ACE-I 2

advertisement
1
Inhibitory konwertazy angiotensyny
Kiedy zostały wprowadzone do terapii?
W 1970 roku wyizolowano z jadu żmii brazylijskiej Bothrops jararaca pierwszy inhibitor ACE - nonapeptyd
teprotyd. Stało się to punktem wyjścia do badań nad syntezą innych związków o takiej aktywności, które
mogłyby być stosowane klinicznie. W 1976 zsyntetyzowano pierwszy niepeptydowy ACE-I do stosowania
doustnego - kaptopril. Obecnie jest to liczna grupa leków.
Uwagi ogólne ułatwiające uczenie, wskazujące na podstawowe elementy charakterystyki grupy:
Znane są 4 grupy leków blokujących układ renina-angiotensyna; Są to beta-adrenolityki hamujące uwalnianie
reniny, swoiste inhibitory reniny (ciprokiren, enalkiren, remikiren, zankiren; badane od ponad 20 lat, ale żaden
lek z tej grupy nie wszedł do lecznictwa ze względu na trudności dotyczące farmakokinetyki), inhibitory
konwertazy angiotensyny i antagoniści receptora AT1 dla angiotensyny. Wobec tego, że układ reninaangiotensyna ma w znaczącym stopniu udział w powstaniu i progresji kilku bardzo powszechnych schorzeń,
istniały teoretyczne przesłanki do częstego stosowania leków blokujących układ renina-angiotensyna.
Potwierdzono w wielu dużych klinicznych programach badawczych, że inhibitory konwertazy angiotensyny są
lekami pierwszoplanowymi w leczeniu nadciśnienia tętniczego, skurczowej niewydolności serca, nefropatii
cukrzycowej, innych przewlekłych nefropatii, ostrej fazy zawału serca oraz prawdopodobnie mogą mieć
znaczenie w strategii terapii choroby wieńcowej. Inhibitory konwertazy angiotensyny to obecnie bardzo liczna
grupa leków. Nie ma obecnie przekonujących danych, aby wyróżnić w lecznictwie jeden spośród leków tej
grupy jako lepszy niż inne. Wszystkie skutecznie blokują konwertazę angiotensyny, wszystkie mają podobne
wskazania do stosowania, wszystkie mają podobne działania niepożądane. Podkreślenie tego jest istotne ze
względu na powszechne wykorzystywanie w reklamie firmowej argumentu, że tzw. „tkankowe” inhibitory
konwertazy angiotensyny (blokujące lokalne tkankowe układy renina-angiotensyna) są lekami lepszymi niż
inhibitory „osoczowe” (blokujące krążącą konwertazę angiotensyny). Rzeczywiście wykazano różnice w
tkankowej dystrybucji poszczególnych inhibitorów konwertazy i nie można wykluczyć, że dany lek może silnie
blokować określony lokalny układ renina-angiotensyna i nie wpływać na inne. Znaczenie „tkankowej”
wybiórczości działania w sensie klinicznym jest jednak jak dotąd niejasne i wymaga dalszych badań. Inhibitory
konwertazy można natomiast sklasyfikować posługując się budową chemiczną (co ma małe praktyczne
znaczenie i zostanie pominięte) lub ze względu na cechy farmakokinetyczne (bardzo ważny podział dla
poukładania sobie wiedzy w głowie i w praktyce).
Wprowadzenie:
Konwertaza angiotensyny (kininaza II) ACE
ACE to metylopeptydaza (Zn+2) występująca w postaci związanej z błoną komórkową na komórkach
śródbłonka i innych nabłonków oraz w postaci krążącej we krwi (po proteolizie od miejsc wiązania na błonach
komórkowych) i rozpuszczonej w wielu płynach ustrojowych. ACE odszczepia 2 aminokwasy od angiotensyny
I, bradykininy i wielu innych oligopeptydów; jest enzymem substratowo nieswoistym. Głównym zadaniem
ACE jest regulacja równowagi między układem renina-angiotensyna i układem kalikreina-kininy. Enzym
1/ nasila syntezę Ang II, która obkurcza naczynia i powoduje zatrzymanie sodu i wody oraz pobudza migrację,
proliferację i przerost komórek;
2/ nasila degradację bradykininy, która ma działanie rozkurczające naczynia i natiuretyczne.
2
Szlak przekształceń angiotensyn i receptory dla Ang II i jej fragmentów.
Asp1-Arg2-Val3-Tyr4-Ile5-His6-Pro7-Phe8-His9-Leu10-Leu11-Val12-Tyr13-Ser14
ANGIOTENSYNOGEN
renina, katepsyna D,
proteazy aspartylowe
Asp1-Arg2-Val3-Tyr4-Ile5-His6-Pro7-Phe8-His9-Leu10
ANGIOTENSYNA I (1-10)
enzym konwertujący
angiotensynę, chymaza
Asp1-Arg2-Val3-Tyr4-Ile5-His6-Pro7-Phe8
ANGIOTENSYNA II (1-8)
RECEPTORY
AT1 i AT2
aminopeptydaza A
Arg2-Val3-Tyr4-Ile5-His6-Pro7-Phe8
ANGIOTENSYNA III (2-8)*
RECEPTORY
AT1 i AT2
aminopeptydaza N
Val3-Tyr4-Ile5-His6-Pro7-Phe8
ANGIOTENSYNA IV (3-8)
RECEPTORY
AT4
Asp1-Arg2-Val3-Tyr4-Ile5-His6-Pro7-Phe8
ANGIOTENSYNA II (1-8)
karboksypeptydaza P
Asp1-Arg2-Val3-Tyr4-Ile5-His6-Pro7
ANGIOTENSYNA II(1-7)*
Synteza ACE u człowieka jest zależna od polimorfizmu genu kodującego ten enzym. W obrębie genu występują
dwa allele: D/delecja (krótszy gen) lub I/insercja.. U homozygot DD stwierdza się ok. 2 x większe stężenia
ACE niż u osób o genotypie II. Heterozygoty DI mają pośrednie stężenia enzymu. Nie są jasne konsekwencje
fizjologiczne wynikające z tak istotnych indywidualnych różnic w ekspresji ACE. Przypuszcza się, że allel D
związany jest z większym ryzykiem wystąpienia choroby wieńcowej, skurczu naczyń wieńcowych, restenozy po
wszczepieniu stentu do naczyń wieńcowych, dysfunkcji śródbłonka naczyniowego, przerostu lewej komory,
przerostu błony wewnętrznej tętnic szyjnych, udaru niedokrwiennego, nefropatii cukrzycowej, niekorzystnego
przebiegu nefropatii IgA, zwężenia tętnic nerkowych, zakrzepicy po protezowaniu stawu biodrowego.
