ECDI - Ipex.eu

advertisement
KOMISJA
EUROPEJSKA
Bruksela, dnia 29.11.2016 r.
COM(2016) 764 final
KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY,
EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU
REGIONÓW
Plan inwestycyjny dla Europy: oceny dostarczają argumentów za jego wzmocnieniem
PL
PL
1.
WPROWADZENIE
W dniu 14 września 2016 r. w orędziu o stanie Unii przewodniczący Juncker pokreślił, że
Europa musi wzmocnić ożywienie gospodarcze i inwestować głównie w swoją młodzież,
osoby poszukujące pracy, a także przedsiębiorstwa typu start-up i MŚP1. W tym kontekście,
w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2017 r.2 zarysowano najpilniejsze priorytety
gospodarcze i społeczne, na których Unia Europejska i jej państwa członkowskie muszą się
skupić w nadchodzących miesiącach.
Europa przeżywa obecnie okres słabej, ale stosunkowo stabilnej i sprzyjającej zatrudnieniu
odnowy gospodarczej. PKB jest wyższy niż przed kryzysem. Bezrobocie spada, a poziom
inwestycji zaczyna ponownie wzrastać. Nie należy jednak popadać w samozadowolenie.
Wpływ niektórych korzystnych czynników, które do tej pory sprzyjały ożywieniu, słabnie.
Następstwa kryzysu, a zwłaszcza jego skutki społeczne, wysoki poziom zadłużenia sektora
publicznego i prywatnego, a także odsetek zagrożonych kredytów, są w dalszym ciągu
znaczące.
Plan Inwestycyjny dla Europy okazał się użyteczny w stymulowaniu zrównoważonego
wzrostu inwestycji w państwach członkowskich. Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji
Strategicznych (EFIS)3 uruchomił 154 mld EUR w 27 państwach członkowskich w ciągu
zaledwie jednego roku, z czego, jak się oczekuje, skorzysta prawie 377 000 MŚP. EFIS
odgrywa zasadniczą rolę poprzez wspieranie innowacyjnych i strategicznych projektów, które
przyczyniają się do tworzenia miejsc pracy i do wzrostu gospodarczego (ramka 1).
Biorąc pod uwagę konkretne wyniki działalności EFIS, jak ogłoszono w orędziu o stanie
Unii przewodniczącego Junckera, we wrześniu 2016 r. Komisja zaproponowała4
wzmocnienie i rozszerzenie funduszu poprzez tak zwany wniosek EFIS 2.0. W celu
podwojenia okresu funkcjonowania i zdolności finansowych EFIS we wniosku proponuje się
w pierwszej kolejności przedłużenie działalności funduszu do końca 2020 r. oraz zwiększenie
wartości zakładanych inwestycji z 315 mld EUR do co najmniej pół biliona euro. We wniosku
większy nacisk położono też na udział sektora prywatnego i dodatkowość, a także na
zwiększenie przejrzystości przy wyborze projektów. Ponadto w EFIS 2.0 położono duży
nacisk na połączenie wsparcia w ramach EFIS z innymi źródłami finansowania w UE oraz z
finansowaniem z krajowych banków prorozwojowych – ma to odegrać ważną rolę w
poprawie zasięgu geograficznego EFIS. Z uwagi na potrzebę pomocy w zapewnieniu stałego
napływu projektów i tworzeniu platform inwestycyjnych, które mogą być finansowane we
1
2
3
4
PL
http://ec.europa.eu/priorities/state-union-2016_en
COM(2016) 725 final.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1017 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, Europejskiego Centrum Doradztwa
Inwestycyjnego i Europejskiego Portalu Projektów Inwestycyjnych oraz zmieniające rozporządzenia
(UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013 – Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych
(Dz.U. L 169 z 1.7.2015, s. 1).
COM(2016)597 final.
2
PL
wszystkich państwach członkowskich, we wniosku przewidziane jest również wzmocnienie
zakresu działania Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI/ Centrum
Doradztwa).
W październiku na posiedzeniu Rady Europejskiej „wezwano Radę, by na posiedzeniu w dniu
6 grudnia uzgodniła stanowisko negocjacyjne dotyczące nowego wniosku Komisji w sprawie
EFIS, z uwzględnieniem niezależnej zewnętrznej oceny, która zostanie przedstawiona w
listopadzie”5.
RAMKA 1 — PRZYKŁADY ZATWIERDZONYCH PROJEKTÓW EFIS
 Creta Farms (Grecja) stara się produkować zdrowsze wyroby mięsne, wstrzykując do
nich oliwę z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia. Zastosowana
technologia pozwala na usunięcie nasyconych tłuszczów zwierzęcych, które są
szkodliwe dla zdrowia ludzkiego, i zastąpienie ich tłuszczami nienasyconymi, które
pozwalają obniżyć poziom „złego” cholesterolu. Dziś Creta Farms jest największym
dostawcą wędlin na rynek grecki i pomyślnie rozwinęła już działalność eksportową.
Dzięki pomocy funduszy EFIS przedsiębiorstwo sfinansuje dalszy rozwój technologii,
która umożliwi wprowadzenie „oliwkowania” do przekąsek. Pozwoli to spółce na
zatrudnienie 100 nowych pracowników i na dalszy rozwój jej działalności na arenie
międzynarodowej.
 Malin Corporation (Irlandia) jest spółką o zasięgu globalnym, której działalność
związana jest z naukami o życiu. Spółka inwestuje w innowacyjne spółki zajmujące się
działalnością badawczą i rozwojową, w ich początkowym stadium działalności w
sektorze nauk o życiu. Niedawne wsparcie z EFIS w wysokości 70 mln EUR pozwoli
spółce zwiększyć inwestycje w europejskim sektorze nauk o życiu w ciągu
najbliższych siedmiu lat. Już obecnie pożyczka w wysokości 40 mln EUR jest
wykorzystywana do wspierania pionierskich innowacji i rozwoju nowych produktów
przez prywatne spółki z sektora nauk o życiu w Irlandii i Zjednoczonym Królestwie.
Dzięki wsparciu z EFIS firma Malin będzie mogła pomóc spółkom z sektora nauk o
życiu wykorzystać swój pełen potencjał dla osiągnięcia sukcesu handlowego.
 PEP-Therapy/Quadrivium (Francja) PEP Therapy jest spółką badawczą założoną w
2014 r. przez naukowców pracujących w prestiżowych francuskich instytutach
naukowo-badawczych. Zespół założycielski opracował technikę blokującą specyficzne
funkcje białek, które przekształcają zdrową komórkę w komórkę rakową. Celem jest
opracowanie metody leczenia, która w przeciwieństwie do chemioterapii zniszczy
jedynie komórki rakowe, zachowując dobre i zdrowe komórki. Dla sfinansowania tego
projektu PEP-Therapy otrzymała 1 mln EUR od Quadrivium 1, francuskiego funduszu
inwestycyjnego, który uzyskał zastrzyk finansowy w wysokości 20 mln EUR z
Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI).
 WOW Technology (Belgia) jest spółką specjalizującą się w produkcji maszyn
dopasowanych do indywidualnych potrzeb klienta oraz zautomatyzowanych urządzeń
dla różnych sektorów, w tym dla przemysłu lotniczego, samochodowego,
biotechnicznego, farmaceutycznego, rolno-spożywczego, ochrony środowiska i
5
PL
EUCO 31/16, 21 października 2016 r., punkt 18.
3
PL
energetyki. Jej główna maszyna – „Shaker Robot” – pozwala zautomatyzować
produkcję na wielką skalę kultur komórkowych stosowanych w produkcji szczepionek.
Dzięki kredytowi zabezpieczonemu przez EFI w ramach EFIS spółka planuje
dwukrotny wzrost w ciągu najbliższych pięciu lat przez podwojenie liczby
pracowników i rozszerzenie działalności na inne rynki europejskie, takie jak Francja,
Niemcy i Szwajcaria.
