Za**cznik nr 3

advertisement
Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 125/A/W./10
Wójta Gminy Zabierzów
z dn. 27.10.2010 r.
PLAN KONT ORAZ ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT DLA URZĘDU GMINY
ZABIERZÓW
I. Wykaz kont
1. Konta bilansowe
Zespół 0 - Majątek Trwały
011 - Środki trwałe
013 - Pozostałe środki trwałe
020 - Wartości niematerialne i prawne
030 – Długoterminowe aktywa finansowe
071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych
072 - Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych
073 - Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe
080 – Inwestycje/środki trwałe w budowie/
Zespół 1 - Środki pieniężne i rachunki bankowe
101 - Kasa
130 - Rachunek bieżący jednostek budżetowych
135 - Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia
139 - Inne rachunki bankowe
141 – Środki pieniężne w drodze
Zespół 2 - Rozrachunki i roszczenia
201 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
221 - Należności z tytułu dochodów budżetowych
223 - Rozliczenie wydatków budżetowych środków niewygasających
224 – Rozliczenie dotacji budżetowych
225 - Rozrachunki z budżetami
226 - Długoterminowe należności budżetowe
229 - Pozostałe rozrachunki publicznoprawne
231 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
232 – Rozrachunki ze zleceniobiorcami
234 - Pozostałe rozrachunki z pracownikami
240 - Pozostałe rozrachunki
290 - Odpisy aktualizujące należności
Zespół 3 - Materiały i towary
310 - Materiały
Zespół 4 - Koszty według typów działalności i ich rozliczenie
400 - Amortyzacja
401 – Zużycie materiałów i energii
402 – Usługi obce
403 – Podatki i opłat
404 – Wynagrodzenia
405 – Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
409 – pozostałe koszty rodzajowe
410- Inne świadczenia finansowe z budżetu
411-Pozostałe obciązenia
Zespół 7 – Przychody, dochody i koszty
Załącznik Nr 3 do Szczegółowych zasad rachunkowości
Strona 1
720 – Przychody z tytułu dochodów budżetowych
750 – Przychody finansowe
751 – Koszty finansowe
760 – Pozostałe przychody operacyjne
761 – Pozostałe koszty operacyjne
770 – Zyski nadzwyczajne
771 – Straty nadzwyczajne
Zespół 8 - Fundusze, rezerwy i wynik finansowy
800 - Fundusz jednostki
810 - Dotacje budżetowe ,płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje
851 - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
860 – Wynik finansowy
2. Konta pozabilansowe
975 – Wydatki strukturalne
980 – Plan finansowy wydatków budżetowych
981 – Plan finansowy niewygasających wydatków
998 - Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
999 - Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat
II.
Zasady funkcjonowania kont
Załącznik Nr 3 do Szczegółowych zasad rachunkowości
Strona 2
Zespół 0 - Majątek Trwały
Konta zespołu ”0” służą do ewidencji rzeczowego majątku trwałego, wartości niematerialnych i prawnych,
finansowego majątku trwałego, umorzenie majątku, inwestycji.
Konto 011 - Środki trwałe służy do ewidencji stanu wartości środków trwałych ,związanych z wykonywana
działalnością jednostki, które nie podlegają ujęciu na koncie 013. Zaklasyfikowanie składników majątkowych do
właściwej grupy środków trwałych odbywa się w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych -KŚT – Dz. U. Nr 112 poz.1317 z późniejszymi
zmianami.
Do środków trwałych zalicza się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi , o przewidywanym okresie
ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki
lub oddane do używania na podstawie umowy najmu ,dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze w
tym środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, otrzymane w
zarząd lub użytkowanie, w szczególności zalicza się do nich :
- nieruchomości, w tym grunty, prawo wieczystego użytkowania gruntu, budynki i budowle, a także będące
odrębną własnością lokale,
- maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
- ulepszenie w obcych środkach trwałych
Ewidencji podlegają środki trwałe, których cena zakupu aktualnie jest wyższa niż 3.500,00 zł, a okres
użytkowania przekracza rok.
Kwota i okres może ulec zmianie na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów. Wójt Gminy może uznać za
środki trwałe przedmioty majątkowe o cenie zakupu niższej od ustalonego przepisami, pod warunkiem, że
spełniają pozostałe kryteria. Do konta 011 prowadzona jest księga środków trwałych.
Ewidencję analityczną gruntów mienia komunalnego Gminy Zabierzów w podziale na podgrupy i rodzaj gruntu
zgodnie z KŚT prowadzi Wydział Planowania Przestrzennego Geodezji i Gospodarki Gruntami.
Zestawienie zmian przekazuje Kierownik WPPGiGG do księgowości Urzędu Gminy celem zaksięgowania
obrotów na koncie 011 do 20 dnia po zakończeniu kwartału. Ewidencja zmian winna obejmować poprzedni stan
gruntu ilościowy i wartościowy, zwiększenia, zmniejszenia w okresie danego kwartału oraz stan po zmianach
ilościowy i wartościowy na koniec danego roku.
Środki trwałe podlegają przeszacowaniu i umorzeniu, których dokonuje się w oparciu o urzędowe przepisy
ustawy o podatku od osób prawnych . Odpisy amortyzacyjne mogą być dokonywane jednorazowo w miesiącu
grudniu za cały rok, a w przypadku przekazywania środków trwałych innym jednostkom w ciągu roku,
amortyzacja naliczana jest w miesiącu przekazania. Grunty nie są umarzane.
Do przeszacowania i umorzenia sporządza się zestawienie.
Księgowania dotyczące obrotu środkami trwałymi dokonywane są na podstawie następujących dokumentów:
1. Przyjęcie środka trwałego – OT
2. Środki trwałe przejęte po zakończeniu inwestycji wycenia się według nakładów poniesionych na dany
obiekt.
3. Likwidacja środka trwałego – LT
4. Przekazanie – przejęcie środka trwałego PT
Saldo Wn konta 011 oznacza stan środków trwałych w wartości brutto.
Zwiększenie stanu środków trwałych następuje pod datą przyjęcia do używania z inwestycji , od dostawców lub
innych jednostek przekazujących ujawnione nadwyżki środków trwałych wprowadza się do ksiąg pod datą ich
zinwentaryzowania.
Podstawą księgowania przychodów środków trwałych są przede wszystkim takie dokumenty jak: faktury,
protokół odbioru obiektu powstałego w procesie inwestycyjnym, protokół zdawczo odbiorczy.
Dowodami rozchodu środków trwałych są najczęściej protokoły postawienia w stan likwidacji, protokoły
zdawczo odbiorcze przekazania nieodpłatnego, zestawienie różnic inwentaryzacyjnych.
Dowody przychodu i rozchodu środków trwałych takich jak: budynki ,budowle, maszyny i środki transportowe,
maszyny, urządzenia(sprzęt komputerowy), powinny zawierać dodatkowe dane np. data produkcji, numer
fabryczny i techniczne dane charakteryzujące dany przedmiot. Jeżeli dokument pierwotny zawiera wszystkie
potrzebne dane nie jest potrzebne wystawienie dodatkowego dokumentu na wzorze OT czy PT.
Zapisów w księdze środka trwałego dokonuje się w porządku chronologicznym z podaniem następujących
danych:
- liczba porządkowa
- nazwa środka trwałego , określenie środka trwałego , symbol KRŚT
Załącznik Nr 3 do Szczegółowych zasad rachunkowości
Strona 3
- data nabycia
- wartość początkowa
- wartość po aktualizacji w danym roku
- procentowa stawka amortyzacji
Dane te powinny być bieżąco korygowane o wszelkie zmiany dotyczące: wartości , stanu charakterystyki , części
składowych, miejsca użytkowania. Księga środka trwałego i ewidencja analityczna prowadzona jest techniką
ręczną.
Na stronie Wn konta 011 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma – zmniejszenia stanu i wartości początkowej
środków trwałych, z wyjątkiem umorzenia środków trwałych, które ujmuje się na koncie 071.
Na stronie Wn konta 011 ujmuje się w szczególności:
1) przychody nowych lub używanych środków trwałych pochodzących z zakupu gotowych środków trwałych
lub inwestycji oraz wartość ulepszeń zwiększających wartość początkową środków trwałych.
2) przychody środków trwałych nowo ujawnionych,
3) nieodpłatne przyjęcie środków trwałych,
4) zwiększenia wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek aktualizacji ich wyceny.
Na stronie Ma konta 011 ujmuje się w szczególności:
1) wycofanie środków trwałych z używania na skutek ich likwidacji, z powodu zniszczenia lub zużycia,
sprzedaży oraz nieodpłatnego przekazania,
2) ujawnione niedobory środków trwałych,
3) zmniejszenia wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek aktualizacji ich wyceny.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 011 powinna umożliwić:
1) ustalenie wartości początkowej poszczególnych obiektów środków trwałych,
2) ustalenie osób lub komórek organizacyjnych, którym powierzono środki trwałe,
3) należyte obliczenie umorzenia amortyzacji.
Konto 011 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków trwałych w wartości początkowej.
Ewidencja szczegółowa gruntów prowadzona jest w Referacie Geodezyjno Budowlanym, ewidencję
szczegółową zestawów komputerowych prowadzi informatyk Urzędu Gminy.
Środki trwałe podlegają inwentaryzacji w następujący sposób:
Grunty i trudno dostępne oglądowi środki trwałe inwentaryzuje się przez porównanie danych księgowych z
odpowiednimi dokumentami i weryfikacją realnej wartości tych składników majątku. Inwentaryzacja środków
trwałych przeprowadzana jest raz na cztery lata.
Typowe zapisy strony Wn konta 011 „Środki trwałe"
Treść operacji
Lp.
1.
Konta
przeciwstawne
Przyjęcie do eksploatacji środków trwałych
uzyskanych w wyniku:
- zakupu gotowych środków trwałych nie wymagających montażu (w cenie
080,201
nabycia),
- zakończonej inwestycji rozliczanej we własnym zakresie
080
- zakończonej inwestycji przejętej od inwestora zastępczego
240
- zakończonej inwestycji wspólnej realizowanej przez innego inwestora
240
- otrzymania od innej jednostki /w dotychczasowej wartości początkowej/
a/ wartość dotychczasowego umorzenia
b/ wartość nieumorzona
- nieodpłatne otrzymanie darowizny ,spadku
071
800
800
- ujawnienia nadwyżek,
Załącznik Nr 3 do Szczegółowych zasad rachunkowości
240
Strona 4
- zamiany w okresie gwarancji środka niesprawnego
201
na środek sprawny.
2.
Wartość zakończonej inwestycji w obcych środkach
080
trwałych.
3.
Zwiększenie wartości początkowej środka trwałego o koszty inwestycji
080
ulepszającej.
4.
Zwiększenie wartości początkowej środków trwałych
800
w wyniku urzędowej aktualizacji wyceny.
Typowe zapisy strony Ma konta 011 „Środki trwałe"
Treść operacji
Lp.
1.
2.
3.
4.
5
Konta
przeciwstawne
Wycofanie środków trwałych z eksploatacji z tytułu:
- postawienia w stan likwidacji na skutek zużycia
lub zdarzenia losowego (wartość początkowa),
a/ wartość dotychczasowego umorzenia
b/ wartość nieumorzona
- zwrotu dostawcy w okresie gwarancji,
- sprzedaży (wartość początkowa).
a/ wartość dotychczasowego umorzenia
b/ wartość nieumorzona
Zmniejszenie wartości początkowej środka trwałego
na skutek częściowej likwidacji (wartość początkowa
likwidowanej części).
-dotychczasowe umorzenie
- wartość nieumorzona
Nieodpłatne przekazanie środków trwałych
-dotychczasowe umorzenie
-wartość nieumorzona
Obniżenie wartości początkowej środka trwałego
na skutek urzędowej aktualizacji wyceny.
Rozchód niedoborów (wartość początkowa).
071
800
201
800
071
800
071
800
071
800
800
240
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe
Konto 013 służy do ewidencji środków trwałych wydanych do używania na potrzeby działalności jednostki,
które podlegają umorzeniu w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania środków - meble, dywany i inne
wyposażenie o okresie użytkowania dłuższym niż rok.
Pozostałe środki trwałe stanowią rzeczowe składniki majątku trwałego o cenie nabycia ponad 50,00 zł i
powyżej jednego roku użytkowania.
Do konta 013 należy prowadzić szczegółową ewidencję ilościowo-wartościową umożliwiającą ustalenie
wartości początkowej i ilości pozostałych środków trwałych oddanych do użytkowania poszczególnym osobom
i komórkom organizacyjnym. Syntetyczna ewidencja ilościowo-wartościowa prowadzona będzie w księgach
inwentarzowych zbiorczych, a analitycznie pozostałe środki trwałe ewidencjonowane będą w księgach
inwentarzowych na stanowiskach merytorycznych.
Na stronie Wn konta 013 ujmuje się zwiększenia, na stronie Ma – zmniejszenia stanu i wartości początkowej
pozostałych środków trwałych znajdujących się w używaniu z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na koncie
072.
Załącznik Nr 3 do Szczegółowych zasad rachunkowości
Strona 5
Na stronie Wn konta 013 ujmuje się w szczególności :
1) pozostałe środki trwałe przyjęte do używania z zakupu,
2) nadwyżki pozostałych środków trwałych w używaniu,
3) nieodpłatne otrzymanie pozostałych środków trwałych.
Na stronie Ma konta 013 ujmuje się w szczególności:
1)wycofanie środków trwałych z używania na skutek likwidacji, zniszczenia lub zużycia, sprzedaży,
nieodpłatnego przekazania oraz zdjęcia z ewidencji syntetycznej,
2) ujawnione niedobory pozostałych środków trwałych w używaniu.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 013 powinna umożliwić ustalenie wartości początkowej środków
trwałych oddanych do używania oraz ustalenie osób lub komórek organizacyjnych, u których znajdują się
pozostałe środki trwałe. Zapis osób odpowiedzialnych odbywa się w rubryce „uwagi”.
Konto 013 może wykazywać saldo Wn, które wyraża wartość środków trwałych znajdujących się w używaniu w
wartości początkowej.
Typowe zapisy strony Wn konta 013 „Pozostałe środki trwałe"
Lp.
Treść operacji
1.
Przychód pozostałych środków trwałych
2.
3.
- bezpośrednio z zakupu,
-z inwestycji /pierwsze wyposażenie/
Ujawnione nadwyżki.
Otrzymanie nieodpłatne używanych środków:
- od jednostek i samorządowych zakładów budżetowych na podstawie
decyzji właściwego organu
Konta przeciwstawne
101, 130,135,201
080
240
072
Typowe zapisy strony Ma konta 013 „Pozostałe środki trwałe "
Lp.
Treść operacji
Konta
przeciwstawne
1.
Rozchód pozostałych środków trwałych na skutek:
- zużycia lub sprzedaży,
072
- niedoborów i szkód.
240
2.
Nieodpłatne przekazanie
072
3.
Rozchód pozostałych środków trwałych w związku z wyłączeniem ich z
072
ewidencji ilościowo-wartościowej
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne
służy do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych. Na koncie tym dokonuje się ewidencji wartości
początkowej, stanu przychodu i rozchodu wartości niematerialnych i prawnych, wyodrębniając analitycznie
umarzane w czasie i jednorazowo.
Wartości niematerialne i prawne których jednostkowa wartość przekracza 3.500,00 zł finansuje się ze środków
na inwestycje i umarza stopniowo zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatku od osób prawnych z
uwzględnieniem długości okresu amortyzowania.
Ewidencja analityczna prowadzona jest w książce środków trwałych. Konto 020 winno wykazywać tylko saldo
Wn , które oznacza wartość początkową będących na stanie wartości niematerialnych i prawnych.
Wartości niematerialne i prawne o wartości do 3.500,00 zł ewidencjonuje się w korespondencji z kontem 072.
Typowe zapisy strony Wn konta 020 „Wartości niematerialne i prawne"
Lp.
Treść operacji
Załącznik Nr 3 do Szczegółowych zasad rachunkowości
Konta
przeciwstawne
Strona 6
1.
Zakup wartości niematerialnych i prawnych:
- o wartości określonej przepisami umarzanych stopniowo
- o wartości podlegającej jednorazowemu umorzeniu.
2.
800, 130, 201
130,201
Otrzymane nieodpłatnie wartości niematerialne
i prawne:
- umarzane stopniowo,
- umarzane w 100% w miesiącu przyjęcia
800
072
a) od jednostek i zakładów budżetowych:
- nowe,
800
- używane,
072
Typowe zapisy strony Ma konta 020 „Wartości niematerialne i prawne"
Lp.
1.
Treść operacji
Rozchód wartości niematerialnych i prawnych :
a) podstawowych umarzanych stopniowo,
- wartość dotychczasowego umorzenia
- wartość nie umorzona
b) pozostałych umorzonych w 100 %
Konta
Przeciwstawne
071
800
072
Konto 030 – Długoterminowe aktywa finansowe
służy do ewidencji składników finansowych majątku trwałego do którego zalicza się:
- udziały pieniężne
- akcje nabyte
- inne długoterminowe papiery wartościowe , traktowane jako lokaty o terminie wykupu dłuższym niż rok
Udziały oraz długoterminowe papiery wartościowe wyrażone w walutach obcych wykazywać w walucie polskiej
po przeliczeniu wg kursu sprzedaży ustalonego przez bank z którego usług Urząd Gminy korzysta.
Ewidencja analityczna prowadzona na bieżąco w księdze inwentarzowej.
Konto 030 może wykazywać saldo po stronie Wn, które wyraża wartość długoterminowych aktywów
finansowych posiadanych przez jednostkę.
Typowe zapisy strony Wn konta 030 „Długoterminowe aktywa finansowe"
Lp.
Treść operacji
Konta
przeciwstawne
1
2.
Zakup długoterminowych papierów wartościowych za środki pieniężne
Wartość nominalna udziałów objętych za środki pieniężne
130
130
3.
Kapitalizowane odsetki od obligacji
750
Załącznik Nr 3 do Szczegółowych zasad rachunkowości
Strona 7
Typowe zapisy strony Ma konta 030 „Długoterminowe aktywa finansowe”
Treść operacji
Konta
Przeciwstawne
Lp.
1.
2.
Rozchód sprzedanych akcji i udziałów w cenie zakupu bez dokonanych
uprzednio odpisów z tytułu utraty wartości(wartość w cenie sprzedaży
księguje się Wn 130, 240 Ma 750)
Uzyskane w wyniku likwidacji spółki, której jednostka posiadała udziały,
składniki masy likwidacyjnej lub upadłościowej w postaci :
- środków pieniężnych
- środków trwałych (w wartości wg wyceny)
- pozostałych środków trwałych
- materiałów
751
720
130
011
013
310
Konto 071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
służy do ewidencji zmniejszenia wartości początkowej z tytułu umorzenia podstawowych środków trwałych i
tych wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają umorzeniu wg stawek amortyzacyjnych określonych
w przepisach do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Umorzenie księguje się na koncie 071 nalicza się od wszystkich środków trwałych ewidencjonowanych na
koncie 011 za wyjątkiem gruntów oraz od wartości niematerialnych i prawnych umarzanych stopniowo.
Umorzenie podstawowych środków trwałych nalicza się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu
w którym środki przyjęto do używania i do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie wysokości
umorzenia z ich wartością początkową.
Umorzenie nalicza się raz na koniec roku obrotowego. Zapisy na koncie 071 mogą występować po obu stronach,
na stronie Ma ujmuje się wszelkie zwiększenia a na stronie Wn wszelkie zmniejszenia.
Odpisy umorzeniowe od środków trwałych zmniejszają fundusz zasadniczy jednostki. Ewidencję szczegółową
dla konta 071 prowadzi się oddzielnie dla poszczególnych środków trwałych w księdze środków trwałych.
Strona Ma wyraża stan umorzeń wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
umarzanych wg stawek w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
Typowe zapisy strony Wn konta 071
„Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych"
Lp.
1.
Treść operacji
Konta
przeciwstawne
Wyksięgowanie dotychczasowego umorzenia
podstawowych środków trwałych oraz podstawowych
wartości niematerialnych i prawnych wycofanych
Załącznik Nr 3 do Szczegółowych zasad rachunkowości
Strona 8
z eksploatacji w wyniku:
- postawienia w stan likwidacji na skutek zniszczenia
lub zużycia,
- rozchodowania podstawowych wartości niematerialnych i prawnych
- z tytułu sprzedaży lub nieodpłatnego przekazania
- środków trwałych,
-wartości niematerialnych i prawnych
2.
