internet - ogólnowi..

advertisement
„Rozwój
technologiczny
upowszechnienia
systemów
doprowadził
w
komputerowych
i
ciągu
ostatnich
powstania
nowych
lat
do
metod
komunikacji.”1Internet to ogólnoświatowa sieć składająca się z wzajemnie
połączonych sieci komputerowych, skupiająca tysiące sieci lokalnych, setki
miejskich, miliony komputerów i użytkowników na świecie. Sieci te są połączone
ze sobą na wiele sposobów; łączami mogą być zwykłe linie telefoniczne, linie
dedykowane, radiolinie oraz łącza światłowodowe i satelitarne. Internet jest
największą na świecie siecią komputerową.
”Liczba użytkowników sieci stale rośnie. Według prognoz brytyjskiej firmy
Datamonitor liczba użytkowników Internetu do roku 2005 podwoi się i osiągnie
poziom ok. 300 mln. W USA będzie to zwyżka o ok. 60%, w Europie o 100%, w
pozostałych częściach świata, głównie w Azji, przyrost osiągnie aż 400%.
W Polsce, według danych przedstawionych przez firmę Optimus Pascal, w 1999
roku liczba osób korzystających z Internetu osiągnęła około 4 mln.”2
„Sieć Internetu powstała z programu amerykańskiego Departamentu Obrony o
nazwie ARPANET w końcu lat sześćdziesiątych, zbudowana na potrzeby oraz
ośrodków akademickich prowadzących badania dla wojska. Dzięki finansowaniu
przez rząd USA, w latach siedemdziesiątych włączono do sieci agendy rządowe,
uniwersytety i organizacje badawcze. Do roku 1985 sieć była już tak zatłoczona,
że Narodowa Fundacja Nauki rozpoczęła prace nad nowym projektem sieci. W
ich wyniku powstała sieć o nazwie NSFNET, łącząca sześć lokalizacji liniami o
przepustowości 56 Kb/s, do której mogły się podłączać sieci regionalne. W latach
1987-90 szkielet sieci został oparty na liniach typu T1, a zarządzanie przekazano
firmie Merit. Jednocześnie fundacja NSF doszła do wniosku, że nie jest w stanie
dłużej finansować sieci NSFNET. W 1990r. rozpoczął się proces komercjalizacji
sieci. Pozwoliło to firmom Merit, IBM i MCI połączyć siły w ANS, której to
przekazano zarządzanie i sprawę unowocześnienia szkieletu sieci do prędkości
45 Mb/s. Do roku 1992 została zdefiniowana (przez NSF) nowa architektura ,
zastępująca NSFNET. Nowa sieć miała składać się z następujących elementów:
Artur Rot „Internet jako żródło zaspokojenia potrzeb informacyjnych obiektu gospodarczego” w pracy
zbiorowej pod redakcją Adama Nowickiego „Systemy informacyjne w zarządzaniu. Wybrane zagadnienia”
Wyd. Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu , Wrocław 2000r.str.38
2
Marek Lisiecki „ Internet, Intranet, Extranet w procesach zarządzania.” w pracy zbiorowej pod redakcją ks.
prof. Tadeusza Zasępy przy współpracy redakcyjnej Radosława Chmury ”Internet . Fenomen społeczeństwa
informacyjnego” Wyd. Święty Paweł 2001r. str. 471
1
1

VBNS . Sieć mająca połączyć centra superkomputerowe, instytucje edukacyjne i
badawcze magistralą o przepustowości 155 Mb/s. Przeznaczona jest dla potrzeb
nauki i edukacji.

NAP. Wymagane były cztery punkty wejściowe dla sieci regionalnych i dostawców
usług sieciowych. Punkty te zapewniają przełączanie z wysoką prędkością lub
wykorzystują sieci wielodostępne, umożliwiając tym samym współpracę wielu
dostawców.

NSP. Dostawcy usług sieciowych łączą się z trzema z punktów wejściowych i w
ten sposób umożliwiają wpięcie lokalnych sieci naukowych i edukacyjnych.

