Dariusz Wasilewski - Projekt „Portrety Szpitali”.

advertisement
„PORTRETY SZPITALI
– MAPY MOŻLIWOŚCI”
CZYLI MONITOROWANIE JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH
I BENCHMARKING Z ZAKRESU NADZORU
NAD FUNKCJONOWANIEM SZPITALI,
DLA KTÓRYCH ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM
JEST JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (JST)
Dariusz Wasilewski – Kierownik Projektu
Warszawa, 19 czerwca 2013 r.
Wydatki na ochronę zdrowia
70
57
60
50
61
64
65
68
51
41
44
Wydatki publiczne
na ochronę zdrowia
w Polsce (w mld zł)
40
30
20
10
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Próba diagnozy obecnej sytuacji
ograniczone zasoby finansowe szpitali
problem ich efektywnego
funkcjonowania
Próba diagnozy obecnej sytuacji
brak kompleksowej, pogłębionej informacji dot. ochrony
zdrowia na poszczególnych poziomach administracji
brak możliwości racjonalnego
wykorzystania zasobów
Próba diagnozy obecnej sytuacji
brak odpowiedniego narzędzia
diagnostyczno-analitycznego
brak możliwości
bieżącego monitorowania
funkcjonowania szpitali
Skąd pomysł na projekt?
 opieka zdrowotna jest jednym z istotnych kierunków
wydatkowania środków publicznych w skali całego Państwa,
 efekty z nią związane stanowią ważny element funkcjonowania
społeczności lokalnych, w tym jakości życia
i poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców,
• jednym z zadań JST jest zapewnienie dostępu do świadczeń opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
• akceptacja odpowiedzialności za realizację potrzeb zdrowotnych
obywateli znajduje swoje odzwierciedlenie
w zapisach konstytucyjnych
Główny cel projektu
Stworzenie nowatorskiego systemu monitorowania
funkcjonowania szpitali, który będzie wsparciem
dla władz centralnych kraju w planowaniu
polityk oraz działań, które wspierają
samorządy terytorialne w wykonywaniu
nałożonych na nie zadań publicznych.
Inne ważne cele
•
weryfikacja dotychczas stosowanych narzędzi badawczych wykorzystywanych w procesie
zarządzania szpitalami;
•
opracowanie nowatorskiego narzędzia badawczego oraz założeń do platformy
informatycznej;
•
wykazanie praktycznej użyteczności przygotowanego narzędzia badawczego;
•
dobranie wskaźników badania efektywności - BENCHMARKING - usług publicznych,
pozwalających na zastosowanie odpowiednich metod w procesach zarządzania i pokażą
nowe, dopasowane podejście do rozwiązywania procesów zarządczych;
•
budowa sieci służącej stałej wymianie doświadczeń i dobrych praktyk - benchmarking,
znalezienie innych partnerów społecznych, naukowych, eksperckich, środowiskowych
Powstałe narzędzie badawcze pozwoli na
NARZĘDZIE
BADAWCZE
bieżąca
identyfikacja
zjawisk
porównywanie się
szpitali
wspomaganie
istniejących
systemów
promocja
i rekomendacja
dobrych praktyk
Grupa
docelowa
JST „właściciel”
zarządzający szpitalami
publicznymi - JST
.
W nowoczesnym zarządzaniu informacja, obok
zasobów ludzkich, materialnych i finansowych ,
traktowana jest jako czwarty zasób każdej
organizacji.
Prawidłowo zidentyfikowana informacja,
Dobra informacja musi posiadać trzy cechy:
- identycznie zbudowaną metodologię,



- jednakowe źródła jej poboru,

pozwala dodatkowo na sformułowanie
elementów porównawczych tych podmiotów
względem siebie i względem otoczenia,

gdzie jesteśmy,

jak daleko odbiegamy od najgorszych i
Ilość informacji aktualnie znajdujących się w
systemie opieki zdrowotnej jest bardzo duża.