011
020
011
020
Urzędowe zmniejszenie wartości umorzenia wskutek
aktualizacji wartości środków trwałych.
800
Typowe zapisy strony Ma konta 071
„Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych"
Lp.
1.
2.
3.
Treść operacji
Konta
przeciwstawne
Naliczone za okres umorzenie podstawowych środków
trwałych oraz podstawowych wartości niematerialnych
i prawnych umarzanych stopniowo
Umorzenie dotychczasowe środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
otrzymanych na podstawie decyzji organu od innej
jednostki lub samorządowego zakładu budżetowego.
-środków trwałych
-wartości niematerialnych i prawnych
Urzędowe zwiększenie umorzenia w związku
z aktualizacją wartości początkowej podstawowych
środków trwałych podlegających stopniowemu
umarzaniu.
400
011
020
800
Konto 072 - Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej z tytułu umorzenia tych środków trwałych i wartości
niematerialnych i prawnych. Zakup tych składników majątku finansuje się ze środków na wydatki bieżące i
umarza się w pełnej wysokości w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania spisuje się wartość w ciężar kosztów.
Na koncie 072 księguje się więc umorzenie pozostałych środków trwałych o wartości nie przekraczającej
wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych dla których odpisy amortyzacyjne
są uznawane za koszty uzyskania przychodów w 100% ich wartości w miesiącu oddania do użytkowania.
Na stronie Ma księguje się naliczone 100% umorzenia pozostałych środków trwałych oraz wartości
niematerialnych prawnych.
- nowych wydanych do użytkowania zarówno z zakupu, jak i otrzymanych bezpłatnie
- ujawnionych nadwyżek
- dotychczasowe umorzenie używanych środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od innych
jednostek i zakładów budżetowych.
Do konta 072 nie prowadzi się odrębnej ewidencji analitycznej.
Konto 072 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości początkowej będących w
używaniu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych podlegających całkowitemu umorzeniu w
miesiącu wydania do użytkowania.
Typowe zapisy strony Wn konta 072
„Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych"
Lp.
1.
Treść operacji
Konta
przeciwstawne
Wyksięgowanie dotychczasowego umorzenia pozostałych
środków trwałych oraz pozostałych wartości
niematerialnych i prawnych rozchodowanych z tytułu:
Załącznik Nr 3 do Szczegółowych zasad rachunkowości
Strona 9
- likwidacji, sprzedaży,
- nieodpłatnego przekazania,
- niedoboru lub szkody.
-wyłączenie z ewidencji księgowej ilościowo-wartościowej
013, 020
013, 020
240
013,020
Typowe zapisy strony Ma konta 072
„Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych"
Lp.
1.
2.
3.
Treść operacji
Odpisy umorzeniowe naliczone od nowych wydanych
do używania pozostałych środków trwałych, zbiorów
bibliotecznych oraz pozostałych wartości niematerianych
i prawnych (sfinansowanych ze środków na
wydatki bieżące lub otrzymanych nieodpłatnie)
- działalności operacyjnej,
- działalności ZFŚS
Umorzenie pozostałych środków trwałych, otrzymanych
jako pierwsze wyposażenie nowego obiektu sfinansowanego
ze środków na inwestycje.
Odpisy umorzeniowe naliczone od otrzymanych
darów i ujawnionych nadwyżek pozostałych środków
trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz pozostałych
wartości niematerialnych i prawnych w używaniu.
Konta
przeciwstawne
401
851
800
401
Konto 080 – Inwestycje/środki trwałe w budowie/
Na koncie 080 prowadzi się ewidencję kosztów inwestycji rozpoczętych ponoszonych w czasie ich
wykonywania oraz do rozliczenia tych kosztów. Ewidencja ta prowadzona jest dla poszczególnych inwestycji w
Referacie Inwestycyjnym oraz zbiorczo w programie komputerowym FK..
Do inwestycji zalicza się koszty poniesione na wytworzenie, nabycie i montaż nowych środków trwałych
użytkownika, lub w związku z ulepszeniem już istniejących środków trwałych.
Ewidencjonuje się na tym koncie ogół kosztów dotyczących realizowanych inwestycji poniesionych przez
jednostkę na mające powstać środki trwałe.
Koszty inwestycji obejmują wartość ( w cenie nabycia ) wszystkich zużytych do wytworzenia rzeczowych
składników majątku i wykorzystanych usług wartości wynagrodzeń za pracę wraz z pochodnymi , narzutami i
odpisami, wartość świadczeń nieodpłatnych oraz inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych
przedmiotów majątkowych, w tym również nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług dotyczący
inwestycji rozpoczętych.
Do kosztów wytworzenia środków trwałych, a więc i do kosztów inwestycji nie zalicza się kosztów ogólnego
zarządu, kosztów sprzedaży, pozostałych kosztów operacyjnych finansowych poniesionych w związku z
inwestycją, ale dopiero po dniu przekazania środka trwałego do użytkowania.
Do inwestycji zalicza się koszty:
1) nabycie gruntów i innych składników majątku trwałego oraz koszty ich budowy i montażu
2) opłaty z tytułu użytkowania gruntów i terenów w okresie budowy inwestycji oraz z tytułu uzyskania
lokalizacji pod budowę.
3) odszkodowanie za dostarczenie obiektów zastępczych i przesiedlenie osób z terenów zajętych na potrzeby
inwestycji.
4) założenie stref ochronnych
5) założenie zieleni
6) napraw i remontów wykonanych przed przekazaniem środka trwałego do użytkowania
7) dokumentacji projektowej inwestycji
8) badań geologicznych , geofizycznych oraz pomiarów geodezyjnych
9) przygotowanie terenu pod budowę, w tym również koszty likwidacji pomniejszone o przychody z likwidacji
budynków i budowli zlikwidowanych w związku z wykonywaniem nowych inwestycji.
10) robót niezbędnych do realizacji własnej inwestycji wykonywanych w środkach trwałych należących do
innych osób prawnych lub fizycznych
11) wznoszenie budynków i budowli
Załącznik Nr 3 do Szczegółowych zasad rachunkowości
Strona 10
12) zakup bądź wytworzenie we własnym zakresie urządzeń technicznych ,maszyn i środków transportu .
13) transportu i montażu
14) nadzoru autorskiego , inwestorskiego i generalnego, prób montażowych jeżeli należności za te czynności nie
jest uwzględnione w cenie robót
15) ubezpieczenie majątkowe budowanych środków trwałych
16) odsetki prowizji z różnic kursowych od kredytów i pożyczek dotyczących inwestycji
17) nie podlegający odliczeniu lub zwrotowi podatek od towarów i usług dotyczących inwestycji.
18) pozostałe koszty związane bezpośrednio z inwestycją.
Konto 080 obciąża się również wszelkimi stratami powstającymi od rozpoczęcia inwestycji aż do czasu jej
zakończenia, a ponadto kosztami robót uzupełniających wykonywanych ( w ramach tzw. niedoróbek )już po
przyjęciu środków trwałych do eksploatacji , ale przed rozliczeniem zadania inwestycyjnego.
Dodatkowe koszty i zwroty ( zmniejszenia ) dotyczące już przyjętego środka trwałego ujawnione przed
rozliczeniem zadania inwestycyjnego księguje się i rozlicza tak jak koszty poniesione w okresie realizacji
inwestycji i o ich równowartość koryguje się wartość początkową poprzednio przyjętych składników, które
powstały w wyniku tej inwestycji.
Inwentaryzacja kosztów inwestycyjnych następuje w drodze weryfikacji przy udziale kierownika jednostki ,
inspektora księgowego oraz inspektora ds. inwestycji. Załącznik do protokołu weryfikacyjnego stanowi
zestawienie składników stanowiących nakłady inwestycyjne.
Typowe zapisy strony Wn konta 080 „Inwestycje"
Lp.
Treść operacji
Konta
przeciwstawne
1.
Roboty, dostawy i usługi związane z przygotowaniem
i realizacją inwestycji wykonane przez zewnętrznych
kontrahentów.
2.
Zakup od innych jednostek środków trwałych w budowie lub obiektów
wymagających ulepszenia
3.
Nieodpłatne otrzymanie inwestycji rozpoczętych
800
4.
Równowartość pierwotnie odpisanej, a następnie
wykorzystanej dokumentacji projektowej inwestycji.
800
5.
6.
101,130,201
130,201
Zakup maszyn i urządzeń wymagających montażu lub
stanowiących pierwsze wyposażenie budowanych
obiektów.
101,130,201
Opłaty za nabyte grunty lub z tytułu używania gruntów
w okresie budowy oraz z tytułu uzyskania lokalizacji
pod budowę.
101,130
7.
Wynagrodzenia osób fizycznych zatrudnionych
doraźnie do prac związanych z inwestycją.
240
8.
Niedobory i szkody w składnikach inwestycyjnych
uznane za niezawinione.
240
Typowe zapisy strony Ma konta 080 „Inwestycje"
Lp.
1.
Treść operacji
Przyjęcie do używania środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych uzyskanych w wyniku
inwestycji.
Załącznik Nr 3 do Szczegółowych zasad rachunkowości
Konta
przeciwstawne
011, 020
Strona 11
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Rozliczenie kosztów ulepszenia środków trwałych.
Rozliczenie kosztów inwestycji w obcych obiektach.
Rozliczenie nadwyżki strat nad zyskami
inwestycyjnymi.
Nieodpłatne przekazanie inwestycji rozpoczętych.
Niedobory i szkody w rzeczowych składnikach
inwestycji rozpoczętych.
Rozliczenie kosztów inwestycji wspólnej w przypadku
przejęcia części efektów przez współinwestora.
Rozliczenie inwestycji bez efektów majątkowych
(w tym niedoborów uznanych za niezawinione).
Rozliczenie inwestycji sprzedanych.
011
011
800
800
240
240
800
800
Zespół 1 - Środki pieniężne i rachunki bankowe
1) Przez środki pieniężne rozumie się:
Środki pieniężne to pieniądze (banknoty i monety) oraz jednostki pieniężne (rozrachunkowe) krajowe oraz
zagraniczne tak w gotówce, jak i na rachunku bankowym lub w formie lokaty pieniężnej, czeków i weksli obcych, jeżeli są one płatne w ciągu 3 miesięcy od daty ich wystawienia,
Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu to papiery wartościowe, nabyte w celu odsprzedaży, takie jak:
akcje obce, obligacje, skrypty dłużne, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i jednostki
funduszów powierniczych.
Konta zespołu 1 ”Środki pieniężne i rachunki bankowe” służą do ewidencji:
1) krajowych i zagranicznych środków pieniężnych, przechowywanych w kasach,
2) krótkoterminowych papierów wartościowych,
3) krajowych i zagranicznych środków pieniężnych, lokowanych na rachunkach w bankach,
4) udzielanych przez banki kredytów w krajowych i zagranicznych środkach pieniężnych,
5) innych krajowych i zagranicznych środków pieniężnych.
Konta zespołu 1 mają odzwierciedlać operacje pieniężne oraz obroty i stany środków pieniężnych oraz
krótkoterminowych papierów wartościowych.
Konto 101 – Kasa
Konto służy do ewidencji krajowej gotówki znajdującej się we wszystkich kasach jednostki (głównej i
podległych). Stan gotówki w kasie musi być zgodny z saldem wynikającym z raportu. Niedobory lub nadwyżki
kasowe to fizyczny brak lub nadmiar gotówki w stosunku do stanu wynikającego z prawidłowej dokumentacji
kasowej ujętej w raporcie kasowym oraz wpłaty i wypłaty gotówki udokumentowane niewłaściwymi
dokumentami. Ujawnione niedobory lub nadwyżki kasowe należy wprowadzić do raportu kasowego i
zaksięgować pod datą inwentaryzacji w korespondencji z kontem 240 „Pozostałe rozrachunki" jako różnice
inwentaryzacyjne. Niedobory, o ile kierownik jednostki nie zdecyduje inaczej, obciążają kasjera. Zweryfikowane
ostatecznie nadwyżki kasowe przelewa się na dochody budżetowe. Stały zapas gotówki w kasie niezbędny dla
zaspokojenia bieżących potrzeb oraz częstotliwość przekazywania do banku gotówki z tytułu pobranych
dochodów budżetowych i zwrotu wydatków ustala kierownik jednostki .W jednostkach budżetowych nie wolno
dokonywać wydatków z wpływów pobranych do kasy z tytułu dochodów budżetowych. Na wydatki budżetowe
pobiera się gotówkę z rachunku bieżącego jednostek budżetowych, z tym że może to być pobranie z
przeznaczeniem na określone wypłaty. Powinien to być przeważnie rozdział i paragraf, z którego najczęściej
dokonywane są wydatki. Stały zapas gotówki utrzymywany jest w kasie przez cały rok budżetowy i uzupełnia
się go okresowo o wartość dokonanych wypłat dotyczących wydatków. Sumy przyjęte do kasy z tytułu zwrotu
wydatków danego roku budżetowego mogą być wykorzystane na inne wydatki budżetowe, z tym że jeżeli
wydatek będzie kwalifikować się do innego paragrafu niż dokonany zwrot, to trzeba go przeksięgować w
ewidencji analitycznej wydatków. Z sum przyjętych do kasy podlegających zaliczeniu do dochodów
budżetowych mogą być dokonywane zwroty z tytułu nadpłat zaliczonych do dochodów budżetowych.
Inwentaryzacja gotówki w kasie musi być przeprowadzona na ostatni dzień każdego roku obrotowego, a ponadto
w przypadku szkód losowych, włamań, kradzieży i innych wydarzeń mogących wpłynąć na stan gotówki oraz w
związku z każdą zmianą kasjera, a poza tym w okresach i z częstotliwością niezbędną dla zapewnienia
skutecznego zabezpieczenia gotówki przechowywanej w kasie.
Załącznik Nr 3 do Szczegółowych zasad rachunkowości
Strona 12
Na stronie Wn konta 101 ujmuje się wpływy gotówki oraz nadwyżkę kasową , a na stronie Ma rozchody
gotówki i niedobory kasowe. Obroty gotówkowe podlegają ujęciu w raporcie kasowym pod datą rzeczywistego
przychodu lub rozchodu gotówki z kasy.
Konto 101 może wykazywać jedynie saldo Wn, które wykaże stan gotówki w kasie.
Do konta 101 prowadzi się szczegółową ewidencję , która zapewnia :
1. ustalenie gotówki wyrażonej w złotych polskich z podziałem na rachunki bankowe , z których gotówka
została pobrana lub na które będzie odprowadzona.
2. ustalenia wartości gotówki powierzonej kasjerowi w celu jej rozliczenia.
Kasjer któremu powierzono środki pieniężne do rozliczenia składa pisemną deklarację potwierdzającą przyjęcie
materialnej odpowiedzialności za będące w jego dyspozycji wartości.
Wszystkie obroty gotówkowe muszą być udokumentowane źródłowymi dowodami kasowymi lub specjalnymi
znormalizowanymi dowodami zastępczymi. Stosuje się powszechnego użytku kwitariusze K-103.
Rozchód gotówki z kasy musi być udokumentowany dowodami np. rachunki, faktury, delegacje, listy
wynagrodzeń itp. Szczególny sposób prowadzenia kasy i operacji kasowych określony jest w instrukcji
gospodarki kasowej.
Typowe zapisy strony Wn konta 101 „Kasa"
Treść operacji
Lp.
1.
Konta
przeciwstawne
Podjęcie gotówki z banku:
- z rachunku bieżącego jednostki budżetowej,
- z rachunku środków funduszy specjalnych,
- z innych rachunków bankowych.
141
135
139
2.
Wpłaty z tytułu należności ujętych na kontach rozrachunków
3.
Wpłaty sum depozytowych (w tym wadiów przetargowych i kaucji
4.
Wpłaty z tytułu zwrotu uprzednio pobranych zaliczek
5.
Wpłaty należności z tytułu niedoborów i szkód.
6.
Nadwyżki środków pieniężnych w kasie.
240
Wpłaty z tytułu nie przypisanych opłat lub zwrotu
851
7.
201, 221, 231,234,240
240
201, 231, 234
234, 240
kosztów i związanych z działalnością finansowaną
z ZFŚS
8.
Wpłaty z tytułu zwrotu pożyczek i innych
234, 240
przypisanych należności dotyczących ZFŚS.
9.
10.
Wpłaty z tytułu nie przypisanych kar i grzywien:
- działalności eksploatacyjnej,
760
- działalności socjalnej,
851
Wpłaty z tytułu zysków nadzwyczajnych (nie ujętych
770
uprzednio jako należności).
11.
Przedpłaty na poczet przychodów przyszłych okresów
Załącznik Nr 3 do Szczegółowych zasad rachunkowości
840
Strona 13
12.
13.
Wpłaty z tytułu darów pieniężnych na:
- działalność bieżącej,
760
- działalność inwestycyjną,
800
- działalność socjalną,
851
Wpłaty sum na zlecenie, wadiów przetargowych
240
i kaucji.
Typowe zapisy strony Ma konta „Kasa”
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
Treść operacji
Wypłata wynagrodzeń i zaliczek na wynagrodzenie.
Wypłata zasiłków rodzinnych i innych pokrywanych
przez ZUS.
Wypłata zaliczek do rozliczenia.
Zapłata gotówką zobowiązań nie ujętych na kontach
rozrachunków z tytułu:
- zakupu środków trwałych umarzanych stopniowo,
- zakupu pozostałych środków trwałych,
- zakupu materiałów,
- zakupu towarów,
- świadczonych usług dla działalności:
a) eksploatacyjnej,
b) inwestycyjnej,
Wypłaty z tytułu pokrycia zobowiązań ujętych
na kontach rozrachunków.
Wypłaty na pokrycie strat nadzwyczajnych:
- działalności bieżącej
Wypłaty pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych.
Wypłaty udziałów wniesionych do innych jednostek
oraz kosztów związanych z tymi udziałami.
Wypłaty z tytułu kar i grzywien:
- działalności bieżącej,
- działalności ZFŚS,
Wpłata gotówki do banku na własny rachunek
bankowy (nie ujmowane na koncie 140):
- bieżący jednostki budżetowej (dochody budżetowe
i zwrot wydatków),
- środków funduszy pozabudżetowych,
- inne.
Niedobory kasowe.
Wypłaty sum depozytowych, kaucji i wadiów
przetargowych.
Wypłaty z tytułu zwrotu nadpłat dochodów
budżetowych.
Ujemne różnice kursowe gotówki w walutach obcych
powstałe w związku z wyceny na dzień bilansowy .
Konta
przeciwstawne
231
229, 231
234, 240
011, 080
013
310,
402
080
201, 234, 240
771
234, 240
030
761
851
141
135
139
240
240
221
751
Konto 130 - Rachunek bieżący jednostek budżetowych
Konto 130 służy do ewidencji środków budżetowych oraz obrotów na rachunku bankowym jednostki
budżetowej z tytułu wydatków i dochodów budżetowych objętych planami finansowymi jednostki.
Wydatek budżetowy to każda kwota przelana z rachunku bieżącego niezależnie od jej przeznaczenia za
wyjątkiem środków budżetowych przekazywanych dysponentom niższego stopnia na sfinansowanie zadań
ujętych w ich planie .Natomiast dochodem budżetowym są wpływy uzyskane przez jednostkę budżetową z
tytułu przychodów podlegających zarachowaniu na dochody budżetu gminy.
Załącznik Nr 3 do Szczegółowych zasad rachunkowości
Strona 14
Na stronie Wn konta 130 ujmuje się wpływy środków budżetowych:
1) otrzymanych na realizację wydatków budżetowych zgodnie z planem finansowym w korespondencji z
kontem 223,
2) z tytułu zrealizowanych przez jednostkę budżetową dochodów budżetowych (ewidencja szczegółowa według
podziałek klasyfikacji dochodów budżetowych), w korespondencji z kontem 101, 221 lub innym właściwym
kontem.
Na stronie Ma konta 130 ujmuje się:
1) zrealizowane wydatki budżetowe zgodnie z planem finansowym jednostki budżetowej, w tym również środki
pobrane do kasy na realizację wydatków budżetowych (ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacji
wydatków budżetowych), w korespondencji z właściwymi kontami zespołu 1, 2, 3, 4, 7 lub 8,
2) okresowe przelewy dochodów budżetowych do budżetu, w korespondencji z kontem 221,
Zapisy na koncie 130 są dokonywane na podstawie wyciągów bankowych , w związku z czym musi zachodzić
pełna zgodność zapisów między jednostką a bankiem.
