ROZPORZĄDZENIE MINISTRA WYZNAN

advertisement
Poz. 496 i 497
c.
Dziennik Us,t aw Nr 64
§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w
z dniem ,ogłoszenia.
~
Uniwersytecie Józefa Piłsudskiego
w !Warszawie "na IW ydziale Teolo,gii
Ewangelickiej katedrę wiedzy nowole-
, lStamęntowej,
na lW ydziale Humanistycznym
antropogeografii i
na Wydziale , ,W eterynaryjnym
farmakologii i toksykologii.
Str. 1244
życie
Minister
katedrę
i
katedrę
Wyznań
Oświecenia
Religijnych
Publicznego:
W. Święfoslawski
497
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA WYZNAN RELIGIJNYCH I OśWIECENIA PUBLICZNEGO
z dnia 13 sierpnia 1937 r.
o ustaleniu terminu zastosowania postanowień ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o
akademickich do Wyższej Szkoły Handlu Za.granicznego we Lwowie.
Na podstawie art. 57 ust. 3 ustawy z dnia
szkołach akademickich w
brzmieniu ustawy z dnia 29 marca 1937 r. (Dz.
U. R. P. Nr 27, poz. 192) zarządzam co nastę­
puje:
§ 1. (1) Ustalam
termin zastosowania
przepisów ustawy z dnia 15 marca 1933 r.
o szkołach akademickich do Wyższej Szkoły
Handlu Zagranicznego we Lwowie na dzień
1 października 1937 r.
szkołach
(2) Z dniem tym Wyższa Szkoła Handlu
Zagranicznego we Lwowie przyjmuje nazwę:
Akademia Handlu Zagranicznego we Lwowie.
,
15 marca 1933 r. o
§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w
z dniem ogłoszenia.
życie
'
Minister Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego: W.
Święfoslawski
' I
Tłoczono
z polecenia Ministra Sprawiedliwości w Drukarni Państwowej w Warszawie.
C~na 40 gr
93012
Prenumerata Dz. U. R. P. wynosi w kraju 8 zł kwartalnie (32 zł rocznie). Władze, urzędy i instytucje państwo­
we oraz władze samorządu terytorialnego opłacają 6 złkwarŁalnie (24 zł rocznie). Do prenumeraty zagranicznej dolicza się 4 zł kwartalnie (16 zł rocznie) tytułem porta pocztowego. Prenumeratę wpłacać należy z góry
przed początkiem każde g o kwartału, półrocza lub roku.
Zamówienia na prenumeratę jak również na num ery poj edyncze wykonywa s ię jedynie po wpłaceniu należności.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych Ilumerów wnosić należy do właściwych urzędów pocztowych niezwłocznie po otrzymaniu następnego kolejnego num eru. Reklamacji spóźnionych lub wniesionych niewłaściwie nie uwzględnia się.
Wszelkie
J
wpłaty
na
Dż.
U. R. P.
wnosić należy
za
pośrednictwem
P.K.O. na konto czekowe Dz. Ustaw 30-130.
Download