Współczesne formy organizacji społeczeństwa

advertisement
Współczesne formy organizacji społeczeństwa
Społeczeństwo industrialne (przemysłowe)
Ukształtowało się na przełomie XIX i XX wieku. Jego genezę należy wiązać z postępem technicznym,
powstaniem nowych technologii produkcji (maszyna parowa, energia elektryczna), rozwojem przemysłu i
PRODUKCJI MASOWEJ. Podstawą gospodarki stał się przemysł, a społeczeństwa – robotnicy.
Rozwój przemysłu pociągnął za sobą wzrost liczby ludności miast. Społeczeństwo industrialne
charakteryzowało się dużą ruchliwością społeczną (horyzontalną i wertykalną).
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Społeczeństwo postindustrialne (poprzemysłowe)
tego określenia używa się na oznaczenie społeczeństwa wysoko rozminiętego ekonomicznie
(automatyzacja robót, komputeryzacja, robotyzacja). Traci znaczenie przemysł ciężki. Znaczna większość
ludzi zamieszkuje duże aglomeracie miejskie i rozwija się kultura masowa.
Społeczeństwo globalne
Związane jest z procesami integracji ekonomicznej zachodzącymi na całym świecie, z przyjmowaniem
wzorców kulturowych wywodzących się głównie ze Stanów Zjednoczonych. Marshall McLuhan przedstawił
wizję współczesnego świata jako globalnej wioski, w której odległości nie odgrywają już tak istotnej roli,
a możliwość komunikowania się są nieograniczone. Następuje powstawanie ponadnarodowych organizacji
i instytucji ekonomicznych (np. Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Światowa Organizacja Handlu).
Społeczeństwo informacyjne
Jego rozwój związany jest z nowoczesnymi technologiami informacyjnymi (m.in. internet). W
społeczeństwie informacyjnym najważniejsza rolę odgrywa zarządzanie informacją, szybkość jej
przepływu i przetwarzanie. Duża liczba pracowników zatrudnionych w tym sektorze (ponad 50%
zatrudnionych).
Społeczeństwo masowe
Charakteryzuje się dużym zurbanizowaniem, ogromnym znaczeniem środków masowego przekazu.
Społeczeństwo masowe jest konformistyczne i podatne na wpływy reklam, manipulacji politycznej.
Pojawia się kult przyjemności, zanikają elity umysłowe. Charakteryzuje się konsumpcyjnym stosunkiem
do życia oraz biernością w życiu politycznym.
Społeczeństwo wolnego czasu
Automatyzacja, informatyzacja pozwoliły w XX wieku znacznie skrócić czas pracy. Większa ilość czasu
wolnego przyczyniła się do rozwoju kultury masowej. Paradoksem epoki społeczeństwa wolnego czasu
jest nasilające się zjawisko pracoholizmu i podejmowania dodatkowej pracy.
Możemy wyróżnić także społeczeństwa otwarte i zamknięte – tej typologii dokonali Henri Bergson
oraz Karl Popper.
Społeczeństwo otwarte To społeczeństwo demokratyczne, zapewniające obywatelom możliwość dokonywania wyborów. Opiera
się na tolerancji, pluralizmie, akceptuje różnice polityczne, rasowe, światopoglądowe. Gwarancją
równości obywateli są prawa obywatelskie.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Społeczeństwo zamknięte
W społeczeństwie zamkniętym obowiązują sztywne reguły w postaci nakazów i zakazów, następuje
http://www.wos.org.pl
Kreator PDF
Utworzono 18 July, 2017, 17:52
odcięcie się od obcych wpływów. Życie jednostki podporządkowane jest interesowi państwa i ogółu
społeczeństwa. Pozycje w hierarchii społecznej uzyskujemy w wyniku własnej pracy, starań, decyzji (nie
wynikają z faktu urodzenia w tej czy innej kaście czy rodzinie). Ruchliwość społeczna jest bardzo
ograniczona czy wręcz niemożliwa.
Autor: Agnieszka Moskwa
http://www.wos.org.pl
Kreator PDF
Utworzono 18 July, 2017, 17:52
Download