Ciekawostką jest to, że allel D znamiennie częsciej stwierdza się u osób długowiecznych, co tłumaczy się tym
że jego obecnośc chroni przed chorobą Alzheimera.
3
Angiotensyna II - poznanie jej roli kluczem do zrozumienia działania inhibitorów konwertazy angiotensyny
Ang II powoduje skurcz mieśniówki gładkiej naczyń:
 bezpośrednio przez wpływ na receptory AT1 na błonie komórek mięśniowych; ma różny wpływ na różne
łożyska naczyniowe: silny w łożysku nerkowym, słaby w łożysku mózgowym, płucnym i mięśni
szkieletowych.
 pośrednio przez
 stymulację uwalniania endoteliny przez śródbłonek naczyniowy,
 aktywację układu współczulnego w mechanizmie obwodowym
 synapsa: nasilenie uwalniania NA, zahamowanie wychwytu zwrotnego,
zwiększenie reaktywności naczyń na NA,
 rdzeń nadnerczy: uwalnianie adrenaliny
 zwoje współczulne: pobudzenie komórek zwojowych
 aktywację układu współczulnego w mechanizmie ośrodkowym: wpływ Ang II pochodzącej z
krwi i syntetyzowanej w OUN
Ang II powoduje zwiększenie objętości płynów przez zatrzymywanie sodu (na skutek zwiększonego
wydzielania aldosteronu oraz obkurczenie naczyń nerkowych-silnie wpływa na vas efferens) oraz wody (w
wyniku zwiększonego wydzielania hormonu antydiuretycznego).
Ang II pobudza migrację, proliferację i przerost komórek.
Bradykinina - nie zapominaj że działanie inhibitorów konwertazy angiotensyny zależy także od wpływu na
układ kalikreina-kininy
Bradykinina jest wytwarzana z kininogenu pod wpływem kalikreiny (układ kalikreina-kininy). Natomiast jej
unieczynnienie zachodzi pod wpływem 2 kinaz - kininazy I i II, przy czym ta druga jest identyczna z ACE.
ACE-I hamują degradację bradykininy. Bradykinina ma właściwości naczyniorozszerzające. Pobudza syntezę
naczyniorozszerzających prostaglandyn (PgI2 i PgE2), tlenku azotu i czynnika hiperpolaryzującego przez
komórki śródbłonka naczyniowego. W nerkach powoduje natiurezę przez bezpośredni wpływ na cewki
nerkowe. Wydaje się, że większość fizjologicznych działań bradykininy jest wynikiem pobudzenia receptorów
B2. Nie wiadomo, jaki jest procentowy udział bradykininy w efektach terapeutycznych ACE-I. Wszystko
wskazuje na to, że może to być udział istotny. W modelach zwierzęcych wykazano, że ACE-I nasilają działanie
hipotensyjne bradykininy wstrzykniętej dożylnie, a jednoczesne podanie antagonisty receptorów B2 z ACE-I
znosi działanie hipotensyjne. Ostatnio wykazano również podobne działanie u ludzi.
Klasyfikacja:
 klasa I: leki zbliżone do kaptoprilu (captopril-like):
 wchłaniane w postaci czynnej;
 podlegają biotransformacji z wytworzeniem aktywnych metabolitów;
 lek i metabolity wydalane przez nerki
 klasa II: leki prekursorowe (większość dostępnych):
 wchłaniane w postaci prekursorowej;
 podlegają metabolizmowi z wytworzeniem czynnych metabolitów - prilatów (także podczas
pierwszego przejścia), z których zwykle tylko jeden decyduje o efekcie działania leku;
 im większa lipofilność metabolitów, w tym większym stopniu mogą być wydalane z żółcią;
największa lipofilność: fosinopril, spirapril i trandolapril, które w prawie równym stopniu
wydalane są z moczem i żółcią (wyjątek! nie ma potrzeby zmniejszać dawki tych trzech leków w
niewydolności nerek).
 klasa III: związki rozpuszczalne w wodzie: lisinopril
 wchłaniane w postaci czynnej;
 nie podlegają metabolizmowi;
 niezmetabolizowane wydzielane przez nerki.
Właściwości farmakologiczne:
Nie blokują całkowicie syntezy angiotensyny II, ponieważ jej powstawanie jest częściowo zależne od chymazy
(alternatywny szlak metaboliczny).
