Program Ochrony Środowiska dla Gminy Daszyna

advertisement
WÓJT GMINY DASZYNA
Program Ochrony Środowiska
dla Gminy Daszyna
na lata 2004 - 2014
Sierpień, 2004 r.
Wykonawca:
EKOSTANDARD
Pracownia Analiz Środowiskowych
ul. Ożarowska 107
27-600 Sandomierz
e-mail:[email protected]
www.ekostandard.pl
Zespół autorski:
mgr inż. Przemysław Szrama
mgr Robert Siudak
mgr Katarzyna Pieczyńska
mgr Bartosz Kliber
Program Ochrony Środowiska dla gminy Daszyna
SPIS TREŚCI
1. WSTĘP ................................................................................................................................... 6
1.1. Podstawa prawna opracowania......................................................................................... 6
1.2. Koncepcja programu ochrony środowiska......................................................................... 6
1.3. Cel i zakres opracowania................................................................................................... 7
1.4. Metodyka i tok pracy .......................................................................................................... 7
1.5. Struktura programu ............................................................................................................ 8
2. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE PROGRAMU................................................................................. 9
2.1. Uwarunkowania prawne wynikające z dyrektyw UE oraz z polityki krajowej .................... 9
2.1.1. Zasady polityki ekologicznej....................................................................................... 9
2.1.2. Podstawowe założenia polityki ekologicznej............................................................ 10
2.2. Uwarunkowania wynikające z wojewódzkiego i powiatowego programu ochrony
środowiska ..................................................................................................................... 11
2.3. Uwarunkowania wynikające z innych programów sektorowych ..................................... 13
2.3.1 „Program BZURA”..................................................................................................... 13
3. CHARAKTERYSTYKA I OCENA STANU ŚRODOWISKA GMINY........................................ 15
3.1. Ogólna charakterystyka gminy ........................................................................................ 15
3.1.1. Położenie.................................................................................................................. 15
3.1.2. Powiązania komunikacyjne ...................................................................................... 15
3.1.3. Sytuacja demograficzna........................................................................................... 16
3.1.4. Gospodarka i rolnictwo............................................................................................. 17
3.2. Charakterystyka i stan środowiska .................................................................................. 18
3.2.1. Geomorfologia.......................................................................................................... 18
3.2.2. Geologia ................................................................................................................... 18
3.2.3. Gleby ........................................................................................................................ 18
3.2.3.1. Charakterystyka gleb ......................................................................................... 18
3.2.3.2. Zanieczyszczenie i degradacja gleb .................................................................. 19
3.2.4. Złoża surowców mineralnych ................................................................................... 19
3.2.4.1. Zasoby kopalin................................................................................................... 19
3.2.5. Powietrze atmosferyczne ......................................................................................... 19
3.2.5.1. Klimat ................................................................................................................. 19
3.2.5.2. Zanieczyszczenie powietrza .............................................................................. 20
3.2.6. Hałas i niejonizujące promieniowanie elektromagnetyczne..................................... 23
3.2.7. Zasoby wodne.......................................................................................................... 24
3.2.7.1. Wody podziemne ............................................................................................... 24
3.2.7.2. Wody powierzchniowe ....................................................................................... 25
3.2.8. Gospodarka wodno-ściekowa .................................................................................. 26
3.2.8.1. Zaopatrzenie w wodę......................................................................................... 26
3.2.8.1. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków ........................................................... 27
3.2.9. Zasoby przyrodnicze ................................................................................................ 28
3.2.9.1. System obiektów prawnie chronionych.............................................................. 28
3.2.9.2. Lasy ................................................................................................................... 28
3.2.9.3. Zieleń urządzona ............................................................................................... 29
3.2.9.4. Zadrzewienia śródpolne..................................................................................... 29
3.3. Najważniejsze kierunki ochrony środowiska gminie Daszyna......................................... 30
3.3.1. Zagrożenia środowiska ............................................................................................ 30
3.3.2. Priorytety ochrony środowiska ................................................................................. 31
4. STRATEGIA OCHRONY ŚRODOWISKA DO ROKU 2014.................................................... 32
4.1. Wprowadzenie ................................................................................................................. 32
4.2. Cel nadrzędny.................................................................................................................. 32
4.3. Cele systemowe............................................................................................................... 32
4.3.1. Powietrze atmosferyczne ......................................................................................... 33
4.3.2. Zasoby wodne.......................................................................................................... 35
4.3.3. Powierzchnia terenu i środowisko glebowe ............................................................. 37
4.3.4. Zasoby przyrody....................................................................................................... 38
4.3.5. Edukacja................................................................................................................... 40
5. HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2004-2008 ............................ 42
5.1. Wprowadzenie ................................................................................................................. 42
3
Program Ochrony Środowiska dla gminy Daszyna
5.2. Harmonogram .................................................................................................................. 42
6. ZARZĄDZANIE PROGRAMEM OCHRONY ŚRODOWISKA................................................. 48
6.1. Wprowadzenie ................................................................................................................. 48
6.2. Uczestnicy wdrażania Programu ..................................................................................... 48
6.3. Instrumenty realizacji Programu ...................................................................................... 48
6.3.1. Instrumenty prawne.................................................................................................. 49
6.3.2. Instrumenty finansowe ............................................................................................. 49
6.3.3. Instrumenty społeczne ............................................................................................. 49
6.3.4. Instrumenty strukturalne........................................................................................... 50
6.4. Monitoring środowiska ..................................................................................................... 50
6.5. Kontrola, monitoring i zarządzanie Programem .............................................................. 51
6.5.1. Kontrola i monitoring Programu ............................................................................... 51
6.5.2. Wdrażanie i zarządzanie Programem...................................................................... 52
6.5.3. Harmonogram wdrażania Programu........................................................................ 52
6.6. Mierniki realizacji Programu............................................................................................. 52
6.7. Ocena i weryfikacja Programu. Sprawozdawczość......................................................... 54
6.8. Upowszechnianie informacji o stanie środowiska i realizacji Programu.......................... 55
7. ASPEKTY EKONOMICZNE WDRAŻANIA PROGRAMU....................................................... 56
7.1. Koszty wdrożenia przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2004 – 2008.... 56
7.2. Struktura finansowania .................................................................................................... 56
7.3. Źródła finansowania inwestycji w ochronie środowiska................................................... 56
7.3.1. Fundusze krajowe .................................................................................................... 57
7.3.1.1. Fundusze Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej ...................................... 57
7.3.1.2. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych.................................................................. 58
7.3.1.3. Fundusz Leśny................................................................................................... 59
7.3.2. Fundusze Unii Europejskiej...................................................................................... 59
7.3.2.1. Fundusz Spójności............................................................................................. 59
7.3.2.2. Fundusze strukturalne ....................................................................................... 60
7.3.3. Instytucje i programy pomocowe ............................................................................. 61
7.3.3.1. Duński Fundusz Pomocowy Ochrony Środowiska dla Europy Wschodniej i
Centralnej DANCEE..................................................................................................... 61
7.3.3.2. Departament Generalny XI Komisji Europejskiej............................................... 62
7.3.3.3. Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej ........................................................ 62
7.3.3.4. Finesco S.A........................................................................................................ 62
7.3.3.5. Ekofundusz ........................................................................................................ 62
7.3.3.6. Fundusz na Rzecz Globalnego Środowiska...................................................... 63
7.3.3.7. Fundacja na rzecz rozwoju wsi polskiej „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja
..................................................................................................................................... 63
7.3.3.8. Fundacja Wspomagania Wsi ............................................................................. 64
7.3.3.9. Program Spójność Gospodarcza i Społeczna PHARE...................................... 64
7.3.4. Banki ........................................................................................................................ 64
7.3.5. Instytucje leasingowe ............................................................................................... 64
7.3.6. Fundusze inwestycyjne ............................................................................................ 65
7.3.6.1. Central and Eastern European Infrastructure Resources Partners................... 65
7.3.6.2. Global Environmental Fund (GEF) .................................................................... 65
7.3.7. Instytucje finansujące edukacje ekologiczną ........................................................... 65
7.4. Adresy jednostek finansujących ...................................................................................... 65
LITERATURA .............................................................................................................................. 68
4
Program Ochrony Środowiska dla gminy Daszyna
SPIS TABEL
Tabela 3.1. Liczba mieszkańców w poszczególnych sołectwach gminy Daszyna (źródło: Urząd
Gminy Daszyna, 2004) ............................................................................................ 16
Tabela 3.2. Ludność w gminie Daszyna (źródło: Urząd Statystyczny w Łodzi, 2003)................ 16
Tabela 3.3. Struktura agralna gminy (źródło: Urząd Gminy, 2004) ............................................ 17
Tabela 3.4. Użytkowanie użytków rolnych w gminie Daszyna (źródło: Urząd Gminy, 2004) .... 17
Tabela 3.5. Działalność gospodarcza prowadzona na terenie gminy Daszyna (źródło: Rocznik
Statystyczny Województwa Łódzkiego, 2003)......................................................... 17
Tabela 3.6. Klasy gleb ornych na terenie gminy Daszyna (źródło: Urząd Gminy, 2004) ........... 19
Tabela 3.7. Kruszywa naturalne w gminie Daszyna (źródło: Bilans zasobów kopalin i wód
podziemnych w Polsce” 2002 r.) ............................................................................. 19
Tabela 3.8. Emisja zanieczyszczeń do powietrza na terenie gminy Daszyna w latach 2002-2003
(źródło: Powiatowy Program Ochrony Środowiska za WIOŚ, 2004)....................... 21
Tabela 3.9. Wyniki klasyfikacji stref dla poszczególnych zanieczyszczeń dla strefy powiatu
łęczyckiego (źródło: WIOŚ Łódź 2001 r.) ................................................................ 21
Tabela 3.10. Wynikowe klasy strefy powiatu łęczyckiego dla poszczególnych zanieczyszczeń
oraz klasa ogólna, uzyskane w OR dokonanej z uwzględnieniem kryteriów
ustanowionych w celu ochrony zdrowia (źródło: WIOŚ Łódź 2003 r.) .................... 22
Tabela 3.11. Wynikowe klasy strefy powiatu łęczyckiego dla poszczególnych zanieczyszczeń
oraz klasa ogólna, uzyskane w OR dokonanej z uwzględnieniem kryteriów
ustanowionych w celu ochrony roślin (źródło: WIOŚ Łódź 2003 r.). ....................... 23
Tabela 3.12. Klasyfikacja jakości zwykłych wód podziemnych w ramach monitoringu
regionalnego (żródło: WIOŚ, 2003) ......................................................................... 25
Tabela 3.13. Klasyfikacja wód rzeki Miłonki (źródło: WIOŚ Łódź, 2002).................................... 25
Tabela 3.14. Sposób zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę w roku 2002 (źródło: Rocznik
Statystyczny Województwa Łódzkiego, 2003)......................................................... 26
Tabela 3.15. Liczba przyłączy do sieci wodociągowej (źródło: Urząd Gminy, 2004). ................ 26
Tabela 3.16. Oczyszczalnia ścieków w Daszynie (źródło: Urząd Gminy, 2004) ........................ 27
Tabela 3.17. Stężenie zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach odprowadzanych do wód z
oczyszczalni w Daszynie (źródło: Urząd Gminy, 2004)........................................... 27
Tabela 3.18. pomniki przyrody zlokalizowane na terenie gminy (źródło: Urząd Gminy, 2004) .. 28
Tabela 3.19. Zasoby leśne na tle powierzchni gminy (źródło: Urząd Gminy, 2004)................... 28
Tabela 3.20. Wykaz parków na terenie gminy (źródło: Zarząd Ochrony i Konserwacji Zespołów
Pałacowo-Ogrodowych, Warszawa 1992)............................................................... 29
Tabela 5.1. Harmonogram realizacji przedsięwzięć na lata 2004-2008 w zakresie "Powietrze
atmosferyczne" ........................................................................................................ 43
Tabela 5.2. Harmonogram realizacji przedsięwzięć na lata 2004-2008 w zakresie "Zasoby
wodne" ..................................................................................................................... 44
Tabela 5.3. Harmonogram realizacji przedsięwzięć na lata 2004-2008 w zakresie "Powierzchnia
terenu i środowisko glebowe" .................................................................................. 45
Tabela 5.4. Harmonogram realizacji przedsięwzięć na lata 2004-2008 w zakresie "Zasoby
przyrody".................................................................................................................. 46
Tabela 5.5. Harmonogram realizacji przedsięwzięć na lata 2004-2008 w zakresie "Edukacja
ekologiczna"............................................................................................................. 47
Tabela 6.1. Harmonogram wdrażania „Programu Ochrony środowiska dla gminy Daszyna” .... 52
Tabela 6.2. Mierniki realizacji Programu Ochrony Środowiska .................................................. 53
Tabela 7.1. Prognozowana struktura finansowania wdrażania Programu w latach 2005 – 2008.
................................................................................................................................. 56
Tabela 7.2. Charakterystyka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi ....................................................................................................... 58
Tabela 7.3. Jednostki finansujące działania w zakresie ochrony środowiska wraz z adresami . 66
5
Program Ochrony Środowiska dla gminy Daszyna
1. WSTĘP
1.1. Podstawa prawna opracowania
Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 w art.17 i 18 w celu
realizacji założeń polityki ekologicznej państwa przewiduje sporządzenie gminnych
programów ochrony środowiska.
Do opracowania „Programu ochrony środowiska dla Gminy Daszyna” przystąpiono
na podstawie umowy zawartej dnia 16.04.2004 r. pomiędzy Gminą Daszyna
reprezentowaną przez Wójta Gminy, a firmą EKOSTANDARD Pracownia Analiz
Środowiskowych z siedzibą w Sandomierzu.
Zamówienie zostało zrealizowane w postaci dwóch dokumentów:
• Program ochrony środowiska dla Gminy Daszyna na lata 2004 – 2014,
• Plan gospodarki odpadami dla Gminy Daszyna na lata 2004 – 2014.
1.2. Koncepcja programu ochrony środowiska
Program Ochrony Środowiska przygotowany został w oparciu o założenia zawarte
w następujących dokumentach:
• Ustawa „Prawo ochrony środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001 r.;
• „Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem
perspektywy na lata 2007 – 2010”;
• „Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu
regionalnym i lokalnym” opracowane przez Ministerstwo Środowiska.
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska niniejszy Program zawiera cele
ekologiczne, priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych,
środki i mechanizmy niezbędne do osiągnięcia wyznaczonych celów.
Program Ochrony Środowiska definiuje cele długookresowe (10 lat) i zadania dla
najbliższych czterech lat, monitoring realizacji programu oraz nakłady finansowe
potrzebne na wdrożenie założeń programu. Zgodnie z dokumentem „Polityka
ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 –
2010” cele i zadania zostały opracowane w kilku blokach tematycznych:
• cele i zadania o charakterze systemowym,
• ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów
przyrody,
• jakość środowiska i bezpieczeństwo ekologiczne,
• zrównoważone wykorzystanie surowców.
Program Ochrony Środowiska spełnia wymagania zawarte w opracowanym przez
Ministerstwo Środowiska dokumencie „Wytyczne do sporządzania programów ochrony
środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym”. Oznacza to, że w przygotowanym
programie uwzględnione zostały:
• zadania własne gminy tzn. te przedsięwzięcia, które będą finansowane w
całości lub częściowo ze środków będących w dyspozycji gminy,
• zadania koordynowane, tzn. finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze
środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla
powiatowego, wojewódzkiego i centralnego, bądź instytucji działających na
6
Program Ochrony Środowiska dla gminy Daszyna
terenie gminy, ale podległych bezpośrednio organom powiatowym,
wojewódzkim bądź centralnym.
Ponadto podczas opracowywania programu uwzględniono założenia zawarte w
wojewódzkim i powiatowym programie ochrony środowiska, strategii rozwoju gminy,
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz gminnych
programów sektorowych i istniejących planów rozwoju infrastruktury.
1.3. Cel i zakres opracowania
Nadrzędnym celem programu ochrony środowiska jest długotrwały, zrównoważony
rozwój gminy, w którym kwestie ochrony środowiska są rozważane na równi z
kwestiami rozwoju społecznego i gospodarczego.
Celem opracowania jest stworzenie dokumentu „Program ochrony środowiska dla
gminy Daszyna na lata 2004 – 2014”. Opracowanie oraz uchwalenie dokumentu przez
Radę Gminy pozwoli na wypełnienie ustawowego obowiązku przez Wójta Gminy oraz
przyczyni się do poprawy i uporządkowania zarządzania środowiskiem na terenie
gminy, poprawy jakości środowiska naturalnego gminy, poprawy jakości życia
mieszkańców gminy, zrównoważonego rozwoju gminy.
Aby osiągnąć wyznaczony nadrzędny cel w opracowaniu zawarto diagnozę stanu
środowiska naturalnego na terenie gminy Daszyna, główne problemy ekologiczne oraz
sposoby ich rozwiązania łącznie z harmonogramem działań i źródłami ich
finansowania.
1.4. Metodyka i tok pracy
Dla osiągnięcia zamierzonego celu przyjęto określony tok pracy, na który składało
się kilka zasadniczych etapów:
1. W pierwszej kolejności przeprowadzono prace przygotowawcze polegające
na zgromadzeniu materiałów źródłowych oraz danych dotyczących aktualnego
stanu środowiska w gminie. Dane pozyskiwano głównie z dokumentów
posiadanych przez gminę oraz z opracowań GUS, a także raportów z nadrzędnych
instytucji samorządowych i wyspecjalizowanych jednostek zajmujących się
problematyką ochrony środowiska (WIOS, Sanepid, Nadleśnictwo, Stacja
Chemiczno-Rolnicza, RZGW itp.).
2. Drugi etap prac wiązał się z opracowaniem charakterystyki aktualnego stanu
środowiska gminy. Następnie na podstawie jego oceny i analizy określono
priorytety ekologiczne dla terenu gminy, które stanowiły punkt wyjściowy dla
wyznaczenia celów strategicznych Programu.
3. Kolejny etap to proces planowania i określenie celów strategicznych oraz
kierunków działań zmierzających do poprawy stanu środowiska. Zarówno cele, jak i
zadania strategiczne zostały określone tak, aby były zgodne z opracowaniami
wyższego szczebla, tzn. z wojewódzkim i powiatowym programem ochrony
środowiska. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w „Wytycznych sporządzania
programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym", podczas
tworzenia Programu Ochrony Środowiska duży nacisk położono na proces
planowania, który miał charakter jak najbardziej otwarty. W procesie planowania
został uwzględniony udział społeczeństwa, który polegał na konsultacjach ze
społeczeństwem poprzez zgłaszanie wniosków, uwag i opinii.
Projekt Programu po przyjęciu przez Wójta Gminy zostaje skierowany do
zaopiniowania przez odpowiednie Komisje Rady Powiatu oraz Marszałka
Województwa. Końcowym etapem proceduralnym, kończącym prace nad Programem
jest przyjęcie Programu przez Radę Gminy w formie uchwały.
7
Program Ochrony Środowiska dla gminy Daszyna
1.5. Struktura programu
Struktura Programu Ochrony Środowiska nawiązuje do struktury dokumentu „Polityka
ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 –
2010” i zawiera następujące elementy:
• racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych,
• poprawa jakości środowiska,
• narzędzia i instrumenty realizacji programu,
• harmonogram realizacji i nakłady na realizacje programu,
• kontrola realizacji programu.
Treść opracowania została podzielona na następujące rozdziały:
Rozdział 1. Wstęp
• Podstawa prawna opracowania. Koncepcja Programu. Cel i zakres
opracowania. Metodyka jego opracowania.
Rozdział 2. Założenia wyjściowe programu
• Uwarunkowania prawne programu wynikające z polityki krajowej i
wojewódzkiej oraz dyrektyw UE.
• Uwarunkowania wynikające z gminnych i powiatowych programów
sektorowych.
Rozdział 3. Charakterystyka i ocena stanu środowiska objętego programem
• Charakterystyka fizyczno-geograficzna gminy.
• Stan środowiska na obszarze gminy.
• Zagrożenia środowiska na obszarze gminy.
• Ocena infrastruktury technicznej służącej ochronie środowiska.
• Obszary priorytetowe z punktu widzenia ochrony środowiska na terenie
gminy.
Rozdział 4. Strategia ochrony środowiska do roku 2014
• Cele i zadania o charakterze systemowym.
• Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów
przyrody.
• Jakość środowiska i bezpieczeństwo ekologiczne.
• Zrównoważone wykorzystanie surowców.
Rozdział 5. Harmonogram realizacji przedsięwzięć obejmujący okres 4 lat
• Priorytety ekologiczne oraz kryteria ich wyboru.
• Lista przedsięwzięć wraz z określeniem terminów realizacji lub wdrożenia
oraz jednostek odpowiedzialnych za ich wprowadzenie.
Rozdział 6. Zarządzanie środowiskiem
• Instrumenty i narzędzia wdrażania, zarządzania oraz ewaluacji programu
ochrony środowiska.
Rozdział 7. Aspekty ekonomiczne wdrażania programu
• Ramy finansowe realizacji programu.
• Koszty wdrożenia przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w okresie 4 lat.
• Źródła finansowania.
8
Program Ochrony Środowiska dla gminy Daszyna
2. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE PROGRAMU
2.1. Uwarunkowania prawne wynikające z dyrektyw UE oraz z polityki krajowej
Najważniejsze dyrektywy unijne dotyczące ochrony środowiska zostały już
transponowane do prawa polskiego głównie w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Pozostałe przepisy zawarte są w wielu innych ustawach i
rozporządzeniach. Program ochrony środowiska odzwierciedla pewne ogólne zasady,
które leżą u podstaw polityki ochrony środowiska w Unii Europejskiej oraz odwołują się
do polityki ekologicznej Polski.
Podstawę opracowania niniejszego Programu stanowi dokument "II Polityka
Ekologiczna Państwa", "Program wykonawczy do II Polityki Ekologicznej Państwa
na lata 2002 - 2010" oraz dostosowana do wymagań ustawy "Prawo ochrony
środowiska", nowoopracowana "Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z
uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 -2010".
2.1.1. Zasady polityki ekologicznej
Nadrzędną zasadą polityki ekologicznej państwa jest zasada zrównoważonego
rozwoju, której istotą jest równorzędne traktowanie racji społecznych, ekonomicznych i
ekologicznych, co oznacza konieczność integrowania zagadnień ochrony środowiska z
polityką w poszczególnych dziedzinach gospodarki. Zasada ta uzupełniona jest
szeregiem zasad pomocniczych i konkretyzujących, m.in.:
• Zasadą prewencji, która zakłada, że przeciwdziałanie negatywnym skutkom dla
środowiska powinno być podejmowane na etapie planowania i realizacji przedsięwzięć.
Zasada ta oznacza w szczególności:
- zapobieganie
powstawaniu
zanieczyszczeń poprzez stosowanie
najlepszych dostępnych technik (BAT),
- recykling, czyli zamykanie obiegu materiałów i surowców, odzysk energii,
wody i surowców ze ścieków i odpadów oraz gospodarcze wykorzystanie
odpadów zamiast ich składowania,
- zintegrowane podejście do ograniczania i likwidacji zanieczyszczeń i
zagrożeń zgodnie z zaleceniami Dyrektywy Rady 96/61/WE w sprawie
zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i kontroli (tzw. dyrektywa
IPPC),
- wprowadzanie pro-środowiskowych systemów zarządzania procesami
produkcji i usługami, zgodnie z ogólnoświatowymi i europejskimi
wymogami w tym zakresie, wyrażonymi m.in. w standardach ISO 14000 i
EMAS, programach czystszej produkcji i Responsible Care itp.
• Zasadą integracji polityki ekologicznej z politykami sektorowymi, oznaczającą
uwzględnienie w politykach sektorowych celów ekologicznych na równi z celami
gospodarczymi i społecznymi;
• Zasadą zanieczyszczający płaci odnoszącą się do odpowiedzialności za skutki
zanieczyszczenia i stwarzania innych zagrożeń. Odpowiedzialność tę ponosić
powinny wszystkie jednostki użytkujące środowiska a więc także konsumenci,
zwłaszcza, gdy mają możliwość wyboru mniej zagrażających środowisku dóbr
konsumpcyjnych;
9
Program Ochrony Środowiska dla gminy Daszyna
• Zasadą regionalizacji, oznaczającą m.in. skoordynowanie polityki regionalnej
z regionalnymi ekosystemami w Europie (np. Morze Bałtyckie i strefy przybrzeżne,
doliny rzeczne i obszary wodno-błotne, szczególnie w strefach przygranicznych);
• Zasadą subsydiarności, wynikającą m.in. z Traktatu o Unii Europejskiej, a
oznaczającą przekazywanie części kompetencji i uprawnień decyzyjnych dotyczących
ochrony środowiska na właściwy szczebel regionalny lub lokalny tak, aby był on
rozwiązywany na najniższym szczeblu, na którym może zostać skutecznie i efektywnie
rozwiązany;
• Zasadą równego dostępu do środowiska przyrodniczego, która traktowana jest
w następujących kategoriach:
- sprawiedliwości międzypokoleniowej – tzn. zaspokajania potrzeb
materialnych i cywilizacyjnych obecnego pokolenia z równoczesnym
tworzeniem i utrzymywaniem warunków do zaspokajania potrzeb przyszłych
pokoleń,
- sprawiedliwości międzyregionalnej i międzygrupowej – tzn. zaspokajania
potrzeb materialnych i cywilizacyjnych społeczeństw, grup społecznych i
jednostek ludzkich w ramach sprawiedliwego dostępu do zasobów i
walorów
środowiska
z
równoprawnym
traktowaniem
potrzeb
ogólnospołecznych z potrzebami społeczności lokalnych i jednostek,
- równoważenia szans pomiędzy człowiekiem a przyrodą poprzez
zapewnienie zdrowego i bezpiecznego funkcjonowania jednostek ludzkich
przy zachowaniu trwałości podstawowych procesów przyrodniczych wraz ze
stałą ochroną różnorodności biologicznej;
• Zasadą uspołeczniania polityki ekologicznej, która realizowana jest poprzez
stworzenie instytucjonalnych, prawnych i materialnych warunków do społeczeństwa w
procesie kształtowania modelu zrównoważonego rozwoju, z równoczesnym rozwojem
edukacji ekologicznej;
• Zasadą skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej odnoszącą się
do wyboru planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych ochrony środowiska a
następnie do oceny osiągniętych wyników. Oznacza to potrzebę minimalizacji
nakładów na jednostkę uzyskanego efektu.