Routing Arbiter. Są to centralne tablice routingu, z których korzystają wszystkie
routery
podłączone
do
punktów
wejściowych
(NAP),
dzięki
czemu
wyeliminowana zostaje konieczność wymiany informacji trasowych pomiędzy
wszystkimi routerami.”3
„Od kilku lat jesteśmy świadkami gwałtownego rozwoju sieci Internet także w Polsce.
Historia polskiego Internetu rozpoczęła się na początku lat dziewięćdziesiątych, kiedy
nasz kraj uzyskał łączność z międzynarodową akademicką siecią komputerową
EARN. Pierwszą siecią w Polsce, która uzyskała połączenie z Internetem, była
lokalna sieć wydziału fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od tego momentu zaczął
się gwałtowny rozwój tej sieci w naszym kraju. Już w 1991r. polscy użytkownicy
Internetu mogli się łączyć ze światem, a ich liczba zaczęła rosnąć w szybkim tępie.
Główny operator Internetu w Polsce – NASK (Naukowa i Akademicka Sieć
Komputerowa) – odegrał bardzo dużą rolę w rozwoju sieci w naszym kraju. Obecnie
w Polsce istnieją dwie główne sieci szkieletowe, obejmując swoim zasięgiem cały
kraj: NASK-u oraz Telekomunikacji Polskiej S.A. Pojawia się również wiele firm
oferujących dostęp do Internetu na zasadach komercyjnych. Nie można dokładnie
stwierdzić, ilu polskich użytkowników Internetu korzysta codziennie z tej sieci.
Według prowadzącej europejskie statystyki organizacji RIPE, w końcu roku 1998
działało w Polsce ponad 126 tys. serwerów. W związku z tym zakłada się, że
aktywnych internautów było około 1,3 mln. Nie są to liczby imponujące w porównaniu
z innymi krajami europejskimi, ale biorąc pod uwagę dynamikę rozwoju Internetu w
Polsce, można przypuszczać, iż sytuacja ta będzie się szybko poprawiać.”4
Tom Sheldon „Wielka Encyklopedia Sieci Komputerowych” II edycja Wyd. ROBOMATIC 1999r. str.686 688
4
Artur Rot „Internet jako żródło.....” str. 39-40
3
2
„Podstawową cechą wyróżniającą Internet od innych mediów jest jego
interaktywna natura. Internet zrewolucjonizował sposób przekazywania informacji.
Wykształcił się nowy model komunikacji. Model ten zakłada, że konsument jest nie
tylko odbiorcą informacji, ale również aktywnie wpływa na jej treść oraz formę, będąc
nadawcą przekazu. Użytkownik Internetu w dużo większym stopniu kontroluje proces
komunikacji, dostęp do informacji wymaga bowiem aktywnego jej poszukiwania i
wyboru najważniejszych wiadomości. Znacznie większe są również możliwości
komunikowania.
Przedsiębiorstwo
może
porozumiewać
się
z
wybranymi
konsumentami, z innymi przedsiębiorstwami, jak również konsument może
komunikować się z przedsiębiorstwem lub z innymi użytkownikami poprzez różne
usługi i narzędzia stosowane w sieci Internet. Niski koszt publikacji, łatwość
aktualizacji danych oraz szeroki dostęp do Internetu niwelują bariery ograniczające
proces
komunikacji
w
mediach
tradycyjnych.
Każdy
użytkownik
staje
się
równoważnym podmiotem komunikacji.”5
Internet umożliwia korzystanie z kilkudziesięciu usług. Najczęściej w praktyce
wykorzystywane są: WWW (Word Wide Web), poczta elektroniczna (e-mail),
Telnet, FTP(File Transfer Protocol), IRC (Internet Realy Chat).