 Projekt infrastruktury ułatwiającej dostęp do portów (Hiszpania) obejmuje kredyt
ramowy przeznaczony na finansowanie poprzez Państwowy Fundusz „PAF” (Fundusz
Dostępu do Portów) inwestycji związanych z budową połączeń drogowych i
kolejowych do państwowych portów w Hiszpanii. Projekt pomoże poprawić połączenia
lądowe z głównymi portami, z których wszystkie znajdują się w transeuropejskiej sieci
transportowej. Operacja ta będzie stanowić kontynuację rozległego wsparcia
udzielanego w ciągu ostatnich lat przez EBI dla rozwoju tej sieci portów morskich.
 Szpital im. Rydygiera (Polska) w Toruniu otrzyma kredyt w wysokości około 57 mln
EUR z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w ramach EFIS na finansowanie
renowacji. Projekt stanowi część programu inwestycyjnego ukierunkowanego na
osiągnięcie przez szpital standardów technicznych i profesjonalnych wymaganych
przez polskie i unijne przepisy prawne. Jest to pierwsza w tym kraju transakcja w
sektorze publicznym objęta gwarancją budżetu UE w ramach EFIS. Transakcja ta
stanowi również model połączenia finansowania z EFIS z dotacją UE wspierającą
innowacyjną formę instrumentu finansowego: oprócz kredytu z EFIS, projekt będzie
finansowany z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI).
Aktualne rozporządzenie EFIS wymaga trzech ocen: (i) oceny Komisji dotyczącej
wykorzystania gwarancji UE i działania funduszu gwarancyjnego EFIS 6, do której dołączana
jest opinia Trybunału Obrachunkowego7; (ii) oceny działalności EFIS przez EBI8; oraz (iii)
niezależnej oceny zewnętrznej dotyczącej stosowania przepisów rozporządzenia EFIS9. Te
oceny pozwalają zainteresowanym stronom uzyskać kompleksowy obraz dotychczasowego
funkcjonowania EFIS i stanowią już materiał do trwających dyskusji legislacyjnych na temat
EFIS 2.0.
Wniosek w sprawie EFIS 2.0 porusza kwestie zidentyfikowane w trakcie przeprowadzonych
ocen. Zapewni on sprawną kontynuację działalności EFIS, bez zakłóceń w finansowaniu.
Promotorzy projektów będą mieli zapewnioną możliwość przygotowywania nowych
projektów, nawet po upływie początkowego okresu inwestycyjnego.
Plan Inwestycyjny dla Europy odgrywa już zasadniczą rolę w całym szeregu sektorów
poprzez wspieranie innowacyjnych projektów, które przyczynią się do stworzenia nowych
miejsc pracy i wzrostu na szczeblu społeczności lokalnych. Plan wspomaga także walkę z
6
7
8
9
PL
Zgodnie z art. 18 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2015/1017. Zob. SWD(2016) 297 final.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2015/1017 i art. 287 ust. 4 TFUE. Zob. Opinia nr 2/2016.
Opinia jest dostępna na stronie: http://www.eca.europa.eu/en/Pages/NewsItem.aspx?nid=7766
Zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2015/1017. Ocena jest dostępna na stronie:
http://www.eib.org/infocentre/publications/all/evaluation-of-the-functioning-of-the-efsi.htm
Zgodnie z art. 18 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2015/1017. Niezależna ocena jest dostępna na stronie:
https://ec.europa.eu/priorities/publications/independent-evaluation-investment-plan_en
4
PL
bezrobociem wśród młodzieży poprzez wspieranie rozwoju innowacyjnych, strategicznych i
młodych spółek. Projekty te mają kluczowe znaczenie dla przyszłej konkurencyjności
gospodarki UE i docelowych głównych obszarów działania, takich jak wsparcie MŚP,
innowacje, badania i rozwój, energia ze źródeł odnawialnych, efektywność energetyczna i
zapewnienie bezpieczeństwa dostaw, środowisko i infrastruktura cyfrowa, społeczna,
transportowa oraz usługi. Kompleksowa strategia realizowana w ramach planu
inwestycyjnego ma na celu osiągnięcie zrównoważonego wzrostu poziomu inwestycji w
Europie, który znacząco się obniżył w następstwie kryzysu finansowego. Pierwszy filar planu,
obejmujący EFIS i mający na celu ogólną poprawę wykorzystania budżetu UE, pozwala na
wzmocnienie skuteczności ograniczonych zasobów publicznych poprzez przyciąganie
prywatnych inwestorów i wspieranie innowacyjnych i strategicznych projektów w Europie,
które pozwolą na osiągnięcie wymiernych wyników w zakresie miejsc pracy i wzrostu
gospodarczego.
Drugi filar planu inwestycyjnego – Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Europejski portal
projektów inwestycyjnych (EPPI) (ramka 2) – dają gwarancję, że inwestycje dotrą do
gospodarki realnej przez promowanie stabilnej serii projektów mogących uzyskać
finansowanie z banków, a także poprzez zapewnienie większej przejrzystości.
RAMKA 2 — EPPI JEST CZĘŚCIĄ DRUGIEGO FILARU PLANU
INWESTYCYJNEGO DLA EUROPY
Zaprojektowany jako pomost między promotorami projektów z UE i inwestorami na całym
świecie, portal EPPI ma obecnie w ofercie ponad 130 projektów: ec.europa.eu/eipp
Zwiększa on wyeksponowanie istniejących możliwości inwestycyjnych w UE z korzyścią
dla inwestorów, gdyż przedstawia przejrzystą, perspektywiczną serię projektów, a także
ułatwia kontakt z ich promotorami.
Zrównoważone inwestowanie wymaga istnienia stabilnego i przewidywalnego otoczenia
biznesowego. W ramach trzeciego filaru Planu Inwestycyjnego podejmowane są działania
mające na celu usunięcie barier inwestycyjnych na poziomie UE i państw członkowskich,
pomoc w usprawnieniu otoczenia inwestycyjnego, a także wspieranie długoterminowego i
zrównoważonego wzrostu w Europie. UE i jej państwa członkowskie podjęły kroki służące
zwalczaniu barier dla inwestycji, jednak potrzebne są kolejne działania w tym zakresie.
Podczas gdy Komisja będzie kontynuować starania na rzecz usprawnienia ogólnego otoczenia
inwestycyjnego na szczeblu UE, w tym poprzez pogłębienie jednolitego rynku, państwa
członkowskie powinny zintensyfikować swoje wysiłki zmierzające do usunięcia przeszkód
dla inwestycji na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.
PL
5
PL
Ponadto doświadczenie uzyskane podczas wdrażania EFIS wskazuje, że państwami
członkowskimi, które dotychczas najwięcej skorzystały z jego działalności, są państwa z
najlepiej rozwiniętymi rynkami finansowymi i z otoczeniem biznesowym sprzyjającym
inwestycjom. Może to świadczyć o tym, że te państwa członkowskie są ogólnie bardziej
skuteczne od swoich partnerów w generowaniu propozycji projektów EFIS. Ponadto silne
krajowe banki prorozwojowe mogą przyczynić się do opracowania i współfinansowania
projektów.
Komisja przedstawiła również konkretne inicjatywy, które powinny ułatwić
finansowanie gospodarki realnej. Państwa członkowskie odniosą na przykład korzyści z
jaśniejszych wytycznych w sprawie reguł rachunkowości publicznej, zwłaszcza w odniesieniu
do partnerstw publiczno-prywatnych (PPP)10. Komisja ściśle monitoruje wpływ interpretacji
reguł rachunkowości publicznej na tworzenie PPP w różnych sektorach i w stosownych
przypadkach rozważy potrzebę dalszych działań. Komisja dostarczyła również praktyczne
wytyczne w sprawie stosowania zasad dotyczących pomocy państwa w finansowaniu
infrastruktury ze środków publicznych11. Niedawno zostały uruchomione projekty pilotażowe
w celu osiągnięcia na poziomie UE większej zbieżności ram czasowych poszczególnych
procedur odnoszących się do strategicznych inwestycji w projekty infrastrukturalne. W
pierwszym etapie projekty pilotażowe realizowane będą w Belgii i na Słowacji. Na podstawie
oceny tych projektów w roku 2017 Komisja rozszerzy tę inicjatywę na inne państwa
członkowskie z zamiarem stworzenia skutecznego systemu kompleksowej obsługi w
pojedynczej instytucji dla wszystkich państw członkowskich, co pozwoli połączyć wszystkie
właściwe służby Komisji – w tym Przedstawicielstwa Komisji w państwach członkowskich –
w jeden zespół ds. polityki inwestycyjnej.