4
Obniżenie ciśnienia krwi
MECHANIZM
EFEKT
1.zmniejszenie oporu naczyniowego
(rozszerzenie tętniczek oporowych i tętnic)
zmniejszenie tworzenia Ang II; zmniejszenie
degradacji bradykininy; hamowanie
uwalniania NA
2. spadek ciśnienia po pierwszej dawce
koreluje dodatnio ze stopniem wyjściowej
aktywności reninowej osocza (PRA), jednak
podczas długotrwałego stosowania działanie
hipotensyjne słabo lub w ogóle nie koreluje z
wyjściowymi wartościami PRA
prawdopodobne jest hamowanie lokalnych
układów renina-angiotensyna
3. zmniejszenie objętości płynów, w tym krwi zmniejszenie tworzenia Ang IIzmniejszenie
krążącej (zmniejszenie retencji sodu i wody) tworzenia aldosteronu; zmniejszenie
uwalniania wazopresyny
EFEKT
Mechanizmy działania kardioprotekcyjnego
MECHANIZM
1.zmniejszenie oporu naczyniowego
(rozszerzenie naczyń tętniczych i żylnych)
zmniejszenie tworzenia Ang II; zmniejszenie
degradacji bradykininy; hamowanie
uwalniania NA
! rozszerzenie naczyń żylnych następuje mimo
małego bezpośredniego wpływu ANG II na
żyły
2. brak odruchowej tachykardii, mimo
rozszerzenia naczyń i obniżenia ciśnienia
tętniczego
hamowanie uwalniania NA; wzrost napięcia
nerwu błędnego
3. zmniejszenie objętości płynów, w tym krwi zmniejszenie tworzenia Ang IIzmniejszenie
krążącej (zmniejszenie retencji sodu i wody) tworzenia aldosteronu; zmniejszenie
uwalniania wazopresyny; poprawa ukrwienia
nerki
Działania 1 + 2 + 3 prowadzą do zmniejszenia obciążenia serca i poprawy bilansu tlenowego,
a to z kolei do poprawy funkcji skurczowej i rozkurczowej komór.
4. hamowanie procesu przerostu komór, ich
zmniejszenie tworzenia Ang II
odkształceń i niekorzystnej zmiany geometrii,
a nawet regresja już istniejących zmian
strukturalnych serca
5. zmniejszenie aktywności układu
współczulnego w spoczynku i wysiłku i
ograniczenie zjawisk niepożądanych
zależnych od NA: bezpośredniej
kardiotoksyczności i down-regulacji
receptorów 
hamowanie uwalniania NA
5
6. poprawa ukrwienia narządów (selektywne zmniejszenie tworzenia miejscowej
rozszerzanie lokalnych łożysk naczyniowych) pozanerkowej Ang II
7. korzystny wpływ na gospodarkę
elektrolitową (wzrost stosunku K+ : Na+ w
komórce mięśniowej oraz K+ i Mg++
wewnątrzkomórko : zewnątrzkomórko)
zmniejszenie tworzenia aldosteronu
8. hamowanie włóknienia miesnia serca
zmniejszenie tworzenia aldosteronu
Mechanizm działania nefroprotekcyjnego
EFEKT
MECHANIZM
1. zmniejszenie ciśnienia w kłębuszkach
inhibitory konwertazy rozszerzają vas efferens
(nadciśnienie w kłębuszkach nerkowych jest
czynnikiem uszkadzającym kłębuszki)
2. zmniejszenie białkomoczu
zmniejszenie ciśnienia filtracji; likwidacja
obkurczenia komórek mezangium
3. zmniejszenie proliferacji komórek
zahamowanie wpływu Ang II 1, która jest
mezangium i wytwarzania macierzy
czynnikiem wzrostu oraz stymulującym
mezangium oraz włóknienia kłębuszków
syntezę kolagenu
(włóknienie na skutek aktywacji fibroblastów
śródmiąższu nerek)
4. zmniejszenie proliferacji komórek
mezangium i wytwarzania macierzy
mezangium oraz hamowanie włóknienia i
szkliwienia (włóknienie i szkliwienie na
skutek zwiększenia uwalniania PDGF i
zasadowego czynnika wzrostu fibroblastów)
zahamowanie wpływu endoteliny 1, która jest
czynnikiem wzrostu i stymuluje uwalnianie
czynników troficznych
5. wielokierunkowe działanie
nefroprotekcyjne NO
NO ma korzystny wpływ hemodynamiczny i
pozahemodynamiczny
Potencjalne działania wieńcowe
poprawa i normalizacja zaburzonych funkcji
śródbłonka
antagonizowanie hipertroficznego i
hiperplastycznego wpływu Ang II na komórki
mieśniówki gładkiej naczyń
zmniejszenie migracji, adhezji i aktywacji
makrofagów
właściwości antyoksydacyjne
hamowanie agregacji płytek
nasilenie fibrynolizy
Działania niepożądane, ograniczenia stosowania:
6
1. Hipotonia (ocenia się, że obniżenie średniego ciśnienia o 30% występuje u 3-4% leczonych)
 zwłaszcza po pierwszej dawce, zależna od wyjściowej aktywacji układu renina-angiotensyna, a więc
najbardziej wyrażona u chorych odwodnionych, z niewydolnością serca, z nadciśnieniem naczyniowonerkowym, stosujących leki moczopędne (czyli tzw. stanach reninozależnych)
 obowiązuje zasada rozpoczynania leczenia od małych dawek ACE-I
Suchy kaszel (3-22% chorych, aż 50% w przypadku rasy żółtej, częściej u kobiet niż mężczyzn)
rozwija się zazwyczaj między 1 tyg. a 6 msc. leczenia, ale może wystąpić nawet po 24 msc.
ustępuje ok. 4 dni po odstawieniu leku
nie w pełni wyjaśniony jest mechanizm powstawania takiego unikalnego działania niepożądanego: ?
zwiększenie w drzewie oskrzelowym stężenia bradykininy i prostaglandyn; ? zwiększenie w drzewie
oskrzelowym gęstości receptorów AT1 (Ang II za pośrednictwem tych receptorów zwiększa szybkość ruchu
rzęsek nabłonka oddechowego); zwiększenie stężenia substancji P; ? pobudzenie włókien C nerwu błędnego
 związki hamujące syntezę prostaglandyn łagodzą kaszel (dużo doświadczeń ze stosowaniem indometacyny)
2.