„Word Wide Web jest
to hipertekstowy system pozwalający użytkownikowi
„podróżować” po sieciowym zbiorze informacji. Sięga się tu do zasobów informacji
zgromadzonych w dokumentach zwanych witrynami WWW. Strony WWW mogą
zawierać nie tylko tekst, ale statyczną grafikę, dźwięk, animację, jak również
elementy dialogowe. Do ich przeglądania służą specjalne programy zwane
przeglądarkami (browserami). Najpopularniejszymi są Netscape Communikator
(obecnie v.6.0) oraz Mikcrosoft Internet Explorer (obecnie v.5.5). Word Wide Web
jest ogromną bazą danych na każdy temat. Dotarcie do konkretnych informacji
przyspieszają specjalna serwery, na których gromadzone są informacje na temat –
co i gdzie się znajduje. Po połączeniu z takim serwerem (szybkie połączenie z nimi
umożliwiają wyspecjalizowane programy oraz podprogramy przeglądarek) wystarczy
podać słowa kluczowe, których szukamy, a otrzymamy na monitorze komputera
adresy, pod którymi dane informacje można odnaleźć. Bardziej znanymi serwerami
(wyszukiwarkami)
wykorzystywanymi
do
poszukiwań
są:
w
zbiorach
ogólnoświatowych – Alta Vista, AOL NetFind, EuroSeek, Excite, Google, GOTO,
5
Mariusz Majewski „Interaktywność Internetu” w pracy zbiorowej pod redakcją R. Skubisza „Internet 2000
3
HotBot, LookSmart, Lycos, Snap, Yahoo!, ZDNet; w zbiorach polskich – OptimusNet,
Wirtualna Polska. Obecnie nie opuszczając domu, miejsca pracy można uzyskać
różne informacje związane z wykonywanym zawodem, określoną sytuacją,
przekazywać informacje o własnej firmie, dokonać zamówień, zakupów, szukać
pracy, szukać pracowników, rezerwować miejsca w hotelu, w samolocie, przeglądać
zbiory wielu bibliotek, oglądać na żywo przebieg ważnych wydarzeń politycznych, a
nawet długość kolejki na przejściach granicznych. Powszechność wykorzystywania
stron WWW tworzy nowy standard funkcjonowania przedsiębiorstw. Z punktu
widzenia zarządzania organizacjami ze stron WWW możemy uzyskać wiele
informacji o otoczeniu bliższym i dalszym firmy. Bez nich trudno konstruować i
realizować strategie działania.
Poczta elektroniczna (e-mail) jest jedną z ważniejszych usług dostępnych przez
Internet. Wysyłana korespondencja trafia w ciągu zaledwie kilku sekund do adresata
lub kilku adresatów na raz bez względu na to, w jakim miejscu świata oni przebywają.
Przy czym korespondencja jest odpowiednio zabezpieczona przed dostępem do niej
przez osoby niepowołane. Do podstawowej treści listów można dołączyć różne
załączniki, np. w postaci plików z edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego,
zeskanowanego tekstu, obrazu. Poczta elektroniczna umożliwia także korzystanie z
tzw. List dyskusyjnych (mailing lists), stanowiących swoiste tablice ogłoszeniowe.
Wysłane przez nas ogłoszenia docierają w ten sposób do wszystkich subskrybentów.
Adresy odbiorców poczty elektronicznej można znaleźć przy pomocy specjalnie do
tego celu funkcjonujących przeglądarek. Najbardziej znana to: Who Where? Email
Ferrer. Coraz częściej poczta elektroniczna jest wykorzystywana do przesyłania
reklam. Przez pocztę elektroniczną można także m.in. przesyłać SMS-y do
abonentów sieci telefonii komórkowej.
Telnet jest to obsługa umożliwiająca zalogowanie się na
odległym komputerze
(wejście do jego systemu operacyjnego) i przeglądanie jego zasobów.
FTP (File Transfer Protocol), czyli protokół transmisji plików, umożliwia przesyłanie
plików binarnych ze specjalnie przeznaczonych do tego celu serwerów. Pliki te to
najczęściej: programy, pliki graficzne, muzyczne, multimedialne, a także tekstowe.
Ten protokół transmisji umożliwia m.in. ściąganie udostępnianych okazyjnie przez
producentów
programów
komercyjnych
(ich
pełnych
wersji
lub
wersji
prawo-ekonomia-kultura” Wyd. Verba Lublin 2000r. str.297-299
4
demonstracyjnych,
umożliwiających
stanowiących
ich
swoistą
przetestowanie),
reklamę
produktów,
sharewarowych
jednocześnie
(ogólnodostępnych
po
uiszczeniu jedynie niewielkiej opłaty rejestracyjnej po określonym czasie ich
testowania), frewarowych (ogólnodostępnych i bezpłatnych). Obecnie dostępnych
jest
w
Internecie
tysiące
różnych
programów
dla
potrzeb
zarządzania
przedsiębiorstwami, instytucjami, dla potrzeb edukacyjnych, a także interesujących
gier.