2.1.2. Podstawowe założenia polityki ekologicznej
Założenia polityki ekologicznej państwa wynikają z VI Programu działań
Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska na lata 2001 - 2010, gdzie
podkreślono, że realizacja zrównoważonego rozwoju ma nastąpić poprzez poprawę
środowiska i jakości życia obywateli UE. Komisja Europejska wśród czterech
priorytetowych obszarów działań wymienia "środowisko i zdrowie". Strategicznym
celem polityki ekologicznej państwa w tym obszarze jest zapobieganie zagrożeniom
zdrowia w środowisku i ograniczenie ryzyka dla zdrowia wynikającego z narażenia na
szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiskowe.
Cele polityki ekologicznej państwa nakreślają konkretne wyzwania i obszary
zainteresowania
dla programu ochrony środowiska gminy Daszyna. W sferze
racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych zadania te odnoszą się do
następujących celów:
racjonalizacja użytkowania wody,
zmniejszenie materiałochłonności i odpadowości produkcji,
zmniejszenie energochłonności gospodarki i wzrost wykorzystania energii ze
źródeł odnawialnych,
- ochrona gleb,
- wzbogacanie i racjonalna eksploatacja zasobów leśnych,
- ochrona zasobów kopalin.
W zakresie jakości środowiska ujęte cele odnoszą się do następujących obszarów:
- gospodarowanie odpadów,
-
10
Program Ochrony Środowiska dla gminy Daszyna
-
stosunki wodne i jakość wód,
jakość powietrza,
hałas i promieniowanie,
różnorodność biologiczna i krajobrazowa.
2.2. Uwarunkowania wynikające
ochrony środowiska
z wojewódzkiego i powiatowego programu
Cele polityki ekologicznej województwa łódzkiego, będące w ścisłym związku
pomiędzy celami polityki ekologicznej państwa i specyfiką województwa, nakreślają
konkretne wyzwania i obszary zainteresowania dla programu ochrony środowiska
powiatu łęczyckiego, a te z kolei dla gminy Daszyna. W „Programie Ochrony
Środowiska dla Województwa Łódzkiego” nadano znaczenie priorytetowe działaniom w
zakresie: poprawy jako ci rodowiska we wszystkich jego elementach składowych, w
tym szczególnie na obszarach intensywnie zagospodarowanych oraz obszarach o
du↵ej bioró↵norodno ci i wysokiej warto ci przyrodniczo – krajobrazowych oraz
ograniczenie presji konsumpcji na rodowisko. Cele polityki ekologicznej województwa
w sferze racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych zakładają:
- optymalizację zużycia wody w przemyśle i rolnictwie:
• zmniejszanie zapotrzebowania na wod w przemy le i rolnictwie,
• ograniczanie ładunków zanieczyszcze⟩ odprowadzanych do rodowiska;
- zmniejszenie materiałochłonności i odpadowości produkcji:
• likwidacja zanieczyszcze⟩, uci≠↵liwo ci i zagro↵e⟩ u ródła,
• zwikszenie recyklingu i odzysku materiałowego;
- zmniejszenie energochłonności gospodarki i wzrost wykorzystania energii ze
źródeł odnawialnych:
• podniesienie sprawno ci procesów wytwarzania energii,
• racjonalizacja zu↵ycia i oszczdzania energii przez społecze⟩stwo;
- wzbogacenie i racjonalną eksploatację zasobów leśnych:
• wzrost lesistości,
• zapewnienie trwałości i wielofunkcyjności lasów.
Cele i kierunki działań regionalnej polityki ekologicznej w sferze jakości środowiska
zakładają w odniesieniu do:
- gospodarowania odpadami:
• wytyczenie działań zmierzających do stworzenia systemu uporządkowanej
gospodarki
wszystkimi
rodzajami
odpadów
prowadzącego
do
zminimalizowania negatywnych oddziaływań odpadów na środowisko i
zdrowie ludzi
• zminimalizowanie ilości odpadów wytwarzanych i składowanych
- jakości powietrza:
• ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza;
- jakości wód:
• zaspokojenie zapotrzebowania mieszkańców w dobrą jakościowo wodę do
picia,
• radykalne ograniczenie poboru tych wód przez przemysł,
• ograniczenie zagrożeń wynikających z przenikania zanieczyszczeń z
mogilników,
• rozwój i modernizację systemów wodociągowych;
- hałasu:
• spełnienie obowiązujących standardów w zakresie poziomu hałasu;
- ochrony przyrody:
• zachowanie, odtworzenie i wzbogacenie regionalnych zasobów przyrody,
• wspieranie rolnictwa ekologicznego,
11
Program Ochrony Środowiska dla gminy Daszyna
• działania na rzecz utrzymania urozmaiconego krajobrazu rolniczego.
Wskazywane działania w „Programie ochrony środowiska powiatu łęczyckiego”
dotyczą jednostek różnego szczebla zarządzania środowiskiem na terenie powiatu
oraz przedsiębiorstw i instytucji bezpośrednio podlegającym organom wojewódzkim i
centralnym. W poszczególnych obszarach strategicznych
sprecyzowane cele
ekologiczne przedstawiają się następująco:
I. Ograniczenie emisji substancji i energii:
- poprawa jakości wód podziemnych i powierzchniowych:
• inwentaryzacja emisji ładunków zanieczyszczeń do wód podziemnych
i powierzchniowych z oczyszczalni ścieków,
• opracowanie i wdrożenie systemu monitorowania emisji zanieczyszczeń ze
źródeł punktowych do wód,
• opracowanie i wdrożenie programu działań na rzecz ograniczenia
zanieczyszczeń obszarowych ze źródeł rolniczych,
• budowa wodociągów równoległa z budową kanalizacji i oczyszczalni ścieków;
- osiągnięcie lepszej jakości powietrza atmosferycznego:
• inwentaryzacja źródeł emisji substancji do powietrza,
• ograniczenie odorów z ferm hodowlanych, składowisk odpadów, oczyszczalni
ścieków,
• zamiana paliwa w kotłowniach opalanych węglem na inne źródła energii:,
lekki olej opałowy, drewno, pelety, brykiety,
• gazyfikacja gospodarstw domowych,
• energia odnawialna;
- ograniczenie hałasu i niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego;
• inwentaryzacja źródeł uciążliwości akustycznej,
• ocena stanu akustycznego środowiska dla terenów zagrożonych hałasem,
• inwentaryzacja źródeł emisji pól elektromagnetycznych i obszarów objętych
oddziaływaniem tych pól,
- osiągnięcie maksymalnych poziomów odzysku odpadów, minimalizacja ich
wytwarzania i unieszkodliwiania przez składowanie:
• inwentaryzacja emisji odpadów – gospodarstwa domowe, oczyszczalnie
ścieków, działalność gospodarcza,
• sukcesywne ograniczanie masy odpadów opakowaniowych deponowanych
na składowiskach,
• opracowanie i wdrożenie systemów zbierania odpadów wielkogabarytowych,
budowlanych i urządzeń elektronicznych,
• deponowanie na składowiskach nie więcej niż 75% masy wytwarzanych
odpadów komunalnych,
• objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców.
II. Ochrona zasobów środowiska przyrodniczego i krajobrazu:
- zwiększanie lesistości:
• aktualizacja ewidencji gruntów rolnych możliwych do zalesienia,
• inwentaryzacja lasów prywatnych,
• restrukturyzacja terenów wiejskich poprzez zalesienia i zadrzewienia,
• ochrona istniejących lasów, poprawa ich produkcyjności,
• ochrona istniejących zadrzewień;
- ochrona gleb i terenów zdegradowanych:
• monitoring gleb - zmian fizycznych, chemicznych, biologicznych wynikających
z rodzaju i intensywności eksploatacji gleb oraz oddziaływania negatywnych
czynników;
- ochrona zasobów kopalin i wód podziemnych:
• ochrona wód podziemnych,
• monitoring ujęć służących do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę.
12
Program Ochrony Środowiska dla gminy Daszyna
III. Racjonalne gospodarowanie środowiskiem:
- Ograniczenie materiałochłonności, wodochłonności, energochłonności i
odpadowości gospodarki, zatrzymanie wody w środowisku:
• egzekwowanie obowiązku rejestracji zużycia wody do celów przemysłowych i
rolniczych w przeliczeniu na jednostkę produkcji,
• intensyfikacja zamkniętych obiegów wody i wtórnego wykorzystania ścieków,
• budowa obiektów małej retencji,
• zapewnienie prawidłowego funkcjonowania melioracji wodnych,
• ograniczanie zużycia wody podziemnej w indywidualnych gospodarstwach i w
sferze usług;
- wykorzystanie energii odnawialnej do 7,5% ogółu energii zużywanej:
• działania w kierunku produkcji energii ze źródeł odnawialnych (biomasy,
energii słońca, wody, wiatru;
- usprawnienie zarządzania środowiskiem:
• wzmocnienie kadrowe służb ochrony środowiska w gminach;
- większa aktywność społeczeństwa na rzecz ochrony środowiska:
• wspieranie przedsięwzięć na rzecz rolnictwa ekologicznego, budowy
zbiorników retencyjnych, odnawialnych źródeł energii, odzysku odpadów,
• organizowanie konkursów, wystaw, imprez aktywizujących społeczeństwo do
troski o środowisko,
• aktywizacja społeczeństwa do działań na rzecz ochrony przyrody;
- wyższa świadomość ekologiczna społeczeństwa:
• działania w kierunku utworzenia gminnych centrów edukacji ekologicznej,
• wprowadzanie programów edukacyjnych dla uczniów,
• organizacja imprez masowych o tematyce ekologicznej - Dzień Ziemi, Dzień
Ochrony Środowiska, Sprzątanie Świata,
• udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawach ochrony środowiska.
2.3. Uwarunkowania wynikające z innych programów sektorowych
2.3.1 „Program BZURA”
W 1999 roku, z inicjatywy samorządów powiatowych Kutna, Łęczycy, Łowicza,
Zgierza, Skierniewic i Rawy Mazowieckiej, w Walewicach, a następnie w Łęczycy,
podpisano porozumienie o utworzeniu Stowarzyszenia Powiatów Dorzecza Bzury. W
wyniku dalszych prac i dyskusji postanowiono powołać Stowarzyszenie Powiatów i
Gmin Dorzecza Bzury. Głównym celem Stowarzyszenia jest budowa wspólnej
tożsamości,
współpracy,
wzajemnego
wspierania
inicjatyw,
wspólnego,
zrównoważonego rozwoju, reprezentacji do obrony interesów mieszkańców północnej
części województwa łódzkiego, przygotowanie programu rozwoju dla obszarów z
dorzecza rzeki Bzury. Do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury wstąpiła
większość gmin z utworzonych powiatów, a pozostałe gminy wyraziły zgodę na udział
w opracowaniu. Gmina Daszyna nie przynależy do SPiGDB. „Programie Bzura” ma
przede wszystkim pomóc w konsolidacji samorządowych działań zmierzających do
identyfikacji oraz wskazania wspólnych rozwiązań organizacyjnych, technologicznych i
ekonomicznych, wpływających na poprawę w zakresie walorów środowiska
naturalnego, eko-rozwoju, tworzenia alternatywnych miejsc pracy poza rolnictwem,
walki z bezrobociem, rozwoju rolnictwa i przetwórstwa owocowo– warzywnego,
ochrony dziedzictwa kulturowego, tożsamości społecznej i przyrodniczej, rozwoju
różnych form turystyki.
Określono sześć priorytetów, które mają bądź będą miały kluczowy wpływ na
osiągnięcie powyższych celów:
- ochrona wód powierzchniowych i podziemnych,
- gospodarka odpadami,
- rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,
13
Program Ochrony Środowiska dla gminy Daszyna
- zalesienia i zadrzewienia,
- infrastruktura transportowa,
- ochrona dziedzictwa kulturowego i zagospodarowanie turystyczne.
Ważna - z punktu widzenia celów programu i związanych z nim inwestycji w
zakresie poprawy i ochrony środowiska na obszarze dorzecza Bzury - jest analiza
zróżnicowań w zakresie urządzeń infrastrukturalnych. Modernizacji czy rozbudowy
wymaga średnio ponad 50% funkcjonujących na terenie powiatów stacji, w przypadku
powiatu łęczyckiego jest to 7 na 11 istniejących stacji uzdatniania wody. W zakresie
rozwoju sieci kanalizacyjnej, sytuacja gmin na obszarze powiatów ziemskich dorzecza
Bzury jest znacznie bardziej niekorzystna aniżeli w zakresie sieci wodociągowej. Teren
gminy Daszyna objęty jest w 98% siecią wodociągową i w 12% siecią kanalizacyjną.
System infrastruktury technicznej, kompatybilny z siecią wodociągową i kanalizacyjną,
obejmuje także oczyszczalnie ścieków. Największą liczbą oczyszczalni ścieków
cechuje się powiat łęczycki (9), w tym jedna znajduje się na terenie gminy Daszyna. W
przypadku powiatu łęczyckiego po 2006 r. zdolność do zaspokojenia potrzeb przez
obecnie istniejące komunalne oczyszczalnie ścieków ulegnie wyczerpaniu. We
wszystkich powiatach ziemskich dorzecza Bzury wskazano na potrzebę budowania
oczyszczalni
przydomowych,
stanowiących,
przy
istniejących
warunkach
ekonomicznych, geograficznych, demograficznych i techniczno-technologicznych,
alternatywę dla komunalnych oczyszczalni ścieków.
14
Program Ochrony Środowiska dla gminy Daszyna
3. CHARAKTERYSTYKA I OCENA STANU ŚRODOWISKA
GMINY
3.1. Ogólna charakterystyka gminy
3.1.1. Położenie
Gmina Daszyna położona jest w północnej części powiatu łęczyckiego, na
obszarze Wysoczyzny Kutnowskiej. Gmina od wschodu graniczy z gminą Witonia, od
południa z gminą Łęczyca, od zachodu z gminą Grabów natomiast od północy z gminą
Krośniewice (pow. Kutnowski). Gmina podzielona jest na 20 sołectw, w skład których
wchodzą 33 wsie. Gmina ta ma charakter wiejski, a jej ogólna powierzchnia wynosi
8 103 ha.
Rys. 3.1. Położenie gminy Daszyna w powiecie łęczyckim
3.1.2. Powiązania komunikacyjne
Drogi krajowe
Przez obszar gminy Daszyna przebiega droga krajowa nr 1 Cieszyn – Gdańsk.
Drogi powiatowe
Łącznie w gminie Daszyna jest ich 33,5 km i wszystkie one posiadają
nawierzchnię twardą ulepszoną.
Drogi gminne
Uzupełniającą sieć dróg publicznych stanowią drogi gminne. Łączna ich długość na
terenie gminy wynosi 92,3 km w tym z nawierzchnią bitumiczną 62,5 km a z
nawierzchnią gruntową 27,1 km.
15
Program Ochrony Środowiska dla gminy Daszyna
Są to następujące drogi gminne:
- nr 2 Łubno – Wygorzele,
- nr 12 Żelazna Nowa – wieś,
- nr 16 Żelazna Nowa – Wargawa,
- nr 19 Opiesin – Sobótka,
- nr 32 Sławoszew Stary - Sławoszew Nowy,
- nr 33 Koryta-wieś,
- nr 34 Daszyna – Janice.
W latach 2000 - 2003 roku wykonano modernizację dróg o nawierzchni bitumicznej
o łącznej długości ponad 11 km. Gmina posiada plany modernizacji i przebudowy dróg
gminnych. Nie planuje się budowy nowych odcinków dróg.
Linie kolejowe
Przez teren gminy nie przebiega żadna linia kolejowa. Gmina nie posiada stacji i
przystanków kolejowych. Obsługa pasażerska odbywa się ze stacji położonych na
terenie ościennych jednostek administracyjnych.
3.1.3. Sytuacja demograficzna
Gminę
Daszyna
(wg
Urzędu
Gminy
w
Daszynie)
zamieszkują
4 482 osoby, a średnia gęstość zaludnienia wynosi 55 osób/km2 (Tabela 3.2.).
Tabela 3.1. Liczba mieszkańców w poszczególnych sołectwach gminy Daszyna
(źródło: Urząd Gminy Daszyna, 2004)
Lp.
Nazwa sołectwa
Liczba mieszkańców
1
Daszyna
679
2
Drzykozy
158
3
Gąsiorów
228
4
Jabłonia
183
5
Jacków
111
6
Jarochów
144
7
Jarochówek
151
8
Koryta
311
9
Krężęlewice
173
10
Łubno
444
11
Mazew
305
12
Mazew Kolonia
198
13
Nowa Żelazna
153
14
Nowy Sławoszew
145
15
Osędowice
144
16
Rzędków
207
17
Siedlew
178
18
Stara Żelazna
182
19
Stary Sławoszew
195
20
Upale
193
W 2002 roku wg Urzędu Statystycznego w Łodzi gminę zamieszkiwało 4261 osób
w tym 2132 mężczyzn i 2129 kobiet (Tab. 3.1.). Na terenie gminy na 100 mężczyzn
przypadało 100 kobiet. Średnia gęstość zaludnienia w gminie wynosiła 53 osoby/km2.
Tabela 3.2. Ludność w gminie Daszyna (źródło: Urząd Statystyczny w Łodzi, 2003)
Ogółem
Mężczyźni
Kobiety
4261
2132
2129
W wieku
przedprodukcyjnym
produkcyjnym
poprodukcyjnym
Przyrost
naturalny
887
2511
863
-8
16
Program Ochrony Środowiska dla gminy Daszyna
3.1.4. Gospodarka i rolnictwo
Gmina Daszyna jest gminą wiejską, o charakterze typowo rolniczym, gdzie w
ogólnej powierzchni (8 103 ha), użytki rolne stanowią 7 420 ha, w tym: grunty orne –
7 133 ha, sady – 57 ha, łąki – 115 ha, pastwiska – 115 ha. Rolnictwo jest więc
podstawowym działem gospodarki tej gminy. Przewaga terenów równinnych, duża
powierzchnia użytków rolnych, znaczne powierzchnie dobrej jakości gleb (II i II klasa
bonitacyjna stanowią blisko 70% powierzchni użytków rolnych), stabilny klimat, w
którym można uprawiać większość roślin uprawnych przyczyniają się do tego, że na
terenie gminy Daszyna są korzystne warunki przyrodnicze do rozwoju rolnictwa.
Rolnictwo
Produkcja rolnicza w gminie odbywa się głównie w gospodarstwach indywidualnych
- użytki rolne zajmują 90% obszaru tej gminy. W gminie istnieje 900 gospodarstw
indywidualnych o średniej powierzchni 9 ha. Strukturę agralną gminy przedstawia
tabela 3.3.
Tabela 3.3. Struktura agralna gminy (źródło: Urząd Gminy, 2004)
Liczba gospodarstw
Powierzchnia UR
grupy obszarowe UR [ha]
liczba
%
ogółem
900
100
1-2
70
8
2-5
203
23
5-7
197
22
7-10
237
26
10-15
138
15
>15
55
6
Duży udział użytków rolnych i dobre gleby decydują o charakterze rolniczym gminy.
Dominującą formą rolnictwa jest warzywnictwo i sadownictwo oraz uprawy pszenno –
buraczane. Gmina Daszyna charakteryzuje się niskim wskaźnikiem lesistości
wynoszącym zaledwie 2 % (159 ha).Na terenie gminy przewidywane jest zalesienie
blisko 40 ha gruntów czyli niespełna 0,5% powierzchni gminy (Tab. 3.4.).
Tabela 3.4. Użytkowanie użytków rolnych w gminie Daszyna (źródło: Urząd Gminy, 2004)
Użytki rolne
Grunty orne
Sady
Łąki
Pastwiska
Lasy i gr. leśne
Pozostałe grunty
[ha]
[%]
[ha]
[%]
[ha]
[%]
[ha]
[%]
[ha]
[%]
[ha]
[%]
7133
88
57
0,7
115
1,4
115
1,4
159
2
524
6,5
Gospodarka
Gmina należy do regionów o niskim stopniu uprzemysłowienia. W rejestrze
ewidencji działalności gospodarczej figuruje 288 podmiotów gospodarczych. Główne
rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej to sklepy, usługi transportowe,
budowlane i inne (Tab. 3.5.). Największym zakładem przemysłowym na terenie gminy
jest „Gruau Polska” - producent nadwozi samochodowych.
Tabela 3.5. Działalność gospodarcza prowadzona na terenie gminy Daszyna
(źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Łódzkiego, 2003)
Sektor publiczny Sektor prywatny
5
144
Spółki prawa
handlowego
Spółki cywilne
Spółdzielnie
Zakłady osób
fizycznych
4
6
3
126
17
Program Ochrony Środowiska dla gminy Daszyna
3.2. Charakterystyka i stan środowiska
3.2.1. Geomorfologia
Gmina Daszyna charakteryzuje się najbardziej urozmaiconą rzeźbą terenu w
powiecie łęczyckim. O urozmaiceniu tym decyduje stok morenowy z licznymi głazami
narzutowymi. Wg podziału fizyczno-geograficznego gmina Daszyna położona jest w
obrębie pasa Nizin Środkowopolskich, makroregionu Niziny Środkowomazowieckiej,
mezoregionu Równiny Kutnowskiej (318.71) oraz pasa Nizin Południowowielkopolskiej,
Wysoczyzny Kłodawskiej mezoregionu Wysoczyzny Kłodawskiej (318.15).
Obszar, na którym położona jest gmina Daszyna został ukształtowany podczas
zlodowacenia środkowopolskiego, stąd jej powierzchnia jest urozmaicona. Równina
Kutnowska jest północno-zachodnią częścią Niziny Środkowomazowieckiej. Sąsiaduje
z Wysoczyzną Kłodawską, od której dzielą ją moreny kutnowskie, dochodzące do
wysokości 140-160 metrów. Moreny te powstały podczas recesji zlodowacenia
warciańskiego. Po jej płaskiej powierzchni o wysokości od 90 do 110 m płyną przez
teren gminy Daszyna rzeki Miłonka i Rgilewka. Zróżnicowanie gleb na tym obszarze
jest dość duże. Obok gleb brunatnych i płowych na piaskach naglinowych lub ciężkich
glinach morenowych występują także czarne ziemie na gruntach pyłowych. Klimat tego
regionu jest nieco cieplejszy niż klimat wysoczyzn, sąsiadujących od północy, południa
i wschodu, a roczne sumy opadów są niższe. Jest to prawie bezleśna kraina rolnicza o
powierzchni 1670 km2.
Na północ od Kotliny Kolskiej znajduje się mezoregion Wysoczyzna Kłodawska. W
podłożu Wysoczyzny Kłodawskiej przebiega tektoniczny wał kujawski z wysadami
permskiej soli kamiennej i soli potasowych występującymi poza terenem gminy.
Wysoczyzna Kłodawska leży w dorzeczu Warty, z wyjątkiem wschodniego krańca,
natomiast Wysoczyzna Kutnowska w dorzeczu Wisły. Jest to region o dość dobrych
glebach brunatnoziemnych i płowych, silnie wylesiony. Powierzchni regiony wynosi
około 1155 km2.
3.2.2. Geologia
Pod względem budowy geologicznej teren gminy leży w obrębie Wału Kujawskiego
i Wału Kutnowskiego, które stanowią środkową część większej jednostki tektonicznej
Wału Środkowopolskiego. Wał kutnowski utworzony jest z utworów jurajskich, osadów
wapienno-marglistych o miąższości ok. 700 m. Miąższość utworów czwartorzędowych
waha się od kilku do kilkudziesięciu metrów. Utwory czwartorzędowe stanowią zwartą
pokrywę o zróżnicowanej miąższości i stanowią tu materiał glebotwórczy. Skałami
macierzystymi gleb są tu osady zlodowacenia środkowo-polskiego. Osady te dzielą się
na osady stadiału starszego, interstadialne i osady stadium Warty. Nad nimi znajdują
się glina zwałowa z domieszkami żwirów i piasków. Osady interstadialne to piaski
różnoziarniste ze żwirem.
3.2.3. Gleby
3.2.3.1. Charakterystyka gleb
W oparciu o kryteria przyrodniczo-rolnicze na terenie gminy występują gleby
terenów równinno-nizinnych. Główny materiał glebotwórczy stanowią utwory
czwartorzędowe tworzące zwartą pokrywę o zróżnicowanej miąższości. Skałami
macierzystymi gleb są tu osady zlodowacenia środkowo-polskiego. W czwartorzędowej
pokrywie znajduje się przede wszystkim materiał osadzony podczas kolejnych
zlodowaceń tj. glina zwałowa, utwory żwirowo-piaszczyste, mułki i iły.
Na terenie gminy blisko 70% powierzchni użytków rolnych stanowią gleby zaliczane
do II oraz III klasy bonitacyjnej, czyli nadają się pod uprawę roślin o wysokich
wymaganiach glebowych (Tab. 3.6.).
