10a. jak wypisywać recepty?

advertisement
OPRACOWANIE DOTYCZĄCE
ZAPISÓW ROZPORZĄDZENIA W
SPRAWIE RECEPT LEKARSKICH Z
DNIA 8 MARCA 2012 R.
mgr farm. Michał Byliniak
WYSTAWIANIE RECEPT
CZĘŚĆ DLA LEKARZY
Zasady ogólne
• Wystawienie recepty odbywa się poprzez
czytelne i trwałe naniesienie treści oraz złożenie
własnoręcznego podpisu osoby wystawiającej
receptę (brak obowiązku odciśnięcia pieczęci).
• Poprawki naniesione przez lekarza muszą
zostać potwierdzone podpisem i pieczątką
lekarza na awersie recepty.
• Na recepcie nie mogą być umieszczane
informacje i znaki nie związane z jej realizacją
(w tym reklamy)
Zakres informacji na recepcie
Recepty wystawione na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby
medyczne powinny zawierać:
1) Dane osoby uprawnionej posiadającej umowę z NFZ lub dane świadczeniodawcy
2) Dane pacjenta - imię, nazwisko, adres, nr PESEL (ew. nr PESEL opiekuna), wiek (dla dzieci do 18 r.ż. jeżeli nie
można wieku ustalić na podstawie nr PESEL), kod uprawnień dodatkowych, nr poświadczenia lub innego
dokumentu dla pacjentów korzystających z przepisów o koordynacji, nr paszportu lub innego dokumentu ze
zdjęciem potwierdzającego tożsamość dla cudzoziemca nieuprawnionego
3) Identyfikator płatnika – kod oddziału NFZ lub X dla pacjentów nieposiadających dokumentu potwierdzającego
ubezpieczenie lub nieuprawnionych; lub symbol instytucji (przepisy o koordynacji)
4) Dane dotyczące leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów
medycznych:
- nazwa,
- postać (jeśli jest więcej niż 1),
- dawka (jeśli jest więcej niż 1),
- ilość (lub skład dla leku recepturowego),
- sposób dawkowania (w przypadku wypisania leku na 90 dni lub zawierającego środek odurzający lub substancję
psychotropową, leku recepturowego, zawierającego środek odurzający, substancję psychotropową lub substancję
bardzo silnie działającą),
- odpłatność
5) Datę wystawienia recepty
6) Datę realizacji „od dnia” lub X (jeśli nie dotyczy)
7) Dane osoby uprawnionej – imię, nazwisko, nr PWZ
Zakres informacji na recepcie
Recepty wystawione na nierefundowane leki, środki spożywcze
specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów
medycznych powinny zawierać conajmniej:
1) Dane pacjenta - imię, nazwisko, adres, wiek (dla dzieci do 18 r.ż.
jeżeli nie można wieku ustalić na podstawie nr PESEL)
2) Datę wystawienia recepty
3) Datę realizacji „od dnia” lub X (jeśli nie dotyczy)
4) Dane dotyczące leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych – nazwa,
postać (jeśli jest więcej niż 1), dawka (jeśli jest więcej niż 1),
ilość (lub skład dla leku recepturowego), sposób dawkowania
5) Dane osoby uprawnionej – imię, nazwisko, nr PWZ
Zakres informacji na recepcie
Recepty wystawione na nierefundowane leki zawierające substancje
psychotropowe z grup III-P i IV-P oraz leki zawierające środki
odurzające z grupy II-N powinny zawierać conajmniej:
1) Dane pacjenta - imię, nazwisko, adres, wiek (dla dzieci do 18 r.ż.
jeżeli nie można wieku ustalić na podstawie nr PESEL)
2) Datę wystawienia recepty
3) Datę realizacji „od dnia” lub X (jeśli nie dotyczy)
4) Dane dotyczące leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych – nazwa,
postać (jeśli jest więcej niż 1), dawka (jeśli jest więcej niż 1),
ilość (lub skład dla leku recepturowego), sposób dawkowania
5) Dane osoby uprawnionej – imię, nazwisko, nr PWZ
6) nr PESEL lub nr paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość
Kody kreskowe
Na recepcie w postaci kodu musi znajdować numer identyfikacyjny a od 1 stycznia 2013 r.
również nr PWZ oraz REGON świadczeniodawcy lub osoby uprawnionej.