ile brakuje nam do najlepszych.

co robią inni, że są od nas lepsi?,
zjawisko „szumu informacyjnego”, zakłóca proces
prawidłowego podejmowania decyzji i nie
wpływa na lepsze wykorzystanie posiadanych
zasobów.

dlaczego nam się jeszcze nie udało?

co możemy jeszcze zrobić, aby zachować
obecną najlepszą pozycję?
pełna, wiarygodna i terminowa.

oparta o:
pozwala między innymi optymalnie
wykorzystywać posiadane zasoby, obserwować
zmiany i zjawiska oraz trendy tych zmian, a w
konsekwencji wprowadzać udoskonalenia.
uporządkowanie informacji = podwalinę
podejmowanych decyzji
benchmarking szpitali jest pierwszym tego typu podejmowanym działaniem w Polsce
- istnieją rozwiązania w skali mikro, koncentrujące się tylko na aspektach specjalistycznej
analizy
Zastosowanie metody benchmarkingu umożliwia:
 zidentyfikowanie dobrych i złych praktyk w wewnątrz każdego szpitala
(benchmarking wewnętrzny),
 wykrycie najlepszych rozwiązań stosowanych w badanej populacji szpitali
(benchmarking porównawczy)
JST, jako organy tworzące publiczne szpitale, nie posiadają odpowiednich narzędzi
diagnostyczno-analitycznych, które umożliwiłyby monitorowanie
funkcjonowania podległych podmiotów
 dane statystyczne są ograniczone
 determinowane okresami sprawozdawczymi
instrument oceny jakości pracy oraz efektywności funkcjonowania
-
ranking,
-
benchmarking
Innowacja narzędziowa – „cały szpital”
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
sprawność
organizacyjna i
funkcjonalna
zarządzanie
strategiczne i
operacyjne
zarządzanie zasobami
ludzkimi
restrukturyzacja i
reorganizacja
finanse, controlling,
budżetowanie
farmakoekonomika
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
jakość usług medycznych
przestrzeganie przepisów
prawnych
kontrole zewnętrzne
zarządzanie infrastruktura
szpitala
zakażenia i bezpieczeństwo
pacjentów
relacje właścicieldyrekcja/zarząd szpitala
e-zdrowie i informatyzacja
szpitala
Korzyści dla JST
Wzmocnienie - formułowania efektywnej regionalnej polityki ochrony
zdrowia, w oparciu o:
- gromadzoną cyklicznie,
- w sposób usystematyzowany i
- kompletny - wiedzę o podległych szpitalach
I.
funkcja nadzorcza – świadoma, bardziej profesjonalna
II.
wiedza z zakresu zarządzania, ekonomiki
III.
zobiektywizowana i kompletna ocena pracy kierownika szpitala, poprzez
możliwość monitorowania dokonujących się zmian w szpitalu
I.
Związek Powiatów Polskich / Związek Województw RP
Korzyści dla szpitali - BENCHAMRKING ZARZĄDZANIA SZPITALEM
I.
II.
III.
IV.
V.
kompletna i systematyczna, powtarzalna diagnoza o stanie
szpitala
Poznanie swoich osiągnięć/efektów w kontekście stopnia
zbliżenia się do stanu „wzorcowego szpitala”
porównanie na tle efektów w grupie innych szpitali
zweryfikowany i praktyczny dostęp do nowoczesnej wiedzy
z zakresu ekonomiki/zarządzania szpitalem / …..
stwarza łatwy dostęp do rekomendacji co do kierunku zmian i
samodoskonalenia się podmiotu leczniczego
Polska Federacja Szpitali / STOMOZ / Stow. Szpitalnictwa Polskiego
Produkt finalny
Zintegrowane narzędzie badawcze:
- metodologia zintegrowanego, wielowymiarowego badania banchmarkingowego,
monitorowania działań szpitali i zarządzania,
- zestaw ankiet (ankieta techniczna i benchmarkingowa),
- platforma informatyczna - narzędzie wspierające proces badania szpitali i
analizy uzyskanych wyników oraz automatycznego pokazywania benchmarków /
generowania rekomendacji;
- strona www.portretyszpitali.pl
- instrukcja obsługi narzędzia informatycznego wspierającego system