Ponadto prace nad unią energetyczną, unią rynków kapitałowych, strategią jednolitego rynku,
strategią jednolitego rynku cyfrowego, gospodarką o obiegu zamkniętym oraz
międzynarodowymi umowami handlowo-inwestycyjnymi obejmują szczególne środki, które
– gdy zostaną w pełni wdrożone – pomogą w usunięciu przeszkód, promowaniu innowacji
oraz usprawnieniu otoczenia inwestycyjnego. Komisja wkrótce przyjmie pakiet energetyczny
zachęcający do przejścia na czystą energię i zwiększania efektywności energetycznej,
wspierający wiodącą rolę UE na świecie w zakresie energii odnawialnej a jednocześnie
oferowanie konsumentom energii rozsądnych warunków dostaw. Celem pakietu będzie
zapewnienie przewidywalności dla przedsiębiorstw, inwestorów i społeczeństwa oraz
ułatwienie inwestowania na szczeblu krajowym, w szczególności poprzez Krajowy Plan
Energetyczny i Krajowy Plan Klimatyczny. Poza wnioskami dotyczącymi obniżenia narzutów
10
11
PL
Przewodnik dotyczący partnerstw publiczno-prywatnych w ujęciu statystycznym, opracowany przez
Eurostat we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i przeznaczony głównie dla partnerów
prywatnych, został opublikowany 29 września 2016 r. Eurostat / EPEC / Europejski Bank
Inwestycyjny, „Przewodnik dotyczący partnerstw publiczno-prywatnych w ujęciu statystycznym”,
wrzesień 2016 r.
Zawiadomienie Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (2016/C 262/01), Dz.U. C 262 z 19.7.2016, s. 1.
6
PL
kapitałowych dla ubezpieczycieli inwestujących w kwalifikujące się projekty
infrastrukturalne12, 23 listopada 2016 r. Komisja zaproponowała obniżenie narzutów
kapitałowych dla banków w odniesieniu do niektórych inwestycji infrastrukturalnych 13. Dnia
22 listopada 2016 r. Komisja przedstawiła przekrojowy plan działań w zakresie wsparcia
nowo otwieranych przedsiębiorstw w Europie14, jak również wniosek15 dotyczący dyrektywy
w sprawie zwiększenia skuteczności postępowań dotyczących niewypłacalności i
restrukturyzacji zapobiegawczej oraz przepisów ramowych dających przedsiębiorcom
możliwość skorzystania z drugiej szansy, usuwając bariery dla inwestycji wynikające z różnic
takich przepisów ramowych pomiędzy państwami członkowskimi.
Państwa członkowskie powinny również wzmocnić wysiłki w zakresie wdrażania reform
koniecznych do usunięcia przeszkód dla inwestycji, które zostały zidentyfikowane w
kontekście semestru europejskiego, a ostatnio w rocznej analizie wzrostu
gospodarczego16. Reformy określone w zaleceniach dla poszczególnych krajów uwzględniają
konkretne czynniki narodowe. Reformy te są konieczne do utrzymania lub zwiększenia
poziomów inwestycji w państwach członkowskich. Pomimo wysiłków niektórych państw
członkowskich, zwłaszcza państw strefy euro mocno dotkniętych kryzysem, postępy w
eliminowaniu przeszkód dla inwestycji są ogólnie rzecz biorąc nierówne; potrzebne są dalsze
działania. Poza zwalczaniem barier i ograniczeń dla inwestycji Komisja zachęca również
państwa członkowskie do tworzenia struktur planowania i koordynacji na wszystkich
poziomach administracji i źródeł finansowania. W kontekście polityki inwestycyjnej państw
członkowskich struktury te mogą stworzyć stabilną serię kluczowych projektów sektora
publicznego i strategicznie nimi zarządzać, a także ułatwiać przeprowadzanie procedur
regulacyjnych i administracyjnych przy zatwierdzaniu projektów. Z drugiej strony mogą też
ściśle współpracować ze służbami Komisji i z Centrum Doradztwa Inwestycyjnego.
2.
JAKA JEST DOTYCHCZASOWA OCENA
INWESTYCJI W GOSPODARKĘ REALNĄ?
EFIS
I
JEGO
W tej sekcji podane są kluczowe argumenty opracowane na podstawie trzech ocen, po
których następuje opis sposobu, w jaki wniosek EFIS 2.0 odnosi się do tych kwestii.
Przydatność i dodatkowość wsparcia EFIS
12
13
14
15
16
PL
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/467 z dnia 30 września 2015 r. zmieniające
rozporządzenie (UE) 2015/35 w zakresie obliczania regulacyjnych wymogów kapitałowych w
odniesieniu do kilku kategorii aktywów posiadanych przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji
(Dz.U. L 85 z 1.4.2016, s. 6).
COM(2016) 850.
COM(2016) 733.
COM(2016) 723.
COM(2016) 725 final.
7
PL
W ocenach stwierdza się, że EFIS był przydatny, jeśli chodzi o zajęcie się potrzebami w
zakresie inwestycji w Europie. Niezależna ocena wskazuje na utrzymujące się luki
inwestycyjne oraz na potrzeby rynku i potwierdza, że EFIS przyczynia się do zmniejszenia tej
luki poprzez zapewnienie finansowania podwyższonego ryzyka.
Takie finansowanie podwyższonego ryzyka musi zapewniać dodatkowość (zdefiniowaną jako
działania specjalne EBI17, tzn. operacje o wyższym profilu ryzyka) i przyciągać maksymalne
finansowanie przez sektor prywatny. W swojej ocenie EBI podkreśla, że gwarancje UE
pozwoliły EBI znacznie podnieść poziom działań specjalnych, od około 4 mld EUR do
spodziewanego poziomu 20 mld EUR rocznie. W ocenie podkreśla się, że EFIS pozwolił EBI
rozszerzyć swoją bazę klientów i bazę produktów, zwłaszcza przez rozwój nowych
produktów podporządkowanych. Pomogło to EBI dostosować się do potrzeb rynku i
odpowiednio na nie reagować.
W niezależnej ocenie odnotowano jednak, iż mimo że operacje EFIS były działaniami
specjalnymi EBI, w niektórych wypadkach zainteresowane strony uznawały, że operacje te
nie były zabezpieczone przed wyższym ryzykiem w porównaniu z ofertą rynkową. W tym
samym kontekście ocena EBI wskazuje na potrzebę jaśniejszej definicji dodatkowości w
odniesieniu do działań specjalnych w celu zapewnienia większej spójności przy wyborze
projektów, jednocześnie ograniczając potencjalne ryzyka utraty reputacji przez EFIS.
Podobnie w niezależnej ocenie podkreśla się, że spełnienie kryterium dodatkowości powinno
wykraczać poza zaznaczenie okienka działań specjalnych EBI i że dokonana ocena
dodatkowości powinna być bardziej przejrzysta.