18
Program Ochrony Środowiska dla gminy Daszyna
Tabela 3.6. Klasy gleb ornych na terenie gminy Daszyna (źródło: Urząd Gminy, 2004)
Gleby orne
kl. I
kl. II
kl. IIIa
kl. IIIb
kl. IVa
kl. IVb
kl. V
kl. VI
kl. VIz
-
572
2850
1630
1039
437
580
163
26
3.2.3.2. Zanieczyszczenie i degradacja gleb
Obowiązek prowadzenia monitoringu gleby i ziemi w ramach Państwowego
Monitoringu Środowiska wynika z zapisów art. 266 oraz 109 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627) i zgodnie z nimi okresowe
badania jakości gleby i ziemi należą do zadań własnych starosty. Krajowy monitoring
właściwości gleb, przeprowadzony przez Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa
w Puławach w latach 1995-2000 na próbkach gleb z poziomu orno-próchniczego, nie
obejmował terenów gminy Daszyna. Zanieczyszczenie gleb siarką i metalami ciężkimi
na terenie gminy jest nie rozpoznane.
Wpływ na jakość gleb ma przebiegająca przez teren gminy trasa krajowa nr 1 w
skutek czego do gleby w wyniku depozycji z powietrza dostają się takie
zanieczyszczenia, jak związki ołowiu czy tlenki azotu. Zasięg występowania
podwyższonych stężeń związków ołowiu i kadmu w glebach nie jest bardzo duży,
zazwyczaj sięga do około 50 m od krawędzi jezdni. Na skutek posypywania
powierzchni dróg solami, gleby i grunty w pobliżu szlaków komunikacyjnych są silnie
zasolone. Szkodliwe substancje zmieniają w znaczny sposób odczyn gleb. Zwiększone
zakwaszenie lub alkalizacja gleb negatywnie wpływa na stan mikrofauny i mikroflory
glebowej.
3.2.4. Złoża surowców mineralnych
3.2.4.1. Zasoby kopalin
Pod względem geologicznym gmina Daszyna leży w obrębie wielkiej jednostki
geologiczno-strukturalnej jaką jest Wał Środkowopolski, biegnący od zachodniego
Pomorza w kierunku Kotliny Sandomierskiej. Surowce mineralne występujące na
terenie gminy są powiązane z występującą na tym obszarze budową geologiczną. Na
terenie gminy Daszyna brak jest udokumentowanych złóż znaczących surowców
mineralnych. Występują tu różnorodne surowce trzecio- i czwartorzędowe w postaci
kruszyw naturalnych (piaski, iły, gliny).
Tabela 3.7. Kruszywa naturalne w gminie Daszyna (źródło: Bilans zasobów kopalin i wód
podziemnych w Polsce” 2002 r.)
Nazwa złoża
Rodzaj złoża
Stan zagrożenia
złoża
Stary Sławoszew
kruszywo naturalne
Wąkczew
Grabów
Zasoby
Wydobycie
geologiczne
bilansowe
przemysłowe
T
15
15
-
kruszywo naturalne
E
154
154
1
surowce ilaste ceramiki
budowlanej
Z
-
-
-
E – zagospodarowane, eksploatowane; Z – zaniechane; T – eksploatowane okresowo
3.2.5. Powietrze atmosferyczne
3.2.5.1. Klimat
Gmina Daszyna znajduje się w klimacie Polski Środkowej i leży w zasięgu
cyrkulacji południowej i zachodniej mas powietrza. Według klasyfikacji Romera jest to
typ klimatu Wielkich Dolin, charakteryzujący się niedoborem opadów. Na obszarze
gminy przeważają wiatry z kierunku zachodniego. Roczna suma opadów wynosi
przeciętnie niewiele ponad 500 mm.
Wg Narodowego Atlasu Polski obszar gminy znajduje się w Regionie
Środkowopolskim dla której charakterystyki klimatyczne przedstawiają się następująco:
19
Program Ochrony Środowiska dla gminy Daszyna
- temperatura powietrza styczeń: -1,6°C; lipiec: +17,8°C,
- liczba dni pogodnych 41 dni,
- liczba dni pochmurnych 199 dni,
- liczba dni z dużym zachmurzeniem 124 dni,
- liczba dni z szatą śnieżną 40 dni,
- wilgotność powietrza względna średnia 80%.
Dla obszaru gminy częstotliwość oraz stopień ryzyka zjawisk sejsmicznych są
znikome (obszar asejsmiczny).
Teren na którym położona jest gmina Daszyna wyróżnia się jednymi z najniższych
opadów w Polsce, o wartościach poniżej 550 mm. Nadmierne osuszenie gleb
spowodowane min. niskim poziomem opadów a także niski wskaźnik lesistości są
przyczyną stepowienia.
3.2.5.2. Zanieczyszczenie powietrza
Emisja przemysłowa
Na terenie gminy brak jest zakładów przemysłowych determinujących stan
zanieczyszczenia powietrza. Na stan czystości powietrza w gminie wpływ mają jednak
źródła emisji przemysłowej (spalanie paliw, procesy technologiczne) położone poza
terenem gminy o wysokich emitorach. Napływające masy powietrza z emitorów w
Łodzi, Bełchatowie czy Koninie niosą ze sobą pokaźny ładunek zanieczyszczeń (SO2,
NO2, CO oraz PM10). Zakłady te objęte są dosyć dobrze funkcjonującym systemem
monitoringu, a odpowiednia polityka w ostatnich latach doprowadziła do znaczącego
spadku ich uciążliwości.
Emisja niska
Źródłem niskiej emisji są lokalne kotłownie i piece węglowe używane w
indywidualnych gospodarstwach domowych. Takie lokalne systemy grzewcze i piece
domowe nie posiadają urządzeń ochrony powietrza atmosferycznego. Wielkość emisji
z tych źródeł jest trudna do oszacowania i wykazuje zmienność sezonową wynikającą
z sezonu grzewczego. Spala się w nich różnego rodzaju materiały odpadowe, w tym
odpady komunalne, które są źródłem emisji dioksyn, gdyż proces spalania jest
niepełny i zachodzi w stosunkowo niskich temperaturach.
Zaopatrzenie w gaz i ciepło
Gmina
Daszyna nie jest zgazyfikowana. Dominującym w gospodarstwach
domowych (w ok. 95%) materiałem opałowym jest węgiel i miał węglowy. Opalanie
węglem kamiennym stanowi uciążliwość dla środowiska. Zanieczyszczenia z tego
rodzaju źródła zawierają znaczne ilości popiołu (około 20 %), siarki (1 – 2 %) oraz
azotu (1 %). W znacznej większości domów węgiel spalany jest w przestarzałych
konstrukcyjnie piecach bez właściwego nadzoru procesu spalania i bez urządzeń
odpylających. Zastąpienie kotłowni opalanych węglem na kotłownie olejowe daje
wymierne korzyści dla środowiska takie, jak: zmniejszenie emisji związków siarki do
atmosfery oraz likwidacja odpadów powstających podczas spalania węgla.
Emisja komunikacyjna
Źródłem tego rodzaju emisji są drogi o dużym natężeniu ruchu kołowego, na
terenie gminy jest to droga krajowa nr 1. Zanieczyszczenia komunikacyjne to głównie:
tlenek i dwutlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory, pyły, metale ciężkie. Wpływają
one na pogorszenie jakości powietrza atmosferycznego i powodują wzrost stężenia
ozonu w troposferze. Istotne jest również zapylenie powstające na skutek ścierania się
opon, okładzin hamulcowych i nawierzchni dróg. Emisja komunikacyjna stanowi
szczególne zagrożenie dla terenów przyległych, głównie ma niekorzystny wpływ na
uprawy polowe.
20
Program Ochrony Środowiska dla gminy Daszyna
Jakość powietrza wg badań WIOŚ
Wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza w latach 2002-2003 przestawia
poniższa tabela. Nie uwzględniono emisji z kotłowni domowych, transportu
samochodowego i instalacji rolniczych, np szklarnie, itp.
Tabela 3.8. Emisja zanieczyszczeń do powietrza na terenie gminy Daszyna w latach 2002-2003
(źródło: Powiatowy Program Ochrony Środowiska za WIOŚ, 2004)
Emisja gazów (Mg/rok)
Pył ogółem (Mg/rok)
SO2
NO2
CO2
CO
2002
2003
2002
2003
2002
2003
2002
2003
2002
2003
6,73
4,563
4,095
3,751
0,78
0,584
26,331
21,019
1 097,10
1 001,54
Według obowiązujących przepisów, ocena jakości powietrza dokonywana jest w
ramach państwowego monitoringu środowiska. Na potrzeby ustalenia odpowiedniego
sposobu oceny jakości powietrza wojewoda dokonuje przynajmniej co pięć lat
klasyfikacji stref, odrębnie pod kątem poziomu każdej substancji, wyodrębniając strefy
w których przekroczone są wartości kryterialne (dopuszczalne, progowe) oraz co roku
dokonuje oceny poziomu substancji w powietrzu w danej strefie, a następnie dokonuje
klasyfikacji stref. Wykonawcą, w imieniu Wojewody Łódzkiego, obu ocen jest
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, przy czym pierwsza z nich
zwana jest oceną wstępną, a druga oceną roczną.
Klasyfikacja stref na potrzeby monitorowania jakości powietrza wykonywana jest
pod kątem:
• ochrony zdrowia ludzi (w zakresie: SO2, NO2, pyłu PM10, ołowiu, CO,
benzenu i O3),
• ochrony roślin (w zakresie: SO2, NOx i O3).
Zgodnie z ustawą - Prawo ochrony środowiska, strefą jest obszar aglomeracji o
liczbie mieszkańców większej niż 250 tysięcy lub obszar powiatu, który nie wchodzi w
skład aglomeracji. Gmina Daszyna wchodzi w skład strefy powiatu łęczyckiego.
Celem wstępnej oceny (OW) jest ustalenie odpowiedniego sposobu oceny jakości
powietrza odpowiednio do art. 90 ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz wymogów
określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie
oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 87, poz. 798).
Uzyskane, dzięki obliczeniom modelowym, informacje o rozkładzie przestrzennym
wskaźników, uwzględnionych we wstępnych ocenach mających na celu ochronę
zdrowia oraz ekosystemów i roślin, stały się podstawą do ustalenia klas jakości
powietrza w poszczególnych strefach. Klasyfikację stref obrazuje poniższa tabela.
Tabela 3.9. Wyniki klasyfikacji stref dla poszczególnych zanieczyszczeń dla strefy powiatu
łęczyckiego (źródło: WIOŚ Łódź 2001 r.)
Ocena ze względu na ochronę
roślin
Ocena ze względu na ochronę zdrowia
NO2
SO2
Pył zaw.
PM10
Pb
CO
ozon
benzen
ozon
Nox
SO2
IIIb
II
I
IIIb
IIIb
I
IIIb
I
IIIb
I
Brak jest w województwie łódzkim bezpośrednich pomiarów CO i benzenu, które
spełniałyby kryteria stawiane poprawnym pomiarom. Brak pomiarów ze stacji
położonych na terenach wiejskich spowodował, że wyniki pomiarów stężeń NO2 nie
zostały wykorzystane we wstępnej ocenie mającej na celu ochronę ekosystemów. W
przypadku pomiaru zawartości ołowiu do oceny wstępnej wykorzystano dane
pomiarowe ze stanowiska pomiarowego zlokalizowanego w Łodzi. Brak danych co do
pozostałych regionów.
Następna klasyfikacja stref, na potrzeby odpowiedniego sposobu oceny jakości
powietrza w strefach, przeprowadzona zostanie, zgodnie z obowiązującymi wymogami
za 5 lat.
21
Program Ochrony Środowiska dla gminy Daszyna
Ocena roczna (OR). Zgodnie z zapisem art. 89 ustawy - Prawo ochrony
środowiska, wojewoda co roku dokonuje oceny poziomu substancji w powietrzu w
danej strefie, a następnie dokonuje klasyfikacji stref, w których poziom:
• choćby jednej substancji przekracza poziom dopuszczalny powiększony o
margines tolerancji,
• choćby jednej substancji mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym a
poziomem dopuszczalnym powiększonym o margines tolerancji,
• substancji nie przekracza poziomu dopuszczalnego.
Celem rocznej oceny jakości powietrza jest uzyskanie informacji o stężeniach
zanieczyszczeń na obszarze poszczególnych stref. Gmina Daszyna wchodzi w skład
strefy – powiat łęczycki o kodzie 3.10.12.04.
Wyniki badań monitoringowych pod kątem ochrony zdrowia przeprowadzonych w
2002 roku (zestawienie w tabeli nr 3.10.):
• Dwutlenek siarki. Ustalono klasę A z uwagi na brak przekroczeń wartości
kryterialnych ustalonych dla stężeń 1 godz. i 24 godz. Dopuszczalny poziom
dwutlenku siarki zachowany jest w odniesieniu do norm obowiązujących na
terenie kraju, tj. 1 godz. – 350 µg/m3; 24 godz. -150 µg/m3.
• Dwutlenek azotu. Uzyskano klasę A z uwagi na brak przekroczeń wartości
kryterialnych obowiązujących dla stężeń 1 godz. Dopuszczalny poziom
dwutlenku azotu zachowany jest w odniesieniu do norm obowiązujących na
terenie kraju, tj. 200 µg/m3.
• Pył zawieszony PM10. Uzyskano klasę A z uwagi na brak przekroczeń
wartości kryterialnych obowiązujących dla stężeń 24 godz. oraz
średniorocznego. Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu: 24 godz. - 50
µg/m3; roczny - 40 µg/m3).
• Ołów. Strefa spełnia wymogi klasy A z uwagi na nie przekraczanie wartości
kryterialnych stężeń odnoszących się do rocznego uśredniania wyników
pomiarów. Średnie roczne stężenia ustalone zostały na poziomie znacznie
niższym od dopuszczalnego (dopuszczalny poziom - 0,5 µg/m3).
• Benzen. Strefa spełnia wymogi klasy A z uwagi na nie przekraczanie wartości
kryterialnych stężeń odnoszących się do rocznego uśredniania wyników
pomiarów. Średnie roczne stężenia ustalone zostały na poziomie znacznie
niższym od wynoszącego 5 µg/m3 dopuszczalnego poziomu.
• Tlenek węgla. Strefa spełnia wymogi klasy A z uwagi na nie przekraczanie
wartości kryterialnej stężeń wyrażanej jako maksymalna średnia
ośmiogodzinna, spośród średnich kroczących, obliczanych co godzinę z
ośmiu średnich jednogodzinnych w ciągu doby. Poziom dopuszczalny
maksymalnej średniej ośmiogodzinnej wynosi 10 000 µg/m3.
• Ozon. Strefa spełnia wymogi klasy A z uwagi na dotrzymanie wartości
kryterialnej stężenia ośmiogodzinnego przez maksymalną średnią
ośmiogodzinną spośród średnich kroczących obliczanych ze średnich stężeń
jednogodzinnych w ciągu doby (dopuszczalna norma – 120 µg/m3).
Tabela 3.10. Wynikowe klasy strefy powiatu łęczyckiego dla poszczególnych zanieczyszczeń
oraz klasa ogólna, uzyskane w OR dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w
celu ochrony zdrowia (źródło: WIOŚ Łódź 2003 r.)
Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń
SO2
NO2
PM10
Pb
C6H6
CO
O3
Klasa ogólna
strefy
A
A
A
A
A
A
A
A
Wyniki badań monitoringowych pod kątem ochrony roślin przeprowadzonych w
2002 roku (zestawienie w tabeli nr 3.11.):
• Dwutlenki siarki. Ustalono klasę A z uwagi na nie przekraczanie wartości
kryterialnej ustalonej dla stężenia uśrednionego dla roku. Stężenie
22
Program Ochrony Środowiska dla gminy Daszyna
średnioroczne SO2 nie przekracza dopuszczalnego poziomu obowiązującego
na terenie kraju (40 µg/m3).
• Tlenki azotu. Ustalono klasę A z uwagi na nie przekraczanie wartości
kryterialnej ustalonej dla średniorocznego stężenia. Dopuszczalny poziom
tlenków azotu zachowany jest w odniesieniu do normy obowiązującej na
terenie kraju (40 µg/m3).
• Ozon. Ustalono klasę A z uwagi na nie przekraczanie wartości kryterialnej
stężeń jednogodzinnych ozonu wyrażanych normowanym parametrem „AOT
40”.
Tabela 3.11. Wynikowe klasy strefy powiatu łęczyckiego dla poszczególnych zanieczyszczeń
oraz klasa ogólna, uzyskane w OR dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w
celu ochrony roślin (źródło: WIOŚ Łódź 2003 r.).
Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń
SO2
NOx
O3
A
A
A
Klasa ogólna strefy
A
W wyniku oceny, którą sporządzono zarówno pod względem kryteriów
ustanowionych w celu ochrony zdrowia jak również kryteriów ustanowionych w celu
ochrony roślin, żadnej ze stref nie nadano statusu klasy C, czyli nie zakwalifikowano do
opracowania Programu Ochrony Powietrza (POP).
Na stan czystości powietrza w gminie wpływ mają źródła emisji przemysłowej
(spalanie paliw, procesy technologiczne) położone poza terenem gminy o wysokich
emitorach. Położone w Koninie, Bełchatowie (Elektrociepłownia „Bełchatów”) i Łodzi
(zespół elektrociepłowni) emitory mają wpływ na zawartość SO2, NO2, PM10 oraz CO
w powietrzu na terenie gminy.
3.2.6. Hałas i niejonizujące promieniowanie elektromagnetyczne
Hałas instalacyjny obejmuje zarówno dźwięki emitowane przez różnego rodzaju
maszyny i urządzenia, a także części procesów technologicznych, jak i instalacje oraz
wyposażenie małych zakładów rzemieślniczych i usługowych. Do hałasów
instalacyjnych zalicza się także dźwięki emitowane przez urządzenia obiektów
handlowych (wentylatory, urządzenia klimatyzacyjne itp.), a także - urządzenia
nagłaśniające w lokalach gastronomicznych i rozrywkowych.
Czynnikami wpływającymi na poziom hałasu komunikacyjnego są natężenie i
płynność ruchu, procentowy udział pojazdów ciężarowych w strumieniu pojazdów,
prędkość strumienia pojazdów, położenie drogi oraz rodzaj nawierzchni,
ukształtowanie terenu, przez który przebiega trasa komunikacyjna, charakter obudowy
trasy i rodzaj sąsiadującej z trasą zabudowy. Głównym emitorem hałasu
komunikacyjnego na terenie gminy jest droga krajowa nr 1.
Powszechność i intensywność hałasu w miejscu zamieszkania stanowi realne
zagrożenie zdrowia, a zwłaszcza obniżenie psychicznego komfortu i jakości życia.
Dla terenu gminy Daszyna zjawisko emisji hałasu nie jest rozpoznane.
Niejonizujące promieniowanie elektromagnetyczne
Źródłami niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego mającego
negatywny wpływ na środowisko są linie przesyłowe energii elektrycznej, stacje
elektroenergetyczne, stacje radiowe i telewizyjne, stacje telefonii komórkowej,
urządzenia diagnostyczne, niektóre urządzenia przemysłowe.
Stacje bazowe telefonii komórkowej są obecnie najbardziej rozpowszechnionym
rodzajem obiektów radiokomunikacyjnych. W otoczeniu typowych stacji bazowych
telefonii komórkowych pola elektromagnetyczne o wartościach wyższych od
dopuszczalnych występują nie dalej niż kilkadziesiąt metrów od samych anten i na
wysokości ich zainstalowania.
23
Program Ochrony Środowiska dla gminy Daszyna
Według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w
sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz
sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz.
1883) pomiary poziomów pól elektromagnetycznych w otoczeniu stacji i linii
elektroenergetycznych wykonuje się, jeżeli ich napięcie znamionowe jest równe bądź
wyższe niż 110 kV.
Przebiegające przez obszar gminy linie elektroenergetyczne Najwyższych Napięć
220 kV i 110 kV wymagają strefy ochronnej, w obrębie której nie należy lokalizować
obiektów kubaturowych ze względu na ochronę ludzi i środowiska przed
oddziaływaniem pola elektromagnetycznego zgodnie z wymogami zarządzenia w
strefie ochronnej możliwe jest natomiast prowadzenie gospodarki rolnej (uprawy
polowe, wypasy). Szkodliwy wpływ tego rodzaju linii rozciąga się od 12 do 60 m od osi
linii w obie strony. Pasy ochronne wynoszą dla poszczególnych linii napowietrznych:
- 75 m dla linii 220 kV,
- 40 m dla linii 110 kV .
Pole elektromagnetyczne niekorzystnie zmienia warunki bytowania człowieka,
negatywnie wpływa na przebieg procesów życiowych organizmu. Mogą wystąpić
zaburzenia funkcji ośrodkowego układu nerwowego, układów: rozrodczego,
hormonalnego i krwionośnego oraz narządów słuchu i wzroku. Obecność pól
elektromagnetycznych ma również degenerujący wpływ na rośliny i zwierzęta: u roślin
– opóźniony wzrost i zmiany w budowie zewnętrznej, u zwierząt – zaburzenia
neurologiczne, zakłócenia wzrostu, żywotności i płodności.
Stacje i linie elektroenergetyczne mogą być także źródłem hałasu uciążliwego dla
otoczenia.
3.2.7. Zasoby wodne
3.2.7.1. Wody podziemne
Na terenie gminy Daszyna występuje jeden zasadniczy poziom wodonośny
w obrębie utworów jury górnej. Poziom górnojurajski i czwartorzędowy należą do
najbardziej zasobnych oraz stanowią podstawowe źródło wody dla gminy.
Na pogorszenie jakości wód podziemnych wpływ mają:
- ścieki surowe lub niedostatecznie oczyszczone wprowadzane do gleby i wody,
- „dzikie wysypiska”,
- przecieki z nieszczelnych zbiorników bezodpływowych -„szamb” oraz ich
niezgodne z prawem opróżnianie,
- cmentarze oraz grzebowiska zwłok zwierzęcych,
- intensywne nawożenie i stosowanie środków ochrony roślin, rolnicze
wykorzystywanie ścieków.
Uwzględniając zasięg występowania, wodonośność, zasobność, jakość wód oraz
znaczenie dla gospodarki w kraju wydzielono Główne Zbiorniki Wód Podziemnych
(GZWP). W obrębie jednego ze zbiorników znalazły się zasoby wód terenu gminy –
jest to zbiornik Nr 226 Krośniewice – Kutno. Jest to zbiornik górnojurajski o charakterze
szczelinowo-krasowym, o całkowitej powierzchni 2085 km2, o szacunkowych zasobach
dyspozycyjnych 350 tys. m3/dobę i średniej głębokości ujęć ok 200 metrów. Zbiornik
ten w zachodniej części gminy znajduje się częściowo w strefie ONO (Obszar
Najwyższej Ochrony) i OWO (Obszar Wysokiej Ochrony). Na terenie gminy są trzy
ujęcia wód podziemnych: Mazew, Koryta i Daszyna. W ramach ujęć wód podziemnych
Daszyna Koryta i Mazew funkcjonuje 6 studni.
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne określa zasady gospodarowania
wodami podziemnymi oraz sposób zarządzania zasobami wodnymi na terenie kraju.
Zgodnie z zapisami tej ustawy oceny jakości wód podziemnych dokonuje się w ramach
państwowego monitoringu środowiska. Badania wód podziemnych w 2002 roku w
ramach monitoringu wód podziemnych prowadzono min. w punktach pomiarowych na
obszarze GZWP Nr 226, co obrazuje poniższa tabela. Wody z ujęcia Mazew
zaklasyfikowano do wód średniej jakości (kl. II), co obrazuje tabela 3.12.
24
Program Ochrony Środowiska dla gminy Daszyna
Tabela 3.12. Klasyfikacja jakości zwykłych wód podziemnych w ramach monitoringu
regionalnego (żródło: WIOŚ, 2003)
Lokalizacja otworu badawczego
Typ warstwy
wodonośnej
Stratygrafia
Klasyfikacja wód
Daszyna - wodociąg Mazew
studnia nr 1
W
Q
II
3.2.7.2. Wody powierzchniowe
Na podstawie rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991 roku w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków,
jakimi powinny odpowiadać ścieki wprowadzone do wód lub do ziemi (Dz. U. Nr 116,
poz. 503) wyróżnia się trzy klasy czystości wód powierzchniowych, przypisując każdej
z klas różne potencjalne wykorzystanie wody:
• klasa I obejmuje wody nadające się do: zaopatrzenia ludności w wodę do
picia, zaopatrzenia zakładów wymagających wody o jakości wody do picia,
bytowania w warunkach naturalnych ryb łososiowatych;
• klasa II obejmuje wody nadające się do: bytowania w warunkach naturalnych
ryb innych niż łososiowate, chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, celów
rekreacyjnych,
uprawiania
sportów
wodnych
oraz
urządzania
zorganizowanych kąpielisk;
• klasa III obejmuje wody nadające się do: zaopatrzenia zakładów innych niż
zakłady wymagające wody o jakości wody do picia, nawadniania terenów
rolniczych, wykorzystywania do upraw ogrodniczych oraz upraw pod szkłem i
pod osłonami z innych materiałów.
Wody, których parametry są wyższe od dopuszczalnych dla klasy III (z wyjątkiem
tlenu rozpuszczonego), określa się jako pozaklasowe, nie odpowiadające normatywom
(non).
Obszar gminy pod względem hydrograficznym położony jest w zlewni rzeki Bzury.
Rzeka Bzura jest lewostronnym dopływem Wisły i uchodzi do niej na 586,9 km.
Monitoringowe badania rzek zlewni Bzury wykonano w 2001 roku w ramach sieci
regionalnej. We wszystkich punktach pomiarowych skład jakościowy wody nie spełniał
wymaganych założeń i był gorszy od III klasy czystości.
Monitoringiem wód powierzchniowych został objęty jeden z dopływów Bzury
przepływający przez teren gminy Daszyna -rzeka Miłonka. Na rzece tej znajduje się
jeden profil pomiarowo-kontrolny. Jest on jednak usytuowany poza granicami
administracyjnymi gminy Daszyna. Klasyfikacje wód rzeki Miłonki w tym profilu
przedstawia poniższa tabela.
