wzór umowy

advertisement
Załącznik nr 2
do zapytania ofertowego
UMOWA - WZÓR
zawarta w dniu ……………..w Katowicach pomiędzy:
Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach
40-055 Katowice, ul. Poniatowskiego 15
NIP: 634-000-53-01 REGON: P-000 289 035
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym
reprezentowanym przez:
1. …………………………………- Rektora………………………………………………….
2. …………………………………- Kwestora………………………………………………….
a
…………………………………………………………………………………………………………..
z siedzibą przy ul…………………………………………………………………………………….,
wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem
NIP:…………………….., REGON: ………………………………………………….
zwanymi w dalszej części umowy Wykonawcą
reprezentowanym przez:
1. …………………………………- .………………………………………………….
2. …………………………………- .………………………………………………….
§1
1. W wyniku przeprowadzenia postepowania w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt 8
w związku z art. 6a ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązuje się do
realizacji usługi cateringowej w formie przerwy kawowej podczas dwudniowego spotkania
informacyjnego, w terminie od dnia 4 do 5 kwietnia 2016 r., organizowanego na terenie Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zgodnie z opisem, stanowiącym Załącznik nr 1 do
niniejszej umowy.
2. Umowa została zawarta w związku z realizacją projektu "Centrum Symulacji Medycznej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - odpowiedzią na potrzeby współczesnej
edukacji medycznej", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Nr umowy
o dofinansowanie: POWR.05.03.00-00-0003/15-00.
3. Usługa cateringowa, o której mowa w ust. 1 zostanie zrealizowana dla 48 osób w czasie każdego
dnia w godzinach od 8.15 do 9.15 oraz od 11.30 do 12.45
4. Wykonawca oświadcza, iż prowadzi działalność gospodarczą gastronomiczną w formie
(nazwa, adres) …………………………………………………………..............................................
_______________________________________________________________________________________________________________
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice, tel.: 32 20 83 600, fax: 32 20 83 577,
Projekt „Centrum Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - odpowiedzią na potrzeby współczesnej
edukacji medycznej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
5. Wykonawca oświadcza, iż w okresie realizacji przedmiotu umowy będzie zatrudniał co najmniej
1 osobę z katalogu osób, o których mowa w art. 29, ust. 4 pkt 1 pzp tj.: osób niepełnosprawnych,
bezrobotnych, młodocianych w celu przygotowania zawodowego, bezdomnych realizujących
indywidualny program wychodzenia z bezdomności, uzależnionych po zakończeniu programu
psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego, chorych psychicznie, zwalnianych z zakładów
karnych, mający trudności w integracji ze środowiskiem lub uchodźców realizujących
indywidualny program integracji. Na wezwanie Zamawiającego dostarczy dokument
potwierdzający spełnienie powyższego warunku w terminie 2 dni od daty wezwania.
§2
1. W ramach realizacji usługi, o której mowa w § 1 Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować
usługę cateringową z oprawą, zgodnie z wytycznymi opisanymi w załączniku nr 1 do niniejszej
umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania posiłków i potraw terminowo, z właściwą
starannością, a w szczególności do zapewnienia, że dostarczone produkty żywnościowe będą
świeże i w tym zakresie ponosi pełną odpowiedzialność za szkody na osobach biorących udział
w uroczystości.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania posiłków zgodnie z przepisami ustawy z dnia
25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 594 z późn.
zm.), a także z aktami wykonawczymi do w/w ustawy.
4. Strony upoważniają następujące osoby do kontaktów w sprawie realizacji umowy:
-
Zamawiający: Pani Iwona Sroga, dostępną pod adresem poczty: [email protected] oraz
numerem telefonu 32/208-80-00
-
Wykonawca.............................. oraz ................................, dostępnych pod adresem poczty:
............................................ oraz numerem telefonu: ..........................................
§3
1. Z tytułu realizacji niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy
należności kwoty ………………………………….zł brutto (słownie:……………………………).
przy czym Zamawiający będzie ponosił wyłącznie koszty z tytułu realizacji przedmiotu umowy,
wykonanego zgodnie ze specyfikacją określoną w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
2. Należność, o której mowa w ust. 1 będzie płatna po zrealizowaniu umowy, odrębnie przelewem
przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
przez Wykonawcę, i zatwierdzonego (bez uwag) przez Kierownika CDISM lub Zastępcę
Kierownika, protokołu odbioru usługi.
