Szkolenia z zarządzania projektami przygotowujące do certyfikacji

advertisement
FHU Józef Król Spółka Jawna
Biuro Projektu
Ul. Pelczara 6c/6
35-312 Rzeszów
Tel 017 857-91-63
Fax 017 857-32-75
Tel. kom: 730-144-964
REGULAMIN REKRUTACYJNY
Regulamin rekrutacyjny uczestników projektu „Szkolenia księgowe gwarancją wysokich
standardów rachunkowości w firmach”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VIII – Regionalne Kadry Gospodarki
Działanie 8.1.1. Wspieranie kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
Projekt realizowany jest w terminie 01.01.2013. – 31.12.2014r. w województwie podkarpackim
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA !
FHU Józef Król Spółka Jawna
Biuro Projektu
Ul. Pelczara 6c/6
35-312 Rzeszów
Tel 017 857-91-63
Fax 017 857-32-75
Tel. kom: 730-144-964
Postanowienia ogólne
§1
Definicje
Projekt – przedsięwzięcie realizowane w ramach Działania 8.1.1 Wspieranie kwalifikacji
zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, opisany we wniosku, będący przedmiotem
umowy o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy Instytucją Wdrażającą a Beneficjentem
pt. „Szkolenia księgowe gwarancją wysokich standardów rachunkowości w firmach”.
Działanie – instrument wsparcia skierowany na rozwój pracowników i przedsiębiorstw w
regionie, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8.1.1.
Wspieranie kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA !
FHU Józef Król Spółka Jawna
Biuro Projektu
Ul. Pelczara 6c/6
35-312 Rzeszów
Tel 017 857-91-63
Fax 017 857-32-75
Tel. kom: 730-144-964
Beneficjent – podmiot realizujący projekt w ramach przedmiotowego Działania – FHU Józef
Król Sp. Jawna, na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu z Instytucja Wdrażającą.
Kandydat – ubiegająca się o udział w projekcie.
Uczestnik projektu - osoba zakwalifikowana, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym
Regulaminie.
Komisja Rekrutacyjna – organ oceniający formularze rekrutacyjne i dokonujący kwalifikacji
uczestników do Projektu.
Instytucja Wdrażająca– Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.
Beneficjent Ostateczny – Firmy należące do sektora Mikro, Małych, Średnich i Dużych
Przedsiębiorstw i ich pracownicy (uczestnicy projektu).
Mikro przedsiębiorca - przedsiębiorca, który co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat
obrotowych:
- zatrudnia średnio rocznie mniej niż 10 pracowników oraz,
- osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych
nie przekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub suma aktywów jego bilansu
sporządzonego na koniec ostatniego roku obrotowego nie przekracza równowartości w złotych 2
milionów euro.
Mały przedsiębiorca - przedsiębiorca, który co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat
obrotowych:
- zatrudnia średnio rocznie mniej niż 50 pracowników oraz,
- osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych
nie przekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro lub suma aktywów jego bilansu
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA !
FHU Józef Król Spółka Jawna
Biuro Projektu
Ul. Pelczara 6c/6
35-312 Rzeszów
Tel 017 857-91-63
Fax 017 857-32-75
Tel. kom: 730-144-964
sporządzonego na koniec ostatniego roku obrotowego nie przekracza równowartości w złotych
10 milionów euro.
Średni przedsiębiorca - przedsiębiorca, który co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat
obrotowych:
- zatrudnia średnio rocznie mniej niż 250 oraz,
- osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych
nie przekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro lub suma aktywów jego bilansu
sporządzonego na koniec ostatniego roku obrotowego nie przekracza równowartości w złotych
43 milionów euro.
Duży Przedsiębiorca - przedsiębiorca, który co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat
obrotowych:
- zatrudnia średnio rocznie więcej niż 250 oraz,
- osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych
przekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro lub suma aktywów jego bilansu
sporządzonego na koniec ostatniego roku obrotowego przekracza równowartości w złotych 43
milionów euro.
Wkład własny Beneficjenta Ostatecznego – stanowi wartość wynagrodzenia uczestnika
projektu za czas niewykonywania pracy spowodowane uczestnictwem w szkoleniu. Koszt w
postaci wartości wynagrodzenia ponosi pracodawca kierujący pracownika na szkolenie.
§2
Zasady uczestnictwa w projekcie i doboru Beneficjentów Ostatecznych
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA !
FHU Józef Król Spółka Jawna
Biuro Projektu
Ul. Pelczara 6c/6
35-312 Rzeszów
Tel 017 857-91-63
Fax 017 857-32-75
Tel. kom: 730-144-964
1. Uczestnikami projektu mogą zostać:
a) przedsiębiorcy i ich pracownicy – zatrudnieni na podstawie umowy o pracę (mikro, małe,
średnie i duże przedsiębiorstwa) z wyjątkiem przedsiębiorstw, które pozostają pod zarządem
komisarycznym, bądź znajdują się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego,
postępowania naprawczego,
b) siedziba firmy (oddział lub filia)/adres zamieszkania uczestnika znajduje się na terenie
województwa podkarpackiego,
c) osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie.
d) ponadto aby zostać zakwalifikowanym na poszczególne szkolenia uczestnicy muszą spełniać
wymagania zgodne z „Regulaminem wymagań kwalifikacyjnych i praktyki zawodowej dla potrzeb
certyfikacji zawodu księgowego” stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr 732/111/2009 SKwP.
§3
1. Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 220 osób.
Rekrutacja prowadzona:
- w styczeń 2013 – 60 osób; 4 grupy szkoleniowe,
- w kwietniu i maju 2013 – 60 osób; 4 grupy szkoleniowe,
- w październiku i listopadzie 2013 – 60 osób; 4 grupy szkoleniowe,
- w czerwcu i lipcu 2014 – 40 osób; 4 grupy szkoleniowe
Szkolenia prowadzone będą w Rzeszowie, Krośnie, Mielcu i Dębicy.
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA !
FHU Józef Król Spółka Jawna
Biuro Projektu
Ul. Pelczara 6c/6
35-312 Rzeszów
Tel 017 857-91-63
Fax 017 857-32-75
Tel. kom: 730-144-964
2. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy
rezerwowej.
3.Osoby, nie uczestniczące w 20% prowadzonych zajęciach szkoleniowych mogą zostać
skreślone z listy uczestników projektu.
§4
1.
Niezależnie od spełnienia warunków zawartych w § 2 priorytetowo traktowane będą
osoby spełniające dodatkowo niżej zamieszczone kryteria:
a)
firmy prowadzące działalność na terenach wiejskich (Wpis do EDG lub KRS),
b)
firmy funkcjonujące krócej niż dwa lata,
c)
pracownicy, którzy w ciągu ostatniego roku nie brali udziału w żadnym szkoleniu z zakresu
księgowości.
§5
1. Nabór kandydatów do udziału w projekcie przeprowadzany jest przez komisję rekrutacyjną
powołaną przez Beneficjenta.
2. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:
- koordynator projektu,
- specjalista ds. szkoleń.
3. Komisja będzie podejmowała decyzje w składzie co najmniej dwuosobowym.
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA !
FHU Józef Król Spółka Jawna
Biuro Projektu
Ul. Pelczara 6c/6
35-312 Rzeszów
Tel 017 857-91-63
Fax 017 857-32-75
Tel. kom: 730-144-964
Ostateczną listę rankingową uczestników projektu zatwierdza Wspólnik FHU Józef Król Sp
Jawna.
§6
Sposób rekrutacji
1. Warunkiem przystąpienia do projektu jest wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych opisanych
w § 8, pkt. 2 i dostarczenie go w wyznaczonym terminie do siedziby Beneficjenta. Formularze
rekrutacyjne można odebrać w siedzibie Beneficjenta lub pobrać ze strony internetowej
www.fhu-jozefkrol.pl
2. Terminy składania dokumentów opisanych w § 8, pkt. 2. b) zostaną podane do wiadomości
oddzielnie dla każdej tury na stronie internetowej www.fhu-jozefkrol.pl i mediach regionalnych.
3. Rekrutacja prowadzona będzie osobno dla każdego miejsca szkolenia.
3. Dokumenty opisane w § 8, pkt. 2. b) należy składać osobiście, faksem 017 857-32-75, mailem
[email protected] lub za pośrednictwem Poczty Polskiej/kuriera do Biura projektu przy ul.
Pelczara 6c/6, 35-312 Rzeszów z dopiskiem: Szkolenie „Dyplomowany księgowy”
4. Beneficjent zastrzega sobie prawo przedłużenia okresu naboru lub dokonania dodatkowego
naboru uczestników projektu, w przypadku braku dostatecznej liczby zakwalifikowanych.
