The EU`s reformed Cohesion Policy 2014-2020

advertisement
Inwestycje w rozwój miast i
regionów:
Unijna polityka spójności na lata
2014–2020
Polityka
spójności
Unia Europejska jest
zróżnicowana...
PKB/mieszk.
PKB na mieszkańca (wg
standardów siły nabywczej),
2014 r.
Wskaźnik, EU28 = 100
2
Unia Europejska jest
zróżnicowana...
Bezrobocie
Stopa bezrobocia, 2015 r.
% siły roboczej
brak danych
3
Unia Europejska jest
zróżnicowana...
Szkolnictwo wyższe
Mieszkańcy z grupy wiekowej 25–64 l. posiadający
wykształcenie wyższe, 2015 r.
% mieszkańców w wieku 25–64 l.
brak
danych
4
Do czego potrzebna jest unijna polityka spójności?
PKB na mieszkańca
(% średniej dla
krajów UE-28)
Wskaźnik
zatrudnienia
(%; wiek: 20–64)
PC o
najwyższym
wskaźniku
PC o najniższym
wskaźniku
Stosunek
Luksemburg
266%
Bułgaria
47%
5,7
Szwecja
80,5%
Grecja
54,9%
Dane Eurostatu z lat 2014 (PKB/mieszk.) i 2015 (wskaźnik zatrudnienia)
5
1,5
Do czego potrzebna jest unijna polityka spójności?
PKB na
mieszkańca
(% średniej dla
krajów UE-28)
2014 r.
Wskaźnik
zatrudnienia
(%; wiek: 20–64)
2015 r.
Regiony w górnym
przedziale 10% *
Regiony w dolnym
przedziale 10% *
Stosunek
180,3%
47,5%
3,8
81,1%
51,0%
1,6
* Regiony w górnym / dolnym przedziale 10% mieszkańców UE. W Stanach Zjednoczonych stosunek
ten wynosi jedynie 1,8, a w Japonii 2,5 (PKB na mieszkańca).
Dane dot. UE: Eurostat; dane dot. Stanów Zjednoczonych i Japonii: OECD.
6
Źródła polityki spójności sięgają traktatu rzymskiego
•
Preambuła traktatu rzymskiego (1957): wyraża potrzebę
„wzmocnienia jedności gospodarek i zapewnienia ich harmonijnego
rozwoju poprzez zmniejszenie różnic istniejących między
poszczególnymi regionami oraz opóźnienia regionów mniej
uprzywilejowanych”.
•
Artykuł 174 Traktatu z Lizbony (2010 r.): „W celu wspierania
harmonijnego rozwoju całej Unii rozwija ona i prowadzi działania służące
wzmocnieniu jej spójności gospodarczej, społecznej i
terytorialnej. W szczególności Unia zmierza do zmniejszenia
dysproporcji w poziomach rozwoju różnych regionów oraz
zacofania regionów najmniej uprzywilejowanych”.
7
Definicja regionu
• Eurostat opracował klasyfikację jednostek terytorialnych
do celów statystycznych (Nomenclature des Unités
Territoriales Statistiques, NUTS).
• Polityka spójności obejmuje regiony NUTS 2 liczące od 800 tys.
do 3 mln mieszkańców.
• W UE jest obecnie 276 regionów NUTS 2.
8
Unijna polityka spójności na lata 2014–2020: 1/3
budżetu UE
ŁĄCZNY BUDŻET UE
NA LATA 2014–2020
Reformy dotyczące okresu 2014–2020
mają na celu maksymalizację
skuteczności wykorzystania dostępnych
środków finansowania z UE.
1 082 mld EUR
67,5%
Inne polityki UE
Rolnictwo
Badania
Sprawy zewn.
Itd.
32,5%
POLITYKA
SPÓJNOŚCI
351,8 mld EUR
730,2 mld EUR
9
WZROST
Polityka spójności służy realizacji strategii Europa 2020
• Rozpoczęta w marcu 2010 r.: zastąpiła strategię lizbońską (z lat
2000 i 2005).