Mnożnik i mobilizacja prywatnych inwestycji
W niezależnej ocenie podkreśla się, że EFIS jest skuteczny w zwiększaniu dostępu do
finansowania i w mobilizowaniu kapitału prywatnego, określając spodziewany mnożnik
portfela na 14.1 dla zatwierdzonych operacji (całkowicie zgodny z założonym na cały okres
inwestycyjny EFIS docelowym mnożnikiem 15) oraz 63 % prywatnych inwestycji
uruchomionych na dzień 30 czerwca 2016 r. (nie ustalono dokładnego celu). Zarówno EBI,
jak i autorzy niezależnej oceny zauważają, że dwa segmenty EFIS (segment infrastruktury i
innowacyjności oraz segment MŚP) rozwijają się z różną prędkością. Na przykład wdrażając
segment MŚP, EFI przyspieszył udostępnianie istniejących upoważnień, a dopiero później
wprowadził nowe produkty. Natomiast EBI, przy wdrażaniu segmentu infrastruktury i
innowacyjności, mając możliwość wykorzystania istniejących produktów, potrzebował czasu
na stworzenie nowego asortymentu produktów, charakteryzujących się zarówno wyższym
profilem ryzyka, jak i nieraz wyższymi mnożnikami (zewnętrznymi). Można się spodziewać,
że te nowe produkty uzupełnią produkty już istniejące i że zostaną one udostępnione po
pierwszym roku wdrażania EFIS.
17
PL
Działania specjalne to działania dla których rating wewnętrzny EBI jest poniżej poziomu
inwestycyjnego, tzn. działania bardziej ryzykowne niż operacje standardowe EBI.
8
PL
► Rozwiązywanie kwestii dodatkowości wsparcia EFIS i uruchamianie prywatnych
inwestycji we wniosku EFIS 2.0
Od momentu uruchomienia ponad rok temu EFIS – wdrażany i współfinansowany przez
Grupę EBI, strategicznego partnera inwestycyjnego Komisji – jest na najlepszej drodze do
osiągnięcia zakładanego celu, jakim jest uruchomienie co najmniej 315 mld EUR na
dodatkowe inwestycje w gospodarkę realną do połowy 2018 r., jednocześnie dążąc do
zmaksymalizowania wkładu sektora prywatnego.
Szczególną zdolność do absorpcji odnotowano w segmencie MŚP, w którym wyniki EFIS
znacznie przerosły oczekiwania. Jest to zgodne z bardzo pozytywną reakcją na EFIS ze
strony MŚP. Aby zapewnić wystarczające zasoby finansowe umożliwiające dalsze
dostarczanie MŚP środków w ramach wsparcia z EFIS, w lipcu 2016 r. segment MŚP
zasilono kwotą 500 mln EUR zgodnie z obowiązującymi parametrami określonymi w
rozporządzeniu (UE) 2015/1017. Projekty z obu segmentów zatwierdzone przez Grupę EBI
do połowy listopada 2016 r. w ramach EFIS uruchomiły inwestycje o łącznej wartości 154
mld EUR w 27 państwach członkowskich i udzieliły wsparcia dla około 377 000 MŚP.
Kluczowym elementem EFIS 2.0 jest dalsze wzmocnienie dodatkowości wspieranych
projektów. Wniosek Komisji EFIS 2.0 jeszcze wyraźniej potwierdza, że projekty w ramach
EFIS powinny koncentrować się na kwestii inwestycji nieoptymalnych i lukach rynkowych,
które winny stanowić jedne z kryteriów kwalifikacji. W obecnej sytuacji charakteryzującej się
niskimi stopami procentowymi i wysokim poziomem płynności, kluczowymi czynnikami dla
określenia dodatkowości EFIS są: wyższe pokrycie ryzyka, w tym poprzez
podporządkowanie, narażenie na szczególne ryzyka, takie jak niesprawdzona technologia i
bardziej ryzykowni kontrahenci, a także inwestycje w nowe infrastruktury transgraniczne,
które z kolei zwiększą zaufanie i ogólny dostęp do finansowania, zwłaszcza w odniesieniu do
operacji obarczonych szczególnym ryzykiem. Ze względu na ich znaczenie dla Europy
transgraniczne projekty infrastrukturalne, w tym usługi związane z nimi, zostały określone w
nowym wniosku jako projekty umożliwiające dodatkowość. Obecnie jest to obszar
niedostatecznie rozwinięty i wymagający stymulacji w celu ułatwienia inwestycji.
Mechanizmy planu inwestycyjnego dla Europy dobrze funkcjonują, a celem EFIS 2.0 jest ich
wzmocnienie w celu dalszego uruchamiania prywatnego finansowania inwestycji w
sektorach, które są ważne dla przyszłości Europy i gdzie nadal występują niedoskonałości
rynku oraz nieoptymalne sytuacje inwestycyjne. Celem EFIS jest wspieranie inwestycji, które
– bez takiego wsparcia – nie mogłyby zostać zrealizowane w tym samym okresie, albo w
takim samym stopniu, przez EBI, EFI lub w oparciu o istniejące unijne instrumenty
finansowe. Jak przewidziano w początkowym okresie inwestycyjnym, należy przyciągać
inwestycje prywatne w największym możliwym zakresie, a MŚP będą głównymi
beneficjentami przyznawanego wsparcia.
PL
9
PL
Podział wsparcia EFIS w aspekcie geograficznym i według sektorów
Trzy oceny wskazują na dobre ogólne objęcie wsparciem w aspekcie sektorów i państw
członkowskich, biorąc pod uwagę fakt, że podczas przeprowadzania oceny EFIS
obejmował już 26 państw członkowskich we wszystkich kwalifikujących się sektorach 18.
Jednak zarówno w ocenie EBI, jak i w niezależnej ocenie wskazano, że portfel EFIS jest
silnie skoncentrowany w niektórych państwach członkowskich19. W niezależnej ocenie
odnotowano, że mniejsze wsparcie dla projektów EFIS w Europie Środkowej i Wschodniej
może wynikać z mniejszej dostępności technicznej wiedzy fachowej potrzebnej do
opracowania dużych projektów i stworzenia struktur partnerstwa publiczno-prywatnego,
braku struktur centralnego planowania i koordynacji projektów, relatywnie mniejszych
projektów, słabiej rozwiniętych rynków kapitału ryzyka, a także potrzeby większej
komplementarności, zwłaszcza w odniesieniu do EFSI. W ocenie podkreślono znaczenie
rozwijania zdolności w zakresie przygotowywania projektów, tak by można było rozszerzyć
zasięg geograficzny EFIS. Mimo że zarówno w ocenie niezależnej, jak i w ocenie EBI
wskazano na pewne skoncentrowanie wsparcia EFIS w niektórych sektorach, zainteresowane
strony nie uznały tego za istotny problem.
Spójność i komplementarność z innymi unijnymi źródłami finansowania
We wszystkich trzech ocenach wskazano na wysoki potencjał rozwoju nowych form
współpracy między EFIS a innymi źródłami finansowania z UE, ale jednocześnie
podkreślono potrzebę starannego monitorowania współoddziaływania pomiędzy
niektórymi z tych funduszy a EFIS. Niezależna ocena wskazuje, że EFIS, COSME20 i
program „Horyzont 2020” InnovFin21 dobrze się wzajemnie uzupełniają, jako że EFIS
umożliwia skoncentrowanie tych funduszy na wstępie, aby zaspokoić wysokie potrzeby rynku
w segmencie MŚP w ramach EFIS. Innym konkretnym przykładem możliwości sprawnego
łączenia tych funduszy było uruchomienie w dniu 8 listopada 2016 r. ogólnoeuropejskiego
funduszu/funduszy kapitału wysokiego ryzyka22: dzięki łączeniu środków pochodzących z
różnych źródeł program ten przyczynia się do rozwiązania problemu luki kapitałowej w
Europie i rozdrobnienia rynku kapitału podwyższonego ryzyka. Ma on również przyciągnąć
dodatkowe prywatne fundusze pochodzące od inwestorów instytucjonalnych do klasy
18
19
20
21
22
PL
Obecnie do wsparcia w ramach EFIS zatwierdzane są projekty we wszystkich 27 państwach
członkowskich.
W obu ocenach wskazano, że portfel EFIS jest skoncentrowany w następujących państwach
członkowskich: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy,
Luksemburg, Niderlandy, Portugalia, Hiszpania, Szwecja i Zjednoczone Królestwo. Kiedy zestawi się
wpływ inwestycji EFIS z poziomem PKB tych państw, zasięg geograficzny okazuje się jednak bardziej
zrównoważony.
