Opracowała: mgr Małgorzata Cwener

advertisement
Opracowała: mgr Małgorzata Cwener-Drapała
SYNDROM NIEADEKWATNYCH OSIĄGNIĘĆDZIECI BEZ SUKCESÓW
Określeniem tym posłużyła się Sylvia Rimm w stosunku do dzieci zdolnych do
uczenia się przeciętnie, ponadprzeciętnie czy nawet wybitnie, łącznie z dziećmi
pochodzącymi z rodzin, gdzie edukacja jest jedną z cenionych wartości, a dzieci z tych rodzin
nie osiągają wyników adekwatnych do swoich możliwości.
W ostatnim czasie coraz więcej uwagi poświęca się rozpoznaniu tego problemu
i znalezieniu sposobów jego rozwiązania. Dorośli, którzy kiedyś jako dzieci cierpieli
z powodu braku rozpoznania swoich rzeczywistych możliwości, teraz kiedy mogą mówić, bo
są słuchani, zaczynają o tym zjawisku opowiadać dokładnie. Jest to dla nich ważne,bo
wiedzą, że gdyby nie przypadek ich kariera życiowa mogłaby być zupełnie inna.
Oprócz Sylvi Rimm o niemożności przekroczenia pewnej granicy przez dziecko
zdolne, pisze również Daniel Goleman w swej książce pt.„Inteligencja emocjonalna”.
Jeśli ktoś nie towarzyszył w trudach wzrastania dziecku „bez sukcesów”, albo sam nie miał
tego rodzaju problemów może czytając te słowa wyrazić zdziwienie- zdolny i nie potrafi? To
kto w końcu może mieć powodzenie w życiu jeśli nie ten, który ma możliwość opanowania
wiedzy i umiejętności. Prawdziwe możliwości tych dzieci są oczywiste, zarówno dla ich
rodziców, jak i dla nauczycieli. Mogą być twórcze, werbalnie przedwcześnie rozwinięte,
a pomimo to nie radzą sobie w szkole.
Myślę, że zasadne będzie przytoczenie w tym miejscu najbardziej znanych definicji
zdolności. Ogólnie mówiąc zdolności to właściwości psychologiczne różniące jednego
człowieka od drugiego, łatwość odbierania i przetwarzania informacji o otaczającym świecie.
Inna definicja mówi, że zdolności to różnice indywidualne, które sprawiają, że przy danym
zasobie wiedzy i sprawności oraz takich samych warunkach zewnętrznych oraz przy równej
motywacji
niektórzy
uczą
się
nowych
rzeczy
szybciej.
Zdolności
(wg Szewczuka) powiązane są z całokształtem życia psychicznego, z motywacją
osobowościową, procesami poznawczymi i inteligencją. Utożsamia on także zdolności
z działaniem. Wg Reykowskiego zdolności są to warunki wewnętrzne, dzięki którym ludzie
zaangażowani, a więc o takiej samej motywacji i jednakowo przygotowani, opanowują daną
działalność niejednakowo szybko, a poziom osiągniętych rezultatów jest różny.
Zaobserwowano, że ludzie twórczy są stanowczy, przywódczy, pełni inicjatywy,
aktywni i samowystarczalni. Posiadają silną motywacją, umiłowanie i zapal do pracy, dużą
wewnętrzną dyscyplinę, upór, energię, są dokładni. Są mniej zahamowani, mniej formalni
i konwencjonalni, nie tłumią popędów. Mają estetyczny stosunek do świata, estetyczny typ
inteligencji i uczuciowości. Są uczuciowo i emocjonalnie chłonni, są subiektywni,
i entuzjastyczni. Wykazują słabe zainteresowanie sprawami stosunków międzyludzkich, są
introwertykami, ludźmi niezbyt towarzyskimi, pełnymi rezerwy. Mało interesują się
sprawami ekonomicznymi. Dlaczego, więc duża część dzieci zdolnych nie osiąga
spodziewanych efektów?
Obserwatorzy karier życiowych dzieci „bez sukcesów” poszukiwali prawidłowości
rządzących sposobami ich funkcjonowania. Okazało się, że zaczynają one swoje życie
szkolne jako rozgarnięte, wygadane pierwszaki, a ich osiągnięcia stopniowo lub nagle,
a często dramatycznie przechodzą z fazy adekwatnych osiągnięć do zaniżonych. Nie
znaleziono wrodzonych czynników neurologicznych, czy biologicznych wyjaśnień dla
1
nieadekwatnych osiągnięć. Nie ma też pojedynczych przyczyn instytucjonalnych, gdyż wiele
dzieci o podobnych uzdolnieniach dobrze sobie radzi w tych samych klasach.
Opisano natomiast czynniki sprzyjające jego powstawaniu.
Zachowań i umiejętności potrzebnych do osiągania sukcesów można wyuczyć dzieci bardzo
wcześnie, zanim jeszcze pójdą do szkoły. Ich pierwszymi nauczycielami są rodzice, ale mogą
też być dziadkowie, rodzeństwo, czy inne ważne osoby z bliskiego otoczenia. Cechy
i zachowania, które prawdopodobnie wpływają na to, że dziecko będzie osiągać mniej, niż by
mogło, nie są spostrzegane we wczesnym dzieciństwie. Czasami wynikają one ze szczególnej
sytuacji danego dziecka w rodzinie, w innych przypadkach wywodzą się z rodzicielskiej
filozofii wychowania.
Warunki sprzyjające powstawaniu Syndromu Nieadekwatnych Osiągnięć można
zaliczyć do kilku kategorii. Najważniejsza wydaje się szczególna sytuacja rodzinna dziecka
Zawiera się w nich zarówno „ upragnione dziecko” jak i „dziecko chorowite”, „ specyficzny
układ rodzeństwa”, „samotne rodzicielstwo”, czy „ dziecko wybitne”. Nie bez znaczenia jest
również „ rodzicielska filozofia wychowania”. Często dzieci te nie potrafią się uczyć. Złe
nawyki i dezorganizacja powodują brak poczucia kontroli nad własnymi osiągnięciami.
Najboleśniejsze dla obserwatora są objawy braku wiary w osiągnięcie celu nawet gdyby
włożyli w pracę więcej wysiłku. Stawiają sobie zbyt wysokie cele, takie które gwarantują
porażkę. A najgorsza chyba jest głęboka wiara w magiczne sposoby stania się kimś wielkim
oraz brak umiejętności docenienia wartości prawdziwego wysiłku. Z jakiegoś powodu nie
znają wartości prawdziwego wysiłku ?
Jakkolwiek żaden z tych czynników nie powoduje bezpośrednio braku osiągnięć
u dziecka, to jednak wszystkie one stwarzają warunki zwiększające ryzyko doprowadzenia do
takiego właśnie rezultatu. „Dzieci bez sukcesów” mają tendencje do działań
zdezorganizowanych, zapominają o odrabianiu lekcji, nie pamiętają co było zadane, gubią
i książki. Często marzą na jawie, nie słuchają, gapią się przez okno. Albo na odwrót – zbyt
dużo gadają na lekcjach. Brak im umiejętności uczenia się, uważają, że się uczą, a w
rzeczywistości tylko pobieżnie przeglądają zadany materiał. Niektóre są powolne i przy tym
perfekcyjne, inne szybkie, skoncentrowane na tym, aby zrobić coś jako pierwsze. Jedne są
płaczliwe i samotne, inne lubią rządzić i łatwo się denerwują, są agresywne- zaczepiają lub
wywołują bójki. Szkołę mogą traktować jako miejsce spotkań. Lubią wybierać sobie jeden
przedmiot jako ulubiony i tylko tego się uczą. Nie czytają wcale albo czytają ciągle tracąc
kontakt z rzeczywistością. Bywają przyziemni i konkretni, albo bardziej twórczy
z niezwykłym sposobem myślenia.
Jak wynika z powyższego opisu dzieci te oraz ich wychowawcy borykają się
z przeróżnymi trudnościami, walczą, bo zwycięstwo zdaje się być w zasięgu ręki. Wydaje się,
a walka ta często jednak kończy się porażką. Dzieje się tak dlatego, że najpoważniejszym
przeciwnikiem tych dzieci są ich własne emocje. To nieumiejętność rozpoznawania własnych
uczuć, akceptowania ich, jest podstawową przyczyną niskiego poczucia wartości oraz braku
zadowolenia z siebie i własnych dokonań.
Problemem radzenia sobie z własnymi uczuciami zajmuje się wywodząca z USA,
stworzona przez Thomasa Gordona teoria Wychowania bez Porażek. Jest to metoda wpływu
wychowawczego zakładająca brak współzawodnictwa i walki w wychowaniu, przewidująca
brak zwycięzców i zwyciężonych. Podstawą tego programu jest hasło- „wszystkie uczucia
akceptuj, sprzeciwiaj się natomiast niedobrym działaniom”. Jest to metoda ucząca dorosłych
jak stawiać dzieciom granice, jak rozumnie czuwać nad ich wzrastaniem. Nauczenie
dorosłych jak pokazać dzieciom wagę uczuć w życiu człowieka jest umiejętnością kluczową.
Rozpoznawanie własnych emocji ułatwia dziecku kontrolowanie ich wpływu na działanie.
Zaakceptowanie wszystkich uczuć, zgoda na nie, pozwoli dziecku polubić siebie.
2
Umiejętność cenzurowania własnych zachowań pokaże, jak wielki jest człowiek w starciu
z sobą samym.
Kolejnym zagadnieniem poruszanym przez metodę „bez porażek” jest stosowanie
w wychowaniu dziecka pochwały opisowej. Pochwała wpływa korzystnie na kształtowanie
poczucia własnej wartości i samooceny. Pochwała opisowa oparta o opis tego, co dorosły
stojący z boku widzi naprawdę a nie o to co mu się wydaje jest prawdziwa i pozwala
w rzeczywisty sposób pochwalić i wzmocnić to co wzmocnienia wymaga.
Metoda bez porażek uczy dorosłych nie tylko nowych metod, czy technik, raczej
uświadamia im, że skuteczność wychowania zależy w znacznym stopniu od osoby
wychowującego. Ukazuje prawdę, że skuteczne wychowanie nie może mieć miejsca, jeśli
wychowujący nie opiera go na jasnym, czytelnym systemie wartości, który sam posiada
i realizuje. Pozwala na pogłębienie samoświadomości i refleksji na temat skuteczności metod
wychowawczych, ułatwia zakwestionowanie niektórych funkcjonujących stereotypów
i mitów na temat wychowania.
Metoda „bez porażek” pozwala na wychowanie człowieka zdolnego do rozpoznawania
własnych uczuć i współgrania z nimi. Jest skuteczna w wychowaniu i przydatna
w prowadzeniu dzieci z Syndromem Nieadekwatnych Osiągnięć, w wychowywaniu których
popełniono różnego rodzaju błędy. Niektórzy dorośli posiadają w tej sprawie ogromną
intuicję, potrafią dostroić się do dziecka – „wyciągają ręce i dziecko chce podejść”. Inni
niestety muszą się tego nauczyć.
Dorosły został postawiony przy dziecku, aby pomagać mu we wzrastaniu i powinien
dobrze wiedzieć jak to robić, a nade wszystko pamiętać, że –„nasze dzieci zamieszkają
w domu jutra”.
Definicje zdolności
Zdolności to właściwości psychologiczne różnice jednego człowieka od drugiego, łatwość
odbierania i przetwarzania informacji o otaczającym świecie.
Zdolności to różnice indywidualne, które sprawiają, że przy danym zasobie wiedzy
i sprawności, w takich samych warunkach zewnętrznych i przy równej motywacji niektórzy
uczą się szybciej nowych rzeczy.
Zdolności (wg Szewczuka) powiązane są z całokształtem życia psychicznego,
z motywacją osobowościową, z procesami poznawczymi i inteligencją. Utożsamia
on także zdolności z działaniem.
Zdolności (wg Reykowskiego) są to warunki wewnętrzne, dzięki którym ludzie
zaangażowani, a więc o takiej samej motywacji i jednakowo przygotowani, opanowują daną
działalność niejednakowo szybko, a poziom osiągniętych przez nich rezultatów jest różny.
O tych, którzy opanowują określoną działalność lepiej, można powiedzieć, że mają wyższe
zdolności w danej dziedzinie.
3
Cechy ludzi twórczych (badania przeprowadzone przez M. I. Steina):
–
są stanowczy, przywódczy, pełni inicjatywy, aktywni i samowystarczalni,
–
są mniej zahamowani, mniej formalni i konwencjonalni, nie tłumią popędów,
–
posiadają silna motywację, umiłowanie i zapał do pracy, dużą wewnętrzną dyscyplinę,
upór, energię, są dokładni,
–
są konstruktywnie krytyczni, mniej zadowoleni z połowicznych rozwiązań,
–
mają szerokie zainteresowania i dużą wiedzę, są elastyczni,
–
są uczuciowo i emocjonalnie chłonni, subiektywni, witalni i entuzjastyczni,
–
mają estetyczny stosunek do świata, estetyczny typ inteligencji i uczuciowości,
–
mało interesują się sprawami ekonomicznymi,
–
maja kobiece zainteresowania i brak męskiej agresywności,
–
wykazują
słabe
zainteresowanie
sprawami
stosunków
międzyludzkich,
są
introwertykami, ludźmi niezbyt towarzyskimi, pełnymi rezerwy,
–
są emocjonalnie niezrównoważeni, lecz potrafią skutecznie wykorzystać swoją
zmienność,
–
są źle przystosowani w sensie psychologicznych definicji, ale dobrze przystosowani
do pracy i społecznie użyteczni.
Zjawiska społeczne mające wpływ na powstawanie
Syndromu Nieadekwatnych Osiągnięć
Środowisko
Zmiany społeczne
RODZINA
1. Wielość opiekunów dziecka.
2. Pracujący rodzice.
3. Wzrost liczby rozwodów.
4. Nieformalne związki
małżeńskie.
Główne elementy SNO
Dziecko zdominowane przez
otoczenie.
Uległość
:
perfekcjonista,
bidulka,
dręczony,
rozdarte
w rozterce, depresyjnie smutne,
chore, bierne.
Ulegli nonkonformiści: smutne,
osamotnione, zdenerwowane.
Otoczenie zdominowane przez
4
SZKOŁA
1. Wzrost liczby dzieci.
2. Wielość celów i zadań
szkoły.
3. Rozdrobnienie treści
programowych.
dziecko.
Dominujący nonkonformista:
„maszeruj w takt innego bębna”
–
spryciara,
zbuntowany,
twórczy, tyran, złośnik –
podziwiaj
mnie,
nagradzaj,
oklaskuj, daj mi, bądź mój.
Bunt przeciwko wartościom.
PRZEMIANY
SPOŁECZNE
MEDIA
1. Wzrost liczby ludności.
2. Wzrost wymagań edukacyjnych.
3. Powiązanie sfery biznesu
z władzą.
4. Zachwianie norm moralnych,
narkomania, alkoholizm.
5. Swoboda seksualna.
Dominujący konformista: Jaś
sportowiec,
Ala
prymuska,
podziwiaj mnie, nie krytykuj
mnie.
Ulegli konformiści: spokojni,
ulegli, manipulują płaczem,
stawiają sobie mniejsze cele.
1.Lansowanie wzorców
Zmienność warunków życia.
bogactwa.
Stałe poczucie bycia zwycięzcą
2. Stymulowanie potrzeby
lub pokonanym.
posiadania.
3.Kreowanie bohaterów
spośród gwiazd sportu i ekranu.
4.Wszechwładna presja sukcesu
FAZY DORASTANIA
I.
Rozpoczyna się ok. 11- 12 r. życia.
Faza związana z płcią charakteryzuje się ogólnym niezrównoważeniem emocjonalnym,
wyrażającym się w nadmiernej pobudliwości. Dorastający stają się drażliwi, niespokojni
ruchowo, dziewczęta często mają złe humory, są nadąsane, płaczliwe. Chłopcy bywają
agresywni, miewają wybuchy złości. Zarówno dziewczęta, jak i chłopców cechuje zmienność
motywacji. Niezrównoważenie to przejawia się w anarchii życia psychicznego, w chaosie
przeżyć i działań, w szybko po sobie następujących stanach: energii i lenistwa, radości
i smutku, brawury i nieśmiałości, towarzyskości i pragnienia samotności.Faza ta jest
nazywana okresem intensywnego eksperymentowania ze sobą i z innymi, poszukiwania
celów i ich odrzucania.
5
II.
Rozpoczyna się po 16 r. życia do ok.18-19 r. życia.
Faza ta charakteryzuje się poszukiwaniem wyjścia z chaosu przeżyć i działań, stopniowym
wyłanianiem się uporządkowania, stawianiem sobie celów i dostosowaniem do nich swojego
postępowania. W tej fazie dominującą rolę odgrywają procesy intelektualne; procesy
biologiczne organizmu są już z reguły ustabilizowane. Zagadnienie sensu życia jest
zdominowane przez aktualne problemy ogólnoludzkie.
PROBLEMY SZKOLNE MŁODZIEŻY
Grupy problemów:
I.
Problemy związane z wymaganiami dotyczącymi nauki szkolnej. Są to z reguły
niepowodzenia w nauce ze wszystkimi ich konsekwencjami. Wyznacznikiem
niepowodzeń są w tym wypadku oceny szkolne. Mają charakter społeczny, bo
stawiane są przez nauczyciela w obecności innych uczniów. Stanowią silne
wzmocnienie negatywne lub pozytywne.
II.
Problemy związane ze współżyciem i współdziałaniem społecznym na terenie szkoły.
Obejmuje zarówno kontakty pomiędzy uczniami, jak i między uczniami
i nauczycielami.
III.
Problemy dotyczące obszaru wewnętrznych przeżyć ucznia, jego konfliktów
wewnętrznych, głównie światopoglądowych. Konflikty w okresie dorastania są
najczęściej wzbudzane w procesie konfrontowania nauki i wiary, przy czym szkoła,
będąc zazwyczaj terenem ich ujawniania bądź tłumienia, odgrywa istotną rolę
w rozwoju moralnym młodzieży.
Przegląd podstawowych elementów
METODY 4 KROKÓW
czyli
jak kształtować harmonijne stosunki między ludźmi
Krok 1. ZNAJDŹ CZAS NA ROZMOWĘ
Komunikowanie się jest konieczne, aby wyjaśnić wszelkie różnice
6
dzielące ludzi.
Krok 2. ZAPLANUJ WARUNKI
Wybierz odpowiedni czas, właściwe miejsce i inne elementy otoczenia,
a rozmowa przyniesie pożądane rezultaty.
Krok 3. PRZEPROWADŹ ROZMOWĘ
Rozpoczęcie rozmowy
Wyrażenie aprobaty
Wprowadzenie optymizmu
Przypomnienie Podstawowych Zasad
Przedstawienie problemu
Zaproszenie
Dialog
Cel nr 1. Skoncentrować się na sprawach zasadniczych.
Cel nr 2. Popierać Gesty Zgody
Przełom
Jeśli przestrzegamy zasad prawidłowego prowadzenia rozmowy i warunków,
w jakich powinna zostać przeprowadzona, to możemy się spodziewać, że partnerzy
zmienią swoje nastawienie z „ja przeciwko tobie” na „my przeciwko problemowi”.
Ta zmiana postaw otwiera szansę na zawarcie porozumienia zadowalającego obie
strony.
Krok 4. DOPROWADŹ DO ZAWARCIA UMOWY
(jeśli jest to potrzebne)
Umowa powinna być:

wyważona

precyzująca zachowanie się obu stron

sformułowana na piśmie
SYNDROM NIEADEKWATNYCH OSIĄGNIĘĆ- DZIECI BEZ SUKCESÓW
UCZEŃ ZDOLNY, KTÓRY NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ
PEWNEJ GRANICY to wg Sylvi Rimm:
DZIECKO ZDOLNE do uczenia się przeciętnie,
7
ponadprzeciętnie czy nawet wybitnie, łącznie z dziećmi
pochodzącymi z rodzin, gdzie edukacja jest jedną z cenionych
wartości, a nie osiągające wyników odpowiednich do swoich
możliwości.
CECHY DZIECI BEZ SUKCESÓW – MAJĄ
TENDENCJE DO DZIAŁAŃ ZDEZORGANIZOWANYCH:
- gubią zeszyty i książki;
- zapominają co było zadane;
- często marzą na jawie;
- nie słuchają na lekcjach, gapia się przez okno, albo zbyt dużo gadają;
- brak im umiejętności uczenia się (uważają, że się uczą, a tak naprawdę
pobieżnie przeglądają notatki);
- bywają powolne, a przy tym perfekcjonistyczne;
- bywają szybkie i skoncentrowane na zrobieniu czegoś jako pierwsze;
- jedne są płaczliwe i samotne, inne lubią rządzić i łatwo się denerwują;
- szkołę mogą traktować jako miejsce spotkań;
- lubią wybierać jeden przedmiot jako ulubiony i tylko tego się uczą;
- nie czytają wcale albo czytają ciągle tracąc kontakt
z rzeczywistością;
- bywaj przyziemni i konkretni, albo bardzo twórczy z niezwykłym sposobem
myślenia;
PRZYCZYNY BRAKU SUKCESÓW U UCZNIÓW ZDOLNYCH
U podstaw braku sukcesów leży:
- szczególna sytuacja rodzinna dziecka;
- rodzicielska „filozofia wychowania”;
- nieumiejętność uczenia się;
- złe nawyki i dezorganizacja powodujące brak poczucia kontroli nad
własnymi osiągnięciami;
- brak wiary w osiągnięcie celu, nawet gdyby wkładali w pracę więcej
wysiłku;
- stawianie zbyt wysokich celów takich, które gwarantują porażkę;
- przekonanie, że dla małego celu nie warto się starać;
- wiara w magiczne sposoby stania się kimś wielkim –
z pucybuta prezydent;
- brak umiejętności doceniania wartości prawdziwego wysiłku;
Dzieci te nie doświadczyły zależności między działaniem a rezultatem,
wysiłkiem a sukcesem.
8
Download