3. Obrzęk naczynioruchowy górnych dróg oddechowych z ograniczeniem ich drożności (0,1-0,2%), występuje
częściej u rasy czarnej
 zwykle po pierwszej dawce lub przed upływem 48 godzin leczenia (wyjątkowo także po kilku miesiącach
leczenia)
 wiąże się ze ? wzmożoną aktywnością lokalnie uwalnianej bradykininy; ? tworzeniem przeciwciał; ?
zahamowaniem inaktywatora czynników układu dopełniacza
4. Ostra niewydolność nerek (!!! W wielu sytuacjach ACE-I mają korzystny wpływ na czynność nerek tak w
nefropatii cukrzycowej jak i w nefropatiach powstałych na innym podłożu; na nerki działają ochronnie nawet
przy znacznym stopniu zaawansowania ich niewydolności. Ogólna konstatacja jest taka, że ACE-I mogą
spowalniać przebieg już istniejącej niewydolności nerek niezależnie od przyczyny. Jednocześnie ACE-I są
zaliczane do tzw. „internistycznego kwartetu leków nefrotoksycznych” oprócz NLPZ, antybiotyków
aminoglikozydowych i środków cieniujących. Takie różnokierunkowe działanie może wydać się dziwne, ale
wyjaśnia to poniższy tekst + tabele) (kluczowe jest zwrócenie uwagi na wpływ Ang II na napięcie tętniczek
odprowadzających, co jest w pewnych sytuacjach istotnym czynnikiem kompensacyjnym, którego nie można
zabrać).
ACE-I, stosowane u chorych z nadciśnieniem tętniczym lub zastoinową niewydolnością krążenia mogą
powodować przejściową ostrą niewydolność nerek.
Nadciśnienie tętnicze - Do czynników ryzyka nerkowych powikłań po zastosowaniu ACE-I należą:
obustronne, znaczne (o ponad 70%) zwężenie tętnic nerkowych, obustronne stwardnienie nerek spowodowane
zmianami w małych tętniczkach nerkowych i zwężenie tętnicy nerkowej jedynej czynnej nerki, najczęściej
przeszczepionej. Ostra niewydolność nerek powodowana jest przez ACE-I wówczas, gdy wielkość wskaźnika
filtracji kłębuszkowej zależy od skurczu tętniczek odprowadzających. GFR jest w dużej mierze zależny od
stosunku napięcia tętniczek doprowadzających i odprowadzających. Gdy zmniejsza się przepływ nerkowy,
ciśnienie filtracji pozostaje zachowane dzięki mechanizmowi kompensacyjnemu, polegającemu na rozkurczu
tętniczki doprowadzającej i skurczu tętniczki odprowadzającej pod wpływem angiotensyny II. ACE-I powodują
rozkurcz tętniczki odprowadzającej, zmniejszenie ciśnienia filtracji w kłębuszku i zmniejszenie GFR. Prowadzi
to do przejściowej ostrej niewydolności nerek bez jednoczesnego obniżenia ciśnienia krwi.
Inne leki hipotensyjne mogą powodować podobne działanie jak ACE-I w przypadkach, kiedy ciśnienie perfuzji
nerek obniża się poniżej progu autoregulacji. Ostra niewydolność nerek może być skutkiem gwałtownego
obniżenia ciśnienia krwi. Jeżeli po zastosowaniu ACE-I dojdzie do upośledzenia czynności nerek lub rozwinie
się ostra niewydolność nerek, należy podejrzewać zwężenie tętnic nerkowych. Potwierdzenie takiego
podejrzenia pozwala na usunięcie przyczyny nadciśnienia przez wykonanie angioplastyki naczyń nerkowych.
Niewydolność serca - Do innej grupy ryzyka należą chorzy z umiarkowaną-ciężką zastoinową
niewydolnością serca, u których intensywnie prowadzone leczenie moczopędne doprowadziło do odwodnienia.
W tej sytuacji ACE-I powodują postępujące zwiększanie stężenia kreatyniny i ostrą niewydolność nerek. Jest to
wynikiem zablokowania mechanizmu kompensacyjnego występującego wtedy, gdy w zespole małego rzutu
podaje się leki moczopędne. Polega on na uwalnianiu pod wpływem zmniejszonego ukrwienia nerek
angiotensyny II, która powoduje skurcz tętniczek odprowadzających, co pozwala na utrzymanie odpowiedniego
7
ciśnienia perfuzji w kłębuszku nerkowym i zachowanie prawidłowego GFR. Po odstawieniu ACE-I czynność
nerek normalizuje się niemal u wszystkich chorych.