Tabela 3.13. Klasyfikacja wód rzeki Miłonki (źródło: WIOŚ Łódź, 2002)
Nr ppk
Lokalizacja profilu
Km rzeki
Klasa czystości
Czynniki decydujące o klasie
czystośći
B14
Pomarzany
5,9
non
O2, NO2, NO3, Nog, Pog, PO4,
miano Coli
Wody rzeki Miłonki zostały zakwalifikowane do klasy czystości non czyli są wodami
pozaklasowymi.
Kolejną rzeka przepływająca przez teren gminy jest Rgilewka, jednak nie została
ona objęta monitoringiem wód powierzchniowych.
Na jakość wód powierzchniowych wpływ mają również zanieczyszczenia
wypłukiwane z atmosfery (wody opadowe) i ze środowiska gruntowego (spływy
obszarowe). W ostatnich latach osiągnięto znaczący postęp w ograniczaniu ładunków
zanieczyszczeń oraz zmniejszeniu ogólnej ilości ścieków odprowadzanych do wód
powierzchniowych ze źródeł punktowych.
Skład geochemiczny osadów gromadzących się na dnie rzek i zbiorników wodnych
jest bardzo dobrym wskaźnikiem jakości wód powierzchniowych, a zwłaszcza
zawartości metali ciężkich, które w aluwiach występują w znacznie wyższych
25
Program Ochrony Środowiska dla gminy Daszyna
stężeniach niż w wodzie. Analiza chemiczna osadów umożliwia wykrywanie zmian
stężeń tych metali w środowisku, nawet przy stosunkowo niskiej ich zawartości w
wodach powierzchniowych. Na terenie gminy nie funkcjonują punkty obserwacyjne
osadów rzecznych o znaczeniu krajowym w ramach monitoringu osadów rzecznych.
Na terenie gminy Daszyna administrowanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Poznaniu Inspektorat Sieradz z siedzibą w Skęczniewie nie ma żadnych
zbiorników wodnych, jak również nie planuje się wybudowania nowych.
3.2.8. Gospodarka wodno-ściekowa
3.2.8.1. Zaopatrzenie w wodę
Teren gminy Daszyna jest zwodociągowany w 98%. Sieć wodociągowa liczy 110,3
km długości i 730 przyłączy (Tab. 3.14.).
Tabela 3.14. Sposób zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę w roku 2002
(źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Łódzkiego, 2003)
Sieć [km]
Źródło
zaopatrzenia
ujęcia: Mazew,
Koryta, Daszyna
Zużycie wody z wodoc. w
gospod. domowych
Podłącz. budynku do sieci [szt]
3
wodociągowa
kanalizacyjna
wodociągowa
kanalizacyjna
dam
110,3
0,9
730
15
103,6
3
m /mk/d
24,2
Liczba przyłączy w poszczególnych sołectwach została przedstawiona w poniższej
tabeli.
Tabela 3.15. Liczba przyłączy do sieci wodociągowej (źródło: Urząd Gminy, 2004).
Sołectwa podłączone do sieci
wodociągowej
Liczba przyłączy do wodociągu
Mazew
[szt.]
Daszyna
84
Drzykozy
32
Gąsiorów
36
Koryta
[szt.]
Daszyna
[osoby]
Jabłonia
Jacków
9
Jarochów
25
Jarochówek
31
Koryta
18
Krężelewice
36
Łubno
104
Mazew
72
Mazew Kolonia
46
Nowa Żelazna
29
Nowy Sławoszew
14
Osędowice
23
Rzędków
31
Siedlew
26
Stara Żelazna
46
Stary Sławoszew
29
Upale
24
Daszyna (bloki)
160
Razem
637
78
160
Głównym źródłem zaopatrzenia w wodę są zasoby Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych nr 226 pochodzące z okresu jury górnej (mezozoik). Zbiornik ten w
zachodniej części gminy znajduje się częściowo w strefie ONO i OWO. Szacunkowe
26
Program Ochrony Środowiska dla gminy Daszyna
zasoby dyspozycyjne to 350 tys. m3/h. Na terenie gminy są trzy ujęcia wód
podziemnych: Mazew, Koryta i Daszyna. W ramach ujęć wód podziemnych Daszyna
Koryta i Mazew funkcjonuje 6 studni. Roczne zapotrzebowanie wody na zaopatrzenie
ludności gminy wynosi 261809 m3/rok .
Planowana jest rozbudowa sieci wodociągowej o długości 500 mb oraz przyłączy o
długości 750 mb w miejscowości Jacków. budowę sieci kanalizacyjnej planuje się
również:
• w latach 2004 - 2006 w miejscowości Daszyna,
• w 2009 roku w miejscowości Mazew,
• w 2012 roku w miejscowości Stara Żelazna i Nowa Żelazna,
• w 2014 roku w miejscowości Goszczynno.
3.2.8.1. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
W roku 2003 z terenu gminy Daszyna wprowadzono do środowiska wodnego
30 434 m3 ścieków bytowych. Ścieki przed wprowadzeniem do środowiska podlegały
procesom oczyszczania biologicznego. Na terenie gminy skanalizowane są
miejscowości Daszyna, Koryta oraz Opiesin. System kanalizacyjny tych miejscowości
obejmuje ok. 510 osób (11% mieszkańców), sieć ma długość 0,9 km. Ścieki
odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w Daszynie (Tab. 3.16.). Jest to jedyna
znajdująca się obecnie na terenie gminy oczyszczalnia ścieków oddana do eksploatacji
w 1997r. Jest to hydro-botaniczna oczyszczalnia z wykorzystaniem roślinności
trzcinowej jako końcowego elementu doczyszczenia odprowadzanych ścieków.
Przepustowość dobowa oczyszczalni wynosi 140 m3/dobę, zaś docelowo będzie mogła
przyjąć 150 m3 ścieków na dobę.
Tabela 3.16. Oczyszczalnia ścieków w Daszynie (źródło: Urząd Gminy, 2004)
Nazwa odbiornika
oczyszczonych
ścieków
Lokalizacja wylotu
(km cieku)
rów melioracyjny,
Kanał Witoński
7+100
Średnia ilość ścieków
Przepustowość
3
3
3
[m /dobę]
[m /dobę]
[m /rok]
140
59
21 500
Oczyszczone ścieki odprowadzane są do rowu melioracyjnego R-A1 w km 7 + 100,
następnie do Kanału „A” Witonia, a w dalszym torze przebiegu do Kanału
Strzegocińskiego i do rzeki Bzury. Stężenie zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach
odprowadzanych do wód przedstawia poniższa tabela.
Tabela 3.17. Stężenie zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach odprowadzanych do wód z
oczyszczalni w Daszynie (źródło: Urząd Gminy, 2004)
Steżenie zanieczyszczeń
[mg/l]
16
11,47
ChZT
36,93
Zawiesina og.
13,33
W wyniku kontroli oczyszczali przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Łodzi - Delegaturę w Skierniewicach we wrześniu 2000 roku nie stwierdzono
naruszenia wymaganych warunków wprowadzania ścieków do odbiornika.
Natomiast w wyniku kontroli w 2002 r. stwierdzono naruszenie wymaganych
warunków wprowadzania ścieków do środowiska dla wskaźnika zawiesina ogólna.
27
Program Ochrony Środowiska dla gminy Daszyna
3.2.9. Zasoby przyrodnicze
3.2.9.1. System obiektów prawnie chronionych
Na terenie gminy nie ma wielkoprzestrzennych form ochrony przyrody, występują
jedynie pomniki przyrody. Zlokalizowane są w następujących miejscowościach: Upale,
Jarochówek, Daszyna, Opiesin, Łubno (Tabela 3.18.).
Tabela 3.18. pomniki przyrody zlokalizowane na terenie gminy (źródło: Urząd Gminy, 2004)
Lp.
Numer
rejestru
Położenie
Opis przedmiotu poddanego pod ochronę
1
1
Miejscowość: Upale
Własciciel: Roman Klimas
Wiąz szypułkowy o obwodzie 561 cm na wys. 1,3 m i wys. ok. 30m.
Orzeczenie nr 8 Wicewojewody Płockiego z dnia 27 listopada 1976 r.
RLS.IV-7140/11/76
2
4
Miejscowość: Jarochówek
W parku wiejskim
Własność Skarbu Państwa
Jesion o obwodzie 419 cm na wysokości 1,3 m i wysokości ok. 22
m.Orzeczenie nr 33 Wicewojewody Płockiego z dnia 20 grudnia 1977
r.RLS.IV-7140/22/77.
3
6
Miejscowość Daszyna
W parku podworskim
Własność Państwa
Sosna pospolita o obwodzie 366 cm na wys. 1,3m i wys. ok 20 m.
Jesion wyniosły o wys. 18 m, obwodzie 393 cm na wys. 1,3 m.
Białodrzew o obwodzie 421 cm na wys. 1,3 m i wys. ok. 25m.
Orzeczenie nr 17 Wicewojewody Płockiego z dnia 29 grudnia 1980 r. Nr
RZGN.IV-7140/14/80.
4
7
Miejscowość: Opiesin
W parku podworskim
Własność Państwa
Jesion wyniosły o obwodzie 400 cm na wys. 1,3 m i wys. 20 m
Orzeczenie nr 65 Wicewojewody Płockiego z dnia 4 marca 1982 r.
OSGW IV - 7140/20/81
8
Miejscowość: Łubno
W resztówce podworskiej
Własność Skarbu Państwa
Iglicznia trójcierniowa o obwodzie 190 cm na wys. 1,3 i wys. ok. 20 m
Dwa dęby szypułkowe o obwodach 275 cm i 250 cm na wys. 1,3 m i
wysokości ok 20 m oraz jesion wyniosły o obwodzie 245 cm na wys. 1,3
m i wysokości ok. 20 m. Zarządzenie Nr 1/87 Wojewody Płockiego z dnia
9 stycznia 1987 r.
5
3.2.9.2. Lasy
Gmina Daszyna charakteryzuje się niskim wskaźnikiem lesistości wynoszącym 2%
(Tab. nr 3.19.). Na terenie gminy został wyznaczony obszar ponad 40 ha celem
zalesienia.
Tabela 3.19. Zasoby leśne na tle powierzchni gminy (źródło: Urząd Gminy, 2004)
Lasy i grunty leśne
Powierzchnia ogólna gminy
8 103
[ha]
[%]
159
2
Na terenie gminy zagrożeniem dla zasobów leśnych są:
• czynniki naturalne abiotyczne – obniżenie poziomu wód gruntowych, deficyt
opadów atmosferycznych, susze, wiatr i śnieg;
• czynniki naturalne biotyczne – szkodliwe owady i choroby;
• czynniki pochodzenia antropogenicznego – zanieczyszczenie wód,
gospodarka odpadami (dzikie wysypiska), zagrożenia pożarowe, zmiana
leśnego użytkowania terenu na inne formy, zanieczyszczanie i zaśmiecanie
terenów leśnych.
Zadania realizowane dla osiągnięcia celów ochrony przyrody, wzbogacania i
racjonalnego użytkowania zasobów leśnych, opierają się na wytycznych zawartych w
Zarządzeniu Nr 11A Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, z dnia 11.05.1999 r.
w sprawie doskonalenia gospodarki leśnej na podstawach ekologicznych.
Zasady gospodarki leśnej podporządkowane są potrzebom zachowania lasu i
trwałości ich funkcji oraz zwiększenia zasobów leśnych. Nadzór nad gospodarką leśną
prowadzony jest w kierunku zrównoważonego rozwoju lasów, opartego na podstawach
28
Program Ochrony Środowiska dla gminy Daszyna
ekologicznych, w sposób zharmonizowany z wymogami ochrony przyrody i środowiska
życia człowieka.
Z uwagi na bardzo niską lesistość na terenie gminy szczególny nacisk powinien
być położony na dwa elementy działań przyrodniczych. Zalesianie gruntów porolnych
najniższych klas bonitacji rolnej i właściwe gospodarowanie w zakresie zadrzewień w
krajobrazie rolniczym.
Potrzeba dolesień w gminach na terenach nizinnych, występuje już przy wskaźniku
lesistości poniżej 15%. Granica "bezpieczeństwa" pod tym względem została tu
znacznie przekroczona.
Jest możliwości zalesienia i zadrzewienia tego terenu z uwagi na zasoby gruntów V
i VI klasy bonitacji rolnej. Gdyby zalesić wszystkie grunty V i VI klasy, można by
osiągnąć w poszczególnych gminach znaczne podwyższenie wskaźnika lesistości.
W związku z tym bardzo ważnym elementem dbałości o środowisko naturalne
szczególnie na terenie gminy jest dbałość o istniejące obiekty zadrzewieniowe, oraz
nasycanie terenu nowymi zadrzewieniami, gdyż przejmują one na tym terenie zadania,
które gdzie indziej pełnią lasy.
3.2.9.3. Zieleń urządzona
Na terenie gminy znajdują się parki dworskie, ich wykaz obrazuje tabela nr 3.20.
Cała zieleń na terenie gminy ze względu na przyrodniczą wartość powinna podlegać
ochronie i zabiegom pielęgnacyjnym.
Tabela 3.20. Wykaz parków na terenie gminy (źródło: Zarząd Ochrony i Konserwacji Zespołów
Pałacowo-Ogrodowych, Warszawa 1992)
Wieś
Rodzaj parku
Wpis do rejestru zabytków
Powierzchnia
[ha]
4,6
Daszyna
dworski
jest
Goszczyno
dworski
brak
12
Łubno
dworski
brak
7,9
Miroszewice
dworski
jest
7,6
Siedlew
dworski
jest
7,7
3.2.9.4. Zadrzewienia śródpolne
Zadrzewienia śródpolne to kępy lub pasy zadrzewień wśród pól a także wzdłuż
brzegów pól i użytków zielonych. Zadrzewienia pełnią funkcje glebo- i wodochronne.
Funkcja wodochronna sprowadza się do stabilizacji brzegów rzek i cieków wodnych
oraz ograniczeniu powierzchniowego spływu wody. Funkcja glebochronna polega na
przeciwdziałaniu erozji wodnej i wietrznej gleb poprzez korzeniową stabilizację gruntu.
Zadrzewienia są także ostoją dziko żyjących drobnych zwierząt, ptaków i owadów,
które odgrywają istotną rolę w biocenotycznej regulacji równowagi miejscowych
ekosystemów. Zadrzewienia śródpolne spełniają szereg ważnych funkcji
środowiskowych:
- przechwytują zanieczyszczenia obszarowe,
- spełniają w krajobrazie rolniczym funkcję barier biogeochemicznych,
- ograniczają odpływ wody z gleby,
- wykazują korzystny wpływ na mikroklimat pól i łąk,
- hamują prędkość wiatru,
- wpływają na zwiększenie wilgotności powietrza w warstwie przy gruntowej,
- ograniczają erozję wietrzną i wodną,
- stanowią ważny element kształtowania krajobrazu wiejskiego.
Gmina charakteryzuje się małą liczbą zadrzewień śródpolnych i dlatego zaleca się
wdrożyć program ich nasadzeń.
29
Program Ochrony Środowiska dla gminy Daszyna
3.3. Najważniejsze kierunki ochrony środowiska gminie Daszyna
Gmina Daszyna charakteryzuje się dobrym stanem środowiska. W obrębie gminy
nie ma zakładów przemysłowych, które wpływałyby negatywnie na stan środowiska.
Na teren gminy mogą jedynie napływać zanieczyszczenia z ościennych województw.
Zagrożenie stanowią emitory w Łodzi, Koninie i Bełchatowie.
Na terenie gminy zwodociągowanie wyprzedziło znacznie budowę sieci
kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków. Mały stopień skanalizowania (na poziomie 11 %)
powoduje nieuporządkowaną gospodarkę ściekową na terenie gminy. Ścieki
gromadzone w zbiornikach bezodpływowych o złej kondycji przenikają do gruntu, albo
są wylewane na pola i inne nie przeznaczone do tego miejsca skażając wody
powierzchniowe.
Głównymi źródłami poboru wody na cele komunalne są ujęcia podziemne,
charakteryzujące się wodą średniej jakości wymagającą prostego uzdatniania w
zakresie usuwania związków żelaza i manganu.
Jednak pomimo stosunkowo korzystnej sytuacji, istnieje szereg zagrożeń
środowiska.
3.3.1. Zagrożenia środowiska
Zagrożenia środowiska mogą mieć charakter naturalny lub antropogeniczny.
Rodzaj i intensywność zagrożeń jest ściśle związana ze specyfiką danego obszaru, tj.
rozwojem gospodarczym w powiązaniu z warunkami fizyczno - geograficznymi.
Zagrożenia naturalne
Zagrożenia naturalne występujące na obszarze gminy Daszyna dotyczą głównie:
• nieuregulowanej gospodarki wodnej,
• zakwaszenia, nadmiernego osuszenia gleb,
• niskiej lesistości.
Zagrożenia antropogeniczne
Zagrożenia antropogeniczne dla środowiska naturalnego wynikają z działalności
człowieka i związane są z wykorzystywaniem i przetwarzaniem zasobów. Źródłem
presji na środowisko są poszczególne dziedziny gospodarki oraz codzienne bytowanie
mieszkańców.
Wśród zagrożeń środowiska związanych z mieszkalnictwem należy wymienić:
• Niska emisja zanieczyszczeń powietrza, co znajduje odzwierciedlenie we
wzrostach stężeń dwutlenku siarki i pyłu w sezonie grzewczym. Problem
niskiej emisji związany jest z wykorzystywaniem węgla jako głównego paliwa
do produkcji ciepła w 95% gospodarstwach domowych.
• Ścieki komunalne nieoczyszczone lub niedostatecznie oczyszczone, które
największe zagrożenie stwarzają w miejscowościach posiadających
wodociąg, a nie posiadających kanalizacji, jedynie zbiorniki bezodpływowe
(szamba).
• Niska liczba gospodarstw na terenie gminy objętych siecią kanalizacyjną.
System komunikacyjny stwarzający zagrożenia dla środowiska głównie z tytułu
transportu drogowego, a więc emisja spalin, generowanie hałasu, degradacja walorów
przyrodniczych i krajobrazowych. Największe zagrożenie hałasem i emisją spalin
występuje wzdłuż dróg krajowych, w mniejszym stopniu dotyczy to dróg powiatowych i
gminnych. Ponadto są też potencjalnym źródłem zanieczyszczenia ropopochodnymi
pasów terenów położonych wzdłuż dróg. Należy zwrócić uwagę na ochronę gleb
położonych w obrębie oddziaływania trasy krajowej nr 1 przebiegającej przez teren
gminy.
30
Program Ochrony Środowiska dla gminy Daszyna
Rolnictwo jest źródłem odpadów niebezpiecznych (pozostałości po środkach
ochrony roślin) oraz zanieczyszczeń obszarowych związanych z niewłaściwą
gospodarką nawozami mineralnymi. Zanieczyszczenia z rolnictwa stanowią zagrożenie
związkami biogennymi dla jakości wód powierzchniowych i podziemnych.
Przemysł na terenie gminy w sposób minimalny wpływa negatywnie na jakość
środowiska. Negatywne oddziaływanie przemysłu można zauważyć jedynie poprzez
oddziaływanie na jakość powietrza atmosferycznego (emisja zanieczyszczeń przez
zakłady przemysłowe z jednostek ościennych).
3.3.2. Priorytety ochrony środowiska
W oparciu o diagnozę stanu środowiska oraz zagrożenia środowiska, zdefiniowano
najważniejsze priorytety ochrony środowiska w gminie Daszyna w okresie do 2014
roku.
W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego:
• Zmniejszenie emisji komunikacyjnej.
• Zmniejszenie emisji niskiej.
W zakresie ochrony przed hałasem i promieniowaniem jonizującym:
• Zmniejszenie negatywnego oddziaływania hałasu komunikacyjnego na
człowieka i środowisko.
• Rozpoznanie terenów zagrożonych niejonizującym promieniowaniem
elektromagnetycznym.
W zakresie ochrony wód:
• Ochrona wód podziemnych w obszarze GZWP nr 226.
• Poprawa gospodarki wodno-ściekowej.
• Ograniczanie zanieczyszczeń obszarowych.
• Racjonalne wykorzystanie lokalnych zasobów surowcowych.
• Modernizację, rozbudowę i budowę systemów kanalizacji zbiorczej i
oczyszczalni ścieków.
• Ograniczenie
niezgodnego
z
prawem
opróżniania
zbiorników
bezodpływowych „szamb”.
• Ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł punktowych.
• Ochrona wód przed zanieczyszczeniami spowodowanymi przez azotany ze
źródeł rolniczych.
W zakresie ochrony powierzchni ziemi:
• Zapobieganie erozji gleb.
• Zmniejszenie zakwaszenia gleb.
• Ochrona przed nadmiernym osuszaniem gleb.
W zakresie ochrony przyrody:
• Bieżąca ochrona obiektów prawnie chronionych.
• Działania mające na celu zwiększenie lesistości.
• Realizacja programu wprowadzania zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych.
W zakresie edukacji ekologicznej:
• Intensyfikacja edukacji ekologicznej mieszkańców.
31
Program Ochrony Środowiska dla gminy Daszyna
4. STRATEGIA OCHRONY ŚRODOWISKA DO ROKU 2014
4.1. Wprowadzenie
Proces planowania strategicznego i operacyjnego polega na znalezieniu
odpowiedzi na trzy podstawowe pytania:
- gdzie jesteśmy?
- gdzie chcemy się znaleźć?
- w jaki sposób chcemy to zrobić?
Odpowiedzi na pierwsze dwa pytania nakreślają ramy procesu planowania
strategicznego, natomiast odpowiedź na trzecie pytanie definiuje zakres planowania
operacyjnego. Planowanie strategiczne określa długoterminową wizję i misję gminy
oraz wyznacza cele strategiczne. Planowanie operacyjne transformuje cele
strategiczne na realne zadania, których wykonanie zbliży do osiągnięcia celów
strategicznych.
W celu opracowania dokumentów strategicznych przyjmuje się na ogół
trójstopniową hierarchię celów: cel nadrzędny, cele systemowe, kierunki działań.
4.2. Cel nadrzędny
Cel nadrzędny powinien wyrażać misję gminy. W przypadku gminy Daszyna cel
nadrzędny ma następującą postać:
Zrównoważony rozwój społeczno gospodarczy gminy w harmonii z ochroną
środowiska naturalnego
4.3. Cele systemowe
Cele systemowe wyznaczają stan jaki należy osiągnąć w horyzoncie czasowym 1015 lat. Cele systemowe są identyfikowane na podstawie analizy obszarów
problemowych występujących na danym terenie. W przypadku tym stan negatywny
zostaje przekształcony na stan pozytywny. Cele systemowe powinny charakteryzować
się tym, że są: specyficzne, mierzalne, akceptowalne, realistyczne i terminowe.
Na poszczególne cele systemowe składają się kierunki działań, a w ramach tych
konkretne zadania poprzez które cele te będą realizowane. Zadania podzielono na
krótkoterminowe, czyli takie które przewidziano do realizacji w latach 2004 – 2008
oraz zadania długoterminowe - przewidziane do realizacji w latach 2009 – 2014.
Kierunki działań dla celu w zakresie gospodarki odpadami, jak i harmonogram
realizacji przedsięwzięć w tym zakresie, zostały szczegółowo omówione w „Planie
Gospodarki Odpadami dla gminy Daszyna”, który stanowi integralną część Programu
ochrony środowiska.
32
Program Ochrony Środowiska dla gminy Daszyna
4.3.1. Powietrze atmosferyczne
Cel systemowy:
Poprawa jakości powietrza atmosferycznego. Ochrona przed hałasem
i niejonizującym promieniowaniem elektromagnetycznym
Kierunki działań:
Ograniczenie niskiej emisji
Brak systemu sieci ciepłowniczej na terenie gminy wpływa na to, że głównym
źródłem ciepła jest energia pozyskiwana ze spalania węgla kamiennego w
indywidualnych kotłowniach i paleniskach. Emitowane z nich gazy i pyły wpływają na
pogorszenie jakości powietrza atmosferycznego. Na terenie gminy 95% gospodarstw
opalanych jest węglem. Gmina nie jest zgazyfikowana i dlatego należy propagować
zastąpienie kotłowni opalanych węglem na kotłownie olejowe. Zmiana nośnika energii
na bardziej ekologiczny pozwoli na ograniczenie zagrożenia ze strony niskiej emisji.
Gmina Daszyna nie jest zgazyfikowana, dlatego oprócz kotłowni olejowych
alternatywą może być zastosowanie odnawialnych źródeł energii pozyskiwanych z
biomasy. Dla obszarów wiejskich odpowiednim rozwiązaniem jest wykorzystywanie
biomasy jako paliwa dla indywidualnych systemów ciepłowniczych. Wierzba
energetyczna jest najtańszym źródłem opału, a jej kaloryczność porównywalna jest z
miałem węglowym. Podczas spalania wierzby jest zerowa emisja zanieczyszczeń,
gdyż podczas emitowane są bardzo małe ilości CO2 do atmosfery i zostaje do 2 %
popiołu w przeciwieństwie do węgla gdzie mamy do 30 % popiołów.
Należy również promować działania zmniejszające straty cieplne w budynkach
(izolacja cieplna). Termomodernizacja prowadzona zwłaszcza w budynkach
użyteczności publicznej pozwoli na redukcję zużycia energii i ograniczenie emisji
zanieczyszczeń do powietrza.
Zadania krótkoterminowe:
• termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Mazewie i modernizacja
kotłowni,
• program wymiany kotłów węglowych na kotły wykorzystujące bardziej
ekologiczne nośniki energii (olej, biomasa),
• wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez ich popularyzację i
wsparcie finansowe,
• termomodernizacja istniejących budynków, stosowanie energooszczędnych
materiałów i technologii przy budowie nowych obiektów,
• edukacja mieszkańców nt. zanieczyszczeń z niskiej emisji i szkodliwości
spalania odpadów w piecach domowych.