Na koncie 130 obowiązuje zachowanie zasady czystości obrotów, co oznacza , że do błędnych zapisów,
zwrotów nadpłat, korekt wprowadza się dodatkowo techniczny zapis ujemny.
Konto 130 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków budżetowych na rachunku bieżącym
jednostki budżetowej. W okresie roku budżetowego konto 130:
-w zakresie wydatków budżetowych może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków budżetowych
otrzymanych na realizację wydatków budżetowych, a niewykorzystanych do końca roku,
- w zakresie dochodów budżetowych może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków budżetowych z
tytułu zrealizowanych dochodów budżetowych, które do końca roku nie zostały przelane do budżetu.
Saldo konta 130 ulega likwidacji przez księgowanie przelewu:
1) środków budżetowych niewykorzystanych do końca roku, w korespondencji z kontem 223,
2) przelewu do budżetu dochodów budżetowych pobranych, lecz nieprzelanych do końca roku, w
korespondencji z kontem 222.
Typowe zapisy na koncie 130 - „Rachunek bieżący jednostek budżetowych"
Lp.
1
1
2
3
4
5
6
7
Treść operacji
2
Wpływy środków budżetowych od dysponenta wyższego stopnia
przeznaczonych:
~ na wydatki jednostki
Sumy zwrócone na rachunek wydatków budżetowych
- z kasy
- z innych rachunków bankowych jednostki
- przelewem od dłużników
Konta korespondujące
Winien
Ma
3
4
130
223
130
130
101
135
z tytułu należności ujętych na kontach rozrachunków
130
Zwroty dotacji budżetowych przekazanych w danym roku
Wpływy z tytułu oprocentowania środków na
rachunku bieżącym jednostek budżetowych
Korekty omyłek bankowych:
- omyłkowe obciążenia bankowe
- wpływy z tytułu korekt
Wpłaty z tytułu zrealizowanych przez jednostkę
dochodów budżetowych:
- z kasy
- z innych rachunków bankowych jednostki
- z tytułu należności:
- przypisanych
- nieprzypisanych
Zrealizowane wydatki budżetowe związane
z finansowaniem własnej działalności w formie:
gotówki pobranej:
- z banku do kasy
- z tytułu spłaty zobowiązań ujętych na kontach
rozrachunkowych (przypisanych)
130
201,
229,231,234,
240
224,810
130
720
240
130
130
240
130
130
141
135
130
130
221
750,760
101
201, 225,
231, 234,
130
130
Załącznik Nr 3 do Szczegółowych zasad rachunkowości
Strona 15
Przypisane przez banki oprocentowanie środków na rachunku bieżącym
jednostek budżetowych
8.
10
11
12
Comiesięczne przelewy pobranych dochodów
budżetowych
Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych
Zwrot do dysponenta wyższego stopnia środków
pieniężnych nie wykorzystanych w danym roku
(przelew dokonany w okresie przejściowym
Po zakończeniu roku budżetowego)
130
750
222
221, 720
130
130
223
130
Konto - 135 Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia
Konto służy do ewidencji środków pieniężnych pozabudżetowych funduszy specjalnego przeznaczenia.
Na koncie 135 ewidencjonuje się środki :
- zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
- innych funduszy specjalnego przeznaczenia
Obowiązek przechowywania na wyodrębnionych rachunkach bankowych środków zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych wynika z ustaleń zawartych w art. 12 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym
funduszu świadczeń socjalnych .
Na stronie Wn konta 135 księguje się wpływy środków na rachunki bankowe funduszy specjalnego
przeznaczenia z tytułu uzyskanych przychodów i dotacji a na stronie Ma rozchody tych środków z tytułu
finansowania działalności objętej poszczególnymi funduszami oraz zwrotu niewykorzystanych dotacji.
Do konta 135 prowadzi się ewidencję szczegółową umożliwiającą ustalenie obrotów i stanu środków każdego
funduszu specjalnego.
Konto 135 wykazuje saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych funduszy specjalnych zgromadzonych
na rachunkach bankowych.
Konto 139 - Inne rachunki bankowe
Konto 139 służy do ewidencji operacji dotyczących środków pieniężnych wydzielonych na innych rachunkach
bankowych niż rachunki bieżące i specjalnego przeznaczenia.
W szczególności na koncie 139 prowadzi się ewidencję obrotów na wyodrębnionych rachunkach bankowych:
1) sum depozytowych,
2) sum na zlecenie,
Sumy depozytowe to środki pieniężne, które okresowo są przechowywane przez jednostkę budżetową na
wyodrębnionym rachunku, gdyż są tylko przejściowo w dyspozycji jednostki. Sumy depozytowe obejmują
przede wszystkim pobrane kaucje, wadia i zabezpieczenia pieniężne, nie pobrane w terminie wynagrodzenia
oraz sumy stanowiące przedmiot sporu, otrzymane w związku z postępowaniem sądowym lub administracyjnym, a także depozyty wartości dewizowych przekazane bankom w postaci depozytu zamkniętego.
Sumy na zlecenie to środki pieniężne, które przekazano jednostce budżetowej ze środków innej jednostki
organizacyjnej na sfinansowanie zadania zleconego jednostce dodatkowo, poza planem jej działalności. Po
wykonaniu zleconego zadania ewentualną pozostałość środków pieniężnych jednostka zwraca zleceniodawcy.
Na koncie 139 dokonuje się księgowań wyłącznie na podstawie dowodów bankowych,
w związku z czym musi zachodzić pełna zgodność zapisów konta 139 między księgowością jednostki a
księgowością banku.
Na stronie Wn 139 konta ujmuje się wpływy wydzielonych środków pieniężnych z rachunków bieżących oraz
sum depozytowych i na zlecenie.
Na stronie Ma konta 139 ujmuje się wypłaty środków pieniężnych dokonane z wydzielonych rachunków
bankowych.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 139 powinna zapewnić podział wydzielonych środków na rodzaje,
a także według kontrahentów.
Konto 139 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych znajdujących się na innych
rachunkach bankowych.
Typowe zapisy strony Wn konta 139 „Inne rachunki bankowe"
Lp.
Treść operacji
Załącznik Nr 3 do Szczegółowych zasad rachunkowości
Konta
przeciwstawne
Strona 16
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Wpływ równowartości wstrzymanych kaucji gwarancyjnych przy zapłacie za
usługi remontowo – budowlane dla jednostek budżetowych
Wpłata na rachunek bankowy jednostek budżetowych
sum depozytowych, z tytułu: kaucji, wadiów i zabezpieczenia
pieniężnego.
Odprowadzenie z kasy przyjętych w gotówce kaucji,
wadiów i zabezpieczenia pieniężnego oraz nie pobranych
w terminie wynagrodzeń.
Wpływ środków na zadania zlecone.
Błędy w wyciągach bankowych i ich sprostowania.
Odsetki od wadiów i zabezpieczeń pieniężnych
przechowywanych na rachunku bankowym.
Zakładanie lokat
240
240
101
240
240
240
240
Typowe zapisy strony Ma konta 139 „Inne rachunki bankowe"
Treść operacji
Lp.
1.
2.
Pokrycie zobowiązań rozrachunkowych czekiem potwierdzonym
3.
4.
Przelewy z tytułu zwrotu kaucji i wadium i innych sum depozytowych
Przelewy z tytułu zapłaty zobowiązań pokrywanych z sum zleconych lub
wstrzymanych kaucji
Zwrot niewykorzystanych środków na zadania zlecone
Błędy w wyciągach bankowych
Likwidacja lokat
5.
6.
7.
Pobranie z sum na zlecenia gotówki do kasy
Konta
Przeciwstawne
240
101
240
240
240
240
240
Kont służy do ewidencji środków pieniężnych w drodze między kasą i bankiem ,oraz miedzy kontami w różnych
bankach.
Po stronie Wn księgujemy przekazanie gotówki z kasy na rachunek bankowy Ma 101,130
Po stronie Ma podjecie gotówki z banku do kasy, ,wpływ środków pieniężnych na rach. bankowy Wn 101,130
Zespół 2 - Rozrachunki i roszczenia.
Konto 201 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawami
służy do ewidencji wszystkich rozrachunków roszczeń krajowych i zagranicznych z tytułu dostaw robót i usług
oraz kaucji gwarancyjnych .
Na koncie tym ewidencjonuje się należności od odbiorców zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych
oraz działalności prowadzonej w ramach wyodrębnionych funduszy , natomiast w jednostkach budżetowych na
koncie tym ujmuje się tylko należności z tytułów zaliczanych na zwrot wydatków i należności z tytułu
przychodów środków specjalnych. Rozrachunki z dostawcami ewidencjonowane na tym koncie
powstają w wyniku wykonywania na rzecz jednostek różnego rodzaju dostaw robót i usług bez względu na
rodzaj działalności , dla której są świadczone.
Konto 201 obciąża się przede wszystkim z tytułu:
- należności jednostek gospodarki pozabudżetowej za sprzedane usługi, towary, materiały itp.
- należności jednostek gospodarki pozabudżetowej od odbiorców i dostawców wynikające z prawomocnych
tytułów egzekucyjnych.
- spłaty zobowiązań wobec dostawców.
- uznanych przez dostawców reklamacji jednostki
- należnych kar i odszkodowań związanych z dostawcami
- odpisów przedawnionych zobowiązań
Konto 201 uznaje się w szczególności z tytułu:
- zobowiązań za zafakturowane dostawy i usługi . Faktury wpływające urzędu gminy są bezpośrednio
ewidencjonowane przez pracownika księgowości w dzienniku wpływu faktur .Na podstawie zapisów w
dzienniku sporządzane są dzienne zestawienia faktur z dnia… i przekazywane w dniu następnym na stanowisko
księgowe, gdzie na podstawie zestawienia j.w. wprowadza się do urządzeń księgowych. W celu umożliwienia
Załącznik Nr 3 do Szczegółowych zasad rachunkowości
Strona 17
prawidłowego sporządzenia sprawozdania Rb 28 S w zestawieniu z ostatniego dnia miesiąca ujmuje się faktury z
data wpływu 5 tego dnia miesiąca w zakresie operacji gospodarczych dotyczących ubiegłego miesiąca .
- naliczonych odsetek umownych za nieterminową zapłatę zobowiązań w przypadku nie otrzymania rezygnacji
z ich naliczania . Nie dokonuje się naliczania i księgowania nieistotnych kwot odsetek tj. takich ,które nie
przekraczają 2 krotności kosztów upomnienia .
- wpłat należności od odbiorców za zrealizowane dostawy i usługi
- umorzenie lub odpisanie należności
Ewidencja szczegółowa prowadzona na koncie 201 ma zapewnić możliwość ustalenia należności i zobowiązań
według poszczególnych kontrahentów z podaniem w odniesieniu do kontrahentów zagranicznych obok wartości
w złotych polskich różnic wartości w poszczególnych walutach.
Konto 201 może mieć dwa salda , które ustala się na podstawie ewidencji analitycznej w wyniku sumowania
sald należności i zobowiązań występujących na kontach rozrachunków z poszczególnymi kontrahentami. Saldo
Wn oznacza stan należności i roszczeń a saldo Ma stan zobowiązań.
Typowe zapisy strony Wn konta 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami"
Treść operacji
Lp.
1.
Konta
przeciwstawne
Należności od odbiorców i dostawców wynikające
z prawomocnych tytułów egzekucyjnych, które
nie podlegają zaliczeniu do dochodów budżetowych:
- suma podstawowa,
2.
240
Wartość niedoborów i szkód w dostawach, za które
080, 310,401,851
odpowiada dostawca oraz inne tytuły zmniejszenia
zobowiązań wobec dostawców (np. uznane reklamacje
jednostki).
3.
Wartość niedoborów i szkód
- w cenie zakupu lub nabycia ;
4.
Naliczone należności od odbiorców z tytułu
310,401
750
wymagalnych odsetek za zwłokę w zapłacie.
5.
Zapłata zobowiązań oraz zaliczek na poczet dostaw
101, 130,
i usług.
135, 139
Odpisanie zobowiązań (przedawnionych, i umorzonych):
6.
- działalności bieżącej z tytułu odsetek,
750
- działalności bieżącej z innych tytułów
760
-działalności finansowanej z funduszy celowych
851
--działalności inwestycyjnej
080
Typowe zapisy strony Ma konta 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami"
Lp.
1.
Treść operacji
Konta
przeciwstawne
Zobowiązania wynikające z faktur VAT lub rachunków
Załącznik Nr 3 do Szczegółowych zasad rachunkowości
Strona 18
2.
3.
4.
5.
z tytułu dostaw robót i usług dotyczące:
- działalności bieżącej
- działalności inwestycyjnej,
- sum na zlecenie.
- wartość naliczonego w fakturach VAT podlegającego
odliczeniu lub rozliczeniu.
Zobowiązania wobec dostawców z tytułu wymagalnych
odsetek i kar umownych:
- działalności bieżącej:
a) kary,
b) odsetki za zwłokę w zapłacie,
- działalności inwestycyjnej (odsetki za zwłokę),
Wpłaty należności oraz zaliczek od odbiorców do kasy
lub na rachunki bankowe.
Odpisanie należności umorzonych, przedawnionych
lub nieistotnych, na które nie utworzono rezerwy:
- działalności bieżącej,
działalności inwestycyjnej
Należności skierowane na drogę postępowania
spornego (pod datę wniesienia powództwa).
013, , 310,401-409
011, 080
240
225
761
751
080
101, 130
135
761
080
240
Konto 221 - Należności z tytułu dochodów budżetowych
przeznaczone jest do ewidencji należności jednostek budżetowych z tytułu dochodów budżetowych , których
termin płatności przypada na dany rok budżetowy z wyjątkiem należności zahipotekowanych ujmowanych na
koncie 226.
Na stronie Wn księguje się ustalone na dany rok budżetowy należności z tytułu dochodów budżetowych i zwrot
nadpłat .
Na stronie Ma księguje się wpłaty należności z tytułu dochodów budżetowych oraz odpisy .
Urząd Gminy ujmuje na koncie 221 należności i wpłaty z tytułu podatków pobranych we własnym zakresie.
Zapisy z tego tytułu dokonywane są na koniec kwartałów na podstawie sprawozdań z ewidencji podatkowej
(należności i nadpłaty).
Konto 221 może wykazywać dwa salda Wn będące sumą poszczególnych należności z tytułu dochodów
budżetowych oraz saldo Ma – stan zobowiązań z tytułu nadpłat dochodów budżetowych.
Typowe zapisy na koncie 221 – Należności z tytułu dochodów budżetowych
Konta korespondujące
Lp.
1
2
3
4
Treść operacji
Należności jednostek budżetowych:
~ za sprzedane inwestycje, środki trwałe,
wartości niematerialne i prawne
Należności jednostek budżetowych z tytułu:
~ podatków i opłat administracyjnych
~ przysługujących jednostce kar i grzywien
~ odsetek od zapłat dokonanych po terminie
Zwroty dochodów budżetowych nienależnie
wpłaconych lub orzeczonych do zwrotu:
Gotówką
~ przelewem
Wpłata należności z tytułu przypisanych
dochodów budżetowych:
~ do kasy
Załącznik Nr 3 do Szczegółowych zasad rachunkowości
Winien
Ma
221
720
221
221
221
720
720
750
221
221
101
130
101
221
Strona 19
5
~ do banku
Zmniejszenie (odpisy) uprzednio przypisanych
należności dotyczących dochodów budżetowych
130
221
720
221
Konto 223 - Rozliczenie wydatków budżetowych
służy do rozliczenia zrealizowanych przez Urząd środków z wydatków niewygasających
Po stronie Wn konta 223 ksiegujemy zapłaty faktur z tytułu towarów i usług podlegających sfinansowaniue ze
środków niewygasających w korespondencji z kontem 130N
Po stronie Ma zakup ,roboty ,usługi związane z realizacją wydatków z e środków niewygasających w
korespondencji z kontem080,401,402.
Konto 224 – Rozliczenie udzielonych dotacji budżetowych
Konto 224 służy do ewidencji rozliczenia przez organ dotujący udzielonych dotacji budżetowych .
Na stronie Wn konta 224 ujmuje się wartość dotacji przekazanych przez organ dotujący , a na stronie Ma
wartość dotacji uznanych za wykorzystane i rozliczone w korespondencji z kontem 810 .
Saldo Wn konta oznacza wartość niewykorzystanych , nierozliczonych dotacji lub wartość dotacji należnych do
zwrotu w roku , w którym zostały przekazane .
Rozliczone i przypisane do zwrotu dotacje , które zalicza się do dochodów budżetowych ujmowane są na koncie
221.
Typowe zapisy strony Wn konta 224 „Rozliczenie udzielonych dotacji budżetowych”
Lp.
1.
Treść
Przelew przyznanych dotacji budżetowych
Konta przeciwstawne
130
Typowe zapisy strony Ma konta 224 „Rozliczenie udzielonych dotacji budżetowych
Lp.
Treść
Konta przeciwstawne
1.
Uznanie dotacji za rozliczone
810
2.
Zwrot dotacji w roku jej przekazania
130
Konto 225 - Rozrachunki z budżetami
służy do ewidencji rozrachunków z budżetem państwa i budżetami gmin ze wszystkich tytułów (np. z tytułu
zobowiązań podatkowych) własnych i wynikających z funkcji płatnika potrąceń na podatek dochodowy od osób
fizycznych, wpłat z tytułu nadwyżek środków obrotowych zakładów budżetowych i środków specjalnych ceł i
opłat a w jednostkach będących płatnikami podatku od towarów i usług , także rozrachunki z tytułu VAT oraz
należności z tytułu przyznanych a nie otrzymanych do końca roku dotacji budżetowych.
Na stronie Wn konta 225 ujmuje się w szczególności:
- wpłaty do budżetu nadwyżek środków obrotowych zakładów budżetowych
- wpłaty do budżetu z tytułu różnych podatków, opłat.
- VAT naliczony przy zakupie w przypadku jego rozliczenia z urzędem skarbowym.
- należności z tytułu nadpłat w rozliczeniach z budżetami.
Na stronie Ma konta 225 księguje się w szczególności:
- zobowiązania wobec budżetu z tytułu naliczonych podatków opłat płaconych przez jednostkę.
- zobowiązań wobec budżetu z tytułu nadwyżek środków obrotowych zakładu budżetowego podatku
dochodowego.
- zobowiązanie z tytułu zaliczek na podatki pobrane przez jednostkę w imieniu budżetu (np. podatku
dochodowego od osób fizycznych).
- VAT należny naliczony od sprzedaży czynności związanych ze sprzedażą a także innych usług oraz w
przypadku zaliczek otrzymanych w wysokości co najmniej 50% spodziewanej wartości przyszłej sprzedaży.
Załącznik Nr 3 do Szczegółowych zasad rachunkowości
Strona 20
Ewidencja sprzedaży i rozliczenia VAT w Urzędzie Gminy w Kłaju jest prowadzona na stanowisku d/s obrotu
gruntami i nieruchomościami.
Ewidencję szczegółową do tego konta prowadzić należy odrębnie z uwzględnieniem poszczególnych tytułów
rozliczeń.
Na koncie analitycznym „Rozliczenie należnego VAT" ujmuje się: po stronie Wn:
- przeniesienie podatku VAT zawartego w fakturach VAT wystawionych w poprzednim okresie
sprawozdawczym, ale co do których obowiązek podatkowy powstaje dopiero w okresie bieżącym (w korespondencji z kontem analitycznym „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT");
po stronie Ma:
- należny podatek VAT zawarty w fakturach VAT wystawionych w bieżącym okresie, ale co do których
zobowiązanie podatkowe powstanie dopiero w następnym okresie ,
Na koncie analitycznym „Rozliczenie naliczonego VAT" księguje się: po stronie Wn: - podatek VAT zawarty
w otrzymanych fakturach VAT i fakturach korygujących , który podlega odliczeniu lub zwrotowi po spełnieniu
warunków określonych w ustawie o VAT;
po stronie Ma:
- naliczony podatek VAT w części podlegający zwrotowi lub odliczeniu od VAT należnego (Wn konto
analityczne „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT"),
- naliczony podatek VAT w części nie podlegający zwrotowi lub odliczeniu (Wn odpowiednie konta inwestycji,
środków trwałych lub - kosztów).
Konto 225 może mieć dwa salda ustalone jako sumy sald kont analitycznych. Saldo Wn oznacza stan należności
a saldo Ma stan zobowiązań wobec budżetu. Niezapłacony na koniec roku VAT zmniejsza wykonanie w §
dochodów ,których dotyczy.
