Wzór umowy o dofinansowanie Projektu 1.3.1 POIG.

advertisement
Wzór umowy konkurs 1.3.1 2012 r.
UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU
Nr ......, tytuł Projektu: „....................................................................................................................”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet
(nr i nazwa Priorytetu),................................................................................……………… Działanie
(nr i nazwa Działania/Poddziałania) ……..………..............................................................,
zawarta w dniu .................................. w Warszawie
między
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju,
zwanym w dalszej części Umowy „Instytucją Pośredniczącą”, reprezentowanym przez
………………………………………………………………………………………………………,
(imię i nazwisko, pełniona funkcja)
oraz
…………….………………………………………………………………………………………..,
(imię i nazwisko, pełniona funkcja)
a
............................................................................................................................................................,
(nazwa Beneficjenta)
z siedzibą w .........................., ul. ........................, NIP ……………...., REGON ……………..,
zwanym/zwaną w dalszej części Umowy „Beneficjentem”, reprezentowanym przez:
……………………….………………………………………………………………………………..,
(imię i nazwisko, pełniona funkcja)
na podstawie upoważnienia/pełnomocnictwa z dnia ………………, którego potwierdzona za
zgodność z oryginałem kopia stanowi załącznik nr 11 do Umowy,
działającego na rzecz i w imieniu wymienionego niżej Konsorcjanta biznesowego
…………………………………………………………..,
1
W przypadku, gdy osoba podpisująca Umowę w imieniu Beneficjenta ma umocowanie ustawowe załącznik nr 1 nie jest wymagany.
1
(nazwa, adres, REGON i NIP Konsorcjanta biznesowego)
zwanymi dalej „Stronami”, o następującej treści:
I. Definicje
§ 1.
Ilekroć w Umowie używa się zwrotu:
badania przemysłowe – należy przez to rozumieć badania przemysłowe, o których mowa w art. 30
rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje
pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego
rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych), (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008),
dofinansowanie - należy przez to rozumieć wartość wsparcia udzielonego Beneficjentowi ze
środków publicznych przez przekazanie:
- dotacji celowej stanowiącej część dofinansowania w wysokości odpowiadającej wkładowi
krajowemu (15% kwoty dofinansowania), o której mowa w art. 127 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.),
zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”, oraz
- płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) –
stanowiącej część dofinansowania w wysokości odpowiadającej wkładowi środków
europejskich (85 % kwoty dofinansowania), o której mowa w art. 186 pkt 2 ustawy
o finansach publicznych,
Harmonogram płatności wg kwartałów - należy przez to rozumieć harmonogram stanowiący
załącznik nr 4 do Umowy,
Harmonogram rzeczowo – finansowy wg zadań - należy przez to rozumieć harmonogram
stanowiący załącznik nr 5 do Umowy,
informacja roczna – należy przez to rozumieć oświadczenie Beneficjenta, dotyczące postępu
rzeczowego realizacji Projektu, które stanowi dla Instytucji Pośredniczącej odrębne od informacji
zamieszczonych w części sprawozdawczej wniosku o płatność źródło danych dotyczących Projektu,
przedkładane przez Beneficjenta w terminie 25 dni od zakończenia roku kalendarzowego,
sporządzone wg wzoru zamieszczonego na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej,
Instytucja Audytowa – należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej,
który odpowiada za zapewnienie prowadzenia audytów w celu weryfikacji skutecznego
2
funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli Programu oraz audytów operacji,
Instytucja Certyfikująca – należy przez to rozumieć Ministra Rozwoju Regionalnego, którego
obsługę w zakresie certyfikacji zapewnia właściwa komórka w Ministerstwie Rozwoju
Regionalnego, odpowiedzialna za poświadczenie wobec Komisji Europejskiej deklaracji wydatków
poniesionych przez beneficjentów oraz certyfikowanie wniosków o płatność przekazanych przez
Instytucję Pośredniczącą,
Instytucja Pośrednicząca – należy przez to rozumieć Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
któremu na podstawie porozumienia zawartego z Instytucją Zarządzającą została powierzona część
zadań związanych z realizacją Programu,
Instytucja Zarządzająca - należy przez to rozumieć Ministra Rozwoju Regionalnego, którego
obsługę w zakresie realizacji Programu zapewnia komórka organizacyjna w Ministerstwie Rozwoju
Regionalnego,
Konsorcjant biznesowy - jednostka organizacyjna, będąca przedsiębiorcą w rozumieniu art. 1
Załącznika I do ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych, mająca siedzibę na
terytorium RP (w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi miejsce zamieszkania
na terytorium RP), realizująca wspólnie z Beneficjentem Projekt na warunkach określonych
w Umowie, wnosząca do Projektu wkład finansowy,
konsorcjum – konsorcjum naukowe, o którym mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 30 kwietnia
2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 z późn.zm.), w skład którego
wchodzi jedna publiczna organizacja badawcza (nie będąca przedsiębiorcą) oraz jeden
przedsiębiorca, działające na podstawie umowy konsorcjum i reprezentowane przez Beneficjenta
(Lidera konsorcjum),
koszty kwalifikowalne - należy przez to rozumieć koszty kwalifikujące się do objęcia
dofinansowaniem w ramach Projektu, poniesione przez Beneficjenta oraz koszty poniesione przez
Konsorcjanta
biznesowego,
niezbędne
do
prawidłowej
realizacji
Projektu,
zgodnie
z
postanowieniami Umowy oraz „Katalogiem kosztów kwalifikowanych dla projektów składanych w
konkursie w 2012 r. w ramach Poddziałania 1.3.1”, stanowiącym załącznik nr 6 do Umowy,
opracowanym na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28
października 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de
minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 215, poz. 1411, z
późn. zm.) oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu wydanych
przez Ministra Rozwoju Regionalnego (zwane dalej: „Wytycznymi w zakresie kwalifikowania
wydatków”),
nieprawidłowości - należy przez to rozumieć jakiekolwiek naruszenie przepisu prawa UE lub
krajowego, mające miejsce na skutek działania lub zaniechania Beneficjenta, które naraziło lub
3
mogło narazić na szkodę środki publiczne,
okres kwalifikowalności kosztów – należy przez to rozumieć pełny okres, w którym realizowany
jest zakres rzeczowy i finansowy Projektu i w którym mogą być ponoszone koszty kwalifikowalne;
okres kwalifikowalności kosztów określa § 7 ust. 2 Umowy,
Płatnik - należy przez to rozumieć Bank Gospodarstwa Krajowego, który na podstawie
wystawionego przez Instytucję Pośredniczącą zlecenia płatności, przekazuje Beneficjentowi
płatności ze środków EFRR,
płatność końcowa - należy przez to rozumieć płatność kwoty obejmującej refundację określonej
w Umowie części lub całości poniesionych kosztów kwalifikowalnych na realizację Projektu,
prace rozwojowe – należy przez to rozumieć prace rozwojowe, o których mowa w art. 30 ogólnego
rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych,
Program – należy przez to rozumieć Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 1 października 2007 r. oraz uchwałą Rady
Ministrów Nr 267/2007 z dnia 30 października 2007 r.; wersja ujednolicona, zatwierdzona przez
Komisję Europejską w dniu 22 grudnia 2011 r.,
Projekt - należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane przez Beneficjenta i Konsorcjanta
biznesowego na podstawie Umowy, obejmujące przeprowadzenie badań przemysłowych lub prac
rozwojowych,
rachunek bankowy Beneficjenta– należy przez to rozumieć rachunek bankowy służący
Beneficjentowi dla potrzeb wykonywania Umowy,
siła wyższa - należy przez to rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń, niezależnych
od Beneficjenta, które uniemożliwiają lub zasadniczo utrudniają w całości lub części wykonywanie
jego zobowiązań wynikających z Umowy, których Beneficjent nie mógł przewidzieć i którym nie
mógł zapobiec ani ich przezwyciężyć poprzez działanie z należytą starannością,
środki publiczne – należy przez to rozumieć środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych,
wniosek o dofinansowanie – należy przez to rozumieć wniosek złożony przez Beneficjenta w celu
uzyskania dofinansowania, który stanowi załącznik nr 2 do Umowy,
wniosek o płatność – należy przez to rozumieć dokument, sporządzony przez Beneficjenta według
wzoru określonego przez Instytucję Zarządzającą, który służy wnioskowaniu o przekazanie
płatności zaliczkowej, rozliczeniu płatności zaliczkowej lub wnioskowaniu o refundację
poniesionych kosztów kwalifikowalnych (w formie płatności pośredniej lub końcowej),
podwykonawca - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę
organizacyjną
nieposiadającą
osobowości
prawnej,
która
złożyła
Beneficjentowi
lub
4
Konsorcjantowi biznesowemu2 ofertę i zawarła z nim umowę związaną z realizacją Projektu,
zakończenie realizacji Projektu – należy przez to rozumieć dzień złożenia do Instytucji
Pośredniczącej wniosku o płatność końcową po zakończeniu prac badawczo-rozwojowych
zaplanowanych w Projekcie, w Harmonogramie rzeczowo – finansowym wg zadań,
zlecenie płatności - należy przez to rozumieć dokument wystawiony przez Instytucję
Pośredniczącą Płatnikowi, zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów
z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. Nr 220,
poz. 1726), zwanym dalej „rozporządzeniem w sprawie płatności”.
II. Podstawa prawna zawarcia Umowy
§ 2.
1. Umowa zostaje zawarta na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.),
zwanej dalej „ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju” oraz art. 206 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych w związku z § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy
publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U.
Nr 215, poz. 1411, z późn. zm.), o numerze referencyjnym: SA.32233 (11/X), zwanego dalej
„rozporządzeniem ws. pomocy publicznej”.
2. Ponadto Strony podczas realizacji niniejszej Umowy działają w szczególności zgodnie
z postanowieniami:
1) Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.
Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r., z późn. zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem 1083/2006”;
2) Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r.
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego Rozporządzenie
(WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r. z późn.zm.);
3) Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego
szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego
2
Jeśli dotyczy
5
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia Rady (WE) nr 1080/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006 r., s. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem
1828/2006”;
4) ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych;
5) ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
6) ustawy o finansach publicznych;
7) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko”;
8) rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków
i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność
w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. Nr 223, poz.
1786), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie zaliczek”;
9) Programu;
10) Szczegółowego opisu priorytetów Programu.
III. Przedmiot Umowy
§ 3.
1. Przedmiotem Umowy jest udzielenie Beneficjentowi dofinansowania przez Instytucję
Pośredniczącą na realizację Projektu „………………………………………………………” (tytuł)
w ramach Działania ……………………… (nr i nazwa Działania) oraz określenie praw
i obowiązków Stron Umowy wynikających z jego realizacji w zakresie zarządzania, rozliczania,
zwrotu dofinansowania, monitorowania, sprawozdawczości i kontroli, a także w zakresie informacji
i promocji.
2. Projekt obejmuje realizację pełnego zakresu rzeczowego związanego z przeprowadzeniem
badań przemysłowych lub prac rozwojowych, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.
6
3. Wzajemne zobowiązania Beneficjenta i Konsorcjanta biznesowego określa umowa
konsorcjum, która stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie. Zmiany umowy konsorcjum
nie naruszające postanowień dokumentu Zakres minimalny umowy konsorcjum naukowego nie
wymagają zawarcia aneksu do Umowy.
4. Beneficjent jest zobowiązany do poinformowania Instytucji Pośredniczącej o każdej
zmianie umowy konsorcjum i doręczenia Instytucji Pośredniczącej zmienionej umowy konsorcjum
w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu do umowy konsorcjum. Instytucja Pośrednicząca może
wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy Beneficjent nie doręczył
w terminie aneksu do umowy konsorcjum lub gdy zmiana umowy konsorcjum uniemożliwia
prawidłową realizację Umowy lub gdy nastąpiło rozwiązanie umowy konsorcjum.
5. Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację Projektu przy czym:
1) jedynym uprawnionym podmiotem do otrzymania dofinansowania przekazanego w postaci
dotacji celowej oraz płatności ze środków EFRR od Instytucji Pośredniczącej jest Beneficjent;
2) Konsorcjant biznesowy wnosi wkład finansowy do Projektu w wysokości odpowiadającej co
najmniej różnicy pomiędzy całkowitą wartością kosztów kwalifikowanych, a kwotą udzielonej
pomocy publicznej;
3) prawa majątkowe, pochodzące z uzyskanych wyników badań przemysłowych lub prac
rozwojowych, będących efektem działalności Beneficjenta w ramach Projektu, zostaną
przeniesione w całości na Konsorcjanta biznesowego wyłącznie w celu wdrożenia wyników
Projektu do działalności gospodarczej;
4) Beneficjent zachowa prawo do publikowania wyników Projektu w zakresie, w jakim pochodzą
one z prowadzonych przez niego badań przemysłowych lub prac rozwojowych, z zastrzeżeniem
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy;
5) Beneficjent zachowa prawo do wykorzystania nowej wiedzy zdobytej w trakcie realizacji
Projektu do jego niezależnej działalności badawczo-rozwojowej, mającej na celu powiększenie
zasobów wiedzy oraz lepsze zrozumienie podstaw zjawisk i obserwowalnych faktów, w tym
działalności prowadzonej we współpracy, oraz działalności dydaktycznej, z zastrzeżeniem
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy.
