male elektrociepłownie gazowe z zasobnikami ciepła i gazu

advertisement
MALE ELEKTROCIEPŁOWNIE GAZOWE Z ZASOBNIKAMI
CIEPŁA I GAZU
Część I Układy technologiczne
Autor: Dr inŜ. Henryk Wojciechowski, Instytut Energoelektryki Politechniki
Wrocławskiej, Wrocław
(„Instal” – nr 9/2009)
1. Wprowadzenie
Zasobniki
ciepła
technologicznych
w
ostatnich
skojarzonego
latach
są intensywnie wprowadzane do
wytwarzania
energii
elektrycznej,
ciepła i
układów
chłodu
zaopatrujących w ciepło i chłód systemy grzewcze i klimatyzacyjne. Zasobniki ciepła w tych
układach umoŜliwiają dostosowanie produkcji energii elektrycznej do potrzeb systemu
elektroenergetycznego zapewniając ilościową i jakościową dostawę ciepła czy chłodu dla
potrzeb
odbiorców.
Liberalizacja
rynku
energii
elektrycznej
zwiększyła
potrzebę
elastyczności jednostek pracujących w skojarzeniu dla uzyskania większej ekonomiki
zarówno przy zaspokajaniu potrzeb odbiorców ciepła jak i udziału w rynku energii
elektrycznej. Wprowadzenie do układu ciepłowniczego bufora (wodnego zasobnika ciepła)
pomiędzy źródłem a odbiorem ciepła umoŜliwia dostosowanie pracy układu skojarzonego do
potrzeb rynku energii elektrycznej. Krajem, w którym powszechne wykorzystuje się
zasobniki ciepła jest Dania. Są to zbiorniki stalowe o pojemności od 50 m3 do 75 000 m3.
Największe zasobniki pracują w elektrociepłowniach : w Hjorrning – 35 900 m3, w Esbjerg –
52 400 m3, w Skaerbaek – 27 200 m3, w Studstrup – 32 000 m3, w Fynsvaerket – 75 000 m3
[1,2]. RównieŜ w Polsce wykorzystuje się zasobniki ciepła, zwłaszcza gdy układ
skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła współpracuje z zautomatyzowaną
siecią cieplną oraz by poprawić efektywność ekonomiczną stosowania turbin i silników
gazowych.
2. Techniki magazynowania ciepła i chłodu
Stosowane sposoby magazynowania ciepła i chłodu klasyfikowane są następująco [3,4 ] :
•
magazynowanie aktywne z wykorzystaniem ciepła właściwego ciał (ciepło
jawne),
•
magazynowanie aktywne z wykorzystaniem ciepła przemian fazowych
(ciepło utajone),
•
magazynowanie aktywne wykorzystujące ciepło przemian chemicznych i
fotochemicznych
•
magazynowanie pasywne w elementach konstrukcyjnych budowli
Zasobniki na ciepło jawne są nadal najbardziej powszechne. Substancjami akumulującymi
ciepło są woda oraz ciała stałe (skały, kamienie , Ŝwir). Woda jest łatwo dostępna (cenowo i
ilościowo) i charakteryzuje się duŜą właściwą objętościową pojemnością cieplną wynoszącą
1,16 kWh/(m3 K), właściwa pojemność cieplna skał, kamieni, Ŝwiru, cegły, betonu jest o 50
% niŜsza niŜ wody, zatem wymagana objętość złoŜa tych zasobników musi być znacznie
większa od zasobnika wodnego dla tej samej ilości ciepła. Stosowanie wody dla celów
chłodniczych w stanie ciekłym ma ograniczenia w jej wykorzystaniu wynikające z
niewielkiego moŜliwego przyrostu temperatur czynnika chłodzącego nie przekraczającego w
praktyce kilku stopni. Przy przyroście temperatury o 5 oC zdolność akumulacyjna 1m 3 wody
wynosi 6 kWh. Praktycznie eliminuje to wodę w tej postaci z zastosowań w chłodnictwie. W
chłodnictwie znajduje zastosowanie energia gromadzona lub uwalniana podczas przemian
fazowych substancji zachodzących w stałej temperaturze (przy niezmiennym ciśnieniu).
Energia absorbowana lub uwalniana podczas tego procesu jest z reguły wielokrotnie większa
niŜ energia niezbędna do zmiany temperatury substancji. Ciepło potrzebne do stopienia 1m3
lodu w temperaturze 0 oC wynosi 93 kWh.
W magazynach chemicznych wykorzystuje się moŜliwość przechowywania i odzyskiwania
ciepła na drodze odwracalnych reakcji endo- i egzotermicznych. Na przykład z 1 m3
NH4Br(s) moŜna uzyskać 1290 kWh ciepła. Zasobniki chemiczne mają moŜliwość
gromadzenia ciepła w małych urządzeniach i znajdują zastosowanie w mobilnych
zasobnikach ciepła, które moŜna transportować na duŜe odległości [5].