Dodatkowo na recepcie w postaci kodów jedno- lub dwuwymiarowych mogą zostać umieszczone
informacje o:
- Danych osoby uprawnionej posiadającej umowę z NFZ lub dane świadczeniodawcy
- Danych pacjenta - imię, nazwisko, adres, nr PESEL, wiek (dla dzieci do 18 r.ż. jeżeli nie
można wieku ustalić na podstawie nr PESEL), nr poświadczenia lub innego dokumentu dla
pacjentów korzystających z przepisów o koordynacji, nr paszportu lub innego dokumentu ze
zdjęciem potwierdzającego tożsamość dla cudzoziemca nieuprawnionego
- Identyfikatorze płatnika – kod oddziału NFZ, X (dla pacjentów nieposiadających dokumentu
potwierdzającego ubezpieczenie lub nieuprawnionych), symbol instytucji (przepisy o koordynacji)
- Danych dotyczące leków
- Dacie wystawienia recepty
- Dacie realizacji „od dnia” lub X (jeśli nie dotyczy)
- Danych osoby uprawnionej – imię i nazwisko
Dane osoby uprawnionej lub
świadczeniodawcy (pieczątka nagłówkowa)
- Firma lub nazwa
- Adres (bez kodu pocztowego)
- Numer telefonu
- identyfikator (9 pierwszych cyfr nr
REGON)
Dane osoby uprawnionej posiadającej prawo wykonywania
zawodu, która zaprzestała
wykonywania zawodu, posiadającej umowę z NFZ na wystawianie
recept dla siebie lub
rodziny
- Imię i nazwisko
- Adres miejsca zamieszkania
- Numer telefonu
- Dziewięciocyfrowy numer identyfikacyjny
98XX-XXXXX
Dane dotyczące leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego i
wyrobów medycznych
1. Nazwa lub jednoznaczna nazwa skrócona
a. nazwa leku – handlowa, chemiczna, międzynarodowa
b. rodzajowa lub handlowa nazwa środka spożywczego specjalnego
przeznaczenia
żywieniowego
c. rodzajowa lub handlowa nazwa wyrobu medycznego
2. Postać – jeśli występuje więcej niż jedna
3. Dawka – jeśli występuje więcej niż jedna
4. Ilość/skład dla leku recepturowego – określona cyframi arabskimi lub
słownie; obojętne
substancje pomocnicze przy pomocy określeń „ilość odpowiednia”,
„quantum satis”, „q.s.”
5. Sposób dawkowania - w przypadku wypisania leku na 90 dni, zawierającego
środek odurzający lub substancję psychotropową, leku recepturowego,
zawierającego środek odurzający, substancję psychotropową lub
substancję bardzo silnie działającą
Dane dotyczące leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego i
wyrobów medycznych
6. Odpłatność
a. jeśli występuje w 1 odpłatności nie dotyczy
b. jeśli występuje w więcej niż 1 odpłatności:
- „P” jeśli przepisywana jest najniższa odpłatność z wykazu
- brak odpłatności jeśli przepisywana jest najwyższa odpłatność z wykazu
- odpłatność w innych przypadkach (tylko dla produktów posiadających 3
poziomy odpłatności)
c. jeśli wypisano poza zakresem refundacji – „X”
lub umieszczenie przy każdej z pozycji odpowiedniego poziomu odpłatności:
a. B lub równoważne – bezpłatnie
b. R lub równoważne – ryczałt
c. 30%
d. 50%
e. 100% (poza zakresem refundacji)
Maksymalne ilości leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia
żywieniowego i wyrobów medycznych na recepcie
- Bez dawkowania
1) Ilość odpowiadającą dwóm najmniejszym opakowaniom:
a) z wykazu refundacyjnego dla leków, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i
wyrobów medycznych refundowanych
b) zarejestrowanym w RP dla leków nierefundowanych
wystawionych na IB
2) 100 sztuk strzykawek do insuliny wraz z igłami
3) 100 sztuk pasków diagnostycznych
- Antykoncepcja na 6 miesięcy
- Podając dawkowanie – na maksymalnie 90 dni
- Pojedyncza ilość leku recepturowego
Recepty z odroczonym terminem
realizacji
Do 3 recept na następujące po sobie
okresy obejmujące maksymalnie 90 dni
stosowania.