6.
Beneficjent zobowiązany jest do zrealizowania Projektu w pełnym zakresie, w terminie
wskazanym w § 7 ust. 2, z należytą starannością, zgodnie z:
1) przepisami prawa krajowego i prawa UE oraz zasadami polityk UE, które są dla niego wiążące,
w tym z przepisami dotyczącymi konkurencyjności, zamówień publicznych, zrównoważonego
rozwoju i równości szans;
2) Programem oraz Szczegółowym opisem priorytetów Programu;
3) Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego, wydanymi w trybie art. 35 ust. 3–7 ustawy
7
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w zakresie, w którym dotyczą one poszczególnych
aspektów realizacji Projektu, obowiązującymi na dzień dokonania odpowiedniej czynności,
z zastrzeżeniem pkt 4;
4) Krajowymi wytycznymi dotyczącymi kwalifikowania wydatków w ramach funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013 oraz Wytycznymi
w zakresie kwalifikowania wydatków (część ogólna Wytycznych od Rozdziału 1 do 6), w wersji
obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. W przypadku zmian ww. Wytycznych na korzyść
Beneficjenta jest on uprawniony do stosowania ich w wersji obowiązującej na dzień dokonania
odpowiedniej czynności lub operacji związanej z realizacją Projektu. O skorzystaniu z nowej
wersji Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków Beneficjent informuje Instytucję
Pośredniczącą przy składaniu wniosku o płatność.3 Treść Wytycznych w zakresie
kwalifikowania wydatków oraz ich zmiany są publicznie dostępne na stronie internetowej
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. O miejscu publikacji, zmianie oraz terminie, od którego
ww. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków lub ich zmiany powinny być stosowane,
Minister Rozwoju Regionalnego informuje w komunikacie zamieszczonym w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”;
5) Katalogiem kosztów kwalifikowanych dla projektów składanych w konkursie w 2012 r.
w ramach Poddziałania 1.3.1, będącym załącznikiem nr 6 do Umowy, stanowiącym katalog
możliwych do poniesienia kosztów kwalifikowanych;
6) Umową i jej załącznikami, a w szczególności z wnioskiem o dofinansowanie.
7.
Środki
finansowe
przekazywane
Beneficjentowi
na
realizację
Projektu
w ramach konsorcjum stanowią w całości pomoc publiczną dla Konsorcjanta biznesowego z uwagi
na fakt, iż prawa majątkowe do wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych, uzyskanych
przez Beneficjenta w trakcie realizacji Projektu, są przekazywane w całości Konsorcjantowi
biznesowemu, a udział Beneficjenta w realizacji Projektu ma charakter niezależnej działalności
badawczo-rozwojowej, mającej na celu powiększenie zasobów wiedzy oraz lepsze zrozumienie
podstaw zjawisk i obserwowalnych faktów.
8. Beneficjent składając wniosek o płatność końcową przedkłada Instytucji Pośredniczącej
sporządzoną wg wzoru określonego przez Instytucję Pośredniczącą, Informację końcową
z realizacji Projektu potwierdzającą wykonanie badań przemysłowych lub prac rozwojowych
zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie. Do Informacji Beneficjent załącza oświadczenie
Konsorcjanta biznesowego o wykonaniu przypisanych mu w Projekcie zadań4 oraz poniesieniu
kosztów mieszczących się w Katalogu kosztów kwalifikowanych dla projektów składanych
W przypadku powoływania się przez Beneficjenta na korzystniejsze warunki kwalifikowalności wydatków w ramach Programu, Beneficjent
wybiera jedną wersję dokumentu Wytycznych, która będzie miała zastosowanie dla całego Projektu. Nie ma możliwości łączenia korzystnych
warunków z różnych wersji Wytycznych.
4
Jeśli dotyczy.
3
8
w konkursie w 2012 r. w ramach Poddziałania 1.3.1 wraz z wysokością tych kosztów. Instytucja
Pośrednicząca może zwrócić się do Beneficjenta o przekazanie dokumentów poświadczających
wykonanie zadań oraz poniesienie kosztów w ramach zadań zrealizowanych przez Beneficjenta lub
Konsorcjanta biznesowego.
9. Informacja, o której mowa w ust. 8 weryfikowana jest przez Instytucję Pośredniczącą pod
kątem zachowania przez Beneficjenta lub Konsorcjanta biznesowego należytej staranności oraz
postępowania zgodnie z Umową przy realizacji Projektu.
10. Konsorcjant biznesowy może być odpowiedzialny za realizację części zadań w Projekcie,
jednakże nie może ich realizować w charakterze podwykonawcy. Beneficjent nie może być
podwykonawcą w zadaniach, za których realizację odpowiedzialny jest Konsorcjant biznesowy.
11. Zgłoszeń mających na celu ochronę prawną wyników projektu (np. patent, wzór
użytkowy lub przemysłowy) może dokonać jedynie Konsorcjant biznesowy.
12. Beneficjent zobowiązuje się:
1) na mocy udzielonego pełnomocnictwa (zawartego w umowie konsorcjum) reprezentować
konsorcjum we wszystkich sprawach związanych z wykonaniem Umowy;
2) przekazywać Instytucji Pośredniczącej informacje o uzyskanej przez Konsorcjanta biznesowego
pomocy publicznej.
13. Beneficjent zobowiązuje się do zapewnienia, że Konsorcjant biznesowy realizuje Projekt
zgodnie z Umową i umową konsorcjum, w szczególności:
1) wniesie zadeklarowany wkład do Projektu;
2) przekazuje
Beneficjentowi
niezbędne
do
realizacji
niniejszej
Umowy
informacje,
w szczególności informacje niezbędne do przygotowania wniosków o płatność, informacji
z realizacji Projektu, sprawozdania z wdrożenia;
3) wdroży wyniki Projektu w formie i zakresie określonym we wniosku o dofinansowanie
w terminie do 3 lat od zakończenia realizacji Projektu z zastrzeżeniem ust. 22;
4) utrzyma wyniki Projektu w okresie jego trwałości;
5) podda się wszelkim kontrolom w zakresie realizacji Projektu;
6) dopełni obowiązków informacyjnych określonych w § 12.
14. Za skuteczne wdrożenie wyników Projektu uważa się wprowadzenie wyników badań
przemysłowych lub prac rozwojowych realizowanych w ramach Projektu do własnej działalności
gospodarczej Konsorcjanta biznesowego, rozumiane jako rozpoczęcie produkcji lub świadczenia
usług lub udzielenie licencji na wykorzystanie wyników Projektu w działalności gospodarczej.
Nie uważa się za skuteczne wdrożenie wyników Projektu, sprzedaży wyników tych badań lub prac
w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy.
15. Wyłącznie uprawnionym do kontaktu z Instytucją Pośredniczącą jest Beneficjent.
9
16. Wynikające z Umowy uprawnienia i zobowiązania Beneficjenta stosuje się odpowiednio
do Konsorcjanta biznesowego, który w stosunku do Instytucji Pośredniczącej wykonuje je za
pośrednictwem Beneficjenta.
17. Beneficjent odpowiada za działania i zaniechania Konsorcjanta biznesowego związane
z realizacją Projektu jak za własne. Umowa konsorcjum lub odrębne przepisy określają
odpowiedzialność Beneficjenta oraz Konsorcjanta biznesowego wobec osób trzecich za działania
wynikające z Umowy.
18. Instytucja Pośrednicząca nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody
powstałe w związku z realizacją Projektu, jak również za zaniechania Beneficjenta wobec
Konsorcjanta biznesowego, ani Konsorcjanta biznesowego wobec Beneficjenta.
19. Beneficjent zobowiązany jest do złożenia do Instytucji Pośredniczącej sprawozdania
z wdrożenia według wzoru określonego przez Instytucję Pośredniczącą, w terminie 30 dni od dnia
wdrożenia.
20. Konsorcjant biznesowy realizujący Projekt może rozpocząć wdrożenie wyników Projektu
przed zakończeniem realizacji Projektu.
21. Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia wniosku o płatność końcową
w przypadku, gdy w trakcie realizacji Projektu okaże się, że dalsze badania przemysłowe lub prace
rozwojowe nie doprowadzą do osiągnięcia zakładanych wyników. W takim wypadku Beneficjent
potwierdza niemożność osiągnięcia zakładanych wyników w Informacji końcowej, złożonej wraz
z wnioskiem o płatność końcową, a Instytucja Pośrednicząca dokonuje analizy dokumentów
weryfikując czy występują obiektywne przesłanki potwierdzające bezcelowość dalszego
realizowania Projektu, tj. wystąpienie okoliczności niezależnych od Beneficjenta lub Konsorcjanta
biznesowego, przy zachowaniu przez nich należytej staranności oraz postępowaniu zgodnie
z Umową przy realizacji Projektu. Po dokonaniu analizy dokumentów, o których mowa wyżej,
Instytucja Pośrednicząca może potwierdzić bezcelowość prowadzenia dalszych badań.
22. Konsorcjant biznesowy nie jest zobowiązany do wdrożenia wyników badań
przemysłowych lub prac rozwojowych, gdy wdrożenie uzyskanych w efekcie realizacji Projektu
wyników jest bezcelowe, mając na uwadze wystąpienie okoliczności niezależnych od Beneficjenta
lub Konsorcjanta biznesowego, przy zachowaniu przez nich należytej staranności oraz
postępowaniu zgodnie z Umową przy realizacji Projektu lub po jego zakończeniu. Beneficjent
zobowiązany jest potwierdzić bezcelowość wdrożenia w przedłożonej Instytucji Pośredniczącej
analizie ekonomicznej i badaniu rynkowym. Po dokonaniu analizy dokumentów, o których mowa
wyżej, Instytucja Pośrednicząca może potwierdzić bezcelowość wdrożenia.
23. W sytuacji, o której mowa w ust. 21 i 22 (po dokonaniu pisemnego potwierdzenia przez
Instytucję Pośredniczącą) Projekt uznaje się za zakończony, a Beneficjent otrzyma dofinansowanie
10
proporcjonalne do zakresu zrealizowanych badań przemysłowych lub prac rozwojowych,
z zachowaniem reguły, zgodnie z którą kwota dofinansowania obliczana jest na podstawie
faktycznie poniesionych przez Beneficjenta kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem,
wykazanych we wniosku o płatność i zatwierdzonych przez Instytucję Pośredniczącą,
z
uwzględnieniem
poziomów
intensywności
wsparcia
oraz
maksymalnych
wysokości
dofinansowania.
24. W przypadku wykorzystania prototypów lub projektów pilotażowych stworzonych
w ramach Projektu do celów komercyjnych, stosuje się przepisy art. 30 pkt 4 ogólnego
rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych.
25. Beneficjent zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących poziomów
intensywności pomocy publicznej przy korzystaniu podczas realizacji Projektu ze środków
stanowiących pomoc publiczną.
26. W przypadku, gdy Projekt uwzględnia przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na
środowisko lub na obszar/potencjalny obszar Natura 2000, oraz dla przedsięwzięcia
przeprowadzana była ponowna ocena oddziaływania na środowisko, Beneficjent zobowiązany jest
do dostarczenia wraz z pierwszym wnioskiem o płatność pełnej dokumentacji, sporządzonej na
potrzeby oceny oddziaływania Projektu na środowisko, zgodnej z Wytycznymi Ministra Rozwoju
Regionalnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych oraz
ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, z zastrzeżeniem art. 153 tej ustawy, pod
rygorem wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Treść Wytycznych jest publicznie
dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Dofinansowanie będzie
wypłacone pod warunkiem, że przedstawiona dokumentacja oddziaływania Projektu na środowisko
spełnia wymagania określone w ww. ustawie i ww. Wytycznych. O miejscu publikacji, zmianie
oraz terminie, od którego Wytyczne lub ich zmiany powinny być stosowane, Minister Rozwoju
Regionalnego
informuje
w
komunikacie
zamieszczonym
w
Dzienniku
Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Jeżeli pomiędzy dniem zawarcia Umowy, a dniem
złożenia pierwszego wniosku o płatność nastąpi zmiana Wytycznych, o których mowa wyżej, która
może mieć wpływ na realizację obowiązków i praw Stron w tym zakresie, Umowa będzie
aneksowana w sposób umożliwiający realizację nowych praw i obowiązków.
IV. Wartość projektu i źródła finansowania
§ 4.
11
1.
Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi ......... złotych (słownie: ......... złotych), w tym
wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi ......... złotych (słownie: ......... złotych), przy czym:
a) maksymalna kwota kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem na badania przemysłowe
wynosi ........................ zł (słownie: ...................................................... zł);
b) maksymalna kwota kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem na prace rozwojowe
wynosi ......................... zł (słownie: ............................................................. zł).
2.