Typowe zapisy strony Wn konta 225 „Rozrachunki z budżetami"
Treść operacji
Lp.
1.
Zarachowanie należnej od budżetu dotacji dla
Konta
przeciwstawne
740
gospodarki pozabudżetowej, która nie wpłynęła
na rachunek bankowy do końca roku.
2.
Przelewy z tytułu innych zobowiązań wobec budżetu
finansowanych ze środków:
4.
- budżetowych,
130
- funduszy specjalnych
135
Należności od budżetu z tytułu nadpłat podatków
uprzednio naliczonych:
- dotyczące kosztów działalności bieżącej,
403
- opłaconych w imieniu pracownika (np. podatku
231
dochodowego od osób fizycznych).
Dotyczących kosztów działalności finansowej i ZFŚS
5.
851
Obciążenie z tytułu nadpłaty odprowadzonych
zaliczek dotyczących:
- nadwyżek środków obrotowych zakładów
820
budżetowych i środków specjalnych,
W jednostkach będących podatnikami VAT
6.
VAT naliczony w fakturach i w fakturach
korygujących dostawców (w przypadku jego rozliczenia z urzędem
201
skarbowym)
Załącznik Nr 3 do Szczegółowych zasad rachunkowości
Strona 21
Typowe zapisy strony Ma konta 225 „Rozrachunki z budżetami"
Lp.
Treść operacji
1.
Zobowiązania wobec budżetu z tytułu:
- nadwyżek środków obrotowych zakładów
budżetowych i środków specjalnych,
Naliczone zobowiązania podatkowe, cła i opłaty
obciążające koszty lub fundusze.
Naliczony i potrącony na listach płac podatek
dochodowy od osób fizycznych.
Naliczone odsetki należne budżetowi z tytułu zwłoki
w zapłacie zobowiązań.
VAT należny od sprzedaży wynikający z wystawionych dla odbiorców faktur i
faktur korygujących
Wpływy należności z tytułu rozrachunków z budżetem (zwrot nadpłat i
należnych za ubiegły rok dotacji)
2.
3.
4.
5.
6.
Konta
przeciwstawne
820
080, 403, 851,
231
080, 720, 851,751
201,221
130,135
Konto 226 - Długoterminowe należności budżetowe
Konto 226 służy do ewidencji długoterminowych należności lub długoterminowych rozliczeń z budżetem, a w
szczególności należności z tytułu mienia likwidowanych, prywatyzowanych lub sprzedawanych przedsiębiorstw
innych podległych jednostek .
Na stronie Wn konta 226 ujmuje się ustalone należności w korespondencji z kontem 840 oraz przeniesienie
należności krótkoterminowych do długoterminowych w korespondencji z kontem 221.
Na stronie Ma konta 226 ujmuje się w szczególności:
- równowartość mienia zwróconego przez spółki w korespondencji z kontem 015 lub zlikwidowanego w
korespondencji z kontem 855
-ustanie hipoteki i przeksięgowanie należności z tytułu dochodów budżetowych ,w korespondencji z kontem
221.
Typowe zapisy strony Wn konta 226 „Długoterminowe należności budżetowe”
LP
Treść operacji
1.
Długoterminowe należności
2.
Przeniesienie należności krótkoterminowych do długoterminowych
Typowe zapisy strony Ma konta 226 „Długoterminowe należności budżetowe”
Lp
Treść operacji
1.
Przeniesienie należności długoterminowych do krótkoterminowych
Konta
przeciwstawne
840
221
Konta
przeciwstawne
221
.
Konto 229 - Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne
służy do ewidencji rozrachunków publiczno-prawnych innych niż rozrachunki z budżetami , do których stosuje
się przepisy ustawy o zobowiązaniach podatkowych (np. z ZUS).
Załącznik Nr 3 do Szczegółowych zasad rachunkowości
Strona 22
Na stronie Wn konta 229 ujmuje się należności oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań (np. z tytułu korekt
poprzednich naliczeń), a na stronie Ma księguje się zobowiązania otrzymane spłaty i inne zmniejszenia
należności.
Do konta tego należy prowadzić ewidencję analityczną zapewniającą możliwość ustalenia stanu należności i
zobowiązań z jednoczesnym wskazaniem tytułów tych rozrachunków.
Konto 229 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma stan zobowiązań z tytułu
rozrachunków publiczno prawnych.
Ewidencja analityczna konta 229 jest prowadzona na stanowisku d/s rachuby płac.
Typowe zapisy strony Wn konta 229 „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne”
Lp
Treść operacji
1.
Przelewy składek do ZUS – na fundusz ubezpieczeń społecznych i fundusz
pracy oraz do PFRON
2.
Wypłata zasiłków pokrywanych przez ZUS które ujęto w na listach
wynagrodzeń
3.
Wypłata świadczeń ZUS nie objętych listą wynagrodzeń
Typowe zapisy strony Ma konta 229 „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne”
Lp
Treść operacji
1.
2.
3.
4.
Naliczone składki płacone przez pracodawcę na fundusz ubezpieczeń
społecznych i na fundusz pracy oraz PFRON od wynagrodzeń:
- działalności bieżącej
- działalności inwestycyjnej ( środki trwałe w budowie )
- działalności finansowanej z funduszy celowych ZFŚS
- pokrywanych z sum na zlecenie
Składki na fundusz ubezpieczeń społecznych płacone przez pracownika,
które są potrącane z wynagrodzeń
Otrzymane przelewy z ZUS z tytułu przewyżki wypłaconych świadczeń
ponad składki na FUS i FP oraz zwrotu nadpłat składek
Odpisanie należności umorzonych i przedawnionych
Konta
przeciwstawne
130,135,139
231
101,130,135
Konta
przeciwstawne
405
080
851
240
231
130,135
761,851,853
Konto 231 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
służy do ewidencji rozrachunków z pracownikami jednostki.
Na koncie tym mogą być ewidencjonowane również ujmowane na listach płac świadczenia nie zaliczane do
wynagrodzeń np. różne ekwiwalenty na używanie własnej odzieży lub narzędzi.
Na koncie księguje się wszelkie wynagrodzenia i świadczenia w naturze należne za dany okres sprawozdawczy
oraz wypłaty z tych tytułów bez względu na to z jakich środków są finansowane.
Do wynagrodzeń danego okresu zalicza się wynagrodzenia za czas przepracowany lub za pracę wykonaną w
danym okresie oraz wypłacone nagrody z zakładowego funduszu nagród , a także zasiłki chorobowe
pokrywane przez zakład pracy.
Świadczenia w naturze (deputaty) nalicza się za poszczególne okresy , za które przysługują i wycenia się je w
cenie nabycia lub po koszcie wytworzenia ,
Na stronie Wn konta 231 ewidencjonowane są w szczególności:
- wypłaty wynagrodzeń
- wydanie zaliczonych do wynagrodzeń świadczeń w naturze lub wypłacenie za nie ekwiwalentów.
- potrącenia obciążające pracownika dokonane z naliczonych na liście wynagrodzeń
- wypłaty zasiłków ZUS naliczonych na liście wynagrodzeń
- obciążenia z tytułu nadpłaty wynagrodzeń
- odpisanie zobowiązań przedawnionych
Na stronie Ma konta 231 księguje się przede wszystkim:
Załącznik Nr 3 do Szczegółowych zasad rachunkowości
Strona 23
- naliczone wynagrodzenia obciążające koszty lub straty nadzwyczajne działalności bieżącej i inwestycyjnej
względnie fundusze specjalne
- naliczone wynagrodzenia pokrywane z sum na zlecenia
- naliczone na listach wynagrodzeń zasiłki finansowane przez ZUS (rodzinne, chorobowe, opiekuńcze)
- ujęte w listach płac ekwiwalenty
- wyksięgowanie roszczeń spornych dodatkowych wynagrodzeń
- przedawnione lub umorzone należności z tytułu wynagrodzeń
Do konta 231 należy prowadzić ewidencję analityczną na imiennych kartach wynagrodzeń poszczególnych
pracowników.
Imienne karty wynagrodzeń powinny być prowadzone w sposób umożliwiający ustalenie podstawy do
naliczenia zasiłków, emerytur, rent oraz podatków obciążających pracownika. Ponadto do konta 231 należy
prowadzić ewidencję szczegółową umożliwiającą rozliczenie list płac i rozliczenie należności od pracowników z
tytułu nadpłaconych wynagrodzeń oraz zobowiązań z tytułu nie pobranych w terminie wynagrodzeń.
W/w ewidencje prowadzi stanowisko d/s rachuby.
Konto 231 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności od pracowników np. z tytułu
wypłaconych zaliczek na wynagrodzenia, wypłaconych z góry wynagrodzeń za następny okres, wydanych z
góry deputatów , nadpłaconych wynagrodzeń itp.
Saldo Ma oznacza stan zobowiązań z tytułu naliczonych a nie wypłaconych wynagrodzeń.
Typowe zapisy strony Wn konta 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń"
Treść operacji
Lp.
1.
Konta
przeciwstawne
Wypłata wynagrodzeń i zaliczek na poczet
wynagrodzeń, zasiłków chorobowych oraz zasiłków
rodzinnych i innych pokrywanych ze środków ZUS,
ekwiwalentu pieniężnego za deputaty, ekwiwalentu za
używanie własnej odzieży roboczej, materiałów
i narzędzi - ujętych na listach płac:
- gotówką z kasy,
- przelewem na konta pracowników.
2.
101
130,135,139
Potrącenia dokonane na liście płac z tytułu:
- podatku dochodowego od osób fizycznych,
225
- składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
229
płaconych przez pracowników z własnych środków,
- składek na dobrowolne ubezpieczenia grupowe,
240
- składek i zwrotu pożyczek do pracowniczej kasy
240
zapomogowo-pożyczkowej oraz alimentów i innych
zobowiązań pracowników,
- nie rozliczonych zaliczek i innych należności
234
od pracowników,
- opłat za świadczenia działalności socjalnej
851
(nie przypisanych).
3.
Przekazane świadczenia rzeczowe, zaliczane do
wynagrodzeń:
- z zakupu,
201,
- naliczony od wydanych produktów VAT.
225
Załącznik Nr 3 do Szczegółowych zasad rachunkowości
Strona 24
4.
Odpisanie przedawnionych zobowiązań z tytułu
wynagrodzeń dotyczących:
5.
- działalności bieżącej,
760
- działalności funduszy specjalnych.
851
Obciążenia z tytułu nadpłaty wynagrodzeń:
- działalności bieżącej,
404
- działalności funduszy specjalnych.
851
Typowe zapisy strony Ma konta 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń"
Treść operacji
Lp.
1.
2.
Konta
przeciwstawne
Naliczone w listach wynagrodzenia brutto obciążające:
- koszty działalności bieżącej,
404
- koszty inwestycji,
080
- straty nadzwyczajne działalności bieżącej,
771
- fundusze specjalne,
851
- sumy na zlecenie.
240
Naliczone zasiłki rodzinne i inne (które pokrywa ZUS)
229
wypłacane na podstawie listy wynagrodzeń.
3.
Naliczenie kosztów z tytułu należnych pracownikom
świadczeń rzeczowych:
4.
5.
- działalności bieżącej,
404
- działalności funduszy specjalnych.
851
Odpisanie należności przedawnionych i umorzonych:
- działalności bieżącej,
761
- działalności funduszy specjalnych.
851
Przeksięgowanie roszczeń spornych dotyczących
240
wynagrodzeń.
7.
Wynagrodzenia pokrywane ze środków otrzymanych
240
do wypłaty od innych jednostek.
Konto 232 – Rozrachunki ze zleceniobiorcami –osobami fizycznymi nie będącymi pracownikami
Służy do ewidencji rozrachunków ze zleceniobiorcami z tytułu wszelkich wypłat pieniężnych, a w szczególności
wypłacane na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło , umowy agencyjnej.
Na stronie Wn ujmuje się
-wypłaty pieniężne netto
-zaliczki na poczet zawieranych umów
-potracenia wypłat
Na stronie Ma ujmuje się sumy wg zawartej umowy.
Konto może wykazywać saldo Wn i saldo Ma
Załącznik Nr 3 do Szczegółowych zasad rachunkowości
Strona 25
Konto 234 - Pozostałe rozliczenia z pracownikami
służy do ewidencji należności i zobowiązań wobec pracowników i innych tytułów niż wynagrodzenia np.
należności z tytułu pobranych do rozliczenia zaliczek oraz wydatków wyłożonych za pracowników (np. za
telefon, energię, transport itp.) z tytułu odpłatności za świadczenia dokonane na rachunku pracownika oraz z
tytułu udzielonych pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a także należności od pracowników
z tytułu niedoborów i szkód.
Na koncie 234 księguje się również zobowiązania z tytułu ekwiwalentów wypłaconych za używanie własnej
odzieży, za zużyte materiały i sprzęt własny jeśli ich naliczanie nie jest dokonywane na liście wypłat
wynagrodzeń.
Na stronie Wn konta 234 księguje się w szczególności :
- wypłacone pracownikom zaliczki i sumy do rozliczenia
- zwroty wydatków dokonanych ze środków własnych pracownika a związanych z działalnością jednostki
- obciążenia z tytułu wydatków dodatkowych pracownika
- obciążenia za odpłatne świadczenia
- należności z tytułu pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
- należności z tytułu niedoborów i szkód oraz kar obciążających pracownika
- spisane zobowiązania z tytułu przedawnienia
Na stronie Ma 234 konta księguje się przede wszystkim:
- wpłaty należności od pracowników
- uznane z tytułu wydatków pokrytych przez pracowników w imieniu jednostki
- rozliczanie zaliczek
- zwroty zaliczek i pożyczek
- sporne należności skierowane na drogę sądową
- odpisanie należności przedawnionych i umorzonych lub z których dochodzenia zrezygnowano ze względu na
nieistotną wartość
Do konta 234 należy prowadzić ewidencję analityczną imienną dla poszczególnych pracowników.
Konto 234 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn stanowi sumę sald należności, a saldo Ma wykazuje stan
zobowiązań wynikających z kont analitycznych.
`Typowe zapisy strony Wn konta 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami"
Treść operacji
Lp.
1.
Konta
przeciwstawne
Wypłaty sum do rozliczenia (zaliczek) i spłata
zobowiązań wobec pracowników:
- gotówką,
- z rachunków bankowych.
2.
101
130, 131
Należności z tytułu:
- zwrotu wydatków poniesionych przez jednostkę
201, 225, 240
na rzecz pracownika,
- należny VAT,
225
- zwrotu poniesionych kosztów działalności:
a) bieżącej,
404
b) funduszy specjalnych,
851
c) inwestycyjnej
080
- pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń
101, 135
Socjalnych,
- odsetek od pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS
851
(wymagalne).
3.
Należności z tytułu roszczeń spornych zasądzonych
Załącznik Nr 3 do Szczegółowych zasad rachunkowości
Strona 26
na rzecz jednostki:
- roszczenie podstawowe,
240
- zasądzone koszty postępowania i odsetki za zwłok .
4.
Odpisanie zobowiązań przedawnionych
751,761
761
Typowe zapisy strony Ma konta 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami"
Lp.
1.
2.
3.
Treść operacji
Wpłaty sum niewykorzystanych zaliczek
-do kasy
-na rachunku bankowe
Rozliczenie należności z lat ubiegłych
rozliczeniu (w jednostkach będących podatnikiem VAT),
- do kasy,
- na rachunki bankowe.
Należności od pracowników potrącone na liście
wynagrodzeń.
Konta
przeciwstawne
101
130,135
800
101
130, 131,
231
Konto 240 - ‘’Pozostałe rozrachunki’’
Na koncie 240 ewidencjonuje się zarówno krajowe jak i zagraniczne należności i roszczenia oraz zobowiązania
nie objęte ewidencją na kontach 201-234 a w szczególności:
- wypłaty z tytułu wynagrodzeń osobom fizycznym nie będących pracownikami jednostki z tytułu umowy
zlecenia, umowy o dzieło.
- rozrachunki wewnątrz zakładowe
- rozrachunki z tytułu sum depozytowych
- rozrachunki z tytułu sum na zlecenie
- rozliczenia niedoborów, szkód i nadwyżek
- rozrachunki z tytułu potrąceń dokonanych w listach wynagrodzeń
- z innych tytułów niż i składki odprowadzone do ZUS
- roszczenia sporne
- rozrachunki z tytułu pożyczek krótkoterminowych za wyjątkiem udzielonych pracownikom
- krótko i długoterminowe należności z tytułu pożyczek udzielonych z funduszy celowych
- mylne obciążenia i uznane rachunków bankowych
Na stronie Wn konta 240 księguje się :
- udzielone pożyczki krótkoterminowe wraz z przypisanymi od nich odsetkami
- spłaty pożyczek zaciągniętych od innych jednostek
- stwierdzone niedobory i szkody w składnikach majątkowych
- rozliczenie nadwyżek w składnikach majątkowych
- wypłaty z sum na zlecenie, sum depozytowych oraz zwrot pozostałych sum na zlecenie
- roszczenia sporne
- należności wewnątrz zakładowe
- odpisanie zobowiązań drobnych oraz przedawnionych
- odprowadzenie różnych potrąceń z listy płac
- błędne obciążenia i korekty uznań dokonanych przez bank
- potrącenia obciążające osoby fizyczne z tytułu umów zleceń i umów o dzieło.
Na stronie Ma konta 240 ewidencjonuje się przede wszystkim :
- ujawnione nadwyżki składników majątkowych
- rozliczenie niedoborów i szkód majątkowych
- wypłaty z tytułu zwrotu udzielonych pożyczek i należnych odsetek
Załącznik Nr 3 do Szczegółowych zasad rachunkowości
Strona 27
- zaciągnięte pożyczki krótkoterminowe wraz z odsetkami
- zobowiązania z tytułu dokonanych potrąceń z list wynagrodzeń na rzecz różnych jednostek za wyjątkiem
podatków
- wpłaty sum depozytowych i na zlecenie
- odpisanie zasądzonych lub oddalonych roszczeń spornych
- odpisanie należności nie istotnych oraz roszczeń umorzonych lub przedawnionych
- wpływy należności wewnątrz zakładowych
- błędne umorzenie i korekty błędnych obciążeń bankowych
- naliczone wynagrodzenia obciążające koszty z tytułu umów zleceń i umów o dzieło.
Ewidencję analityczną do konta 240 prowadzi się wg jednostek i osób z uwzględnieniem tytułów
poszczególnych rozrachunków, roszczeń i rozliczeń oraz zakresów działalności z którymi są związane.
Na koncie 240 mogą występować dwa salda będące sumą sald występujących na kontach analitycznych. Saldo
Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma stan zobowiązań z tytułu pozostałych rozrachunków.
Typowe zapisy strony Wn konta 240 „Pozostałe rozrachunki"
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Treść operacji
Faktury lub rachunki za dostawy i usługi dotyczące
sum na zlecenie lub sum depozytowych
Wynagrodzenia obciążające sumy na zlecenie
Składki na FUS i Fundusz Pracy naliczone
od wynagrodzeń wypłacanych z sum na zlecenie
Zwrot nie wykorzystanych sum na zlecenie, wadiów
i sum zabezpieczenia oraz wypłata sum
depozytowych.
Roszczenia sporne
- z tytułu dostaw
-z tytułu należności od pracowników
Naliczone wymagalne odsetki od udzielonych
pożyczek z ZFŚS.
Zasadzone koszty postępowania spornego i odsetki za zwłokę dotyczące
roszczeń spornych
Niesłuszne obciążenia i korekty pomyłkowych uznań bankowych
Ujawnione niedobory i szkody:
- gotówki,
- materiałów
- podstawowych środków trwałych (wartość początkowa),
- pozostałych środków trwałych w używaniu,
- papierów wartościowych
- inwestycji,
- obcych składników majątkowych,
Rozliczenie nadwyżek pozostałych środków trwałych
Rozliczenie nadwyżki środków trwałych umarzanych
stopniowo i inwestycji.
Nadwyżki środków obrotowych zaliczone
do pozostałych przychodów operacyjnych.
Wyksięgowanie nadwyżek pozornych.
Roszczenia z tytułu niedoborów:
- wartość ewidencyjna niedoboru (netto),
- dodatnia różnica między wartością ewidencyjną
netto a wycenionym roszczeniem.
Roszczenia sporne:
- z tytułu dostaw i sprzedaży gospodarki
pozabudżetowej,
- z tytułu należności od pracowników.
Zasądzone koszty postępowania spornego i odsetki za
zwłokę dotyczące roszczeń spornych.