3. Koszty wszelkich dodatkowych usług oferowanych przez Wykonawcę nie będą obciążały
Zamawiającego i będą każdorazowo pokrywane przez osobę z nich korzystającą, tj. nie będą
podlegały fakturowaniu na Zamawiającego.
4. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy bez pisemnej
zgody Zamawiającego. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia kwotą rachunku bankowego
Zamawiającego.
§4
_______________________________________________________________________________________________________________
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice, tel.: 32 20 83 600, fax: 32 20 83 577,
Projekt „Centrum Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - odpowiedzią na potrzeby współczesnej
edukacji medycznej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usługi, zgodnie z zawartą umową i załącznikami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość świadczonych usług.
2. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę warunków umowy, jest on zobowiązany
do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 20% kwoty brutto i ustalonej
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, w terminie 14 dni od daty doręczenia noty obciążeniowej.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
określonych w kodeksie cywilnym.
4. Jeżeli którakolwiek ze stron nie jest w stanie wywiązać się z przyjętych zobowiązań
ze względu na przeszkody będące wynikiem działania siły wyższej, wówczas odpowiedzialność
strony jest wyłączona.
§5
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy
i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
wymagają
zgody
obu
Stron
§6
1. Sprawy nieregulowane umową będą rozstrzygane na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.
2. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy, strony w pierwszej
kolejności rozstrzygać będą polubownie.
3. W razie braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, strony poddają go pod rozstrzygnięcie
rzeczowo właściwego Sądu w Katowicach.
4. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część
- załącznik nr 1 – zapytanie ofertowe
- załącznik nr 2 – oferta
- załącznik nr 3 – protokół odbioru
- załącznik nr 4 – oświadczenie o braku powiązań
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
_______________________________________________________________________________________________________________
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice, tel.: 32 20 83 600, fax: 32 20 83 577,
Projekt „Centrum Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - odpowiedzią na potrzeby współczesnej
edukacji medycznej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Złącznik nr 1
do umowy nr ………………. z dnia……………..
ZAPYTANIE OFERTOWE
Na realizację usługi cateringowej (kod CPV55312000-0 Ogólne restauracyjne usługi kelnerskie)
w ramach projektu „Centrum Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach - odpowiedzią na potrzeby współczesnej edukacji medycznej", współfinansowanego
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.03.00-00-0003/15-00.
Dane Zamawiającego
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice
NIP: 634-000-53-01
Osoba do kontaktów w sprawach zamówienia:
Alicja Podhajska, dostępna pod adresem poczty
tel. 32 208 36 39.
elektronicznej:
[email protected],
Termin realizacji usługi
Usługa będzie realizowana w terminie 4-5 kwietnia 2016 r. w Centrum Dydaktyki i Symulacji
Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Warunki płatności:
Zamawiający będzie ponosił wyłącznie koszty z tytułu realizacji przedmiotu Zamówienia.
Należność z tytułu realizacji umowy będzie płatna na podstawie rozliczenia, po zrealizowaniu
zamówienia - edycji, przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej
faktury przez Wykonawcę wraz z protokołem odbioru podpisanym bez uwag.
Miejsce, sposób i termin składania ofert
Termin składania ofert upływa 1 kwietnia 2016 r. do godz. 9.00
Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] lub
osobiście ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice
Opis kryteriów i sposobu oceny ofert
1)
2)
3)
4)
udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
realizowali w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 29 lutego 2016 r. co najmniej 5 usług
cateringowych, na rzecz co najmniej 50 osób każda, o wartości min. 2 000,00 zł każda – co
udokumentowane zostanie stosownymi referencjami.
spełniają aspekt społeczny tj.
W okresie realizacji przedmiotu umowy wykonawca zobowiązany jest zatrudnić co najmniej 1
osobę z katalogu osób o których mowa w art. 29, ust. 4 pkt 1 pzp tj.: osób niepełnosprawnych,
_______________________________________________________________________________________________________________
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice, tel.: 32 20 83 600, fax: 32 20 83 577,
Projekt „Centrum Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - odpowiedzią na potrzeby współczesnej
edukacji medycznej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
bezrobotnych, młodocianych w celu przygotowania zawodowego, bezdomnych realizujących
indywidualny program wychodzenia z bezdomności, uzależnionych po zakończeniu programu
psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego, chorych psychicznie, zwalnianych z
zakładów karnych, mający trudności w integracji ze środowiskiem lub uchodźców realizujących
indywidualny program integracji.