• Opracowana przez Komisję Europejską strategia na rzecz
„inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego
włączeniu społecznemu” w ciągu kolejnych 10 lat.
• Wzrost inteligentny — innowacje, edukacja, społeczeństwo
cyfrowe.
• Wzrost zrównoważony — klimat, energia i mobilność.
• Włączenie społeczne — zatrudnienie, rozwój kwalifikacji
oraz walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
10
Polityka spójności działa w zgodzie z politycznymi
priorytetami Komisji Europejskiej na lata 2014–2020
• Polityka spójności jest częścią europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych
• Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne stanowią
główny instrument unijnej polityki inwestycyjnej: 454 mld EUR
przeznaczono na realizację 535 programów
• Zatrudnienie, rozwój gospodarczy i inwestycje / Jednolity
rynek cyfrowy / Unia energetyczna i klimat / Rynek
wewnętrzny / Unia gospodarcza i walutowa / Wolny handel
między UE a USA / Sprawiedliwość i prawa podstawowe /
Migracja / UE w roli podmiotu globalnego / Zmiana
demokratyczna
11
Pięć europejskich funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych jednocześnie
UMOWA PARTNERSTWA
Europejski
Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
Fundusz
Spójności
Europejski
Fundusz
Społeczny
Europejski
Fundusz
Rozwoju
Regionalnego
Europejski
Fundusz Morski
i Rybacki
• Wspólne zasady dotyczące europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych:
• Uproszczone określanie kosztów.
• E-administracja.
• Zasady kwalifikowalności.
• Instrumenty finansowe.
• Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.
12
Część środków z funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych w inwestycjach publicznych
13
Plan inwestycyjny dla Europy
• Plan inwestycyjny Komisji Europejskiej koncentruje się na
usuwaniu przeszkód stojących na drodze inwestycji, zapewniając
widoczność projektów inwestycyjnych i wsparcie techniczne w
zakresie ich realizacji oraz wykorzystując w bardziej inteligentny
sposób nowe i istniejące zasoby finansowe.
•
Realizacja tych celów wymaga aktywności w trzech obszarach:
-
mobilizacja inwestycji w wysokości co najmniej 315 mld EUR
w ciągu 3 lat
-
wspieranie inwestycji w gospodarkę realną
-
tworzenie środowiska sprzyjającego inwestycjom
• Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych
(EFIS) motorem planu inwestycyjnego dla Europy.
14
Uzupełniające się stosowanie europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych i EFIS, np. w regionie
Nord-Pas-de-Calais Picardie
• Platforma „IF-TRI” łączy środki z funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych, od prywatnych inwestorów, sektora France's
Caisse des Dépôts et des Consignations, EBI oraz wsparcie z
EFIS
• Oferuje instrumenty finansowania ryzyka na rzecz projektów
dotyczących gospodarki niskoemisyjnej (efektywność
energetyczna, odnawialne źródła energii, gospodarka o obiegu
zamkniętym, inteligentna mobilność, sieci i magazynowanie)
• Do 2050 r. obniżenie zużycia energii o 60% i osiągnięcie
czterokrotnej redukcji emisji związków węgla „IF-TRI” w
regionie Nord-Pas de Calais stanowi pierwszy przykła
regionalnego
15
Instrumenty finansowe funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w
planie inwestycyjnym
Zwiększenie efektu dźwigni poprzez oferowane pożyczki, gwarancje,
udziały w kapitale, kapitał wysokiego ryzyka itp.