Do 6 recept na następujące po sobie
okresy obejmujące maksymalnie 6
miesięcy stosowania – dla antykoncepcji.
Informacje dodatkowe
Na jednej recepcie można przepisać do 5 leków gotowych, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów
medycznych albo jeden lek recepturowy.
Leki wypisane na receptach dla pacjentów posiadających
uprawnienie IB oraz leki i środki spożywcze specjalnego
przeznaczenia żywieniowego sprowadzane na import docelowy
mogą nie posiadać oznaczonego poziomu odpłatności.
Recepty wystawiane dla lekarza lub jego rodziny mogą być
oznaczane adnotacjami – „pro auctore”, „pro familia” lub
równoważnymi – np. „pro me”
Dodatkowo na recepcie mogą zostać umieszczone adnotacje:
- „Cito” lub równoważne
- „NZ”, „Nie zamieniać” – przy pozycji leku, środka spożywczego lub
wyrobu medycznego
REALIZACJA RECEPT
CZĘŚĆ DLA FARMACEUTÓW
REALIZACJA
Potwierdzenie realizacji – zamieszczenie
na rewersie recepty imienia i nazwiska
osoby realizującej (nadruk lub pieczęć) +
podpis
OTAKSOWANIE
1) umieszczenie na recepcie lub dokumencie dołączonym do recepty
danych dotyczących wydanych:
a) refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego, wyrobów medycznych:
- własnej nazwy leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia
żywieniowego, ich postaci i dawki albo rodzajowej lub handlowej nazwy
wyrobu medycznego;
- wielkości opakowania;
- liczby wydanych opakowań;
- wartości wydanych opakowań;
- rodzaju odpłatności;
- wysokości limitu ceny dla wydanej ilości refundowanego leku, środka
spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu
medycznego;
- wysokości opłaty wnoszonej przez pacjenta;
- kwoty podlegającej refundacji;
- wysokość taksy laborum – jeżeli dotyczy.
OTAKSOWANIE
b) nierefundowanych leków:
- własnej nazwy leku, środka spożywczego specjalnego
przeznaczenia żywieniowego, ich
postaci i dawki albo rodzajowej lub handlowej nazwy
wyrobu medycznego;
- wielkości opakowania;
- liczby wydanych opakowań;
- wartości wydanych opakowań;
2) umieszczenie nazwy i adresu apteki, daty i godziny
realizacji recepty oraz numeru nadanego recepcie w
aptece
Realizacja recept refundowanych
1. W pełnych opakowaniach (patrz poniżej)
2. W ilości maksymalnie zbliżonej ale mniejszej
niż wypisana na recepcie (???)
3. Ilość na maksymalnie 90 dni, w przypadku
przekroczenia należy zmniejszyć ilość (z
wyłączeniem leków w których najmniejsze
opakowania zawierają powyżej 90 jednostek
dawkowania)
Dzielenie leków
- antybiotyki wewnętrzne,
- leki w postaci parenteralnej,
- Rpw,
- III-P,
- IV-P,
- II-N
Pacjent otrzymuje lek oznakowany datą ważności i
numerem serii w ilości maksymalnie zbliżonej jednak nie
większej niż określona przez wystawiającego receptę.
Dzieleniu nie podlegają opakowania bezpośrednie.
Określenie ilości wypisanego leku
Jeżeli z liczby, wielkości opakowań, liczby
jednostek dawkowania i sposobu dawkowania
podanego na recepcie wynikają różne ilości
leku, środka spożywczego specjalnego
przeznaczenia żywieniowego, wyrobu
medycznego, osoba wydająca wydaje
najmniejszą z nich, jako ilość przepisaną przez
osobę wystawiającą receptę.