benchmarkingu szpitali
rezultaty
• Naprawcze
- ocena i możliwość reakcji organów założycielskich,
- zorientowanie się w sytuacji kryzysowej i podjęcie działań naprawczych,
- pomoc w restrukturyzacji, oddziaływanie na najważniejsze elementy
funkcjonowania szpitali
• Motywacyjny
- dowartościowywanie pracy i wysiłku wkładanego przez najlepsze
jednostki, promocja dobrych praktyk,
- zwiększenie szans rozwojowych tym, którzy na to zasługują
„Kompleksowe ujęcie wszystkich obszarów zarządzania i wyrażenie ich oceny w formie
porównywalnych wyników pozwala na jęcie „naukowe” jakościowej części procesu zarządzania
szpitalem. Jest to unikalne narzędzie do oceny zarządzania i pozwala na zobiektywizowanie tej
właśnie jakościowej jej oceny” dr. Z. Orzeł, dyrektor Dep Zdrowia i Pol Społ. Woj. Lubelskiego; wyd. Beck
Lider projektu:
Partnerzy:
Lider projektu
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
• uczelnia z wieloletnią tradycją badań naukowych w dziedzinie nauk
ekonomicznych oraz nauk o zarządzaniu,
• należy do ścisłej czołówki uczelni ekonomicznych w kraju, stanowi znaczące
centrum edukacyjne i naukowo-badawcze,
• realizuje od wielu lat z sukcesem projekty współfinansowane ze środków
unijnych, w których zostały osiągnięte zakładane rezultaty,
• w bogatej ofercie edukacyjnej posiada m.in. studia podyplomowe,
realizowane we współpracy z PCEiA „ORDO” sp. z o.o.:
- „Zarządzanie i finanse w ochronie zdrowia”, (7 edycji w Białymstoku, 22 we Wrocławiu);
- „Ubezpieczenia i prawo medyczne w ochronie zdrowia” (2 edycje w Białymstoku).
Lider projektu:
Partnerzy:
Partnerzy
Polskie Centrum Edukacji i Analiz „ORDO” sp. z o.o.
Działa na polskim rynku od 1999r., swoja ofertę dydaktyczną,
szkoleniową i doradczą buduje w oparciu o rzeczywiste potrzeby
klienta oraz nowatorskie rozwiązania:
• doradztwo i szkolenia z zakresu: biznesu, finansów, prawa, negocjacji
i rozwoju kompetencji pracowniczych, zarządzanie i controlling, ekonomiki ochrony
zdrowia, HTA, EBM i wiele innych;
• studia podyplomowe: Zarządzanie i finanse w ochronie zdrowia,
Ubezpieczenia i prawo medyczne w zarządzaniu ochroną zdrowia, Informatyzacja
w systemie ochrony zdrowia, budżetowanie i controlling w służbie zdrowia;
• konferencje kierowane do sektora ochrony zdrowia.
Lider projektu:
Partnerzy:
Partnerzy
Związek Powiatów Polskich
• stowarzyszenie zrzeszające 323 powiatów i miasta na
prawach powiatów,
• organizator wielu konferencji szkoleniowopromocyjnych, bierze udział w projektach badawczych,
inicjuje, inspiruje i podejmuje działania wpływające na poprawę
jakości usług publicznych w powiatach, przez co wspomaga
upowszechnienie idei projektów.
Lider projektu:
Partnerzy:
Partnerzy
Health Policy Institute – Partner Zagraniczny
Health Policy Institute – Centralny Instytut Polityki Zdrowotnej
- organizacja społeczna - niezależny think tank w obszarze polityki zdrowotnej i ekonomii
Słowacji oraz krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
- Założycielem - były główny doradca Ministra Zdrowia Republiki Słowackiej – Peter Pazitny,
- współzałożyciele – członkowie zespołu reform systemu ochrony zdrowia w Ministerstwie
Zdrowia Republiki Czeskiej.
Misja HPI:
•promocja wartości dążących do zrównoważonego finansowo systemu opieki zdrowotnej,
który elastycznie reaguje na potrzeby ludności,
•promowanie innowacyjnych rozwiązań na poziomie systemu ochrony zdrowia, poziomie
ubezpieczeń zdrowotnych i na poziomie wyższej efektywności świadczenia usług
zdrowotnych,
•promowanie dostępu klienta do systemu ubezpieczeń medycznych
„PORTRETY SZPITALI
– MAPY MOŻLIWOŚCI”
CZYLI MONITOROWANIE JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH
I BENCHMARKING Z ZAKRESU NADZORU
NAD FUNKCJONOWANIEM SZPITALI, DLA KTÓRYCH ORGANEM
ZAŁOŻYCIELSKIM
JEST JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (JST)
Raporty wojewódzkie
Konferencja podsumowująca badanie pilotażowe
Krzysztof Nyczaj, ekspert kluczowy
Biuro projektu:
ul. Jurowiecka 56, Białystok
[email protected], www.portretyszpitali.pl
Obszary badawcze
I.
Sprawność organizacyjna I funkcjonalna szpitala,
II.
Zarządzanie strategiczne I operacyjne,
III.
Zarządzanie zasobami ludzkimi,
IV.
Restrukturyzacja I reorganizacja szpitala,
V.
Finanse, controlling, budżetowanie,
VI.
Farma ekonomika,
VII. Jakość usługi medycznej,
VIII. Przestrzeganie przepisów prawa,
IX.
Kontrole zewnętrzne
X.
Zarządzanie infrastrukturą szpitala,
XI.
Zakażenia szpitalne I bezpieczeństwo pacjentów,
XII. Relacje właściciel – zarząd szpitala,
XIII. E-zdrowie I informatyzacja szpitala.
Sposób wyodrębnienia klas
OBSZAR I. SPRAWNOŚĆ ORGANIZACYJNA I FUNKCJONALNA SZPITALA
Mazowieckie
Podlaskie
Warmińsko-Mazurskie
KRA
J
OBSZAR II: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE I OPERACYJNE
Mazowieckie
Podlaskie
Warmińsko-Mazurskie
KRA
J
OBSZAR III: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI (ZZL)
Mazowieckie
Podlaskie
Warmińsko-Mazurskie
KRA
J
OBSZAR IV: RESTRUKTURYZACJA I REORGANIZACJA SZPITALA
Mazowieckie
Podlaskie
Warmińsko-Mazurskie
KRA
J
OBSZAR V: FINANSE, CONTROLLING, BUDŻETOWANIE
Mazowieckie
Podlaskie
Warmińsko-Mazurskie
KRA
J
OBSZAR VI: FARMAEKONOMIKA
Mazowieckie
Podlaskie
Warmińsko-Mazurskie
KRA
J
OBSZAR VII : JAKOŚC USŁUGI MEDYCZNEJ
Mazowieckie
Podlaskie
Warmińsko-Mazurskie
KRA
J
OBSZAR VIII: PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWA
Mazowieckie
Podlaskie
Warmińsko-Mazurskie
KRA
J
OBSZAR IX: KONTROLE ZEWNĘTRZNE
Mazowieckie
Podlaskie
Warmińsko-Mazurskie
KRA
J
OBSZAR X: ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURĄ SZPITALA
Mazowieckie
Podlaskie
Warmińsko-Mazurskie
KRA
J
OBSZAR XI: ZAKAŻENIA SZPITALNE I BEZPIECZEŃSTWO PACJENTÓW
Mazowieckie
Podlaskie
Warmińsko-Mazurskie
KRA
J
OBSZAR XIII: E-ZDROWIE I INFORMATYZACJA SZPITALA
Mazowieckie
Podlaskie
Warmińsko-Mazurskie
KRA
J
Klasy rentowności i jakości szpitali podległych Urzędowi Marszałkowskiemu lub Ministerstwu na
tle wszystkich szpitali branżowych i podległych Urzędom Marszałkowskim
biorących udział w badaniu
Mazowieckie
Podlaskie
Warmińsko-Mazurskie
WNIOSKI Z BADANIA PILOTAŻOWEGO
ISTOTNE DLA PODMIOTU
TWORZĄCEGO
Wniosek 1
 Wśród szpitali z dodatnią rentownością najbardziej różnicujące
są Obszary 1,2,9 i 10,
I. Sprawność organizacyjna I funkcjonalna
szpitala,
II. Zarządzanie strategiczne I operacyjne,
IX. Kontrole zewnętrzne
X. Zarządzanie infrastrukturą szpitala,
Wniosek 2
 Wśród szpitali z ujemną rentownością najbardziej różnicujące
są Obszary 1,2,6 i 10,
I. Sprawność organizacyjna I funkcjonalna szpitala,
II. Zarządzanie strategiczne I operacyjne,
VI. Farma ekonomika,
X. Zarządzanie infrastrukturą szpitala,
Wniosek 3
 W badaniu dotyczącym skupień najbardziej różnicującymi
skupienia są Obszary: 1,2,3 i 10.
I. Sprawność organizacyjna I funkcjonalna
szpitala,
II. Zarządzanie strategiczne I operacyjne,
III. Zarządzanie zasobami ludzkimi,
X. Zarządzanie infrastrukturą szpitala,
Wniosek 4