Koszty wykraczające poza maksymalną kwotę kosztów kwalifikujących się do objęcia
wsparciem określoną w ust. 1, w tym koszty wynikające ze wzrostu całkowitego kosztu realizacji
Projektu po zawarciu Umowy, są kosztami nie kwalifikującymi się do objęcia wsparciem
i zwiększają wkład własny Konsorcjanta biznesowego, o którym mowa w § 3 ust. 13 pkt 1.
3.
Do czasu otrzymania refundacji lub zaliczki Beneficjent zobowiązany jest do
finansowania Projektu ze środków własnych lub wkładu własnego Konsorcjanta biznesowego.
4.
Beneficjent zobowiązany jest pokryć w całości ze środków Konsorcjanta biznesowego
ewentualne koszty niekwalifikowalne konieczne do realizacji Projektu.
V. Wysokość i forma dofinansowania
§ 5.
1.
niego
Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się udzielić Beneficjentowi, po spełnieniu przez
warunków
wynikających
z
Umowy,
dofinansowanie
w
wysokości
………………………………………………………………….., w tym
-85% kwoty dofinansowania w formie płatności ze środków EFRR, co stanowi …… zł (słownie:
……..zł) oraz
-15% kwoty dofinansowania w formie dotacji celowej, co stanowi …… zł (słownie: ……..zł), przy
czym:
1) maksymalna wysokość dofinansowania na badania przemysłowe wynosi ……………… zł
(słownie:……………………………
zł)
i
nie
przekracza
…..
%
wartości
kosztów
kwalifikujących się do objęcia wsparciem na badania przemysłowe, o której mowa w § 4 ust. 1
lit a;
2) maksymalna wysokość dofinansowania na prace rozwojowe wynosi …………………… zł
(słownie:……………………………
zł)
i
nie
przekracza
…..
%
wartości
kosztów
kwalifikujących się do objęcia wsparciem na prace rozwojowe, o której mowa w § 4 ust. 1 lit b;
2.
Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 wynika z intensywności wsparcia określonej w
rozporządzeniu ws. pomocy publicznej.
12
3.
Instytucja Pośrednicząca nie udziela Konsorcjantowi biznesowemu dofinansowania
w formie dotacji celowej oraz płatności ze środków EFRR.
4.
Beneficjent zobowiązuje się do zapewnienia, że Konsorcjant biznesowy pokryje
w całości ze środków własnych koszty realizacji Projektu nieobjęte dofinansowaniem udzielanym
Beneficjentowi, w wysokości ……………. zł, (słownie: ……..zł) zadeklarowanej we wniosku
o dofinansowanie oraz inne zobowiązania finansowe wynikające z Umowy, przy czym za brak
wniesienia przez Konsorcjanta biznesowego wkładu nieobjętego dofinansowaniem odpowiedzialny
wobec Instytucji Pośredniczącej jest Beneficjent.
5.
Płatności ze środków EFRR przekazywane są przez Płatnika zgodnie z terminarzem
płatności środków EFRR, dostępnym na stronie internetowej Płatnika5.
6.
Dotacja celowa przekazywana jest przez Instytucję Pośredniczącą.
7.
W przypadku zlecenia Płatnikowi dokonywania wypłat dotacji celowej na podstawie art.
192 ust. 4 ustawy o finansach publicznych Instytucja Pośrednicząca niezwłocznie informuje o tym
fakcie Beneficjenta w formie pisemnej. Zmiana, o której mowa w zdaniu pierwszym, nie wymaga
zawarcia aneksu do Umowy.
8.
W przypadku zmiany wartości Projektu, zmniejszenia lub zwiększenia wartości kosztów
kwalifikowalnych, kwota przyznanego dofinansowania może ulec zmianie po wyrażeniu zgody
przez Instytucję Pośredniczącą, przy czym ewentualne zwiększenie kwoty dofinansowania nie
może spowodować przekroczenia dopuszczalnego maksymalnego poziomu dofinansowania
w formie płatności ze środków EFRR, wynoszącego 85% kwoty dofinansowania oraz
intensywności pomocy określonej w rozporządzeniu ws. pomocy publicznej. W przypadku zmiany
wartości kosztów kwalifikowalnych dofinansowanie będzie wypłacane w proporcji określonej w
ust. 1.
9.
Zmiana
wartości
kosztów
kwalifikowalnych
skutkująca
zwiększeniem
kwoty
przyznanego dofinansowania wymaga zawarcia aneksu do Umowy.
10. W trakcie realizacji Projektu dopuszczalne są przesunięcia środków wewnątrz kategorii
kosztów kwalifikowalnych, określonych w Harmonogramie rzeczowo – finansowym wg zadań,
zgodnych z Katalogiem kosztów kwalifikowanych dla projektów składanych w konkursie w 2012 r.
w ramach Poddziałania 1.3.1.
11. W trakcie realizacji Projektu dopuszczalne są przesunięcia między poszczególnymi
kategoriami kosztów kwalifikowalnych, zawartych w Harmonogramie rzeczowo – finansowym wg
zadań, w wysokości do 10% wartości kwoty danej kategorii kosztów, z której następuje
przesunięcie. Granica 10% wartości kwoty danej kategorii kosztów jest zawsze określana
5
www.bgk.com.pl
13
w stosunku do pierwotnego Harmonogramu rzeczowo – finansowego wg zadań, będącego
załącznikiem do Umowy.
12. Beneficjent zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Instytucji Pośredniczącej
o zmianach, o których mowa w ust. 10 i 11 w terminie 14 dni od dokonania tych zmian. Zmiany te
nie wymagają zawarcia aneksu do Umowy.
13. Przesunięcia
między
poszczególnymi
kategoriami
kosztów
kwalifikowalnych
przekraczające poziom 10 % wartości kwoty kategorii kosztów, z której następuje przesunięcie,
wymagają zgody Instytucji Pośredniczącej i zawarcia aneksu do Umowy.
14. Wypłata dofinansowania następuje w formie:
1) refundacji całości lub części poniesionych kosztów kwalifikowanych, albo
2) zaliczki, albo
3) w obu formach wymienionych w pkt 1 i 2,
po złożeniu przez Beneficjenta wniosku o płatność.
15. Warunkiem wypłaty Beneficjentowi kolejnej transzy dofinansowania w formie zaliczki
jest rozliczenie co najmniej 70% łącznej kwoty przekazanych wcześniej transz.
16. Odsetki bankowe narosłe6 od kwot dofinansowania w formie zaliczki, przekazywanych
w ciągu roku kalendarzowego na realizację Projektu, Beneficjent zobowiązany jest zwrócić
w terminie do 15 stycznia roku następnego oddzielnym przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez Instytucję Pośredniczącą.
17. Kwota transzy dofinansowania będzie obliczana na podstawie faktycznie poniesionych
przez Beneficjenta lub Konsorcjanta biznesowego kosztów kwalifikowalnych przedstawionych we
wniosku o płatność i zatwierdzonych przez Instytucję Pośredniczącą, z uwzględnieniem
maksymalnej wysokości dofinansowania, o której mowa w ust. 1.
18. Wartość dofinansowania w formie zaliczki w ramach całego Projektu wynosi
…………… złotych (słownie …………….. zł).
19. Najwyższa transza zaliczki w ramach Projektu wynosi ………….. złotych (słownie
…………….. zł).
20. Kwota dofinansowania podlega sumowaniu z inną pomocą, w tym z pomocą de minimis,
udzieloną danemu przedsiębiorcy, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych
związanych z danym projektem, bez względu na jej formę i źródło pochodzenia, w tym ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i nie może przekroczyć maksymalnej intensywności
wsparcia dla danego przeznaczenia pomocy.
6
Wg stanu na dzień 31 grudnia danego roku.
14
VI. Warunki przyznania premii
za szerokie rozpowszechnienie wyników badań przemysłowych
§ 6.
1.
Beneficjent uzyskuje prawo do premii wynoszącej 15 punktów procentowych (jednak nie
więcej niż do 80% kosztów kwalifikowanych, związanych z realizacją badań przemysłowych
w Projekcie) w przypadku realizacji Projektu z mikro- lub małym przedsiębiorcą, do 75% w przypadku realizacji Projektu ze średnim przedsiębiorcą, do 65% - w przypadku realizacji
Projektu
z
przedsiębiorcą
innym
niż
mikro-,
mały
lub
średni),
w związku z szerokim rozpowszechnianiem wyników badań przemysłowych objętych wsparciem,
jeżeli w okresie 3 lat od zakończenia realizacji Projektu wyniki badań przemysłowych zostaną:
1) zaprezentowane przez Beneficjenta lub Konsorcjanta biznesowego na co najmniej 3
konferencjach naukowych i technicznych, w tym co najmniej jednej o randze ogólnokrajowej,
lub
2) opublikowane przez Beneficjenta lub Konsorcjanta biznesowego w co najmniej dwóch
czasopismach naukowych lub technicznych z listy czasopism opracowanej przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego7 lub bazach danych zapewniających swobodny dostęp do
uzyskanych wyników badań (surowych danych badawczych) lub
3) szeroko rozpowszechnione przez Beneficjenta lub Konsorcjanta biznesowego za pośrednictwem
oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu.
2.
Beneficjent przedstawia roczne sprawozdania z rozpowszechniania wyników badań
przemysłowych objętych wsparciem, w terminie do 15 stycznia roku kalendarzowego w okresie 3
lat od zakończenia realizacji Projektu. W sprawozdaniu Beneficjent wskazuje formy
rozpowszechniania tych wyników wraz z dokumentami potwierdzającymi przekazanie informacji
społeczeństwu, w szczególności:
1) potwierdzenie uczestnictwa w konferencji wraz z jej programem, w którym znajduje się punkt
dotyczący prezentacji wyników badań przemysłowych objętych wsparciem;
2) potwierdzenie publikacji w czasopismach naukowych lub technicznych widniejących w wykazie
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (kopia egzemplarza czasopisma);
7
Lista czasopism dostępna jest na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej.
15
3) wskazanie strony internetowej, na której udostępniona została baza danych zapewniająca
swobodny dostęp do surowych danych badawczych;
4) przekazanie nośnika danych z oprogramowaniem bezpłatnym lub oprogramowaniem z licencją
otwartego dostępu.
3.
Nie
stanowi
szerokiego
rozpowszechniania
wyników
prowadzonych
badań
przemysłowych udostępnienie oprogramowania w niepełnej wersji, niezachowującej wszystkich
cech funkcjonalnych przypisanych wynikom badań przemysłowych objętych Projektem.
4.
Brak przedstawienia sprawozdania, o którym mowa w ust. 2 lub brak spełnienia warunków
określonych w ust. 1 i 3 skutkuje obniżeniem intensywności wsparcia do dopuszczalnego poziomu
intensywności wsparcia, określonego w § 13 rozporządzenia ws. pomocy publicznej.
VII. Kwalifikowalność kosztów i przejrzystość finansowa
§ 7.
1.
Kosztami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są koszty, które jednocześnie:
1) zostały poniesione w związku z realizacją Projektu i są niezbędne do jego prawidłowego
wykonania;
2) zostały poniesione zgodnie z postanowieniami Umowy, a w szczególności z Harmonogramem
rzeczowo – finansowym wg zadań oraz Harmonogramem płatności wg kwartałów;
3) mieszczą się w Katalogu kosztów kwalifikowanych dla projektów składanych w konkursie
w 2012 r. w ramach Poddziałania 1.3.1 stanowiącym załącznik nr 6 do Umowy;
4) zostały faktycznie poniesione w okresie kwalifikowalności kosztów Projektu, o którym mowa
w ust. 2;
5) zostały poniesione zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki finansowej, w szczególności
najkorzystniejszej relacji nakładów do rezultatów;
6) zostały zweryfikowane i zatwierdzone przez Instytucję Pośredniczącą;
7) zostały prawidłowo udokumentowane.
2. Beneficjent zobowiązany jest do zrealizowania Projektu w okresie kwalifikowalności
kosztów, tj. od dnia …….. do dnia ……..., zgodnie z Harmonogramem płatności wg kwartałów
oraz Harmonogramem rzeczowo-finansowym wg zadań.
3. Beneficjent zobowiązuje się zakończyć realizację zakresu rzeczowego i finansowego
Projektu, wynikającego z wniosku o dofinansowanie, Harmonogramu rzeczowo-finansowego
16
wg zadań oraz Harmonogramu płatności wg kwartałów w okresie kwalifikowalności kosztów
określonym w ust. 2. Beneficjent zobowiązuje się do zapewnienia, że Konsorcjant biznesowy
wdroży wyniki badań przemysłowych lub prac rozwojowych realizowanych w ramach Projektu
w terminie 3 lat od zakończenia Projektu z zastrzeżeniem § 3 ust. 22.
4. W przypadku poniesienia jakichkolwiek kosztów:
1) przed rozpoczęciem okresu kwalifikowalności określonego w ust. 2 wszelkie koszty w ramach
Projektu uznaje się za niekwalifikowane,
2) po zakończeniu okresu kwalifikowalności kosztów, o którym mowa w ust. 2, koszty takie nie
będą uznane za kwalifikujące się do dofinansowania.