W grupie wysokiego ryzyka, np. u odwodnionych chorych z zastoinową niewydolnością krążenia, zaleca się
rozpoczynanie leczenia od podawania możliwie najmniejszych dawek krótko działających ACE-I, a dopiero po
pewnym czasie zastępowanie ich dłużej działającymi lekami z tej grupy. Poza tym ograniczenie stosowania
leków moczopędnych i umiarkowane zwiększenie spożycia soli, jeżeli to możliwe, mogą poprawić czynność
nerek.
5. Hiperkaliemia- ACE-I mogą powodować hiperkaliemię, co jest wynikiem zmniejszenia wydzielania
aldosteronu pod ich wpływem. Jest ona nieistotna klinicznie u chorych z prawidłową czynnością nerek.
Natomiast stanowi problem u osób z upośledzoną czynnością nerek (w tej sytuacji może występować z
częstością dochodzącą wg. niektórych ocen do 50%) przy jednoczesnym stosowaniu leków moczopędnych
oszczędzających potas, preparatów potasu lub wówczas, gdy występują inne stany patologiczne usposabiające
do hiperkaliemii, np. cukrzyca. Do ciężkiej hiperkaliemii usposabia także podeszły wiek chorego > 70 lat.
6. Sporadycznie występują także upośledzenie smaku i węchu, białkomocz, proteinuria, neutropenia, zmiany
skórne, glikozuria i cholestaza.
5. Fetopatie - kategoria D ryzyka stosowania leków w ciąży.
ACE-I mogą mieć niekorzystny wpływ na płód (są to tzw. teratogeny czynnościowe, które powodują
uszkodzenia narządowe juz po okresie organogenezy) , a nawet spowodować jego śmierć. Leki tej grupy
stosowane w II i III trymestrze ciąży mogą być przyczyną różnorodnych zaburzeń obserwowanych tak u płodu
jak i noworodka. Należą do nich znaczne obniżenie ciśnienia krwi, hiperkaliemia, bezmocz, odwracalna ale
także nieodwracalna niewydolność nerek. Notowano także przypadki małowodzia najprawdopodobniej z
powodu upośledzonej czynności nerek. Z małowodziem związane było występowanie przykurczów kończyn,
deformacji twarzoczaszki i hipoplazji płuc. Prawdopodobny związek ze stosowaniem ACE-I ma także
występowanie wcześniactwa, wewnątrzmacicznego zahamowanie wzrostu i przetrwałego przewodu tętniczego.
Najprawdopodobniej nie jest szkodliwe stosowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny wyłącznie w I
trymestrze ciąży. Nie mniej jednak zaleca się odstawienie leków tej grupy tak szybko jak tylko stwierdzi się
ciążę. Rzadko zdarza się sytuacja, w której nie można znaleźć leków skutecznie zastępujących ACE-I u kobiety
będącej w ciąży. W tych rzadkich przypadkach należy poinformować kobietę o zagrożeniach, jakie wiążą się ze
stosowaniem leku, a terapię monitorować przez powtarzanie badań usg i ocenę ilości płynu owodniowego.
Jeżeli stwierdza się małowodzie należy zaprzestać stosowania leku, chyba że jest to lek ratujący życie matki.
Małowodzie może być jednak późnym objawem i powstać później niż nieodwracalne uszkodzenia płodu.
Niemowlęta z ciąż w których stosowane były ACE-I powinny być ściśle kontrolowane pod kątem wystąpienia
spadków ciśnienie, oligurii i hiperkaliemii. Z dużym prawdopodobieństwem inne leki hamujące układ reninaangiotensyna, np. antagoniści receptora AT1 dla Ang II stwarzają podobne zagrożenie.
Niekorzystne interakcje lekowe:
Występuje małe ryzyko niekorzystnych interakcji lekowych w czasie stosowania ACE-I.
1. NLPZ zmniejszają skuteczność hipotensyjną ACE-I i ich efekt w niewydolności serca (ale połączenie takie
jest wskazane u osób z białkomoczem w przebiegu chorób nerek)
2. Jednoczesne stosowanie leków moczopędnych oszczędzających potas lub preparatów potasu usposabia do
wystąpienia hiperkaliemii.
3. Leki neutralizujące mogą zmniejszyć biodostępność ACE-I.
Pozycja grupy w farmakoterapii
Nadciśnienie tętnicze (NT)
Nadciśnienie tętnicze było pierwszym zaakceptowanym wskazaniem do stosowania inhibitorów konwertazy
angiotensyny. Są zalecane jako leki w monoterapii nadciśnienia tętniczego wg stanowiska JNC VI (1997) i
WHO/ISH (1999). Wiele dowodów wskazuje na wyższość inhibitorów konwertazy angiotensyny w leczeniu
nadciśnienia tętniczego współistniejącego z cukrzycą. W praktyce powszechny jest obecnie pogląd, że są
lekami „z wyboru” w leczeniu większości chorych na nadciśnienie tętnicze z wyjątkiem chorych rasy czarnej w
starszym wieku.
NT pierwotne
8
Wszystkie ACE-I podane w dawkach terapeutycznych powodują klinicznie istotne obniżenie ciśnienia krwi
znamiennie większe niż po podaniu placebo. Badania porównawcze nie wykazały większej skuteczności w
obniżaniu ciśnienia któregokolwiek z leków tej grupy nad innymi w białej populacji, niezależnie od wieku
chorego. Inhibitory konwertazy angiotensyny są mniej skuteczne u osób rasy czarnej w wieku podeszłym.
Podczas długotrwałego stosowania działanie hipotensyjne tych leków słabo lub w ogóle nie koreluje z
wyjściową aktywnością reninową osocza..