Spłata zaciągniętych zobowiązań.
Załącznik Nr 3 do Szczegółowych zasad rachunkowości
Konta
przeciwstawne
201,231, 234,
231
229
101, 131, 139
201
231,234
851
751,761,
130
101
310
011
013
030
080
201, 240
760
800
760
011, 013,
240
290
201
231, 234
750
101, 130, 135
Strona 28
18.
19.
20.
Należności wewnątrzzakładowe.
Niesłuszne obciążenia i korekty pomyłkowych uznań
bankowych.
Odpisanie zobowiązań przedawnionych dotyczących działalności
- operacyjnej,
- inwestycyjnej (nie rozliczonej),
- funduszy specjalnych.
131, 135
130,135,139
761
080
851
Typowe zapisy strony Ma konta 240 „Pozostałe rozrachunki"
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Treść operacji
Wpłaty należności.
Otrzymane sumy na zlecenie oraz wpłaty sum
depozytowych:
- do kasy,
- na inne rachunki jednostki budżetowej,
Zobowiązania z tytułu potrąceń dokonanych na listach
płac na rzecz różnych jednostek.
Umorzenie należności oraz odpisanie należności
przedawnionych lub nieistotnych obciążających:
- pozostałe koszty operacyjne,
- działalność inwestycyjną,
- działalności funduszy specjalnych.
Wpływy należności z tytułu pożyczek udzielonych
z ZFŚS.
Ujawnione nadwyżki:
- gotówki w kasie,
- materiałów,
- środków trwałych umarzanych stopniowo,
- pozostałych środków trwałych w używaniu,
- inwestycji.
Dotychczasowe umorzenie niedoborów:
- podstawowych środków trwałych,
- pozostałych środków trwałych,
- zbiorów bibliotecznych.
Przyjęcie efektów inwestycji wspólnych od innego
inwestora.
Przyjęcie środków trwałych uzyskanych w wyniku
inwestycji prowadzonej i rozliczanej przez inwestora
zastępczego (na podstawie faktury).
Rozliczenie niedoborów i szkód w wyniku:
- kompensaty z nadwyżkami,
- uznania za obciążające straty,
- uznania za zwiększające koszty działalności,
- uznania za zmniejszające fundusz jednostki (niedobory
podstawowych środków trwałych w wartości netto),
- obciążenia osób i jednostek odpowiedzialnych, jeśli
wyraziły na to zgodę.
-uznanie za pozostałe koszty operacyjne
Odpisanie przychodów przyszłych okresów obejmujących
różnicę między sumą roszczenia i wartością
niedoboru w związku z oddaleniem roszczenia przez
sąd lub uznaniem za nieściągalne.
Niesłuszne uznania i korekty mylnych obciążeń
bankowych.
Zobowiązania wewnątrz zakładowe.
Załącznik Nr 3 do Szczegółowych zasad rachunkowości
Konta
przeciwstawne
101, 130, 135 ,139
101
139
231
761
080
851
101, 135
101
310
011
013
080
071
072
072
011, 020
011, 013, 020
240
771, 851, 853,
080, 400, 851,
800
201, 234, 240
761
840
130, 131
135, 139
131
Strona 29
14.
Zwiększenie zobowiązań związanych z depozytami
pieniężnymi z tytułu oprocentowania obcych środków
pieniężnych na rachunku bankowym.
131, 135, 139
Konto 290 - Odpisy aktualizujące należności
Konto 290 służy do ewidencji odpisów aktualizujących należności wątpliwe i odsetek od należności
przypisanych, a nie wpłaconych.
Odpisów aktualizujących dokonuje się w odniesieniu do należności :
-od dłużników postawionych w stan likwidacji lub stan upadłości- do wysokości należności nieobjętych
gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności , zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w
postępowaniu upadłościowym
-od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości ,jeżeli ich majątek nie wystarcza na
zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego – w pełnej wysokości
-kwestionowanych przez dłużnika oraz z zapłatą których dłużnik zalega , a według oceny sytuacji materialnej
dłużnika ich spłata nie jest prawdopodobna
Na stronie Wn konta 290 księguje się odsetki od należności w korespondencji z kontem 720 na podstawie
miesięcznych sprawozdań księgowości podatkowej .
Na stronie Ma konta 290 księguje się przypis odsetek w korespondencji z kontem 221w okresach kwartalnych.
Saldo konta 290 oznacza wartość odpisów aktualizujących należności oraz wartość należnych, a jeszcze
niezapłaconych przez kontrahentów jednostki.
Typowe zapisy strony Wn konta 290 „Odpisy aktualizujące należności”
Lp
Treść operacji
1.
2.
3.
Wyksięgowanie odpisu aktualizującego należności
-dotyczących działalności podstawowej eksploatacyjnej (z wyjątkiem
związanych z operacjami finansowymi)
-operacji finansowych oraz finansowych przychodów budżetowych
--funduszy celowych ZFŚS
Umorzenie należności , na którą utworzono odpis aktualizujący należności
Zmniejszenie odpisu aktualizującego należności w związku z ustaniem
przyczyn tego odpisu
Konta
przeciwstawne
760
750
851,853
201,221,234,240
750,760
Typowe zapisy strony Ma konta 290 „Odpisy aktualizujące należności”
Lp
Treść operacji
1.
Odpis aktualizujący wątpliwe należności:
a) zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz środków
specjalnych :
- związanych z działalnością eksploatacyjną
- związanych z operacjami finansowymi
b) funduszy celowych
Załącznik Nr 3 do Szczegółowych zasad rachunkowości
Konta
przeciwstawne
761
751
851,
Strona 30
Zespół 3 - Materiały i towary
Konto 310 -‘’Materiały’’
Konto 310 służy do ewidencji własnych materiałów.
Na koncie 310 księguje się wszelkie przychody materiałów.
Na stronie Ma ewidencjonuje się wszelkie rozchody materiałów.
Do konta 310 prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową .Ewidencję ilościowo-wartościową prowadzi się w
sposób umożliwiający ustalenie obrotów oraz stanu materiałów na koniec każdego okresu sprawozdawczego i na
każdy termin inwentaryzacji.
Inwentaryzację materiałów znajdujących się na stanie należy przeprowadzić co roku na ostatni dzień roku
obrotowego.
Konto 310 może wykazywać saldo Wn, które wyraża wartość materiałów.
Typowe zapisy strony Wn konta 310 „Materiały"
Lp.
1.
2.
5.
6.
Treść operacji
Przychód materiałów:
- z zakupu od zewnętrznych dostawców (przy imporcie
łącznie z podatkiem akcyzowym, cłem,
opłatami manipulacyjnymi),
Nieodpłatne otrzymanie materiałów:
- od jednostek budżetowych oraz gospodarki
pozabudżetowej,
Zwrot materiałów wydanych do zużycia:
- z działalności bieżącej,
- z inwestycji
- z działalności finansowanej z funduszy specjalnych.
Ustalona w wyniku inwentaryzacji na koniec roku lub
kwartału wartość materiałów, które były rozchodowane,
a nie zużyte.
Konta
przeciwstawne
101, 130,
, 201,225,234
800
401
080
851
401, 851,
Typowe zapisy strony Ma konta 310 „Materiały"
Lp.
1.
2.
3.
Treść operacji
Rozchód z magazynu materiałów przeznaczonych
do zużycia:
- w działalności bieżącej,
- w działalności inwestycyjnej,
- w działalności finansowanej z funduszy
specjalnych.
Rozchód materiałów z tytułu:
- wydarzeń losowych,
Nieodpłatne przekazanie:
Konta
przeciwstawne
401
080
851
860
761
Zespół 4 - Koszty według rodzajów i ich rozliczenie
Konta zespołu 4 służą do ewidencji związanych z działalnością operacyjną:
1) kosztów prostych w układzie rodzajowym (konto 400),
2) kosztów amortyzacji (konto 401),
3) rozliczenia kosztów i zmiany stanu produktów (konto 490).
Na stronie Wn kont zespołu 4 księguje się wszystkie poniesione w okresie koszty , a na stronie Ma zmniejszenia
poprzednio ujętych kosztów oraz przeniesione salda kosztów występującego na koniec roku.
Załącznik Nr 3 do Szczegółowych zasad rachunkowości
Strona 31
Do kont zespołu 4 należy prowadzić szczegółową ewidencję pomocniczą według podziałek klasyfikacji
budżetowej. Ewidencja analityczna jest dostosowana do potrzeb planowania, analizy i sprawozdawczości.
Nie księguje się na kontach zespołu 4:
1) kosztów dotyczących środków trwałych w budowie lub nakładów wchodzących bezpośrednio w
2)
3)
4)
5)
6)
wartość innych aktywów trwałych,
kosztów działalności finansowanej z ZFŚS i z innych funduszy celowych,
kosztów operacji finansowych,
pozostałych kosztów operacyjnych,
kosztów związanych z usuwaniem szkód losowych i innymi stratami nadzwyczajnymi,
kosztów poniesionych przez jednostkę, lecz obciążających (zgodnie z umową lub przepisami)
inne podmioty (np. pokrywanie z sum na zlecenie).
Konta zespołu 4 mogą wykazywać w ciągu roku saldo Wn , które wykazało poniesione od początku roku
koszty. Salda kont 4 przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860.
W szczególności na kontach zespołu 4 księguje się
-wypłaty pieniężne wynagrodzeń oraz wartości świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty zaliczane do
osobowego i bezosobowego funduszu płac
-wydatki na służbowe podróże krajowe i zagraniczne dotyczące pracowników Urzędu
-zużycie materiałów i pozostałych środków trwałych do prowadzonej działalności
-faktury obce za zużycie energii elektrycznej ,cieplnej, wody , gazu
-usługi budowlano montażowe w zakresie remontów, konserwacji, koszty dokumentacji
-usługi transportowe, kominiarskie, usługi komunalne ,usługi w zakresie oświaty, wychowania, kultury, kultury
fizycznej ,turystyki, opłaty ,prowizje ,-świadczenia z zakresu umów o dzieło, umów zlecenia ,składki FUS ,FP.
Zespół 4 obejmuje następujące konta
400 Amortyzacja
401 zużycie materiałów i energii
402 usługi obce
403 podatki i opłaty
404 wynagrodzenia
405 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
409 pozostałe koszty rodzajowe
490 rozliczenie kosztów
Grupy rodzajowe kosztów prezentowane według planu kont „rozporządzenia" nie pokrywają się z zakresem
kosztów wyodrębnionych w poszczególnych paragrafach wydatków.
Tabela 1
Przyporządkowanie paragrafów wydatków bieżących do rodzaju kosztów wyszczególnionych w planie kont
oraz w rachunku zysków i strat
Nazwa konta kosztów rodzajowych
Paragrafy klasyfikacji budżetowej wydatków
400 Amortyzacja
472 Amortyzacja
402 Usługi obce
421 Zakup materiałów i wyposażenia
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
426 Zakup energii
Załącznik Nr 3 do Szczegółowych zasad rachunkowości
Strona 32
402 Usługi obce
427 Zakup usług remontowych
428 Zakup usług zdrowotnych
429 Zakup usług pozostałych
433 Zakup usług przez jst od innych jst
434 Zakup usług remontowo-konserwatorskich...
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w ruchomej publicznej sieci
telefonicznej
437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej
438 Zakup usług obejmujących tłumaczenia
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii
440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,
lokale i pomieszczenia garażowe
403 Podatki i opłaty
448Podatek od nieruchomości
285wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych
443Różne opłaty i składki
404 Wynagrodzenia
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników
404Dodatkowe wynagrodzenia roczne
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
417 Wynagrodzenia bezosobowe
405 Ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia
302 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
411Składki na ubezpieczenia społeczne
412Składki na Fundusz Pracy
414Wpłaty na PFRON
444 Odpisy na ZFŚS
Załącznik Nr 3 do Szczegółowych zasad rachunkowości
Strona 33
409 Pozostałe koszty rodzajowe
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
441 podróże służbowe krajowe
442Podróże służbowe zagraniczne
443 Różne opłaty i składki
470 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
oraz koszty objęte pozostałymi paragrafami niewymienionymi
przy kontach 400-405.
Przy księgowaniu zmniejszeń uprzednio ujętych kosztów nie obowiązuje zasada „czystości obrotów", co
oznacza, że księguje się je na kontach 400-405 i 409 po stronie Ma.
Konta 400-405 i 409 mogą wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo Wn, które wyraża poniesione od
początku roku koszty działalności operacyjnej.
W końcu roku obrotowego salda kont 400-405 i 409 przenosi się na konto 860.
Konto 400 „Amortyzacja"
Konto 400 służy do ewidencji naliczonych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych ewidencjonowanych
na koncie 011 oraz tych wartości niematerialnych i prawnych, od których odpisy amortyzacyjne są naliczane
stopniowo według przyjętych stawek amortyzacyjnych.
Na podstawie ustaleń zawartych w § 6 ust. 2 „rozporządzenia" - środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) oraz
wartości niematerialne i prawne amortyzuje się według zasad przyjętych przez jednostkę zgodnie z przepisami
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Na stronie Wn konta 400 księguje się naliczone odpisy amortyzacyjne, a na stronie Ma ewentualne korekty
zmniejszające odpisy amortyzacyjne oraz przeniesienie w końcu roku salda konta na wynik finansowy.
W ciągu roku konto 400 może wykazywać saldo Wn, które wyraża wysokość kosztów amortyzacji naliczonej
od początku danego roku.
W końcu roku saldo konta 400 przenosi się na konto 860.
Typowe zapisy strony Wn konta 400 „Amortyzacja"
Lp.
1.
Treść operacji
Naliczona amortyzacja.
Konta
przeciwstawne
071
Typowe zapisy strony Ma konta 400 „Amortyzacja"
Lp.
Treść operacji
Konta
przeciwstawne
1.
Zmniejszenie z tytułu korekty uprzednio naliczonych kosztów
amortyzacji.
071
2.
Przeniesienie rocznej sumy kosztów amortyzacji na koniec roku
obrotowego.
860
Konto 401 „Zużycie materiałów i energii"
Konto 401 służy do ewidencji kosztów: zużycia materiałów i wyposażenia oraz energii ponoszonych w
podstawowej działalności operacyjnej, a także w działalności pomocniczej i ogólnego zarządu jednostki.
Załącznik Nr 3 do Szczegółowych zasad rachunkowości
Strona 34
Nie ujmuje się na nim materiałów i energii zużytych w działalności inwestycyjnej oraz w działalności
finansowanej z ZFŚS i z funduszy celowych.
Koszt zużycia materiałów ustala się w cenie zakupu, nabycia.
Na tym koncie ujmuje się także równowartość umorzenia składników wyszczególnionych w § 6 ust. 3 pkt 1-6
„rozporządzenia", które podlegają umorzeniu w pełnej wartości początkowej w miesiącu wydania do używania
(Wn 401 Ma 072).
W szczególności na stronie Wn konta 401 ujmuje się zużycie:
1) materiałów wydanych do działalności podstawowej, ogólnej i pomocniczej, w tym także artykułów
spożywczych i odpadków,
2) wyposażenia,
3) opakowań,
4) paliwa,
5) części zapasowych maszyn i urządzeń,
6) energii.
Po stronie Wn tego konta księguje się także niedobory i szkody materiałów powstałe w wyniku błędnych
pomiarów zużycia i ubytków naturalnych mieszczących się w granicach norm.
Nie ujmuje się na koncie 401 odpisów z tytułu trwałej utraty wartości materiałów dokonywanej na dzień
bilansowy. Odpis z tytułu obniżenia wartości zapasu materiałów do poziomu cen sprzedaży netto ujmowany jest
na stronie Wn konta 761.
Na stronie Ma konta 401 ujmuje się w szczególności zmniejszenie poniesionych kosztów zużycia materiałów i
energii oraz nadwyżki materiałów mieszczące się w granicach dopuszczalnego błędu pomiaru.
Na koniec roku obrotowego saldo konta przenosi się na stronę Wn 860. Konto nie wykazuje salda na koniec
roku obrotowego. W rachunku zysków i strat wartość zużytych materiałów i energii ewidencjonowanych na
koncie 401 wykazuje się w kosztach działalności operacyjnej w poz. B.II.
Typowe zapisy strony Wn konta 401 „Zużycie materiałów i energii"
Lp.
Treść operacji
1.
Koszty w wartości umorzenia wydanych do używania pozostałych
środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w cenie nabycia
nie wyższej niż 3 500 zł oraz zbiorów bibliotecznych (umarzanych w
100% w miesiącu oddania do używania).
2.
Materiały wydane do zużycia w działalności operacyjnej:
Konta przeciwstawne
072
101,201,234,
- bezpośrednio z zakupu,
300,
- z magazynu.
Odchylenia debetowe od cen ewidencyjnych przypadające na zużyte
materiały lub niedobory obciążające koszty.
310
340
4.
Niedobory i szkody materiałów uznane za niezawinione, zwiększające
koszty.
240
5.
Zużycie energii według faktur:
7) zapłaconych gotówką,
8) do rozliczenia bezgotówkowego.
6.
Korekta zwiększająca koszty naliczone w poprzednim roku, które
dotyczyły dostaw niefakturowanych.
3.
Załącznik Nr 3 do Szczegółowych zasad rachunkowości
101
201,234, 300
300
Strona 35
Typowe zapisy strony Ma konta 401 „Zużycie materiałów i energii"
Treść operacji
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
Zmniejszenia kosztów z tytułu:
- korekty obniżającej wartość w cenie zakupu
(łącznie z niepodlegającymi odliczeniu VAT)
materiałów wydanych bezpośrednio do zużycia
(na podstawie korygujących dowodów
sprzedaży otrzymanych od dostawców),
- zwrotu materiałów i odpadków użytkowych do
magazynu (pobranych do działalności) ,
- sprzedaży materiałów, których wartość księgowano
w koszty bezpośrednio po przyjęciu od dostawcy,
- wartości odpadków wydanych do sprzedaży
bezpośrednio z produkcji .
Nadwyżka materiałów uznana za zmniejszającą kosztyOdchylenia kredytowe od cen ewidencyjnych
dotyczące zużytych materiałów.
Odchylenia kredytowe od cen ewidencyjnych
dotyczące zużytych materiałów.
Wartość materiałów wydanych do zużycia, ale
niezużytych (według spisu z natury odpowiednio
na koniec okresu rozliczania podatku dochodowego
lub roku)
Przeniesienie salda konta występującego na koniec
roku obrotowego.
Konta
przeciwstawne
201
310
761
761
240
340
310
860
Konto 402 „Usługi obce"
Konto 402 służy do ewidencji kosztów usług obcych wykonanych na rzecz działalności operacyjnej jednostki.
Koszty usług obcych ewidencjonuje się w cenie zakupu.
Na koncie 402 ujmuje się w szczególności przyjęte:
-usługi remontów, napraw i konserwacji środków trwałych używanych przez jednostkę,
-usługi spedycyjne, składowania, transportowe, także przewozu pracowników, o ile koszty te nie są wliczane do
kosztów podróży służbowych lub nie wiążą się z działalnością socjalną,
-inne usługi (np. pocztowe, łączności, bankowe, pralnicze, komunalne, obliczeniowe, z tytułu najmu i dzierżawy,
z tytułu leasingu operacyjnego, doradcze, tłumaczenia, informatyczne, telekomunikacyjne, dozoru mienia,
utrzymania czystości i wywozu śmieci, ogłoszeń w środkach masowego przekazu, archiwów).
Na stronie Wn konta 402 ujmuje się poniesione koszty, zaś po stronie Ma ich zmniejszenie wynikające z faktur
lub rachunków korygujących. Na koniec roku obrotowego saldo konta przenosi się na stronę Wn 860. Konto nie
wykazuje salda na konie roku obrotowego.
W rachunku zysków i strat koszty usług obcych wykazuje się w kosztach działalności operacyjnej w poz. B.III.
Załącznik Nr 3 do Szczegółowych zasad rachunkowości
Strona 36
Typowe zapisy strony Wn konta 402 „Usługi obce"
Treść operacji
Lp.
1.
Konta
przeciwstawne
Odebrane usługi według faktur lub rachunków wykonawców:
- zapłacone gotówką,
101
- do zapłacenia w formie bezgotówkowej.
2.
201,234,300
Odebrane niefakturowane usługi.
300
Typowe zapisy strony Ma konta 402 „Usługi obce"
Lp.
1.