Program UE na rzecz konkurencyjności w biznesie i MŚP. Więcej informacji o tym programie znajduje
się na stronie: https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_en
Fundusze unijne dla innowatorów. Więcej informacji znajduje się na stronie:
http://www.eib.org/products/blending/innovfin/
Więcej informacji znajduje się na stronie:
http://www.eif.org/what_we_do/equity/paneuropean_venture_capital_fund_of_funds/index.htm
10
PL
aktywów „fundusze kapitału wysokiego ryzyka UE”, w celu wsparcia wzrostu
przedsiębiorstw innowacyjnych.
Jeśli chodzi o instrumenty finansowe „Łącząc Europę” (CEF) i „Horyzont 2020” (H2020), w
swojej ocenie EBI uznał, że programy te mogą być potencjalnie konkurencją dla EFIS oraz że
EBI udziela czasem preferencji operacjom w ramach EFIS w stosunku do operacji w ramach
CEF i H2020 ze względu na presję dotyczącą osiągnięcia wyników przez EFIS. Odnośnie do
EFSI w niezależnej ocenie wskazano, że według niektórych zainteresowanych stron fundusze
te konkurują z EFIS, zwłaszcza w krajach korzystających z funduszy spójności.
Jednakże zarówno ocena EBI, jak i ocena Komisji wskazują na wysoki potencjał
komplementarności i synergii pomiędzy tymi funduszami a EFIS. W szczególności środki
pochodzące z CEF i H2020, podobnie jak te pochodzące z EFSI mogą finansować pierwszą
stratę operacji EFIS, kiedy potrzebne jest rozpoczęcie realizacji projektu i maksymalny udział
sektora prywatnego, podczas gdy EBI przy wsparciu EFIS mogłyby finansować transze
mezzanine. W tym zakresie struktura finansowania dla EFIS 1.0 zawierała transfer 500 mln
EUR z instrumentów finansowych CEF do część dotacji CEF. EBI i niezależna ocena
wskazują, że należy zbadać ograniczenia w łączeniu wsparcia z EFSI ze wsparciem z EFIS, w
tym rozważyć możliwość zaangażowania służb doradczych. Poza wskazówkami 23 Komisji
dotyczącymi sposobu łączenia finansowania z EFIS i EFSI Komisja przedłożyła wniosek24
służący ułatwieniu takiego łączenia. Komisja jest zdecydowana dalej pracować nad
zapewnieniem bardziej wyrównanych reguł dla różnych instrumentów UE.
Współpraca z krajowymi bankami prorozwojowymi i platformami inwestycyjnymi
Ocena EBI wskazuje, że około jedna trzecia operacji EFIS korzystała z finansowania
przez krajowe banki prorozwojowe. Jest to zgodne z oświadczeniami różnych państw
członkowskich o wniesieniu środków w wysokości do 42 mld EUR do projektów EFIS
lub do platform inwestycyjnych. Grupa EBI opracowała również szereg inicjatyw mających
na celu lepsze uwzględnienie potrzeb krajowych banków prorozwojowych, takich jak
platforma obrotu udziałami25, inicjatywa sekurytyzacyjna26 i szereg nowych produktów
finansowych27.
Według niezależnej oceny w niektórych wypadkach EFIS konkurował z krajowymi bankami
prorozwojowymi o ten sam projekt. Dotyczy to zwłaszcza większych projektów. Ryzyko
takie powinno zostać ograniczone, jeśli EBI przyjmie pozycję kredytodawcy
podporządkowanego w przypadku wspólnych inwestycji EFIS i krajowych banków
23
24
25
26
27
PL
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/fin_inst/pdf/efsi_esif_compl_en.pdf
COM(2016) 605 final.
Platforma obrotu udziałami EFI-NPI. Więcej informacji znajduje się na stronie:
http://www.eif.org/what_we_do/equity/NPI/index.htm
Inicjatywa sekurytyzacyjna EFI i NPI. Więcej informacji znajduje się na stronie:
http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/ENSI/index.htm. Przykładowo EFI podpisał protokół
ustaleń z Cassa Depositi e Prestiti (Włochy) i jest w trakcie podpisywania dalszych protokołów ustaleń.
http://www.eib.org/efsi/how-does-a-project-get-efsi-financing/index.htm
11
PL
prorozwojowych. Mimo iż platformy inwestycyjne mają możliwość zaspokojenia wysokiego
zapotrzebowania na ryzykowne finansowanie małych projektów, z niezależnej oceny wynika,
że do dnia jej zakończenia nie utworzono żadnej platformy inwestycyjnej. Pierwsza platforma
inwestycyjna została utworzona po dniu 30 czerwca 2016 r. Dalsze platformy, w tym dla
segmentu MŚP, są w trakcie przygotowań i oczekuje się, że zostaną zatwierdzone jeszcze w
tym roku.
►Rozwiązywanie kwestii podziału wsparcia EFIS w aspekcie geograficznym i jego
komplementarności z innymi unijnymi źródłami finansowania we wniosku EFIS 2.0
EFIS 2.0 wydłuży okres funkcjonowania EFIS do końca obecnych wieloletnich ram
finansowych, co powinno przynieść w sumie co najmniej pół miliarda euro inwestycji do roku
2020. Wniosek jest zgodny ze zmianą rozporządzenia finansowego zaproponowaną przez
Komisję w tym samym czasie celem utworzenia solidnych ram dla zarządzania
zobowiązaniami finansowymi Unii. W celu zwiększenia zasięgu EFIS oraz podwojenia
wartości zakładanych inwestycji Komisja apeluje do państw członkowskich, aby
potraktowały swój wkład priorytetowo.
Ważnym celem wniosku EFIS 2.0 jest ponadto wzmocnienie korzystania z EFIS w regionach
słabiej rozwiniętych i regionach w okresie przejściowym Wsparcie dla regionów słabiej
rozwiniętych i regionów w okresie przejściowym w Europie zostało zatem rozszerzone
poprzez wyraźne odniesienie do sektora przemysłu, który w innym przypadku nie zostałby
uwzględniony w ogólnych celach. Co więcej, wsparcie EFIS dla autostrad, którego należy
zasadniczo unikać, będzie dozwolone pod pewnymi warunkami w krajach objętych polityką
spójności. Niezwykle ważne jest, by państwa członkowskie rozwinęły swoje zdolności w
zakresie przygotowania projektów. EFIS 2.0 podniesie poziom pomocy technicznej poprzez
Centrum Doradztwa Inwestycyjnego. Korzystanie z usług świadczonych przez Centrum
Doradztwa Inwestycyjnego może również przyczynić się do wzmocnienia planowania i
koordynacji kluczowych projektów inwestycyjnych na szczeblu krajowym.
Ułatwienie łączenia EFIS z innymi źródłami unijnego finansowania, takimi jak EFSI,
program „Horyzont 2020” oraz instrument „Łącząc Europę”, ma również w tym względzie
kluczowe znaczenie i może przyczynić się do uruchamiania dodatkowych inwestycji sektora
prywatnego. W związku z tym we wrześniu 2016 r. Komisja przyjęła wniosek 28 dotyczący
rozporządzenia zbiorczego zmieniającego kilka rozporządzeń, aby ułatwić takie łączenie na
poziomie platform inwestycyjnych, a także w stosunku do poszczególnych projektów. W
swoim wniosku EFIS 2.0 Komisja zaproponowała również większe skoncentrowanie EFIS na
priorytetach politycznych UE, jeśli chodzi o zmiany klimatu, na przykład przez ustanowienie
minimalnego celu dla projektów inwestycji ekologicznych w ramach segmentu infrastruktury
i innowacyjności EFIS. Komisja uznaje ponadto znaczenie wykorzystywania części budżetu
28
PL
COM(2016) 605 final.