3. Dobór wielkości zbiornika
Cyklem pracy zasobników ciepła znajdujących zastosowanie w systemach ciepłowniczych w
sezonie grzewczym jest doba. Oznacza to, iŜ na końcu rozpatrywanej doby w zasobniku
ciepła znajdują się takie same ilości ciepła czynnika gorącego i „zimnego” jak na początku
doby. Wzrastająca cena gazu ziemnego powoduje, ze elektrociepłownie z turbinami
gazowymi i gazowo-parowymi pracują w okresach wysokich stawek taryfowych sprzedaŜy
energii elektrycznej w okresie doby. Ciepło wyprodukowane w elektrociepłowni w
szczytowych
okresach
zapotrzebowania
na
energie
elektryczną
w
systemie
elektroenergetycznym magazynuje się w zasobniku w celu zapewnienia wymaganej dostawy
ciepła w okresach obniŜenia mocy cieplnej układu ko generacyjnego poza szczytem lub jego
odstawień (okresy dolin i weekendy). Dobór wielkości zasobnika w układzie cieplnym
przeprowadza
się
na
podstawie
analizy
programowanej
pracy
układu
cieplnego
elektrociepłowni z zasobnikiem ciepła (np. maksymalna moc elektryczna w szczytach
obciąŜeń) a potrzebami cieplnymi odbiorców ciepła. Prawidłowo dobrana wielkość zasobnika
stanowi bufor umoŜliwiający programowaną produkcje energii elektrycznej i dostarczanie
ciepła odbiorcom w wymaganej ilości i jakości [6,7,8,9,10]. Wymiarowanie energetyczne
akumulatora jest elementem analizy koszt / efekt, wykorzystującej zarówno wielkości
deterministyczne jak i niedeterministyczne. Do pierwszej grupy naleŜy przykładowo wartość
inwestycji, a do drugiej – ceny energii elektrycznej i usług na rynku. NaleŜy równieŜ
uwzględnić grubość nieuŜytecznej warstwy separacyjnej (strefy przejściowej), która w
zbiornikach o stosunku wysokości do średnicy do 1,5 wynosi ok. 1 m [6]. W zbiornikach o
stosunku wysokości do średnicy 22/3,5 (zasobniki w Chemnitz, Dresden - Niemcy) grubość
warstwy przejściowej wynosi (5 – 10 ) cm [7]. WaŜną rolę odgrywa dobór przyrostu
temperatury w zasobniku, gdyŜ bezpośrednio wpływa ona na rozmiary zbiornika. RóŜnice
temperatur w zbiornikach atmosferycznych zawierają naogół w przedziale (30 – 40)oC, dla
zbiorników ciśnieniowych wartość ta wzrasta do (50-55)oC. Optymalną pojemność cieplną
zasobnika współpracującego z układem kogeneracyjnym moŜna określić na podstawie
następujących kryteriów :
1. zasobnik ciepła stabilizuje pracę źródła, praca źródła prowadzona jest ze średnią
wartością mocy cieplnej w okresie doby. Efektem są mniejsze koszty inwestycyjne
(moŜna o (10 – 12) % zainstalować niŜszą moc cieplną w urządzeniach
wytwórczych) oraz koszty eksploatacyjne wynikające z moŜliwości pracy źródła ze
stałą wysoką sprawnością [9,10],
2. maksymalizacji
produkcji
energii
elektrycznej
w
okresach
szczytowego
zapotrzebowania , uwzględnia wpływ struktury taryf dla energii elektrycznej w
okresie doby [9,10,11], produkuje się maksymalną moc elektryczną, kiedy cena
sprzedaŜy energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym jest wysoka. W
okresach, gdy cena energii elektrycznej jest niska (weekendy i pora nocna) układy
kogeneracyjne pracują ze zmniejszoną mocą elektryczną lub są zatrzymane.
W weekendowym trybie pracy zasobnika ciepła w elektrociepłowni komunalnej wyróŜnia się
dobowy cykl pracy w poniedziałki, wtorki i środy, natomiast w czwartki i piątki produkuje się
taka ilość ciepła (gorącej wody) wystarczająca do pokrycia potrzeb cieplnych w okresie
weekendu (piątek 24.00 – poniedziałek 6.00) [12]. Jeśli średnie zapotrzebowanie mocy
cieplnej w okresie weekendu w sezonie grzewczym wynosi np. 70 MW i magazynowanie
ciepła następuje przy róŜnicy temperatur 45 K to wymagana pojemność netto zbiornika
powinna wynosić 74 430 m3. Jest to ogromna pojemność i z tego względu „weekendową”
eksploatację zasobników ciepła realizuje się poza sezonem grzewczym (w okresie letnim).
Przy średnim zapotrzebowaniu mocy cieplnej do przygotowywania ciepłej wody uŜytkowej
20 MW, wymagana objętość zasobnika wynosi 21 000 m3 (przyrost temperatury w zasobniku
45 K).
4. Funkcja wodnego akumulatora ciepła
Akumulator ciepła (zasobnik ciepła) jest wykorzystywany dla krótkoterminowego
magazynowania energii z wykorzystaniem wody jako nośnika ciepła. Wagowa zawartość
wody w zbiorniku pozostaje stała, niezaleŜnie od wartości zgromadzonej w niej energii.