Programy
można
również
ściągać
bezpośrednio
od
producentów
oprogramowania, po wcześniejszym połączeniu się z ich stronami WWW.
IRC (Internet Realy Chat), stanowi narzędzie do bezpośredniego, w trybie on-line
porozumiewania się użytkowników sieci Internetu. Porozumiewanie to odbywa się
przy pomocy klawiatur. Na raz może pracować do kilkudziesięciu użytkowników (taką
możliwość daje na przykład program Net Meeting). Program Net Meeting umożliwia
także rozmowę głosową połączoną z przekazem obrazów wideo oraz korzystanie ze
wspólnej tablicy rysunkowej (whiteboard).
Internet, z racji swojej dostępności, zasięgu, a przede wszystkim dużej i wciąż
rosnącej popularności, postrzegany jest także jako nowy, coraz efektywniejszy kanał
dystrybucji zarówno produktów, informacji, jak i usług. Szczególne miejsce zaczynają
zajmować usługi ubezpieczeniowe i bankowe. Szacuje się, że do końca 2000 roku co
najmniej 500 banków na świecie wprowadzi pełny zakres usług „Internet banking. „6
Internet umożliwia także prowadzenie własnej wirtualnej firmy handlowej, usługowej.
Jako przykład można wymienić system uniwersalnego sklepu internetowego „KRAM”.
„Internet jest wykorzystywany również w procesach zarządzania zasobami
ludzkimi. Do kontaktu między przyszłym pracodawcą i pracobiorcą wykorzystuje się
pocztę elektroniczną. Dla komórek personalnych Internet pełni przede wszystkim rolę
rynku pracy, który może być wykorzystywany do rekrutacji. Przedsiębiorstwa będące
w sieci (lub korzystające z niej poprzez osoby trzecie) przekazują najczęściej ogólne
informacja o sobie, ale też zamieszczają oferty pracy. Z tych informacji można
dowiedzieć się o wymaganiach na określone stanowisko pracy, możliwościach
obycia praktyki, szansach i planach rozwoju osobistego, jak też samego
przedsiębiorstwa. W Internecie nie ma ograniczeń co do ilości zamieszczanych
informacji, nie ma też ograniczeń terytorialnych. Z tego względu Internet ma dużo
większe możliwości niż tradycyjne media. Tym samym istnieje możliwość
6
Marek Lisiecki „Internet, Intranet, Extranet..” str.481-483
5
dokładniejszego przedstawienia charakterystyki przedsiębiorstwa, stanowisk pracy
itd. Ogłoszenia internetowe mogą być zamieszczane dowolnie długo, łatwo je
poprawiać czy zmieniać, wzbogacić różnymi formami graficznymi – przy znacznie
niższych kosztach niż w prasie. Szacuje się, że 60% osób poszukujących
zatrudnienia w USA używa do tego celu Internetu. W Polsce tą drogą znajduje pracę
kilka procent osób.
Ważne miejsce w zarządzaniu zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach
odgrywa szkolenie i doskonalenie zawodowe. Również i w tym obszarze Internet
może wspomóc pracodawców i pracobiorców. Obserwowana dynamika zmian w
zakresie edukacji internetowej jest tak duża, że obecnie można nawet studiować
przez Internet. Do najbardziej znanych organizacji kształcących na odległość poprzez
Internet można zaliczyć funkcjonujące w Stanach Zjednoczonych: United States
Distance Learning Organization, Global Distance Learning Association, University of
Denver. Ośrodki te umożliwiają zdobywanie wiedzy w najróżniejszych obszarach
(języki obce, zarządzanie i marketing,itd.) Również wiele polskich organizacji
wykorzystuje Internet dla potrzeb kształcenia. Przykładowo można wymienić:
Studium Nauczania na Odległość prowadzone przez Polsko – Amerykańskie
Centrum Zarządzania przy Uniwersytecie Łódzkim, Distance Education Centre at
Technical University of Gdańsk.”7
„Każda firma ma pewne potrzeby informacyjne, bez których jej funkcjonowanie
byłoby niemożliwe lub znacznie ograniczone i nieefektywne. Najważniejszą z takich
potrzeb jest szybki dostęp do niezbędnych informacji. W czasach, kiedy informacja
stała się praktycznie towarem, dostęp do nieograniczonych zasobów informacyjnych
może decydować o przewadze danego obiektu gospodarczego nad konkurencją.