Treść operacji
Konta
przeciwstawne
201
Zmniejszenia kosztów z tytułu korekty obniżającej wartość usług
w cenie zakupu na podstawie korygujących dowodów sprzedaży
otrzymanych od wykonawców (łącznie z niepodlegającym
odliczeniu podatkiem VAT).
2.
Zmniejszenie wartości usług niefakturowanych o prze- wyżkę nad
wartością fakturowaną.
300
3.
Przeniesienie rocznej sumy kosztów usług obcych na koniec roku
obrotowego.
860
Konto 403 „Podatki i opłaty"
Konto 403 służy do ewidencji podatków i opłat o charakterze kosztowym, a w szczególności:
- podatku akcyzowego,
- podatku od nieruchomości,
- podatku od środków transportu,
- podatku od czynności cywilnoprawnych,
- opłat o charakterze podatkowym (np. opłaty za czynności cywilnoprawne, opłaty z tytułu
gospodarczego korzystania ze środowiska, opłaty za ochronę środowiska i na rzecz PFRON,
- opłat: lokalnych, skarbowych, notarialnych, sądowych (niezwiązanych z dochodzeniem roszczeń,
zakupem aktywów trwałych, niezaliczanych do wartości niematerialnych i prawnych), administracyjnych.
Na koncie 403 nie księguje się opłat ponoszonych w działalności podstawowej mających charakter sankcji,
które ujmuje się na stronie Wn konta 761, odsetek z tytułu zwłoki w zapłacie zobowiązań ewidencjonowanych
na stronie Wn konta 751 oraz opłat sądowych z tytułu dochodzenia należności spornych ewidencjonowanych na
stronie Wn konta 761.
Nie ujmuje się na nim także podatku dochodowego od osób prawnych odprowadzanego przez samorządowe
zakłady budżetowe (Wn 870 Ma 225), zaliczek pobranych przez płatnika z tytułu podatku dochodowego od
wynagrodzeń, umów zlecenia i o dzieło (Wn 231 Ma 225).
W ciągu roku podatki i opłaty zwiększające koszty działalności podstawowej ujmuje się na stronie Wn konta,
zaś ich zmniejszenie po stronie Ma.
Na koniec roku obrotowego saldo konta przenosi się na stronę Wn 860. Konto nie wykazuje salda na koniec
roku obrotowego.
W rachunku zysków i strat podatki i opłaty księgowane na koncie 403 wykazuje się w kosztach działalności
operacyjnej w poz. B.1V.
Załącznik Nr 3 do Szczegółowych zasad rachunkowości
Strona 37
Typowe zapisy strony Wn konta 403 „Podatki i opłaty"
Treść operacji
Lp.
Konta
przeciwstawne
Podatki i opłaty - zapłacone lub naliczone.
1.
101,130
225
Typowe zapisy strony Ma konta 403 „Podatki i opłaty"
Treść operacji
Lp.
1.
Zmniejszenie naliczonych uprzednio podatków i opłat
2.
Przeniesienie na koniec roku obrotowego ocznej sumy kosztów tytułu
podatków i opłat
Konta
przeciwstawne
225
860
Konto 404 „Wynagrodzenia"
Konto 404 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej z tytułu wynagrodzeń za pracę (pieniężnych i
w naturze) dla pracowników i innych osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami. Na koncie 404
ujmuje się zarówno wynagrodzenia zaliczane do osobowych, bezosobowych, jak i do honorariów.
Na stronie Wn konta 404 ujmuje się kwotę wynagrodzeń brutto łącznie z wartością przysługujących świadczeń
w naturze zaliczonych do wynagrodzeń (bez potrąceń z różnych tytułów dokonywanych w listach płac).
Na koncie 404 nie ujmuje się:
- wynagrodzeń niezwiązanych z działalnością operacyjną jednostki, naliczonych np. w związku z
usuwaniem skutków zdarzeń nadzwyczajnych (pożaru, powodzi, kradzieży z włamaniem), które księguje
się na stronie Wn konta 771, oraz dotyczących inwestycji (środków trwałych w budowie) księgowanych na
stronie Wn konta 080,
- wypłat ze środków funduszy celowych oraz świadczeń niezaliczanych do wynagrodzeń, które obciążają
konta 405 lub 409,
- wypłat z sum na zlecenie.
Na stronie Ma konta 404 księguje się korekty zmniejszające uprzednio zaksięgowane wynagrodzenia brutto.
Na koniec roku obrotowego saldo konta przenosi się na stronę Wn 860 i wobec tego nie wykazuje ono salda na
koniec roku obrotowego.
W rachunku zysków i strat koszty wynagrodzeń wykazuje się w kosztach działalności operacyjnej w poz. B.V.
Typowe zapisy strony Wn konta 404 „Wynagrodzenia"
Lp.
1.
Treść operacji
Naliczone wynagrodzenia łącznie z wartością przysługujących świadczeń w
naturze zaliczanych do wynagrodzeń.
Konta
przeciwstawne
231
Typowe zapisy strony Ma konta 404 „Wynagrodzenia"
Lp.
Treść operacji
Konta
przeciwstawne
1.
Zmniejszenia z tytułu korekty błędu w naliczeniu wynagrodzeń.
231
2.
Przeniesienie rocznej sumy kosztów wynagrodzeń na koniec roku obrotowego.
860
Załącznik Nr 3 do Szczegółowych zasad rachunkowości
Strona 38
Konto 405„Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia"
Konto 405 służy do ewidencji kosztów działalności operacyjnej z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz różnego
rodzaju świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń.
Na koncie 405 ujmuje się w szczególności: - koszty ubezpieczeń społecznych pracowników i podopiecznych,
obciążających jednostkę,
- koszty z tytułu różnych świadczeń wypłacanych pracownikom, ale nie zaliczanych do wynagrodzeń lub
uposażeń,
- zasądzone renty,
- naliczone w ciężar kosztów odpisy na ZFŚS oraz świadczenia urlopowe wypłacane nauczycielom,
- składki na Fundusz Pracy oraz PFRON,
- dopłaty do biletów, kwater, wyżywienia, stołówek i bufetów pracowniczych,
- koszty szkoleń pokrywane przez pracodawcę,
- wydatki związane z bhp i ochroną zdrowia,
- inne świadczenia na rzecz pracowników oraz innych osób uprawnionych.
Na stronie Wn konta 405 ujmuje się naliczone koszty z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz różnego rodzaju
świadczeń na rzecz pracowników i innych osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę umowy
o dzieło i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń, oraz na rzecz innych osób uprawnionych.
Na stronie Ma konta 405 księguję się zmniejszenia uprzednio ujętych kosztów.
Saldo konta 405 na koniec roku obrotowego przenosi się na stronę Wn 860. Konto nie wykazuje salda na koniec
roku obrotowego.
W rachunku zysków i strat koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń wykazuje się w kosztach
działalności operacyjnej w poz. B.VI.
Typowe zapisy strony Wn konta 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia"
Lp.
1.
Treść operacji
Naliczone składki na:
Konta
przeciwstawne
229
-ubezpieczenia społeczne (płacone przez jednostkę), fundusz pracy, PFRON
-wartość przelanych lub naliczonych odpisów na ZFŚS
-opłaty za udział w szkoleniach i konferencjach
Załącznik Nr 3 do Szczegółowych zasad rachunkowości
130,240
201,240,234
Strona 39
Zapisy konta Ma 405
1.zmniejszenie kosztów uprzednio ujętych (np. z tytułu błędów) Wn 240,851
2.Przeniesienie rocznej sumy kosztów 31.XII. Wn 860
Konto 409 Pozostałe koszty rodzajowe
Konto 409 służy do ewidencji pozostałych kosztów działalności podstawowej , które nie są ujmowane na
kontach 400-405 względnie podlegających zaliczeniu do kosztów ewidencjonowanych na 751 lub 761
Na koncie 409 ujmuje się :koszty podróży służbowych, ryczałtów, ubezpieczeń majątkowych , koszty
reprezentacji , reklamy , ogłoszeń
W rachunku zysków i strat ujmuje się w poz. BVII.
Typowe zapisy strony Wn konta 409 „Pozostałe koszty rodzajowe"
Treść operacji
Lp.
1.
Zwroty kosztów za używanie samochodów prywatnych do zadań służbowych:
- wypłacone,
101, 130, 234
- naliczone zobowiązania.
2.
Konta
przeciwstawne
Koszty podróży służbowych. \
- zapłacone,
234
101, 130,
135
- naliczone zobowiązania.
234, 240
3.
Opłaty za ubezpieczenia majątkowe i osobowe.
101, 130,240
4.
Koszty reprezentacji i reklamy.
101, 130,
201,234, 240
5.
Odprawy z tytułu wypadków przy pracy:
6.
- wypłacone,
101, 130,
- naliczone.
234, 240
Ekwiwalenty za używanie przez pracowników własnej odzieży roboczej, środków
czystości, narzędzi, sprzętu itp.
101, 130,
231,234
Typowe zapisy strony Ma konta 409 „Pozostałe koszty rodzajowe"
Lp.
Treść operacji
1.
Zmniejszenie kosztów uprzednio ujętych.
2-
Przeniesienie rocznej sumy kosztów na koniec roku obrotowego.
Konta
przeciwstawne
Odpowiednie
konta zespołu 1 i
2
860
.
Konto 410 służy do ewidencji działalności operacyjnej jednostek budżetowych
Załącznik Nr 3 do Szczegółowych zasad rachunkowości
Strona 40
1.diety dla radnych jst i członków komisji organów stanowiących jst
2.świadczenia społeczne/ zapomogi dla podopiecznych, rodziny zastępcze/
3.dotacje celowe przekazane jednostce samorządu terytorialnego przez inna jednostke
będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie umów
Strona Wn konta 410
Przypis diet
Ma konto 240
Wypłacone świadczenia Ma konta 130
Przekazane dotacje
Ma konta 130
Strona Ma konta 410
Przeniesienie rocznej sumy kosztów na koniec roku obrotowego Wn 860
Konto 411 pozostałe obciążenia
Służy do ewidencji specyficznych kosztów
Strona Wn konta 411
Wplaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
Strona Ma konta 411
Przeniesienie rocznej sumy kosztów na koniec roku obrotowego Wn 860
Jednostka nie prowadzi kont zespołu 5 i 6.
Zespół 7 - „Przychody, dochody i koszty"
Konta zespołu 7 przeznaczone są do ewidencji związanych z działalnością podstawową:
1) przychodów z tytułu dochodów budżetu (konto 720), z wyjątkiem ewidencjonowanych na kontach 700, 730,
750 i 760,
2) przychodów i kosztów finansowych (konta 750 i 751), na których podlegające ewidencji operacje finansowe
mogą być związane z: a) przenoszeniem prawa własności do długo- i krótkoterminowych
aktywów finansowych (np. akcji, obligacji, weksli i czeków obcych),
3) pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (konta 760 ¡761).
W zespole 7 ujmuje się także skutki zdarzeń nadzwyczajnych, losowych, występujących poza działalnością
operacyjną jednostki i niezwiązanych z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia (konta 770 i 771).
Przychody księgowane po stronie Ma wyżej wymienionych koni obejmują:
- kwoty należne z tytułu operacji finansowych, np.: ze sprzeda/y papierów wartościowych, z posiadania
udziałów w innych jednostkach, odsetki za nieterminowe regulowanie należności, oprocentowanie środków na
rachunku bankowym, dyskonto przy zakupie weksli, czeków obcych i papierów wartościowych oraz dodatnie
różnice kursowe,
- kwoty przychodów z tytułu dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki na podstawie ustaw (np. ceł,
podatków, opłat administracyjnych) oraz z wszelkich innych tytułów wskazanych w ustawach lub
rozporządzeniach, a także kwoty przychodów urzędu jednostki samorządu terytorialnego obejmujące te dochody
jednostki samorządu terytorialnego, które nie są ujęte w planach finansowych innych niż urząd samorządowych
jednostek budżetowych
- pozostałe przychody operacyjne, w tym przede wszystkim z tytułu odpisania zobowiązań przedawnionych,
zmniejszenia odpisów aktualizujących, otrzymania odszkodowań i kar oraz darowizn aktywów obrotowych.
Na kontach zespołu 7 nie księguje się przychodów i kosztów działalności finansowanej z ZFŚS i państwowych
funduszy celowych, które ewidencjonuje się na kontach 851.
Konto 720„Przychody z tytułu dochodów budżetowych"
Konto 720 służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych.
Załącznik Nr 3 do Szczegółowych zasad rachunkowości
Strona 41
Na stronie Ma konta 720 ujmuje się przychody z tytułu dochodów jednostek budżetowych, stanowiących
dochody publiczne wymienione w art. 5 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, oraz z innych tytułów
nie wymienionych przy pozostałych kontach zespołu 7.
W Urzędzie Gminy ujmuje się także przychody z tytułu tych dochodów samorządu terytorialnego, które nie są
ujęte w planach finansowych innych samorządowych jednostek budżetowych i te, które wpływają bezpośrednio
na rachunek budżetu (konto 133).
Przychody z tytułu wyżej wymienionych dochodów jednostek budżetowych obejmują:
1) wartość wszelkich należnych budżetów, podatków, składek, opłat ceł, wpłat z samorządowych zakładów
budżetowych oraz z tytułu zwrotu wydatków budżetowych lat ubiegłych, a także z innych tytułów określonych
przepisami.
2) równowartość tych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego, które nie są ujęte w planach
finansowych innych samorządowych jednostek budżetowych, bo wpływają bezpośrednio na rachunek budżetu
(§ 7 „rozporządzenia"), a w szczególności:
3) subwencje i dotacje celowe z budżetu państwa,
4)udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego,
5)dotacje celowe z państwowych funduszy celowych oraz dotacje celowe na zadania realizowane przez
jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
Na stronie Wn konta 720 ujmuje się odpisy (zmniejszenia uprzednio ujętych) dochodów budżetowych oraz na
koniec roku przeniesienie salda na konto 860.
Ewidencję analityczną przychodów ujmowanych na koncie 720 należy prowadzić, uwzględniając podziałki
klasyfikacji budżetowej dochodów.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 720 powinna zapewnić wyodrębnienie przychodów z tytułu
dochodów budżetowych według pozycji planu finansowego jednostki.
W zakresie podatkowych i nie podatkowych dochodów budżetowych ewidencja szczegółowa jest prowadzona
według zasad rachunkowości podatkowej, natomiast w zakresie podatków pobieranych przez inne organy
szczegółowa ewidencja musi być dostosowana do wymogów obowiązującej z tego zakresu sprawozdawczości.
Przychody z tytułu podatków i opłat pobieranych przez organy podatkowe samorządu terytorialnego podlegają
ewidencji według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów wydanym na podstawie u i. 40 ust. 4
pkt Ib, zaś dla pobieranych przez organy podatkowe podległe Ministrowi Finansów zasady rachunkowości
określone zostaną w zarządzeniu (art. 40 ust. 4 pkt 2).
Prowadzona przez wydzielone w urzędzie jednostek samorządu terytorialnego komórki organizacyjne
rachunkowość podatków i opłat stanowi integralną część ewidencji księgowej urzędu i wobec tego obroty i salda
prowadzonych tam kont muszą znaleźć ujęcie w dziennikach i na kontach księgi głównej (ewidencji
syntetycznej) urzędu będącego jednostką budżetową. Dochody finansowe, których ewidencja prowadzona jest
według wyżej podanych przepisów, mogą być ujmowane na koncie 720 okresowo, na podstawie danych z
ewidencji i sprawozdań podatkowych.
W końcu roku obrotowego saldo konta 720 przenosi się na konto 860. Na koniec roku konto nie wykazuje salda.
W rachunku zysków i strat przychody z tytułu dochodów budżetowych wykazywane są w poz. A.V. Przychody z
tytułu dochodów budżetowych.
Typowe zapisy strony Wn konta 720 Przychody z tytułu dochodów budżetowych"
Lp.
1.
2. '
3.
Treść operacji
Odpisy należności z tytułu podatków i opłat.
Należne podatnikowi odsetki z tytułu nieterminowego zwrotu nadpłaty podatku.
Przeniesienie na koniec roku osiągniętych przychodów z tytułu finansowych
dochodów budżetowych.
Konta
przeciwstawne
221
221
860
Typowe zapisy strony Ma konta 720
„Przychody z tytułu dochodów budżetowych
Załącznik Nr 3 do Szczegółowych zasad rachunkowości
Strona 42
Treść operacji
Lp.
1.
Konta
przeciwstawne
Przychody z tytułu dochodów budżetowych:
- przypisanych jako należności,
221
- wpłaconych do kasy lub banku (nieprzypisanych uprzednio na koncie 221).
Przypisanie wymagalnych odsetek należnych na koniec kwartału.
2.
3.
101, 130
221
Zmniejszenia odpisów aktualizujących należności dotyczących przychodów z tytułu
dochodów budżetowych.
290
Konto 750 „Przychody finansowe"
służy do ewidencji przychodów z tytułu operacji finansowych niestanowiących dochodów budżetowych
wymienionych w art. 5 ust. 2 i 2 ustawy o finansach publicznych.
Na stronie Ma konta 750 ujmuje się w szczególności:
-przychody ze sprzedaży papierów wartościowych,
-przychody z udziałów i akcji,
-odsetki od udzielonych pożyczek,
-dyskonto przy zakupie weksli, czeków obcych i papierów wartościowych,
-odsetki za zwłokę w zapłacie należności, z wyjątkiem odsetek dotyczących należności z tytułu przychodów
ujmowanych na koncie 720,
W ewidencji szczegółowej prowadzonej do konta 750 należy wyodrębnić informacje w przekrojach
koniecznych do sporządzenia planów ora/ sprawozdań budżetowych i finansowych, a także do analizy
wykonania tych planów.
Na koniec roku saldo konta przenosi się na stronę Ma 860. Konto 750 na koniec roku nie wykazuje salda. W
rachunku zysków i strat przychody ewidencjonowane na koncie 750 wykazuje się w grupie G. Przychody
finansowe.
Typowe zapisy strony Wn konta 750 „Przychody finansowe"
Lp.
1.
Treść operacji
Przeniesienie na koniec roku osiągniętych przychodów finansowych.
Konta
przeciwstawne
860
Typowe zapisy strony Ma konta 750 „Przychody finansowe"
Lp.
Treść operacji
Konta
przeciwstawne
1.
Przychody9 ze sprzedaży aktywów finansowych (w cenie sprzedaży).
2.
Dywidendy z tytułu udziałów w obcych podmiotach.
3.
Otrzymane lub przypisane odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie 130,201, 221,240
należności"*.
Załącznik Nr 3 do Szczegółowych zasad rachunkowości
101, 130, 240
130, 221
Strona 43
4.
Odsetki od papierów wartościowych:
- skapitalizowane,
030, 140
- otrzymane.
101, 130, 131
5.
Oprocentowanie własnych środków na rachunkach bankowych (o ile
szczególne przepisy lub umowy nie stanowią inaczej)**.
130, 132, 139
6.
Dyskonto przy zakupie weksli i czeków obcych.
7.
Dodatnie różnice kursowe naliczone na koniec kwartału. 101, 139, 201, 240
(Na
początku II, III i IV kwartału winny być stornowane).
140
8.
Przypisanie wymagalnych odsetek należnych na koniec kwartału.
9.
Zmniejszenia odpisów aktualizujących
przychodów finansowych.
należności
201, 221, 225,
229, 240
dotyczących 290
Konto 751 „Koszty finansowe"
Konto 751 służy do ewidencji kosztów finansowych.
Na koszty finansowe składają się przede wszystkim naliczone wymagalne od jednostek odsetki, w tym od
kredytów, pożyczek i innych zobowiązań finansowych zaciągniętych przez urzędy jednostek samorządu
terytorialnego na rzecz budżetu, a także wymagalne odsetki za zwłoki; w zapłacie zobowiązań, z wyjątkiem
obciążających inwestycje w okresie realizacji, zapłacone dyskonto przy sprzedaży weksli, czeków obcych i pa
pierów wartościowych, wartość sprzedanych aktywów finansowych (udziałów, akcji i papierów wartościowych)
oraz ujemne różnice kursowe walut obcych, a także odpisy aktualizujące należności z tytułu przychodów
finansowych, z wyjątkiem dotyczących inwestycji w okresie realizacji oraz ZFSS i funduszy celowych.
