strategia informatyzacji

advertisement
STRATEGIA INFORMATYZACJI
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W OPOLU
NA LATA 2009 – 2016
Cel podstawowy informatyzacji na poziomie całego Szpitala – ułatwienie pracy
wszystkim jego Pracownikom i stworzenie dostępu do Internetu Pacjentom
1.
2.
3.
4.
5.
Historia informatyzacji Szpitala Wojewódzkiego w Opolu
Stan aktualny informatyzacji
Potrzeby informacyjne
Etapy wdrożeniowe
Efekt docelowy
1. HISTORIA INFORMATYZACJI SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W OPOLU
W chwili obecnej sprawny system informatyczny stanowi o sprawnym
funkcjonowaniu każdego przedsiębiorstwa, w tym także zakładu opieki zdrowotnej.
Wymagania stawiane systemom informatycznym obsługującym zakłady opieki
zdrowotnej, a zwłaszcza szpitale, są bardzo wysokie. Z jednej strony system powinien
archiwizować wszystkie zdarzenia zawiązane z procesami diagnostycznymi i leczniczymi, z
drugiej strony umożliwiać ich bieżące monitorowanie (faktyczne wykonanie, koszty i
przychody) oraz rozliczanie z płatnikami finansującymi ich wykonanie.
W krajach rozwiniętych systemy informatyczne w szpitalach wprowadzano już w
latach 80-tych XX wieku. W Polsce ten proces rozpoczął się na szerszą skalę po transformacji
ustrojowej, w latach 1999 – 2001.
W Szpitalu Wojewódzkim w Opolu pierwsze komputery pojawiły się w latach 90-tych
XX wieku, a za rok rozpoczęcia funkcjonowania sieci informatycznej – w rozumieniu
podstawowym dla szpitala, czyli informatycznej rejestracji ruchu chorych – należy uznać rok
2002. Pierwsze elementy sieci Szpitala i pierwsze komputery podłączone sfinansowane były z
Projektu Rozwoju Służby Zdrowia, finansowanego z pożyczki Banku Światowego – Zakup
oprogramowania aplikacyjnego: modułów Ruch Chorych i Apteka dla szpitali, kontrakt nr
010217690/2000/0178.
W roku 2006 zinformatyzowano Laboratorium Analityczne, jednak w sposób
niekompatybilny z istniejącym już oprogramowaniem InfoMedica w zakresie obsługi Ruchu
Chorych.
Przed informatyzacją części białej – pierwszymi funkcjonującymi oprogramowaniami
w Szpitalu były programy związane z księgowością.
Ze względu na trudną sytuację finansową Szpitala w tamtym okresie - w latach 20012004 tworzenie osieciowania, jak również poszerzanie bazy sprzętowej przebiegało w sposób
bardziej doraźny niż planowy, wynikający z doraźnych możliwości pozyskiwania sprzętu i
środków finansowych od sponsorów i darczyńców.
Wyżej opisana doraźność w rozwoju sieci, wynikająca z sytuacji finansowej,
przekładała się na doraźność we wdrażaniu funkcjonowania systemu informatycznego, co w
połączeniu z zawodnością sieci i sprzętu, brakiem odpowiedniej kadry informatycznej i
niewystarczającą koordynacją działań spowodowało w efekcie niepełne i w różnym stopniu,
w różnych miejscach wdrożenie funkcjonowania tego systemu. Istnienie komputerów,
1
drukarek o różnym stopniu zużycia i wieku, różnorodność producentów tego sprzętu
stanowiły i stanowią dodatkowy problem w sprawnym działaniu systemu.
W roku 2007 zakupiono moduł do monitorowania zakażeń wewnątrzszpitalnych,
jednak moduł ten będzie mógł wykorzystany po pełnym wdrożeniu modułu ruchu chorych.
W roku 2008 podjęto działania usprawniające i koordynujące funkcjonowania systemu
informatycznego InfoMedica.
2. STAN AKTUALNY INFORMATYZACJI
2.1. Sieć
W chwili obecnej sieć jest niekompletna i nie była tworzona według określonego i
ustalonego planu. Braki w sieciowaniu dotyczą m.in. Pracowni Mikrobiologii, bloków
operacyjnych, zespołu poradni przyszpitalnych oraz niektórych pracowni diagnostycznych np.
Pracowni Bronchoskopii.
Istnieje pilna potrzeba stworzenia projektu sieci, uwzględniającego także, poza
systemem informatycznym Szpitala, dostęp do Internetu dla Pacjentów.
W ramach komunikacji wewnątrz sieci istnieje potrzeba instalacji dysku sieciowego,
dostępnego z każdego komputera w sieci.
2.2. Komputery i inny sprzęt działający w sieci
W chwili obecnej z przyczyn przedstawionych w rozdziale 1, sprzęt komputerowy jest
niejednolity pod względem wieku i zużycia, ponadto występują istotne braki sprzętowe.
Istnieje pilna potrzeba uzupełnienia sprzętu i wymiany sprzętu zużytego według
potrzeb określonych podczas inwentaryzacji stanu obecnego (załącznik nr 1).
Plan zakupów sprzętu powinien uwzględniać dążenie do ujednolicenia oraz do
wymiany wielu drukarek jednostronnych na kilka drukarko-kopiarek dwustronnych,
pracujących w sieci.