Ładowanie akumulatora (rys.1) następuje przez doprowadzenie ciepłej wody do górnej części
zbiornika przy jednoczesnym odprowadzaniu takich samych ilości wody zimnej z dolnej
części zbiornika. Rozładowanie akumulatora (rys.2) polega na odprowadzaniu wody gorącej z
górnej części zbiornika wodnego i jednoczesnym doprowadzeniu wody zimnej do dolnej
części zbiornika. Aby w pełni wykorzystać objętość zbiornika utrzymuje się w nim
grawitacyjną separację ciepłej i zimnej wody tzw. stratyfikację termiczną z termokliną.
W zbiorniku o objętości wewnętrznej VB moŜna zmagazynować ciepło, którego wartość
moŜna obliczyć z zaleŜności [9,10] :
strefa przejściowa
wysokość zbiornika
woda z rurociągu zasilającego sieć cieplną
t1
t2
do rurociągu wody
powrotnej sieci
cieplnej
t2
t1
temperatura
t2
t1
temperatura
t1
strefa przejściowa
wysokość zbiornika
woda do rurociągu zasilającego sieć cieplną
Rys.1. Ładowanie zasobnika ciepła
t2
woda z rurociągu
powrotnego sieci
cieplnej
Rys.2. Rozładowanie zasobnika ciepła
Q max = V B ( ρ 1 c1t1 − ρ 2 c 2 t 2 ),
(1)
gdzie:
VB - objętość wewnętrzna zbiornika,
t1 - temperatura wody w górnej części zbiornika,
t2 - temperatura wody w dolnej części zbiornika,
c1 - ciepło właściwe wody o temperaturze t1,
c2 - ciepło właściwe wody o temperaturze t2,
ρ1 - gęstość wody o temperaturze t1,
ρ2 - gęstość wody o temperaturze t2.
Jednostkowa zdolność magazynowania ciepła w 1 m3 gorącej wodzie moŜna obliczyć z
zaleŜności
q = ρ1 c1 t1 – ρ2 c2 t2
(2)
Jednostkową zdolność magazynowania ciepła w 1 m3 wody w funkcji róŜnicy temperatur w
górnej i dolnej części zbiornika przedstawiono na rys.3.
jednostkowa zdolność
magazynowania
w MJ/m3
250
200
150
100
50
0
0
10
20
30
40
50
60
przyrost temperatury wody w zasobniku w K
Rys.3. Jednostkowa zdolność magazynowania ciepła w zasobniku wodnym
Przy ładowaniu zbiornika z idealną stratyfikacją termiczną w postaci termokliny o
temperaturze górnej strefy t1, dolnej- t2 (rys.1, rys.2) magazynowane w czasie ciepło moŜna
obliczyć z zaleŜności
Q str = m ∗ (c1t1 − c 2 t 2 ) τ ,
(3)
w której :
m∗ - masowe natęŜenie przepływu wody w rurociągu zasilającym zbiornik,
τ - okres ładowania.
Okres ładowania zbiornika τ zawiera się w zakresie:
0≤ τ ≤
(4)
M
m∗
w którym :
M = VB ρ1 .
(5)
gdzie :
M – masa wody w zbiorniku o objętości VB.
Zbiornik z pełnym zmieszaniem warstw wody (bez stratyfikacji termicznej) moŜe
zmagazynować
w
Qmix
tym
samym
okresie
ciepło


m∗  
,
= m (c1t1 − c2t2 ) 1 − exp − τ
M



∗
[8]
(6)
a stopień wykorzystania objętości zasobnika ciepła (stopień naładowania zasobnika)

Qmix
m∗ 
.
= 1 − exp − τ
Qmax
M


(7)
Porównanie stopnia wykorzystania objętości zbiornika zasobnika ciepła z pełną stratyfikacją i
z pełnym mieszaniem w funkcji bezwymiarowego czasu przedstawiono na rys.4.
Stratyfikacja termiczna w zbiorniku zaleŜy głównie od objętości i kształtu zbiornika,
lokalizacji króćców wlotowych (dyfuzorów) i wylotowych (konfuzorów) oraz sposobu
rozprowadzania wchodzącej do zbiornika wody, a takŜe od właściwego rozmieszczenia
wewnątrz zbiornika elementów potencjalnie zaburzających stratyfikację. W prawidłowo
zaprojektowanej i eksploatowanej instalacji stratyfikacja w zbiorniku wytwarza się
samorzutnie i jej brak świadczy o niewłaściwej konstrukcji zbiornika lub źle dobranych
parametrach eksploatacyjnych. Wykorzystanie objętości zbiornika do magazynowania ciepła
zmniejsza się prawie o 40 % przy pełnym zmieszaniu zawartości wody w zbiorniku.
stopień naładowania
1,2
z termokliną
1
pełne mieszanie
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
względny okres ładowania
Rys.4. Stopień wykorzystania objętości zasobnika ciepła z stratyfikacją termiczną w
odniesieniu do zbiornika z pełnym zmieszaniem zawartości [9].