12
PL
unijnego, np. części dostępnej w ramach instrumentu „Łącząc Europę”, w formie dotacji,
które byłyby połączone z EFIS. W związku z tym na początku roku 2017 ogłoszone zostanie
zaproszenie do składania propozycji łączenia środków w ramach instrumentu „Łącząc
Europę” w celu połączenia dotacji w wysokości 1 mld EUR z EFIS z finansowaniem przez
krajowe banki prorozwojowe i sektor prywatny.
EFIS promuje przedsiębiorczość społeczną i w związku z tym jego działalność ma ważny
wymiar społeczny. W ramach segmentu MŚP w EFIS został opracowany kompleksowy
zestaw innowacyjnych instrumentów finansowych mający na celu wsparcie
przedsiębiorczości społecznej, zrównoważonego zatrudnienia i innowacyjności społecznej.
Obejmuje on między innymi zwiększenie gwarancji dla kredytów udzielanych
mikroprzedsiębiorstwom i przedsiębiorstwom społecznym w ramach programu na rzecz
zatrudnienia i innowacji społecznych29, a także produkt kapitałowy dla inwestycji EFI
wspierających przedsiębiorstwa społeczne, obejmujących współinwestowanie z aniołami
biznesu oraz inwestowanie samodzielne lub razem z pośrednikami powiązanymi z
inkubatorami społecznymi, systemami akceleratorów i programami płatności za osiągnięte
wyniki.
Ponadto na podstawie wniosku EFIS 2.0 EBI i EFI są zobowiązane zapewnić, aby końcowi
beneficjenci, w tym MŚP, zostali poinformowani o istnieniu wsparcia z EFIS.
Zarządzanie
Ocena EBI i ocena niezależna wskazują, że zostały powołane organy zarządzające EFIS,
które funkcjonują prawidłowo. Zalecane jest dokonanie pewnych ulepszeń, w tym
wyjaśnienie odnośnych ról i obowiązków biura Dyrektora Zarządzającego EFIS, sekretariatu
EFIS i służb EBI. W ocenie EBI zaleca się również poprawę kanałów łączności pomiędzy
organami zarządzającymi EFIS. W niezależnej ocenie zalecono również przegląd i
uproszczenie procedur dla operacji EFIS.
► Rozwiązywanie problemów związanych z zarządzaniem we wniosku EFIS 2.0
EFIS 2.0 zwiększy przejrzystość decyzji inwestycyjnych i procedur zarządzania. Komitet
inwestycyjny będzie musiał bardziej szczegółowo przedstawiać w swoich decyzjach, które są
podawane do wiadomości publicznej, przyczyny, dla których uznaje, że dane działanie
powinno zostać objęte gwarancją UE, zwłaszcza jeżeli chodzi o dodatkowość. Co więcej, po
podpisaniu umowy w sprawie operacji objętej gwarancją UE publikowana będzie tabela
wyników. We wniosku EFIS 2.0 przewidziano również zobowiązanie EBI i EFI do
informowania beneficjentów końcowych, w tym MŚP, o otrzymanej pomocy z EFIS, lub do
polecenia odpowiednim pośrednikom finansowym, aby taką informację przekazali.
29
PL
Program UE na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych. Więcej informacji znajduje się na stronie:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081
13
PL
Dodatkowo zbada się, czy pewne procedury związane z procesem zatwierdzenia operacji
EFIS mogą być jeszcze bardziej usprawnione.
Funkcjonowanie gwarancji unijnych i funduszu gwarancyjnego
Zarówno Komisja, jak i autorzy niezależnej oceny stwierdzają, że gwarancje UE w
sposób właściwy, skuteczny i efektywny umożliwiają Grupie EBI znaczne powiększenie
wielkości działań specjalnych EBI i gwarancji EFI na rzecz MŚP i spółek o średniej
kapitalizacji. Gwarancje UE okazały się również elastycznym instrumentem, który można
dostosowywać do pojawiających się potrzeb, takich jak wzmocnienie segmentu EFIS
kierowanego do MŚP o 500 mln EUR. W niezależnej ocenie wskazano jednak, że procedury
stosowane przy wydawaniu decyzji w sprawie korzystania z gwarancji UE powinny być
dodatkowo wyjaśnione i dokładniej monitorowane.
W niezależnej ocenie stwierdzono też, że docelowy poziom zabezpieczonych środków
początkowych funduszu gwarancyjnego, który wynosi 50 %, wydaje się ostrożny i
umożliwiający pokrycie ewentualnych strat w istniejącym portfelu. Poleca się ścisłe
monitorowanie strategii inwestycyjnej dla środków zgromadzonych w funduszu
gwarancyjnym EFIS. Komisja w swojej ocenie bada ryzyka związane z różnymi produktami
wspieranymi w ramach gwarancji UE. Na zakończenie stwierdza, że uwzględniając kwoty
odzyskane, dochody i spłaty w ramach operacji EBI, budżet unijny byłby, ogólnie rzecz
biorąc, również dostatecznie zabezpieczony przed potencjalnymi żądaniami płatności
związanymi z uruchomieniem gwarancji UE przy skorygowanej do 33,4 % docelowej stopie
zabezpieczenia środków funduszu gwarancyjnego.
W swojej ocenie Komisja podkreśla również, że biorąc pod uwagę fakt, iż zdolność EBI do
wdrażania instrumentów podziału ryzyka oraz przyjmowania pozycji kredytodawcy
podporządkowanego jest kluczowa dla zwiększenia zdolności prywatnych inwestorów do
wspierania bardziej ryzykownych i bardziej innowacyjnych projektów, a także do wspierania
MŚP, szczególny nacisk należy położyć na kwestię podporządkowania. Jednocześnie Komisja
w swojej ocenie stwierdza, że gwarancje UE nie były przeznaczone na pokrycie ewentualnego
wpływu wahań kursów walutowych. Luka ta ma wpływ na zdolności EBI do
długoterminowego finansowania przy stałym oprocentowaniu operacji w niektórych krajach
poza strefą euro, ze słabiej rozwiniętymi rynkami finansowymi, co może wywrzeć negatywny
wpływ na zasięg geograficzny EFIS.
► Rozwiązywanie problemów związanych z gwarancją UE i funduszem gwarancyjnym
we wniosku EFIS 2.0
Na zakończenie oceny Komisja stwierdza, że budżet unijny byłby również dostatecznie
zabezpieczony przed potencjalnymi żądaniami płatności związanymi z uruchomieniem
gwarancji UE przy skorygowanej do 33,4 % docelowej stopie zabezpieczenia środków
funduszu gwarancyjnego (z obecnej wysokości stopy 50%). Skorygowana do 35 % stopa
PL
14
PL
docelowa jest uwzględniona we wniosku Komisji EFIS 2.0. Zgodnie z oceną Komisji we
wniosku EFIS 2.0 położono również większy nacisk na instrumenty podziału ryzyka i
finansowania podporządkowanego, a także przedstawiono możliwość pokrycia przez
gwarancję UE ewentualnego wpływu wahań kursów walutowych.
Komunikacja
Ogólnie rzecz biorąc w trzech ocenach podkreśla się potrzebę odpowiedniej strategii
komunikacyjnej na temat EFIS. W niezależnej ocenie zalecono także dalsze zwiększanie
poziomu świadomości – zwłaszcza na szczeblu lokalnym – na temat wsparcia ze strony EFIS
i dostępnych produktów, szczególnie nowych, gdyż jest to niezbędne dla szybkiego
upowszechnienia się tych produktów. Zalecono również zapewnienie lepszej informacji i
wyjaśnień na temat możliwości nowo utworzonych platform inwestycyjnych, w tym roli EBI
w tym zakresie.
W niezależnej ocenie stwierdzono również, że metody komunikacji mogłyby zostać
ulepszone wewnętrznie, w ramach struktur zarządzania Grupy EBI i EFIS.
► Rozwiązywanie problemów związanych z komunikacją we wniosku EFIS 2.0
Zalecenia dotyczące poprawy komunikacji nie wymagają zmiany rozporządzenia EFIS i
zostaną uwzględnione poprzez zwiększone wysiłki Komisji i EBI. Komisja w ścisłej
współpracy z Grupą EBI usprawni strategię komunikacyjną na temat EFIS, aby zwiększać
świadomość na temat dostępności finansowania i pomocy technicznej w UE. Wysiłki w
zakresie komunikacji są kontynuowane i zostaną wzmocnione w nadchodzących miesiącach.