Cel: Co najmniej całkowite podwojenie wykorzystania funduszu inwestycyjnego (12 mld EUR do
± 30 mld)
EFRR i FS:
EFS
EFRRO
W
EFMR
Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne i EFIS (plan inwestycyjny)
Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne mogą przyczynić się do projektów
wspieranych przez EFIS
na poziomie projektu / instrumentów finansowych / platformy inwestycyjnej
16
Trzy fundusze inwestujące we wzrost gospodarczy i
nowe miejsca pracy
ŚRODKI Z POLITYKI SPÓJNOŚCI
WYDATKOWANE
ZA
POŚREDNICTWEM
TRZECH
FUNDUSZY
EUROPEJSKI
FUNDUSZ
ROZWOJU
REGIONALNEGO
356,5 mld EUR
ŚRODKI Z POLITYKI
SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI
FUNDUSZ
SPOŁECZNY
SZACOWANE KRAJOWE
ŚRODKI PUBLICZNE
I PRYWATNE
17
FUNDUSZ
SPÓJNOŚCI
PRAWDOPODOBNY UDZIAŁ
POLITYKA SPÓJNOŚCI
500 mld EUR +
Inwestycje we wszystkich regionach UE
Korzyści dla wszystkich regionów UE
181 mld EUR
dla regionów słabiej rozwiniętych
PKB < 75% średniej w krajach UE-27
27%
ludności
UE
POZIOM INWESTYCJI
DOSTOSOWANY DO
38 mld EUR
dla regionów w okresie przejściowym
POZIOMU ROZWOJU
PKB 75–90% średniej w krajach UE-27
12%
ludności
UE
57 mld EUR
dla regionów lepiej rozwiniętych
PKB > 90% średniej w krajach UE-27
61%
ludności
UE
18
Środki z polityki spójności w latach 2014–2020 (356,5
mld EUR)
181,3 mld EUR
Regiony słabiej rozwinięte
38,0 mld EUR
Regiony w okresie przejściowym
57,4 mld EUR
Regiony lepiej rozwinięte
10,1 mld EUR
Europejska współpraca terytorialna
0,4 mld EUR
Innowacyjne działania miejskie
3,2 mld EUR
Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (dodatkowo)
63,3 mld EUR
Fundusz Spójności
1,6 mld EUR
Dodatkowy przydział dla regionów najbardziej
oddalonych i słabo zaludnionych
1,2 mld EUR
Pomoc techniczna
19
Podział środków budżetowych między państwa
członkowskie (2014–2020)
Całkowity podział środków UE w ramach polityki spójności w latach 2014–2020 (w mld EUR,
bieżące ceny)
80
70
60
50
40
30
20
10
0
BE
BG
CZ
DK
DE
EE
IE
EL
ES
FR
HR
IT
CY
LV
20
LT
LU
HU
MT
NL
AT
PL
PT
RO
SI
SK
FI
SE
UK
Metoda:
programowanie, partnerstwo i zarządzanie dzielone
Wspólne Ramy
Strategiczne
Umowy
partnerstwa
Programy
operacyjne
21
Zarządzanie
programami /
wybór
projektów
Monitorowanie
/ sprawozdania
roczne
Trzy instytucje realizujące politykę spójności
• Instytucja zarządzająca, która realizuje program
operacyjny, oraz komitet monitorujący, który sprawuje
nadzór nad realizacją programu.
• Jednostka certyfikująca, która weryfikuje deklaracje wydatków
i wnioski o płatności przed przesłaniem ich do Komisji.
• Organ kontrolny dla każdego programu operacyjnego, który dba
o efektywne funkcjonowanie systemu zarządzania i
monitorowania.
22
11 celów tematycznych
Badania i innowacje
1
Przeciwdziałanie
zmianie klimatu
5
Zatrudnienie i mobilność
8
Technologie informacyjnokomunikacyjne
2
Środowisko i efektywne
gospodarowanie zasobami
6
Włączenie społeczne
9
Konkurencyjność MŚP
3
Zrównoważony transport
7
Lepsza edukacja
i szkolenia
10
Gospodarka niskoemisyjna
4
Lepsza administracja
publiczna
11
23
Skupienie inwestycji na czterech priorytetach
tematycznych (EFRR)
Regiony słabiej
rozwinięte
Regiony w okresie
przejściowym
60%
50%
Regiony lepiej rozwinięte
15%
12%
80%
20%
• 1 Badania i innowacje.
• 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK).
• 3 Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) — większe wykorzystanie instrumentów
finansowych.
