Zasady w zakresie oceny oddziaływania na środowisko

advertisement
Wielkopolski Regionalny
Program Operacyjny
na lata 2014 – 2020
Ocena oddziaływania przedsięwzięć
na środowisko
oraz na obszar Natura 2000
Plan prezentacji
• podstawy prawne w zakresie oceny oddziaływania na
środowisko (dalej ooś);
• podstawowe pojęcia w zakresie ooś
• jakie przedsięwzięcia wymagają ooś?
• załączniki wymagane do złożenia z wnioskiem
o dofinansowanie w zakresie ooś;
• Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za
monitorowanie obszarów NATURA 2000;
• Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za
gospodarkę wodną;
• wskazówki do prawidłowego wypełnienia
Załącznika OOŚ;
2
Podstawy prawne w zakresie ooś
•
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13
grudnia 2011r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (dalej: dyrektywa
OOŚ) ze zm.;
•
Dyrektywa Rady nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (dalej: dyrektywa
Siedliskowa) ze zm.;
•
Dyrektywa Rady nr 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie
ochrony dzikiego ptactwa (dalej: dyrektywa Ptasia) ze zm.;
•
Dyrektywa nr 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny
wpływu niektórych planów i programów na środowisko (dalej: dyrektywa
SOOŚ);
3
Podstawy prawne w zakresie ooś
• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko ze zm. (dalej: ustawa ooś);
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko ze zm. (dalej:
rozporządzenie ooś).
4
Podstawowe pojęcia w zakresie ooś
przedsięwzięcie – jest to zamierzenie budowlane lub inna ingerencja
w środowisko polegająca na przekształceniu lub zmianie
sposobu wykorzystania terenu, w tym również na wydobywaniu
kopalin; przedsięwzięcia powiązane technologicznie kwalifikuje
się jako jedno przedsięwzięcie, także jeżeli są one realizowane
przez różne podmioty;
ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - jest to
postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
planowanego przedsięwzięcia, obejmujące w szczególności:
• weryfikację raportu ooś,
• uzyskanie wymaganych ustawą (ooś) opinii i uzgodnień,
• zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu;
5
Podstawowe pojęcia w zakresie ooś
sieć obszarów Natura 2000 obejmuje:
• obszary specjalnej ochrony ptaków (wyznaczane na
podstawie dyrektywy Ptasiej),
• specjalne obszary ochrony siedlisk (wyznaczane na
podstawie dyrektywy Siedliskowej),
• obszary mające znaczenie dla Wspólnoty,
• proponowane obszary mające znaczenie dla Wspólnoty –
podlegają również postępowaniu ocenie ooś, zgodnie
z „zasadą ostrożności”;
6
Jakie przedsięwzięcia wymagają ooś?
Przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko wymagają lub mogą wymagać następujące
planowane przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać
na środowisko:
• przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na
środowisko - (tzw. grupa I),
• przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać
na środowisko – (tzw. grupa II),
wymienione w Aneksie I i II dyrektywy ooś oraz
rozporządzeniu ooś oraz:
• przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na obszar
Natura 2000, które nie są bezpośrednio związane z ochroną
tego obszaru lub nie wynikają z tej ochrony - (tzw. grupa III).
7
Zgodnie z przepisami:
• przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na
środowisko (grupa I i II) wymagają zawsze uzyskania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a następnie
pozostałych decyzji administracyjnych niezbędnych do
realizacji przedsięwzięcia, np.: pozwolenia na budowę lub
zgłoszenia budowy lub robót budowlanych,
• przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na obszar
Natura 2000, które nie są bezpośrednio związane z ochroną
tego obszaru lub nie wynikają z tej ochrony (grupa III) mogą
wymagać przeprowadzenia postępowania ooś w ramach
decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę
lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.
8
Załączniki wymagane do złożenia z wnioskiem
o dofinansowanie w zakresie ooś
Wszyscy wnioskodawcy zobowiązani są do złożenia:
Załącznika do wniosku aplikacyjnego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w zakresie
OOŚ (dalej Załącznika OOŚ) wypełnionego w pkt. F.1-F.5 i F.7-F.8.
Jeżeli projekt ma charakter infrastrukturalny należy również dołączyć:
• Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów
Natura 2000
• Deklarację właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę
wodną.
Jeżeli projekt ma charakter nieinfrastrukturalny nie ma konieczności
załączać Zaświadczenia ani Deklaracji.