Wykonawca na żądanie Zamawiającego dostarczy w terminie 2 dni od daty wezwania dokument
potwierdzający w/w warunek.
5)
o udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo
lub kapitałowo przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Kryteria wyboru ofert:
Kryterium oceny ofert jest najniższa cena (wartość brutto dla całości przedmiotu zamówienia).
Ceny podane w ofercie muszą być wyrażone w PLN i muszą zawierać wszelkiego rodzaju opłaty
i koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia: wartość netto oferowanego przedmiotu
zamówienia, podatek VAT, koszty transportu, koszty ubezpieczenia, wszystkie rabaty, upusty,
koszty związane z wymianą wadliwego przedmiotu dostawy na nowy wolny od wad, a także
należnych opłat wynikających z polskiego prawa podatkowego i celnego i inne jeżeli występują.
Cena musi być podana cyfrowo i słownie.
Obowiązki Wykonawcy przed podpisaniem umowy:
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jest zobowiązany do dostarczenia przed podpisaniem
umowy aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz dokumentu poświadczającego spełnienie aspektu
społecznego.
_______________________________________________________________________________________________________________
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice, tel.: 32 20 83 600, fax: 32 20 83 577,
Projekt „Centrum Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - odpowiedzią na potrzeby współczesnej
edukacji medycznej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Przedmiot zamówienia:
L.p.
Przedmiot
zamówienia
1
Usługa cateringowa
dla uczestników
jednego spotkania
informacyjnego
w SUM,dla
pracowników
uczelni
medycznych:
- dzień 1
- dzień 2
Opis przedmiotu zamówienia
zakąski słodkie: 3szt/1os. (180g/os) – rogaliki z
marmoladą, kruche ciasteczka różne rodzaje
danie ciepłe:
strogonow drobiowy- 300 ml/1os. (dzień 1);
barszcz z krokietem- 250 ml+180g/os. (dzień 2)
Maksymal
na liczba
osób
Dzień 1
- 48 osób
Dzień 2
- 48 osób
Uwagi
Usługa będzie
wykonywana w
ciągu 2 dni pod
rząd.
napoje zimie:
woda niegazowana (1 butelka 0,3l/1os.)
soki owocowe (pomarańczowe lub jabłkowe) po 0,2l/1
os.)
napoje gorące bez ograniczeń:
- kawa: świeżo parzona z ekspresu podawana w
profesjonalnych termosach umożliwiających utrzymanie
wysokiej temperatury;
- herbata: wysokiej jakości podawana w pojedynczych
torebkach (do wyboru min. 3 rodzaje, w tym: czarna,
owocowa, zielona) i gorąca woda podawana w
profesjonalnych warnikach;
- świeża cytryna: pokrojona w plasterki podawana na
talerzykach,
- cukier: biały i trzcinowy w saszetkach -minimum 5 g
każda,
- mleko do kawy: 2% podawane w dzbanuszkach
W ramach usługi cateringu Wykonawca zagwarantuje pełne wyposażenie techniczne pozwalające zorganizować
usługę.
Wykonawca zapewni wyprasowane materiałowe obrusy do rozłożenia na stołach do rozłożenia potraw i
napojów. Obrusy i przykrycia nie mogą nosić znamion zniszczenia (np. plamy, podarcia). Wykonawca zapewni
jednorazowe serwetki.
Tace, patery, miski itp. elementy zastawy wykonane ze stali nierdzewnej, porcelany lub ceramiki. Pozostałe
elementy zastawy (talerze, filiżanki itp.) ceramiczne lub porcelanowe. Sztućce wykonane ze stali nierdzewnej.
Naczynia w których podawane będą posiłki nie mogą nosić znamion zniszczenia (np. obite szklanki i talerze).
Zamawiający nie dopuszcza żadnego elementu zastawy wykonanego z plastiku lub podobnego materiału.
Zastawa musi być utrzymana w tym samym wzornictwie.
