m.in. na Nadzwyczajnym XI Krajowym Zjeździe Lekarzy

advertisement
R Z E C Z P O S P O L I T A POLSKA
Rzecznik Praw Obywatelskich
RPO-697234-V/12/AA
00-090 Warszawa
Al. Solidarności 77
Tel. centr. 22 551 77 00
Fax 22 827 64 53
Pan
BARTOSZ ARŁUKOWICZ
Minister Zdrowia
Środowisko lekarskie zgłosiło (m.in. na Nadzwyczajnym XI Krajowym Zjeździe
Lekarzy w dniu 24 lutego 2012 r., we wniosku Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Lekarzy - kopia pisma z dnia 15 lutego 2012 r. w załączeniu), zastrzeżenia do § 29 - 31
załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie
ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81,
poz. 484). W myśl tych przepisów, umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
zawarta przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze świadczeniodawcą, w danym rodzaju, na
określony zakres świadczeń, może zawierać zastrzeżenie o karze umownej w razie
stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących
po stronie świadczeniodawcy oraz wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w
przypadkach nieuzasadnionych - w odniesieniu do leków i wyrobów medycznych
będących przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi. Przepisy te
ustalają również wysokość kar oraz zasady (procedurę) ich nakładania i egzekwowania.
Przepisy dotyczące odpowiedzialności i karania lekarzy z tytułu wykonywania
umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zamieszczone zostały w
rozporządzeniu, a zatem z naruszeniem zasady wyłączności ustawy w zakresie
regulowania tych kwestii. W myśl art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, ograniczenia w
zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w
ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego
bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i
moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą
naruszać istoty wolności i praw.
Zważyć wypada, że ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027
2
ze zm.), na podstawie której wydano cytowane rozporządzenie, nie zawiera przepisów
przewidujących możliwość zawarcia w umowie o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej przytoczonych wyżej kar. Wspomnianych przepisów nie zawiera art. 137
ust. 1 ustawy, określający zakres przedmiotowy ogólnych warunków umów, a także art.
136 ustawy, ustalający istotne elementy umowy (przepis ten przewiduje w umowie
jedynie postanowienie o karze umownej w przypadku niezastosowania terminu i trybu
przy rozwiązania umowy - art. 136 pkt 8).
W tej sytuacji powstaje wątpliwość, czy zamiarem ustawodawcy było ustalenie
przedmiotowych kar, skoro ustawodawca nie zawarł rozstrzygnięć w tym zakresie w
ustawie, jak uczynił to w przypadku podobnych kar nakładanych przez Ministra
Zdrowia (art. 167, 170 i 171). Stosownych wskazówek w zakresie wymierzania,
wysokości i egzekwowania omawianych kar nie zawarł również w art. 137 ust. 9,
upoważniającym do określenia, w drodze rozporządzenia, ogólnych warunków umów o
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Podkreślić również należy, że z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z
dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696),
która ustala m.in. obowiązki osób uprawnionych do wystawiania recept na leki, środki
spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne, objęte decyzją
o refundacji. W wyniku noweli tej ustawy z dnia 13 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r.
poz. 95), uchylony został art. 48 ust. 8 i ust. 9, przewidujący konieczność zwrotu
Narodowemu Funduszowi Zdrowia kwot nienależnej refundacji w przypadku wypisania
recepty nieuzasadnionej udokumentowanymi względami medycznymi, wypisania
recepty niezgodnej z uprawnieniami świadczeniobiorcy, wypisania recepty niezgodnie
ze wskazaniami zawartymi w obwieszczeniach, o których mowa w art. 37 (tj.
zawierających
wykazy refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych). Zgodnie z art. 6 ustawy
zmieniającej, postępowań w związku z naruszeniem przed dniem wejścia w życie
ustawy art. 48 ust. 8, nie wszczyna się, a wszczęte umarza.
W związku z powyższym, na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca
1987r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.),
zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie
podnoszonych wątpliwości oraz przekazanie informacji odnośnie działań i zamierzeń
resortu zdrowia w kwestii rozwiązania tej sprawy.
Zał. - 1
Download