Organem właściwym do wydania ww. deklaracji jest Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Poznaniu
9
Załączniki wymagane do złożenia z wnioskiem
o dofinansowanie w zakresie ooś
•
Oświadczenie o nie zaleganiu z informacją wobec rejestrów
prowadzonych w GDOŚ – dotyczy tylko jst
•
Dokumentacja w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach:
o wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z
kartą informacyjną przedsięwzięcia (w tym potwierdzenie poinformowania
społeczeństwa o wszczęciu postępowania),
o opinia RDOŚ oraz opinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnie
zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
o postanowienie organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach, stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub stwierdzające brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko,
10
Załączniki wymagane do złożenia z wnioskiem
o dofinansowanie w zakresie ooś
o raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (dotyczy wyłącznie
przedsięwzięć, w przypadku których przeprowadzono ocenę oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko),
o potwierdzenie przeprowadzenia konsultacji społecznych (dotyczy wyłącznie
przedsięwzięć, w przypadku których przeprowadzono ocenę oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko),
o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia (postanowienie właściwego
organu, tj. RDOŚ) oraz opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji
Sanitarnej, jeśli została wydana – tylko dla przedsięwzięć, dla których
przeprowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
o decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (w tym: potwierdzenie
poinformowania społeczeństwa o wydaniu decyzji)
11
Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za
monitorowanie obszarów NATURA 2000
Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000
Instytucja odpowiedzialna:......................................................................................................
po zbadaniu wniosku dotyczącego projektu:...........................................................................
w odniesieniu do projektu zlokalizowanego w:........................................................................
oświadcza, że projekt nie wywrze istotnego wpływu na obszar Natura 2000 z następujących
powodów:
W związku z tym przeprowadzenie odpowiedniej oceny wymaganej na mocy art. 6 ust. 3
dyrektywy Rady 92/43/EWG 1 nie zostało uznane za niezbędne.
W załączniku znajduje się mapa w skali 1:100 000 (lub w skali najbardziej zbliżonej do
wymienionej) ze wskazaniem lokalizacji projektu oraz przedmiotowego obszaru Natura 2000,
jeżeli taki istnieje.
Data (dd/mm/rrrr): ............................................................................................. ........................
Podpis:............................................................................................................... ........................
Imię i nazwisko: ..........................................................................................................................
Stanowisko: ................................................................................................................................
Organizacja:....................................................................................................... ........................
(Organ odpowiedzialny za monitorowanie obszarów Natura 2000)
Pieczęć urzędu:
1 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory
(Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7).
12
Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za
monitorowanie obszarów NATURA 2000
•
do Zaświadczenia należy załączyć mapę (w skali od 1:50 000 do
1:100 000) z zaznaczonym obszarem Natura 2000 oraz lokalizacją
planowanej inwestycji (ewentualnie z tylko zaznaczoną inwestycją –
wówczas to RDOŚ zaznaczy granice obszaru Natura 2000)
•
Informacje o obszarach Natura 2000 można znaleźć na stronie:
http://natura2000.gdos.gov.pl/
•
mapy można pobrać ze strony Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
(GDOŚ) – adres strony: www.geoserwis.gdos.gov.pl/mapy
•
jeżeli w ramach projektu występuje więcej niż jedno zamierzenie
budowlane, zaświadczenie powinno odnosić się do nich w sposób
zbiorczy (jeżeli ich rozmieszczenie uniemożliwia umieszczenie ich na
jednej mapie będącej załącznikiem do zaświadczenia wówczas należy
załączyć większą ilość map).
13
Deklaracja właściwego organu
odpowiedzialnego za gospodarkę wodną
Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną1
Instytucja odpowiedzialna: ........................................................................................................
po zbadaniu wniosku dotyczącego projektu: ............................................................................
w odniesieniu do projektu zlokalizowanego w: .........................................................................
oświadcza, że projekt nie pogarsza stanu jednolitej części wód ani nie uniemożliwia
osiągnięcie dobrego stanu wód/potencjału z następujących powodów:
Data (dd/mm/rrrr):.......................................................................................................................
Podpis:.......................................................................................................................................
Imię i nazwisko: .........................................................................................................................
Stanowisko:................................................................................................................................
Organizacja……………………………………………………………………………………………....
(Właściwy organ określony zgodnie z art. 3 ust. 2 ramowej dyrektywy wodnej)
Pieczęć urzędu:
1 Zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r.
ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1).
14
Deklaracja właściwego organu
odpowiedzialnego za gospodarkę wodną
•
Jednolite części wód (JCW) - zgodnie z Dyrektywą 2000/60/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą ramy wspólnotowego
działania w dziedzinie polityki wodnej (tzw. Ramową Dyrektywą Wodną) dzielmy na:
o Jednolite części wód powierzchniowych (JCWP) – to oddzielne i znaczące
elementy wód powierzchniowych takie jak: jezioro, zbiornik, strumień, rzeka
lub kanał, część strumienia, rzeki lub kanału, wody przejściowe lub pas
wód przybrzeżnych;
o Jednolite części wód podziemnych (JCWPd) – to określona objętość wód
podziemnych występująca w obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu warstw
wodonośnych;
15
Deklaracja właściwego organu
odpowiedzialnego za gospodarkę wodną
We wniosku o wydanie deklaracji znajdującym się na stronie RDOŚ, należy:
o opisać lokalizację i charakterystykę projektu,
o uzasadnić brak negatywnego wpływu projektu na stan JCW
(powierzchniowych i podziemnych) oraz
o załączyć, jeśli to możliwe, mapę z lokalizacją projektu wraz z położeniem
jednolitych części wód
Informacje o JCW powierzchniowych oraz ich aktualne mapy znajdują się na
stronie internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW) w Poznaniu (lub
we Wrocławiu)
Mapy jednolitych części wód
Tabela. Informacje o JCW wg
gmin (XLS)
Foldery i pliki PDF (tu znajdują się poszczególne mapy umieszone
według numerów podanych w niebieskiej kolumnie D Tabeli .Informacje o JCW wg
gmin (XLS))
Informacje o JCW podziemnych oraz ich aktualne mapy znajdują się na stronie
Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW)
http://geoportal.kzgw.gov.pl
Przeglądarka map
16
Wskazówki do prawidłowego
wypełnienia Załącznika OOŚ
Wszyscy wnioskodawcy muszą wypełnić Załącznik OOŚ w punktach
od F.1-F.5 i F.7- F.8. (jest to zmiana w stosunku do WRPO 2007-2013).