5. Koszty poniesione na przygotowanie Projektu oraz przeprowadzenie przez Konsorcjanta
biznesowego wdrożenia do działalności gospodarczej wyników Projektu nie stanowią kosztów
kwalifikowanych.
6. Koszty poniesione na pokrycie podatku od towarów i usług (VAT) mogą zostać uznane za
kwalifikujące się do dofinansowania, jeśli nie podlega on zwrotowi lub odliczeniu na rzecz
Beneficjenta, zgodnie z właściwymi przepisami. W celu zaliczenia podatku VAT do kosztów
kwalifikujących się do dofinansowania, Beneficjent składa oświadczenie o kwalifikowalności VAT,
które stanowi załącznik nr 3 do Umowy.
7. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Projektu lub po jego zakończeniu (w okresie
trwałości Projektu) Beneficjent będzie mógł odliczyć podatek VAT od towarów i usług
zakupionych w ramach Projektu lub uzyskać jego zwrot, Beneficjent jest zobowiązany do
przedłożenia Instytucji Pośredniczącej aktualizacji oświadczenia wg wzoru określonego
w Zaleceniach Instytucji Zarządzającej dotyczących kwalifikowalności podatku VAT w projektach
realizowanych w ramach Programu8 oraz do zwrotu zrefundowanej w ramach Projektu części
poniesionego podatku VAT . Zmiana dotycząca kwalifikowalności podatku VAT wymaga zawarcia
aneksu do Umowy.
8. Wypłata dofinansowania:
1) w formie refundacji – dokonywana jest w złotych polskich na rachunek bankowy Beneficjenta
o nr ……………………………………………………………………….;
2) w formie zaliczki – dokonywana jest w złotych polskich na oprocentowany rachunek bankowy
Beneficjenta o nr …………………………………………………….….
9. W przypadku, gdy Beneficjent dokona wyboru sposobu finansowania w formie zaliczki,
jest on zobowiązany do założenia wyodrębnionego, oprocentowanego rachunku bankowego
wyłącznie do obsługi płatności zaliczkowych.
8
Dokument dostępny na stronie www.ncbr.gov.pl .
17
10. Wpłaty na wyodrębniony rachunek bankowy Beneficjenta służący do obsługi zaliczki
mogą pochodzić wyłącznie od Instytucji Pośredniczącej oraz od Płatnika.
11. Wypłaty z wyodrębnionego rachunku bankowego Beneficjenta służącego do obsługi
zaliczki mogą być dokonywane wyłącznie na pokrycie kosztów kwalifikowalnych. Dopuszczalne
jest ponoszenie z wyodrębnionego do obsługi płatności zaliczkowych rachunku bankowego
niekwalifikowanego podatku od towarów i usług (VAT), gdy niekwalifikowany koszt VAT odnosi
się do wydatku kwalifikowanego.
12. Wszelkie płatności w ramach Projektu Beneficjent dokonuje za pośrednictwem rachunku
bankowego. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość dokonania płatności
gotówkowej przy niektórych kosztach, na zasadach określonych w Wytycznych w zakresie
kwalifikowania wydatków.
13. Za rozpoczęcie realizacji Projektu uznaje się dzień rozpoczęcia przez Beneficjenta lub
Konsorcjanta biznesowego badań przemysłowych, prac rozwojowych lub zaciągnięcia pierwszego
zobowiązania do zamówienia towarów i usług związanych z realizacją Projektu po złożeniu
wniosku o dofinansowanie oraz wykazaniu efektu zachęty zgodnie z § 7 rozporządzenia
ws. pomocy publicznej.
14. Rozpoczęcie realizacji Projektu przez Beneficjenta lub Konsorcjanta biznesowego przed
dniem rozpoczęcia okresu kwalifikowalności kosztów, o którym mowa w ust. 2 skutkuje tym, iż
wszystkie koszty w ramach Projektu stają się niekwalifikującymi do objęcia wsparciem.
15. Nie stanowią rozpoczęcia realizacji Projektu czynności podejmowane w ramach działań
przygotowawczych,
w
szczególności
studia
wykonalności,
usługi
doradcze
związane
z przygotowaniem Projektu, w tym analizy przygotowawcze (techniczne, finansowe, ekonomiczne)
oraz przygotowanie dokumentacji związanej z wyborem podwykonawcy.
16. Zakończenie realizacji Projektu oznacza zakończenie prac w ramach Projektu przez
Beneficjenta lub Konsorcjanta biznesowego. Jest to dzień złożenia w Instytucji Pośredniczącej
wniosku o płatność końcową i obejmuje:
1) wykonanie pełnego zakresu rzeczowego zgodnie z Umową oraz Harmonogramem rzeczowo –
finansowym wg zadań;
2) udokumentowanie wykonania robót, dostaw i usług fakturami lub innymi dokumentami
księgowymi o równoważnej wartości dowodowej, protokołami odbioru, albo innymi
dokumentami potwierdzającymi zgodność realizacji Projektu z warunkami Umowy;
3) zrealizowanie przez Beneficjenta lub Konsorcjanta biznesowego wszystkich płatności w ramach
Projektu, tj. poniesienie kosztów i pozyskanie dokumentów stanowiących podstawę uznania
kosztu za kwalifikowalny w ramach Projektu.
18
17. Koszty ogólne nie mogą przekroczyć 17 % (w przypadku Beneficjenta) i 6 %
(w
przypadku
Konsorcjanta
biznesowego)
wartości
pozostałych
kategorii
kosztów
kwalifikowalnych danego zadania w ramach Projektu.
VIII. Warunki wypłaty dofinansowania i rozliczania zaliczek
§ 8.
1. Podstawą wypłaty dofinansowania w formie zaliczki lub refundacji oraz rozliczenia
dofinansowania wypłacanego w formie zaliczki jest złożenie przez Beneficjenta prawidłowo
wypełnionego
w
Generatorze
wniosków,
udostępnionym
na
stronie
internetowej:
www.poig.gov.pl, wniosku o płatność w formie elektronicznej oraz w formie papierowej
tożsamej z wersją elektroniczną, w obowiązującym formacie, zatwierdzonym przez Instytucję
Zarządzającą. O tożsamości obu wersji wniosku o płatność rozstrzyga suma kontrolna.
Beneficjent nie załącza do wniosku o płatność kopii dokumentacji, o której mowa w ust. 21.
Beneficjent składa wniosek wraz z następującymi załącznikami:
1) Karty rozliczenia zadań w Projekcie;
2) w przypadku pierwszego wniosku o płatność – pełna dokumentacja dotycząca oceny
oddziaływania Projektu na środowisko, zgromadzona w ramach ponownej oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z § 3 ust. 26, w przypadku, gdy
Projekt uwzględnia przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko lub na
obszar/potencjalny obszar Natura 2000 oraz przeprowadzana była ponowna ocena
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko9;
3) w przypadku wniosku o płatność końcową – Informacja końcowa z realizacji Projektu,
a w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 22, również analiza ekonomiczna i badanie
rynkowe uzasadniające odstąpienie od przeprowadzenia wdrożenia przez Konsorcjanta
biznesowego.
2.
Pierwsza płatność zaliczkowa nie może przekroczyć 50% łącznej kwoty dofinansowania.
3.
Instytucja Pośrednicząca weryfikuje wniosek o płatność w terminie 14 dni od dnia
otrzymania prawidłowo wypełnionego dokumentu. W przypadku, gdy wniosek o płatność zawiera
braki lub błędy, na wezwanie Instytucji Pośredniczącej Beneficjent jest zobowiązany do złożenia
uzupełnionego lub poprawionego dokumentu, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania,
z zastrzeżeniem ust. 6. W takim przypadku termin zatwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą
wniosku o płatność biegnie od dnia dostarczenia uzupełnionego lub poprawionego wniosku.
9
Jeśli dotyczy
19
W razie zaistnienia konieczności, Instytucja Pośrednicząca może dokonać ponownego wezwania
w powyższym trybie.
4.
Instytucja Pośrednicząca może wstrzymać wypłatę dofinansowania w przypadku
wystąpienia uzasadnionych podejrzeń, że Projekt realizowany jest niezgodnie z Umową,
w szczególności w razie:
1) stwierdzenia rozbieżności pomiędzy przebiegiem realizacji Projektu, a opisem Projektu
zawartym we wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami;
2) niezłożenia przez Beneficjenta informacji i wyjaśnień, o których mowa w § 9 ust. 4 i 6;
3) nieusunięcia braków lub błędów, o których mowa w ust. 3;
4) braku postępów w realizacji Projektu w stosunku do terminów określonych w Harmonogramie
płatności wg kwartałów oraz Harmonogramie rzeczowo – finansowym wg zadań;
5) nieustanowienia lub niewniesienia przez Beneficjenta zabezpieczenia10, o którym mowa w § 16;
6) stwierdzenia błędów lub braków w przedłożonej dokumentacji oddziaływania Projektu na
środowisko11.
5.
Nieusunięcie przez Beneficjenta braków lub błędów we wniosku o płatność w terminie
określonym w ust. 3 może skutkować:
1) odrzuceniem wniosku o płatność lub
2) uznaniem wniosku o płatność wyłącznie w kwocie kosztów właściwie kwalifikowalnych.
6.
Instytucja Pośrednicząca może dokonywać we wniosku o płatność uzupełnień lub
poprawek o charakterze pisarskim i rachunkowym, bez konieczności ich akceptacji przez
Beneficjenta. Instytucja Pośrednicząca informuje Beneficjenta o zakresie wprowadzonych
poprawek i uzupełnień.
7.
Beneficjent zobowiązany jest do składania wniosków o płatność:
1) w terminie 15 dni od zakończenia miesiąca kalendarzowego, jeżeli poniósł w nim wydatki
i mogą one zostać w pełni udokumentowane;
2) raz na kwartał, w terminie 15 dni od dnia zakończenia kwartału kalendarzowego, jeśli nie poniósł
w tym kwartale wydatków lub nie mogą one zostać w pełni udokumentowane.
8.
Wniosek o płatność rozliczający transzę zaliczki w całości Beneficjent zobowiązany jest
złożyć w terminie 120 dni od dnia jej przekazania na rachunek bankowy. Rozliczenie zaliczki
polega na wykazaniu we wniosku o płatność kosztów kwalifikowalnych lub na zwrocie
niewykorzystanych środków. W przypadku niezłożenia wniosku o płatność na pełną kwotę transzy
zaliczki lub w ww. terminie, od środków pozostałych do rozliczenia, przekazanych w ramach tej
10
11
Jeśli dotyczy
Jeśli dotyczy
20
transzy, nalicza się odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków do
dnia złożenia wniosku o płatność rozliczającego daną transzę zaliczki.
9.
Beneficjent zobowiązany jest do złożenia wniosku o płatność końcową, nie później niż
w dniu zakończenia okresu kwalifikowalności kosztów, o którym mowa w § 7 ust. 2.
10. Przekazanie płatności końcowej następuje pod warunkiem zrealizowania pełnego zakresu
rzeczowego i finansowego Projektu.
11. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do wystawienia zlecenia płatności ze środków
EFRR w ciągu 14 dni od dnia zatwierdzenia złożonego przez Beneficjenta wniosku o płatność oraz
przekazania dotacji celowej na rachunek bankowy Beneficjenta, o którym mowa w § 7 ust. 8,
w możliwie najkrótszym terminie zsynchronizowanym z terminem przekazywania przez Płatnika
płatności na rzecz Beneficjenta. Beneficjentowi nie przysługuje roszczenie o odszkodowanie
w przypadku powstania szkody w wyniku opóźnienia lub niedokonania wypłaty dofinansowania
przez Instytucję Pośredniczącą będących rezultatem:
1) braku środków na rachunku bankowym przeznaczonych na realizację Projektu;
2) nieustanowienia lub niewniesienia przez Beneficjenta zabezpieczenia prawidłowego wykonania
zobowiązań wynikających z Umowy12, o którym mowa w § 16;
3) niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Beneficjenta;
4) negatywnej oceny dokumentacji oddziaływania Projektu na środowisko13;
5) stwierdzenia błędów lub braków w przedłożonej dokumentacji oddziaływania Projektu na
środowisko zgodnie z treścią ust. 1 pkt 214;
W powyższych przypadkach Instytucja Pośrednicząca nie jest związana 14-dniowym
terminem, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
12. Instytucja Pośrednicząca nie ponosi odpowiedzialności, od momentu złożenia zlecenia
płatności, za opóźnienia w przekazywaniu lub niedokonanie płatności ze środków EFRR lub dotacji
celowej w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 7, wynikające z przyczyn od niej niezależnych,
w tym z przyczyn związanych z obsługą rachunku przez Płatnika.
13. Kwota kosztów kwalifikowalnych przedstawiona przez Beneficjenta we wniosku
o płatność może być pomniejszona o kwoty kosztów błędnie uznanych za kwalifikowalne w ramach
poświadczenia poprzednich wniosków o płatność.