Na stronie Wn konta księguje się koszty operacji finansowych obejmujące w szczególności:
-wartość sprzedanych udziałów, akcji i papierów wartościowych,
-odsetki od sprzedanych obligacji własnych,
-odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek,
-odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań, z wyjątkiem obciążających inwestycje w okresie realizacji oraz
ZFŚS i funduszy celowych,
-dyskonto przy sprzedaży weksli, czeków obcych i papierów wartościowych,
-ujemne różnice kursowe, z wyjątkiem obciążających inwestycje w okresie realizacji,
-odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych,
-odpisy należności z tytułu operacji finansowych,
-odpisy aktualizujące należności dotyczące przychodów finansowych.
Ewidencję analityczną do konta 751 należy prowadzić według tytułów kosztów operacji finansowych, z
uwzględnieniem podziałek klasyfikacji budżetowej.
W celu sporządzenia rachunku zysków i strat ewidencja szczegółowa do konta 751 powinna zapewnić
wyodrębnienie kosztów z tytułu zarachowanych odsetek od pożyczek i zwłoki w zapłacie zobowiązań.
W rachunku zysków i strat koszty ujmowane na koncie 751 wykazuje się w grupie H. Koszty finansowe.
Saldo konta 751 na koniec roku przenosi się na stronę Wn 860 i wobec lego konto nie wykazuje salda.
Typowe zapisy strony Wn konta 751 „Koszty finansowe"
Lp.
Treść operacji
1.
Wartość bilansowa sprzedanych aktywów finansowych.
Załącznik Nr 3 do Szczegółowych zasad rachunkowości
Konta
przeciwstawne
030, 140
Strona 44
2.
Dyskonto przy sprzedaży weksli i czeków obcych.
140
3.
Zapłacone odsetki od zobowiązań.
101, 130, 131,
132
4.
Ujemne różnice kursowe wyliczane na koniec kwartału dotyczące:
- należności,
201,240
- środków pieniężnych w walutach obcych.
101, 131, 139
5.
Naliczone na koniec kwartału wymagalne odsetki od niezapłaconych w terminie 201,225,229, 240
zobowiązań*.
6.
Odpisy aktualizujące należności dotyczące przychodów finansowych.
7.
Zmniejszenie wartości finansowych aktywów trwałych w związku z aktualizacją ich 073
wartości.
8.
Zmniejszenie wartości krótkoterminowych papierów wartościowych.
290
140
Typowe zapisy strony Ma konta 751 „Koszty finansowe"
Lp.
Treść operacji
Konta
przeciwstawne
1.
Korekty zmniejszające uprzednio zaksięgowane koszty
Różne konta
uprzednio
uznane.
2,
Przeniesienie na koniec roku poniesionych kosztów
finansowych
860
Konto 760 „Pozostałe przychody operacyjne"
Konto 760 służy do ewidencji przychodów niezwiązanych bezpośrednio ze zwykłą działalnością jednostki, w
tym wszelkich innych przychodów niż podlegające ewidencji na kontach: 700, 720, 730, 750.
Spośród pozostałych przychodów operacyjnych wymienionych w art. 3 ust. ł pkt 32 „ustawy" w jednostkach
budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych w szczególności występują przychody związane:
-ze zbyciem środków trwałych, inwestycji (środków trwałych w budowie), wartości niematerialnych i
prawnych,
-ze sprzedażą pozostałości po zlikwidowanych środkach trwałych,
-ze sprzedażą materiałów w wartości ich ceny sprzedaży ustalonej na poziomie ceny zakupu lub nabycia,
-z odpisaniem zobowiązań przedawnionych i umorzonych, z wyjątkiem zobowiązań o charakterze
publicznoprawnym, nieobciążających kosztów działalności operacyjnej,
-z rozwiązaniem rezerw (na zobowiązania), z wyjątkiem związanych z operacjami finansowymi (księgowanymi
na koncie 750),
-z korektami odpisów aktualizujących wartość aktywów, z wyjątkiem odpisów obciążających koszty finansowe,
-z otrzymanymi odszkodowaniami (z wyjątkiem odszkodowań z tytułu strat spowodowanych zdarzeniami
losowymi) i karami,
-z otrzymaniem nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny, aktywów obrotowych, w tym także środków
pieniężnych na inne cele niż nabycie gotowych środków trwałych, inwestycji oraz wartości niematerialnych i
prawnych (bo te pod datą otrzymania księguje się:
1) wpływ Wn 139 Ma 240, a po ich wykorzystaniu równoległy do zapłaty zapis Wn 240 Ma 800),
2) z odpisaniem niewyjaśnionych nadwyżek aktywów obrotowych,
3) ujawnionych w trakcie inwentaryzacji (niepodlegających kompensacie z niedoborami oraz
niekorygującymi kosztów na koncie 401),
Załącznik Nr 3 do Szczegółowych zasad rachunkowości
Strona 45
4) z należnym jednostce wynagrodzeniem płatnika podatku dochodowego i składek ZUS (potrącanym w
składanych deklaracjach),
5) z przepadkiem kaucji i wadiów,
6) z wynajmem środków trwałych jednostki, gdy nie stanowi to przedmiotu jej statutowej działalności,
7) ze złomowaniem zapasów aktywów obrotowych.
Na stronie Ma konta 760 ujmuje się w szczególności:
-przychody ze sprzedaży środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji,
- pozostałe przychody operacyjne, do których zalicza się w szczególności odpisane przedawnione zobowiązania,
otrzymane odszkodowania (z wyjątkiem dotyczących zdarzeń losowych), kary, darowizny i nieodpłatne
otrzymane środki obrotowe (poza otrzymanymi w ramach centralnego zaopatrzenia i przejętymi ze zlikwidowanych jednostek, które księguje się na Ma 800),
- zmniejszenie stanu produktów w korespondencji ze stroną Wn konta 490 (niezwiązanych ze sprzedażą lub
wydaniem do własnej działalności wyodrębnionej).
W końcu roku obrotowego wartość pozostałych przychodów operacyjnych przenosi się na stronę Ma konta
860 i wobec tego konto 760 nie wykazuje salda.
Ewidencję szczegółową do konta 760 należy dostosować do potrzeb planowania, kontroli, sprawozdawczości .
W rachunku zysków i strat pozostałe przychody operacyjne, z wyjątkiem przychodów z tytułu sprzedaży
niefinansowych aktywów trwałych, wykazuje się w poz. D.III. „Inne przychody operacyjne", natomiast w poz.
D. I wykazuje się zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych.
Lp.
]
Typowe zapisy strony Wn konta 760
„Pozostałe przychody operacyjne"
Treść operacji
Konta
przeciwstawne
1.
Korekty zmniejszające pozostałe przychody operacyjne ze sprzedaży materiałów, 201,221,234,
środków trwałych, inwestycji (środków trwałych w budowie) oraz wartości
240
niematerialnych i prawnych.
2.
Przeniesienie na koniec roku osiągniętych pozostałych przychodów operacyjnych.
860
Typowe zapisy strony Ma konta 760
„Pozostałe przychody operacyjne"
Lp.
Treść operacji
Konta
przeciwstawne
1.
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
101, 130,
inwestycji, materiałów i odpadów po likwidacji składników majątkowych oraz z 201,221,234,
najmu, dzierżawy jednostek budżetowych i samorządowych zakładów
240
budżetowych, jeśli nie są one przychodami z ich działalności statutowej.
2
Odchylenia kredytowe od cen ewidencyjnych sprzedanych lub przekazanych
nieodpłatnie materiałów.
3.
Odpisanie przedawnionych zobowiązań.
4.
340
201,231,234,
240
Otrzymane lub należne odszkodowania* (niezwiązane ze zdarzeniami losowymi), 101, 130, 201,
kary oraz uprzednio odpisane należności.
234, 240
Załącznik Nr 3 do Szczegółowych zasad rachunkowości
Strona 46
5.
Otrzymane darowizny oraz nieodpłatnie przejęte do działalności operacyjnej
materiały i środki pieniężne.
101, 310
6.
Otrzymane nieodpłatnie z tytułu darowizny pozostałe środki trwałe (w aktualnej
wartości według wyceny).
013
7.
Rozliczone nadwyżki aktywów obrotowych, jeśli nie uznano ich za korygujące
uprzednio ujęte koszty zużycia.
240
8.
Odpisanie równowartości całości lub części uprzednio dokonanego odpisu
aktualizującego wartość należności wobec ustania przyczyn ich dokonania (z wyjątkiem dotyczących należności z tytułu przychodów finansowych).
290
9.
Rozwiązanie uprzednio utworzonej rezerwy na przyszłe zobowiązania wobec
ustania przyczyn jej dokonania.
840
10.
Przyjęte do magazynu odpady z likwidacji majątku trwałego.
310
11.
12.
13.
Przepadek otrzymanego wadium.
Przysądzone koszty postępowania spornego.
Przewyżka roszczenia ponad wartość netto niedoboru.
240
240
240
14.
Należne jednostce wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i składek ZUS
(potrącane w składanych deklaracjach)".
225, 229
Konto 761 „Pozostałe koszty operacyjne"
Konto 761 służy do ewidencji kosztów niezwiązanych bezpośrednio ze zwykłą działalnością jednostki.
W szczególności na stronie Wn konta ujmuje się:
-wartość ewidencyjną sprzedanych materiałów,
-pozostałe koszty operacyjne, do których zalicza się w szczególności: zapłacone kary, grzywny, odszkodowania,
odpisane przedawnione, umorzone i nieściągalne należności, jeżeli nie są pokrywane z uprzednio dokonanego
odpisu aktualizującego, odpisy aktualizujące wartość należności od dłużników, koszty postępowania spornego i
egzekucyjnego oraz nieodpłatnie przekazane środki obrotowe.
Konto 761 służy ponadto do ewidencji zapisów uzupełniających związanych ze zmianą stanu produktów (w tym
także rozliczeń międzyokresowych), dokonywanych w jednostkach ewidencjonujących koszty na kontach 400405 i 409 .
Zmiany stanu produktów spowodowane różnicami inwentaryzacyjnymi ujmuje się także na kontach 490 i 761
W końcu roku obrotowego przenosi się:
-na stronę Wn konta 490, w korespondencji ze stroną Ma konta 761 - koszty związane z zakupem i sprzedażą
składników majątku,
-na stronę Wn konta 860 pozostałe koszty operacyjne, w korespondencji ze stroną Ma konta 761.
Na koniec roku konto nie wykazuje salda.
Ewidencję szczegółową do konta 761 należy dostosować do potrzeb kontroli, sprawozdawczości i analizy.
Załącznik Nr 3 do Szczegółowych zasad rachunkowości
Strona 47
rachunku zysków i strat pozostałe koszty operacyjne, z wyjątkiem kosztów bezpośrednio związanych ze
sprzedażą niefinansowych aktywów trwałych'3, wykazuje się w poz. E.I. „Pozostałe koszty operacyjne".
Typowe zapisy strony Wn konta 761 „Pozostałe koszty
operacyjne"
Treść operacji
Lp.
Konta
przeciwstawne
1.
Wartość sprzedanych materiałów (w cenie ewidencyjnej).
2.
Odchylenie debetowe od cen ewidencyjnych dotyczące materiałów sprzedanych
lub przekazanych nieodpłatnie.
3.
Wartość darowizn
obrotowych:
4.
5.
i
przekazanych
nieodpłatnie
310, 401
rzeczowych
340
aktywów
- wartość ewidencyjna,
310,
- należny VAT
225
Niezawinione niedobory aktywów obrotowych.
240
Zapłacone lub naliczone kary, odszkodowania i koszty postępowania spornego 101, 130, , 132,
związane z działalnością operacyjną.
201,225, 234,
240
6.
Odpisane, przedawnione, umorzone należności inne niż związane z przychodami 201,231,234,
finansowymi lub funduszami celowymi, jeżeli wcześniej nie dokonano odpisu
240
aktualizującego.
7.
Odpisanie weksli obcych przedawnionych lub nieściągalnych.
140
8.
Zapisy uzupełniające z tytułu nadwyżek inwentaryzacyjnych produktów.
490
9.
Odpisy aktualizujące należności wątpliwe (z wyjątkiem należności z tytułu
przychodów finansowych).
290
10.
Koszty likwidacji środków trwałych (z wyjątkiem likwidacji związanych z
101, 130,
prowadzoną inwestycją oraz zdarzeniami losowymi).
201,234, 240
11.
Obniżenie wartości zapasów materiałów w wyniku uszkodzenia, zepsucia, utraty
przydatności itp., z wyjątkiem wynikających ze zdarzeń losowych.
310
12.
Rezerwy na przewidywane zobowiązania.
840
Koszty związane ze sprzedażą środków trwałych i inwestycji.
101, 130, , 201
Typowe zapisy strony Ma konta 761 „Pozostałe koszty operacyjne"
l.p-.
1.
Treść operacji
Korekty zmniejszające
operacyjne.
uprzednio
Konta
przeciwstawne
zaksięgowane
Załącznik Nr 3 do Szczegółowych zasad rachunkowości
pozostałe
koszty 130, 131, 132,
201,225,234,
240,310, 340
Strona 48
2.
Zapis uzupełniający z tytułu niedoboru lub nieodpłatnego przekazania
produktów.
490
3.
Przeniesienie na koniec roku poniesionych pozostałych kosztów
operacyjnych.
860
Konto 770 „Zyski nadzwyczajne"
Konto 770 służy do ewidencji zysków nadzwyczajnych, czyli dodatnich skutków finansowych zdarzeń trudnych
do przewidzenia, które wystąpiły poza działalnością operacyjną jednostki i nie są związane z ogólnym ryzykiem
jej prowadzenia14.
Na stronie Ma konta 770 ujmuje się wyłącznie niewątpliwe zyski nadzwyczajne, co oznacza, że do wyniku
finansowego danego roku zali cza się tylko zrealizowane zyski15. W szczególności na stronie Ma konta 770
ujmuje się przyznane łub otrzymane odszkodowania z tytułu wystąpienia zdarzeń losowych (powodzi,
pożaru, huraganu, gradobicia, itp. zdarzeń).
Na stronie Wn konta 770 ujmuje się korekty (zmniejszenia) zysków nadzwyczajnych.
Na koncie 770 ujmu je się zyski nadzwyczajne dotyczące także działalności socjalnej i inwestycji (środków
trwałych w budowie).
W ewidencji szczegółowej zyski nadzwyczajne ujmuje się według poszczególnych tytułów ich powstania.
Na koniec roku obrotowego saldo konta przeksięgowuje się na stronę Ma konta 860.
Typowe zapisy strony Wn konta 770 „Zyski nadzwyczajne"
Treść operacji
Lp.
Konta
przeciwstawne
1.
Korekty (zmniejszenie) kwoty zysków nadzwyczajnych.
240
2.
Przeksięgowanie zrealizowanych zysków nadzwyczajnych na koniec roku
obrotowego.
860
Typowe zapisy strony Ma konta 770 „Zyski nadzwyczajne"
Treść operacji
Lp.
Konta
przeciwstawne
1.
Przyznane odszkodowania za straty spowodowane zdarzeniami losowymi
objętymi ubezpieczeniami.
240
2.
Wpłata przyznanego od ubezpieczyciela odszkodowania z tytułu strat
nadzwyczajnych bez wcześniejszego przypisania należności.
130
Konto 771 „Straty nadzwyczajne"
Konto 771 służy do ewidencji strat nadzwyczajnych, czyli ujemnych skutków finansowych zdarzeń trudnych do
przewidzenia, które wystąpiły poza działalnością operacyjną jednostki i nie są związane z ogólnym ryzykiem jej
prowadzenia.
Na stronie Wn konta 771 ujmuje się wszystkie poniesione straty nadzwyczajne. W jednostkach i
samorządowych zakładach budżetowych do strat nadzwyczajnych zalicza się w szczególności szkody w
aktywach obrotowych spowodowane zdarzeniami losowymi, takimi jak np. powódź, pożar, huragan, gradobicie
oraz koszty usunięcia skutków tych zdarzeń, zarówno w majątku trwałym, jak i obrotowym. Straty ujmuje się w
Załącznik Nr 3 do Szczegółowych zasad rachunkowości
Strona 49
ewidencji w tym roku, w którym wystąpiły, jeżeli wiadomość uzyskano do dnia rzeczywistego zamknięcia ksiąg
rachunkowych tego roku.
Na stronie Ma konta 771 ujmuje się korekty (zmniejszenia) strat nadzwyczajnych.
Na koncie 771 ujmuje się straty nadzwyczajne dotyczące także działalności socjalnej i inwestycji (środków
trwałych w budowie).
W ewidencji szczegółowej straty nadzwyczajne ujmuje się według poszczególnych tytułów ich powstania.
Na koniec roku obrotowego saldo konta przeksięgowuje się na stronę Wn konta 860.
Lp.
1.
Typowe zapisy strony Wn konta 771 „Straty nadzwyczajne"
Treść operacji
Niedobory i szkody powstałe w majątku obrotowym
Konta
przeciwstawne
101,240,
w wyniku zdarzeń losowych (w dacie ich stwierdzenia).
2.
080
Koszty poniesione przy usuwaniu skutków zdarzeń losowych dotyczące:
- wynagrodzeń zatrudnionych osób,
231
- zużytych materiałów w cenie ewidencyjnej,
201
- usług obcych.
201,240
Typowe zapisy strony Ma konta 771 „Straty nadzwyczajne"
Lp.
Treść operacji
1.
Korekty (zmniejszenie) kwoty strat nadzwyczajnych.
2.
Przeksięgowanie strat nadzwyczajnych na koniec roku obrotowego.
Konta
przeciwstawne
080, 201,231,
240
860
Zespół 8 - Fundusze , rezerwy i wynik finansowy
Konto 800 służy do ewidencji równowartości majatku trwałego i obrotowego jednostki i ich zmian.
Konto 800/1 - Fundusz środków trwałych
Na koncie tym ewidencjonuje się majątek trwały i obrotowy.
Na stronie Wn księguje się :
- wartość netto środków trwałych wycofanych na skutek zużycia
- wartość nie umorzoną środków trwałych nieodpłatnie przekazanych
- zmniejszenie wartości środków trwałych na skutek aktualizacji wyceny według wartości netto.
- umorzenie środków trwałych.
-pokrycie amortyzacji podstawowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
-różnice z aktualizacji środków trwałych
-wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych podstawowych środków trwałych
Załącznik Nr 3 do Szczegółowych zasad rachunkowości
Strona 50
Na stronie Ma księguje się :
- zwiększenie wartości środków trwałych na skutek zakupu, zakończenia inwestycji bądź aktualizacji wyceny
środków trwałych.
- otrzymane nieodpłatnie od innych jednostek niż budżetowe i gospodarki pozabudżetowej środki trwałe według
wartości netto lub według wyceny
- otrzymane od jednostek budżetowych oraz z gospodarki pozabudżetowej środki trwałe według wartości brutto.
- zmniejszenie wartości dotychczasowego umorzenia w związku z obniżką wartości początkowej podstawowych
środków trwałych.
-różnice z aktualizacji środków trwałych
800/2- Fundusz środków inwestycyjnych
Na stronie Wn księguje się :
- zmniejszenie funduszu z tytułu przekazanych środków na nakłady inwestycyjne realizowane przez inwestorów
prowadzących zadanie inwestycyjne
- zmniejszenie funduszu z tytułu niewykorzystanych środków dla zadań zakończonych
-wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych inwestycji
Przeksięgowanie w końcu oku obrotowego dotacji z budzetu i srodków budżetowych wykorzystanych na inwestycje
z konta 810
Na stronie Ma księguje się :
- otrzymane środki budżetowe / dotacje / na finansowanie inwestycji
- wpływy z innych środków otrzymanych na finansowanie inwestycji
- nieodpłatne otrzymanie inwestycji
800/3 - Fundusz środków obrotowych
Na stronie Wn księguje się :
- Przeksięgowanie salda konta 860 - Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy /
księgowanie w roku
następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego /
-Przeksięgowanie, pod data sprawozdania budżetowego zrealizowanych dochodów budżetowych z konta 222
-przeksięgowanie w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, rozliczenia wyniku
finansowego z konta 820
- Przeksięgowanie dotacji przekazanych z konta 810 - Dotacje budżetowe
/ księgowanie w końcu roku pod datą 31 grudnia /.
Na stronie Ma konta księguje się :
- Przeksięgowanie salda konta 860 / księgowanie w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego
/.
- Zrealizowane wydatki budżetowe , rozliczenie wydatków budżetowych / wg sprawozdania /.
- wpływy środków z lat ubiegłych.
-przeksięgowanie pod data sprawozdania finansowego zrealizowanych wydatków budżetowych z konta 223
Typowe zapisy strony Wn konta 800 „Fundusz jednostki"
Lp.
Treść operacji
1.