Informacje na temat rozwiązań w zakresie finansowania, pomocy technicznej i procedur, w
tym przykłady dobrych praktyk i studia przypadków mogą stymulować nowe pomysły i
wzmocnić inicjatywy inwestycyjne. Biorąc pod uwagę istotne znaczenie, jakie mają stale
aktualizowane i łatwo dostępne informacje na temat różnych aspektów planu inwestycyjnego
dla Europy, będą prowadzone dalsze prace nad wzmocnieniem strategii komunikacyjnej.
Będą one prowadzone nie tylko na szczeblu UE, jako element instytucjonalnych działań
komunikacyjnych, ale przede wszystkim na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.
3.
JAK DO TEJ PORY WYGLĄDAŁO UDZIELANIE POMOCY
TECHNICZNEJ
PRZEZ
EUROPEJSKIE
CENTRUM
DORADZTWA INWESTYCYJNEGO (ECDI) ?
Przydatności i skuteczność
Niezależna ocena potwierdza przydatność ECDI, biorąc pod uwagę duże
zapotrzebowanie na pomoc techniczną, które prawdopodobnie wzrośnie w
nadchodzących latach. W ocenie odnotowuje się dobry zasięg pomocy ECDI. W okresie
PL
15
PL
objętym oceną do centrum wpłynęło 214 wniosków z 27 państw członkowskich. Centrum
okazało się najskuteczniejsze w świadczeniu usług w sektorze energii, transportu i rozwoju
obszarów miejskich/wiejskich. Przewiduje się, że w przyszłości więcej sektorów skorzysta z
pomocy ECDI dzięki jego bardziej proaktywnym działaniom. Z 214 wniosków 78 dotyczyło
doradztwa finansowego i doradztwa w sprawie finansowania, 78 – pomocy technicznej i
doradztwa w sprawie finansowania, 13 – propozycji współpracy, a 33 – informacji ogólnych.
Odpowiednią wiedzę fachową pozyskiwano albo od służb operacyjnych EBI, albo od
odpowiednich służb doradczych i programów.
Podsumowując, z niezależnej oceny wynika, że jest zbyt wcześnie na ustalenie, czy ECDI
skutecznie wykorzystuje istniejącą wiedzę fachową. Ze wstępnej analizy wynika jednak, że
istnieje potrzeba zwiększenia obecności ECDI na rynku lokalnym i regionalnym. Mimo że
ECDI działa już aktywnie na rynku lokalnym w odniesieniu do konkretnych projektów,
konieczny jest dalszy rozwój zdolności lokalnych czy też partnerstwa z krajowymi bankami
prorozwojowymi i z lokalnymi usługodawcami, zwłaszcza w regionach, gdzie takie wsparcie
jest najbardziej potrzebne. W ocenie zwrócono też szczególną uwagę na potrzebę zwiększenia
doradztwa w zakresie tworzenia platform inwestycyjnych.
Jednocześnie w niezależnej ocenie wskazano, że należy jeszcze wyjaśnić i lepiej określić
całokształt współpracy między krajowymi bankami prorozwojowymi a ECDI. Na dzień
zakończenia oceny podpisano 18 protokołów ustaleń między ECDI a krajowymi bankami
prorozwojowymi. Jeden protokół ustaleń podpisano z Międzynarodowym Związkiem Kolei.
Ich wdrażanie powinno być kierowane i monitorowane, w tym poprzez sprawdzanie
uzgodnień administracyjnych dotyczących usług świadczonych przez zdecentralizowane
organizacje w ramach ECDI. Należy zwrócić szczególną uwagę na kraje o mniejszych
zdolnościach w zakresie pomocy technicznej.
Skuteczność
Zgodnie z niezależną oceną jest zbyt wcześnie na wyciągnięcie wniosków na temat
skuteczności ECDI. Nie stwierdzono żadnych problemów w zakresie modelu zarządzania
centrum. Spodziewana jest wyższa absorpcja środków budżetowych w dalszym okresie
funkcjonowania ECDI i prawdopodobnie budżet zostanie w pełni wykorzystany.
Niemniej jednak w niezależnej ocenie dostrzeżono też potrzebę decentralizacji usług
świadczonych przez ECDI, podkreślając istniejące pozytywne doświadczenia z pomocą
techniczną i wsparciem na szczeblu lokalnym w niektórych państwach członkowskich. W
swojej ocenie EBI zauważa, że ECDI może w większym stopniu przyczynić się do dobrego
funkcjonowania EFIS, na przykład przez identyfikowanie potencjalnych programów EFIS,
doradztwo dla poszczególnych projektów EFIS, a może także wsparcie dla
PL
16
PL
rozpowszechniania i promocji (patrz niżej), zwłaszcza w odniesieniu do platform
inwestycyjnych.
Wartość dodana
W niezależnej ocenie stwierdzono, że działalność ECDI nie nakłada się na obszar
działalności innych służb doradczych w ramach EBI i że większość jego służb jest jedyna
w swoim rodzaju. Należy monitorować potencjalne pokrywanie się z działalnością innych
usługodawców z sektora prywatnego. W niezależnej ocenie wskazano, że zainteresowane
strony wyrażały różne opinie na temat jakości świadczonych im usług w początkowym
okresie działania ECDI. W ocenie zalecono ECDI przede wszystkim opracowanie usług
bardziej dostosowanych do potrzeb poszczególnych klientów oraz skrócenie okresu
udzielania odpowiedzi, ocenionego przez niektóre zainteresowane strony jako zbyt długi.
Ocena zaleca również utworzenie sformalizowanej procedury przekazu opinii, tak aby ECDI
mogło wziąć pod uwagę opinie partnerów dla stałej poprawy świadczonych usług.
Komunikacja
Strona internetowa ECDI jest uznana za dobry punkt dostępu dla składania wniosków.,
a za jej pośrednictwem złożono 70 % wniosków. Podobnie jak w przypadku
sformułowanych wniosków dotyczących EFIS niezależna ocena zaleca bardziej aktywną
komunikację na temat ECDI, biorąc pod uwagę fakt, że wiedza o usługach świadczonych
przez centrum jest nadal dość ograniczona.
► Rozwiązywanie problemów związanych z pomocą techniczną we wniosku EFIS 2.0
Ogólnie rzecz biorąc, ECDI dobrze wystartowało. Jak podkreśla się w niezależnej ocenie, jest
zbyt wcześnie na wyciągnięcie wniosków na temat skuteczności ECDI. W miarę wdrażania
projektu uzyska się więcej doświadczenia. Niemniej jednak wniosek Komisji dotyczący EFIS
2.0 zawiera szereg specjalnych usprawnień działalności ECDI, biorących pod uwagę
większość zaleceń zawartych w niezależnej ocenie. Należy zauważyć, że zalecenia dotyczące
lepszej komunikacji nie muszą powodować zmian ustawodawczych. Prowadzone są prace nad
dalszym zwiększeniem wiedzy o ECDI.
Wniosek Komisji przewiduje, że ECDI nie tylko powinno wykorzystywać wiedzę lokalną dla
ułatwienia pomocy z EFIS na terenie Unii, ale również przyczynić się do osiągnięcia
sektorowej i geograficznej dywersyfikacji EFIS, zwłaszcza wspierając EBI w inicjowaniu
operacji. Jest to zgodne z zaleceniami zawartymi w niezależnej ocenie. W swoim wniosku
Komisja podkreśla również, że współpraca z krajowymi bankami prorozwojowymi i
instytucjami zarządzającymi EFSI powinna wpłynąć na poprawę jakości wsparcia doradczego
oraz wiedzy finansowej i technicznej na poziomie lokalnym, zwłaszcza w państwach
członkowskich, które mają trudności z korzystaniem z innowacyjnych mechanizmów
finansowych. Tworzy się w ten sposób jasne powiązanie pomiędzy taką współpracą a
wsparciem na poziomie lokalnym, włączając w to połączenie innych źródeł finansowania
unijnego z EFIS. Pomoże to nie tylko promotorom projektów w lepszym organizowaniu
PL
17
PL
swoich projektów, ale dodatkowo przyczyni się do osiągnięcia lepszej równowagi
geograficznej EFIS.