Realizacja recept z zaznaczonymi
uprawnieniami dodatkowymi ZK, IW, IB
Na podstawie dokumentu potwierdzającego
uprawnienia, po umieszczeniu na rewersie
recepty numeru i rodzaju dokumentu oraz
podpisu osoby realizującej.
Realizacja recept wystawionych
w innych państwach
1) Dane konieczne
- Imię, nazwisko, adres pacjenta,
- Nazwa preparatu
- Dawka
- Ilość
- Data wystawienia recepty
- Dane osoby wystawiającej
2) Za pełną odpłatnością – 100%
Realizacja recept niegodnych ze wzorem
W przypadku gdy recepta zawiera wymagane
dane lub dane te mogą zostać ustalone i ew.
uzupełnione osoba realizująca może ją
zrealizować także w przypadkach gdy:
- rozmieszczenie tych danych nie odpowiada
poszczególnym częściom wzoru recepty
przeznaczonym na ich rozmieszczenie
- recepta pod względem graficznym, jej rozmiar
lub kształt nie odpowiadają wzorowi recepty.
Terminy realizacji recept
Antybiotyki w postaciach wewnętrznych i parenteralnych 7 dni
Import docelowy
120 dni
Preparaty immunologiczne wytwarzane dla pacjenta
90 dni
Do realizacji od
30 dni*
Pozostałe
30 dni
Termin realizacji jest ustalany indywidualnie dla każdego
leku na recepcie.
*od wyznaczonej daty realizacji
Odpisy
1. Dla leków Rp i Rpz (z wyłączeniem wykazu A z FP, III-P, IV-P i II-N) – dopuszczono antybiotyki
2. Wystawia farmaceuta
3. Realizacja na 100% w aptece która odpis sporządziła
4. Informacje na odpisie:
- co najmniej adres apteki w formie nadruku lub pieczęci;
- dane pacjenta (imię, nazwisko, adres, wiek poniżej 18 r.ż.)
- nazwę leku
- postać farmaceutyczną;
- dawkę;
- ilość leku, będącą różnicą między ilością przepisaną na recepcie i wydaną w aptece;
- sposób użycia, jeżeli na oryginale recepty zawarta była taka informacja;
- imię i nazwisko osoby uprawnionej;
- termin realizacji;
- datę wystawienia i numer ewidencyjny recepty, której dotyczy odpis, nadany przez aptekę;
- imię i nazwisko farmaceuty sporządzającego odpis recepty, w formie nadruku lub pieczęci;
- podpis farmaceuty sporządzającego odpis recepty.
5. Odpis jest realizowany w terminie ważności recepty na podstawie której został wystawiony
Podejrzenie sfałszowania
- Odmowa realizacji
- Zatrzymanie recepty
- Powiadomienie WIF, NFZ właściwe ze
względu na lokalizację apteki
- Powiadomienie osoby uprawnionej lub
świadczeniodawcy
PRZECHOWYWANIE RECEPT
Zrealizowane recepty i odpisy pozostają w
aptece i są przechowywane warunkach
zapewniających ochronę przed zniszczeniem,
utratą lub kradzieżą przez 5 lat od zakończenia
roku kalendarzowego w którym nastąpiła
refundacja 0 dla refundowanych lub realizacja
dla nierefundowanych (czyli de facto 6 lat).
Recepty są przechowywane w sposób
uporządkowany, pogrupowany wg. daty
realizacji.
KONTROLA
Kontrola realizacji recept obejmuje badanie i ocenę
prawidłowości:
- realizacji i otaksowania recept
- ilości wydanych leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
wyrobów medycznych
- przestrzegania terminów realizacji recept
Recepty uznaje się za czytelne jeśli na ich podstawie
wydano odpowiedni preparat.
Potwierdzenie prawidłowości realizacji wymaga
porównania z dokumentacją medyczną.
ABOLICJA
Recepty zrealizowane od 1 stycznia 2012 r. do 9 marca
2012 r.
Recepty uznaje się za prawidłowe pomimo dodatkowych
informacji niewynikających z przepisów (czytaj: pieczątki
lekarskie) oraz braków w zakresie:
- wieku
- nr PESEL
- kodów dodatkowych
- nr poświadczenia/paszportu
- identyfikator NFZ
- odpłatności
NUMERY RECEPT
1) 20-cyfrowe – ważne do 31.12.2012 r.