5. Informacja o przedłużonym lub dodatkowym naborze umieszczona zostanie na stronie
internetowej www.fhu-jozefkrol.pl i Biurze Projektu.
§7
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA !
FHU Józef Król Spółka Jawna
Biuro Projektu
Ul. Pelczara 6c/6
35-312 Rzeszów
Tel 017 857-91-63
Fax 017 857-32-75
Tel. kom: 730-144-964
1. Rekrutacja uczestników składa się z dwóch etapów. Kandydat, który zakwalifikuje się w I
Etapie rekrutacji uczestniczy w II etapie.
2. Każdy komplet dokumentów rekrutacyjnych otrzyma indywidualny numer zgłoszeniowy.
3. W II etapie kandydaci otrzymywać będą punkty zgodnie z zasadami określonymi w § 9. Wg
ilości uzyskanych punktów zostanie sporządzona lista rankingowa w kolejności od największej do
najmniejszej liczby uzyskanych punktów.
4. Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych łącznie 220 osób w 4 turach po 60 i 40
osób (dotyczy IV stopnia), które uzyskały największą liczbę punków .
5. Pozostałe osoby zostaną zapisane na liście rezerwowej w kolejności znajdującej się na liście
rankingowej. Osoby z listy rezerwowej zostaną zaproszone do udziału w projekcie (wg kolejności
na liście rankingowej) w przypadku rezygnacji lub dyskwalifikacji którejś z osób
zakwalifikowanych do projektu.
6. W przypadku osiągnięcia przez kilku kandydatów takiej samej liczby punktów o
zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
7. Komisja rekrutacyjna dokona oceny formularzy w ciągu 10 dni od zamknięcia terminu naboru.
8. Informacje o wynikach rekrutacji będą zamieszczane na stronie internetowej FHU Józef Król
Sp. Jawna www.fhu-jozefkrol.pl oraz na tablicy ogłoszeń FHU Józef Król Sp. Jawna nie później
niż pięć dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia. Na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń
zamieszczony zostanie wyłącznie indywidualny numer nadany przy złożeniu dokumentów
zgłoszeniowych. Informacje o wynikach rekrutacji można będzie również uzyskać w Biurze
Projektu pod nr tel. 017/ 857-91-63 lub 730144964.
§8
Etap I Rekrutacji – sprawdzanie wymogów formalnych.
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA !
FHU Józef Król Spółka Jawna
Biuro Projektu
Ul. Pelczara 6c/6
35-312 Rzeszów
Tel 017 857-91-63
Fax 017 857-32-75
Tel. kom: 730-144-964
1. Komisja sprawdzi dokumenty pod względem formalnym wykluczając z dalszej rekrutacji
wszystkie osoby, których dokumenty nie spełniają wymogów formalnych. Sprawdzane są
następujące wymogi:
a) Terminowość
dostarczenia
dokumentów
UWAGA! Nie liczy się data stempla pocztowego!
do
Biura
Projektu.
b) Kompletność i prawidłowość złożonych dokumentów:
- Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami tj. kserokopia dyplomu
ukończenia szkoły średniej, zaświadczenie o zatrudnieniu, oświadczenie
uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
oświadczenie o udziale/braku udziału w szkoleniu z zakresu księgowości w
ciągu ostatniego roku), raport F01 z ostatnich 3 lat (raport dotyczy
pracowników średnich i dużych przedsiębiorstw).
- Spełnienie warunków ogólnych.
Spełnienie warunków uczestnictwa w projekcie określonych w § 2 (ocena na podstawie
formularza zgłoszeniowego oraz wymaganych załączników do niego).
§9
Etap II rekrutacji – Priorytetowość kandydata
Kandydat, który zaznaczył przynależność do jednej, dwu, trzech grup priorytetowych
określonych w § 4 pkt 1 dostarczył wymagane dokumenty, otrzymuje odpowiednio:
przynależność do jednej grupy priorytetowej – 10 punktów,
przynależność do dwóch grup priorytetowych – 15 punktów,
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA !
FHU Józef Król Spółka Jawna
Biuro Projektu
Ul. Pelczara 6c/6
35-312 Rzeszów
Tel 017 857-91-63
Fax 017 857-32-75
Tel. kom: 730-144-964
przynależność do trzech grup priorytetowych – 20 punktów.