Przedsiębiorstwa, których kierownictwo docenia istotę informacji oraz otwarte jest na
nowe rozwiązania i propozycje, wdrażają nowoczesne technologie internetowe.
Firma mająca połączenie z tą siecią ma możliwość korzystania z niezliczonej ilości
informacji, znajdującej się w ogromnej liczbie komputerów w różnych zakątkach
świata. W sieci jest obecnych coraz więcej serwerów WWW firm produkcyjnych i
handlowych, redakcji gazet i czasopism, wydawnictw, instytucji rządowych, banków,
instytucji finansowych. Ogromna większość informacji jest udostępniana bezpłatnie.
Inne usługi jak np. korzystanie z wielkich baz danych, są odpłatne. Szybki dostęp do
6
wiadomości o usługach i produktach konkurencji pozwala na bieżąco śledzić jej
działalność. Ogólnoświatowa sieć jest także najtańszym sposobem dotarcia do
informacji z dziedziny ekonomii i biznesu, tak potrzebnych do sprawnego
funkcjonowania obiektów gospodarczych. Różnego rodzaju analizy ekonomiczne,
raporty o sytuacji finansowej i gospodarczej firmy, zestawienia porównacze różnych
danych rynkowych i inne tego typu opracowania są obecnie bardzo poszukiwane i
przydatne. Informacje prawne i polityczne to kolejna kategoria informacji niezbędnych
w działalności przedsiębiorstwa.
Kolejną ważną zaletą Internetu jest to, iż może on stanowić gotową infrastrukturę
telekomunikacyjną dla organizacji gospodarczych posiadających wiele oddziałów.
Internet umożliwia szybką komunikację pomiędzy pracownikami firmy. Jeśli firma ma
wiele oddziałów rozproszonych geograficznie, to Internet będzie dla niej idealnym i
najtańszym medium komunikacji pomiędzy pracownikami. Służyć może do
informowania np. o zmianach w przedsiębiorstwie, przesyłania danych, także
poufnych. Internet pozwala na przesyłanie informacji pod każdą postacią- tekstu,
grafiki, dźwięku, filmu i innych plików z danymi. Nowoczesna technologia umożliwia
transmisję tych danych w dowolny zakątek świata w ciągu zaledwie kilku sekund.
Wykorzystanie poczty elektronicznej w przedsiębiorstwie ułatwi obieg dokumentów i
obniży koszty przesyłania informacji. Ważną zaletą , jaką niesie ze sobą wdrożenie
Internetu do firmy, jest ułatwienie i usprawnienie zarządzania informacją, gdyż
Internet stanowi istotny krok w rozwoju systemów efektywnej wymiany informacji
wewnątrz obiektu gospodarczego. Taka szybka, sprawna i niezawodna komunikacja
ma strategiczne znaczenie przy przepływie informacji w obrębie danej firmy,
szczególnie w przedsiębiorstwach wielozakładowych, a także w jej kontaktach z
klientami, dostawcami i kontrahentami. Poczta internetowa jest podstawą szybkiej
komunikacji, a poza tym daje znaczne oszczędności, zastępując tradycyjne
kosztowne rozwiązania.
Internet jest również bardzo dobrym środkiem reklamy. Poprzez reklamę i
umieszczanie informacji w Internecie firma może dotrzeć do bardzo szerokiej rzeszy
nowych kontrahentów i współpracowników. WWW stanowić może dla firmy bardzo
atrakcyjny sposób przedstawienia swojej oferty. Posiadanie przez firmę własnej
strony WWW spełniać może wiele zadań. Jest ona ciągłą promocją firmy, jej
7
Marek Lisiecki „Internet w procesie zarządzania zasobami ludzkimi.” w pracy zbiorowej pod red. R. Skubisza
7
prezentacją zarówno dla potencjalnych klientów, jak i dla partnerów handlowych;
może zastąpić kosztowny druk informatorów, prospektów firmowych i broszur. WWW
jest również doskonałym narzędziem pozyskiwania wielkiej liczby informacji o
klientach. Przykładem tego jest technologia internetowa o nazwie „cookie”,
zastosowana w różnych przeglądarkach WWW. Polega na rejestracji miejsc, które
„odwiedzają” użytkownicy, dzięki czemu możliwe jest poznanie ich preferencji.
