub zwyczajowe,
które służą rozwiązywaniu problemów humanitarnych bezpośrednio wynikających z
międzynarodowych lub niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych i które ograniczają
prawo stron konfliktu do stosowania metod i środków walki według własnego uznania
oraz chronią osoby i mienie które są lub mogą być zagrożone przez konflikt,
- dokonuje się podziału MPHKZ na prawo genewskie (ochrona ofiar konfliktu zbrojnego)
i prawo haskie (ograniczenie metod i środków walki)
- jest ściśle powiązane z międzynarodowym prawem praw człowieka i międzynarodowym
prawem karnym, nie ma natomiast żadnego związku z międzynarodowym prawem
dotyczącym legalności użycia siły,
- źródłami MPHKZ, tak jak i całego prawa międzynarodowego są zwyczaj i umowy
międzynarodowe,
- w odniesieniu do MPHKZ możemy się także spotkać z taką terminologią jak: prawo
wojenne (ius in bello), międzynarodowe prawa humanitarne, prawo konfliktów zbrojnych,
- zasady MPHKZ:





Rozróżniania – należy zawsze dokonywać rozróżnienia pomiędzy ludnością
cywilną i kombatantami oraz między obiektami cywilnymi a celami wojskowymi;
działania zbrojne wolno kierować jedynie przeciwko celom wojskowym
Humanitaryzmu- humanitarne traktowanie dla ofiar konfliktu i osób wyłączonych z
walki
Konieczności wojskowej- zezwala na ograniczenie bądź zniesienie statusu
ochronnego oraz zastosowanie środków które nie są wprost zakazane przez prawo
międzynarodowe jeśli jest to konieczne dla wykonania zadania
Proporcjonalności- nie należy używać siły większej niż konieczna do wykonania
zadania a niezamierzone straty wśród osób cywilnych i szkody w mieniu nie mogą
być nadmierne w stosunku do oczekiwanej korzyści wojskowej
Unikania nadmiernych cierpień i zbędnych szkód
- prawo humanitarne ma zastosowanie w przypadku konfliktów:
* międzynarodowych -walka pomiędzy siłami zbrojnymi co najmniej dwóch państw;
stosujemy KG i I PD,
* niemiędzynarodowych -walka na terytorium państwa między regularnymi siłami
zbrojnymi a uzbrojonymi grupami lub pomiędzy uzbrojonymi grupami, które się nawzajem
zwalczają; stosujemy 3 art. wspólny dla KG i II PD; 3 artykuł wspólny nazywany jest
„traktatem w miniaturze” gdyż zawiera on minimalny standard norm humanitarnych
* wewnętrznych umiędzynarodowionych- konflikt nie wykracza poza obszar jednego
państwa ale nie jest wewnętrzny, ponieważ angażuje siły zbrojne czy grupy z wielu
różnych państw i zwykle ma wymiar ważny dla całej społeczności międzynarodowej,
- nie dotyczy natomiast sytuacji wewnętrznych zamieszek i napięć w danym państwie
(występują wtedy gdy w wyniku aktów przemocy dochodzi do poważnego naruszenia
porządku publicznego, jednak w mniejszej skali niż podczas konfliktu zbrojnego np.
rozruchy, walki przeciwko władzom lub walki pomiędzy poszczególnymi frakcjami),
- MPHKZ nie wymienia innych konfliktów, nie posługuje się innym nazewnictwem,
obecnie popularnym takim jak np. konflikt asymetryczny, wojna z terroryzmem, operacje
pokojowe, misje stabilizacyjne, operacje militarne inne niż wojna itd.,
- zakres obowiązywania MPHKZ:

w czasie: od momentu rozpoczęcia konfliktu do jego zakończenia, tj. wraz z
momentem faktycznego rozpoczęcia działań zbrojnych; nie jest wymagana żadna
formalna deklaracja / wypowiedzenie wojny ani uznawanie stanu wojny przez
strony, liczy się sytuacja faktyczna a nie prawna,

co do zdarzeń: konflikty międzynarodowe / wewnętrzne / wewnętrzne
umiędzynarodowione; nie obowiązuje w przypadku wewnętrznych zamieszek,
 co do podmiotów: państwa- strony traktatów, państwa nie będące stronami, które
akceptują normy prawa humanitarnego i je stosują, wszystkie państwa w zakresie
norm ius cogens i prawa zwyczajowego
- głównym celem MPHKZ jest łagodzenie okrucieństw wojny, dlatego też zawiera wiele
norm ius cogens czyli norm bezwzględnie obowiązujących no które mają wyższość w
stosunku do każdego porządku wewnętrznego i które nie mogą być uchylone żadna
umowa międzynarodową (tzw.normy ius cogens) takie jak np. zakaz zbrodni przeciwko
ludzkości, zbrodni wojennych, ludobójstwa, zabijania jeńców wojennych, handlu
niewolnikami;
- podstawowe normy MPHKZ można streścić następująco:

...
Plik z chomika:
janek6961
Inne pliki z tego folderu:
 T 2.pptx (38177 KB)
Pierwsza pomoc.doc (4822 KB)
OPBMR T 3 PP.doc (4820 KB)
 RIAIP T 2(1).doc (9889 KB)
posługiwanie się maską.doc (2801 KB)



Inne foldery tego chomika:

Dokumenty


Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Galeria
Prywatne
Download