Uproszczone układy cieplne z zasobnikiem atmosferycznym przedstawiono na rys.5, a z
zasobnikiem ciśnieniowym wyporowym na rys.6 [3,4].
5. Elektrownie i elektrociepłownie gazowe
Na rys. 7 przedstawiono turbozespół gazowy do produkcji energii elektrycznej, jego
sprawność wytwarzania energii elektrycznej wynosi (26 – 28) %. Dla poprawienia sprawności
wytwarzania energii elektrycznej do układu wprowadza się odzysk ciepła ze spalin do
podgrzewania powietrza wlotowego do komory spalania (rys.8) i sprawność układu wzrasta
do (32 – 34) %. Ze względu na wysoką cenę gazu ( powoduje niekorzystną relację kosztu
wytwarzania jednostki energii elektrycznej do kosztu tej jednostki energii zawartej w gazie)
gazowe
układy
stosuje
się
do
wytwarzania
mocy
regulacyjnej
w
systemie
elektroenergetycznym. Otrzymuje się wówczas dodatkowe środki finansowe za gotowość do
produkcji mocy elektrycznej, co poprawia efektywność ekonomiczną tych układów.
Szczytowa (czy regulacyjna) praca układu wymaga zamówienia odpowiedniej „mocy w
gazie” i wykorzystywana jest tylko w części doby. Praca szczytowa turbozespołu gazowego
zasobnik
ciepła
turbina gazowa
odbiory ciepła
G
kocioł
odzyskowy
pompa
sieciowa
pompa obiegowa
Rys.5. Atmosferyczny zbiornik wody zasobnikiem ciepła (akumulatorem ciepła) w
systemie ciepłowniczym
zasobnik
ciepła
turbina gazowa
odbiory ciepła
sieć cieplna
G
kocioł
odzyskowy
stabilizator ciśnienia
pompy wody
sieciowej
Rys.6. Ciśnieniowy zbiornik wody zasobnikiem ciepła (akumulatorem ciepła) w systemie ciepłowniczym.
Włączony równolegle do źródła ciepła
K
S
TG
G
KG
Rys.7. Uproszczony schemat turbozespołu gazowego szczytowego
S- sprężarka, K - komora spalania turbiny gazowej , TG – turbina gazowa,
KG – komin ”gorący”, G– generator elektryczny
gaz ziemny
KG
R
S
KS
TG
G
Rys.8. Uproszczony schemat turbozespołu gazowego szczytowego z regeneracją ciepła
S- sprężarka, KS - komora spalania turbiny gazowej , TG – turbina gazowa,
R – wymiennik regeneracyjny ciepła, KG – komin ”gorący”, G– generator elektryczny
SR
KS
Zasobnik
gazu
ziemnego
S
TG
G
KG
Rys.9. Uproszczony schemat bloku gazowego szczytowego z zasobnikiem gazu
S- sprężarka, KS - komora spalania turbiny gazowej , TG – turbina gazowa ,
KG – komin ”gorący”, G– generator elektryczny w części gazowej, SR – stacja
redukcyjna ciśnienia gazu,
Moc w gazie w
m3/h
15 190
8.00
11.00
21.00
szczyt poranny
16.00
szczyt
Rys.10. Przykład przebiegu zapotrzebowania mocy w gazie w okresie doby
powoduje zamawianie duŜej wartości mocy w gazie (m3/h) w okresach szczytowych
produkcji energii elektrycznej, wprowadzenie do układu zasobnika gazu współpracującego z
szczytowym turbozespołem gazowym (rys.9) umoŜliwia zamawianie znacznej mniejszej
mocy w gazie, a tym samym mniejszej opłaty za zamawianą moc w gazie. Dobór wielkości
zasobnika gazu dokonuje się na podstawie poboru „ mocy gazu” przez turbozespół gazowy w
okresie doby. PoniŜej przedstawiono w uproszczonej formie obliczenie jego wielkość dla
turbozespołu gazowego o mocy elektrycznej 52,7 MW. Przebieg zapotrzebowania mocy
cieplnej w gazie przedstawiono na rys. 10.
Wykorzystując zasobnik gazu moŜna zamiast 15000 m3/h zamawiać 5000 m3/h
Jaka powinna być objętość zasobnika gazu ?
Masa magazynowanego gazu ziemnego GZ 50 w tym przykładzie wynosi 15 000
5000 = 80 000 m3, co przy gęstość metanu
8 –8
16/22,4 = 0,655 kg/m3,
masa metanu do zmagazynowania - 52 400 kg. Do dalszych obliczeń objętości zasobnika
gazu GZ50 przyjęto 12 % rezerwę i masa zmagazynowanego gazu G = 60 000 kg.
Z równania Clapeyrona
V = R T1 G/(p2 - p1)
(8)
gdzie :
stała gazowa metanu R = 519, 7 J/(kg K),
temperatura gazu w rurociągu 20 oC , T1 = 293 K
róŜnica ciśnień w rurociągu zasilającym i na wlocie do turbiny ( p2 - p1) w Pa.