Najważniejsze zmiany w Instrukcji wypełniania Załącznika OOŚ:
Pkt. F.1 Zgodność projektu z polityką ochrony środowiska
W pkt. F.1.1:
• należy odnieść się do każdego z zagadnień opisanych w pytaniu w zwięzły sposób,
• należy odnieść się do celów określonych w Strategicznym planie adaptacji dla
sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 (SPA 2020),
a także celów innych dokumentów strategicznych z zakresu polityki klimatycznej np.:
o Polityka klimatyczna Polski. Strategia redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do
roku 2020 (2003)
o Projekt Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (2015) np.: Priorytet D.3 Modernizacja pojazdów oraz infrastruktury w celu
upowszechnienia niskoemisyjnych form transportu,
Priorytet D.4 Poprawa efektywności zarządzania transportem oraz
wspieranie rozwoju transportu publicznego
17
Pkt. F.8 Przystosowanie się do zmian klimatu i łagodzenie zmiany klimatu,
a także odporności na klęski żywiołowe
W pkt. F.8.1
•
należy odnieść się do celów klimatycznych określonych w Strategii
Europa 2020 tj. do roku 2020.:
o
o
o
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do 1990 r. (dla Polski w
ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji o 21%, a poza systemem handlu
uprawnieniami do emisji o 14% w stosunku do 2005 r.),
osiągnięcie 20% udziału energii ze źródeł odnawialnych (dla Polski 15%)
wzrost efektywności energetycznej o 20%
•
należy podać wydatki związane ze zmianą klimatu korzystając ze
współczynnika dla obliczania wsparcia na cele związane ze zmianami
klimatu z rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 215/2014 –
współczynnik dla kategorii interwencji 043 - wynosi 40%
•
warto posłużyć się informacjami z części XII. Analiza oddziaływania na
środowisko Studium Wykonalności oraz informacjami z Metodyki
szacowania spadku emisji gazów cieplarnianych
18
W pkt. F.8.2
•
należy odnieść się do tych pytań pomocniczych, które dotyczą rodzaju i charakteru
projektu
•
należy rozważyć dwa najważniejsze aspekty w kontekście zmian klimatycznych
o
o
wpływ projektu na zmiany klimatu – np. obniżenie emisji CO2 na podstawie Metodyki
szacowania spadku emisji gazów cieplarnianych
odporność projektu na zmiany klimatu
•
należy odnieść się do dokumentu SPA 2020 (lub podać odnośnik do pkt. F.1.1, jeżeli
tam zostały opisane wszystkie kwestie dotyczące dokumentu),
•
jeżeli istnieje lokalny (np. miejski) plan adaptacji
w który wpisuje się projekt, należy się do niego odnieść,
•
należy odpowiedzieć na pytanie, czy elementy infrastruktury zlokalizowane na
obszarach zagrożonych powodzią są zaprojektowane w sposób uwzględniających
ryzyko powodziowe,
•
(nie należy powielać zapisów z pkt. F.8.1, tylko podać odpowiedni odnośnik),
do
zmian
klimatu,
19
W pkt. F.8.3
•
należy odnieść się do tych pytań pomocniczych, które dotyczą rodzaju
i charakteru projektu
•
należy odnieść się do sposobu uwzględnienia w dokumentacji projektu
odporności przedsięwzięcia na zmiany klimatu
•
należy odnieść się nie tylko do działań na etapie projektowania, ale także
na etapie wdrażania i eksploatacji projektu,
•
(nie należy powielać zapisów z pkt. F.8.1 lub F.8.2 tylko podać odpowiedni
odnośnik),
20
materiały pomocne przy wypełnianiu pkt. F.1 i F.8:
•
Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu,
ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na
klęski żywiołowe (Ministerstwo Środowiska, październik 2015):
•
portal KLIMADA (klimada.mos.gov.pl)
ADAPTACJA DO ZAMIAN
KLIMATU
SEKTORY
TRANSPORT, BUDOWNICTWO
21
Dziękuję za uwagę
Hanna Kubiak
Oddział Oceny Oddziaływania
na Środowisko
22
Download