Zalety inhibitorów konwertazy angiotensyny w terapii nadciśnienia tętniczego to: regresja przerostu lewej
komory, działanie kardioprotekcyjne, działanie nefroprotekcyjne, korzystny wpływ na naczynia krwionośne
(wzrost podatności, modulowanie funkcji śródbłonka), neutralność metaboliczna
Początek działania hipotensyjnego:
Kaptopril:
10-15 min
Inne:
1-2 h
Maksymalny efekt leczniczy w NT jest osiągnięty po 4-6 tygodniach leczenia.
W politerapii nadciśnienia tętniczego jest to bardzo ważna grupa leków; w układzie dwulekowym szczególnie
skuteczne jest połączenie z lekiem moczopędnym (inhibitory konwertazy zmniejszają wydzielanie aldosteronu
spowodowane przez natiuretyczny efekt leków moczopędnych i osłabiający ich efekt); łączy się je także z
antagonistami kanałów wapniowych.
Mało wiadomo o wpływie poszczególnych grup leków hipotensyjnych na zachowanie nocnego profilu ciśnień
Wydaje się, że odpowiednio dawkowane ACE-I, zwłaszcza długo działające, spełniają ten wymóg, a także
powodują zadawalające obniżenie ciśnienia we wczesnych godzinach rannych, kiedy najczęściej występują
powikłania krążeniowe.
Wtórne postaci NT
Są szczególnie przydatne w nadciśnieniu naczyniowo-nerkowym spowodowanym jednostronnym zwężeniem
tętnicy nerkowej (80% skuteczność) lub reninoma. Nie są skuteczne w pierwotnym hiperaldosteranizmie, w
którym i tak układ renina-angiotensyna jest hamowany przez nadmierne wydzielanie aldosteronu.
Skurczowa niewydolność serca (SNS)
[poniższy tekst dotyczy postaci skurczowej niewydolności serca; postać rozkurczowa, która występuje u ok. 1/5
chorych z rozpoznaniem niewydolności serca to stosunkowo nowy problem w kardiologii i nie określone jest
ani najbardziej optymalne podejście terapeutyczne, ani nie oceniona rola poszczególnych grup leków; ACE-I są
stosowane także u chorych z postacią rozkurczową niewydolności serca, ale znamiennie rzadziej]
Od końca lat 80. ACE-I są podstawowymi lekami w leczeniu skurczowej niewydolności serca niezależnie od
etiologii i stopnia zaawansowania choroby (klasy hemodynamicznej wg NYHA), czyli także u osób z
zaburzeniami czynności skurczowej lewej komory bez jawnej klinicznie niewydolności serca. Inhibitory
konwertazy u chorych ze skurczową niewydolnością serca : zwiększają tolerancję wysiłku, poprawiają jakość
życia, zmniejszają chorobowość, hamują postęp choroby, zmniejszają ryzyko zawału serca i śmiertelność z
przyczyn sercowo-naczyniowych.
Powszechnie uznana jest neurohumoralna koncepcja rozwoju niewydolności serca. Reakcją na niewydolność
serca jest aktywacja mechanizmów kompensacyjnych (aktywacja układu renina-angiotensyna, aktywacja układu
współczulnego  rola  adrenolityków w terapii niewydolności serca [patrz Leki beta-adrenolityczne],
zwiększenie uwalniania wazopresyny), które tylko przez pewien czas zapewniają utrzymanie perfuzji narządów
- faza utajonej niewydolności, ale których rola się wyczerpuje - faza dekompensacji. Mechanizmy
kompensacyjne mają w sumie bardzo niekorzystny wpływ na przebieg choroby. Odgrywają podstawową rolę w
postępującym uszkodzeniu mięśnia serca, pogorszeniu parametrów hemodynamicznych i nasileniu objawów
klinicznych niewydolności serca (progresja do wyższych klas wg NYHA).
Przyjmuje się, że podobne efekty w skurczowej niewydolności serca wywierają wszystkie inhibitory
konwertazy angiotensyny.
9
Do klinicznych korzyści związanych ze stosowaniem inhibitorów konwertazy angiotensyny w skurczowej
niewydolności serca należy także uznać ich korzystny synergizm z lekami moczopędnymi (skojarzony wpływ
na preload, nasilenie diurezy, poprawa bilansu potasu), digoksyną (digoksyna zapobiega hipotonii w
początkowym okresie leczenia inhibitorami konwertazy; inhibitory konwertazy wzmacniają działanie digoksyny
w umiarowieniu migotania przedsionków i zapobiegają arytmiom po glikozydach, dzięki wpływowi na
równowagę sodowo-potasową i układ współczulny; wykazano sumowanie korzystnego działania obu grup
leków na frakcję wyrzutową) i -adrenolitykami (-adrenolityki zmniejszają hiperreninemię spowodowaną
przez inhibitory konwertazy)
Rozkurczowa niewydolność serca
Standard ACC/AHA leczenia niewydolności serca z 2001 roku, ale jedynie w oparciu o uzgodnienia ekspertów
(mała wiarygodność dowodów na potwierdzenie korzyści), zaleca w niewydolności serca przy zachowanej
czynności skurczowej „stosowanie beta-adrenolityków, inhibitorów konwertazy angiotensyny lub antagonistów
kanałów wapniowych u chorych z kontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, w celu zmniejszenia objawów
podmiotowych niewydolności serca” rozpoczynając od klasy II wg NYHA.