Wyniki obliczeń zestawiono w tabeli 1, a ich graficzny obraz na rys.11.
Tabela 1. Objętość zasobnika gazu do wyrównywania zapotrzebowania na moc w gazie
w zaleŜności od róŜnicy ciśnień w rurociągu zasilającym i komorze spalania
turbiny gazowej
RóŜnica ciśnień w MPa
1
2
3
4
5
6
Objętość zbiornika w m3
9 136
4 568
3 045
2284
1872
1522
10000
pojemność zasobnika w m 3
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
1
2
3
4
5
6
róznica ciśnień w MPa
Rys.11. Wymagana objętość zbiornika gazu w funkcji róŜnicy ciśnień rurociąg zasilający –
komora spalania turbiny gazowej
Przy róŜnicy ciśnienia w rurociągu zasilającym i w komorze spalania 6 MPa wymagana
objętość zbiornika wynosi ok. 1500 m3 co przy jednostkowym koszcie zbiornika 1000 zł/m3
całkowity koszt zbiornika wyniesie 1 500 000 zł. Roczne korzyści z tytułu obniŜenia wartości
zamawianej mocy w gazie wyniosą (opłatę za moc w gazie zaczerpnięto z taryfy PSG)
(15 000 – 5 000 ) m3/h
0,0158 zł/(m3/h )/h) 4000 h/a = 632 000 zł/a,
co stanowi, Ŝe prosty okres zwrotu nakładów inwestycyjnych na budowę zbiornika wynosi
2,5 lat.
JeŜeli w lokalizacji elektrowni gazowej istnieje zapotrzebowanie na ciepło, to moŜna
wykorzystać ciepło zawarte w spalinach wylotowych z turbiny gazowej w kotle odzyskowym
(rys. 12). Wprowadzenie do układy turbozespołu gazowego pracującego szczytowo zasobnika
ciepła powoduje, Ŝe wytwarzana energia elektryczna produkowana będzie w skojarzeniu, co
dodatkowo promuje wytwarzaną energie elektryczną „Ŝółtymi świadectwami pochodzenia”,
których wartość na Towarowej Giełdzie Energii osiąga wartość 128 zł/MWh. By równieŜ
KS
S
TG
G
KG
Zasobnik
ciepła
KO
OC
KZ
Rys.12. Uproszczony schemat turbozespołu gazowego szczytowego z zasobnikiem ciepła
S- sprężarka, KS - komora spalania turbiny gazowej , TG – turbina gazowa ,
KG – komin ”gorący”, KZ – komin „zimny”, KO – kocioł odzyskowy,
G– generator elektryczny w części gazowej, OC – odbiór ciepła
SR
KS
S
Zasobnik
gazu
ziemnego
TG
G
KG
KO
Zasobnik
ciepła
OC
KZ
Rys.13. Uproszczony schemat turbozespołu gazowego szczytowego z zasobnikami : gazu i ciepła
S- sprężarka, KS - komora spalania turbiny gazowej , TG – turbina gazowa ,
KG – komin ”gorący”, KZ – komin „zimny”, KO – kocioł odzyskowy,
G– generator elektryczny w części gazowej, SR – stacja redukcyjna ciśnienia gazu, OC – odbiór
ciepła
obniŜyć wartość zamawianej mocy w gazie do układu moŜna wprowadzić zasobnik gazu
(rys.13).
Energia elektryczna w elektrociepłowni gazowo-parowej (rys.14) wytwarzana jest w tak
zwanej „kogeneracji o wysokiej sprawności” (> 80 %) i cała jej wartość jest promowana
„Ŝółtymi certyfikatami”. MoŜliwa jest równieŜ dalsza modyfikacja układów gazowoparowych w tzw. układach kombinowanych (rys.15, rys.16). Budowa układów wynika z
warunków na rynkach energii elektrycznej i ciepła, oferujących za dostawę usług określone
świadczenia, co przy duŜych czasach wykorzystania mocy zainstalowanej czyni, Ŝe układy
technologiczne wykorzystujące gaz stają się efektywne ekonomicznie.
Sprawność
wytwarzania
szczytowej
energii
elektrycznej
w
elektrociepłowniach
współpracujących z zasobnikami ciepła jest taka sama jak sprawność jak układów
technologicznych
bez
akumulacji
ciepła
[3,4].
W
elektrociepłowniach
gazowych
współpracujących z zasobnikami ciepła dobowe zuŜycie energii chemicznej paliwa w okresie
doby jest praktycznie takie same jak bez zasobnika. Zasobnik ciepła umoŜliwia produkcję
elektrycznej mocy szczytowej.
6. Podstawowe tryby pracy układów technologicznych wytwarzających energię
elektryczną i ciepło
W praktyce moŜna wyróŜnić dwa podstawowe tryby pracy układów technologicznych
wytwarzających energię elektryczną i ciepło:
•
praca układu zorientowana na pokrycie zapotrzebowania na ciepło,
układ technologiczny pracuje według krzywej zapotrzebowania na ciepło, niedobory
ciepła pokrywane są przez urządzenia szczytowe. Produkcja ciepła w źródle jest mniejsza
lub równa zapotrzebowaniu a energia elektryczna jest generowana do sieci bądź z niej
kupowana.