Ponadto biorąc pod uwagę znaczenie ECDI w finansowaniu mniejszych projektów, Komisja
proponuje, aby ECDI udzielało proaktywnego wsparcia przy tworzeniu platform
inwestycyjnych. Wniosek ten jest zgodny z zaleceniami zawartymi w ocenach, które
wskazały na potrzebę większej jasności i doradztwa w sprawie tworzenia takich platform.
Wniosek EFIS 2.0 przewiduje również wsparcie przez ECDI działań w dziedzinie klimatu i
projektów obejmujących zasobooszczędną gospodarkę, lub elementów tych projektów,
zwłaszcza w kontekście COP21, a także wsparcie projektów sektora cyfrowego i projektów
transgranicznych. Jest to zgodne z priorytetami UE w dziedzinie walki ze zmianami
klimatycznymi, rozwoju jednolitego rynku cyfrowego i promowania projektów
transgranicznych, z uwagi na ich wysoką wartość dodaną dla Unii.
4.
OPINIA TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO
Zgodnie z wymogami rozporządzenia o EFIS 30 Trybunał Obrachunkowy wydał opinię
dotyczącą oceny przez Komisję wykorzystania gwarancji UE i działania funduszu
gwarancyjnego EFIS. Trybunał Obrachunkowy uważa, że główne wnioski, a zwłaszcza
proponowana rewizja stopy zabezpieczenia środków funduszu gwarancyjnego EFIS (z
50 % do 35 %) są zgodne z uaktualnionym szacunkiem spodziewanych strat.
Poza wymogami rozporządzenia o EFIS Trybunał Obrachunkowy dokonał również oceny
innych elementów wniosku EFIS 2.0 Główne elementy tej oceny są następujące:
 W sprawie harmonogramu – Trybunał Obrachunkowy uważa, że jest za wcześnie, by
proponować podniesienie gwarancji budżetowej UE. Jednak Komisja uważa, że biorąc pod
uwagę fakt, że może upłynąć trochę czasu do zakończenia procesu legislacyjnego, wniosek
Komisji wykorzystuje dotychczasowy sukces programu i pozwala na sprawną kontynuację
działalności, a także stanowi wyraźny sygnał dla inwestorów i promotorów projektów. W
warunkach przytłumionego otoczenia inwestycyjnego taka pewność jest niezbędna dla
zapewnienia, aby zatrudnienie, wzrost gospodarczy i inwestycje były nadal wspierane w
całej Unii. W październiku Rada Europejska31 wezwała państwa członkowskie do
uzgodnienia stanowiska negocjacyjnego w sprawie wniosku Komisji podczas spotkania
ECOFIN w dniu 6 grudnia, biorąc pod uwagę ocenę zewnętrzną32.
 W sprawie dowodów uzasadniających: Trybunał Obrachunkowy uważa, że potrzebne są
dodatkowe dowody usprawiedliwiające wzrost gwarancji UE. Komisja zauważa, że
30
31
32
PL
Artykuł 18 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2015/1017.
EUCO 31/16.
Opublikowane 11 listopada 2016 r., dostępne na stronie
https://ec.europa.eu/priorities/publications/independent-evaluation-investment-plan_en
18
PL
wniosek EFIS 2.0 oparty jest na doświadczeniach uzyskanych podczas pierwszego roku
jego wdrażania. Jak określono w komunikacie z 1 czerwca 2016 r. 33, wyniki uzyskane na
zakończenie pierwszego roku były pozytywne. Dokładniej, biorąc pod uwagę wysokie
zapotrzebowanie na rynku, Komisja zaproponowała zwiększenie części gwarancji UE
przeznaczonych dla MŚP. Uwzględniając fakt, że projekty infrastrukturalne i inwestycyjne
potrzebują dłuższego czasu do uzyskania pełnej efektywności, brak zwiększenia gwarancji
dla segmentu MŚP oznaczałby zaniechanie dodatkowego wysiłku koniecznego dla wzrostu
inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy w Europie.
 W sprawie dodatkowości: Trybunał Obrachunkowy uważa, że definicja kryterium
dodatkowości jest zbyt szeroka. Jednym z kluczowych elementów wniosku EFIS 2.0 jest
wzmocnienie dodatkowości. Komisja proponuje, aby projekty w ramach EFIS przyjęły
nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku czy niewystarczający poziom inwestycji za
jedne z kryteriów kwalifikujących do uzyskania wsparcia EFIS. Ponadto, dla zwiększenia
przejrzystości w zakresie zgodności projektów z tym zasadniczym kryterium,
zaproponowano dokładniejszą definicję dodatkowości Komisja zajęła się również
konkretną przeszkodą dla inwestycji o wysokiej wartości dodanej dla UE, uznając
transgraniczne projekty infrastruktury (i powiązane z nimi usługi) za dodatkowe z
definicji.
 W odniesieniu do zarządzania i przejrzystości Trybunał Obrachunkowy wyraził poparcie
dla: (i) propozycji włączenia przepisu dotyczącego uchylania się od podatków; (ii)
propozycji podjęcia działań w kierunku wzmocnienia Centrum Doradztwa i zwiększenia
zasięgu sektorowego EFIS; (iii) propozycji wzmocnienia struktury zarządzania EFIS,
zwłaszcza jeśli chodzi o zarządzanie potencjalnymi konfliktami interesów członków
komitetu inwestycyjnego.
5.
WNIOSKI
Komisja zauważa, że trzy oceny zlecone przez rozporządzenie EFIS, w tym niezależna ocena
zewnętrzna, zostały przedstawione w odpowiednim czasie dla dostarczenia informacji
potrzebnych w procesie legislacyjnym. Trzy oceny zgadzają się co do dotychczasowego
sukcesu EFIS i ECDI i co do potrzeby wzmocnienia określonych aspektów tych inicjatyw
(dodatkowości, pomocy technicznej, łączenia z innymi funduszami UE). Wszystkie te aspekty
zostały już uwzględnione we wniosku EFIS 2.0.
Komisja uważa, że EFIS realizuje swoje cele i że utrzymanie systemu wsparcia
inwestycyjnego jest uzasadnione34. Komisja będzie nadal ściśle współpracować z Grupą EBI
dla wykorzystania dotychczasowych osiągnięć. Dlatego też Komisja wzywa
współustawodawców do priorytetowego traktowania wniosku EFIS 2.0, tak jak wspomniano
na październikowym posiedzeniu Rady Europejskiej. Rada została wówczas wezwana do
przedstawienia swojego stanowiska podczas Rady ECOFIN w dniu 6 grudnia, tak aby można
33
34
PL
COM (359) final.
Zob. art. 18 ust. 7 rozporządzenia (UE) 2015/1017.
19
PL
było szybko zająć się problemami przedstawionymi w poszczególnych ocenach i zrealizować
jeszcze więcej wysokowartościowych inwestycji.
Komisja będzie nadal wspierać Parlament Europejski i Radę podczas negocjacji
legislacyjnych oraz kontynuować dialog ze wszystkimi zainteresowanymi stronami celem
umocnienia i konsolidacji planu inwestycyjnego dla Europy. Jednocześnie należy
kontynuować prace zarówno na szczeblu krajowym, jak i na poziomie europejskim dla
zapewnienia ciągłego rozwoju otoczenia biznesowego, tak aby w jak największym stopniu
sprzyjało ono inwestycjom.
Komisja będzie także czerpać z doświadczenia zgromadzonego podczas wdrażania EFIS w
czasie nadchodzących dyskusji na temat nowych wieloletnich ram finansowych.
PL
20
PL
Download