14. Beneficjent zobowiązany jest do przekazania Instytucji Pośredniczącej informacji
o zmianie numerów rachunków bankowych, o których mowa w § 7 ust. 8, niezwłocznie, nie później
jednak, niż w dniu złożenia wniosku o płatność. Zmiana numeru rachunku bankowego Beneficjenta
nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.
Jeśli dotyczy
Jeśli dotyczy
14
Jeśli dotyczy
12
13
21
15. Beneficjent odpowiada za wszelkie szkody powstałe na skutek podania błędnego numeru
rachunku bankowego. Beneficjent zwraca Instytucji Pośredniczącej wszelkie udokumentowane
koszty związane z dochodzeniem zwrotu dofinansowania przekazanego na ten rachunek.
16. Beneficjent i Konsorcjant biznesowy zobowiązany jest prowadzić wyodrębnioną
informatyczną ewidencję księgową środków dotyczących realizowanego Projektu, w układzie
rodzajowym, z podziałem analitycznym lub stosować w ramach istniejącego informatycznego
systemu ewidencji księgowej odrębny kod księgowy umożliwiający identyfikację środków
wydatkowanych na poszczególne zadania realizacji Projektu, w szczególności przekazywanych
Beneficjentowi w drodze refundacji lub zaliczki oraz zapewnić, że operacje gospodarcze są
ewidencjonowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
17. Warunkiem koniecznym przekazania Beneficjentowi płatności pośrednich lub płatności
końcowej jest zatwierdzenie przez Instytucję Pośredniczącą poniesionych przez Beneficjenta lub
Konsorcjanta biznesowego kosztów kwalifikowalnych oraz pozytywne zweryfikowanie części
sprawozdawczej wniosku o płatność, a w przypadku płatności końcowej, dodatkowo zatwierdzenie
przez Instytucję Pośredniczącą Informacji końcowej z realizacji Projektu.
18. Łączne dofinansowanie przekazane Beneficjentowi w formie zaliczki i płatności
pośrednich nie może przekroczyć 95% kwoty dofinansowania, o której mowa w § 5 ust. 1.
Pozostała kwota dofinansowania będzie przekazana Beneficjentowi po zaakceptowaniu przez
Instytucję Pośredniczącą przedłożonego przez Beneficjenta wniosku o płatność końcową.
19. Dla potrzeb rozliczania podatku od towarów i usług (VAT)15, Beneficjent zobowiązany
jest do prowadzenia odrębnej ewidencji, która zawiera wykaz kosztów w stosunku do których
podatek VAT jest uznany za koszt kwalifikowalny.
20. Nieprowadzenie przez Beneficjenta ewidencji, o której mowa w ust. 19 skutkuje
nieuznaniem przez Instytucję Pośredniczącą za koszt kwalifikowalny kosztów podatku od towarów
i usług (VAT) ujętych w Projekcie.
21. Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania oraz zapewnienia, iż Konsorcjant
biznesowy będzie przechowywał następującą dokumentację:
1) oryginały lub kopie dokumentów księgowych poświadczone przez upoważnioną osobę za
zgodność z oryginałem na każdej stronie (faktur lub innych dokumentów księgowych
o równoważnej wartości dowodowej), potwierdzające poniesione koszty oraz opisane
w sposób umożliwiający ich przypisanie określonym pozycjom w Harmonogramie rzeczowofinansowym wg zadań;
2) oryginały lub kopie dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty poświadczone przez
upoważnioną osobę za zgodność z oryginałem na każdej stronie;
15
Dotyczy Beneficjentów, którzy złożyli oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.
22
3) oryginały lub kopie protokołów odbioru dokumentujących wykonanie dostaw i usług lub kopie
innych dokumentów potwierdzających zgodność realizacji Projektu z warunkami Umowy,
określonych przez Instytucję Zarządzającą i wymaganych do uznania danego kosztu za
kwalifikowany, poświadczone przez upoważnioną osobę za zgodność z oryginałem na każdej
stronie;
4) w przypadku zakupu używanego środka trwałego:
a)
oświadczenie sprzedającego o tym, iż w okresie 7 lat poprzedzających datę sprzedaży
środka trwałego jego zakup nie był współfinansowany ze środków wspólnotowych, ani
z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis;
b) oświadczenie Beneficjenta o tym, iż cena używanego środka trwałego nie przekracza
jego wartości rynkowej i jest niższa niż cena odpowiedniego, nowego środka trwałego;
c)
oświadczenie sprzedającego określające zbywcę środka trwałego, miejsce i datę jego
zakupu.
22. Beneficjent jest zobowiązany do udostępnienia w swojej siedzibie (w jednym
pomieszczeniu),
Instytucji
Pośredniczącej
lub
podmiotowi
przez
nią
upoważnionemu,
uporządkowanej i prawidłowo opisanej dokumentacji, wymienionej w ust. 21 (w tym również
potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii wyżej wymienionej dokumentacji Konsorcjanta
biznesowego), w celu weryfikacji.
23. Weryfikacja dokumentacji może być przeprowadzona w siedzibie Beneficjenta lub
Konsorcjanta biznesowego po uprzednim powiadomieniu doręczonym na co najmniej pięć dni
roboczych przed terminem weryfikacji.
24. W przypadku stwierdzenia w trakcie weryfikacji dokumentacji, w siedzibie Beneficjenta
lub Konsorcjanta biznesowego, braków lub błędów, które nie skutkują uznaniem kosztu za
niekwalifikowany, Beneficjent zobowiązany jest do dokonania poprawek lub uzupełnień w zakresie
wskazanym przez Instytucję Pośredniczącą lub zastosowania się do zaleceń podmiotu
upoważnionego przez Instytucję Pośredniczącą do weryfikacji.
25. W przypadku, gdy dokumentacja, o której mowa w ust. 21, zawiera braki lub błędy
mogące skutkować uznaniem kosztów za niekwalifikowalne, Beneficjent, na wezwanie Instytucji
Pośredniczącej, jest zobowiązany do złożenia wyjaśnień oraz brakujących lub poprawionych
dokumentów, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, z zastrzeżeniem ust. 6. W razie
zaistnienia konieczności, Instytucja Pośrednicząca może dokonać ponownego wezwania
w powyższym trybie. Instytucja Pośrednicząca może przekazać dokumentację do ekspertyzy.
26. Nieusunięcie przez Beneficjenta braków lub błędów w dokumentacji, o której mowa
w ust. 25, może skutkować uznaniem całości lub części kosztów za niekwalifikowalne oraz:
1) koniecznością zwrotu całości lub części dofinansowania lub
23
2) pomniejszeniem dofinansowania w ramach kolejnych wniosków o płatność o koszty uznane za
niekwalifikowalne.
IX. Monitorowanie i sprawozdawczość
§ 9.
1.
Beneficjent zobowiązany jest do zrealizowania Projektu tak, aby zostały osiągnięte cele
Projektu oraz wskaźniki określone we wniosku o dofinansowanie.
2.
Beneficjent zobowiązany jest zapewnić trwałość Projektu przez okres 5 lat od dnia
zakończenia realizacji Projektu (okres trwałości Projektu) oraz odpowiedzialny jest za zapewnienie
przez Konsorcjanta biznesowego odpowiedniego okresu trwałości, tj. 3 lat od dnia zakończenia
realizacji Projektu w przypadku Konsorcjanta biznesowego będącego mikro, małym lub średnim
przedsiębiorcą, albo 5 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu w przypadku Konsorcjanta
biznesowego będącego innym niż mikro, mały lub średni przedsiębiorca.
3.
Beneficjent zobowiązany jest do przedkładania Instytucji Pośredniczącej informacji
dotyczącej postępu rzeczowego realizacji Projektu w części „Przebieg Realizacji Projektu” (część
sprawozdawcza) wniosku o płatność, w terminie określonym w § 8 ust. 7.
4.
Beneficjent zobowiązany jest do przedkładania Instytucji Pośredniczącej informacji
rocznych z realizacji Projektu w terminie 25 dni od zakończenia roku kalendarzowego.
5.
W przypadku, gdy Instytucja Pośrednicząca stwierdzi istotne braki lub błędy w
przekazanych przez Beneficjenta częściach sprawozdawczych wniosków o płatność oraz
informacjach rocznych, wzywa Beneficjenta do dostarczenia skorygowanego dokumentu
w terminie, o którym mowa w § 8 ust. 3.
6.
Komisja Europejska, Instytucja Zarządzająca, Instytucja Pośrednicząca oraz inne
uprawnione na podstawie odrębnych przepisów lub upoważnień instytucje, w okresie realizacji
Projektu oraz w okresie 3 lat od zamknięcia Programu (nie wcześniej jednak niż 10 lat od dnia
zawarcia Umowy), mogą zażądać od Beneficjenta dodatkowych informacji lub wyjaśnień
dotyczących realizacji Projektu, w tym także przedłożenia dokumentów lub ich poświadczonych za
zgodność z oryginałem kopii, włączając w to wszystkie faktury i wyciągi bankowe dotyczące
kosztów kwalifikowalnych, które Beneficjent jest zobowiązany dostarczyć w terminie 14 dni od
dnia otrzymania wezwania.
7.
W okresie realizacji Umowy Beneficjent zobowiązany jest do współpracy z podmiotami
upoważnionymi przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą lub Komisję Europejską do
24
przeprowadzenia oceny Programu, a w szczególności do:
1) przekazywania tym podmiotom wszelkich informacji dotyczących Projektu we wskazanym
zakresie, w tym informacji o ostatecznej wartości wskaźnika rezultatu osiągniętej po złożeniu
wniosku o płatność końcową;
2) uczestnictwa w wywiadach lub ankietach oraz badaniach ewaluacyjnych przeprowadzanych
innymi metodami.
8.
Beneficjent zobowiązany jest do niedokonywania, w okresie trwałości Projektu,
zasadniczych modyfikacji Projektu, o których mowa w art. 57 ust. 1 Rozporządzenia 1083/2006.
Nie uniemożliwia to wprowadzania w Projekcie uzasadnionych ekonomicznie modyfikacji, w tym
wymiany przestarzałych instalacji lub sprzętu, w związku z szybkim rozwojem technologicznym.
9.
Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 8, stanowi podstawę do wypowiedzenia
Umowy ze
skutkiem
natychmiastowym.
Beneficjent niezwłocznie informuje
Instytucję
Pośredniczącą o wszelkich okolicznościach mogących powodować zasadniczą modyfikację
Projektu.
10. Beneficjent niezwłocznie informuje Instytucję Pośredniczącą o wszelkich zagrożeniach
oraz nieprawidłowościach w realizacji Projektu.
11. Instytucja Pośrednicząca monitoruje w okresie trwałości Projektu, czy nie nastąpiła
zmiana okoliczności powodujących możliwość odzyskania przez Beneficjenta podatku od towarów
i usług (VAT), który stanowił koszt kwalifikowalny w okresie realizacji Projektu.
12. Instytucja Pośrednicząca monitoruje realizację Projektu, a w szczególności osiąganie
wskaźników Projektu w wielkościach oraz terminach określonych we wniosku o dofinansowanie.
Tam gdzie jest to możliwe, Beneficjent zobowiązuje się przedstawiać na wezwanie Instytucji
Pośredniczącej wskaźniki dotyczące zatrudnienia w podziale według płci.
13. Beneficjent zobowiązuje się do przesyłania na wezwanie Instytucji Pośredniczącej
informacji dotyczących pomiaru wartości wskaźników w oparciu o listę wskaźników kluczowych,
stanowiącą załącznik nr 3 do Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania
danych w formie elektronicznej wydanych przez Ministra Rozwoju Regionalnego.
X. Zmiany w Projekcie
§ 10.
1.
Beneficjent nie może dokonywać zmian prowadzących do zmiany celów Projektu
w rozumieniu art. 57 ust. 1 Rozporządzenia 1083/2006.
25
2.
W przypadku konieczności wprowadzenia w trakcie realizacji Projektu zmian
w Projekcie niezwiązanych z okresem kwalifikowalności kosztów, innych niż zmiany, o których
mowa w ust. 1, Beneficjent zobowiązuje się do złożenia do Instytucji Pośredniczącej wniosku
o zaakceptowanie zmian wraz z przedstawieniem ich zakresu i uzasadnieniem w terminie do 30 dni
od dnia zaistnienia przyczyny dokonania zmiany.
3.
W przypadku zaistnienia okoliczności mogących opóźnić realizację Projektu Beneficjent
jest zobowiązany wystąpić z pisemnym wnioskiem o przedłużenie okresu realizacji Projektu, nie
później niż 30 dni przed dniem upływu okresu kwalifikowalności kosztów Projektu określonego w
§ 7 ust. 2. Wraz z wnioskiem Beneficjent jest zobowiązany złożyć pisemne uzasadnienie przyczyn
niedotrzymania terminu realizacji Projektu, aktualny Harmonogram płatności wg kwartałów oraz
Harmonogram rzeczowo – finansowy wg zadań.
4.
Instytucja Pośrednicząca może żądać od Beneficjenta wyjaśnień i uzupełnień do wniosku,
o którym mowa w ust. 2 lub 3. Beneficjent zobowiązany jest do dokonania powyższych uzupełnień
w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu wezwania. W takim przypadku termin rozpatrzenia
wniosku przez Instytucję Pośredniczącą, o którym mowa w ust. 6, biegnie od dnia otrzymania
wyjaśnień lub uzupełnień do wniosku.