•
praca układu zorientowana na pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną,
układ technologiczny pracuje według krzywej zapotrzebowania na energię elektryczną a
niedobory ciepła generowane są z kotłów szczytowych a w przypadku wyposaŜenia
układu w zasobnik ciepła z zasobnika. Występujące nadwyŜki ciepła nie są rozpraszane
do otoczenia a mogą być magazynowane w zasobniku
gaz ziemny GZ 50
KS
TP
S
WP
TG
G1
NP
G2
KG
KO
KZ
WPC
WPS
OC
Rys.14. Uproszczony schemat bloku gazowo-parowego
S- sprężarka, KS - komora spalania turbiny gazowej , TG – turbina gazowa ,
KG – komin ”gorący”, KZ – komin „zimny”, KO – kocioł odzyskowy dwuciśnieniowy, TP –turbina parowa, WP – cześć wysokoprężna turbiny
parowej , NP. – część niskoprężna turbiny parowej , G1– generator elektryczny w części gazowej, G2 – generator elektryczny w części parowej, WPC –
wymiennik podstawowy ciepłowniczy, WPS – wymiennik ciepłowniczy szczytowy, OC – odbiór ciepła
gaz ziemny GZ 50
SR
KS
KS
S
TP
S
WP
TG
G1
Zasobnik
gazu
ziemnego
TG
G
NP
G2
KG
KG
KO
WPC
WPS
KZ
OC
Rys.15. Uproszczony schemat bloku kombinowanego : blok gazowo-parowy, turbozespół gazowy szczytowy z zasobnikiem gazu
S- sprężarka, KS - komora spalania turbiny gazowej , SR – stacja redukcyjna ciśnienia gazu, TG – turbina gazowa , KG – komin ”gorący”, KO
– kocioł odzyskowy dwuciśnieniowy, TP –turbina parowa, WP – cześć wysokoprężna turbiny parowej , NP. – część niskoprężna turbiny parowej ,
G1– generator elektryczny w części gazowej, G2 – generator elektryczny w części parowej, G – generator w części szczytowej, WPC – wymiennik
podstawowy ciepłowniczy, WPS – wymiennik ciepłowniczy szczytowy, OC – odbiór ciepła
SR
gaz ziemny GZ 50
KS
KS
S
TP
S
WP
TG
G1
Zasobnik
gazu
ziemnego
TG
G
NP
G2
KG
KG
KO
KO
WPC
WPS
Zasobnik
ciepła
KZ
KZ
OC
Rys.16. Uproszczony schemat bloku kombinowanego : blok gazowo-parowy, turbozespół gazowy szczytowy z zasobnikami gazu i ciepła
S- sprężarka, KS - komora spalania turbiny gazowej , SR – stacja redukcyjna ciśnienia gazu, TG – turbina gazowa , KG – komin ”gorący”, KZ
– komin „zimny”, KO – kocioł odzyskowy dwuciśnieniowy, TP –turbina parowa, WP – cześć wysokoprężna turbiny parowej , NP. – część
niskoprężna turbiny parowej , G1– generator elektryczny w części gazowej, G2 – generator elektryczny w części parowej, G – generator w
części szczytowej, WPC – wymiennik podstawowy ciepłowniczy, WPS – wymiennik ciepłowniczy szczytowy, OC – odbiór ciepła
7. Opcje eksploatacyjne akumulatora ciepła
W układach zorientowanych na pokrycie zapotrzebowania na ciepło odpowiednio dobrana
wielkość zasobnika ciepła umoŜliwia pracę układu w okresie doby ze stałą wartością mocy
cieplnej (średnią dobową mocą cieplną) (rys.17). Praca układu przy średniej dobowej mocy
cieplnej charakteryzuje się stałą wartością sprawności. ZuŜycie paliwa pierwotnego w
układach z zasobnikiem ciepła i bez zasobnika róŜni się nieznacznie i czyni, ze nie opłacalne
względna moc cieplna
jest stosowanie w nich zasobników ciepła.
moc cieplna wytwarzana w
układzie technologicznym
z zasobnikiem ciepła
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
zapotrzebowanie mocy cieplnej
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
godzina
Rys.17. Zasobnik ciepła w układzie wytwórczym zorientowanym na pokrycie
zapotrzebowania na ciepło
Na rys.18 przedstawiono pracę układu z turbiną gazową zorientowaną na pokrycie
zapotrzebowania na energię elektryczną w szczytach obciąŜenia elektrycznego. W tych
układach wytwarzana moc elektryczna jest skorelowana z mocą cieplną i w odpowiedniej
skali mają podobne przebiegi.
względna moc
maksymalna produkcja energii elektrycznej w szczytach obciąŜeń elektrycznych
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
moc elektryczna
zapotrzebowanie
mocy cieplnej
moc cieplna w
źródle z turbiną
gazową
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
godzina
Rys.18. Praca elektrociepłowni z turbiną gazową, kotłem odzyskowym i zasobnikiem
ciepła
W elektrociepłowniach z turbinami gazowym wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej moŜe
być realizowane jedynie przy stałej wartości współczynnika skojarzenia, co jest niekorzystne
z punktu widzenia wykorzystania moŜliwości udziału w rynku energii elektrycznej.