•
4
Przejście na gospodarkę niskoemisyjną (efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii).
24
Finansowanie zależne od wyników
Monitorowanie
Rezerwa wykonania
6% środków zostanie w 2019 r. przeznaczone na programy i
priorytety, w ramach których osiągnięto cele pośrednie w co
najmniej 85%.
25
Silna rola partnerów w programowaniu i wdrażaniu
Europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa
• Wspólny zestaw norm mających na celu poprawę jakości
konsultacji, współpracy i dialogu z partnerami na etapach
planowania, wdrażania, monitorowania i oceny projektów
finansowanych ze środków europejskich funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych.
• Partnerzy: organy sektora publicznego, związki zawodowe,
pracodawcy, organizacje pozarządowe i jednostki odpowiedzialne
za promocję włączenia społecznego, równouprawnienia płci
i niedyskryminacji.
26
Potrzeba określenia warunków wstępnych w celu
efektywnego inwestowania środków unijnych
Tematyczne uwarunkowania ex ante
• Powiązane z celami tematycznymi i priorytetami
inwestycyjnymi w ramach polityki spójności oraz stosowane
w związku z inwestycjami w szczegółowych obszarach
tematycznych: warunki wstępne o charakterze strategicznym,
regulacyjnym i instytucjonalnym, potencjał administracyjny.
Ogólne uwarunkowania ex ante
• Powiązane z horyzontalnymi aspektami wdrażania programów i
stosowane w ramach wszystkich EFSI: przeciwdziałanie
dyskryminacji, równouprawnienie płci.
27
Przykłady warunków wstępnych finansowania z UE
Krajowa
strategia
dotycząca
transportu
Zgodność z
prawem ochrony
środowiska
System
udzielania
zamówień
publicznych
INWESTYCJE
28
Reformy
sprzyjające
przedsiębiorczości
Strategie
inteligentnej
specjalizacji
Poprawa sposobu inwestowania środków i zarządzania
nimi
• Zwiększanie potencjału administracyjnego
• Grupa wysokiego szczebla ds. uproszczenia
• Wymiana ekspertów regionalnych
• Pakty na rzecz uczciwości
• Grupa zadaniowa na rzecz lepszego wdrażania
• Inicjatywy na rzecz regionów opóźnionych
• Szkolenie dla ekspertów w zakresie zasad i przepisów
• Regionalne społeczności specjalistów
• Plan działania w kwestii zamówień publicznych
29
Rola Europejskiego Funduszu Społecznego
EFS to główny europejski instrument przeznaczony do
inwestowania w ludzi: poprzez podnoszenie ich kwalifikacji i
zapewnianie lepszych możliwości zatrudnienia.
Główne priorytety:
•Poprawa możliwości zatrudnienia
•Propagowanie kształcenia i uczenia się przez całe życie
•Sprzyjanie włączeniu społecznemu i przyczynianie się do zwalczania
ubóstwa
•Poprawa usług publicznych
Całkowite alokacje EFS na lata 2014–2020: 86,4 mld EUR
30
Koncentracja tematyczna EFS
• 20% zasobów EFS w każdym państwie członkowskim na włączenie
społeczne, walkę z ubóstwem i przeciwdziałanie wszelkim formom
dyskryminacji.
• Koncentracja finansowania na maksymalnie pięciu priorytetach (z
19) inwestycyjnych w ramach czterech celów tematycznych:
zatrudnienie/mobilność; edukacja/szkolenia, włączenie społeczne i
lepsza administracja publiczna.
Regiony słabiej
rozwinięte
60%
Regiony w okresie
przejściowym
Regiony lepiej
rozwinięte
70%
80%
31
Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI)
• Budżet w wysokości 6,4 mld EUR na lata 2014–2020.
• Przeznaczenie: regiony, w których stopa bezrobocia wśród
młodzieży przekracza 25%.
• Grupa docelowa: młodzież niekształcąca się, niepracująca ani
nieszkoląca się (NEET):
• osoby nieaktywne zawodowo lub niepracujące (także długoterminowo);
• osoby zarejestrowane lub niezarejestrowane jako poszukujące pracy;
• osoby zamieszkałe w kwalifikujących się regionach.