Zadania długoterminowe:
• dalsza realizacja programu wymiany kotłów węglowych na kotły wykorzystujące
bardziej ekologiczne nośniki energii (olej, biomasa),
• kontynuacja wsparcia dla podmiotów wykorzystujących energię ze źródeł
odnawialnych,
• stosowanie energooszczędnych materiałów i technologii przy budowie nowych
obiektów,
• gazyfikacja gminy.
Ograniczenie uciążliwości systemu komunikacyjnego
Na obszarze gminy nie prowadzi się pomiarów zanieczyszczeń powietrza
atmosferycznego oraz poziomu hałasu emitowanych w związku z eksploatacją dróg.
33
Program Ochrony Środowiska dla gminy Daszyna
Dokładne badania poziomu poszczególnych zanieczyszczeń pozwoliłby na ocenę i
wyznaczenie terenów bezpośrednio narażonych.
Aby poprawić istniejący stan klimatu akustycznego na poziomie gminy należy
przede wszystkim:
- prowadzić odpowiednie planowanie przestrzenne, mające na celu
minimalizację uciążliwości komunikacyjnych (rozdział funkcji terenu pod kątem
wymogów normatywnych),
- zwiększyć zakres wykorzystania urbanistycznych i budowlanych środków
ochrony przed hałasem (ekrany i przegrody akustyczne, zadrzewienia i
zakrzewienia, dźwiękochłonne elewacje i szyby w budownictwie).
Zadania krótkoterminowe:
• rejestr obszarów, na których występuje przekroczenie norm poziomu hałasu
pochodzącego
z
węzłów
komunikacyjnych
i
głównych
szlaków
komunikacyjnych i jego aktualizacja,
• budowa infrastruktury rowerowej: oznakowanie tras rowerowych, budowa
parkingów dla rowerów, itp.
Zadania długoterminowe:
• zlokalizowanie obszarów narażonych na ekspozycję hałasem w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego terenów,
• rozpoznanie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego pochodzącego z
węzłów komunikacyjnych i głównych szlaków komunikacyjnych,
• wprowadzenie i propagowanie systemu przewozów kombinowanych: rower z
innymi środkami lokomocji.
Ochrona przed niejonizującym promieniowaniem elektromagnetycznym
Brak powszechnych pomiarów pól elektromagnetycznych (maszty i stacje
przekaźnikowe telekomunikacyjne, stacje radarowe, linie wysokiego napięcia) oraz
dokładnej inwentaryzacji znaczących jego źródeł uniemożliwia dokładne określenie
stopnia zagrożenia i sposobu ograniczenia uciążliwości.
Zadania krótkoterminowe:
- sporządzenie rejestru terenów zagrożonych niejonizującym promieniowaniem
elektromagnetycznym oraz jego ciągła aktualizacja.
Zadania długoterminowe:
- zlokalizowanie obszarów narażonych na ekspozycję niejonizującym
promieniowaniem
elektromagnetycznym
w
miejscowych
planach
zagospodarowania przestrzennego,
- aktualizacja rejestru terenów zagrożonych niejonizującym promieniowaniem
elektromagnetycznym.
34
Program Ochrony Środowiska dla gminy Daszyna
4.3.2. Zasoby wodne
Cel systemowy
Poprawa jakości podziemnych i ochrona zasobów wód powierzchniowych.
Zapewnienie wszystkim mieszkańcom gminy odpowiedniej jakości wody do picia
Kierunki działań:
Ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych
Do najbardziej efektywnych działań chroniących jakość wód powierzchniowych i
podziemnych należy zaliczyć budowę kanalizacji na terenach osadnictwa oraz
oczyszczalni ścieków. Istniejąca oczyszczalnia ścieków w Daszynie ma możliwość
zwiększenia przepustowości. Planowane są także budowy kolejnych oczyszczalni
ścieków:
• w 2004 r. w Mazewie o przepustowości 80 m3/dobę z przepompowniami i
siecią kanalizacyjną o długości 300 m,
• w roku 2013 w miejscowości Goszczynno o przepustowości 20 m3/dobę,
• w latach 2010-2011 w miejscowości Żelazna Stara o przepustowości
80 m3/dobę.
Na terenach o dużym stopniu rozproszenia zabudowy ze względów ekonomicznych
uzasadniona jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Na terenie gminy w
latach 2004-2015 planuje się budowę 300 przydomowych oczyszczalni ścieków, w tym
8 do końca bieżącego roku.
Na jakość wód zasadniczy wpływ mają również zanieczyszczenia pochodzące ze
źródeł rolniczych. Ograniczenie spływu azotu z pól do wód podziemnych i
powierzchniowych można osiągnąć poprzez racjonalne dozowanie i limitowanie
środków plonotwórczych na użytkach rolnych. Odpowiednie przechowywanie nawozów
organicznych chroni przed niekontrolowanym przedostawaniem się niebezpiecznych
substancji do wód. Budowa szczelnych zbiorników na gnojowicę (o czasie
przetrzymywania 6 miesięcy) oraz uszczelniających płyt obornikowych pozwoli na
ograniczenie tego zagrożenia.
Ograniczenie spływu azotu z pól do wód podziemnych i powierzchniowych można
osiągnąć poprzez racjonalne dozowanie i limitowanie środków plonotwórczych na
użytkach rolnych. Odpowiednie przechowywanie nawozów organicznych chroni przed
niekontrolowanym przedostawaniem się niebezpiecznych substancji do wód. Budowa
szczelnych zbiorników na gnojówkę (o czasie przetrzymywania 6 miesięcy) oraz
uszczelnionych płyt obornikowych pozwoli na ograniczenie tego zagrożenia.
Zagrożenie dla wód podziemnych stanowią „dzikie” składowiska odpadów
komunalnych. Istniejące „dzikie” wysypiska należy sukcesywnie likwidować i
rekultywować. Powstawaniu „dzikich” składowisk odpadów będzie zapobiegać objęcie
wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbioru odpadów. Kierunki
działań dla celu w zakresie gospodarki odpadami, jak i harmonogram realizacji
przedsięwzięć w tym zakresie, zostały szczegółowo omówione w „Planie Gospodarki
Odpadami dla gminy Daszyna na lata 2004 - 2014”, który stanowi integralną część
Programu ochrony środowiska.
Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych jest ważna również ze
względu na położenie gminy w zasięgu stref ochronnych OWO i ONO Głównego
Zbiornika Wód Podziemnych.
Zadania krótkoterminowe:
• wyrównanie dysproporcji pomiędzy zwodociągowaniem i skanalizowaniem
gminy,
• budowa oczyszczalni ścieków w Mazewie,
• budowa przydomowych oczyszczalni ścieków,
35
Program Ochrony Środowiska dla gminy Daszyna
•
bieżąca modernizacja sieci kanalizacyjnej.
Zadania długoterminowe:
• ograniczanie dopływu zanieczyszczeń z obszarów o intensywnej produkcji
rolnej,
• budowa kolejnych przydomowych oczyszczalni ścieków
• edukacja rolników nt. racjonalnego stosowania nawozów naturalnych i
sztucznych,
• bieżąca modernizacja sieci kanalizacyjnej,
• przestrzeganie uwarunkowań w strefach ochronnych zbiorników i ujęć wód,
• likwidacja „dzikich” składowisk odpadów komunalnych.
Rozpoznanie potencjalnych źródeł zanieczyszczenia wód
W celu kontroli częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych, a w
przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków częstotliwości i sposobu usuwania
komunalnych osadów ściekowych gmina zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji
tych urządzeń. Rejestr ten pozwoli również na opracowanie planu rozwoju sieci
kanalizacyjnej.
Zadania krótkoterminowe:
• rejestr zbiorników bezodpływowych (szamb),
• rejestr przydomowych oczyszczalni ścieków,
• lokalizacja i rejestr nielegalnych zrzutów ścieków oraz jego aktualizacja.
Zadania długoterminowe:
• aktualizacja rejestru zbiorników bezodpływowych (szamb),
• aktualizacja rejestru przydomowych oczyszczalni ścieków
• intensyfikacja kontroli zbiorników bezodpływowych
• likwidacja nielegalnych zrzutów ścieków.
Racjonalna gospodarka zasobami wodnymi
Istotne znaczenie mają działania związane z optymalizacją zużycia wody, zarówno
do celów bytowych, jak i gospodarczych. Optymalizacja zużycia wody będzie
prowadzona poprzez zapobieganie stratom wody na przesyle oraz wprowadzanie
zamkniętych obiegów wody w przemyśle i oszczędne korzystanie z wody przez
indywidualnych użytkowników.
Dużym zagrożeniem dla ilości wód są melioracje. Są one jedną z przyczyn
pogłębiania się deficytu wody w Polsce. Bardzo niekorzystny wpływ na środowisko
mają przede wszystkim melioracje podstawowe. Zamieniają one pełne życia
biologicznego rzeki i strumienie w kanały o wyprostowanej linii. Prostowanie cieków
powoduje znacznie szybszy odpływ wody i zmniejszenie zdolności retencyjnych. Z
realizacją przedsięwzięć melioracyjnych wiąże się bezkarna wycinka drzew i krzewów,
dochodzi również do likwidacji bagien, torfowisk, oczek wodnych i zadrzewień.
Jednostronne zabiegi odwadniające, bez zadbania o zmagazynowanie okresowych
nadmiarów wody w zbiornikach retencyjnych, prowadzą do uszczuplenia wód
dyspozycyjnych w okresie suszy na dużych obszarach. W wyniku postępującego
przesuszania i przyśpieszonego odpływu, poziom wód gruntowych ulega obniżeniu.
Mała retencja stanowi skuteczny sposób zapobiegania skutkom suszy
hydrologicznej. Systematyczne zwiększanie liczby zakładanych oczek śródpolnych i
stawów pozwoli na zwiększenie dyspozycyjnych zasobów wodnych. Małe opady,
nieuregulowana gospodarka wodna, przesuszenie gleb, niski wskaźnik lesistości
wskazują na potrzebę budowy zbiorników małej retencji.
36
Program Ochrony Środowiska dla gminy Daszyna
Zadania krótkoterminowe:
• rozbudowa sieci wodociągowej o dł. 500 mb oraz przyłączy o dł. 750 mb w
miejscowości Jacków,
• bieżąca modernizacja sieci wodociągowej,
• ochrona istniejących i tworzenie nowych oczek śródpolnych.
Zadania długoterminowe:
• wspieranie zakładów przemysłowych w realizowaniu programów racjonalnej
gospodarki wodno-ściekowej – stosowanie technologii o niskim zużyciu wody,
zamkniętych obiegów wody,
• minimalizacja wykorzystania wód podziemnych z ujęć własnych i wody
wodociągowej do celów przemysłowych,
• dalszy rozwój programu małej retencji.
4.3.3. Powierzchnia terenu i środowisko glebowe
Cel systemowy
Ochrona środowiska glebowego.
Kierunek działań:
Zapobieganie degradacji gleb
Istotnym kierunkiem działań w rolnictwie będzie wdrażanie i upowszechnianie
Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej (KDPR). Ochrona gleb powinna bowiem
uwzględniać racjonalne zużycie nawozów sztucznych i środków ochrony roślin,
preferowanie nawozów naturalnych, np. obornika, kompostu. Ponadto stosowanie
przez rolników nawozów syntetycznych i mineralnych, odchodów zwierząt (np.
gnojowicy), nieodpowiednich dawek kompostów naturalnych może znacznie nasilać
procesy degradacji gleb.
Zasadniczym zagrożeniem dla przyległych gruntów ornych jest imisja pyłu, która
powoduje kumulację zanieczyszczeń, w uprawianych na nich roślinach.
Zadania krótkoterminowe:
- upowszechnianie zasad dobrej praktyki rolniczej (Kodeks Dobrej Praktyki
Rolniczej),
- podnoszenie świadomości mieszkańców o zagrożeniu i degradującym
oddziaływaniu wypalania traw,
- zmniejszenie zakwaszenia gleb poprzez wapnowanie gleb,
- wspieranie i promowanie rolnictwa ekologicznego.
Zadania długoterminowe:
- dalsze wspieranie i promowanie rolnictwa ekologicznego,
- rozpoznanie zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi wzdłuż głównych dróg,
- zmiana sposobu użytkowania/struktury zasiewów wzdłuż głównych dróg,
- ochrona gleb o wysokiej przydatności rolniczej przed przeznaczeniem na cele
nierolnicze,
- zalesianie gruntów nieprzydatnych rolniczo,
- wprowadzanie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych.
37
Program Ochrony Środowiska dla gminy Daszyna
4.3.4. Zasoby przyrody
Cel systemowy:
Zachowanie i ochrona bioróżnorodności. Rozwój systemów ochrony przyrody
Kierunki działań:
Doskonalenie systemu form ochrony przyrody
Zachowanie wszystkich ustanowionych form ochrony przyrody oraz objęcie
ochroną dalszych wartościowych obiektów i obszarów ma na celu: utrzymanie
procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów, zachowanie różnorodności
biologicznej, zachowanie dziedzictwa geologicznego, zapewnienie ciągłości istnienia
gatunków roślin i zwierząt wraz z ich siedliskami przez utrzymywanie lub przywracanie
ich do właściwego stanu, kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody.
Zadania te realizowane są poprzez wprowadzenie szeregu ograniczeń, zakazów i
nakazów, których zakres uzależniony jest od formy ochrony prawnej oraz
indywidualnych cech chronionego ekosystemu.
Zadania krótkoterminowe:
• utrzymywanie istniejących form ochrony przyrody.
Zadania długoterminowe:
• dalsze utrzymywanie istniejących form ochrony przyrody,
• tworzenie nowych obszarów chronionych o randze lokalnej np. użytków
ekologicznych.
Ochrona i zrównoważone użytkowanie lasów
Z uwagi na niską lesistość gminy niezbędne jest powiększenie terenów leśnych, w
tym zalesianie gruntów nieprzydatnych lub mało przydatnych do produkcji rolnej.
Zrównoważone użytkowanie lasów należy realizować poprzez gospodarkę leśną
prowadzoną zgodnie z wymaganiami ochrony przyrody. Trwale zrównoważona
gospodarka leśna to działalność zmierzająca do ukształtowania takiej struktury lasów i
wykorzystania ich w taki sposób i tempie, zapewniającym trwałe zachowanie ich
bogactwa biologicznego, wysokiej produkcyjności oraz potencjału regeneracyjnego i
żywotności. Wszelkie zabiegi techniczno-leśne powinny uwzględniać konieczność
zachowania bogactwa gatunkowego i strukturalnego lasu. Należy dążyć do
renaturalizacji lasów silnie przekształconych gospodarka leśną, a ekosystemy zbliżone
do naturalnych przynajmniej częściowo objąć ochroną bierną. Planując skład
gatunkowy nowych drzewostanów należy uwzględniać skład gatunkowy zbiorowiska
roślinnego stanowiącego potencjalną roślinność naturalną na odpowiednich
siedliskach.
Proces certyfikacji gospodarki leśnej przez Forest Stewardschip Council (FSC,
Rada Zrównoważonej Gospodarki Leśnej) ma na celu sprawdzenie, czy prowadzona
gospodarka jest zgodna ze ustanowionymi standardami. Gospodarka leśna jest
oceniana według lokalnych standardów – tymczasowych lub zaakceptowanych przez
FSC – oraz przebiega według określonej procedury. Po certyfikacji właściciele lub
zarządzający lasami mogą sprzedawać produkty leśne z logiem FSC. Certyfikacja jest
prowadzona w celu oceny jakości prowadzonej gospodarki oraz w celu zapewnienia,
że drewno certyfikowane przez FSC pochodzi z dobrze zarządzanych lasów.
Certyfikacja lasów pozwala na osiąganie korzyści z takiego gospodarowania, które jest
zgodne z zasadami ochrony środowiska, bierze pod uwagę prawa pracowników i
lokalnej ludności oraz zapewnia dochodowość gospodarki i pozwala na sprzedaż
swych produktów jako certyfikowanych przez FSC. Przepisy odnośnie certyfikacji
gospodarki leśnej mówią m.in., że:
38
Program Ochrony Środowiska dla gminy Daszyna
-
prace leśne muszą polepszać funkcje ekologiczne pełnione przez lasy, w tym
stabilność zlewni, ochronę zasobów biologicznych i ochronę siedlisk zwierząt,
planowanie i wdrażanie zapisów planu musi uwzględniać zasadę utrzymania
trwałości wszystkich zasobów leśnych, bazującą na rozumieniu i właściwym
dokumentowaniu lokalnej ekologii lasu,
prace leśne muszą mieć pozytywny i trwały wpływ na lokalne społeczności.
Zadania krótkoterminowe:
• ochrona istniejących kompleksów leśnych,
• wdrażanie programu zalesienia gminy,
• racjonalna gospodarka leśna zgodna ze standardami FSC (Forest Stewardship
Council).
Zadania długoterminowe:
• określenie terenów do zalesienia w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego,
• wzrost lesistości,
• zalesianie gruntów nieprzydatnych rolniczo.
Identyfikacja i ochrona pozostałych obszarów cennych przyrodniczo
Wszechstronne poznanie zasobów przyrodniczych gminy oraz dokonanie ich oceny
możliwe jest poprzez przeprowadzenie waloryzacji przyrodniczej, której zasadniczym
elementem jest inwentaryzacja zasobów przyrody ożywionej i nieożywionej. Procedura
ta jest nieodzownym instrumentem w procesie prawidłowego sporządzania wszelkich
dokumentów obejmujących zagospodarowanie przestrzenne oraz prowadzenia
racjonalnej gospodarki. W wyniku dokonanej oceny zostaną wytypowane cenne w
skali lokalnej obszary, które należałoby objąć indywidualną formą ochrony.
Wszystkie cieki i zbiorniki wodne, a także inne ekosystemy o charakterze
zdeterminowanym przez wodę (źródliska, torfowiska, lasy łęgowe, łąki zalewowe,
szuwary) to obiekty pełniące ważne role przyrodnicze m.in. jako ostoje
bioróżnorodności, czy ciągi migracyjne. Dodatkowym argumentem przemawiającym za
ochroną tego typu ekosystemów jest ich wrażliwość na zmiany zachodzące w ich
sąsiedztwie, szczególnie naruszanie stosunków hydrologicznych.
Wzbogacenie systemu przyrodniczego gminy można również osiągnąć poprzez
rozbudowę istniejących terenów zieleni urządzonej, które zapewniają ciągłość systemu
przyrodniczego.
Zadania krótkoterminowe:
• sporządzenie dokumentacji
przyrodniczej gminy.
w
zakresie
inwentaryzacji
i
waloryzacji
Zadania długoterminowe:
• ochrona zieleni dolin rzecznych, terenów torfowiskowych i zabagnionych,
• ochrona i rozwój terenów zieleni urządzonej.
Zachowanie bioróżnorodności obszarów rolniczych
Obszary rolnicze bogate są w siedliska o charakterze półnaturalnym, które
posiadają rodzimy skład gatunkowy, utrzymujący się dzięki ekstensywnej działalności
człowieka. Miejsca te często stanowią ostoje dzikiej przyrody. Istotnym elementem
krajobrazu rolniczego są również użytki przyrodnicze takie, jak np.: oczka wodne,
zadrzewienia śródpolne, torfowiska, miedze i inne tereny nierolne.
Ich utrzymanie uzależnione jest od stosowania metod gospodarki rolniczej
przyjaznych środowisku, które umożliwiają racjonalne gospodarowanie zasobami
przyrody i ograniczenie negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko. Do
elementarnych zasad takiego gospodarowania należy właściwy dobór roślin do uprawy
39
Program Ochrony Środowiska dla gminy Daszyna
i dostosowanie poziomu nawożenia do typu siedliska. Specyfiką rolnictwa
zrównoważonego jest wielokierunkowość produkcji rolniczej, która sprzyja
różnicowaniu się struktury krajobrazu obszarów wiejskich i zachowaniu różnorodności
biologicznej.
Jednym z najważniejszych instrumentów polityki zrównoważonego rozwoju terenów
wiejskich są tzw. programy rolnośrodowiskowe. Ich celem jest ochrona i kształtowanie
środowiska na obszarach rolnych oraz łagodzenie negatywnych skutków
środowiskowych gospodarki rolnej.
Zadania krótkoterminowe:
• rozwijanie i tworzenie nowych pasów zieleni śródpolnej,
• upowszechnianie programów rolnośrodowiskowych.
Zadania długoterminowe:
• zachowanie agro-ekosystemów o wysokich walorach przyrodniczych,
• zachowanie ostoi różnorodności biologicznej w postaci śródpolnych
zadrzewień, kęp oraz oczek wodnych stałych i okresowych.
4.3.5. Edukacja
Cel systemowy:
Edukacja ekologiczna społeczeństwa
Kierunek działań:
Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa
Niezbędnym warunkiem realizacji celów w zakresie ochrony i poprawy jakości
środowiska oraz
racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych jest dobrze
zorganizowany system edukacji ekologicznej. Dlatego konieczna jest jak najbardziej
wszechstronna edukacja ekologiczna skierowana do: dzieci oraz osób dorosłych i
różnych grup zawodowych (rolników, organizatorów turystyki, przedsiębiorców).
Kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży jest ważnym zadaniem
realizowanym w formalnym systemie kształcenia obejmującym wychowanie
przedszkolne, szkolnictwo podstawowe i ponadpodstawowe. System kształcenia
uczniów powinien być nastawiony na wykształcenie u nich umiejętności obserwowania
środowiska i zmian w nim zachodzących, wrażliwości na piękno przyrody i szacunku
dla niej oraz zwrócenie uwagi na najistotniejsze w gminie problemy związane z
ochroną środowiska.
Najlepszym i najefektywniejszym sposobem podniesienia świadomości
ekologicznej osób dorosłych jest zaangażowanie mieszkańców w procesy decyzyjne.
Wymaga to szerokiego informowania społeczeństwa o stanie środowiska, działaniach
na rzecz jego ochrony, a także o możliwościach prawnych uczestniczenia
mieszkańców w podejmowaniu decyzji mających wpływ na jego stan. Edukacja
społeczeństwa powinna pomóc w ukształtowaniu właściwego stosunku do
otaczającego środowiska naturalnego, doprowadzić do jego większego poszanowania i
zachęcić do wprowadzania zdrowego trybu życia.
Należy również podjąć działania na rzecz sprawnego pozyskiwania i dystrybucji
informacji o środowisku poprzez tworzenie rejestrów informacji środowiskowych.
Udostępnianie informacji będzie pomocne przy stymulowaniu proekologicznych
zachowań społeczności gminnej.
40
Program Ochrony Środowiska dla gminy Daszyna
Zadania krótkoterminowe:
• programy edukacji ekologicznej, organizowanie konkursów o tematyce
ekologicznej w szkołach,
• promocja i wspieranie przedsięwzięć proekologicznych poprzez stworzenie
atrakcyjnego systemu zachęt i nagród finansowych,
• budowa ścieżek edukacji ekologicznej,
• stworzenie powszechnego dostępu do informacji o środowisku.
Zadania długoterminowe:
• edukacja ekologiczna rolników w zakresie programów rolnośrodowiskowych,
rolnictwa ekologicznego, agroturystyki,
• szkolenie zawodowe nauczycieli, pracowników administracji samorządowej w
zakresie ochrony środowiska,
• promocja walorów środowiskowych gminy.
41
Program Ochrony Środowiska dla gminy Daszyna
5. HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA
2004-2008
5.1. Wprowadzenie
W formułowaniu harmonogramu, tj. listy przedsięwzięć przewidzianych do realizacji
w latach 2004 –2008, uwzględniono kryteria wyboru przedstawione w poprzednim
rozdziale. Cele ekologiczne do 2014 roku i kierunki działań przedstawione w rozdziale
4, są bazą dla konkretnych przedsięwzięć (inwestycyjnych i pozainwestycyjnych). W
formułowaniu listy przedsięwzięć uwzględniono również niektóre przedsięwzięcia
zgłaszane do realizacji w najbliższych czterech latach przez gminę.
Poszczególne przedsięwzięcia zostały przedstawione w tabelach, gdzie
przyporządkowano je konkretnym kierunkom działań, wyszczególnionym w ramach
każdego celu ekologicznego do 2014 roku (rozdz.4), podano szacunkowe koszty ich
realizacji, potencjalne źródła finansowania oraz instytucje odpowiedzialne i włączone w
ich realizację.
Należy podkreślić, że zaproponowana lista przedsięwzięć nie zamyka możliwości
realizowania innych, charakteryzujących się mniejszą skalą. Również zaproponowane
potencjalne źródło finansowania nie wyklucza możliwości pozyskania środków na dane
przedsięwzięcie z innych instytucji. W przypadku dużych przedsięwzięć inwestycyjnych
powodzenie ich realizacji w dużej mierze zależeć będzie od skutecznego pozyskania
środków zewnętrznych.
5.2. Harmonogram
Proponowane do realizacji w latach 2004 – 2008 przedsięwzięcia ujęto w
następujących tabelach:
Powietrze atmosferyczne
– Tabela 5.1
Zasoby wodne
– Tabela 5.2
Powierzchnia terenu i środowisko glebowe
– Tabela 5.3
Zasoby przyrody
– Tabela 5.4
Edukacja ekologiczna
– Tabela 5.5.