Podstawowymi funkcjami akumulatora są wówczas:
-
dostarczanie ciepła odbiorcom o zmiennym zapotrzebowaniu dla umoŜliwienia
jednostce kogeneracyjnej maksymalnej produkcji energii elektrycznej w okresach
maksymalnych cen; jest to szczególnie waŜne w sieciach o taryfach
zróŜnicowanych w strefach czasowych;
-
umoŜliwienie jednostce kogeneracyjnej produkcji energii elektrycznej aŜ do
pełnego naładowania akumulatora ciepła w okresach deficytu mocy elektrycznej w
systemie elektroenergetycznym
-
akumulator ciepła moŜe ograniczyć (częściowo lub całkowicie) straty w
przychodach gdy wytwarzanie energii elektrycznej następuje po kosztach
wyŜszych niŜ cena sprzedaŜy dla źródeł skojarzonych utrzymywanych w pracy
wyłącznie dla pokrycia zapotrzebowania na ciepło;
-
akumulatory o duŜej pojemności cieplnej mogą umoŜliwić całkowite wyłączenie
jednostek wytwórczych w okresach weekendowych, gdy ceny energii elektrycznej
są najniŜsze;
-
akumulacja moŜe kompensować dzienne wahania obciąŜenia cieplnego, redukując
przez to częstotliwość uruchomień i zatrzymań jednostek oraz ograniczając
wykorzystanie droŜszych źródeł ciepła w okresach szczytowego zapotrzebowania;
-
w szczególności ograniczyć moŜna wartość cieplnej mocy zainstalowanej
(wyznaczanej dla „najzimniejszego dnia”) przy zastosowaniu odpowiednio
dobranego akumulatora (akumulator ciepła moŜe być wykorzystany jako
urządzenie do pokrywania szczytowego zapotrzebowania ciepła (rys.19) [10])
-
moŜliwość wyeliminowania pracy kotłów szczytowych w okresach przejściowych,
-
zbiornik atmosferycznego akumulatora ciepła moŜe zapewniać ciśnienie statyczne
w lokalnej sieci cieplnej i słuŜyć jako zbiornik wyrównawczy.
-
moŜliwość wyeliminowania pracy turbozespołu gazowego na tzw. „goracy komin”
w okresie letnim.
Analiza celowości zastosowania akumulatorów – zasobników ciepła wymaga rozwaŜenia
aspektów funkcjonowania kogeneracji zarówno na rynku ciepła jak i energii elektrycznej.
Przy właścicielskim rozdzieleniu źródeł i sieci cieplnej istotna jest jakość współpracy spółek
wytwórczych i dystrybucyjnych w ustalaniu struktury kosztów inwestycyjnych i
eksploatacyjnych oraz podziału korzyści, wynikających z akumulacji ciepła.
Ciepło z urządzeń szczytowych (kotłów wodnych)
Ciepło z zasobnika ciepła
moc cieplna z kotła odzyskowego(turbin gazowych)
Ciepło
wytwarzane w
skojarzeniu
Rys.19. Przykład rocznego uporządkowanego wykres zapotrzebowania mocy cieplnej z
podaną realizacją jego pokrycia
8. Tendencje rozwojowe
W ostatnim dwudziestoleciu podjęto liczne prace badawcze i rozwojowe, ukierunkowane na
efektywność kosztową zasobników ciepła. Prace te objęły równieŜ rozwiązania alternatywne:
magazynowanie ciepła w otwartych zbiornikach wody, skałach czy gruncie. Problemem
okazało się utrzymywanie parametrów jakościowych wody, akceptowalnych w sieci
grzewczej. Wykonano równieŜ badania studialne moŜliwości sezonowej akumulacji ciepła.
Ogólny wniosek jest negatywny: uzyskiwane oszczędności nie uzasadniają podjęcia
inwestycji. Czynnikiem pobudzającym rozwój układów akumulacji ciepła jest rozwój
mechanizmów rynku i znaczne wahania cen energii elektrycznej. Przyrost dochodów ze
sprzedaŜy energii elektrycznej w elektrociepłowni przy zastosowaniu akumulacji ciepła w
odniesieniu do układu bez jej stosowania wynosi (4,5 – 7,0) % [13]. Wykorzystanie
akumulacji ciepła w elektrociepłowni zmniejsza o (10 – 12) % projektowaną moc cieplną
istniejącego źródła lub o tyle samo zwiększyć moc cieplną źródła istniejącego [9,10,13].
Istotny jest równieŜ postęp w konstrukcji tańszych rozwiązań technicznych oraz moŜliwości
adaptacji wycofywanych z uŜytku zbiorników ropy i produktów ropopochodnych.
