Załącznik nr 4 - Szpital Wojewódzki w Opolu

advertisement
Załącznik nr 21
do umowy DLG.39.562-1/16
Zasady BHP i informacja o zagrożeniach
dla wykonawców świadczących usługi
na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Opolu
I. Zasady BHP, PPOŻ dla Wykonawców świadczących usługi na terenie Szpitala
Wykonawca świadczący usługę na rzecz Szpitala Wojewódzkiego w Opolu zobowiązany jest:
1. Przestrzegać obowiązujące przepisy bhp i ochrony przeciwpożarowej.
2. Organizować pracę swoich pracowników w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.
3. Przeprowadzić szkolenia bhp z zakresu wykonywanych prac na terenie Szpitala.
4. Wyposażyć swoich pracowników w niezbędne środki ochrony indywidualnej.
5. Dopilnować, aby pracownicy stosowali środki ochrony indywidualnej zgodnie z ich przeznaczeniem.
6. Wyposażyć swoich pracowników w odzież i obuwie robocze.
7. Dopilnować, aby pracownicy stosowali odzież i obuwie robocze zgodnie z ich przeznaczeniem.
8. Potwierdzić poprzez oświadczenie wg dołączonego wzoru, że:
a) zapoznał swoich pracowników z oceną ryzyka zawodowego dotyczącą wykonywanych prac na terenie
Szpitala,
b) pracownicy posiadają aktualne przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
c) pracownicy posiadają aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do pracy na zajmowanym
stanowisku pracy wydane w ramach przeprowadzonych badań profilaktycznych,
d) pracownicy posiadają aktualne, odpowiednie do wykonywanej pracy, uprawnienia i kwalifikacje
wymagane odrębnymi przepisami.
9. Dbać o ład i porządek w trakcie oraz po zakończeniu prac.
10. Zabezpieczyć teren (miejsce), na którym prowadzi prace, przed dostępem osób postronnych (wyznaczenie
strefy bezpieczeństwa, wygrodzenie, oznakowanie, zmiany w organizacji ruchu drogowego lub pieszego,
ustawienie tablic informacyjnych itp.) po uzgodnieniu z uprawnionymi przedstawicielami Szpitala. Jeżeli
jest konieczne prowadzenie robót na korytarzach czy w pomieszczeniach, w których mogą przebywać inne
osoby, Wykonawca zobowiązany jest tak zorganizować prace, aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno
swoim pracownikom, personelowi Szpitala jak i osobom odwiedzającym.
11. Dopilnować, by pracownicy przebywali tylko w obszarze niezbędnym do wykonania zleconych prac.
12. Zapewnić, by maszyny i urządzenia używane przez swoich pracowników nie stwarzały zagrożenia dla
innych pracowników, pacjentów i osób odwiedzających.
13. W przypadku wykonywania na terenie Szpitala prac szczególne niebezpiecznych tj. prac spawalniczych, z
otwartym ogniem, Wykonawca powinien to zgłosić i uzyskać pisemną zgodę od inspektora ppoż. Szpitala.
14. Dopilnować, by nie ograniczać dostępu do gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych oraz nie zastawiać wejść,
dróg ewakuacyjnych i komunikacyjnych.
15. Magazynować niezbędne materiały potrzebne do wykonania prac tylko w miejscu wyznaczonym oraz
ułożone i zabezpieczone tak, aby nie stwarzały zagrożenia dla ludzi.
16. Posiadać wykaz substancji niebezpiecznych stosowanych na terenie Szpitala. Każda substancja
niebezpieczna musi znajdować się w odpowiednim, oznakowanym w języku polskim pojemniku oraz
posiadać, również w języku polskim, kartę charakterystyki.
17. Rejestrować zdarzenia potencjalnie wypadkowe, wypadki przy pracy, choroby zawodowe wśród swoich
pracowników pracujących na terenie Szpitala oraz zgłaszać je, w formie pisemnej, pracownikowi na
stanowisku ds. BHP Szpitala.
18. Przestrzegać, w wewnątrz i na zewnątrz budynków Szpitala, obowiązujący zakaz palenia wyrobów
tytoniowych.
II.
Informacja Prezesa Zarządu Szpitala dot. specyficznych, występujących na terenie Szpitala zagrożeń
oraz ochrony przed nimi
1. Zagrożenia dla zdrowia i życia występujące w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu – SP ZOZ:
1) czynniki biologiczne: bakterie, wirusy (WZW typu B i C, HIV, i inne), grzyby, pasożyty – np. opatrunki,
ostry sprzęt medyczny (igła, skalpel) zabrudzony materiałem biologicznym, pojemnik z wydzieliną, części
ciała,
2) czynniki chemiczne: środki dezynfekcyjne, odczynniki laboratoryjne, gazy anestetyczne, leki cytostatyczne,
farby, rozpuszczalniki,
3) czynniki fizyczne: promieniowanie elektromagnetyczne, promieniowanie jonizujące, hałas, prąd elektryczny,
zakłucia, skaleczenia, upadki, zagrożenie wybuchem np. butli z gazem medycznym, pożar,
4) czynniki psychofizyczne: obciążenie psychonerwowe - stres, obciążenie fizyczne - obciążenie mięśniowoszkieletowe.
2. Działania ochronne i zapobiegawcze podjęte w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń w Szpitalu:
1) stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej (fartuchy, rękawice, maski, gogle, itp.)
2) stosowanie obuwia i odzieży roboczej,
3) bezpieczne przechowywanie i transport czynnika biologicznego,
4) odpowiedni dobór środków dezynfekcyjnych,
5) powierzchnie odporne na środki dezynfekcyjne,
6) podział na strefy zagrożenia epidemiologicznego,
7) stosowania sprzętu jednorazowego,
8) stanowiska do mycia i dezynfekcji rąk w pełni wyposażone,
9) profilaktyka poekspozycyjna,
10) szkolenia personelu,
11) stosowanie znaku ostrzegającego przed zagrożeniem biologicznym, promieniowaniem jonizującym,
12) odpowiednie postępowanie z odpadami PGO,
13) ograniczony dostęp do niektórych miejsc Szpitala poprzez zamek uniemożliwiający wejście z zewnątrz, a
jednocześnie umożliwiający wyjście z pomieszczenia bez klucza, domofon,
14) odpowiednia organizacja pracy,
15) spożywanie posiłków w wydzielonych pomieszczeniach,
16) wydzielone szatnie,
17) wentylacja stanowiskowa,
18) klimatyzacja miejscowa,
19) przeprowadzona ocena ryzyka.
Do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w Szpitalu Wojewódzkim w Opole wyznaczono pielęgniarki i
ratowników poradni, oddziałów, pracowni diagnostycznych Szpitala oraz wybrane osoby Działu Technicznego nr telefonów ujęte są w spisie telefonów komórek organizacyjnych Szpitala, który znajduje się w każdej komórce
organizacyjnej. W nagłych wypadkach dot. uszkodzenia ciała pracownicy Szpitala zobowiązani są do korzystania
z pierwszej pomocy w tutejszym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – nr tel. wew. 3999.
Do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników wyznaczono
pracownika zajmującego stanowisko ds. p.poż. - Wioleta Wrzeciono-Kureczko nr tel. służbowego 077/4433109
oraz osoby kierujące zespołem pracowników komórek organizacyjnych Szpitala - nr telefonów ujęte są w spisie
telefonów komórek organizacyjnych Szpitala, który znajduje się w każdej komórce organizacyjnej.
O wystąpieniu awarii Wykonawca zobowiązany jest powiadomić osobę odpowiedzialną ze strony Szpitala za
nadzór nad wykonywaną robotą/usługą.
…................................................................
(podpis i pieczątka Prezesa Zarządu Szpitala)
Download