W celu należytego jej wykonania usługi, Wykonawca zapewni profesjonalną obsługę w liczbie co najmniej 2
kelnerów oraz/lub inne osoby niezbędne do prawidłowego wykonania obsługi.
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia do oferty pisemnego oświadczenia, z którego wynika, że
zostaną spełnione warunki opisane w zapytaniu ofertowym, w tym w szczególności:

zapewnienie pełnej obsługi technicznej, w zakresie przygotowania cateringu a następnie
bieżącego sprzątania brudnych naczyń;

zapewnienie posiłków w gramaturach minimalnie określonych w zapytaniu ofertowym;
_______________________________________________________________________________________________________________
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice, tel.: 32 20 83 600, fax: 32 20 83 577,
Projekt „Centrum Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - odpowiedzią na potrzeby współczesnej
edukacji medycznej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

zapewnienie, że wszystkie podawane dania, będą bezwzględnie świeże, przygotowane i
poddane obróbce termicznej w dniu uroczystości, bezpośrednio przed ich podaniem;

zapewnienie, że produkty będą posiadały odpowiednią datę przydatności do spożycia
i temperaturę;

zapewnienie, że obsługa kelnerska w liczbie minimalnej określonej w zapytaniu ofertowym,
będzie zachowywać się i będzie ubrana zgodnie z zasadami savoir vivre.
_______________________________________________________________________________________________________________
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice, tel.: 32 20 83 600, fax: 32 20 83 577,
Projekt „Centrum Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - odpowiedzią na potrzeby współczesnej
edukacji medycznej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Złącznik nr 2
do umowy nr ………………. z dnia……………..
...................................................
pieczęć firmowa Wykonawcy
OFERTA CENOWA
Pełna nazwa Wykonawcy
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Adres i dane Wykonawcy
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Telefon.................................................................Fax.................................................................................
Osoby do kontaktów:……..........................................................................................................................
Dane osoby do kontaktów: tel. ……………………………email………………………………………..
W związku z zapytaniem ofertowym poniżej przedstawiam warunki realizacji oraz cenę
Przedmiot Zamówienia
Spełnienie
Łączna liczba Cena za jeden Wartość netto/brutto
Warunków
posiłków
posiłek
realizacji usługi
proponowan
e przez
wykonawcę
Usługa cateringowa dla
Tak/nie* lub
96 netto……….
netto……….
uczestników jednego
inne………
brutto………
brutto………
spotkania informacyjnego ……
w SUM dla pracowników
uczelni medycznych przez
dwa dni, dla maksymalnie
48 osób
ŁĄCZNA KWOTA BRUTTO:
*niewłaściwe skreślić
Łączna wartość wynikająca z realizacji pełnego zamówienia netto:........................................................
Słownie:......................................................................................................................................................
Łączna kwota brutto:..................................................................................................................................
Słownie:......................................................................................................................................................
.........................................................................
(miejscowość, data)
(pieczątka i podpis Wykonawcy)
_______________________________________________________________________________________________________________
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice, tel.: 32 20 83 600, fax: 32 20 83 577,
Projekt „Centrum Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - odpowiedzią na potrzeby współczesnej
edukacji medycznej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Załącznik nr 3
do umowy nr ……………….. z dnia ……………
Protokół
odbioru przedmiotu umowy
Niniejszym potwierdzam należyte/nienależyte wykonanie usługi wykonanej w dniu/ach
.……………….., na rzecz ………………….. osób – uczestników spotkania w ramach
edycji…………….
………………………..
Podpis Kierownika lub Z-cy Kierownika CDISM
_______________________________________________________________________________________________________________
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice, tel.: 32 20 83 600, fax: 32 20 83 577,
Projekt „Centrum Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - odpowiedzią na potrzeby współczesnej
edukacji medycznej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Załącznik nr 4
do umowy nr ……………….. z dnia ……………
OŚWIADCZENIE
o braku powiązań
Oświadczam, iż jako Wykonawca nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo
(z zastrzeżeniem pkt 12 lit b wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe
rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
/ data /
-----------------------------------------/pieczątka i podpis Wykonawcy/
_______________________________________________________________________________________________________________
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice, tel.: 32 20 83 600, fax: 32 20 83 577,
Projekt „Centrum Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - odpowiedzią na potrzeby współczesnej
edukacji medycznej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Download