2.3. Oprogramowanie
W chwili obecnej w Szpitalu funkcjonują następujące, aktualnie niekompatybilne
systemy:
- InfoMedica (ruch chorych, apteka, zakażenia wewnątrzszpitalne, zalecenia)
- Cobas (system laboratoryjny, w trakcie próby spinania z InfoMedicą)
- system finansowo-księgowy.
Istnieje pilna potrzeba nakreślenia planu rozbudowy o nowe moduły, sukcesywnego
ich zakupu i wdrażania.
Należy dążyć do ujednolicenia oprogramowania i spięcia w jedną całość tzw. części
białej z częścią szarą.
2.4. Ludzie
2
Rzeczywistość tworzą ludzie. Ludzie przekonają się do systemu informatycznego jeśli
odczują, że ułatwia im życie. Aby przekonywać do pracy w systemie – należy Pracownikom
zaoferować sprawnie działający system.
Podstawowymi użytkownikami systemu, który praca w systemie stanowi o jego
prawidłowym funkcjonowaniu i wykorzystaniu są, idąc w kolejności, Pracownicy Izby
Przyjęć, Lekarze i Pielęgniarki. Świadomość tych Pracowników o konieczności bieżącego
uzupełniania danych w systemie jest kluczem do jego sprawnego działania i wykorzystania
jego możliwości.
Załącznik nr 1. Inwentaryzacja sieciowania i sprzętu komputerowego na dzień 28.02.2009
3. POTRZEBY INFORMACYJNE
Załącznik nr 2.
Istnieje potrzeba ucyfrowienie diagnostyki obrazowej jako elementu budowy systemu
informacyjnego Szpitala.
4. ETAPY WDROŻENIOWE
4.1. Plan osieciowania (projekt sieci) i plan rozmieszczenia sprzętu informatycznego.
Załącznik nr 3. Projekt sieci szpitalnej
4.2. Wykonanie niezbędnego osieciowania oraz zakup niezbędnego sprzętu.
Na bazie wykonanego projektu sieci informatycznej Szpitala będzie sukcesywnie
wykonywane brakujące osieciowanie oraz uzupełniany brakujący sprzęt komputerowy.
Uzupełnienie brakującego osieciowania powinno zakończyć się w 2010 roku.
4.3. Bieżące usprawnianie pracy systemu.
Niezależnie od działań wymienionych w p. 4.2 należy na bieżąco prowadzić działania
zmierzające do optymalnego wykorzystania już istniejącego systemu informatycznego. Tylko
bieżące działanie umożliwi wykrywanie niedoskonałości systemu i bieżące ich korygowanie.
4.4. Szkolenia Pracowników w obsłudze systemu
W związku z prowadzoną praktycznie reinformatyzacją Szpitala wskazanie jest
przeprowadzanie okresowych szkoleń z dotyczących funkcjonowania i możliwości systemu.
Wprowadzanie nowych modułów będzie się odbywać po cyklu szkoleń dotyczących
funkcjonowania każdego z modułów.
4.5. Stała okresowa kontrola funkcjonowania systemu
Najwyższe kierownictwo Szpitala będzie w okresach minimum kwartalnych monitorować na
bieżąco funkcjonowanie systemu informatycznego, zwłaszcza w zakresie funkcjonowania
modułu Ruchu Chorych, jako podstawowego modułu całego systemu.
3
4.6. Ucyfrowienie diagnostyki obrazowej.
4.6.1. Diagnostyka obrazowa – w ramach rejestracji i przesyłania obrazów – powinna być
elementem informatyzacji Szpitala.
4.6.2. Zastosowanie rozwiązań telemedycyny umożliwi lepsze wykorzystanie kadry
medycznej związanej z diagnostyką obrazową.
4.7. Dostęp do Internetu dla Pacjentów.
4.7.1. Pacjenci szpitalni powinni mieć dostęp do Internetu poprzez system nie będący
elementem sieci, w której funkcjonuje system InfoMedica. W dobie dostępu do Internetu
bezprzewodowego nie ma potrzeby tworzenia terminali w salach chorych. Powinny
wystarczyć stanowiska w miejscach ogólnodostępnych (korytarze szpitalne, izba przyjęć).
Jedynie w miejscach szczególnych, np. sale chemioterapii czy wzmożonego nadzoru
sanitarnego powinny być umożliwiona dostępność do Internetu przy łóżku chorego..
4.7.2. Pacjenci ambulatoryjni powinni mieć możliwość rejestracji przez Internet, jak również
uzyskiwania porad przez Internet, w przypadkach nie wymagających bezpośredniego
kontaktu z lekarzem.
5. EFEKT DOCELOWY
Efektem docelowym ma być sprawnie funkcjonujący system informatyczny,
pozwalający na bieżące prowadzenie dokumentacji medycznej, w tym w zakresie diagnostyki
obrazowej, bieżące rozliczanie procedur medycznych oraz zapewniający bezpieczeństwo
zawartych w nim danych.
W efekcie docelowym w zakresie systemu dostępnego dla potencjalnych Pacjentów
będzie umożliwienie rejestracji do poradni drogą internetową oraz wykorzystywanie Internetu
do uzyskiwania konsultacji lekarskich, co jest szczególnie istotne w przypadkach schorzeń
przewlekłych.
4
Download