Przekształcenia szpitali

advertisement
Przekształcenia szpitali
skala, tendencje,
doświadczenia innych krajów
Przekształcenia szpitali
na przestrzeni ostatnich 10 lat
800
41
20
107
40
123
166
50
600
65
176
95
400
678
643
589
526
200
483
0
2002
2004
Publiczne
2006
Skomercjalizowane
2009
2012
Prywatne
Szpitale wielospecjalistyczne w Polsce wg właściciela. Źródło opracowanie własne na 31.12 2012
 Do czasu wprowadzenia Ustawy o działalności leczniczej (do 30.06.2011) przekształcono
ok 120 szpitali
 Skutki prawne - likwidacja SPZOZ, spłata całości zobowiązań i powołanie nowego podmiotu
prawa handlowego
 Ok 25 szpitali sprywatyzowano (prowadzą je spółki z większościowym udziałem kapitału
prywatnego)
Źródło: opracowanie własne
2
Ustawa o działalności leczniczej
 Ustawa weszła w życie – 1 lipca 2011
 Co do zasady SP ZOZ pokrywa sam ujemny wynik finansowy. Może on być także pokryty przez

Podmiot Tworzący max do 30 września roku następnego.
Jeśli Podmiot Tworzący nie pokryje ujemnego wyniku finansowego, w terminie 12 miesięcy:
 albo podejmuje uchwałę o zmianie formy organizacyjno prawnej (spółki kapitałowe lub j. budżetowe).
 albo podejmuje uchwałę o likwidacji SP ZOZ .
 Spółka kapitałowa z dniem przekształcenia SP ZOZ wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki, których
podmiotem był SP ZOZ (następstwo prawne),
wejście Ustawy
w życie
1.I.2011
1.VII.2011
Termin zatwierdzenia
sprawozdania
I-szy rok
obrachunkowy
1.I.2012
1. I.2013
30.VI.2013
Termin złożenia wniosku
o dotację (31.XII 2013)
30. IX.2013
Termin pokrycia
straty
1. I.2014
30. IX.2014
1. I.2015
Max termin decyzji
o rodzaju przekształcenia
30. IX.2015
Termin zakończenia
likwidacji
3
Przekształcenia w 2012 i 2013 roku
 Skala zjawiska
 15 szpitali w 2012
 46 szpitali w 2013 (plan)
 Struktura właścicielska przekształconych szpitali:
 W przekształceniach dominują samorządy wojewódzkie i gminne (razem 80% szpitali przekształconych w 2012
lub planowanych do przekształcenia w 2013 )
 Szpitale powiatowe to 20% szpitali przekształconych w 2012 lub planowanych do przekształcenia w 2013
 Kondycja przekształcanych szpitali
 50% szpitali planujących przekształcenia w 2013 r ma rating B
 27% szpitali planujących przekształcenia w 2013 r ma rating C
Struktura właścicielska i liczba przekształcanych szpitali w poszczególnych latach
 23% szpitali planujących przekształcenia w 2013 r ma rating D
2012
0
5
8
10
2
15
5
20
25
30
40
45
1
27
województwo
Źródło opracowanie własne
35
12
gmina
powiat
ministerstwo
8
50
Zmiany własnościowe w innych krajach
Liczba szpitali w Czechach w rodzaju właściciela
 Czechy
 komercjalizacja podmiotów nie następuje lawino a


stopniowo od I połowy lat 90-tych,
Tylko 10% łóżek posiadają szpitale prywatne (2010 r)
Sam fakt komercjalizacji nie gwarantuje wzrostu
efektywności czy eliminacji patologii,
 Niemcy
 komercjalizacja rozpoczęła się na początku lat 90 tych
 ostatnie lata to wzrost tendencji prywatyzacyjnych
 Powodem prywatyzacji jest:



łatwiejszy dostęp do środków inwestycyjnych (szpitale
postrzegane są przez banki jako b. dobrzy klienci)
zadłużenie samorządów nie pozwalające na pokrywania strat
nierentownych szpitali
Tylko 16% łóżek posiadają szpitale prywatne(2010 r)
160
54
120
23
80
92
40
66
70
33
34
64
63
0
2006
2009
2011
Publiczne (państwo + samorząd) Publiczne komercyjne Prywatne
Liczba szpitali w Niemczech w rodzaju właściciela
2500
2000
1500
369
950
1000
500
1062
526
670
877
755
818
630
0
1992
20022
Publiczne (państwo + samorząd)
Non-profit
2010
Prywatne
5
Przekształcenia w 2013 roku
i latach następnych
 W 2013 roku przekształci się ok 50 szpitali,
 W 2013 r. przekształcają się szpitale, które chcą - mają szansę na dotację oraz właściciela
który ma pomysł na ich funkcjonowanie w formule spółki prawa handlowego
 Przekształcają się głownie szpitale będące własnością województw i dużych miast (mazowieckie, śląskie,

pomorskie, Warszawa, Katowice)
Przekształcają się szpitale o dobrej kondycji finansowej (50 % ma rating B)
 Nie planują w 2013 przekształceń szpitale o złej sytuacji finansowej (tylko co czwarty ma rating D) lub
szpitale których właściciele nie mają możliwości finansowych restrukturyzacji zadłużenia (powiaty)
 Kalendarz wyborczy (wybory samorządowe jesienią 2014 ) skłaniał będzie powiaty do pokrywania straty i
przesunięcia procesu komercjalizacji na 2015 r
 Decyzje o przekształceniu organy podejmować będą jeśli będą zmuszone (nie poradzą sobie z pokryciem
ujemnego wyniku finansowego)
 W rezultacie w latach 2013 będą to sporadyczne przypadki
 W 2014 liczba przekształceń znacząco spadnie (kilkanaście) i w następnych latach utrzyma się na
zbliżonym poziomie
6
Download
Random flashcards
66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards