praca zmiany w funkcjonowaniu rynku mleka i produktow

advertisement
Zmiany w funkcjonowaniu rynku mleka i produktów mleczarskich
SPIS TREŚCI
WSTĘP...........................4
ROZDZIAŁ 1. Organizacja rynku mleka i produktów mleczarskich....6
1.1. Rynek mleka i produktów mleczarskich oraz jego specyficzne cechy.......6
1.2. Baza surowcowa.....................8
1.3. Organizacja skupu mleka..................12
1.4. Rynek produktów mleczarskich...................14
1.5. Podaż, popyt i cena jako elementy rynku................16
1.6. Związki między producentami mleka, a zakładami przetwórczymi........19
ROZDZIAŁ 2. Zmiany jakościowe w produkcji, skupie, przetwórstwie oraz dystrybucji mleka
produktów mleczarskich........23
2.1. Modernizacja i unowocześnienie produkcji mleka w gospodarstwach rolnych.23
2.2. Doskonalenie organizacji skupu mleka................26
2.3. Wzrost wymogów sanitarnych w produkcji.............27
2.4. Koszty produkcji w gospodarstwach mlecznych..............30
2.5. Organizacja dystrybucji mleka i produktów mleczarskich...........32
Rozdział 3. Wpływ zmian jakościowych w przemyśle mleczarskim na konkurencyjność produktów
mleczarskich............34
3.1. Tendencje zmian w funkcjonowaniu rynku mleka i rynku produktów
mleczarskich...................34
3.2. Skuteczność instrumentów oddziaływania państwa na rozwój i unowocześnienie produkcji i
przetwórstwa...............36
3.3. Wpływ koncepcji i strategii marketingowych na konkurencyjność produktów
mleczarskich.....................42
3.4. Globalne zarządzanie jakością jako szansa umacniania pozycji polskich produktów
mleczarskich na rynku krajowym i zagranicznym....46
3.5. Główne cele i zadania polskiego mleczarstwa w aspekcie integracji z Unią
Europejską....................48
ROZDZIAŁ 4. Podstawowe kierunki działania oraz przedsięwzięcia zapewniające konkurencyjność
polskich produktów mleczarskich na rynku krajowym i rynkach zagranicznych na przykładzie
Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej we Włoszczowie.............. 52
4.1. Rozwój firmy w latach 1990 2002................52
4. 2. Zmiany w systemie organizacji i zarządzania oraz ich wpływ na sytuację rynkową i
ekonomiczną firmy................55
4. 3. Zamierzenia rozwojowe..................57
4.4. Działania dostosowawcze do wymogów rynku unijnego.........60
PODSUMOWANIE.....................63
SPIS TABEL......................65
TABELE..........................66
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW..................76
ZAŁĄCZNIKI.......................77
WYKAZ SKRÓTÓW.....................86
BIBLIOGRAFIA......................87
WSTĘP
Rynek mleka zawsze zaliczał się do strategicznych ogniw gospodarki żywnościowej. Jest on
rozumiany jako rynek branżowy, który obejmuje całokształt obrotów handlowych mlekiem i jego
przetworami. Rynek mleka w latach dziewięćdziesiątych przeszedł głębokie przeobrażenia,
spowodowane zmianami systemowymi w Polsce, a wśród nich zmianę organizacji branży z
produkcyjnej na rynkową. Doprowadziło to do zasadniczych zmian zarówno po stronie popytu, jak i
podaży. Oprócz spadku popytu na artykuły mleczarskie spadły również ceny na mleko w skupie.
Warunki rynkowe i ekonomiczne oraz wiele innych zjawisk spowodowały regres produkcji i skupu
mleka.
Sytuacja uległa znacznej poprawie dzięki opracowanej w kwietniu 1994 roku ,, Strategii rozwoju
polskiego mleczarstwa . Dzięki niej Polska będzie dążyć do osiągnięcia długookresowej
rentowności przetwórstwa mleka, stabilizacji rynku mleczarskiego oraz do podniesienia zdolności
konkurencyjnej mleczarstwa w porównaniu z innym standardami przemysłu spożywczego.
Działania na rzecz polepszenia sytuacji polskiego mleczarstwa przez cały czas wspierane są
działaniami organizacyjnymi oraz różnymi instrumentami finansowymi ze strony państwa. Odróżnia
to sektor mleczarski od pozostałych sektorów gospodarki żywnościowej oraz wskazuje na
zrozumienie strategicznego znaczenia mleczarstwa w realizowanej polityce rolnej przez kolejne
koalicje rządowe.
Podstawową szansą rozwoju polskiego mleczarstwa jest rozszerzenie asortymentu i wzrostu stopnia
przerobu oraz nowoczesny marketing uruchamiający wszystkie jego elementy. Po integracji z Unią
Europejską Polska stanie się trzecim co do wielkości rynkiem mleczarskim we wspólnocie.
Zamierzeniem niniejszej pracy jest :
1. Analiza zmian w funkcjonowaniu rynku mleka i produktów mleczarskich.
2. Ocena skuteczności działania państwa na rzecz rozwoju polskiego mleczarstwa.
3. Analiza kierunków działania oraz przedsięwzięć, które zapewniają konkurencyjność polskich
produktów mleczarskich na rynku lokalnym i rynkach zagranicznych.
4. Analiza zmian w systemie organizacji i zarządzania oraz ich wpływu na sytuację rynkową i
ekonomiczną na przykładzie OSM we Włoszczowie.
5. Ocena stopnia dostosowania OSM we Włoszczowie do wymogów rynku unijnego.
Praca składa się z czterech części :
W rozdziale pierwszym przedstawiłam sposób organizacji rynku mleka i produktów mleczarskich.
W rozdziale drugim dokonałam analizy zmian jakościowych w produkcji, skupie, przetwórstwie
oraz dystrybucji mleka i produktów mleczarskich. W rozdziale trzecim oceniłam wpływ zmian
jakościowych w przemyśle mleczarskim na konkurencyjności produktów mleczarskich.
W rozdziale czwartym przedstawiłam podstawowe kierunki działania a także przedsięwzięcia
zapewniające konkurencyjność polskich produktów mleczarskich na rynku krajowym i rynkach
zagranicznych. Dokonałam analizy i oceny sytuacji OSM we Włoszczowie w latach 1990-2002.
Zbadałam wpływ systemu organizacji i zarządzania na sytuację rynkową i ekonomiczną zakładu.
Przedstawiłam i oceniłam zamierzenia rozwojowe OSM oraz działania na rzecz dostosowania
zakładu do wymogów rynku unijnego.
W pracy wykorzystałam dostępne mi źródła w postaci literatury książkowej, prasy i dokumentów
rządowych.
W części dotyczącej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej we Włoszczowie korzystałam z
dokumentacji OSM.
×
Download