Technologia ta służy do zbierania różnorodnych informacji o użytkownikach. Za jej
pomocą firmy mogą rejestrować ich upodobania i dostosować do nich prezentowane
reklamy czy produkty.
W
dzisiejszych
czasach
przedsiębiorstwa
powinny
poważnie
potraktować
zagadnienia udoskonalenia swojego systemu informacyjnego. Takie usprawnienie
systemu informacyjnego w obiekcie gospodarczym może się odbywać poprzez
wdrożenie sieci Internet. Aby uzyskać dostęp do Internetu, należy skorzystać z usług
tzw. providera, czyli firmy umożliwiającej dostęp do sieci swoim klientom. Jedną z
metod wdrożenia Internetu do przedsiębiorstwa jest bezpośrednie połączenie sieci
lokalnej firmy z siecią operatora. Połączenie jest dokonywane za pomocą łącza
specjalnie wybudowanego do tego celu lub z wykorzystaniem linii dzierżawionej istniejącej linii telefonicznej, wynajętej od operatora telefonicznego na wyłączny
użytek danego klienta.
Dla niewielkich firm, nie posiadających sieci lokalnych, w których do Internetu ma być
podłączony tylko jeden komputer, łącze stałe jest wyjściem raczej nieopłacalnym. W
takim przypadku najkorzystniejszym rozwiązaniem jest połączenie komputerowe,
realizowane poprzez zwykłą sieć telefoniczną lub za pośrednictwem dość już
popularnej w Polsce cyfrowej sieci ISDN. Jej cechą jest to, że zapewnia połączenia
cyfrowe wysokiej jakości oraz o dużej przepustowości. Szczególną własnością ISDN
jest także możliwość dołączenia aż do ośmiu urządzeń, a niezależnie od siebie mogą
działać dwa z nich. Sieć ta umożliwia misję obrazu, dźwięku oraz danych
komputerowych. Podstawowa linia ISDN udostępnia dwa niezależne kanały
telefoniczne, które nie tylko umożliwiają prowadzenie dwóch rozmów jednocześnie,
ale także pozwalają na podłączenie się do Internetu, podczas gdy drugi kanal
pozostaje
wolny,
np.
do
rozmów
telefonicznych,
przesyłania
faksów
itd.
„Internet 2000 prawo-ekonomia – kultura” wyg. Verba Lublin 2000r.
8
Najważniejsze usprawnienie, jakie przynosi ISDN w zakresie przesyłania informacji,
to bardzo szybka transmisja plików komputerowych.
Jednym
z
największych
dostawców
usług
internetowych
w
Polsce
jest
Telekomunikacja Polska S.A. Dzięki rozbudowie sieci teleinformatycznej POLPAK_T,
posiadającej bezpośrednie połączenie z Internetem, możliwe się stało uruchomienie
dostępu
do
tej
ogólnoświatowej
sieci
komputerowej
zarówno
po
łączach
dzierżawionych, jak i po łączach komutowanych.
Rozróżnia się trzy rodzaje dostępu do internetu, świadczone przez Telekomunikację
Polską S.A.:
-
dostęp komutowany z szybkością do 33,6 kb/s i z użyciem protokołu PPP,
-
dostęp bezpośredni z szybkością do 28,8 kb/s,
-
dostęp bezpośredni z szybkością do 2 Mb/s i z użyciem protokołu Frame
Relay
Dostęp komutowany jest realizowany poprzez tradycyjną sieć telefoniczną.