5.
Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Instytucji Pośredniczącej
o zamiarze dokonania zmian prawno-organizacyjnych w jego statusie lub statusie Konsorcjanta
biznesowego, które mogłyby mieć bezpośredni wpływ na realizację Projektu lub osiągnięcie celów
Projektu.
6.
Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest do zaopiniowania wniosku, o którym mowa
w ust. 2 lub 3, w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku.
7.
Instytucja Pośrednicząca może zlecić zaopiniowanie wniosku, o którym mowa w ust. 2
lub 3, niezależnemu ekspertowi zewnętrznemu. W takim przypadku termin, o którym mowa w ust.
6, ulega wydłużeniu o okres niezbędny do sporządzenia opinii przez niezależnego eksperta
zewnętrznego. Instytucja Pośrednicząca poinformuje Beneficjenta o wystąpieniu o tę opinię.
8.
W przypadku, gdy Instytucja Pośrednicząca stwierdzi, że zaproponowane przez
Beneficjenta zmiany mogą mieć negatywny wpływ na osiągniecie celów Projektu, odrzuca
wniosek, o którym mowa w ust. 2 lub 3, o czym niezwłocznie informuje Beneficjenta na piśmie
wraz z uzasadnieniem.
9.
W przypadku zaakceptowania przez Instytucję Pośredniczącą wniosku, o którym mowa
w ust. 2 lub 3, Beneficjent przesyła do Instytucji Pośredniczącej projekt stosownego aneksu do
Umowy.
10. Nie uważa się za zmianę warunków Umowy zmiany terminów w Harmonogramie
26
rzeczowo-finansowym wg zadań oraz Harmonogramie płatności wg kwartałów, o nie więcej niż 60
dni, o ile zmiana ta pozostaje bez wpływu na zakres rzeczowy Projektu oraz nie powoduje
opóźnienia terminu zakończenia realizacji Projektu.
11. Beneficjent zobowiązany jest do pisemnego, niezwłocznego poinformowania Instytucji
Pośredniczącej o dokonaniu zmian, o których mowa w ust. 10.
12. Nie uważa się za zmianę warunków Umowy aktualizacji Harmonogramu płatności wg
kwartałów, jednakże Beneficjent musi uzyskać zgodę Instytucji Pośredniczącej na przesunięcia
środków pomiędzy latami lub kwartałami. Aktualizacja Harmonogramu płatności wg kwartałów nie
może powodować zmiany okresu kwalifikowalności kosztów.
XI. Kontrola i audyt oraz przechowywanie dokumentów
§ 11.
1.
Beneficjent zobowiązany jest do poddania się kontroli w zakresie realizacji Umowy
przeprowadzanej przez Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Zarządzającą, Instytucję Certyfikującą,
Instytucję Audytową, Komisję Europejską lub inne instytucje uprawnione do przeprowadzania
kontroli na podstawie odrębnych przepisów lub upoważnień zwane dalej „instytucjami
kontrolującymi” oraz do udostępnienia na żądanie ww. instytucji, jak również Europejskiego
Trybunału Obrachunkowego, wszelkiej dokumentacji związanej z realizowanym Projektem oraz
Umową.
2.
Kontrole mogą być przeprowadzane w każdym czasie od dnia otrzymania informacji
o wyłonieniu Projektu do dofinansowania do ostatniego dnia 3-letniego okresu od zamknięcia
Programu lub do ostatniego dnia 3-letniego okresu następującego po roku, w którym dokonano
częściowego zamknięcia Programu16.
3.
Kontrole mogą być przeprowadzane zarówno w siedzibie Beneficjenta, jak i w miejscu
realizacji Projektu. Beneficjent zobowiązany jest do zapewnienia możliwości kontroli w zakresie
realizacji Projektu u Konsorcjanta biznesowego.
4.
Instytucja kontrolująca wysyła do Beneficjenta pisemne zawiadomienie o kontroli
w terminie do 5 dni przed planowanym terminem kontroli, o ile odrębne przepisy nie przewidują
innego terminu.
5.
Instytucja kontrolująca informuje Beneficjenta o przysługujących mu prawach
i obowiązkach w trakcie trwania kontroli, w szczególności o prawie do złożenia zastrzeżeń
16
O dacie zamknięcia Programu Instytucja Pośrednicząca informuje na swojej stronie internetowej.
27
i wyjaśnień do informacji pokontrolnej, jak również o prawie do odmowy jej podpisania w piśmie
zawiadamiającym o planowanej kontroli, najpóźniej w dniu wszczęcia kontroli.
6.
Podstawą do dokonania czynności kontrolnych jest upoważnienie wystawione przez
kierownika instytucji kontrolującej.
7.
Beneficjent zapewnia instytucji kontrolującej pełen dostęp do dokumentów związanych
z Projektem, terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt oraz dostęp do systemu
teleinformatycznego,
a
także
do
wszystkich
dokumentów
elektronicznych
związanych
z zarządzaniem Projektem.
8.
Podczas kontroli Beneficjent zapewnia obecność osób kompetentnych do udzielania
wyjaśnień na temat procedur, kosztów i innych zagadnień związanych z realizacją Projektu.
9.
Nieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów lub odmowa udzielenia
informacji i dostępu do systemu teleinformatycznego, terenów i pomieszczeń, w których
realizowany jest Projekt, jest traktowane jak utrudnienie przeprowadzenia kontroli.
10. Dokumentami, o których mowa w ust. 7, w zależności od rodzaju Projektu, są
w szczególności:
1) dla prac budowlanych, dostaw i usług:
a) oferty od podwykonawców, dokumenty związane z prowadzonymi postępowaniami
mającymi na celu pozyskanie usług lub dostaw;
b) umowy dotyczące realizacji zamówień;
c) faktury, rachunki lub inne równoważne dokumenty potwierdzające dokonanie zakupu oraz
dowody dokumentujące poniesienie kosztu;
2) dla kosztów osobowych: oświadczenia dotyczące kosztów na personel zatrudniony wyłącznie
dla potrzeb realizacji Projektu, ze szczegółami dotyczącymi wynagrodzenia płaconego
w gotówce, potwierdzone przez osoby realizujące zadania związane z Projektem (wynagrodzenie
brutto z podziałem na wszystkie składniki płac);
3) dla innych kosztów:
a) zatwierdzony wniosek o dofinansowanie i Umowa z ewentualnymi aneksami;
b) kopie informacji z realizacji Projektu, o których mowa w § 9 ust. 4;
c) kopie wniosków Beneficjenta o płatność;
d) inne dokumenty wskazane w zawiadomieniu o kontroli.
11. Instytucja kontrolująca w terminie 21 dni od dnia zakończenia kontroli sporządza
informację pokontrolną zawierającą między innymi zalecenia pokontrolne oraz niezwłocznie
przekazuje ją Beneficjentowi w formie pisemnej.
12. W przypadku zastrzeżeń instytucji kontrolującej, co do prawidłowości wydatkowania
środków, Instytucja Pośrednicząca może wstrzymać przekazywanie środków finansowych na
28
realizację Projektu do czasu ostatecznego wyjaśnienia zastrzeżeń.
13. Beneficjent może zgłosić zastrzeżenia do treści informacji pokontrolnej w terminie 14 dni
od dnia jej doręczenia.
14. W razie niezgłoszenia zastrzeżeń, Beneficjent podpisuje informację pokontrolną
i przekazuje ją instytucji kontrolującej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
15. W przypadku odmowy podpisania informacji pokontrolnej, Beneficjent przekazuje
instytucji kontrolującej pisemne uzasadnienie wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej
informacji pokontrolnej w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia.
16. Instytucja kontrolująca zobowiązana jest do rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń
i przekazania Beneficjentowi swojego stanowiska w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
Beneficjent zobowiązany jest do przekazania podpisanej informacji pokontrolnej w terminie 7 dni
od dnia doręczenia mu stanowiska instytucji kontrolującej wraz z informacją pokontrolną.
17. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do informacji pokontrolnej z przekroczeniem
terminu, o którym mowa w ust. 13, instytucja kontrolująca może odmówić ich rozpatrzenia.
18. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej lub zgłoszenie do niej zastrzeżeń nie
wstrzymuje wykonania przez Beneficjenta zaleceń pokontrolnych.
19. Beneficjent zobowiązany jest do wykonania zaleceń pokontrolnych w terminie
wskazanym w informacji pokontrolnej lub do udzielenia informacji o przyczynie ich niewykonania
w tym terminie.
20. Instytucja kontrolująca może zwrócić się na piśmie do Beneficjenta o udzielenie
informacji o stopniu i zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych lub przeprowadzić ponownie
kontrolę na miejscu realizacji Projektu lub w siedzibie Beneficjenta.
21. W przypadku, gdy podczas kontroli badającej prawidłowość poniesionych kosztów
kwalifikowalnych oraz sposób realizacji Umowy, stwierdzone zostaną nieprawidłowości, instytucja
kontrolująca może ponownie przeprowadzić kontrolę mającą na celu ponowne sprawdzenie
prawidłowości poniesienia kosztów kwalifikowanych i sposobu realizacji Umowy.
22. W trakcie kontroli Projektu na miejscu, instytucja kontrolująca sprawdza czy Beneficjent
nie nabył prawa do pomniejszenia kwoty podatku od towarów i usług (VAT) o podatek VAT
naliczony. W przypadku zmian w sytuacji prawnej lub faktycznej Beneficjenta odnoszących się do
informacji wykazanych w oświadczeniu o kwalifikowalności podatku VAT, Beneficjent jest
zobowiązany do jego aktualizacji zgodnie z § 7 ust. 7.
23. W przypadku powzięcia informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości
w realizacji Projektu lub innych istotnych uchybień ze strony Beneficjenta lub Konsorcjanta
biznesowego, instytucja kontrolująca może przeprowadzić kontrolę doraźną bez uprzedniego
powiadomienia, o którym mowa w ust. 4. Do przeprowadzenia kontroli doraźnej stosuje się
29
postanowienia niniejszego paragrafu.
24. Beneficjent jest zobowiązany przekazywać Instytucji Pośredniczącej, kopie informacji
pokontrolnych oraz zaleceń pokontrolnych lub innych równoważnych dokumentów sporządzonych
przez inne instytucje kontrolujące, jeżeli wyniki kontroli dotyczą Projektu, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania tych dokumentów.
25. Beneficjent zobowiązany jest do przechowywania w sposób gwarantujący należyte
bezpieczeństwo informacji, wszelkich danych związanych z realizacją Projektu, w szczególności
dokumentacji związanej z zarządzaniem finansowym, technicznym lub procedurami zawierania
umów z podwykonawcami, przez okres co najmniej 10 lat od dnia zawarcia Umowy lub 3 lat od
dnia zamknięcia Programu (obowiązuje termin późniejszy).
26. Instytucja Pośrednicząca może wydłużyć okres przez jaki Beneficjent zobowiązany jest
do przechowywania dokumentacji związanej z realizowanym Projektem, o czym informuje
Beneficjenta w formie pisemnej.
27. Projekt,
w
którym
wartość
dofinansowania
przekracza
2
mln
zł,
podlega
obowiązkowemu audytowi zewnętrznemu zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o zasadach finansowania nauki. Audyt powinien zostać rozpoczęty nie później niż przed
zrealizowaniem 80 % planowanych kosztów związanych z Projektem i zakończony przed
złożeniem wniosku o płatność końcową. Sprawozdanie z audytu Beneficjent przechowuje przez
okres, o którym mowa w ust. 25.
28. Beneficjent zobowiązuje Konsorcjanta biznesowego do zapewnienia możliwości
przeprowadzania kontroli zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.
XII. Informacja i promocja
§ 12.
1. Beneficjent i Konsorcjant biznesowy jest zobowiązany do informowania opinii publicznej
o fakcie otrzymania dofinansowania na realizację Projektu ze środków Programu zarówno w trakcie
realizacji Projektu jak i po jego zakończeniu.
2. W zakresie, o którym mowa w ust. 1, Beneficjent i Konsorcjant biznesowy jest
zobowiązany do stosowania art. 8 i 9 Rozporządzenia 1828/2006.
3. Beneficjent
i
Konsorcjant
biznesowy
zobowiązany jest
do
realizacji
działań
informacyjnych i promocyjnych poprzez umieszczenie, co najmniej:
1) emblematu Unii Europejskiej, spełniającego normy graficzne określone w załączniku
I do Rozporządzenia 1828/2006 oraz odniesienia do Unii Europejskiej;
30
2) odniesienia do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
3) hasła podkreślającego wartość dodaną pomocy Wspólnoty, określonego przez Instytucję
Zarządzającą: „Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki” lub „Dotacje na
innowacje”, najlepiej z wyrażeniem „Inwestujemy w Waszą przyszłość”.
4. Postanowienia zawarte w ust. 3 pkt 2 i 3 nie mają zastosowania do małych materiałów
promocyjnych, o których mowa w Rozporządzeniu 1828/2006.