• Pierwsze rezultaty: wg danych z czerwca 2016 r. 1,4 mln osób
młodych bierze lub brało udział w działaniach wspieranych przez
inicjatywę YEI.
• 399 tys. osób ukończyło interwencję YEI;
• 243 200 młodych osób zdobyło zatrudnienie, korzysta z kształcenia lub
szkolenia po zakończeniu wsparcia w ramach inicjatywy YEI.
32
Zrównoważony rozwój miast: priorytet na okres 2014–2020
Co najmniej 5% środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego powinno zostać zainwestowanych na szczeblu
krajowym w zintegrowany, zrównoważony rozwój obszarów
miejskich
•Strategie zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich przygotowane
przez miasta i wdrażane w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych
(ZIT), wielotematycznych osi priorytetowych lub odrębnego programu
operacyjnego.
•Projekty są wybierane przez miasta zgodnie z określonymi strategiami.
•Muszą być uwzględniane powiązania miejsko-wiejskie.
•Możliwe jest korzystanie z metod typowych dla rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność, w tym konsultacji z lokalnych organizacji
obywatelskich.
33
Inne instrumenty na rzecz rozwoju obszarów miejskich
Innowacyjne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów
miejskich (od 2015 r.)
•0,37 mld EUR w ciągu 7 lat na promocję projektów innowacyjnych i
eksperymentalnych.
•Coroczne zaproszenia do wyrażenia zainteresowania.
•Co najmniej 50 tys. mieszkańców objętych działaniami.
Sieć rozwoju miejskiego
•
Bezpośredni dialog między Komisją Europejską i miastami wdrażającymi
działania dotyczące zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich i
innowacji.
•
Zarządzane przez Komisję Europejską.
Kontynuacja programu URBACT (URBACT III)
•
Program w ramach europejskiej współpracy terytorialnej, z którego mogą
korzystać wszystkie miasta.
34
Agenda miejska dla UE
• Pakt amsterdamski, przyjęty 30 maja 2016 r., ustanawia agendę
miejską dla UE i określa jej główne zasady.
• 12 partnerstw w zakresie 12 zidentyfikowanych wyzwań o
charakterze miejskim.
• Opracowane plany działania skupiają się na lepszym wdrażaniu
istniejących polityk UE.
• Zapewnianie lepszego dostępu do funduszy europejskich i lepsze
ich wykorzystanie.
• Wzbogacanie unijnej bazy wiedzy dotyczącej miast oraz
stymulowanie wymiany dobrych praktyk i współpracy
międzymiejskiej.
35
Europejska współpraca terytorialna (Interreg)
Trzy aspekty: transgraniczny; transnarodowy; międzyregionalny.
Budżet na okres 2014–2020: 10,1 mld EUR = 2,9% budżetu
polityki spójności.
Ponad 100 programów, spośród których 60 o charakterze
transgranicznym.
36
Współpraca transnarodowa
37
Współpraca
transgraniczna
38
Przegląd transgraniczny
• Wyzwania: różnice w prawodawstwie krajowym po obu
stronach granicy, niezgodne procesy administracyjne lub po
prostu brak wspólnego planowania terytorialnego.
• Przegląd współpracy transgranicznej rozpoczęty przez DG
REGIO zbudowany na podstawie trzech filarów:
1. Badanie mające na celu utworzenie rejestru krytycznych przeszkód
wraz z przykładami sposobów, w jakie zostały pokonane na
konkretnych granicach;
2. Rozległe konsultacje społeczne;
3. Cztery warsztaty z głównymi zainteresowanymi stronami.
39
Strategie makroregionalne
Strategia UE:
•
dla regionu Morza
Bałtyckiego;
•
na rzecz regionu Dunaju;
•
na rzecz regionu Morza
Adriatyckiego i Morza
Jońskiego;
•
na rzecz regionu alpejskiego;
•
Strategia morska na rzecz
Oceanu Atlantyckiego.