W tabelach zastosowano następujące oznaczenia:
• literowe w kolumnie „Zadania”:
(W) – zadania własne gminy
(K) – zadania koordynowane przez gminę
• kolory w kolumnie „Szacunkowe koszty”:
1000 – koszt całkowity
1000 – w tym: koszt poniesiony przez gminę
• kolory w wierszach zadań:
zadania inwestycyjne
zadania pozainwestycyjne
42
Program Ochrony Środowiska dla gminy Daszyna
Tabela 5.1. Harmonogram realizacji przedsięwzięć na lata 2004-2008 w zakresie "Powietrze atmosferyczne"
Kierunki działań
Zadania
Jednostka
odpowiedzialna
za realizację
Termin
realizacji
Szacunkowe koszty w tys. PLN
2004
2005
2006
2007
2008
Potencjalne źródła
finansowania
Wskaźniki
monitorowania
Poprawa jakości powietrza atmosferycznego. Ochrona przed hałasem i niejonizującym promieniowaniem elektromagnetycznym
termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w
Mazewie i modernizacja kotłowni C.O.
(W)
program wymiany kotłów węglowych na kotły
wykorzystujące bardziej ekologiczne nośniki energii
(K)
wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii
poprzez ich popularyzację i wsparcie finansowe
Ograniczenie niskiej (W)
emisji
termomodernizacja istniejących budynków,
stosowanie energooszczędnych materiałów i
technologii przy budowie nowych obiektów
(K)
edukacja mieszkańców nt. zanieczyszczeń z niskiej
emisji i szkodliwości spalania odpadów w piecach
domowych
(K)
rejestr obszarów, na których występuje
przekroczenie norm poziomu hałasu pochodzącego
z węzłów komunikacyjnych i głównych szlaków
komunikacyjnych oraz jego aktualizacja
Ograniczenie
uciążliwości systemu (K)
komunikacyjnego budowa infrastruktury rowerowej: oznakowanie tras
rowerowych, budowa parkingów dla rowerów
(W)
sporządzenie rejestru terenów zagrożonych
Ochrona przed
niejonizującym promieniowaniem
niejonizującym
elektromagnetycznym oraz jego aktualizacja
promieniowaniem
(K)
elektromagnetycznym
43
–
–
–
środki własne gminy, WFOŚiGW,
fundusze strukturalne
oszczędność
energii,
redukcja emisji
zanieczyszczeń
10,00
10,00
10,00
środki własne mieszkańców;
możliwość dofinansowania 20%
wielkości inwestycji z Gminnego
FOŚiGW - roczna pula 10 tys. zł
liczba gospodarstw
domowych, które
wymieniły kotły
węglowe
10,00
10,00
możliwość dofinansowania inwestycji
z Gminnego FOŚiGW - roczna pula % energii
10,00 10 tys. zł;
pozyskiwanej ze
powiatowy i wojewódzki FOŚiGW;
źródeł odnawialnych
fundusze unijne
b.d
b.d
b.d
b.d
środki własne gminy,
środki własne mieszkańców,
WFOŚiGW
liczba budynków po
termomodernizacji
0,50
0,50
0,50
0,50
środki własne gminy;
Gminny FOŚiGW
liczba odbytych
szkoleń
środki własne Zarządu Dróg,gminy
istnienie aktualnego
rejestru obszarów z
przekroczonymi
normami
gmina
2004 - 2005
300,00
mieszkańcy
zadanie
ciągłe
gmina
zadanie
ciągłe
–
10,00
gmina
mieszkańcy
zadanie
ciągłe
b.d
gmina;
jednostki
oświatowe
zadanie
ciągłe
0,25
gmina
WIOŚ
2005 - 2008
–
gmina
2006 - 2008
–
–
2,00
gmina
2007
–
–
–
–
10,00
wkład rzeczowy Zarządu Dróg
2,00
1,00
Gminny FOŚiGW
wkład rzeczowy
środki własne Zakładu
Zakładu
Energetycznego, gmiy, GFOŚiGW
Energet.
długość
oznakowanych tras
rowerowych; liczba
stojaków na rowery
istnienie aktualnego
rejestru źródeł
promieniowania
elektromagnetyczne
go
Program Ochrony Środowiska dla gminy Daszyna
Tabela 5.2. Harmonogram realizacji przedsięwzięć na lata 2004-2008 w zakresie "Zasoby wodne"
Kierunki działań
Zadania
Jednostka
odpowiedzialna
za realizację
Termin
realizacji
Szacunkowe koszty w tys. PLN
2004
2005
2006
2007
2008
Potencjalne źródła
finansowania
Wskaźniki
monitorowania
Poprawa jakości wód podziemnych i ochrona wód powierzchniowych. Zapewnienie wszystkim mieszkańcom gminy odpowiedniej jakości wody do picia.
budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
(W)
środki własne gminy, WFOŚiGW,
fundusze strukruralne
udział ścieków
oczyszczanych
biologicznie
–
środki własne gminy, WFOŚiGW,
fundusze strukruralne
udział ścieków
komunalnych
nieoczyszczonych
b.d.
środki własne gminy
dobry stan sieci
2004-2008
wkład rzeczowy gminy
środki własne gminy
istnienie aktualnego
rejestru
gmina
2004-2008
wkład rzeczowy gminy
środki własne gminy
istnienie aktualnego
rejestru
gmina
WIOŚ
zadanie
ciągłe
wkład rzeczowy gminy, WIOŚ
środki własne gminy
środki własne WIOŚ
istnienie aktualnego
rejestru
gmina
2004
środki własne gminy, udział
mieszkańców
liczba przyłaczy do
sieci
gmina
zadanie
ciągłe
b.d.
środki własne gminy
udział mieszkańców
% strat wody
gmina
mieszkańcy
zadanie
ciągłe
b.d.
środki własne gminy i mieszkańców
istnienie zbiornika
retencyjnego
2004-2008
gmina
2004-2005
bieżąca modernizacja sieci kanalizacyjnej
(W)
gmina
zadanie
ciągłe
rejestr przydomowych oczyszczalni ścieków
(W)
gmina
Ograniczenie dopływu
zanieczyszczeń do budowa oczyszczalni ścieków w Mazewie wraz z
wód
przepompownią i sieci kanalizacyjnej o dł. 300 m
powierzchniowych (W)
i podziemnych
rejestr zbiorników bezodpływowych (szamb)
Rozpoznanie
potencjalnych źródeł (W)
zanieczyszczenia wód
lokalizacja i rejestr nielegalnych zrzutów ścieków
oraz jego aktualizacja
(K)
rozbudowa sieci wodociągowej o dł. 500 mb oraz
przyłączy o dł. 750 mb w miejscowości Jacków
(W)
bieżąca modernizacja sieci wodociągowej
Racjonalna
(W)
gospodarka zasobami
wodnymi
ochrona istniejących i tworzenie nowych oczek
śródpolnych
(K)
44
b.d.
gmina
112,00
500,00
90,00
70,00
–
–
–
–
Program Ochrony Środowiska dla gminy Daszyna
Tabela 5.3. Harmonogram realizacji przedsięwzięć na lata 2004-2008 w zakresie "Powierzchnia terenu i środowisko glebowe"
Kierunki działań
Zadania
Jednostka
odpowiedzialna
za realizację
Termin
realizacji
Szacunkowe koszty w tys. PLN
2004
2005
2006
2007
2008
Potencjalne źródła
finansowania
Wskaźniki
monitorowania
Ochrona środowiska glebowego.
upowszechnianie Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej
wśród rolników
(K)
podnoszenie świadomości mieszkańców o
zagrożeniu i degradującym oddziaływaniu wypalania
traw
(K)
gmina
ODR
2004 - 2008
0,50
1,00
1,00
1,00
1,00
gmina
ODR
OSP
2004 - 2006
0,25
0,50
0,50
–
–
rolnicy
2004-2008
-
gmina
ODR
2005 - 2008
–
środki własne gminy
i ODR
środdki własne gminy, ODR i OSP
Zapobieganie
degradacji gleb
wapnowanie gleb
(K)
NFOŚiGW
WFOŚiGW
b.d.
wspieranie i promowanie rolnictwa ekologicznego
(K)
45
1,00
1,00
1,00
1,00
środdki własne gminy, ODR
odbycie co najmniej
2 szkoleń w ciągu
roku;
liczba
rozprowadzonych
kodeksów
odbycie co najmniej
1 spotkania
edukacyjnego w
ciągu roku;
liczba
rozprowadzonych
ulotek
informacyjnych
zmniejszenie
stopnia zakwaszenia
gleb
liczba odbytych
szkoleń;
liczba
przeszkolonych
rolników;
liczba
rozprowadzonych
ulotek
informacyjnych
Program Ochrony Środowiska dla gminy Daszyna
Tabela 5.4. Harmonogram realizacji przedsięwzięć na lata 2004-2008 w zakresie "Zasoby przyrody"
Kierunki działań
Jednostka
odpowiedzialna
za realizację
Zadania
Termin
realizacji
Szacunkowe koszty w tys. PLN
2004
2005
2006
2007
2008
Potencjalne źródła
finansowania
Wskaźniki
monitorowania
Zachowanie i ochrona bioróżnorodności. Rozwój systemów ochrony przyrody.
utrzymywanie istniejących form ochrony przyrody
Doskonalenie systemu (K)
obszarów chronionych
ochrona istniejących kompleksów leśnych
(K)
Ochrona i
zrównoważone
użytkowanie lasów
wdrażanie programu zalesienia gminy
(K)
racjonalna gospodarka leśna
(K)
sporządzenie dokumentacji w zakresie inwentaryzacji i
Identyfikacja i ochrona waloryzacji przyrodniczej gminy
pozostałych obszarów (W)
cennych przyrodniczo
Wojewódzki
Konserwator
Przyrody
zadanie
ciągłe
wkład rzeczowy wojewody
Nadleśnictwo
Rozwadów
zadanie
ciągłe
wkład rzeczowy nadleśnictwa
gmina
zadanie
ciągłe
b.d.
Nadleśnictwo
Rozwadów
zadanie
ciągłe
wkład rzeczowynNadleśnictwa
gmina
2007-2008
–
–
budżet wojewody
środki własne Nadleśnictwa stan kompleksów
Rozwadów
leśnych
zwiększenie lesistości
środki własne nadleśnictwa, gminy
gminy i starostwa
–
struktura gatunkowa
środki własne Nadleśnictwa
i wiekowa
Rozwadów
drzewostanu
b.d.
środki własne gminy;
Gminny FOŚiGW
istnienie
dokumentacji w
zakresie
inwentaryzacji i
waloryzacji
środki własne gminy
i ODR
liczba
przeprowdzonych
szkoleń;
liczba gospodarstw,
które wdrożyły
programy
rolnośrodowiskowe
upowszechnianie programów rolnośrodowiskowych
(K)
Zachowanie
bioróżnorodności
obszarów rolniczych
gmina
ODR
2004 - 2008
gmina;
rozwijanie i tworzenie nowych pasów zieleni śródpolnej
właściciele gruntów 2005 - 2008
(K)
rolnych
46
% powierzchni gminy
obszarów
chronionych
0,25
0,50
0,50
0,50
0,50
–
10,00
10,00
10,00
środki własne właścicieli
10,00 gruntów;
Gminny FOŚiGW, FOGR
powierzchnia
nasadzeń
śródpolnych
Program Ochrony Środowiska dla gminy Daszyna
Tabela 5.5. Harmonogram realizacji przedsięwzięć na lata 2004-2008 w zakresie "Edukacja ekologiczna"
Kierunki działań
Zadania
Jednostka
odpowiedzialna
za realizację
Termin
realizacji
Szacunkowe koszty w tys. PLN
2004
2005
2006
2007
2008
Potencjalne źródła
finansowania
Wskaźniki
monitorowania
Edukacja ekologiczna społeczeństwa
Podnoszenie
świadomości
ekologicznej
społeczeństwa
programy edukacji ekologicznej i
organizowanie konkursów o tematyce
ekologicznej w szkołach
(K)
gmina;
jednostki
oświatowe
zadanie
ciągłe
2,00
4,00
5,00
5,00
5,00
Powiatowy i Gminny
FOŚiGW
gmina
zadanie
ciągłe
–
5,00
5,00
5,00
5,00
środki własne gminy;
Gminny FOŚiGW
stworzenie i rozwijanie powszechnego
dostępu do informacji o środowisku
(W)
gmina
zadanie
ciągłe
0,30
2,00
1,00
1,00
1,00
środki własne gminy
istnienie systemu
dostępu do
informacji o
środowisku
budowa ścieżek edukacji ekologicznej
(W)
gmina
2005 - 2006
–
5,00
4,00
–
–
środki własne gminy;
gminny FOŚiGW
liczba powstałych
ścieżek
promocja i wspieranie przedsięwzięć
proekologicznych poprzez stworzenie
atrakcyjnego systemu zachęt i nagród
finansowych
(W)
47
istnienie programu
edukacji
ekologicznej;
liczba konkursów
szkolnych o
temetyce
ekologicznej
organizowanych w
ciągu roku
liczba podmiotów,
które skorzystały z
systemu
Program Ochrony Środowiska dla gminy Daszyna
6. ZARZĄDZANIE PROGRAMEM OCHRONY ŚRODOWISKA
6.1. Wprowadzenie
Warunkiem realizacji Programu ochrony środowiska jest ustalenie systemu
zarządzania tym programem. System ten powinien składać się z następujących
elementów:
• zasady realizacji Programu,
• instrumenty zarządzania,
• monitoring,
• struktura zarządzania Programem,
• sprawozdawczość z realizacji Programu,
• harmonogram realizacji,
• działania w zakresie zarządzania.
Zarządzanie Programem odbywać się powinno z uwzględnieniem zasad
zrównoważonego rozwoju, w oparciu o instrumenty zarządzania, zgodne z
kompetencjami i obowiązkami podmiotów zarządzających.
6.2. Uczestnicy wdrażania Programu
Podstawową zasadą realizacji Programu ochrony środowiska powinna być zasada
wykonywania zadań jednostek związanych z systemem zarządzania środowiskiem,
świadomych istnienia Programu i ich uczestnictwa w nim. Można wyodrębnić cztery
grupy podmiotów uczestniczących w Programie z uwagi na pełnioną przez nie rolę. Są
to:
• podmioty uczestniczące w organizacji i zarządzaniu programem,
• podmioty realizujące zadania programu,
• podmioty kontrolujące przebieg realizacji i efekty programu,
• społeczność jako główny podmiot odbierający wyniki działań programu.
Włączanie do procesu szerokiego grona uczestników zapewnia jego akceptację i
równomierne obciążenie poszczególnych partnerów w postaci środków i obowiązków.
Bezpośrednim realizatorem programu będą podmioty gospodarcze planujące i
realizujące inwestycje zgodnie z kierunkami nakreślonymi przez Program, jak również
samorząd gminy jako realizatorzy inwestycji w zakresie ochrony środowiska na swoim
terenie. Podmioty te będą również przekazywały informacje w ramach monitoringu
realizacji zadań Programu i efektów w środowisku. Bezpośrednim odbiorcą programu
będzie społeczeństwo gminy.
6.3. Instrumenty realizacji Programu
Zarządzanie Programem będzie się odbywać z wykorzystaniem instrumentów,
które pozwolą na jego weryfikację w oparciu o wyniki monitorowania procesów
zachodzących w szeroko rozumianym otoczeniu realizowanej polityki ekologicznej.
Instrumenty służące realizacji Programu wynikają z ustaw Prawo ochrony środowiska,
o zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie przyrody, o odpadach, Prawo
48
Program Ochrony Środowiska dla gminy Daszyna
geologiczne i górnicze, Prawo budowlane. Są to instrumenty prawne, finansowe,
społeczne i strukturalne.
6.3.1. Instrumenty prawne
Do instrumentów prawnych należą:
• pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii, w tym
pozwolenia zintegrowane,
• decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami,
• koncesje geologiczne wydawane na rozpoznanie i eksploatację surowców
mineralnych.
Ponadto bardzo ważnymi instrumentami służącymi właściwemu gospodarowaniu
zasobami środowiska są raporty i przeglądy ekologiczne oraz miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego.
Szczególnym instrumentem prawnym stał się monitoring, czyli pomiar stanu
środowiska prowadzony zarówno w odniesieniu do badań jakości środowiska, jak też
do ilości zasobów środowiskowych.
6.3.2. Instrumenty finansowe
Do instrumentów finansowych należą:
• opłaty za korzystanie ze środowiska - za emisję zanieczyszczeń do
powietrza, za pobór wody powierzchniowej i podziemnej, za odprowadzanie
ścieków do wód lub do ziemi, za zbieranie, transport i odzysk lub
unieszkodliwianie odpadów komunalnych, za składowanie odpadów, za
powierzchnię, z której odprowadzane są ścieki,
• administracyjne kary pieniężne,
• odpowiedzialność cywilna, karna i administracyjna,
• kredyty i dotacje z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz
innych funduszy,
• pomoc publiczna na ochronę środowiska w postaci preferencyjnych pożyczek
i kredytów, dotacji, odroczeń, rozłożenia na raty i umorzeń płatności wobec
budżetu państwa i funduszy ekologicznych, zwolnień i ulg podatkowych i in.
6.3.3. Instrumenty społeczne
Wśród instrumentów społecznych wyróżnić należy współdziałanie. Uzgodnienia
instytucjonalne i konsultacje społeczne są ważnym elementem skutecznego
zarządzania realizującego zasady zrównoważonego rozwoju. Narzędzia dla
usprawniania współpracy i budowania partnerstwa, to tzw. „uczenie się poprzez
działanie”. Wśród nich istnieje podział na dwie kategorie wewnętrzne: pierwsza dotyczy
działań samorządów, druga polega na budowaniu powiązań między władzami
samorządowymi a społeczeństwem.
W pierwszym przypadku narzędziami są:
• dokształcanie profesjonalne i systemy szkoleń,
• interdyscyplinarny model pracy,
• współpraca i partnerstwo w systemach sieciowych.
W drugim:
• udział społeczeństwa w zarządzaniu poprzez systemy konsultacji i debat
publicznych,
• prowadzanie kampanii edukacyjnych.
Narzędziami dla formułowania, integrowania i wdrażania polityk środowiskowych
są:
• środowiskowe porozumienia, karty, deklaracje, statuty,
• strategie i plany działań,
49
Program Ochrony Środowiska dla gminy Daszyna
• systemy zarządzania środowiskiem,
• ocena wpływu na środowisko,
• ocena strategii środowiskowych.
Narzędziami włączającymi mechanizmy rynkowe w realizację zrównoważonego
rozwoju są:
• opłaty, podatki, grzywny (na rzecz środowiska),
• regulacje cenowe,
• regulacje użytkowania,
• ocena inwestycji,
• środowiskowe zalecenia dla budżetowania,
• kryteria środowiskowe w procedurach przetargowych.
Narzędziami dla pomiaru, oceny i monitorowania skutków rozwoju
zrównoważonego są:
• wskaźniki równowagi środowiskowej,
• ustalenie wyraźnych celów operacyjnych,
• monitorowanie skuteczności procesów zarządzania.
Edukacja ekologiczna jest bardzo ważnym instrumentem społecznym
wspomagającym wdrażanie programów ochrony środowiska. Głównym jej celem jest
kształtowania świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz przyjaznych dla
środowiska nawyków i codziennych postaw. W społeczeństwie zaczyna istnieć coraz
większa potrzeba posiadania takiej wiedzy. W ciągu ostatnich dziesięciu lat obserwuje
się znaczny rozwój edukacji ekologicznej. Istotną rolę odgrywają tutaj pozarządowe
organizacje ekologiczne i szkoły wszystkich szczebli. Ponadto ważny oddźwięk w
społeczeństwie mają kampanie ekologiczne, które mają na celu uświadamianie i
nagłaśnianie problemów ekologicznych społeczeństwu.
Szkolenia powinny być organizowane w szczególności dla:
• pracowników administracji,
• samorządów mieszkańców,
• nauczycieli szkół wszystkich szczebli,
• członków organizacji pozarządowych,
• dziennikarzy,
• dyrekcji i kadry zakładów produkcyjnych,
• właścicieli i pracowników gospodarstw rolnych.
Podstawą skuteczności działań edukacyjnych jest rzetelne informowanie
społeczeństwa nt. stanu środowiska np. poprzez wydawanie ogólnodostępnych
raportów o stanie środowiska. Istotne jest także komunikowanie się ze
społeczeństwem przy podejmowaniu decyzji o działaniach inwestycyjnych.
6.3.4. Instrumenty strukturalne
Do instrumentów strukturalnych należą programy strategiczne np. strategie rozwoju
wraz z programami sektorowymi. Strategia jest dokumentem wytyczającym główne
tendencje i kierunki działań w ramach rozwoju gospodarczego, społecznego i ochrony
środowiska. Dokument ten jest bazą dla opracowania programów sektorowych (np.
dot. rozwoju obszarów wiejskich, przemysłu, ochrony zdrowia, turystyki, ochrony
środowiska, itd.).
6.4. Monitoring środowiska
Celem monitoringu jest ocena stanu środowiska - czy stan środowiska ulega
polepszeniu czy pogorszeniu – poprzez zbieranie, analizowanie i udostępnianie
danych dotyczących jakości środowiska i zachodzących w nim zmian. Jest również
50
Program Ochrony Środowiska dla gminy Daszyna
podstawą oceny efektywności wdrażania polityki środowiskowej. Dostarcza on
informacji o efektach wszystkich działań na rzecz ochrony środowiska.
Badanie stanu środowiska realizowane jest w ramach Państwowego Monitoringu
Środowiska, który z mocy ustawy koordynowany jest przez organy Inspekcji Ochrony
Środowiska. Sieci krajowe i regionalne koordynowane są przez Głównego Inspektora
Ochrony Środowiska, zaś sieci lokalne przez wojewódzkich inspektorów ochrony
środowiska w uzgodnieniu z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska.
Skoordynowanie działań pozwala na szerokie i wszechstronne wykorzystanie wyników
badań.
Głównym zadaniem sieci krajowych jest śledzenie w skali kraju trendów
poszczególnych wskaźników jakości środowiska dla potrzeby realizacji polityki
ekologicznej państwa. W ramach sieci krajowych realizowane są również badania
wynikające z zobowiązań międzynarodowych. Dane są gromadzone i przetwarzane na
poziomie centralnym. Krajowe bazy danych zlokalizowane są w instytutach naukowobadawczych sprawujących nadzór merytoryczny nad poszczególnymi podsystemami.
Sieci regionalne podzielone na międzywojewódzkie i wojewódzkie mają za zadanie
udokumentowanie zmian zachodzących w środowisku w regionie czy województwie.
Programy badań są specyficzne dla regionu tzn. ściśle powiązane z geograficzną,
gospodarczą i ekologiczną charakterystyką danego obszaru. W praktyce inicjatywę
odnośnie organizacji systemów regionalnych podejmują wojewódzcy inspektorzy
ochrony środowiska. Ujęcie w programie istotnych problemów ekologicznych osiągane
jest poprzez uzgadnianie programów z wojewodami.
Sieci lokalne funkcjonują w celu śledzenia i kontrolowania wpływu najbardziej
szkodliwych źródeł punktowych lub obszarowych na lokalny poziom zanieczyszczeń.
Tworzone są przez organy administracji państwowej, gminy oraz podmioty
gospodarcze oddziaływujące na środowisko. Koordynacyjna rola WIOŚ realizowana
jest poprzez uzgadnianie programów pomiarowych realizowanych w sieci lokalnej, jak
również weryfikację uzyskanych danych pomiarowych. Natomiast decyzje obligujące
podmioty gospodarcze do realizacji badań środowiska, na które mają znaczący wpływ
wydawane są przez władze samorządowe.
W gminie Daszyna monitoring jakości środowiska realizowany jest w ramach
monitoringu regionalnego województwa łódzkiego i prowadzony jest przez
Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska w Łodzi. W okresie wdrażania Programu,
dane uzyskiwane z monitoringu jakości środowiska będą pomocne przy aktualizacji
Programu ochrony środowiska.
6.5. Kontrola, monitoring i zarządzanie Programem
6.5.1. Kontrola i monitoring Programu
Kontrola i monitoring realizacji celów i zadań Programu ochrony środowiska winien
obejmować określenie stopnia wykonania działań:
• określenie stopnia realizacji przyjętych celów,
• ocenę rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami a ich
wykonaniem,
• analizę przyczyn rozbieżności.
Koordynator wdrażania Programu będzie oceniać co dwa lata stopień wdrożenia.
W latach 2004-2006 na bieżąco będzie monitorowany postęp w zakresie wdrażania
zdefiniowanych działań, a pod koniec 2006 roku nastąpi ocena rozbieżności między
celami zdefiniowanymi w Programie i analiza przyczyn tych rozbieżności. Wyniki oceny
będą stanowiły wykładnię dla kolejnego Programu, w którym zostaną zdefiniowane
cele i zadania na lata 2008-2018, z uszczegółowieniem działań na lata 2008 - 2012.
Ten cykl będzie się powtarzał co dwa lata, co zapewni uaktualnienie strategii
krótkoterminowej czteroletniej i polityki długoterminowej ośmioletniej.
51
Program Ochrony Środowiska dla gminy Daszyna
6.5.2. Wdrażanie i zarządzanie Programem
Program ochrony środowiska dla gminy Daszyna wchodzi do realizacji na
podstawie uchwały Rady Gminy.
Efektywne wdrożenie i zarządzanie niniejszym Programem wymaga dużego
zaangażowania administracji samorządowej, a także współpracy pomiędzy wszystkimi
instytucjami włączonymi w zagadnienia ochrony środowiska.
Za realizację programu odpowiedzialne są władze gminy, które powinny wyznaczyć
koordynatora wdrażania programu. Taką rolę, w imieniu Burmistrza, powinien pełnić
referat odpowiedzialny za ochronę środowiska (osoba odpowiedzialna za ochronę
środowiska). Koordynator będzie współpracował ściśle z Zarządem Gminy i Radą
Gminy, przedstawiając okresowe sprawozdania z realizacji programu.