Wszystkie szpitale z ujemną rentownością majątku z całokształtu działalności mają również
ujemną wartość wskaźnika rentowności operacyjnej. Natomiast wśród szpitali z dodatnią rentownością
z całokształtu działalności tylko 3 z nich mają rentowność operacyjną ujemną, przy czym (dla tych
szpitali) różnica między wskaźnikami nie przekracza 1%.
Wniosek 5

Podsumowując punktu widzenia przewidywania czy szpital znajdzie się w strefie
rentowności pozytywnej (nieujemnej) czy negatywnej (ujemnej) rozstrzygające okazały się
trzy kryteria szczegółowe w przebadanych Obszarach. Są to:

• 3.3. Metody i narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi

• 5.3. Zarządzanie stabilnością finansową

• 8.2. Przestrzeganie przepisów regulujących prawa pacjenta

Na podstawie tych kryteriów można w bardzo wysokim stopniu , tj. w ponad 90
procentach, wyrokować w jakiej strefie rentowności ekonomicznej , dobrej czy złej, znajdzie
się szpital (bez względu jego wielkość czy profil działania). Dlatego zaleca się Podmiotom
Tworzącym i Zarządom Szpitali monitorowanie w pierwszej kolejności tych trzech
kryteriów.
Wniosek 6
Ponadto ze względu na stwierdzony statystycznie duży stopień istotności
wpływu na rentowność zaleca się także zwrócenie dużej uwagi (monitorowanie
postępów) w kilku poniższych kryteriach głównych:
 • 4.4. Efekty restrukturyzacji/reorganizacji

 • 5.1. Zarządzanie majątkiem obrotowym i płynnością finansową
 • 7.1. Zewnętrzne certyfikaty jakości posiadane przez szpital
 • 8.1. Statut i regulamin organizacyjny
 • 9.1. Wykonanie zaleceń pokontrolnych
 • 10.2. Zarządzanie sprzętem i aparaturą medyczną
 • 10.4. Postępowanie związane ze zdarzeniami niepożądanymi w
infrastrukturze
 Dziękuję za uwagę
Download