X KN Międzynarodowego Prawa Humanitarnego

advertisement
X Konferencja Naukowa Międzynarodowego Prawa Humanitarnego
PRAWO HUMANITARNE WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego | 2 czerwca 2017 roku
2 czerwca 2017 roku
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
Audytorium C (wejście II i III piętro)
8:30–9:00
Rejestracja uczestników
9:00–9:30
Uroczyste Otwarcie Konferencji
dr hab. Jerzy Gwizdała, profesor nadzwyczajny
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
kmdr dr hab. Dariusz R. Bugajski, profesor nadzwyczajny
Prorektor ds. Kształcenia Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów
Westerplatte w Gdyni
dr hab. Jakub Stelina, profesor nadzwyczajny
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Adam Wiśniewski, profesor nadzwyczajny
Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału
Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Bażyńskiego 6, 80-309 Gdańsk, pok. 4027
tel. +48 58 523 28 27, e-mail: [email protected]
X Konferencja Naukowa Międzynarodowego Prawa Humanitarnego
PRAWO HUMANITARNE WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego | 2 czerwca 2017 roku
Panel I: Międzynarodowe prawo humanitarne – pomiędzy teorią
a praktyką
Moderator:
dr hab. Adam Wiśniewski, profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Gdański
9:30–9:45
Międzyrządowy proces na rzecz wzmocnienia przestrzegania
międzynarodowego prawa humanitarnego
dr hab. Krzysztof Drzewicki, profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Gdański
9:45–10:00
Prawno-międzynarodowo-przestrzenne ograniczenie teatru wojny w
kontekście praw i obowiązków państw neutralnych
dr hab. Stefan Marek Grochalski, profesor nadzwyczajny, Uniwersytet
Opolski
10:00–10:15 Implementacja m.p.h.k.z w uregulowaniach wewnętrznych RP na
przykładzie przepisów wojskowych a praktyka stosowania w misjach
wojskowych
mjr rez. dr Marek Gąska, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lubinie
10:15–10:30 Transnarodowy konflikt zbrojny a terytorialny zakres zastosowania
międzynarodowego prawa humanitarnego
dr Marcin Marcinko, Uniwersytet Jagielloński
10:30–10:45 Bojowe pojazdy autonomiczne i Piąta Konferencja Przeglądowa
Konwencji CCW
mgr Mateusz Piątkowski, Uniwersytet Łódzki
10:45–11:00 Dyskusja
11:00–11:30 Przerwa Kawowa
ul. Bażyńskiego 6, 80-309 Gdańsk, pok. 4027
tel. +48 58 523 28 27, e-mail: [email protected]
X Konferencja Naukowa Międzynarodowego Prawa Humanitarnego
PRAWO HUMANITARNE WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego | 2 czerwca 2017 roku
Panel II: Prawnokarne aspekty konfliktów zbrojnych
Moderator:
Prof. zw. dr hab. Andrzej Makowski, Akademia Marynarki Wojennej w
Gdyni
11:30–11:45 Wyzwania stojące przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym
w kontekście ochrony międzynarodowego dziedzictwa ludzkości
dr Karolina Wierczyńska, Instytut Nauk Prawnych PAN
11:45–12:00 Międzynarodowy Trybunał Karny między prawem a polityką –
przyszłość haskiego Trybunału
dr Tomasz Lachowski, Uniwersytet Łódzki
12:00–12:15 Modus operandi terrorystów w świetle orzecznictwa strasburskiego –
wybrane zagadnienia
dr Samanta Kowalska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
12:15–12:30 Ściganie sprawców naruszeń prawa humanitarnego
ppłk mgr Wojciech Mendel, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych
12:30–12:45 Zakaz niepotrzebnego zabijania jako nowa zasada międzynarodowego
prawa humanitarnego?
mgr Kaja Kowalczewska, Uniwersytet Jagielloński
12:45–13:00 Dyskusja
13:00–14:00 Lunch
ul. Bażyńskiego 6, 80-309 Gdańsk, pok. 4027
tel. +48 58 523 28 27, e-mail: [email protected]
X Konferencja Naukowa Międzynarodowego Prawa Humanitarnego
PRAWO HUMANITARNE WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego | 2 czerwca 2017 roku
Panel III: Prawo humanitarne a prawa człowieka
Moderator:
dr hab. Kamil Zeidler, profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Gdański
14:00–14:15 Dyskryminacja Tatarów krymskich po aneksji Krymu przez Federację
Rosyjską
gen. bryg. rez. mgr Krzysztof Parulski
14:15–14:30 Przemoc seksualna w czasie konfliktu zbrojnego w świetle prawa
międzynarodowego
dr Elżbieta Mikos-Skuza, Uniwersytet Warszawski
14:30–14:45 Dopuszczalne ograniczenia prawa człowieka do zdrowia
międzynarodowym prawie humanitarnym
dr Robert Tabaszewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
w
14:45–15:00 Niepaństwowi uczestnicy konfliktów zbrojnych – dyskryminowani,
potępiani, ignorowani
dr Patrycja Grzebyk, Uniwersytet Warszawski
15:00–15:15 Dyskusja
15:15–15:45 Przerwa Kawowa
ul. Bażyńskiego 6, 80-309 Gdańsk, pok. 4027
tel. +48 58 523 28 27, e-mail: [email protected]
X Konferencja Naukowa Międzynarodowego Prawa Humanitarnego
PRAWO HUMANITARNE WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego | 2 czerwca 2017 roku
Panel IV: Międzynarodowe standardy prawne wobec zjawiska
uchodźctwa
Moderator:
dr Paulina Zajadło-Węglarz, Uniwersytet Gdański
15:45–16:00 Wizy (nie)humanitarne dla uchodźców? Refleksje na tle wyroku TSUE z
dnia 7 marca 2017 r. w sprawie C-638/16 X. i X. przeciwko État belge
dr Piotr Sadowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
16:00–16:15 Problem wykluczenia z ochrony międzynarodowej w orzecznictwie
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i jego praktyczne
znaczenie dla aktualnej sytuacji migracyjnej UE
dr Anna Magdalena Kosińska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
16:15–16:30 Międzynarodowe prawo humanitarne wobec zagadnienia uchodźców
klimatycznych
dr Przemysław Osóbka, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
16:30–16:45 Dokument z Montreux i jego znaczenie dla poszanowania norm
międzynarodowego prawa humanitarnego oraz praw człowieka
podczas konfliktów zbrojnych z udziałem prywatnych firm wojskowych
mgr Marcin Maliszewski, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów
Westerplatte
16:45–17:15 Dyskusja
Zakończenie konferencji
ul. Bażyńskiego 6, 80-309 Gdańsk, pok. 4027
tel. +48 58 523 28 27, e-mail: [email protected]
Download