5. Beneficjent i Konsorcjant biznesowy powinien stosować w zakresie informacji i promocji
Projektu zasady określone w Przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach
Programu dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu, opracowanych
przez Instytucję Zarządzającą oraz opublikowanym na stronie internetowej www.poig.gov.pl.
6. Beneficjent zobowiązuje się do zapewnienia, że Konsorcjant biznesowy prawidłowo
realizuje obowiązki informacyjno – promocyjne, o których mowa w przedmiotowym paragrafie.
XIII. Zamówienia publiczne
§ 13.
1. Beneficjent jest zobowiązany stosować przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) do udzielania
zamówień publicznych w ramach Projektu, w przypadku gdy wymóg stosowania tej ustawy wynika
z jej przepisów, w szczególności z art. 3 lub z przepisów odrębnych.
2. Beneficjent zobowiązuje się do ponoszenia wszystkich kosztów kwalifikowalnych
z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości oraz
zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako
brak bezstronności i obiektywności.
3. Jeżeli Beneficjent nie jest zobowiązany do stosowania ustawy, o której mowa w ust. 1,
w przypadku realizacji w ramach Projektu zakupu jednego asortymentu towarów, usług lub robót
budowlanych od jednego dostawcy towarów, usług lub robót budowlanych, którego wartość netto
przekracza wyrażoną w złotych polskich równowartość kwoty 14 000 euro, Beneficjent dokonuje
zakupu w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad, o których
mowa w ust. 2 i 4.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Beneficjent zobowiązany jest do wysłania
zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych podwykonawców, o ile na rynku istnieje
trzech potencjalnych podwykonawców danego zamówienia. Beneficjent zobowiązany jest do
31
zamieszczenia na swojej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie powyższego zapytania
ofertowego, które powinno zawierać w szczególności opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny
oferty oraz termin składania ofert. Beneficjent zobowiązany jest do przedstawienia na żądanie
Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Komisji Europejskiej lub wskazanych przez nie
podmiotów ofert złożonych przez potencjalnych podwykonawców w odpowiedzi na powyższe
zapytanie ofertowe.
5. W przypadku, gdy:
1) pomimo wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych dostawców
towarów, usług lub robót budowlanych, Beneficjent otrzyma tylko jedną ofertę, uznaje się
zasadę konkurencyjności za spełnioną, pod warunkiem udokumentowania wysłania przez
Beneficjenta zapytania ofertowego, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4;
2) na rynku nie istnieje trzech potencjalnych dostawców towarów, usług lub robót budowlanych,
Beneficjent jest zobowiązany do złożenia oświadczenia w tym zakresie.
6.
Wartość zakupu, o której mowa w ust. 3, określa się na podstawie kursu euro ustalonego
przez Prezesa Rady Ministrów w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
7.
W przypadku stwierdzenia naruszeń wspólnotowych lub krajowych przepisów
o zamówieniach publicznych, Instytucja Pośrednicząca może dokonywać korekt finansowych
ustalanych zgodnie z dokumentem pt.: „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa
zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy
UE” zamieszczonym na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej17.
8.
Beneficjent odpowiedzialny jest za zapewnienie postępowania przez Konsorcjanta
biznesowego zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.
XIV. Tryb i warunki rozwiązania Umowy
§ 14.
1.
Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem miesięcznego
terminu wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno zawierać podanie przyczyn, z powodu których
Umowa zostaje rozwiązana.
2.
17
Instytucja Pośrednicząca może wypowiedzieć Umowę w trybie, o którym mowa w ust. 1,
www.ncbr.gov.pl
32
w przypadku gdy:
1) Beneficjent lub Konsorcjant biznesowy odmawia poddania się kontroli lub utrudnia jej
przeprowadzenie, nie wykonuje zaleceń pokontrolnych w terminie wskazanym w informacji
pokontrolnej lub nie przedstawia uzasadnienia zawierającego przyczyny ich niewykonania
w tym terminie wraz z propozycją nowego terminu wykonania zaleceń pokontrolnych;
2) Beneficjent lub Konsorcjant biznesowy dokonał zmian prawno-organizacyjnych w swoim
statusie zagrażających realizacji Umowy lub nie poinformował Instytucji Pośredniczącej
o zamiarze dokonania zmian prawno-organizacyjnych w jego statusie, które mogą mieć wpływ
na realizację Projektu lub osiągnięcie celów Projektu;
3) Beneficjent nie przedłożył wniosku o płatność w terminie określonym w § 8 lub nie poprawił
w wyznaczonym terminie wniosku o płatność, zawierającego braki lub błędy;
4) Beneficjent lub Konsorcjant biznesowy nie wprowadził poprawek lub uzupełnień do
dokumentacji, o której mowa w § 8 ust. 24;
5) Beneficjent nie przedłożył informacji rocznych w terminie określonym w § 9 ust. 4 lub nie
wprowadził, na wezwanie Instytucji Pośredniczącej, poprawek lub uzupełnień do tych
informacji;
6) Beneficjent lub Konsorcjant biznesowy nie przedstawił na wezwanie uprawnionej instytucji
informacji lub wyjaśnień, o których mowa w § 9 ust. 6;
7) Beneficjent lub Konsorcjant biznesowy odmawia współpracy z podmiotami upoważnionymi do
przeprowadzania oceny Programu na zasadach określonych w § 9 ust. 7;
8) Beneficjent lub Konsorcjant biznesowy nie wywiązuje się z obowiązków związanych z promocją
Projektu;
9) Beneficjent nie zapewnił audytu Projektu, o którym mowa w § 11 ust. 27;
10) wystąpią inne nieprawidłowości w trakcie realizacji Projektu, które czynią niemożliwą lub
niecelową dalszą realizację Umowy.
3.
Instytucja Pośrednicząca jest uprawniona do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia, jeżeli:
1) Beneficjent lub Konsorcjant biznesowy zwleka z rozpoczęciem realizacji Projektu przez okres
dłuższy niż 2 miesiące od dnia planowanego rozpoczęcia Projektu, o którym mowa w § 7 ust. 2
i nie informuje o przyczynach opóźnienia;
2) Beneficjent lub Konsorcjant biznesowy rozpoczął realizację Projektu przed dniem rozpoczęcia
okresu kwalifikowalności kosztów;
3) Beneficjent lub Konsorcjant biznesowy zaprzestał realizacji Projektu, bądź realizuje go
w sposób sprzeczny z Umową lub z naruszeniem prawa;
4) Beneficjent lub Konsorcjant biznesowy zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało
33
wobec niego lub umorzone z powodu braku środków na jego prowadzenie postępowanie
upadłościowe na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze
(t.jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361, z późn. zm.) lub likwidacyjne na podstawie
odrębnych ustaw lub pozostaje pod zarządem komisarycznym;
5) Beneficjent w celu uzyskania dofinansowania lub Konsorcjant biznesowy w celu uzyskania
pomocy przedstawił niezgodne z prawdą lub fałszywe oświadczenia lub dokumenty, albo po
uprzednim wezwaniu nie uzupełnił niepełnych oświadczeń lub dokumentów;
6) Beneficjent lub Konsorcjant biznesowy dopuścił się nieprawidłowości finansowych w związku
z realizacją Projektu oraz nie usunął ich przyczyn i skutków;
7) Beneficjent przedstawił wniosek o płatność lub dokumenty, o których mowa w § 8 ust. 22,
w których podane informacje nie odpowiadają stanowi faktycznemu;
8) Beneficjent dokonał zmian zakresu rzeczowego lub znaczącej modyfikacji Projektu
prowadzących do zmiany celu Projektu w rozumieniu art. 57 ust. 1 Rozporządzenia 1083/2006;
9) Beneficjent dokonał zakupu towarów, usług lub robót budowlanych w sposób sprzeczny z § 13;
10) Beneficjent nie osiągnął celów Projektu lub wskaźników określonych we wniosku
o dofinansowanie, o których mowa w § 9 ust. 1;
11) Beneficjent lub Konsorcjant biznesowy nie zapewnił trwałości Projektu, o której mowa w § 9
ust. 2;
12) Beneficjent wykorzystał dofinansowanie niezgodnie z przeznaczeniem;
13) Beneficjent wykorzystał dofinansowanie z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184
ustawy o finansach publicznych;
14) Beneficjent pobrał dofinansowanie nienależnie lub w nadmiernej wysokości;
15) na Beneficjencie ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej,
uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz wspólnym rynkiem;
16) Beneficjent nie wniósł zabezpieczenia, o którym mowa w § 16;
17) Beneficjent nie przedłożył Instytucji Pośredniczącej Informacji końcowej z realizacji Projektu
(badań przemysłowych lub prac rozwojowych) lub sprawozdania z wdrożenia;
18) Beneficjent nie dostarczył pełnej dokumentacji oddziaływania Projektu na środowisko wraz
z pozwoleniem na budowę zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 2 lub przedstawiona dokumentacja została
oceniona negatywnie18;
19) Beneficjent nie zrealizował badań przemysłowych lub prac rozwojowych zaplanowanych we
wniosku o dofinansowanie lub zrealizował je w niepełnym zakresie;
18
Jeśli dotyczy
34
20) Konsorcjant biznesowy nie wdrożył wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych
lub wdrożył je w innym zakresie, niż określony we wniosku o dofinansowanie;
21) Beneficjent został skazany prawomocnym wyrokiem sądu na zakaz, o którym mowa w art. 12
ust. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.
U. z 2012 r., poz. 769).
4.
Rozwiązanie Umowy w trybie określonym w ust. 1-3 nie zwalnia Beneficjenta z
obowiązku złożenia wniosku o płatność wraz z częścią sprawozdawczą w terminie 25 dni od dnia
rozwiązania Umowy oraz przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu zgodnie z
§ 11 ust. 25.
5.
Beneficjent nie będzie odpowiedzialny wobec Instytucji Pośredniczącej lub uznany za
naruszającego postanowienia Umowy, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem
obowiązków wynikających z Umowy, w zakresie w jakim takie niewykonanie lub nienależyte
wykonanie jest wynikiem działania siły wyższej.
6.
Beneficjent
zobowiązany
jest
do
niezwłocznego
poinformowania
Instytucji
Pośredniczącej o fakcie wystąpienia działania siły wyższej, udowodnienia tych okoliczności
poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzeń mających cechy siły
wyższej oraz wskazania wpływu, jaki zdarzenie miało na przebieg realizacji Projektu.
7.
W przypadku, gdy dalsza realizacja Projektu nie jest możliwa z powodu działania siły
wyższej, Beneficjent zobowiązany jest rozwiązać Umowę w trybie, o którym mowa w ust. 1.
8.
W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym paragrafie
Beneficjentowi nie przysługuje odszkodowanie.
XV. Zwrot dofinansowania
§ 15.
1.
W przypadku rozwiązania Umowy, w trybach, o których mowa w § 14 ust. 1-3,
Instytucja Pośrednicząca wzywa Beneficjenta do zwrotu całości przekazanego przez Instytucję
Pośredniczącą, od momentu zawarcia Umowy, dofinansowania, w terminie 14 dni od dnia
doręczenia wezwania, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych,
liczonymi od dnia przekazania środków na rachunek bankowy Beneficjenta do dnia ich zwrotu oraz
z odsetkami bankowymi od dofinansowania przekazanego w formie zaliczki, z zastrzeżeniem ust. 2.
Beneficjent dokonuje zwrotu dofinansowania na rachunki bankowe wskazane przez Instytucję
Pośredniczącą, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie płatności. Rozwiązanie przez Instytucję
35
Pośredniczącą Umowy w trybie, o którym mowa w § 14 ust. 2 i ust. 3, na skutek działania lub
zaniechania Beneficjenta lub Konsorcjanta biznesowego, uznawane jest za naruszenie art. 207 ust. 1
pkt 2 ustawy o finansach publicznych poprzez wykorzystanie dofinansowania z naruszeniem
procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych. Następstwem tego jest
konieczność dokonania przez Beneficjenta zwrotu całości dofinansowania przekazanego przez
Instytucję Pośredniczącą od momentu zawarcia Umowy.
2.
W przypadku:
1) wykorzystania dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem,
2) wykorzystania dofinansowania z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy
o finansach publicznych,
3) pobrania dofinansowania nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
zwrot środków następuje w trybie art. 207 ustawy o finansach publicznych.
3.
W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 2, Instytucja
Pośrednicząca wzywa Beneficjenta do:
1) zwrotu środków lub
2) wyrażenia zgody na pomniejszenie kolejnych płatności, zgodnie z art. 207 ust. 2 ustawy
o finansach publicznych,
w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
4.
Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 3, Instytucja Pośrednicząca
wydaje decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki
oraz sposób zwrotu środków. Zwrot może być również dokonany poprzez pomniejszenie kolejnej
transzy dofinansowania o kwotę podlegającą zwrotowi.
5.