2) 20-cyfrowe z dodanymi przez osobę
wystawiającą dwoma pierwszymi cyframi
00 lub 01 – ważne do 31.12.2012 r.
3) 22-cyfrowe zgodne z załącznikiem nr 5
nadane przez NFZ
PODSUMOWANIE ZMIAN
1) W rozporządzeniu wyraźnie rozdzielono procesy wypisywania i realizacji recept,
jasno wskazując obowiązki poszczególnych stron – osoba uprawniona ma obowiązek
wypisać receptę zgodnie z rozporządzenia, osoba wydająca w określonych
przypadkach może zrealizować receptę wypisana błędnie.
2) Rezygnacja z obowiązku umieszczania wieku pacjenta (z wyłączeniem przypadków
gdy wieku nie można ustalić na podstawie nr PESEL)
3) W przypadku umieszczania nr PESEL opiekuna osoba wystawiająca musi umieścić
odpowiednią adnotację oraz swój podpis
4) Wyłączono z katalogu danych które mogą być poprawione lub uzupełnione numer
oddziału funduszu (czyli osoba realizująca straciła możliwość weryfikacji
ubezpieczenia)
5) Zmiana zapisu dotyczącego sposobu zapisywania nazw leków – z „międzynarodową
lub własną nazwę leku” na „nazwę leku” (do wyjaśnienia)
6) Obowiązek podawania składu leku recepturowego (do wyjaśnienia)
PODSUMOWANIE ZMIAN
7) Obowiązek podawania sposobu dawkowania dla leków
recepturowych zawierających substancje psychotropowe,
odurzające oraz substancje z wykazu A FP.
8) Umożliwienie wypisywania i realizacji recept ze skróconymi nazwami
leków
9) Przywrócenie oznaczenia „P”
10) Rezygnacja z obowiązku umieszczania znaku „X” w przypadku
braku uprawnień dodatkowych oraz w polu „data realizacji od”
11) Możliwość uzupełnienia lub skorygowania dużej liczby danych
12) Możliwość umieszczenia części korekt lub uzupełnień jedynie w
komunikacie elektronicznym
13) Wyłączenie z 7-dniowego terminu ważności antybiotyków w
postaciach zewnętrznych oraz recept wystawianych w ramach
pomocy doraźnej
14) Możliwość realizacji recepty nieodpowiadających wzorowi
PODSUMOWANIE ZMIAN
15) Usankcjonowanie abolicji za okres 01.01. – 09.03.2012 r.
16) Praktyczne zdefiniowanie czytelności recepty
17) Wprowadzenie obowiązku umieszczania w postaci kodu nr PWZ i
REGON (od 1 stycznia 2013 r.)
18) Wydłużenie okresu stosowania wzoru recepty obowiązującego
przed 1 stycznia 2012 r.
19) Obowiązek umieszczania adnotacji „pro auctore”, „pro familia”
jedynie dla lekarzy którzy zaprzestali wykonywania zawodu i
posiadają umowę z NFZ
20) W przypadku uprawnienia IB lub importu docelowego nie jest
konieczne
umieszczanie poziomu odpłatności
21) Uproszczenie dotyczące sposobu zapisywania ilości –
zrezygnowano z konieczności umieszczania liczby opakowań i ich
wielkości lub łącznej liczby jednostek dawkowania
PODSUMOWANIE ZMIAN
22) Doprecyzowano określenie „pojedyncza ilość leku
recepturowego” odnosząc je do odpowiedniego
rozporządzenia
23) Możliwość wystawiania do 6 recept na okres 6
miesięcy dla leków antykoncepcyjnych
24) Możliwość zmniejszania ilości leku recepturowego do
ilości odpowiadającej jednemu ryczałtowi
25) W przypadku wypisania na recepcie kilku leków termin
realizacji recepty ustala się indywidualnie dla każdego z
leków.
26) Obowiązek umieszczenia na otaksowaniu wysokości
taksy laborum
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Download