Program będzie wdrażany przy udziale wielu partnerów, wśród których należy
wymienić: poszczególne wydziały i referaty Urzędu Gminy, zakłady przemysłowe i
podmioty gospodarcze, Zakład Gospodarki Komunalnej, instytucje kontrolujące,
rolnicy, mieszkańcy, organizacje pozarządowe, nauczyciele i inne. Wszystkie jednostki
będą musiały ze sobą współpracować poprzez stałą wymianę informacji i wiedzy.
Jednocześnie każdy z partnerów powinien być informowany o postępach we wdrażaniu
Programu. W celu usprawnienia tych działań zaleca się opracować szczegółowy
harmonogram spotkań partnerów uczestniczących we wdrażaniu Programu.
Bardzo ważna jest również współpraca z sąsiednimi gminami, bowiem zagrożenia
dla środowiska mają pochodzenie lokalne, ale mogą one oddziaływać także na
znacznie większych obszarach. Stąd też wynika potrzeba rozwiązań tych problemów w
oparciu o współpracę z sąsiednimi gminami, np. w zakresie gospodarki odpadami.
Współpraca taka, oprócz pozytywnych efektów dla środowiska może przynieść także
korzyści ekonomiczne.
6.5.3. Harmonogram wdrażania Programu
W Tabeli 6.1. określono harmonogram wdrażania Programu Ochrony Środowiska
dla gminy Daszyna.
Tabela 6.1. Harmonogram wdrażania „Programu Ochrony środowiska dla gminy Daszyna”
Zadania
2004 2005 2006 2007
Program Ochrony Środowiska dla gminy Daszyna
Cele długoterminowe do
do 2014
2014 r.
Cele krótkoterminowe do
2004-2008
2007-2010
2008 r.
2008
2009
2010
do 2018
2009-2012
2011
2012
2013
2014
do 2022
2011-2014
2013-2016
2015-2018
Monitoring
Monitoring stanu
środowiska
Monitoring polityki środowiskowej
- Mierniki efektywności
Programu
- Ocena realizacji celów
krótkoterminowych
- Raport z realizacji
Programu
- Weryfikacja Programu
6.6. Mierniki realizacji Programu
Pomiar stopnia realizacji celów Programu będzie odbywał się poprzez mierniki.
Będą to mierniki związane z poszczególnymi celami. Niektóre z mierników są
parametrami stanu środowiska w sytuacji, gdy cel Programu odnosi się wprost do
zasobu środowiskowego.
52
Program Ochrony Środowiska dla gminy Daszyna
Tabela 6.2. Mierniki realizacji Programu Ochrony Środowiska
Cel
Powietrze atmosferyczne. Hałas.
Promieniowanie elektromagnetyczne.
Cel Poprawa jakości podziemnych i ochrona
zasobów wód powierzchniowych. Zapewnienie
wszystkim mieszkańcom gminy odpowiedniej
jakości wody do picia
Zasoby wodne
Cel Poprawa jakości i ochrona zasobów wód
powierzchniowych i podziemnych. Zapewnienie
wszystkim mieszkańcom gminy odpowiedniej
jakości wody do picia
Powierzchnia terenu i środowisko glebowe
Cel Ochrona środowiska glebowego. Ochrona
zasobów mineralnych
Zasoby przyrodnicze
Mierniki
- poziom zanieczyszczenia powietrza
- poziom redukcji emisji gazów cieplarnianych i gazów niszczących
warstwę ozonową
- % energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych
- poziom hałasu
- udział terenów szczególnie zagrożonych emisja hałasu
komunikacyjnego
- liczba pasażerów korzystających z komunikacji zbiorowej
- jakość wód powierzchniowych; udział wód pozaklasowych
- jakość wód podziemnych
- udział ścieków komunalnych nieoczyszczonych
- udział ścieków przemysłowych nieoczyszczonych
- udział ścieków oczyszczanych biologicznie
- stosunek długości sieci kanalizacyjnej do sieci wodociągowej
- udział mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej
- udział mieszkańców korzystających z kanalizacji sanitarnej
- zużycie wody do celów bytowych na osobę
- zużycie wody przez zakłady przemysłowe
- pojemność użyteczna zbiorników retencyjnych
- wskaźniki degradacji gleb
- % powierzchni zalesionej
- % powierzchni zadrzewień śródpolnych
- wielkość powierzchni zdegradowanej
- procent powierzchni obszarów prawnie chronionych
Edukacja
- wskaźnik lesistości
- powierzchnia nowych zalesień
- struktura wiekowa i gatunkowa drzewostanu
- liczba wdrożonych programów rolno-środowiskowych
- % wzrost świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży
Cel Edukacja ekologiczna społeczeństwa
- % wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa dorosłego
Cel Zachowanie i ochrona bioróżnorodności.
Rozwój systemów ochrony przyrody.
Poza głównymi miernikami przy ocenie skuteczności realizacji programu powinny
być brane pod uwagę również wskaźniki społeczno-ekonomiczne, wskaźniki presji na
środowisko i stanu środowiska oraz wskaźniki reakcji państwa i społeczeństwa.
Wskaźniki społeczno-ekonomiczne:
- poprawa stanu zdrowia obywateli, mierzona przy pomocy takich mierników jak
długość życia, spadek umieralności niemowląt, spadek zachorowalności,
- zmniejszenie zużycia energii, surowców i materiałów na jednostkę produkcji
oraz zmniejszenie całkowitych przepływów materiałowych w gospodarce,
- coroczny przyrost netto miejsc pracy w wyniku realizacji przedsięwzięć ochrony
środowiska,
- zmniejszenie tempa przyrostu obszarów wyłączanych z rolniczego i leśnego
użytkowania dla potrzeb innych sektorów produkcji i usług materialnych.
Wskaźniki stanu środowiska i zmiany presji na środowisko:
- zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód lądowych,
poprawę jakości wód płynących, stojących i wód podziemnych, a szczególnie
głównych zbiorników wód podziemnych, poprawę jakości wody do picia oraz
spełnienie przez wszystkie te rodzaje wód wymagań jakościowych
obowiązujących w Unii Europejskiej,
- poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń
powietrza (zwłaszcza zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla zdrowia i
zanieczyszczeń wywierających najbardziej niekorzystny wpływ na ekosystemy,
a więc przede wszystkim metali ciężkich, trwałych zanieczyszczeń
53
Program Ochrony Środowiska dla gminy Daszyna
-
-
organicznych, substancji zakwaszających, pyłów i lotnych związków
organicznych),
zmniejszenie uciążliwości hałasu, przede wszystkim hałasu komunikacyjnego,
zmniejszenie ilości wytwarzanych i składowanych odpadów, rozszerzenie
zakresu ich gospodarczego wykorzystania oraz ograniczenie zagrożeń dla
środowiska ze strony odpadów niebezpiecznych,
ograniczenie degradacji gleb, zwiększenie skali przywracania obszarów
bezpośrednio lub pośrednio zdegradowanych przez działalność gospodarczą
do stanu równowagi ekologicznej, ograniczenie pogarszania się jakości
środowiska w jednostkach osadniczych i powstrzymanie procesów degradacji
zabytków kultury,
wzrost lesistości, rozszerzenie renaturalizacji obszarów leśnych oraz wzrost
zapasu i przyrost masy drzewnej, a także wzrost poziomu różnorodności
biologicznej ekosystemów leśnych i poprawa stanu zdrowotności lasów,
zmniejszenie negatywnej ingerencji w krajobrazie oraz kształtowanie
estetycznego krajobrazu zharmonizowanego z otaczającą przyrodą.
Wskaźniki aktywności państwa i społeczeństwa:
- kompletność regulacji prawnych i tempo ich harmonizacji z prawem
wspólnotowym i prawem międzynarodowym,
- spójność i efekty działań w zakresie monitoringu i kontroli,
- zakres i efekty działań edukacyjnych oraz stopień udziału społeczeństwa w
procesach decyzyjnych,
- opracowanie i realizowanie przez grupy i organizacje pozarządowe projektów
na rzecz ochrony środowiska.
6.7. Ocena i weryfikacja Programu. Sprawozdawczość.
Ocena realizacji celów i zadań ochrony środowiska winna być realizowana:
- co 4 lata ocena skuteczności realizacji polityki ekologicznej państwa z
wykorzystaniem określonych mierników,
- co 2 lata ocena realizacji wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów
ochrony środowiska sporządzonych w celu realizacji polityki ekologicznej
państwa,
- ocena realizacji programów naprawczych poszczególnych komponentów
środowiska przez organy inspekcji ochrony środowiska.
Bezpośrednim wskaźnikiem zaawansowania realizacji zadań Programu będzie
wysokość ponoszonych nakładów finansowych oraz uzyskiwane efekty rzeczowe.
Uzyskiwane efekty rzeczowe, zweryfikowane przez ocenę stanu jakości i
dotrzymywania norm komponentów środowiska, dokonaną w ramach systemu
monitoringu, ilustrować będą zaawansowanie realizacji Programu w skali rocznej i
umożliwiać dokonywanie niezbędnych korekt na bieżąco.
W nawiązaniu do wykonywanych ocen realizacji celów i zadań ochrony środowiska
oraz na podstawie Ustawy Prawo Ochrony Środowiska będą sporządzane 2 rodzaje
raportów:
• raporty Rady Ministrów z realizacji polityki ekologicznej państwa
przedkładane Sejmowi,
• sporządzane co 4 lata, na szczeblu ponadpowiatowym;
• raporty zarządów województwa, powiatu i gminy, z realizacji Programów
Ochrony Środowiska przedkładane odpowiednio sejmikowi województwa,
radzie powiatu i radzie gminy co 2 lata.
Do niniejszego Programu Ochrony Środowiska tyczy się obowiązek oceny
wdrażania Programu poprzez opracowanie raportu przez Zarząd Gminy Daszyna, który
powinien być przedkładany Radzie Gminy Daszyna w cyklu dwuletnim.
54
Program Ochrony Środowiska dla gminy Daszyna
6.8. Upowszechnianie informacji o stanie środowiska i realizacji Programu
Duże znaczenie dla możliwości upowszechniania informacji o stanie środowiska i
realizacji Programu daje nowelizowane ustawodawstwo stwarzające powszechny
dostęp do informacji o środowisku i procedury udziału społeczeństwa w zarządzaniu
środowiskiem (Ustawa Prawo Ochrony Środowiska).
Obecnie informacja ekologiczna w Polsce dostępna jest poprzez:
- publikacje Głównego Urzędu Statystycznego,
- publikacje Ministerstwa Środowiska,
- publikacje służb państwowych: Inspekcję Ochrony Środowiska, Państwowy
Zakład Higieny, Inspekcję Sanitarną,
- programy i plany strategiczne, opracowania
jednostek samorządu
terytorialnego,
- prasę popularnonaukową o tematyce ekologicznej,
- programy telewizyjne i radiowe,
- publikacje o charakterze edukacyjnym i populizatorskim jednostek naukowobadawczych,
- publikacje opracowane przez organizacje pozarządowe,
- targi i giełdy ekologiczne,
- akcje i kampanie edukacyjne i promocyjne,
- internet.
55
Program Ochrony Środowiska dla gminy Daszyna
7. ASPEKTY EKONOMICZNE WDRAŻANIA PROGRAMU
7.1. Koszty wdrożenia przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2004 –
2008
Oszacowanie kosztów wdrażania programu podaje się zwykle w ujęciu cztero- lub
pięcioletnim, tj. odpowiadającym okresowi realizacji celów krótkoterminowych.
Szacunek kosztów w perspektywie do 2014 roku byłby obarczony zbyt dużym błędem i
stałby się mało przydatny.
Zestawienie kosztów realizacji działań w latach 2004 - 2008 opracowano w oparciu
o inwestycje, wyszczególnione w harmonogramie realizacji przedsięwzięć w rozdziale
5. Dla pewnych działań pozainwestycyjnych koszty zostały określone jako „wkład
rzeczowy”. Dotyczy to przedsięwzięć, które są trudne do oszacowania, gdyż
uzależnione są od bieżącego zapotrzebowania i sytuacji. Wiele działań nie
inwestycyjnych będzie również realizowane w ramach codziennych obowiązków
pracowników Urzędu Gminy Daszyna, a więc bez dodatkowych kosztów. Określenie
„wkład rzeczowy” tyczyć się może również udziału merytorycznego, udostępnienia
zasobów, czy partycypowania w organizacji przedsięwzięcia.
7.2. Struktura finansowania
W oparciu o prognozę źródeł finansowania realizacji polityki ekologicznej państwa
w latach 2002–2011 można spodziewać się, że struktura finansowania wdrażania
Programu w najbliższych latach będzie kształtować się podobnie – Tabela 7.1.
Tabela 7.1. Prognozowana struktura finansowania wdrażania Programu w latach 2005 – 2008.
Źródło finansowania
Udział (%)
Środki własne przedsiębiorstw
44
Środki jednostek samorządy tertorialnego
9
Budżet państwa
7
Fundusze ekologiczne
23
Fundusze przedakcesyjne i pomoc zagraniczna
2
Fundusz kohezji i fundusze strukturalne
15
Razem
100
7.3. Źródła finansowania inwestycji w ochronie środowiska
Wdrażanie niniejszego Programu będzie możliwe między innymi dzięki stworzeniu
sprawnego systemu finansowania ochrony środowiska. Podstawowymi źródłami
finansowania działań proekologicznych są: fundusze ekologiczne (obecnie 4 stopniowy
system), fundacje i programy pomocowe, własne środki inwestorów, budżety gmin i
budżet centralny.
56
Program Ochrony Środowiska dla gminy Daszyna
7.3.1. Fundusze krajowe
7.3.1.1. Fundusze Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej
Celem istnienia funduszy ekologicznych jest zapewnienie ciągłości finansowania
przedsięwzięć proekologicznych niezależnie od sytuacji ekonomiczno-finansowej
budżetu państwa. Fundusze stanowią najpopularniejsze źródło dotacji i
preferencyjnych pożyczek dla podmiotów podejmujących działania proekologicznych.
Wynika to z ilości środków jakimi dysponują fundusze, korzystnymi warunkami
udostępniania środków finansowych, uproszczonymi procedurami uzyskania wsparcia
finansowego, regionalnego i lokalnego charakteru funduszy. Lokalny charakter
funduszy sprawia, że różnią się one między sobą co do zasobności finansowej,
priorytetów inwestycyjnych, koordynacji prac i systemu procedur.
W Polsce działają:
• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
• 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
• 373 powiatowe fundusze ochrony środowiska,
• 2 489 gminne fundusze ochrony środowiska.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) istnieje
od 1989 roku. Jego misją jest wspieranie zrównoważonego rozwoju kraju a także
zadań i celów wynikających z polityki ekologicznej państwa.
Narodowy fundusz ochrony środowiska przeznacza środki finansowe ma
przedsięwzięcia o charakterze ogólnokrajowym lub ponadregionalnym. Działania
priorytetowe, którym fundusz udziela wsparcia finansowego oparte są na Programie
wykonawczym do Polityki ekologicznej państwa, propozycjach ministra środowiska,
wojewódzkich listach przedsięwzięć priorytetowych. Główne formy finansowania to
dotacje i pożyczki preferencyjne.
Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska działają na podstawie Ustawy z dnia
31 stycznia 1980 r o ochronie i kształtowaniu środowiska (DZ.U. 1994, Nr 49, poz. 196;
zmiany: 1995, Nr 90, poz. 446, 1996, Nr 106, poz.496 i Nr 132, poz. 622, 1997, Nr 133
poz. 885). Fundusze te udzielają wsparcia w formie dotacji i pożyczek preferencyjnych.
Priorytety przy podejmowaniu decyzji o finansowaniu działań ekologicznych
określane są w oparciu o politykę ekologiczną państwa i województwa oraz plan
działalności i kryterium wyboru przedsięwzięć. Priorytety na rok następny są
uchwalane do 30 listopada każdego roku. Obejmują: ochronę wód i gospodarkę
wodną, ochronę powietrza, ochronę powierzchni ziemi, monitoring regionalny, ochronę
przyrody i leśnictwo, edukację ekologiczną.
Szczegółowe zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
są umieszczone na stronie internetowej www.wfosigw.lodz.pl.
Wraz z wprowadzeniem reformy administracyjnej powstały powiatowe fundusze
ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W pierwszym roku funkcjonowania fundusze
te zanotowały wykorzystanie jedynie 38% dostępnych środków. Ze środków funduszy
finansowane są przedsięwzięcia o charakterze lokalnym, których nie może realizować
gmina. Do takich projektów należą również kompleksowe systemy zagospodarowania
odpadów.
Fundusz ma charakter działu celowego w budżecie powiatu. Źródła dochodów
powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej:
• Wpływy z opłat i kar ekologicznych
• Wpływy z przedsięwzięć na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej
• Dobrowolne wpłaty zakładów pracy
• Dobrowolne wpłaty, zapisy i darowizny osób fizycznych i prawnych
• Świadczenia rzeczowe i środki pochodzące z fundacji
Gminne fundusze ochrony środowiska nie posiadają osobowości prawnej, w
związku z tym nie mogą udzielać pożyczek. Dysponentem środków finansowych tych
funduszy jest Zarząd Gminy.
57
Program Ochrony Środowiska dla gminy Daszyna
Źródła dochodów gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej:
• Środki z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów (100%)
• Wpływów z opłat i kar za składowanie odpadów (50%)
• Wpływów z opłat za pozostałe gospodarcze korzystanie ze środowiska i
wprowadzanie w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń
wodnych, a także wpływy z kar za naruszanie warunków korzystania ze
środowiska (20%)
Z gminnych funduszy finansowane są inwestycje o charakterze lokalnym,
realizowane na terenie danej gminy. Zasady przyznawania środków z funduszu ustala
Zarząd Gminy.
Jednak w większości gmin przychody gminnych funduszy są niewielkie za wyjątkiem
tych gmin które posiadają na swoim terenie składowiska odpadów przemysłowych lub
dużą liczbę zakładów w znaczący sposób korzystających ze środowiska.
Tabela 7.2. Charakterystyka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi
Dotacje
Wnioskodawca
Podmioty realizujące zadania proekologiczne ze
szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu
terytorialnego
edukacja ekologiczna
monitoring środowiska
ochrona przyrody
zalesienie gruntów porolnych
modernizację istniejących źródeł ciepła oraz zmianę
nośników energii realizowaną łącznie z działaniami
mającymi na celu racjonalizację zużycia energii
Przedmiot udzielanej dotacji
•
•
•
•
•
Maksymalny udział w finansowaniu
Minimalny udział środków własnych
wnioskodawcy
Wymagania odnośnie składania wniosków o
przyznanie dotacji
Maksymalny okres udzielania pomocy
Maksymalna kwota udzielonej pomocy
Do 40%
Co najmniej 60% kosztów zadania
Wnioski składa się na odpowiednich formularzach
dostępnych w Funduszu wraz z kompletem dokumentów
5 lat
Nie określono
Pożyczki
Pożyczkobiorca
Przedmiot pożyczki
Procedury ubiegania się o środki
Waluta pożyczki
Okres udzielania pożyczki
Kwota pożyczki na pożyczkobiorcę
Minimalny udział środków własnych
pożyczkobiorcy
Maksymalna liczba transz pożyczki
Oprocentowanie (z wyszczególnieniem
zadłużenia przeterminowanego, prowizji)
Maksymalna karencja spłaty rat
Rozkład spłaty w czasie
Zabezpieczenie
Wymagane procedury zakupów
Podmioty realizujące zadania proekologiczne ze
szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu
terytorialnego
Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej
Wnioski składa się na odpowiednich formularzach
dostępnych w Funduszu wraz z kompletem dokumentów
PLN
7 lat
Do 80% kosztów zadania
Co najmniej 20% kosztów zadania
Bez limitu
3-7%
1 rok od terminu zakończenia zadania
Określane indywidualnie
Określane indywidualnie
Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
7.3.1.2. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych udziela dofinansowania według zasad
uchwalanych corocznie przez Zarząd Województwa. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z
dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78 z
późn. zm.) z funduszu mogą być dofinansowane następujące działania:
58
Program Ochrony Środowiska dla gminy Daszyna
•
Rekultywacje na cele rolnicze gruntów, które utraciły lub zmniejszyły wartość
użytkową wskutek działalności nie ustalonych osób,
• Rolnicze zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych,
• Użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej, ulepszanie rzeźby terenu i
struktury przestrzennej gleb, usuwanie kamieni i odkrzaczanie,
• Przeciwdziałanie erozji gleb na gruntach rolnych, w tym zwrot kosztów zakupu
nasion i sadzonek, utrzymania w stanie sprawności technicznej urządzeń
przeciwerozyjnych, oraz odszkodowania, o których mowa w art. 15 ust. 3,
• Budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji,
• Budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
• Wdrażanie i upowszechnianie wyników prac naukowo-badawczych związanych
z ochroną gruntów rolnych,
• Wykonywanie badań płodów rolnych uzyskiwanych w na obszarach
ograniczonego użytkowania, o których mowa w art. 16, oraz niezbędnych
dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych,
• Wykonywanie zastępcze obowiązków określonych w ustawie,
• Rekultywację nieużytków i użyźnianie gleb na potrzeby nowo zakładanych
pracowniczych ogrodów działkowych,
• Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania,
niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz
prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, do wysokości 5% rocznych
dochodów Funduszu.
Wnioski o dofinansowanie ze środków Funduszu składane są do Urzędu
Marszałkowskiego na początku roku kalendarzowego.
7.3.1.3. Fundusz Leśny
W Lasach Państwowych tworzy się fundusz leśny stanowiący formę
gospodarowania środkami na cele wskazane w ustawie o lasach. Fundusz leśny
przeznacza się dla nadleśnictw na wyrównywanie niedoborów powstających przy
realizacji zadań gospodarki leśnej. Środki funduszu leśnego mogą także być
przeznaczone na: wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych, w szczególności w zakresie gospodarki leśnej, badania naukowe,
tworzenie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia gospodarki leśnej, sporządzanie
planów urządzenia lasu, prace związane z oceną i prognozowaniem stanu lasów i
zasobów leśnych, inne zadania z zakresu gospodarki leśnej w lasach.
Część środków funduszu leśnego przeznacza się na zalesianie gruntów nie
stanowiących własności Skarbu Państwa. Nadleśnictwa zasięgają opinii właściwych
starostów w zakresie rocznego planu zalesiania gruntów nie stanowiących własności
Skarbu Państwa.
7.3.2. Fundusze Unii Europejskiej
7.3.2.1. Fundusz Spójności
Podstawowym celem Funduszu Spójności jest zminimalizowanie różnic pomiędzy
krajami w celu osiągnięcia spójności gospodarczej i społecznej całej Unii Europejskiej.
Fundusz wspomaga słabiej rozwinięte kraje wspólnotowe, w których PKB na
mieszkańca jest niższy od 90% średniego w UE. Z funduszu finansowane są duże
projekty w obszarze ochrony środowiska i transportu. Przewiduje się, iż z tego
funduszu na ochronę środowiska w Polsce w latach 2004-2006 będzie przeznaczone
około 2,1 mld euro.
Fundusz Spójności współfinansuje inwestycje w następujących dziedzinach:
• Gospodarka wodno-ściekowa
• Gospodarka odpadami
• Ochrona powietrza
• Rekultywacja terenów zdegradowanych
59
Program Ochrony Środowiska dla gminy Daszyna
• Ochrona przeciwpowodziowa
Finansowane inwestycje powinny mieć wartość ponad 10 mln euro i mieć
znaczenie ogólnokrajowe bądź transregionalne, być efektywne ekologicznie i
ekonomicznie.
Przedsięwzięcia przewidziane do dofinansowania w ramach funduszu powinny być
w fazie przed przetargiem i powinny posiadać wstępne studium wykonalności lub
studium powinno być w trakcie opracowywania. Dofinansowywane mogą być również
projekty będące kontynuacją przedsięwzięć finansowanych w ramach funduszu ISPA.
Udział środków w finansowaniu projektów może wynieść max. do 85% kosztów
kwalifikowanych. Minimalny wkład własny to 15% kosztów. Wkład własny beneficjenta
może pochodzić ze środków własnych lub pożyczek, kredytów, międzynarodowych
instytucji finansowych.
Wstępny wniosek na dofinansowanie inwestycji z funduszu należy złożyć w
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Należy również
zarejestrować projekt w Internetowym Systemie Ewidencji Kart Projektów (ISEKP).
Wniosek jest przekazywany do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej i Ministerstwa Środowiska gdzie po analizie i ocenie oraz wyborze
najlepszych wniosków jest przygotowywana wspólnie z beneficjentem i NFOŚiGW
aplikacja, która przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej zostanie
przedłożona Komisji Europejskiej.
Przygotowywane projekty muszą być zgodne ze „Strategią wykorzystania
Funduszu Spójności na lata 2004-2006”.
7.3.2.2. Fundusze strukturalne
Fundusze strukturalne mają za zadanie zapewnienie wszechstronnego i
harmonijnego rozwoju Unii Europejskiej poprzez modernizację i restrukturyzację
gospodarek krajów należących do Wspólnoty. Pomoc funduszy jest kierowana do
sektorów i regionów, w których poziom rozwoju ekonomicznego jest poniżej średniego
poziomu UE to jest gdy poziom PKB na jednego mieszkańca jest niższy niż 75%
średniej unijnej. Wszystkie regiony Polski spełniają te kryteria.
Funkcjonujące fundusze strukturalne:
• Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
• Europejski Fundusz Społeczny
• Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (Sekcja Orientacji)
• Finansowy Instrument Wspierania Rybołóstwa
Przedsięwzięcia w dziedzinie ochrony środowiska są współfinansowane z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizowane jest to w ramach
programów operacyjnych przygotowanych przez rząd Polski na podstawie
Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006: Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost
Konkurencyjności Przedsiębiorstw”. Na program operacyjny w latach 2004-2006
przeznaczone będzie dla Polski 4mld euro.