Zawał serca
ACE-I powinny być stosowane tak szybko jak to możliwe, najlepiej w okresie pierwszych 24 godzin w
przebiegu ostrej fazy zawału serca razem z trombolitykiem, kwasem acetylosalicylowym i lekiem betaadrenolitycznym u wszystkich chorych bez przeciwwskazań, do których należą wstrząs kardiogenny lub
znacznego stopnia hipotonia (RRS < 100 mmHg) oraz inne typowe. Jest to rekomendacja zgodna ze standardem
ACC/AHA leczenia ostrej fazy zawału serca z 1999 roku. Jest to zalecenie o dużym stopniu wiarygodności; w
kontrolowanych badaniach klinicznych wykazano, że inhibitory konwertazy angiotensyny we zastosowane we
wczesnej fazie zawału serca: zmniejszają pozawałową przebudowę lewej komory, redukują ryzyko wystąpienia
pozawałowej niewydolności serca o 29-37%, być może redukują ryzyko nawrotu zawału, zmniejszają
śmiertelność o 19-27% wśród osób z grupy wysokiego ryzyka (zawał ściany przedniej, ponowny zawał,
rozległy zawał, EF < 40%) = ratują ok. 45/1000 osób na rok stosowane ze wskazań selektywnych i ok. 6-11%
wśród wszystkich osób z ostrym zawałem serca = ratują ok. 5-8/1000 osób.
Po kilku tygodniach stosowania konieczność przewlekłego stosowania inhibitora konwertazy angiotensyny
powinna być poddana ponownej ocenie. Kontynuacja terapii jest wskazana u osób po rozległych zawałach serca
i ze skurczową niewydolnością lewej komory. U innych leki tej grupy można odstawić, chyba że są inne
wskazania do ich stosowania np. nadciśnienie tętnicze.
Nefropatia cukrzycowa
Cukrzyca typu I lub II jest u ponad 40% chorych przyczyną nefropatii prowadzącej do schyłkowej
niewydolności nerek. Do niedawna jedynym sposobem postępowania w takich przypadkach była dializoterapia
lub przeszczepienie nerki . Naturalny przebieg tej choroby charakteryzuje się wczesnym występowaniem
mikroalbuminurii i hiperfiltracji kłębuszkowej, następnie rozwojem jawnego białkomoczu i niewydolności
nerek. Inhibitory konwertazy angiotensyny i antagoniści receptora AT1 dla angiotensyny II są obecnie jedynymi
znanymi lekami, które hamują postęp nefropatii cukrzycowej nawet w jej zaawansowanych okresach zarówno
w cukrzycy typu I jak i II. Jako jedyne są też zarejestrowane do leczenia tej choroby i powinny być stosowane
rutynowo u wszystkich chorych z nefropatią, niezależnie od wartości ciśnienia krwi.
Korzyści ze stosowania inhibitorów konwertazy angiotensyny w nefropatii cukrzycowej: hamują postęp
choroby, zmniejszają konieczność prowadzenia dializoterapii lub przeszczepienia nerki, zmniejszają
śmiertelność z powodu nefropatii cukrzycowej, znacznie zmniejszają koszty związane z leczeniem nefropatii
cukrzycowej.
Właściwości hipotensyjne nie decydują o roli inhibitorów konwertazy angiotensyny w zapobieganiu powstania i
postępowi nefropatii cukrzycowej (inne leki hipotensyjne nie są nefroprotekcyjne u chorych na cukrzycę) –
wydaje się, że kluczowe jest zmniejszenie przesączania białek.
10
Nefropatie niecukrzycowe
Zmniejszenie filtracji kłębuszkowej powoduje hiperreninemię – im większa niewydolność nerek tym większe
stężenie reniny w osoczu. Zatem w niewydolności nerek dochodzi do aktywacji układu renina-angiotensyna,
czemu przypisuje się niekorzystny wpływ na progresję zaburzeń funkcji nerek (nieimmunologiczne niszczenie
nerek) oraz zaburzenia w funkcji układu krążenia.
Inhibitory konwertazy angiotensyny hamują progresję niewydolności nerek powstałej na podłożu różnorodnych
nefropatii zarówno u chorych z białkomoczem jak i bez niego i mogą powstrzymać spadek filtracji kłębowej
nawet w przypadkach bardziej zaawansowanej niewydolności nerek. Spowolnienie progresji niewydolności
nerek wynosi 30-50% zależnie od badania.
Nie zaobserwowano korzystnego wpływu inhibitorów konwertazy angiotensyny jedynie u chorych z
wielotorbielowatym zwyrodnieniem nerek.
Prewencja nagłego zgonu sercowego, zawału serca i udaru mózgu u osób z czynnikami ryzyka chorób sercowonaczyniowych bez cech dysfunkcji lewej komory - ramipril
W 1999 roku przedstawiono wyniki badania HOPE (Heart Outcomes Prevention Evaluation), badania
włączającego 267 ośrodków w 19 krajach, w którym uczestniczyło 9297 chorych w wieku 55 lat i więcej z
chorobą naczyniową lub cukrzycą i jeszcze jednym czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.
Porównywano w nim działanie ramiprilu w porównaniu z placebo w okresie 5 lat. Stwierdzono, że ramipril
obniżał ryzyko zgonu z przyczyn sercowych (skorygowane ryzyko względne 0,74=o 25%), ryzyko zawału serca
(0,8=o 20%), ryzyko udaru (0,68= o 32%), całkowitą umieralność (0,84= o 16%), potrzebę procedur
rewaskularyzacyjnych (0,85= o 15%), ryzyko nagłego zatrzymania krążenia (0,63= o 37%), ryzyko rozwoju
niewydolności serca (0,77= o 23%), ryzyko nowych przypadków cukrzycy (0,69= o 31%) i rozwoju powikłań
cukrzycy (0,84= 0 16%). Efekt działania ramiprilu był widoczny już po 2 latach terapii.