9. Wnioski
•
Czynnikiem pobudzającym rozwój układów akumulacji ciepła w elektrociepłowniach
jest rozwój mechanizmów rynku i znaczne wahania cen energii elektrycznej w okresie
doby,
•
Akumulacja ciepła w elektrociepłowniach daje moŜliwość zwiększenia efektywności
wytwarzania poprzez :
- zmniejszenie nierównomierności obciąŜeń bloków ciepłowniczych i kotłów
wodnych,
- zwiększenie elastyczności pracy elektrociepłowni,
-
wzrost
produkcji
energii
elektrycznej
w
szczytowych
okresach
zapotrzebowania energii elektrycznej,
- moŜliwość wyeliminowania pracy kotłów szczytowych w okresach
rzejściowych,
- zbiornik akumulatora ciepła moŜe zapewniać ciśnienie statyczne w lokalnej
sieci cieplnej i słuŜyć jako zbiornik wyrównawczy,
•
akumulacja ciepła w elektrociepłowniach zmniejsza projektowaną moc cieplną
planowanego źródła w stosunku do zapotrzebowania lub o tyle samo zwiększa moc
cieplną źródła istniejącego,
•
w doborze wielkości zasobnika w danym układzie technologicznym naleŜy kierować
się kryteriami ekonomicznym, a optymalizacja termodynamiczna ma jedynie charakter
informacyjny.
Literatura
[1] www.elsamprojekt.com.pl
[2] Danish Board of District Heating. News from DBDH. Energy & Environment. Journal
number 1/2004
[3] Wojciechowski H.: Zasobniki ciepła w skojarzonych układach wytwarzania energii
elektrycznej i ciepła. Instal (Warszawa). 2007 nr 5, s. 34-40
[4] Wojciechowski H.: Zasobniki ciepła jako środek poprawy efektywności układów
technologicznych.
W: Ciepłownictwo 2007. Prawo - zarządzanie - ekonomia. IV
Międzynarodowa Konferencja. [Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie], Wrocław, 28
lutego-2 marca 2007. s. 109-118
[5]
Wołoszyn
M.,
A.,
Wykorzystanie
energii
słonecznej
w
budownictwie
jednorodzinnym.COIB, Warszawa,1991
[6] Malko J., Wojciechowski H., Zasobniki ciepła jako narzędzie do efektywnego
wykorzystania układów kogeneracyjnych na rynku energii elektrycznej i ciepła. Informacja
INSTAL nr 3, 2005, s.44
[7] Munser H., Wojciechowski H., Wodne wyporowe zasobniki ciepła w systemie
energetycznym. Gospodarka Paliwami i Energią nr 9/1991, s.
[8]
Wojciechowski
H.,
Wärmespeicher
in
Anlagen
mit
regenerativer
Energiequellenausnutzung. VII Internationales Symposium : Wärmeaustausch und
erneubare Energiequellen. Szczecin – Świnoujście 7 – 9 września 1998
[9] Wojciechowski H., Zasobniki ciepła w systemach grzewczych : marzenie czy konieczność
?. Informacja INSTAL nr 10 , 1996, s.4
[10] Wojciechowski H., Magazynowanie ciepła. Ogólnopolskie Forum „Mała Energetyka 97”. Zakopane – Kościelisko, 18 – 20 września 1997
[11] Skorek J., Kalina J., Gazowe układy ko generacyjne. WNT, Warszawa 2005
[12] Zuwała J., Tryb weekendowy pracy zasobnika ciepła w elektrociepłowni komunalnej –
analiza energetyczna. Archiwum Energetyki. Tom XXXIV (2005), nr 1, 105 – 119
[13] Lichota J., M., Czy akumulacja ciepła w sieci ciepłowniczej jest opłacalna. Rynek
Energii, nr 5(42), 2002, s.36
SMALL – SCALE GAS FUELLED CHP WITH THERMAL AND GAS STORAGE
DEVICES
Part I
In the first part of the paper proposals of some technological solutions of hybrid
thermodynamical processes are presented from points of view technical possibilities and
existing and proposed regulations of energy services markets. This approch will enable to
identify the best available technologies for energy storage in form of two energy carriers :
heat and gas. Second part of presentation will be focused on the economical efficiency of the
solutions Combining ideas of CHP, CCGT and energy storage arrangements.
Streszczenie
W pierwszej części artykułu przedstawione są rozwiązania technologiczne hybrydowych
procesów termodynamicznych z punktu widzenia moŜliwości technicznych oraz istniejących i
przewidywanych regulacji na rynkach usług energetycznych. Takie podejście umoŜliwi
zidentyfikowanie najlepszych dostępnych technologii uwzględniających magazynowanie
energii w postaci dwóch jej nośników : ciepła i gazu.
W drugiej części artykułu będzie zwrócona uwaga na efektywność ekonomiczną układów
łączących cechy kogeneracji, rozwiązań gazowo-parowych oraz układów magazynowania
energii.
Download