W ramach programu realizowane będą projekty z następujących dziedzin:
• Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków
• Zagospodarowanie odpadów
• Poprawa jakości powietrza
• Ochrona przeciwpowodziowa
• Wsparcie zarządzania ochroną środowiska
• Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
W przypadku projektów infrastrukturalnych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej
oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii preferowane będą projekty o wartości
minimum 2 mln euro. Projekty w zakresie zarządzania ochroną środowiska powinny
mieć wartość minimum 0,5 mln euro, a pozostałe inwestycje infrastrukturalne minimum
1mln euro.
60
Program Ochrony Środowiska dla gminy Daszyna
Przewidziane jest również wspieranie mniejszych inwestycji w zakresie ochrony
środowiska o oddziaływaniu lokalnym na terenach wiejskich i w małych miastach.
Największe szanse na uzyskanie środków mają gminy o dochodach na mieszkańca
poniżej 60% średniej danego województwa oraz o stopie bezrobocia przekraczającej
150% średniej województwa.
Inwestycję w infrastrukturę ochrony środowiska mogą uzyskać 75%
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a w przypadku
inwestycji generujących znaczny zysk netto udział ten wyniesie 50%.
Wniosek do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego samorząd składa w
Urzędzie Marszałkowskim. Po ocenie formalnej i merytorycznej wniosków są one
przekazywane do Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Umowę z
beneficjentem podpisuje wojewoda.
Przed złożeniem wniosku należy go zarejestrować w Internetowym Systemie
Ewidencji Kart Projektów (ISEKP).
7.3.3. Instytucje i programy pomocowe
7.3.3.1. Duński Fundusz Pomocowy Ochrony Środowiska dla Europy
Wschodniej i Centralnej DANCEE
Fundusz wspomaga projekty które przyczynią się znacząco do poprawy ilościowej i
jakościowej w dziedzinie ochrony środowiska, zasobów naturalnych i warunków
zdrowotnych społeczeństwa. Największą szansę na pożyczki i dotacje mają projekty,
które wykorzystują duńską technologię, przyczyniają się do transferu duńskiej wiedzy,
wprowadzaniu czystych technologii, zapobieganiu powstawaniu zanieczyszczeń,
recyklingu. Wyniki wdrożonych projektów powinny być udokumentowane seminariami,
warsztatami, artykułami w czasopismach branżowych, a także powinny być możliwe do
powtórzenia i przydatne większej grupie zainteresowanych na obszarach o wysokiej
wartości przyrodniczej lub gdzie występują poważne problemy środowiskowe. Pożyczki
udzielane z Funduszu są niskooprocentowane i zawierają 25% element grantu.
Dotacje z funduszu są przyznawane: urzędom gmin i starostwom powiatowym,
zakładom usług komunalnych, przedsiębiorstwom wodociągów i kanalizacji, instytutom
badawczo-rozwojowym.
Dotacje przyznawane są na ochronę wód, atmosfery, gospodarkę odpadami,
ochronę bioróżnorodności, zrównoważone leśnictwo, wzmocnieni instytucjonalne,
szkolenia.
Granty przyznawane są na usługi konsultingowe oraz instalacje i sprzęt
pochodzenia duńskiego.
Procedura przyznawania dotacji odbywa się w dwóch trybach:
• poprzez złożenie wniosku:
- wniosek składa duńska firma DEPA, która wspólnie z polskim beneficjentem
przygotowuje koncepcję projektu,
- polski beneficjent składa wniosek o poparcie do Ministerstwa Środowiska,
- w ostatnim etapie DEPA ocenia projekt i decyduję o przyznaniu lub nie środków
finansowych;
• poprzez przetarg:
- Polska instytucja przygotowuje koncepcję programu i przesyła ją do oceny do
Ministerstwa Środowiska,
- Ministerstwo Środowiska przesyła projekt do Danii,
- Po pozytywnym zaopiniowaniu DEPA przygotowuje dokumentację projektu i
poddaje ją akceptacji Ministerstwa Środowiska,
- DEPA ogłasza przetarg w Danii w celu wyłonienia firmy realizującej projekt.
Pożyczki udzielane z Funduszu są niskooprocentowane i zawierają 25% element
grantu.
61
Program Ochrony Środowiska dla gminy Daszyna
7.3.3.2. Departament Generalny XI Komisji Europejskiej
Dotacje przyznawane przez departament wspierają działania na rzecz ochrony
środowiska i zachowania różnorodności przyrody i krajobrazu. Finansowane są
również małe projekty. Kwota dofinansowania projektu waha się w granicach od 20 do
60 tys. Euro, pomoc może być udzielana przez okres 1 roku. Aby otrzymać
dofinansowanie należy złożyć wniosek za pośrednictwem Ministerstwa Środowiska lub
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wnioski składa się
w listopadzie i grudniu. Formularz wniosku można otrzymać bezpośrednio z
Departamentu Generalnego XI.
7.3.3.3. Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
Fundusz wspiera działania na rzecz ilościowego i jakościowego rozwoju sektora
rolniczego w Polsce ze szczególnym naciskiem na działania zmierzające
do
restrukturyzacji agrarnej i zmniejszenia bezrobocia na wsi.
Gminy inwestujące w obiekty ochrony środowiska na wsi mogą ubiegać się o
dotacje na działania związane z ochroną zdrowia na wsi oraz budowę i wyposażenie
składowisk odpadów wiejskich. Nie istnieją sprecyzowane terminy składania wniosków.
Aby ubiegać się o dofinansowanie należy posiadać dokumentacją technicznokosztorysową projektu, zapewnione środki finansowe na 70% wartości kosztorysu,
realizacja projektu powinna być zaawansowana w co najmniej 50%, termin
zakończenia realizacji inwestycji powinien mieścić się w 12 miesiącach od daty
przyznania dotacji.
Kredyty z tego funduszu są przyznawana na inwestycje w zakresie odprowadzania
i oczyszczania ścieków, zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę, gazyfikację wsi.
Warunkiem przyznania kredytu jest posiadanie przez kredytobiorcę środków
finansowych zapewniających realizację 50% inwestycji.
7.3.3.4. Finesco S.A.
Spółka finansuje inwestycje infrastrukturalne, które przynoszą wymierne efekty
ekonomiczne. Wśród finansowanych inwestycji znajdują się:
• Modernizacja ciepłowni
• Proekologiczna restrukturyzacja transportu miejskiego
• Modernizacja i budowa oczyszczalni ścieków
• Modernizacja i budowa wysypisk odpadów
• Budowa instalacji odsiarczania spalin
• Produkcja energii ze źródeł odnawialnych
Warunkiem uzyskania dotacji lub kredytu jest opracowanie przez Finesco Studium
Wykonalności. Finesco oferuje również finansowanie w formie leasingu i nakładów
kapitałowych.
7.3.3.5. Ekofundusz
Ekofundusz powstał w celu zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z
ekokonwersji polskiego zadłużenia zagranicznego wobec takich krajów jak: Stany
Zjednoczone Ameryki Północnej, Francja, Szwajcaria, Włochy, Szwecja, Norwegia.
Ekofundusz dofinansowuje w formie dotacji przedsięwzięcia, które mają wpływ na stan
środowiska w skali regionu, kraju ale przede wszystkim w skali globalnej.
Pierwszeństwo w finansowaniu maję działania które:
• Ograniczają emisję gazów powodujących zmiany klimatu (CO2, metan,
freony)
• Ograniczają transgranizny transport CO2, NOx
• Eliminacja niskich źródeł emisji CO2, NOx
• przywrócenie czystości wód Morza Bałtyckiego
• ochrona zasobów wody pitnej
• gospodarka odpadami i rekultywacja gleb zanieczyszczonych
• ochrona różnorodności biologicznej
62
Program Ochrony Środowiska dla gminy Daszyna
Wnioski o dofinansowanie można składać w ciągu całego roku wg.
przygotowanego przez Ekofundusz wzoru i instrukcji. Wysokość dofinansowania może
wynieść 30% kosztów jeżeli inwestorem są władze samorządowe lub 50% w
przypadku jednostek budżetowych.
Wybór finansowanych przedsięwzięć następuje w drodze konkursów lub selekcji na
podstawie ankiet i pełnej oceny projektu.
Środki Ekofunduszu będą dostępne do 2010 roku.
7.3.3.6. Fundusz na Rzecz Globalnego Środowiska
Funduszem zarządza Bank Światowy, UNDP i UNEP. Fundusz finansuje
przedsięwzięcia w dziedzinach:
• ochrona różnorodności biologicznej (ekosystemów o znaczeniu globalnym)
• przeciwdziałanie zmianom klimatu: technologie wytwarzania i wykorzystania
odnawialnych źródeł energii
• dofinansowywanie technologii proekologicznych w celu zwiększenia ich
konkurencyjności z technologiami tradycyjnymi
• ochrona wód (przeciwdziałanie zanieczyszczeniom transgranicznym)
• ochronę warstwy ozonowej
• wpieranie transportu odpowiadającego zasadom zrównoważonego rozwoju
• zintegrowane zarządzanie ekosystemami
Funkcję koordynatora politycznego GEF w Polsce pełni Minister Spraw
Zagranicznych. Koordynatorem operacyjnym jest Fundacja Ekofundusz.
Formy finansowania oferowane przez fundusz to:
• duże dotacje – projekty o wartości powyżej 1 mln USD, o zasięgu globalnym,
krajowym lub lokalnym,
• średnie dotacje – dofinansowanie do 1 mln USD- projekty pilotowane przez
agendy rządowe, instytucje państwowe, lokalne społeczności, organizacje
pozarządowe, jednostki naukowo badawcze i akademickie, jednostki sektora
prywatnego.
• małe dotacje – do 50 000 tys. USD - działania na rzecz społeczności lokalnej,
promocja efektywnych strategii i technologii proekologicznych na szczeblu
lokalnym
• kredyty lub pożyczki na preferencyjnych warunkach.
Finansowane są również przedsięwzięcia w ramach realizacji Konwencji o
różnorodności biologicznej, Ramowej konwencji NZ w sprawie zmian klimatu.
Istnieje również możliwość uzyskania dotacji na badania, przygotowanie
dokumentacji technicznej i inne prace przedprojektowe.
7.3.3.7. Fundacja na rzecz rozwoju wsi polskiej „Polska Wieś 2000” im.
Macieja Rataja
Fundacja udziela pomocy finansowej w formie dotacji na inwestycje związane z
rozprowadzaniem wody w wiejskich budynkach użyteczności publicznej oraz kredytów
na budowę i modernizację urządzeń grzewczych zasilanych gazem lub olejem w
budynkach wiejskich.
O dofinansowanie w formie dotacji, w wysokości do 30% całkowitych kosztów
inwestycji (ale nie więcej niż 50 tys. PLN) mogą się ubiegać wiejskie komitety
społeczne i rady wiejskie.
Wnioski można składać przez cały rok, dotacje przyznawane są wg kolejności
zgłoszeń do wyczerpania środków. Przy ubieganiu o środki należy przedstawić:
zestawienie kosztów, decyzję zezwalającą na budowę, umowę z wykonawcą, wniosek,
zdjęcie potwierdzające zaawansowanie prac.
Kredyty są udzielane urzędom gminnym na okres 2 lat w wysokości do 30 000
PLN. Warunkiem ubiegania się o kredyt jest złożenie wniosku do fundacji, który po
zaopiniowaniu przekazywany jest do Banku Ochrony Środowiska.
63
Program Ochrony Środowiska dla gminy Daszyna
7.3.3.8. Fundacja Wspomagania Wsi
Fundacja wspiera działania zmierzające do poprawy infrastruktury, społecznego,
gospodarczego
i
kulturalnego
rozwoju,
upowszechnienia
zastosowania
niekonwencjonalnych źródeł energii na obszarach wiejskich.
Pomoc jest udzielana w formie kredytów i mikropożyczek. O kredyty mogą się
ubiegać zarządy gmin i zakłady komunalne w celu finansowania kanalizacji,
centralnych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Okres kredytowania wynosi do 5
lat. Wysokość kredytu wynosi do 300tys PLN. Warunkiem otrzymania kredytu na
budowę kanalizacji jest 10% udział mieszkańców w kosztach ogólnych. Przy budowie
oczyszczalni przydomowych inwestycja musi obejmować co najmniej 20 obiektów, a
wkład mieszkańców powinien wynosić 10% kosztów budowy oczyszczalni.
Mieszkańcy powinni być zorganizowani w formie spółki wodno-ściekowej lub
komitetu społecznego zarządzającego inwestycją. Rodzaj oczyszczalni i technologia
oczyszczania powinny być wybrane w formie przetargu zgodnie z ustawą o
zamówieniach publicznych. W przetargu musi wziąć udział przedstawiciel fundacji.
Mikropożyczki są przyznawane na rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich.
7.3.3.9. Program Spójność Gospodarcza i Społeczna PHARE
Województwo łódzkie jest jednym z ośmiu województw na terenie kraju, w których
działa program ESC PHARE 2001. Program wspiera między innymi rozwój
infrastruktury. Finansowane projekty są wybierane przez zarządy województw na
podstawie wojewódzkich programów operacyjnych. Wysokość dofinansowania może
nawet sięgać 75% wartości inwestycji.
W roku 2002 rozpoczęła się kolejna edycja Phare SSG na lata 2002-2003.
Priorytetowo traktowane były duże projekty o charakterze regionalnym, o wartości
współfinansowania z Phare większej lub równej 2mln euro, m.in.:
tworzenie i rozbudowa infrastruktury (w tym ochrony środowiska) wspierającej
rozwój gospodarczy danego terenu.
7.3.4. Banki
Banki realizują pomoc finansową na inwestycje proekologiczne najczęściej w
formie pożyczek i kredytów preferencyjnych. Inne formy finansowania to poręczenia
kapitałowe, emisje obligacji komunalnych, dotacje i sponsoring organizacji
pozarządowych.
Do banków najaktywniej wspierających inwestycje w ochronie środowiska należą:
• Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
• Bank Gospodarstwa Krajowego
• Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A.
• Bank Ochrony Środowiska S.A.
• Bank Światowy
• Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju – EBOR
• Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Poznaniu
• Kredyt Bank S.A
• LG Petro Bank S.A.
• Powszechny Bank Kredytowy S.A.
7.3.5. Instytucje leasingowe
W formie leasingu najczęściej finansowane są środki transportu, maszyny i
urządzenia, linie technologiczne, sprzęt komputerowy. Z leasingu często korzystają
zakłady komunalne jak również gminy.
64
Program Ochrony Środowiska dla gminy Daszyna
7.3.6. Fundusze inwestycyjne
Fundusze inwestycyjne biorą udział w inwestycjach w podmiotach prywatnych o
potencjalnie dużej stopie wzrostu.
Popularne fundusze zostały pokrótce scharakteryzowane poniżej.
7.3.6.1. Central and Eastern European Infrastructure Resources Partners
Źródła środków finansowych funduszu pochodzą miedzy innymi z Europejskiego
Banku Odbudowy i Rozwoju. Fundusz inwestuje w projekty przemysłowe związane z:
• recyklingiem i minimalizacją odpadów,
• zwiększeniem efektywności produkcji i oszczędnością energii,
• produkcją sprzętu i urządzeń do budowy kanalizacji, systemów zaopatrzenia
w wodę, redukcji i kontroli zanieczyszczeń,
• poszukiwaniem alternatywnych źródeł energii.
Poza tym fundusz oferuje pomoc w nawiązaniu kontaktów z partnerami
zagranicznymi oraz poszukiwaniu dodatkowych źródeł finansowania.
7.3.6.2. Global Environmental Fund (GEF)
Podmioty prywatne mogą ubiegać się o dofinansowanie do 50% (2-10 mln USD)
inwestycji w branży sanitarnej, dystrybucji gazu, odnawialnych źródeł energii,
przedsięwzięciach infrastrukturalnych w zakresie ochrony środowiska.
7.3.7. Instytucje finansujące edukacje ekologiczną
Działania zaliczone do edukacji ekologicznej są finansowane przez instytucje
wymienione poniżej.
• Agencja Rozwoju Komunalnego :
- tworzenie strategicznych planów rozwoju gospodarczego,
- określenie i rozpowszechnianie standardów w gospodarce komunalnej i
usługach komunalnych,
- działalność doradcza dla samorządów terytorialnych,
- analiza budżetów, zdolności inwestycyjnej i kredytowej gmin,
- restrukturyzacja przedsiębiorstw komunalnych,
- usługi w zakresie wspomagania zarządzania w gminach (za pomocą
narzędzi: Model Analizy Finansowej dla gmin, Wieloletni Program
Inwestycyjny, Budżetowanie w układzie zadaniowym).
• Alton JonesFoundation – projekty promujące zachowanie bioróżnorodności,
rozwój alternatywnych źródeł energii, zrównoważony rozwój, eliminację
zanieczyszczeń
• Centrum Edukacji Zarządzania Ochroną Środowiska – miedzy innymi
Pilotażowy Program Działań na rzecz Poszanowania Energii w Gminach.
• Environmental Know–How Fund
• Fundacja “Progress and Business” – doradztwo dla małych i średnich
przedsiębiorstw w zakresie wdrażania czystych technologii
• Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
• Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
• Ministerstwo Środowiska
7.4. Adresy jednostek finansujących
Tabela 7.2. zawiera wykaz jednostek finansujących działania w zakresie ochrony
środowiska wraz z adresami.
65
Program Ochrony Środowiska dla gminy Daszyna
Tabela 7.3. Jednostki finansujące działania w zakresie ochrony środowiska wraz z adresami
Jednostka finansująca
Fundusze ekologiczne
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej
Adres kontaktowy
ul. Konstruktorska 3a; 02-673 Warszawa
/022/ 849 00 79; fax /022/849 72 72
www.nfosigw.gov.pl; [email protected]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki ul. Łąkowa 11 90-562 Łódź,
Wodnej w Łodzi
tel. (42) 63 95 110, fax (42) 63 95 121 www.wfosigw.lodz.pl
Duński Fundusz Pomocowy Ochrony Środowiska dla
Europy Wschodniej i Centralnej DANCEE
Biuro Koordynatora Projektów DEPA:
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodardki Wodnej
ul. Konstruktorska 3a; 02-673 Warszawa
/022/842 22 80 w.254; fax /022/ 849 20 98
e-mail: [email protected]
Departament Generalny XI Komisji Europejskiej
UNIT D.4 (Global Environment)
TRMF 01/77; rue de la Loi 200
B-1049 Brussels
fax 296 95 57
e-mail: [email protected]
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
al. Reymonta 12a; 01-842 Warszawa
/022/663 75 01; fax /022/ 663 17 29
www.efrwp.com.pl; e-mail: [email protected]
Finesco S.A.
ul. Browarna 6; 00-311 Warszawa
/022/826 45 44; fax /022/ 828 68 55
www.finesco.pl; e-mail: [email protected]
Ekofundusz
ul. Bracka 4; 00-502 Warszawa
/022/ 840 09 01; fax /022/ 840 09 42
www.ekofundusz.org.pl; e-mail: [email protected]
Fundusz na Rzecz Globalnego Środowiska
al. Niepodległości 186; 00-608 Warszawa
/022/ 825 92 45; fax /022/ 825 49 58
www.undp.org.pl ; www.ekofundusz.org.pl
Fundacja na rzecz rozwoju wsi polskiej „Polska Wieś
2000” im. Macieja Rataja.
Fundacja Wspomagania Wsi
al. W. Reymonta 12a; 01-849 Warszawa
/022/ 663 78 00; fax /022/ 663 09 86
ul. Obozowa 20; 01-161 Warszawa
/022/632 00 76
www.fww.org.pl ; e-mail: [email protected]
Banki
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
ul. Kasprzaka 10/16; 01-211 Warszawa
/022/ 860 40 00; 0801 123 456; fax /022/ 860 50 00
www.bgz.pl
Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7; 00-955 Warszawa
/022/ 522 91 93; fax /022/522 91 94
www.bgk.com.pl ; email: [email protected]
Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A.
ul. Dubois 5a; 00-184 Warszawa
/022/ 860 11 00; fax /022/ 860 11 02
www.bise.pl; e-mail: [email protected]
Al. Jana Pawła II 12; 00-950 Warszawa
/022/ 850 87 35; fax /022/ 850 88 91
www.bosbank.pl; e-mail: [email protected]
ul. Emilii Plater 53; 00-113 Warszawa
/022/ 520 80 00; fax /022/ 520 80 01
www.worldbank.org.pl; e-mail:
[email protected]
Bank Ochrony Środowiska S.A.
Bank Światowy
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju - EBOR
ul. Emilii Plater 53; 00-113 Warszawa
/022/ 520 57 00; fax /022/ 520 58 00
www.ebrd.com
Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Poznaniu
ul. Mielżyńskiego 22; 61-725 Poznań
/061/ 856 24 00
www.gbw.com.pl ; e-mail: [email protected]
Kredyt Bank S.A
ul. Kasprzaka 2/8; 01-211 Warszawa
/022/ 634 54 00; 0800 120 360; fax /022/ 634 53 35
www.kredytbank.pl; e-mail: [email protected]
66
Program Ochrony Środowiska dla gminy Daszyna
Jednostka finansująca
LG Petro Bank S.A.
Adres kontaktowy
ul. Rzgowska 34/36; 93-172 Łódź
/042/681 93 20;0800 169 800; fax /042/ 681 93 72
www.lgpetrobank.com.pl; [email protected]
Powszechny Bank Kredytowy S.A.
ul. Towarowa 15a; 00-958 Warszawa
/022/ 53180 00; fax /022/531 86 40
www.pbk.pl
Fundusze inwestycyjne
Central and Eastern European Infrastructure Resources Al. Jerozolimskie 81;02-001 Warszawa
Partners
/022/695 09 30; fax /022/ 695 09 45
Global Environmental Fund (GEF
1201 New York Avenue, NV, Suite 220
Washitgton, DC 2005
/0-01-202/ 789 45 00; fax /0-01-202/ 789 45 08
Instytucje wspierające edukację ekologiczną
Agencja Rozwoju Komunalnego
Alton Jones Foundation
Centrum Edukacji Zarządzania Ochroną Środowiska
EMTC- Poland
Environmental Know–How Fund
Fundacja “Progress and Business”
Nowy Świat 42; 00-363 Warszawa
/022/ 828 38 95; fax /022/ 622 54 95
www.ark.com.pl ; e-mail: [email protected]
232 East High Street, Charlottesville, VA, USA
www.wajones.org; e-mail: [email protected]
ul. Żwirki i Wigury 93; 02-089 Warszawa
/022/ 658 38 90; e-mail: [email protected]
Al. Róż 1; 00-556 Warszawa
/022/ 628 10 01; fax /022/ 621 71 61
ul. Miechowska 5b, skr.poczt. 2; 30-041 Kraków
/012/ 636 01 00; fax /012/ 636 87 87
e-mail: [email protected]
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
ul. Bracka 6/6; 31-005 Kraków
/012/ 422 50 88; fax /012/ 429 47 25
www.epce.org.pl; [email protected]
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30; 00-930 Warszawa
/022/623 20 15; fax /022/ 621 13 11
www.minrol.gov.pl
Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54; 00-922 Warszawa
/022/579 29 00
www.mos.gov.pl; e-mail: [email protected]
67
Program Ochrony Środowiska dla gminy Daszyna
LITERATURA
Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31.10.2002r., Państwowy
Instytut Geologiczny, 2001;
Borys T. [red.], Wskaźniki ekorozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok, 1999;
Dobrzański G. [red.], Aplikacyjne aspekty trwałego rozwoju, Wydawnictwo Politechniki
Białostockiej, Białystok, 2002;
Kistowski M, Staszek W., Poradnik do opracowania gminnego i powiatowego programu
zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, Pomorski Urząd wojewódzki, Gdańsk,
1999;
Kondracki J, Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa, 2000;
Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych, Ministerstwo Środowiska, Warszawa,
2004;
Miłaszewski R. [red.], Nowoczesne metody i techniki zarządzania trwałym i zrównoważonym
rozwojem gminy, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok, 2001;
Podstawowe informacje ze spisów powszechnych 2002. Województwo Łódzkie, Urząd
Statystyczny w Łodzi, Łódź, 2002;
Polityka ekologiczna państwa na lata 2002-2010, Warszawa, 2002;
Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 20072010, Rada Ministrów RP, Warszawa, 2002;
Polska 2025 – długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju, Narodowa
Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa, 2000;
Poradnik. Jak własnymi siłami opracować gminny lub powiatowy program ochrony środowiska,
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku oraz starostwo Powiatowe w Płocku,
Płock, 2003;
Program Bzura 2004 - 2015, Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, Łowicz 2004;
Program ochrony środowiska dla województwa Łódzkiego, Zarząd Województwa Łódzkiego,
Łódź, 2002;
Program ochrony środowiska powiatu łęczyckiego, Zarząd Powiatu Łęczyckiego, Warszawa
2003;
Program Wykonawczy do II Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2002-2010, Rada Ministrów
RP, Warszawa, 2002;
Przez Edukację do Zrównoważonego Rozwoju – Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej,
Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 2001;
Rocznik statystyczny województwa łódzkiego 2003, Urząd Statystyczny Łódź, Łódź, 2003;
Sobiecki, M. [red.] Powiatowe Fundusze Ochrony Środowiska, Białystok, 2000;
Stan środowiska w województwie łódzkim w roku 2001. Raport WIOŚ w Łodzi, Biblioteka
Monitoringu Środowiska, Łódź, 2002;
Tworzenie lokalnych form ochrony przyrody, Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych,
Kraków, 2002;
Wstępna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim. WIOŚ w Łodzi, Wydział Monitoringu
Środowiska, Łódź 2001;
Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym,
Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 2002;
Źródła i zasady finansowania inwestycji w ochronie środowiska w Polsce – informator,
Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok, 2001.
68
Download