Posiadając komputer wraz z modemem, użytkownik musi się połączyć z
ogólnopolskim numerem dostępowym –0202122. Dla numeru tego obowiązuje taryfa
lokalna, tzn. centrala zalicza jeden impuls telefoniczny co trzy minuty, a w porze
nocnej co sześć minut. Dzięki tej usłudze znacznie wzrosła w Polsce liczba
użytkowników sieci Internet. Dziennie odnotowuje się ponad 100 000 połączeń przy
przeciętnym czasie ich trwania około 15 minut. Połączenie komutowane jest
najprostszym sposobem dostępu i korzystania z Internetu. Z chwilą zaistnienia
połaczenia klient może korzystać z internetowych zasobów niezależnie od ich
lokalizacji.
Dostęp bezpośredni z szybkością do 28,8 kb/s polegający na utworzeniu stałego
łącza pomiędzy komputerem lub siecią przedsiębiorstwa, a najbliższym węzłem
Internetu. Dzięki temu nie jest konieczne każdorazowe zestawienie połączenia z
ogólnoświatową siecią, gdyż jest ono utrzymywane ciągle, niezależnie, czy jest
wykorzystywane, czy nie. Dzięki temu użytkownik nie tylko ma możliwość korzystania
z usług oferowanych na innych serwerach, ale również może uruchamiać własne
serwisy, takie jak witryny WWW, serwer poczty elektronicznej itd. Dzierżawa linii nie
pociąga za sobą żadnych opłat telefonicznych, zamiast tego uiszcza się kwartalną
wypłatę za wynajem, zależną głównie od odległości siedziby użytkownika od
operatora. W ramach abonamentu użytkownik ma ciągłe połączenie z Internetem,
bez
obawy
konieczności
pokrywania
wysokich
rachunków
telefonicznych.
9
Podstawową wadą wykorzystywania takiego rozwiązania przy wdrażaniu Internetu do
obiektu
gospodarczego
jest
stosunkowo
niska
prędkość
transmisji,
nie
przekraczająca 28,8 kb/s, niekiedy nawet niższa niż w połączeniu komutowanym.
Dostęp bezpośredni poprzez protokół Frame Relay. Telekomunikacja Polska S.A.
proponuje swoim potencjalnym klientom dostęp do ogólnoświatowej sieci Internet
bezpośrednio poprzez sieć POLPAK-T zgodnie z protokołem Frame Relay, będącym
przykładem
sieciowej
technologii
pakietowej
zaprojektowanej
z
myślą
o
funkcjonowaniu na nowoczesnych łączach cyfrowych o niskim poziomie błędów.
Frame Relay to znakomite rozwiązanie dla instytucji, które muszą wykorzystywać
połączenia typu „każdy z każdym”, nawiązywane i utrzymywane w miarę
zapotrzebowania. Połączenie siedziby klienta z publiczną siecią Frame Relay ma
postać komutowanej albo dedykowanej linii dzierżawionej.
Według danych Centrum Systemów Teleinformatycznych TP S.A. obecnie istnieją
dwa połączenia z operatorami Internetu w innych krajach: łącze o szybkości
transmisji 16 Mb/s do Teleglobe (operator Internetu w Kanadzie), łącze o szybkości
transmisji 2 Mb/s do MCI (operator Internetu w USA). W kraju są zrealizowane
połączenia do innych operatorów sieci Internet takich organizacji, jak:NASK, ICM,
ATM, KRAKMAN, POZMAN,TASK i wielu innych.
Podejmując decyzję o wyborze formy połączenia firmy z Internetem, należy wziąć
pod uwagę wiele czynników, takich jak rodzaj stosowanych aplikacji internetowych,
czy zakres wykorzystywanych usług sieciowych.”8
Rzeczywiste i potencjalne możliwości Internetu potwierdzają wyjątkowo dużą
przydatność tej sieci w zakresie uzyskiwania informacji, szczególnie o otoczeniu
organizacji: dalszym – obejmującym zagadnienia ekonomiczne, technologiczne,
socjokulturowe, prawno
– polityczne, międzynarodowe
obejmującym
dostawców,
klientów,
konkurentów,
– oraz bliższym
właścicieli,
–
regulatorów,
związkowców, sojuszników strategicznych.
Internet jest też dobrym narzędziem do prezentacji własnej firmy, produktów, działań
marketingowo- handlowych, kontaktów z klientami, a także pozyskiwania nowych
pracowników, kształcenia i doskonalenia personelu.
8
Artur Rot „Internet jako żródło...” op. cit. str.41-45
10
Download