40
UE a Fundusz Solidarności
• Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) powstał w 2002 r.
w następstwie silnych powodzi w Europie Środkowej.
• Cel: pomoc finansowa na odbudowę zniszczeń.
• Cel: reagowanie na poważne klęski żywiołowe jako wyraz unijnej
solidarności w stosunku do mieszkańców obszarów dotkniętych
klęską.
• Środki z FSUE użyto jak do tej pory w 70 przypadkach klęsk
żywiołowych (pożary lasów, trzęsienia ziemi, burze, susze i
powodzie).
• 24 kraje europejskie uzyskały już pomoc z FSUE w łącznej
wysokości 3,7 mld EUR.
41
Nagrody RegioStars
Celem nagród RegioStars jest wyróżnienie dobrych praktyk
w dziedzinie rozwoju regionalnego oraz oryginalnych i innowacyjnych
projektów, które mogłyby okazać się interesujące i inspirujące dla
innych regionów.
•Wnioski mogą być wysyłane przez regionalne i lokalne instytucje
zarządzające.
•Ogłoszenie zwycięzców odbywa się podczas ceremonii rozdania
nagród w Brukseli podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast
(w październiku).
42
Efekty polityki spójności...
Wyniki w okresie 2007–2013:
•
Udzielono wsparcia w wysokości 346,5 mld EUR.
•
Utworzono 1 mln miejsc pracy — 1/3 miejsc pracy w ujęciu netto
utworzonych w UE.
•
Udzielono pomocy 250 tys. MŚP.
•
Wybudowano lub wyremontowano 5 tys. km linii kolejowych.
•
Wybudowano lub wyremontowano 30 tys. km dróg.
•
Zapewniono dostęp szerokopasmowy do Internetu kolejnym 8,2 mln
mieszkańców.
•
Zapewniono dostęp do nowej/odnowionej infrastruktury zaopatrującej
w czystą wodę pitną kolejnym 5,9 mln mieszkańców.
•
EFS: 15 mln uczestników szkoleń rocznie.
43
Dzięki polityce spójności… i funduszom strukturalnym i
inwestycyjnym:
Oczekiwane wyniki w okresie 2014–2020:
•454 mld EUR z budżetu UE zainwestowane za pośrednictwem
535 programów (637 mld EUR z uwzględnieniem
dofinansowania krajowego).
•Bezpośrednie wsparcie otrzyma 2 mln firm.
•Dzięki EFRR 15 mln gospodarstw domowych uzyska
szerokopasmowy dostęp do internetu.
•Zmniejszenie szacunkowych rocznych emisji gazów
cieplarnianych o ok. 30 mln ton CO2.
•Przydzielenie 120 mld EUR na zatrudnienie, włączenie
społeczne, kształcenie i szkolenie.
44
Portal OTWARTYCH DANYCH
• Informacje dostępne online w zakresie finansowania i
oczekiwanych osiągnięć w ramach funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych na lata 2014–2020.
• Możliwość zapoznania się z danymi na temat planowanych
inwestycji na poziomie UE, państwa członkowskiego, wg tematu
lub wg funduszu.
• Zestawy danych można wizualizować,
umieszczać na innych stronach
internetowych lub pobierać do analizy.
• https://cohesiondata.ec.europa.eu/
45
Unijna polityka spójności na lata 2014–2020:
Podstawowe elementy
• Powiązanie z unijną strategią Europa 2020.
• Skoordynowane korzystanie z pięciu europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych.
• Przeznaczenie: najważniejsze sektory wzrostu.
• Przyjęcia jasnych celów i pomiar wyników.
• Zapewnienie odpowiednich warunków inwestowania.
• Zwiększenie roli Europejskiego Funduszu Społecznego.
• Wzmocnienie roli partnerów w planowaniu, wdrażaniu i kontroli.
• Zintegrowane podejście do rozwoju terytorialnego.
• Wzmocniona współpraca transgraniczna.
46
Dziękuję za
uwagę
Polityka
spójności
Download