Ujemny wynik finansowy roku ubiegłego".
2.
Przeksięgowanie przekazanych w danym roku dotacji
budżetowych (pod datą 31 grudnia).
3..
4.
5.
6.
7.
Wartość brutto środków trwałych wycofanych
z eksploatacji na skutek zużycia (pod datą postawienia
środków trwałych w stan likwidacji).
Dotychczasowe umorzenie podstawowych środków
trwałych otrzymanych nieodpłatnie od innych
jednostek i zakładów budżetowych.
Wartość brutto sprzedanych środków trwałych.
Wyksięgowanie kosztów sprzedanych inwestycji.
Nieodpłatne przekazanie:
Załącznik Nr 3 do Szczegółowych zasad rachunkowości
Konta
przeciwstawne
860
810
011
071
011
080
Strona 51
8.
9.
10.
11
12.
- środków trwałych (wartość początkowa),
- dzieł sztuki i zbiorów muzealnych,
- inwestycji,
011
016
080
Przeksięgowanie rozliczenia wyniku finansowego
i równowartości sfinansowanych ze środków
Nie inwestycyjnych dzieł sztuki oraz eksponatów
muzealnych.
Umorzenie podstawowych środków trwałych
Oraz wartości niematerialnych i prawnych naliczane
stopniowo według stawek.
Zwiększenie wartości dotychczasowego umorzenia
związane z podwyższeniem wartości początkowej
środków trwałych w związków z aktualizacją ich
wartości początkowej.
Dotychczasowe umorzenie otrzymanych nieodpłatnie
środków trwałych od innych jednostek i zakładów
budżetowych wykonujących uprawnienia właścicielskie
(przyjętych w dotychczasowej wartości
początkowej).
Zmniejszenie wartości ewidencyjnej środków trwałych na skutek
zarządzonej aktualizacji wyceny/wartość brutto/
820
071
071
071
011
240
13
Wartość nieumorzona środków trwałych /niedobory niezawinione/
Typowe zapisy strony Ma konta 800 „Fundusz jednostki"
Treść operacji
Lp.
1.
Dodatni wynik finansowy roku ubiegłego przeksięgowanie w roku następnym
Konta
przeciwstawne
860
pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego.
2.
Umorzenie dotychczasowe rozchodowanych podstawowych
środków trwałych oraz wartości niematerialnych
3.
4.
071
020
i prawnych z tytułu postawienia w stan
likwidacji, sprzedanych lub przekazanych nieodpłatnie.
131
Równowartość wydatków budżetowych jednostki budżetowej na
810
sfinansowanie własnych inwestycji
5.
Otrzymanie nieodpłatne od innych jednostek
niż budżetowe i gospodarki pozabudżetowej:
6.
- środków trwałych (w wartości wynikającej z wyceny),
011,
- inwestycji (koszty ujęte w dowodzie przekazującego).
080
Otrzymanie nieodpłatne od jednostek budżetowych
oraz z gospodarki pozabudżetowej:
7.
- środków trwałych (wartość brutto),
011
- inwestycji,
080
- materiałów,
310
Zwiększenie wartości środków trwałych na skutek
011
zarządzonej aktualizacji wyceny (wartość brutto).
Załącznik Nr 3 do Szczegółowych zasad rachunkowości
Strona 52
przeznaczonej na zwiększenie funduszu
obrotowego gospodarstwa.
071
Konto 810 - Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje
Na koncie 810 dokonuje się księgowań :
- dotacji przekazanych z budżetu na finansowanie działalności zakładu budżetowego
- środków przekazanych z budżetu na finansowanie inwestycji
- innych dotacji przekazanych z budżetu
Na stronie Wn konta 810 ujmuje się :
- dotacje przekazane na finansowanie inwestycji oraz inne dotacje
Na stronie Ma konta 810 ujmuje się :
- zwroty dotacji przekazanych w tym samym roku budżetowym
- przeksięgowanie na koniec roku na konto 800 fundusz jednostki stanu dotacji przekazanych.
Ewidencja analityczna do konta 810 prowadzona jest według klasyfikacji budżetowej i według jednostek ,
którym dotacje przekazano.
Na koniec roku konto 810 nie wykazuje salda.
Konto 840 Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów
Konto 840 –Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów służy do ewidencji zaliczanych do przyszłych
okresów oraz innych rozliczeń międzyokresowych.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 840 powinna zapewnić możność ustalenia stanu rozliczeń
międzyokresowych przychodów z poszczególnych tytułów oraz przyczyn ich zwiększeń i zmniejszeń.
Zapisy na stronie Wn – zmniejszenia międzyokresowych przychodów poprzez zaliczenie ich do przychodów
roku obrotowego .
Zapisy na stronie Ma - powstanie i zwiększenie rozliczeń międzyokresowych przychodów.
Saldo - konto może wykazywać saldo Ma ,które oznacza stan rezerw i rozliczeń międzyokresowych
przychodów.
Konto 851 - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
służy do ewidencji zwiększeń i zmniejszeń stanu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Środki tego
funduszu ewidencjonowane są na odrębnym rachunku bankowym , które ujmuje się na koncie
135 - Rachunki środków funduszy specjalnych.
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzy się :
- z odpisów obciążających koszty działalności jednostki
- odsetek od naliczonych pożyczek na cele mieszkaniowe
Ewidencja szczegółowa do konta 851 zapewnia ustalenie :
- stanu zwiększeń i zmniejszeń z podziałem według žródeł powstawania
- wysokość poniesionych kosztów i uzyskanych przychodów przez poszczególne rodzaje działalności socjalnej
Saldo Ma konta 851 wyraża stan zakładowego funduszu świadczeń socjalnych będącego w dyspozycji jednostki.
Konto 860 - wynik finansowy
służy do ustalenia wyniku finansowego jednostki i zakładów budżetowych , a w ciągu roku obrotowego
do ewidencji strat i zysków nadzwyczajnych.
W ciągu roku na stronie Wn konta 860 ujmuje się straty nadzwyczajne , a na stronie Ma zyski nadzwyczajne .
Pod datą 31 grudnia na stronie Wn konta 860 księguje się sumy :
- poniesionych kosztów w korespondencji z kontem 400
- dotacje przekazane w korespondencji z kontem 740
a na stronie Ma sumę :
- uzyskanych dochodów w korespondencji z kontami zespołu 7
Załącznik Nr 3 do Szczegółowych zasad rachunkowości
Strona 53
- dotacji otrzymanych w korespondencji z kontem 740
Na stronie Ma konta 860 ujmuje się :
- przychody ze sprzedaży produktów ( Wn konta 700 )
- przychody finansowe ( Wn konta 750 )
- pozostałe przychody (Wn konta 760 )
- otrzymane dotacje przedmiotowe i podmiotowe na działalność podstawową
( Wn konta 740 )
Saldo konta 860 wyraża na koniec roku wynik finansowy , saldo Wn - stratę ,
a saldo Ma - zysk.
W roku następnym pod datę przyjęcia sprawozdania finansowego saldo konta zostaje przeniesione na konto 800
- Fundusz zasadniczy jednostki.
Typowe zapisy strony Wn konta 860„wynik finansowy
Treść operacji
Lp.
1.
- przeniesienie poniesionych w końcu roku poniesionych kosztów
działalności (wg rodzaju)
Konta
przeciwstawne
400,401,402,403,404,
405,409
- przeniesienie kosztów operacji finansowych,
- przeniesienie pozostałych kosztów,
-przeniesienie w końcu roku strat nadzwyczajnych
751
761
771
-przeksięgowanie dodatniego wyniku finansowego za rok ubiegły
800
Typowe zapisy strony Ma konta 860„wynik finansowy"
Treść operacji
Lp.
1
2
Konta
Przeciwstawne
Ustalenie wyniku finansowego w końcu roku
obrotowego:
-przeniesienie w końcu roku przychodów z tytułu dochodów budżetowych
720
- przeniesienie przychodów finansowych,
- przeniesienie pozostałych przychodów,
750
760
produktów i rozliczeń międzyokresowych
Przeksięgowanie ujemnego wyniku finansowego
(straty netto) za rok ubiegły (pod datą przyjęcia
sprawozdania finansowego).
800
2. Konta pozabilansowe
Konto 975 - Wydatki strukturalne
Konto słuzy do ewidencji wydatków strukturalnych
Na koncie Ma ewidencjonuje się wartość wydatków strukturalnych na koniec roku obrotowego na podstawie
ewidencji analitycznej złozonej przez referaty i samodzielne stanowiska urzędu.
Konto 980 – Plan finansowy wydatków budżetowych
Konto 980 służy do ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych dysponenta środków budżetowych .
Na stronie Wn konta 980 ujmuje się plan finansowy wydatków budżetowych oraz jego korekty.
Na stronie Ma konta 980 uujmuje się :
-równowartość realizowanych wydatków budżetowych
-wartość planu niewygasajacych wydatków budżetowych do realizacji w roku następnym
Załącznik Nr 3 do Szczegółowych zasad rachunkowości
Strona 54
-wartość planu niezrealizowanego i wygasłego .
Ewidencja szczegółowa do konta 980 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego wydatków
budżetowych .
Konto 980 nie wykazuje na koniec roku salda .
Konto 981 – Plan finansowy niewygasających wydatków
Konto 981 służy do ewidencji planu finansowego niewygasających wydatków budżetowych .
Na stronie Wn 981 ujmuje się plan finansowy niewygasajacych wydatków budżetowych .
Na stronie Ma konta 981 ujmuje się równowartość zrealizowanych wydatków budżetowych obciązających
plan finansowy niewygasających wydatków budżetowych oraz wartość planu niewygasających wydatków
budżetowych w części niezrealizowanej lub wygasłej .
Ewidencję szczegółową do konta 981 prowadzi się w szczegółowości planu finansowego niewygasających
wydatków budżetowych .
Konto 981 nie powinno wykazywać salda na koniec roku .
Konto 998 – Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
Konto 998 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych ujętych w planie finansowym
jednostki budżetowej danego roku budżetowego.
Na stronie Wn konta 998 ujmuje się:
1) równowartość sfinansowanych wydatków budżetowych w danym roku budżetowym,
2) równowartość zaangażowanych wydatków, które będą obciążały wydatki roku następnego.
Na stronie Ma konta 998 ujmuje się zaangażowanie wydatków, czyli wartość umów, decyzji i innych
postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w roku bieżącym.
Ewidencja szczegółowa do konta 998 prowadzona jest według podziałek klasyfikacyjnych planu finansowego.
Na koniec roku konto 998 nie wykazuje salda.
W Urzędzie Gminy Kłaj stosuje się następujące zasady ewidencji na koncie 998 zaangażowanie wydatków
budżetowych roku bieżącego :
1.Na stronie Ma konta 998 ujmuje się:
a/w dniu 1.01.roku bieżącego zaangażowanie wydatków budżetowych :
-wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń , odpis funduszu świadczeń socjalnych – na podstawie
dokumentu otrzymanego ze stanowiska ds. kadr urzędu gminy
-wartość umów inwestycyjnych , remontowych , umów wieloletnich , umów wynikających z ustawy o
zamówieniach publicznych , decyzji i innych postanowień - na podstawie dokumentu otrzymanego od
pracowników merytorycznie odpowiedzialnych za prowadzenie zadania
b/wartość wydatków za media : energię , wodę , gaz , centralne ogrzewanie księguje się zgodnie z otrzymaną
fakturą za zużycie – pod datą zaksięgowania zobowiązania
c/wartość wydatków /zakupy materiałów , wyposażenia , drobnych usług remontowych ,pozostałych , delegacje i
inne jednorazowe wydatki, niepoprzedzone umowami lub decyzjami/ - pod datą zaksięgowania zobowiązania.
2.Zdarzenia zmniejszające uprzednio zaksięgowane zaangażowanie wydatków danego roku, wynikające z
aneksów, zmian decyzji są ujmowane zapisem czerwonym na stronie Ma konta 998 .
Na koniec roku księguje się na stronie Wn konta 998 :
-równowartość wydatków wykonanych w danym roku budżetowym
-różnicę między sumą zaangażowania wykazanego na stronie Ma konta 998 a równowartością wydatków
wykonanych w danym roku budżetowym .
Lp.
1.
2.
Typowe zapisy strony WN konta 998
Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
Treść operacji
Równowartość zrealizowanych w danym roku wydatków budżetowych
Przewyżka zaangażowania ponad zrealizowane wydatki danego roku
- saldo Ma konta 998, które 31 grudnia przeksięgowuje się na konto 999
Typowe zapisy strony Ma konta 998
Załącznik Nr 3 do Szczegółowych zasad rachunkowości
Strona 55
Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Treść operacji
Zaangażowanie z lat poprzednich przeksięgowanie z konta 999 na początku
roku.
Zaangażowanie wynikające z zawartych umów o dostawy i usługi, których
termin płatności przypada na dany rok.
Zaangażowanie wynikające z wydanych decyzji i innych postanowień z
terminem płatności w danym roku.
Zaangażowanie wydatków wynikające z zawartych umów o pracę lub decyzji
o zatrudnieniu oraz umów o dzieło lub zlecenia : płatne do 31 grudnia danego
roku.
Zaangażowanie wydatków z tytułu pochodnych od wynagrodzeń
wymagalnych w danym roku.
Zwiększenie lub zmniejszenie (zapisem minusowym ) uprzednio
zaksięgowanego zaangażowania wydatków danego roku w wyniku aneksu do
umowy lub zmiany decyzji, w tym także z tytułu przesunięcia terminu
wykonania lub płatności na rok następny.
Zaangażowanie w wysokości dokonanych wydatków związanych z
operacjami niepoprzedzonymi umowami lub decyzjami, a więc
niezaewidencjonowanymi wcześniej na tym koncie.
Zobowiązania występujące na koniec kwartału a niewynikające z wcześniej
ujętych na tym koncie umów lub decyzji ( np. kosztów podróży służbowych,
doraźnych dostaw i usług, odsetek za zwłokę w zapłacie zobowiązań, kar
umownych i odszkodowań ).
Konto 999 - Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat
Konto 999 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych przyszłych lat. Na stronie Wn
konta 999 się równowartość zaangażowanych wydatków budżetowych w latach poprzednich, a obciążających
plan finansowy roku bieżącego jednostki budżetowej. Na stronie Ma konta 999 ujmuje się wysokość
zaangażowanych wydatków lat przyszłych.
Na koniec roku konto 999 może wykazywać saldo Ma oznaczające zaangażowanie wydatków budżetowych lat
przyszłych.
III.
EWIDENCJA PODATKÓW I OPŁAT W URZĘDZIE GMINY
ZABIERZÓW
Ewidencja podatków i opłat funkcjonuje jako wyodrębniony system kont ksiąg pomocniczych, służący
uszczegółowieniu zapisów kont księgi głównej.
Stanowi integralną część ewidencji księgowej urzędu gminy – ale w ramach kont ksiąg pomocniczych
(ewidencji analitycznej).
Księgi pomocnicze ewidencji podatków i opłat obejmują wyodrębnione zapisy na kontach syntetycznych urzędu
jednostki samorządu terytorialnego.
Ewidencja podatków i opłat jest prowadzona techniką za pomocą komputera. Dowody źródłowe mają mieć
postać dokumentów papierowych.
Zapisów w księgach rachunkowych dokonuje się według zasad określonych w ustawie z dnia 29 września 1994
r. o rachunkowości / Dz.U. z 2002 e. nr 76 poz.694 z późniejszymi zmianami /
Ewidencję rozliczeń prowadzi się na kontach bilansowych księgi głównej i kontach analitycznych oraz kontach
szczegółowych ksiąg pomocniczych .
Załącznik Nr 3 do Szczegółowych zasad rachunkowości
Strona 56
W Urzędzie Gminy stosuje się:
1) prowadzenie kont podatników zobowiązania pieniężnego w komputerowej bazie danych,
2) automatyczne wystawianie decyzji na zobowiązanie pieniężne (nakazu płatniczego), dla każdego podatnika
oddzielnie, które następnie są dostarczane podatnikom,
Księgi rachunkowe organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego obejmują:
1) dziennik,
2) konta ksiąg pomocniczych (ewidencji analitycznej).
Dla prowadzenia ewidencji z tytułu podatków i opłat korzysta się z kont syntetycznych Urzędu Gminy:
1.Konto o11 Środki trwałe
2.Konto 020 Wartości niematerialne i prawne
3.Konto 101 Kasa
4.Konto 130 Rachunek bieżący urzędu
5.Konto221 Należności z tytułu dochodów budżetowych
6.Konto 226 Długoterminowe należności budżetowe
7.Konto 310 Materiały
8.Konto 720 Przychody i koszty finansowe.
Konta analityczne prowadzone są wg rodzajów podatków .Szczegółowo prowadzi się rozrachunki z inkasentami
,
Dziennik
Dziennik służy do zapisywania w porządku chronologicznym, dzień po dniu, danych o operacjach
gospodarczych. Zapisy w dzienniku muszą być kolejno numerowane ,a sumy zapisów (obroty) – liczone w
sposób ciągły w skali roku. Jeżeli stosuje się podział na dzienniki częściowe, grupujące operacje według
rodzajów podatników, to należy sporządzać zestawienie obrotów tych dzienników za każdy miesiąc.
Konta pomocnicze
Do kont ewidencji syntetycznej prowadzi się konta ksiąg pomocniczych (ewidencji analitycznej) obejmujące:
1) prowadzone w urzędzie konta służące do rozrachunków:
- podatnikami - z tytułu podatków i opłat,
- z osobami trzecimi, określonymi w art. 107-118 ustawy - Ordynacja podatkowa z tytułu
odpowiedzialności solidarnej z podatnikami z tytułu podatków i opłat,
- z inkasentami - z tytułu poboru podatków i opłat od podatników,
- z bankami - z tytułu nieprzekazania wpłat dokonanych przez podatników przelewem do banku,
- konta zbiorcze zobowiązania pieniężnego wsi - z tytułu zobowiązania pieniężnego,
Konta ksiąg pomocniczych dla rozrachunków z podatnikami, osobami trzecimi, inkasentami, bankami prowadzi
się w następujący sposób:
1) dla każdego podatnika, osoby trzeciej i inkasenta prowadzi się odrębne konto w każdym podatku, płaconym
przez niego bezpośrednio do kasy urzędu lub na rachunek bankowy urzędu,
Na kontach podatników zobowiązania pieniężnego prowadzi się ewidencje rozrachunków z podatnikami z tytułu
zobowiązania pieniężnego wpłaconego do rąk inkasenta zobowiązania pieniężnego.
Ewidencję księgową na kontach ksiąg pomocniczych prowadzi się z uwzględnieniem podziałek klasyfikacji
budżetowej.
Typowe księgowania podatków i opłat
na kontach księgi głównej Urzędu Gminy
221/72 0 Należności z tytułu dochodów budżetowych, przypis należności z tytułu podatków i opłat.
720/221 Zmniejszenie należności z tytułu dochodów budżetowych, odpis należności z tytułu podatków i opłat,
należne podatnikowi oprocentowanie za nieterminowy zwrot nadpłaty.
Załącznik Nr 3 do Szczegółowych zasad rachunkowości
Strona 57
101/221 Wpływ należności z tytułu dochodów budżetowych do kasy urzędu.
221/101 Zwroty nadpłaconych podatków i opłat z kasy urzędu.
130/221 Wpływ należności z tytułu dochodów budżetowych na rachunek bieżący urzędu.
221/130 Zwroty nadpłaconych podatków i opłat z rachunku bieżącego urzędu.
201/221 Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych podatnika w trybie art. 66 o.p. - potrącenie należności z zobowiązaniami.
310/221 Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych podatnika w trybie art. 66 o.p. - przeniesienie własności materiałów.
330/221 Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych podatnika w trybie art. 66 o.p. - przeniesienie własności towarów.
011/221 Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych podatnika w trybie art. 66 o.p. - przeniesienie własności
środków trwałych.
012/221 Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych podatnika w trybie art. 66 o.p. - przeniesienie własności pozostałych środków trwałych przyjętych do magazynu.
013/221 Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych podatnika w trybie art. 66 o.p. - przeniesienie własności pozostałych środków trwałych w używaniu.
020/221 Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych podatnika w trybie art. 66 o.p. - przeniesienie własności lub
praw majątkowych wartości niematerialnych i prawnych.
030/221 Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych podatnika w trybie art. 66 o.p. - przeniesienie własności lub
praw majątkowych finansowego majątku trwałego.
Załącznik Nr 3 do Szczegółowych zasad rachunkowości
Strona 58
Download