W przypadku niedokonania zwrotu środków w pełnej wysokości wraz z odsetkami
określonymi jak dla zaległości podatkowych, wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty
zaległości głównej, rozumianej jako kwota dofinansowania przewidziana do zwrotu (bez odsetek)
oraz kwoty odsetek jak dla zaległości podatkowych w stosunku, w jakim w dniu wpłaty, pozostaje
kwota zaległości głównej do kwoty odsetek.
6.
W sytuacji, gdy w wyniku dokonanego rozliczenia Projektu, Beneficjent zobowiązany
jest do zwrotu części dofinansowania, jednakże w innych przypadkach niż określone w ust. 2 i 7,
zwrot ten następuje na zasadach określonych w ust. 1.
7.
W przypadku, gdy z wniosku o płatność końcową wynika, że część przekazanego
dofinansowania nie została wydatkowana przez Beneficjenta, Beneficjent bez wezwania, wraz
36
z wnioskiem o płatność końcową, zwraca na rachunki wskazane przez Instytucję Pośredniczącą
niewykorzystaną kwotę dofinansowania wraz z odsetkami bankowymi. Beneficjent dokumentuje
kwotę narosłych odsetek załączonym do wniosku wyciągiem z wyodrębnionego rachunku
bankowego służącego do rozliczania zaliczki.
8.
W razie niedokonania zwrotu kwoty, o której mowa w ust. 7, wraz z wnioskiem
o płatność końcową, bez wezwania lub nieprzedstawienia pomimo wezwania, wyciągu z rachunku
bankowego, stosuje się art. 207 ustawy o finansach publicznych.
9. Wykorzystanie dofinansowania w sposób określony w ust. 2, w przypadku zaistnienia
którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, powoduje
wykluczenie Beneficjenta z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację
programów finansowanych z udziałem środków europejskich na okres trzech lat od dnia dokonania
zwrotu nieprawidłowo wykorzystanych środków, na zasadach określonych w ustawie o finansach
publicznych.
10. Nie stosuje się wykluczenia, o którym mowa w ust. 9, w przypadku Beneficjentów
będących19:
1) podmiotami, które na podstawie odrębnych przepisów realizują zadania interesu publicznego,
jeżeli spowoduje to niemożność wdrożenia działania w ramach Programu lub znacznej jego
części,
2) państwowymi jednostkami budżetowymi,
3) jednostkami samorządu terytorialnego.
11. W przypadku wyboru przez Beneficjenta wypłaty dofinansowania w formie zaliczki,
Beneficjent jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy o finansach publicznych oraz
aktów wykonawczych do tej ustawy dotyczących trybu wydatkowania, rozliczania i zwrotu
środków dotacji celowej niewykorzystanych w danym roku budżetowym.
12. Dofinansowanie udzielone Beneficjentowi w formie zaliczki, w zakresie środków
pochodzących z dotacji celowej, w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, podlega
zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą do dnia 15 stycznia następnego
roku. Po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, od niezwróconych środków
nalicza się odsetki określone jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia 16 stycznia.
Beneficjent może wnioskować o wypłatę środków w wysokości odpowiadającej kwocie środków
zwróconych, po dokonaniu odpowiedniej zmiany w Harmonogramie płatności wg kwartałów.
13. Dla części dofinansowania w formie płatności ze środków EFRR nie stosuje się zasad
roczności budżetowania oraz zasad dotyczących zgłaszania środków o nadanie statusu
19
Jeśli dotyczy
37
niewygasających z upływem roku budżetowego. Środki finansowe przekazane w ramach
dofinansowania w formie płatności ze środków EFRR pozostają na rachunku Beneficjenta i mogą
być wydatkowane w terminie określonym w Harmonogramie płatności wg kwartałów.
14. Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu udokumentowanych kosztów podejmowanych
wobec niego działań windykacyjnych.
15. Na uzasadniony wniosek Beneficjenta dopuszcza się odroczenie terminu spłaty
należności z tytułu zwrotu lub rozłożenie spłaty na raty, jeżeli niepowodzenie Projektu związane
było z wysokim ryzykiem naukowym wynikającym z realizacji badań.
16. Zwroty dofinansowania, o których mowa w ustępach poprzedzających, powinny być
dokonywane na rachunki bankowe wskazane przez Instytucję Pośredniczącą, ze wskazaniem:
1) numeru Projektu;
2) informacji o kwocie głównej i kwocie odsetek;
3) tytułu zwrotu (a w przypadku dokonania zwrotu środków na podstawie decyzji, o której mowa w
art. 207 ustawy o finansach publicznych, także numeru decyzji);
4) roku, w którym zostały przekazane środki, których dotyczy zwrot.
XVI. Zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy20
§ 16.
1. Dofinansowanie wypłacane jest po ustanowieniu i wniesieniu przez Beneficjenta
zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy.
2. Beneficjent zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia w formie weksla in blanco,
opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie”, z podpisem notarialnie poświadczonym, albo złożonym
w obecności osoby upoważnionej przez Instytucję Pośredniczącą, wraz z deklaracją wekslową 21.
3. W przypadku, gdy22:
1) dofinansowanie jest przekazywane w formie zaliczki, albo refundacji i zaliczki przekazywanej
w jednej lub kilku transzach oraz
2) wartość przyznanego dofinansowania w formie zaliczki przekracza kwotę wskazaną
w rozporządzeniu w sprawie zaliczek,
zabezpieczenie ustanawiane jest, oprócz formy określonej w ust. 2, w jednej lub kilku z form,
o których mowa w § 6 ust. 4 rozporządzenia w sprawie zaliczek.
Nie ma zastosowania do Beneficjenta będącego jednostką sektora finansów publicznych.
Wzór weksla oraz deklaracji wekslowej określa Instytucja Pośrednicząca. Wzory dostępne są na stronie www.ncbir.pl.
22
Postanowień ust. 3 nie stosuje się do jednostek badawczo-rozwojowych (instytutów badawczych) oraz do podmiotów świadczących usługi
publiczne lub usługi w ogólnym interesie gospodarczym, o których mowa w art. 93 i art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
20
21
38
4.
Wyboru formy zabezpieczenia, o której mowa w ust. 3, dokonuje Instytucja
Pośrednicząca na wniosek Beneficjenta.
5.
Na pisemny wniosek Beneficjenta zobowiązanego do złożenia zabezpieczenia jedynie
w formie, o której mowa w ust. 2, zabezpieczenie może być ustanowione w formie określonej w
ust. 3.
6.
Beneficjent jest zobowiązany do wniesienia do Instytucji Pośredniczącej prawidłowo
ustanowionego zabezpieczenia w wysokości:
1) 100 % kwoty dofinansowania, o której mowa w § 5 ust. 1, w przypadku zabezpieczenia
określonego w ust. 2 – w terminie 14 dni od dnia wejścia Umowy w życie oraz
2) 150 % kwoty najwyższej zaliczki, w przypadku zabezpieczenia określonego w ust. 3 – w
terminie do dnia złożenia wniosku o wypłatę pierwszej transzy zaliczki.
7.
Wszelkie czynności związane z ustanowieniem i wniesieniem zabezpieczenia regulują
odrębne przepisy.
8.
Nieustanowienie lub niewniesienie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań
wynikających z Umowy w terminach, o których mowa w ust. 6, stanowi podstawę do
wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
9.
W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości, co do wysokości i formy przyjętego
zabezpieczenia
należytego
wykonania
zobowiązań
wynikających
z
Umowy,
Instytucja
Pośrednicząca może żądać ustanowienia przez Beneficjenta innej formy zabezpieczenia określonej
w ust. 3 lub dodatkowego zabezpieczenia, zaś Beneficjent zobowiązany jest to żądanie spełnić pod
rygorem wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
10. Zwolnienie z zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 3, następuje na wniosek
Beneficjenta w przypadku rozliczenia przez Beneficjenta całości dofinansowania przyznanego
w formie zaliczki.
11. Zwolnienie z zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 2, nastąpi po upływie okresu
trwałości Projektu, o którym mowa w § 9 ust. 2.
12. Postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się do Beneficjentów będących
jednostkami sektora finansów publicznych oraz fundacjami, których jedynym fundatorem jest
Skarb Państwa.
XVII. Postanowienia końcowe
§ 17.
39
1. Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia realizacji Projektu przez Konsorcjanta
biznesowego zgodnie z niniejszą Umową.
2. Beneficjent ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za utrzymanie celów Projektu
oraz terminową realizację zadań przez Konsorcjanta biznesowego23.
§ 18.
1. Zmiana niniejszej Umowy wymaga zawarcia aneksu.
2.
Strony ustalają, że:
1) wszelkie oświadczenia, prośby, zawiadomienia i informacje przesyłane faksem będą uznawane
za dostarczone w przewidzianym terminie, jeżeli ich treść została odebrana przez adresata przed
upływem przewidzianego terminu i została potwierdzona;
2) korespondencja będzie traktowana jako doręczona prawidłowo w przypadku, gdy Beneficjent nie
poinformował o zmianie adresu do korespondencji, wskazanego w ust. 3 lub korespondencja
przesłana przez Instytucję Pośredniczącą zostanie zwrócona z adnotacją urzędu pocztowego
o braku możliwości doręczenia przesyłki, np. „adresat przeprowadził się”, „nie podjęto
w terminie”, „adresat nieznany”;
3) jeżeli Beneficjent odmawia przyjęcia pisma, uznaje się, że pismo zostało doręczone w dniu
odmowy jego przyjęcia przez Beneficjenta;
4) jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego
terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło; upływ ostatniego z wyznaczonej
liczby dni uważa się za koniec terminu;
5) jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub sobotę, za ostatni dzień
terminu uważa się najbliższy kolejny dzień powszedni.
3.
Wszelka korespondencja, opatrzona numerem Umowy, z wyjątkiem sytuacji określonej
w ust. 2 pkt 1, związana z realizacją Umowy, będzie prowadzona w formie pisemnej i kierowana na
poniższe adresy:
1) Instytucja Pośrednicząca
..............................................................................................................;
2) Beneficjent
..............................................................................................................
4.
W przypadku zmiany adresu, Beneficjent zobowiązany jest do powiadomienia o nowym
adresie w formie pisemnej w terminie 10 dni od dokonania zmiany. Zmiana ta nie wymaga
zawarcia aneksu do Umowy.
23
Jeśli dotyczy
40
§ 19.
W przypadkach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się właściwe przepisy
prawa krajowego i wspólnotowego.
§ 20.
Beneficjent, na którego przepisy nie nakładają obowiązku zawierania umów w języku
polskim, zobowiązany jest, w przypadku zawarcia z podwykonawcami umowy w języku obcym,
dokonać jej uwierzytelnionego tłumaczenia na język polski.
§ 21.
Prawa i obowiązki oraz wierzytelności Beneficjenta wynikające z Umowy nie mogą być
w okresie kwalifikowalności kosztów oraz w okresie trwałości Projektu przenoszone na rzecz osób
trzecich bez uprzedniej zgody Instytucji Pośredniczącej.
§ 22.
Wszelkie zmiany Umowy dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 23.
Beneficjent zobowiązany jest dostarczyć na wezwanie Instytucji Pośredniczącej wersje
elektroniczne dokumentów, o których mowa w Umowie, tworzonych w procesie monitorowania
i rozliczania realizowanego Projektu.
§ 24.
1. Wszelkie wątpliwości powstałe w trakcie realizacji Projektu oraz związane z interpretacją
Umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze konsultacji pomiędzy Stronami,
z zastrzeżeniem, iż w przypadku wystąpienia przesłanek o rozwiązaniu Umowy w trybie
natychmiastowym można odstąpić od przeprowadzenia konsultacji.
2. Jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia poprzez konsultacje, spory będą poddane
rozstrzygnięciu przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Instytucji Pośredniczącej.
41
§ 25.
1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Instytucji
Pośredniczącej i jeden dla Beneficjenta.
2. Integralną część Umowy stanowią załączniki:
1) załącznik nr 1 - Poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu potwierdzającego
umocowanie przedstawiciela Beneficjenta do działania w jego imieniu i na jego rzecz24;
2) załącznik nr 2 - Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami;
3) załącznik nr 3 - Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT25;
4) załącznik nr 4 - Harmonogram płatności wg kwartałów;
5) załącznik nr 5 - Harmonogram rzeczowo-finansowy wg zadań;
6) załącznik nr 6 – Katalog kosztów kwalifikowanych dla projektów składanych w konkursie
w 2012 r. w ramach Poddziałania 1.3.1.
3. Lista załączników może zostać rozszerzona w zależności od specyfiki danego Projektu.
§ 26.
Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez ostatnią ze Stron.
W imieniu Instytucji Pośredniczącej
…………………………………………………
(data, podpis)
W imieniu konsorcjum - Beneficjent
………………………………………………
(data, podpis)
……………………………………………………
(data, podpis)
24
25
Jeśli dotyczy. W przypadku, gdy dokument nie jest wymagany należy wpisać „nie dotyczy” i zachować obecną numerację załączników.
Jeśli dotyczy. W przypadku, gdy Beneficjent nie składa oświadczenia należy wpisać „nie dotyczy” i zachować obecną numerację załączników.
42
Download