Jak dotąd korzystną rolę w pierwotnej i wtórnej prewencji powikłań naczyniowych u osób z czynnikami ryzyka
sercowo naczyniowego wykazano tylko w jednym dużym programie badawczym i tylko po zastosowaniu
jednego z leków tej grupy, dlatego nie można rutynowo zalecać inhibitorów konwertazy u niezwykle szerokiej
grupy chorych odpowiadających demograficznie uczestnikom badania HOPE (każdy chory na chorobę
wieńcową, chorobę naczyń obwodowych, cukrzycę, nadciśnienie tętnicze, po udarze mózgu). Warto jednak
zwrócić uwagę na proponowane w 6 wydaniu „Heart Diseade” red. Braunwalda (2001 r) podejście do leczenia
stabilnej postaci choroby wieńcowej „Rozpoczynaj farmakoterapię od zastosowania kwasu acetylosalicylowego
i beta-adrenolityka. Zawsze rozważ też użycie inhibitora konwertazy angiotensyny jako leku pierwszego rzutu u
wszystkich chorych na stabilną chorobę wieńcową.”
Leki z grupy inhibitorów konwertazy agiotensyny dostępne w Polsce
kaptopril (Captohexal, Captopril, Captopril-Egis)
enalapril (Benalapril, Ednyt, Enalapril, Enap, Enapress, Enarenal, Enaratio, Enatec, Epril, Mapryl)
+ Enap H - enarenal + HCTZ
benazepril (Lotensin)
+ Lotensin HCT – benazepril + HCTZ
chinapril (Accupro)
+ Accuzide – chinapril + HCTZ
cilazapril (Inhibace)
+ Inhibace Plus – cilazapril + HCTZ
fosinopril (Monopril)
lisinopril (Diroton, Lisiprol, Prinivil)
moexipril (Cardiotensin)
11
perindopril (Prestarium)
ramipril (Tritace)
+ Tritace Comb – ramipril + HCTZ
trandolapril (Gopten)
+ Tarka – trandolapril + werapamil
Co dodatkowo warto wiedzieć:
Zsyntetyzowano substancje, które mogą hamować układ renina-angiotensyna przez hamowanie aktywności
chymazy, czyli inhibitory chymazy: chymostatynę i tranilast. Zwiększa się liczba doniesień wskazujących, że
uwalniana prawdopodobnie z komórek tucznych chymaza w istotnym stopniu przyczynia się do przekształceń
angiotensyny I w angiotensynę II, szczególnie w sercu i nerkach. Nie znane jest jednak znaczenie tego szlaku
metabolicznego u człowieka ponieważ zależne od chymazy procesy są gatunkowo odmienne.
Inhibitory wazopeptydaz są to leki hamujące enzymy biorące udział w degradacji białek wpływających na
naczynia krwionośne. W fazie badań klinicznych jest wiele leków o podwójnym działaniu, pośród nich
omapatrilat – lek będący jednocześnie inhibitorem konwertazy angiotensyny i obojętnej endopeptydazy
(inhibitor wazopeptydazy). Obojętna endopeptydaza bierze udział w degradacji białek natiuretycznych, np.
ANP, BNP czy bradykinina. Główne korzyści ze stosowania takich leków są zakładane w nadciśnieniu
tętniczym i niewydolności serca.
Zalecane jako uzupełnienie wiedzy:
Leki hamujące układ renina angiotensyna aldosteron.. Red. G. Opolski i K. Filipiak. Urban i Partner, Wrocław,
2000.
Pytania:
1. Wymień farmakologiczne różnice w grupie inhibitorów konwertazy angiotensyny.
2. Wymień układy, na które wpływają inhibitory konwertazy angiotensyny.
3. Jaki jest mechanizm naczyniorozszerzającego działania inhibitorów konwertazy angiotensyny?
4. Jak inhibitory konwertazy angiotensyny wpływają na gospodarkę wodno-elektrolitową?
5. Jakie są wskazania i przeciwwskazania do zastosowania inhibitorów konwerazy angiotensyny? Uzasadnij.
6. Omów działania niepożądane inhibitorów konwertazy angiotensyny. które występuje najczęściej i co
usposabia do wystąpienia tego działania niepożądanego? które stanowi zagrożenie życia i jakie jest
wówczas postępowanie?
7. Omów wpływ inhibitorów konwertazy na nerki.
8. Uzasadnij stosowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny w terapii nadciśnienia tętniczego.
9. Czy w grupie inhibitorów konwertazy angiotensyny występują różnice w działaniu w nadciśnieniu
tętniczym?
10. Jaki jest status inhibitorów konwertazy angiotensyny w leczeniu niewydolności serca?
11. Jakie właściwości inhibitoró konwertazy angiotensyny, poza działaniem naczyniorozszerzającym, są
przydatne w terapii niewydolności serca?
12. Jaki jest status inhibitorów konwertazy angiotensyny w leczeniu nefropatii cukrzycowej?
13. W jakich rodzajach nefropatii powinny być stosowane inhibitory konwertazy angiotensyny?
14. Czy jakakolwiek inna grupa leków stanowi alternetywę dla stosowania inhibitorów konwertazy
angiotensyny w nefropatii cukrzycowej?
15. Jaka jest pozycja inhibitorów konwertazy angiotensyny w leczeniu ostrej fazy zawału serca?
16. Czy stabilna choroba wieńcowa jest wskazaniem do stosowania inhibitorów konwertazy angiotensyny?
17. W jaki sposób można blokować układ renina-angiotensyna?
Download