§ 10
Opis planowanych działań w ramach projektu
1. Wsparcie w ramach realizowanego projektu obejmuje m.in. następujące elementy:
a) Usługi szkoleniowe przygotowujące do zawodu „Księgowy” (stopień I) zgodnie z
wytycznymi SKwP:
- 80 godzin szkoleniowych dla każdej grupy (średnio 32 godziny szkoleniowe w miesiącu),
- szkolenia prowadzone będą w 4 grupach 15 osobowych (możliwe odchylenia +- 2 osoby),
- szkolenia odbywać się będą w Rzeszowie, Krośnie, Mielcu i Dębicy.
b) Egzamin: do dwóch tygodni po zakończeniu szkolenia
c) Usługi szkoleniowe przygotowujące do zawodu Specjalista ds. rachunkowości (stopień II)
zgodnie z wytycznymi SKwP:
- 200 godzin szkoleniowych dla każdej grupy (średnio 32 godziny szkoleniowe w miesiącu),
- szkolenia prowadzone będą w 4 grupach 15 osobowych (możliwe odchylenia +- 2 osoby),
- szkolenia odbywać się będą w Rzeszowie, Krośnie, Mielcu i Dębicy.
d) Egzamin: do dwóch tygodni po zakończeniu szkolenia
e) Usługi szkoleniowe przygotowujące do zawodu Główny księgowy (stopień III) zgodnie z
wytycznymi SKwP:
- 200 godzin szkoleniowych dla każdej grupy (średnio 32 godziny szkoleniowe w miesiącu),
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA !
FHU Józef Król Spółka Jawna
Biuro Projektu
Ul. Pelczara 6c/6
35-312 Rzeszów
Tel 017 857-91-63
Fax 017 857-32-75
Tel. kom: 730-144-964
- szkolenia prowadzone będą w 4 grupach 15 osobowych (możliwe odchylenia +- 2 osoby),
- szkolenia odbywać się będą w Rzeszowie, Krośnie, Mielcu i Dębicy.
Egzamin: do dwóch tygodni po zakończeniu szkolenia
f) Usługi szkoleniowe przygotowujące do tytułu Dyplomowany księgowy (stopień IV)
zgodnie z wytycznymi SKwP:
- 150 godzin szkoleniowych dla każdej grupy (średnio 32 godziny szkoleniowe w miesiącu),
- szkolenia prowadzone będą w 4 grupach 10 osobowych (możliwe odchylenia +- 2 osoby),
- szkolenia odbywać się będą w Rzeszowie, Krośnie, Mielcu i Dębicy.
g)
Egzamin: do dwóch tygodni po zakończeniu szkolenia
2. Realizacja usług szkoleniowych prowadzona będzie:
I stopień - Księgowy: szkolenia od marca do maja 2013 r. /egzamin w maju 2013r.
II stopień – Specjalista ds. księgowości: szkolenia od czerwca do listopada 2013r./egzamin w
grudniu 2013r.
III stopień – główny księgowy: szkolenia od grudnia 2013r. do lipca 2014r. / egzamin w
lipcu 2014r.
IV stopień – dyplomowany księgowy: od lipca do grudnia 2014 r / egzamin w grudniu 2014r.
§ 11
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA !
FHU Józef Król Spółka Jawna
Biuro Projektu
Ul. Pelczara 6c/6
35-312 Rzeszów
Tel 017 857-91-63
Fax 017 857-32-75
Tel. kom: 730-144-964
Umowa
1. Przyznanie Beneficjentowi Ostatecznemu Projektu wsparcia następuje po uprzednim
zawarciu w formie pisemnej umowy.
2. Wzory umów, dokumentów, wniosków dostępne są na stronach internetowych www.fhujozefkrol.pl
3. Wsparcie szkoleniowe będzie udzielane za zasadzie pomocy publicznej innej niż
de minimis.
§ 12
Od decyzji Komisji Oceniającej Beneficjenta, powołanej przez Beneficjenta nie przysługuje
prawo odwołania.
§ 13
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01 styczeń 2013 r. i może ulec zmianie.
Zmiana regulaminu odbywa się poprzez publikację na stronie internetowej www.fhujozefkrol.pl
numer telefonu do Biura Projektu: 017/857-91-63 lub 730144964
Zatwierdzono dnia: 10.01.2013r.
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA !
Download